Sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till "The Fossil Free Campaign" från Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till "The Fossil Free Campaign" från Miljönämnden"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse Susanna Jakobsson Miljöekonom Sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till "The Fossil Free Campaign" från Miljönämnden STK Sammanfattning Stadskontoret gör bedömningen att miljönämndens förslag inte bör bifallas mot bakgrund att det dels inte kan anses klarlagt på vilket sätt detta agerande skulle gagna den ekonomiska avkastningen och dels att det i nuläget saknas fullgoda alternativ i form av indexfonder med etisk screening för förvaltningen av de samförvaltade stiftelsernas kapital. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att att att inte ansluta Malmö stad till The Fossil Free campagin, inte ändra i kommunens etiska riktlinjer i finanspolicy samt inte ändra de etiska riktlinjerna i Placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser mot bakgrund av vad som redogjorts för i ärendet. Beslutsunderlag Sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till "The Fossil Free Campaign" från Miljönämnden G-Tjänsteskrivelse Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Fördelningsmöte KS Fördelningsmöte KS Fördelningsmöte KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen

2 2 (6) Ärendet 1. Bakgrund I USA pågår sedan några månader tillbaka The Fossil Free Campaign. Målsättningen med kampanjen är att förmå universitet, städer och stora institutioner att sälja innehav i bolag som är verksamma inom fossilkraft. Hittills har 11 städer i USA beslutat förbereda försäljning av sina innehav i bolag som är verksamma inom fossilkraft. Miljönämnden beslutade att för egen del godkänna förslaget att Malmö stad ansluter sig till The Fossil Free Campaign samt att Malmö stad - inte gör nya investeringar i bolag inom fossilkraft; och - inom en femårsperiod avvecklar befintliga innehav i bolag som är verksamma inom fossilkraft. Miljönämnden beslutade även att översända förslag till kommunstyrelsen för beslut att ansluta Malmö stad till The Fossil Free campagin och översända förslag till kommunstyrelsen för beslut om att Malmö stad inte gör nya investeringar i bolag inom fossilkraft och inom en femårsperiod avveckla befintliga innehav i bolag som är verksamma inom fossilkraft. I miljöförvaltningens tjänsteutlåtande påstås att det finns rent ekonomiska skäl, utöver de moraliska att sälja av tillgångar i bolag inom fossilkraft för att på så sätt minska risken och i förlängningen öka avkastningen så väl kommunens placeringar som i de samförvaltade stiftelsernas förvaltning. Som bilagor till miljöförvaltningens tjänsteutlåtande lämnas två rapporter. Dels Divestment from Fossil fuels A guide for city officials and activists dels Unburnable Carbon Are the world s financial markets carrying a carbon bubble? I det bilagda materialet bygger slutsasen om ekonomiska risker på antagandet att fossil kraftgenerering kommer att bli olönsam och att de bolag som har investerat i denna teknik kommer att förlora i marknadsvärde på sikt. Mot detta antagande finns det sannolikt flera tänkbara invändningar som att de aktuella företagen sannolikt gör riskbedömningar inför varje investering och kan välja att re-investera vinster från fossilkraft i alternativa energikällor om dessa bedöms lönsamma eller utdela vinsterna till sina ägare. Därmed behöver inte ägarna få en sämre avkastning på sitt kapital än förväntat. Stadskontoret anser inte att det kan anses är klarlagt att det skulle vara motiverat utifrån ett ekonomiskt perspektiv att utesluta investeringar i företag med fossil energigenerering. 2. Klimatförändringarna och kapitalägarnas roll Frågan om klimatförändringar har varit hög på den politiska agendan de senaste två decennierna och den uppmärksammade rapporten the Economics of Climate Change the Stern Review

3 gav en rad belägg för klimatförändringarnas följder och deras ekonomiska kostnader (Sir Nicholas Stern, 2007). Bland kapitalägare har vi sett en växande medvetenhet att klimatförändringar (och andra miljö- och samhällsfaktorer samt bolagsstyrningsfrågor så kallade ESGfaktorer ) medför både risker och möjligheter som påverkar investeringar, och ska därför beaktas i den övergripande investeringsprocessen. Drivande faktorer bakom ett ökat fokus på dessa frågor är bland annat: 3 (6) - förändringar i lagstiftning i många länder som uppmuntrar övervägande av klimatfrågan; - växande medvetenhet att ESG faktorer kan ha en påverkan på ett bolags resultat; - ökad medvetenhet att hänsyn till miljö, sociala och bolagstyrningsfrågor är förenligt med förvaltningsansvar, eller så kallad fiduciary duty ; samt - påtryckningar från intressenter. Den viktigaste drivkraften har dock varit lanseringen av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, the UN Principles for Responsible Investment. PRI utgör ramarna för integration av ESG frågor i investeringar och beslutsprocesser. 3. Malmö stads etiska riktlinjer Finanspolicyn för Malmö stad och placeringspolicyn för de samförvaltade stiftelserna har etiska riktlinjer som inte tillåter investeringar i aktier eller värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen och annat krigsmateriel, tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker eller i företag som i huvudsak bedriver kommersiell spelverksamhet. Vidare får bolagen inte bryta mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. De internationella normerna är uttryckta i FN:s deklarationer och konventioner och deras relevans för företag sammanfattas i tex FN:s Global Compact och UNPRI. En anslutning till The Fossil Free Campaign skulle kräva ändringar i de etiska riktlinjerna i kommunstyrelsen Finanspolicy. Om anslutningen även ska gälla för de samförvaltade stiftelserna måste även Placeringspolicyn för de samförvaltade stiftelserna ändras. 4. Nuvarande förvaltning Malmö stad har inga aktieplaceringar i några företag förutom våra egna koncernbolag (MKB, SYSAV, Sydvatten, Kommunassurans m.fl.). Staden har inga fonderade pensionsmedel eller andra fonder. Malmö stad har endast finansiella tillgångar avseende rörelselikviditet, bestående av banktillgodohavanden och räntebärande svenska värdepapper. Av denna anledning är det i nuläget inte relevant att för stadens räkning varken investera eller sälja av tillgångar i bolag med fossilkraftsverksamhet. En begränsning av placeringsalternativen medför i praktiken ingen skillnad i hur kapitalet placeras kommer inte att vara positivt för avkastningen och utgör ett utökat administrativt åtagande.

4 Utöver stadens egen kapitalförvaltning är kommunstyrelsen även huvudman för de Samförvaltade stiftelserna. Detta kapital tillhör inte staden utan tillhör donationernas ändamål. Kommunstyrelsen är skyldig att förvalta kapitalet enligt stiftelselagen på ett godtagbart sätt. Vid den bedömning som skall ske är det givetvis en mängd olika faktorer av ekonomisk natur som skall beaktas. En sådan faktor är säkerheten i form av trygghet mot nominella förluster och en annan är skyddet mot att kapitalet urholkas genom en fortgående penningvärdeförsämring. 4 (6) Kommunstyrelsen har således skyldighet att tillse att kapitalet förvaltas på ett sådant sätt att den långsiktiga avkastningen är god. Idag görs detta genom att kapitalet är fördelat på flera fonder där förvaltningen ska följa marknadens index. Kostnaden för förvaltningen ska vara så låg som möjligt för att på detta vis minimera kostnader som påverkar den totala avkastningen. De samförvaltade stiftelsernas kapital är placerat med 45 % i Svenska, etiska, indexfonder och till 15 % i globala, etiska, indexfonder. Resterande 40 % är placerat i svenska räntebärande fonder (Statsskuldväxlar, bostadsobligationer och vissa företagsobligationer) Samtliga fonder uppfyller idag våra befintliga etiska krav (dvs. exkluderar alkohol, tobak, vapen och spelverksamhet + följer Globala normer/unpri). I dessa fonder kan det därmed ingå innehav som omfattar utvinning av fossil energi, givet att dessa bolag i övrigt uppfyller våra krav. Utifrån nuvarande placeringsstrategi avseende samförvaltade stiftelser ska kapitalet förvaltas genom passiv förvaltning mot breda index. Därför är våra möjligheter att påverka placeringar begränsade till urvalet av fonder som uppfyller våra krav enligt gällande placeringspolicy. I vår vetskap finns idag inget fondalternativ som uppfyller policyns krav och samtidigt utesluter fossilkraft. Kapitalägare och förvaltare med passiv förvaltning som är ledande inom ansvarsfulla investeringar väljer generellt att stanna i bolag där man har identifierat risker förknippade med t.ex. fossilkraft för att därmed utnyttja sin ställning som ägare för att pådriva positiva förändringar i bolaget över tid (i detta fall en omställning mot en mer koldioxidsnål ekonomi). Utifrån vår nuvarande utgångspunkt i passiv förvaltning har vi därför inlett en dialog med våra nuvarande förvaltare för att säkerställa att de är medvetna om riskerna förknippade med fossilkraft, och i längsta möjliga utsträckning tar hänsyn till klimatfrågan i investeringsprocessen, i linje med Malmö stads övergripande miljömål. 5. Marknadsutveckling bland kapitalägare vad gäller hållbarhetsfrågor och klimatarbete Det vanligaste arbetssättet på den svenska marknaden för ansvarsfulla investeringar är fortfarande negativ screening. I likhet med Malmö stads etiska policy, utesluter förvaltaren företag med huvudsaklig verksamhet inom vapen, alkohol, spel, tobak och pornografi) samt bolag som bryter mot globala normer. Positiv screening innebär investeringar i bolag som har en positiv inverkan på samhället och/eller som är ledande vad gäller ESG-frågor inom varje bransch. Det har också blivit allt vanligare med engagement, särskilt inom passiv förvaltning där möjligheten att påverka placeringar är begränsade. Istället för att utesluta bolag ägnar sig förvaltaren åt aktivt ägarskap, vilket innebär att genom sin ställning som ägare föra en dialog och uppmana till de förbättringar man eftersträvar. Om ingen förändring sker inom rimlig tid kan förvaltarna välja att sälja sitt innehav som sista utväg. Samarbete mellan investerare kring engagement blir allt vanligare, bland annat genom UNPRI.

5 Tematiska fonder har antingen en stark inriktning på miljöfrågor (tex cleantech fonder) eller strävar mot en övergång till en mer koldioxidsnål ekonomi genom att favoritisera bolag med låga utsläpp eller som främjar utveckling av förnybar energy. 5 (6) ESG Integration är ett relativt nytt arbetssätt inom hållbara investeringar som framförallt lyfts fram genom UN PRI. ESG integration innebär en långsiktig strategi där man utgår från sin ordinarie investeringsprocess och strävar efter på ett systematiskt sätt väga in de långsiktiga risker och möjligheter som är kopplade till en hållbar utveckling. Till exempel kan man, istället för att sälja hela innehavet i ett bolag, göra justeringar in antalet andelar (uppåt eller nedåt), relativt till index, för att minska exponeringen till fossilkraft. 6. Vad gör andra kommuner och offentliga förvaltare? Svenska kommuner har generellt en placeringspolicy som utesluter bolag med huvudsaklig verksamhet inom spel, tobak, alkohol, pornografi och vapen. På senare år har det också blivit vanligare, att i likhet med Malmö stads policy, utvidga dessa kriterier till att också innefatta förbrytelser mot internationella normer. I vår vetskap har ingen svensk kommun eller offentlig förvaltare anslutit sig till the Fossil Free Campaign. Förutom svenska kyrkan (som har en särskild policy kring fossila bränslen), har vi inte heller identifierat någon offentlig förvaltare i Sverige som har valt att utesluta bolag inom fossilkraft. AP-fonderna utesluter inte bolag inom fossilkraft, men eftersträvar att värdera och väga in de risker förknippade med, i synnerhet utvinning av okonventionell olja och gas (såsom oljesand), i sina placeringar. Detta innebär att förvaltaren väljer att inte investera i ett bolag om riskerna bedöms för höga i förhållande till prissättningen. AP fonderna för också en dialog med ett stort antal bolag för att pådriva förbättringar där så kallade ESG risker har identifierats. 7. Indexfonder som utesluter bolag inom fossilkraft Som nämnts ovan finns idag, i vår vetskap, inga indexfonder på den svenska marknaden som utesluter fossilkraft ur portföljen. Nordea har etablerat en diskretionär fond på uppdrag av svenska kyrkan som utesluter vissa bolag inom fossilkraft som ägnar sig åt okonventionell energiutvinning. 8. Våra nuvarande förvaltare och ansvarsfulla investeringar Både Handelsbanken och Nordea har en policy för ansvarsfulla investeringar som tar sin utgångspunkt i internationella normer för miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. För de fonder där Malmö Stad har placeringar genomförs normbaserade granskningar regelbundet. Förvaltarna väljer i första hand att inleda en dialog då de hittar företag som bryter mot någon norm eller överenskommelse för att förmå dem att ändra sitt beteende. Bolag kopplade till fossilkraft utesluts inte i dagsläget, såvida de inte bryter mot internationella normer. 9. Hur kan Malmö Stad bäst påverka utifrån vårt klimatmål? Malmö stad har idag ingen diskretionär fondförvaltning vilket innebär att våra möjligheter att påverka placeringar är begränsade. De fonder vi har idag är valda utifrån ett antal restriktioner,

6 inklusive innehav (vi får utgöra max 10% av fonden), förvaltningsavgifter (det är generellt sätt mindre kostnader förknippade med passiv förvaltning) och etiska riktlinjer. Det finns idag inga fonder på marknaden som uppfyller dessa krav och samtidigt utesluter fossilkraft. Utifrån denna bild anser vi att vår bästa möjlighet att arbeta mot kommunens klimatmål i nuläget är genom att se över hur våra förvaltare arbetar med klimatfrågan. Genom att lyfta frågan hos förvaltarna har vi möjlighet att bidra till att driva finansmarknaden i riktning mot en mer fossilsnål ekonomi. 6 (6) 10. Slutsats Stadskontoret avstyrker att Malmö stad ansluter sig till the Fossil Free Campaign. Med avseende på den nuvarande placeringsstrategin som innebär passiv förvaltning mot breda index finns det inte adekvata placeringsalternativ som uppfyller krav på att utesluta fossila bränslen. Stadskontoret anser inte heller att det kan anses är klarlagt att det skulle vara motiverat utifrån ett ekonomiskt perspektiv att utesluta investeringar i företag med fossil energigenerering. Med hänsyn till det nuvarande marknadsläget är det både miljömässigt och kostnadsmässigt mer försvarbart att införa en dialog med nuvarande förvaltare för att säkerställa att vi också i våra placeringar arbetar långsiktigt mot Malmös övergripande miljömål. Mot bakgrund av vad som framgår i ärendet förslår Stadskontoret kommunstyrelsen besluta att att att inte ansluta Malmö stad till The Fossil Free campagin, inte ändra i kommunens etiska riktlinjer i finanspolicy samt inte ändra de etiska riktlinjerna i Placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser mot bakgrund av vad som redogjorts för i ärendet. Ansvariga Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

7 Malmö stad Miljönämnden 1 (2) UTDRAG ur PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö Tid Kl Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 85 Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Ewa Bertz (FP) 2:e vice ordförande Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Daniel Wolski (S) Emmanouel Martyris (SD) Ersättare Per Thomsen (S) Tjänstgör Wilfredo Salinas (S) Maria Zingmark (MP) Elisabet Landrup (M) Tjänstgör Ing-Marie Hultberg (M) Tjänstgör Tara Curovic (FP) Eva Bergkvist (SD) Tjänstemän Miljödirektör Katarina Pelin, avdelningscheferna Dave Borg, Jeanette Silow ( 81-84, 89) och Per-Arne Nilsson, enhetschef Håkan Nilsson, tjänstemännen Pernilla Hedin ( 82-89), Oscar Pelin och Håkan Karlström samt facklige företrädaren Sara Marklund (SACO). Vid protokollet Tomas Fredriksson Utdrag: Kommunstyrelsen Sign

8 Protokoll 6/2013, Miljönämnden i Malmö (2) 85 Sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till The Fossil Free Campaign Dnr 134: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande med förslag om att sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till The Fossil Free Campaign, bil 85. Ärendet diskuteras. Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag att för egen del godkänna förslaget att Malmö stad ansluter sig till The Fossil Free Campaign, att översända förslaget till kommunstyrelsen för beslut om att ansluta Malmö stad till The Fossil Free Campaign, att för egen del godkänna förslaget att Malmö stad inte gör nya investeringar i bolag inom fossilkraft och inom en femårsperiod avvecklar befintliga innehav i bolag som är verksamma inom fossilkraft, samt att översända förslaget till kommunstyrelsen för beslut om att Malmö stad inte gör nya investeringar i bolag inom fossilkraft och inom en femårsperiod avvecklar befintliga innehav i bolag som är verksamma inom fossilkraft. Som ovan: Tomas Fredriksson Justerat Milan Obradovic Ewa Bertz Anslaget Rätt utdraget intygar: Tomas Fredriksson Sign

9 Malmö stad Miljöförvaltningen 6 b 6/13 Tjänsteutlåtande Datum Handläggare Ekonomichef Håkan Nilsson Direkttelefon Malmö stad Miljönämnden Arende: 134: Sälja av tillgångar inom fossilkraft och ansluta Malmö stad till "The Fossil Free Campaign". FÖRSLAG TILL BESLUT Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget att Malmö stad ansluter sig till "The Fossil F ree Campaign" samt att översända förslaget till kommunstyrelsen för beslut om att ansluta Malmö stad till "The Fossil Free Campaign" samt att för egen del godkänna förslaget att Malmö stad inte gör nya investeringar i bolag inom fossilkraft och inom en femårsperiod avvecklar befintliga innehav i bolag som är erksamma inom fossilkraft. att översä a förslaget till kommunstyrelsen för beslut om att Malmö stad inte a vesteringar i olag inom fossilkraft och inom en femårsperiod r befintliga ehav i bolag som är verksamma inom fossilkraft. Håkan Nilsson Ekonomichef UTLÅTANDE Bakgrund Sedan 1800-talet har koldioxidhalten i atmosfären ökat med cirka 30 procent. Koldioxid är en så kallad växthusgas, som höjer jordens temperatur genom att stråla tillbaka värme till jorden. Den troligaste förklaringen till att

10 2 (3) koldioxidhalten har ökat är förbränningen av fossila bränslen som kol, olja och bensin. Eftersom temperaturökningen sammanfaller med ökningen av denna förbränning är det alltså troligt att vi själva har påverkat klimatet genom vår livsstil. Enligt Malmö stads gällande placeringspolicy framgår att staden vill integrera miljöhänsyn, socialt ansvar och god etik i kapitalförvaltningen och att eftersträva god avkastning. Ett flertal av världens länder har enats om att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till högst 2 grader. Energibolagens sammanlagda reserver motsvarar dock en koldioxidmängd som är flera gånger större än denna tillåtna mängd. Energibolagen fortsätter att investera stora belopp i sökandet efter nya fyndigheter vilket innebär att risken är stor att flera energibolag står inför en nedvärdering. För Malmö stad finns det därför rent ekonomiska skäl utöver de moraliska att sälja av tillgångar i bolag inom fossilkraft, för att på så sätt minska risken och i förlängningen öka avkastningen för kommunens samförvaltade stiftelser. I USA pågår sedan några månader The Fossil Free Campaign. Målsättningen med kampanjen är att förmå universitet, städer och större institutioner att sälja innehav i bolag som är verksamma inom fossilkraft. Metoden har tidigare använts med stor framgång av amerikanska universitet på 80-talet för att sätta press på Sydafrika att upphöra med apartheid. Den pågående kampanjen är etablerad på över 300 universitet och i över 100 städer. Hittills har 11 städer, däribland San Fransico och Seattle, beslutat förbereda försäljning av sina innehav i bolag som är verksamma inom fossilkraft. För att ansluta till kampanjen behöver två kriterier uppfyllas. 1. Ett politiskt beslut att inte göra några nya investeringar i bolag inom fossilkraft. 2. Ett politiskt beslut att inom en femårsperiod avveckla befintliga innehav i bolag som är verksamma inom fossilkraft. Det handlar primärt om de 200 bolag som finns i tabellen på sidan i skriften Unburnable Carbon Are the world s financial markets carrying a carbon bubble? bilaga 2. Det finns även andra bolag som kan vara aktuella att sälja av tillgångar i, vars verksamhet huvudsakligen utgörs av utvinning av fossila bränslen eller är relaterade till detta, men fokus är på bolagen specificerade i tabellen sidan När beslut har tagits att inte göra nya investeringar i bolag inom fossilkraft samt inom en femårsperiod avveckla befintliga innehav i bolag verksamma inom fossilkraft ska ett brev på engelska skickas till: med kopia till och I brevet ska om möjligt anges storleken på investerat kapital och andelen av kapitalet som är investerat i bolag inom fossilkraft samt vilka bolag det är. Det finns ingen kostnad eller något medlemskap förknippat med att Malmö stad ansluter sig till kampanjen.

11 3 (3) Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt genom att beslutet sätter barns och ungas bästa i främsta rummet. Tre saker vet vi säkert om klimatet: jordens medeltemperatur stiger, koldioxid är en växthusgas som hjälper till att höja medeltemperaturen, och vi släpper ut en massa koldioxid i atmosfären. Att ansluta till kampanjen kan bidra till att vårt klimat kommer att förbättras i framtiden. BILAGOR Bilaga 1. Divestment from Fossil Fuels Bilaga 2. Unburnable Carbon Are the world s financial markets carrying a carbon bubble?

12 Divestment from Fossil Fuels A guide for city officials and activists Introduction Climate change represents the single greatest longterm threat to our cities and citizens. The health, wealth, infrastructure and ability to maintain basic services of cities will increasingly be degraded as our planet warms and our weather worsens. Yet local governments are currently sharing in the profits made by the fossil fuel industry investing in the very companies that are directly responsible for this threat. Scientists tell us that we can only put 500 gigatons more of carbon dioxide (CO 2 ) into the atmosphere and still keep global temperature rise below 2 C, a goal that the United States and nearly every other country on Earth has agreed to meet. Here s the terrifying part: the fossil fuel industry has 2795 gigatons of CO 2 in their Summary Climate change represents the single greatest long-term threat to our cities and citizens. Cities should not invest in companies that profit from fossil fuels, the main cause of climate change. Divestment can have a serious impact and send an important message. We offer the tools to help you get started on a divestment campaign. coal, oil and gas reserves, five times more than we can safely release. If we re going to see serious progress on slowing climate change, we re going to have to address the fossil fuel industry head-on. 1 Divestment, a strategy pioneered in this country during the anti-apartheid movement, is a powerful tool that we can use in this fight. The logic of divestment is simple: We shouldn t be funding our retirement by investing in companies whose operations ensure we won t have a safe planet to retire on. It s not worth greening your city for the next generation, if you re also investing millions in companies that are threatening that generation s future. Local governments have the opportunity to be leaders in combatting this contradiction by divesting their funds general, retirement, utility, pension, etc. from fossil fuel companies. Seattle, under the leadership of Mayor Mike McGinn, has already taken this bold step, working to pull over $17.6 million out of fossil fuel stocks. Other cities are considering doing the same. By joining the momentum that has been generated by the fossil fuel divestment movement on college campuses worldwide, local governments can make a strong and profound statement that profiting from climate disruption and its ever-increasing human toll is morally bankrupt and fiscally imprudent Science 350.org, available at: 1

13 This climate activism is part of a rich history of There is a clear economic argument for making change via how and where we use our divestment. While fossil fuel companies do money. The anti-apartheid divestment movement generate a return on our investment, Seattle targeting companies doing business in South Africa will suffer greater economic and financial was widely acknowledged as critical in the eventual losses from the impact of unchecked climate progress of that country. In addition, many of our change. Mayor McGinn cities participate in fair trade, sweat-free, or local purchasing efforts. If cities across the country - many of whom have already made commitments to fight global warming - divest from fossil fuels, the effect will be profound, both financially and by making a statement that profiting from the misery of future generations is wrong. The Impact of Climate Change on Cities Cities will bear the brunt of climate change impacts, so they must also be the drivers of solutions to climate change. The list of risks to cities directly related to climate change is long and apocalyptic: Sea level rise will lead to inundation of coastal cities where the likelihood of flooding has already significantly increased. 2 In the US alone, 3.7 million people live within one meter of the high tide mark, and in 544 municipalities and 38 counties, over 10 percent of the population lives even lower than that. Over two thousand towns and cities in the US are vulnerable with 22.9 million Americans in total living within six meters of mean high tide. 3 Ocean level rise will disrupt everything from transportation (many transportation tunnels are at or below sea level), and energy generation (often located near water for cooling), to the availability of fresh water, which will increasingly be at risk of saline infiltration. All of these effects were on evidence during the flooding of New York City and New Jersey caused by Hurricane Sandy: subways, bridges and tunnels were inundated; power generators shorted out leaving millions in darkness; cell facilities flooded leaving many without phone service, and thousands were left without running water and had to depend on deliveries for potable drinking water. Extreme heat and cold events will become increasingly common. Heat waves are worsened by the urban heat island effect. In 2003, 70,000 Europeans died during a single heat wave. Heat waves further tax energy supplies, which are likely to become increasingly unreliable. The 2011 drought and heat wave that hit Texas, Oklahoma, New Mexico, Arizona, southern Kansas, and 2 Claudia Tebaldi et al 2012 Environ. Res. Lett , available at: 3 Benjamin H Strauss et al 2012 Environ. Res. Lett Available at: 2

14 western Louisiana caused 95 deaths and cost $12 billion. The 2012 drought has impacted half the country and killed 123 people. 4 Extreme weather is already becoming a more regular occurrence, costing cities millions in Extreme weather is already becoming a more recovery efforts and millions more in infrastructure regular occurrence, costing cities millions in costs. Stronger and more dangerous hurricanes, recovery efforts, and millions more in floods, droughts, tornadoes and blizzards take a infrastructure costs tremendous toll on our cities. In 2012 alone, the US experienced 11 disasters that cost over $1 billion each. While the full costs have not been tallied, experts estimate that the 2012 cost of these mega-disasters will surpass $60 billion. 5 Some estimates of the damage from Hurricane Sandy put it at $60 billion by itself. 6 Cities are also uniquely vulnerable to pandemics the close proximity of the population and the multitude of vectors will prove challenging in dealing with the spread of tropical diseases that comes with increased temperatures. Cities depend to varying degrees on imports of food, clean water, and energy, all of which are vulnerable to climate disruption in their production and transportation. These factors are likely to contribute to increased social unrest, mass migration, and poverty, all of which will impose an increased burden on cities and their infrastructure. As if that weren t enough, the cost of dealing with these pending crises will be tremendous and will likely far exceed the resources of most local governments to handle even with outside assistance when it is available. On top of everything else, the potential financial consequences of climate change for cities and local governments are calamitous, and will mean fewer resources for the other important things these governments do and fund. The Fossil Fuel Industry The fossil fuel industry is the most profitable in the history of the world making over $1 trillion in profit since It has done so with the help of massive government subsidies (some 4 Billion-Dollar Weather/Climate Disasters NOAA, available at: 5 Ibid. 6 Doug Mataconis, Final Costs Of Hurricane Sandy Could Exceed $60 Billion (Outside the Beltway, November 27, 2012) available at: Hurricane Sandy s Rising Costs, (NYTimes editorial, November 27, 2012) available at: 7 Daniel J. Weiss and Valeri Vasquez, Big Oil s Mountain of Cash (Center for American Progress, September 27, 2011) available at: 3

15 estimates put the total at three-quarters of a trillion dollars worldwide) 8 and by paying for very few of the externalities of their business. Worse, they spend some of those profits to fund climate deniers, warping public opinion, bankrolling politicians, and lobbying against any and every effort to address climate pollution. 9 The litany of their misdeeds is long: supporting dictators, 10 degrading the environment, 11 displacing indigenous peoples, 12 and refusing to clean up after the disasters they cause. 13 If they continue their current operations unchecked, they will surely bring about the worst climate change scenarios. While the profits of this industry are attractive to asset managers, it is clear that this industry s actions are wrong. Cities should refuse to share in their profits. On a purely financial level, the future profitability of these corporations is questionable. Between 50 and 80 percent of the value of fossil fuel companies is derived from their unburned reserves worth a conservative estimate of $20 trillion. 14 A strong price on carbon will make it likely that much of this will stay in the ground, posing a clear financial risk for shareholders. An increasing number of financial analysts are worried that impending regulations may cause a serious decline in value for many fossil fuel companies, so turning to other investments now may make good sense. We shouldn t be funding our retirement by investing in companies whose operations ensure we won t have a safe planet to retire on. It is clear that cities and local governments whose citizens will bear the brunt of impacts from the climate crisis should refuse to financially benefit from fossil fuels and should seriously consider the future volatility of those assets. Divestment Divestment can have a profound impact. As Archbishop Desmond Tutu, who won a Nobel Peace prize for his work to end apartheid in South Africa, said in a video supporting fossil fuel divestment, The divestment movement played a key role in helping liberate South Africa. The corporations understood the logics of money even when they weren t swayed by the dictates 8 Why $775 billion in fossil-fuel subsidies are so hard to scrap, Washington Post Wonkblog, available at: 9 The educational charities that do PR for the rightwing ultra-rich, (The Guardian, February 16, 2013), available at: 10 Chevron Corporation Wikipedia, available at: 11 BP Wikipedia, available at: 12 ExxonMobile Wikipedia, available at: 13 Ibid. 14 Brad Johnson The $20 Trillion Carbon Bubble: Interview With John Fullerton (Climate Progress, Mar 26, 2012) available at: 4

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Vad är fattigdom? Håkan Danielsson Från SIDA:s hemsida Definitionerna av fattigdom är många och skiftande. Enligt Världsbanken är en mycket fattig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Klimatomställning Göteborg

Klimatomställning Göteborg Mistra Urban Futures Reports 2013:5 Klimatomställning Göteborg Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jörgen Larsson, Chalmers, Fysisk resursteori

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide emissions in Sweden

The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide emissions in Sweden Master s Thesis, 30 credits Sustainable Enterprising Master s programme 2008/10, 120 credits The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE The Linnaeus University School of Social Sciences Peace and Development Work, Master Programme, 60 credits Course: Methods of Field Work Teacher: Gunilla Åkesson Spring 2012 HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES

Läs mer

Effektivare regelverk inom EU

Effektivare regelverk inom EU Effektivare regelverk inom EU Författare: Andrea Femrell Maj 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och dess medlemmar presenterar i rapporten 26 prioriterade förenklings- och förbättringsförslag

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 36 årg. Dessutom: Ekologiskt kakao från Kyela, Mtepe dhow seglar igen på Zanzibar (sid 22-23)

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 36 årg. Dessutom: Ekologiskt kakao från Kyela, Mtepe dhow seglar igen på Zanzibar (sid 22-23) HABARI INFORMATION OM TANZANIA 36 årg Nr 3 2004 Tema: Gruvnäringen Dessutom: Ekologiskt kakao från Kyela, Mtepe dhow seglar igen på Zanzibar (sid 22-23) TIDNINGEN HABARI utges av SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN

Läs mer

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg June 2013 Report from SNS s research programme The Value of New Pharmaceuticals SNS is a non-partisan and independent non-profit organisation that contributes

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014

Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Svar senast den 17 januari 2014 SIGNERAD 2013-12-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-18 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Betänkande från Justitiedepartementet - Ut ur skuldfällan

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer