Pressmeddelande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2007-12-06"

Transkript

1 Tillägg till ESML Intressenter AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct AB (publ) Detta dokument utgör ett tillägg till den av ESML Intressenter AB upprättade erbjudandehandlingen som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen den 3 december 2007 (Finansinspektionens diarienummer ) med anledning av erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct AB (publ). Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 3 december 2007 på och samt på samt sändes till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct. Tillägget har upprättats då styrelsens för Securitas Direct särskilda utskott ( Utskottet ) har offentliggjort bifogat uttalande den 6 december Utskottets uttalande har även sänts till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct. Tillägget skall läsas tillsammans med Erbjudandehandlingen. Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 18 december 2007 i enlighet med 2 kap 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden och 2 a kap 11 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med hänvisning till 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

2 Pressmeddelande Styrelsens för Securitas Direct särskilda utskott rekommenderar aktieägare och teckningsoptionsinnehavare att inte acceptera erbjudandet från ESML Intressenter Aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct AB (publ) ( Securitas Direct ) har erbjudits att sälja sina aktier och optioner i Securitas Direct till ESML Intressenter AB för 26 kr respektive 8,60 kr. Styrelsens för Securitas Direct särskilda utskott ( Utskottet ) rekommenderar Securitas Directs aktieägare och teckningsoptions-innehavare att inte acceptera erbjudandet. Utskottet anser att Securitas Direct har en mycket stark affärsmodell och att bolagets kundportfölj representerar ett väsentligt värde. Utöver detta finns stora möjligheter att addera värde för aktieägarna genom fortsatt tillväxt. Vi anser inte att erbjudandet återspeglar bolagets fundamentala värde säger Ulf Mattsson, styrelseordförande och medlem i Utskottet. Securitas Direct befinner sig i en period av kraftig tillväxt. Bolagets affärsmodell innebär att tillväxt skapas genom att nya kunder förvärvas. Detta innebär en investering för bolaget, varav huvuddelen kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Detta gör det svårt att värdera Securitas Direct baserat på traditionella vinstmultiplar, då en sådan värderingsansats medför att förvärv av nya kunder åsätts ett negativt värde, dvs. att tillväxt åsätts ett negativt värde. I själva verket medför förvärv av nya kunder ett ökat värde för Securitas Direct. J.P. Morgan plc ( JP Morgan ) och SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB ( SEB Enskilda ) har oberoende av varandra avgivit varsitt utlåtande till Utskottet som anger att erbjudandet inte är skäligt ur finansiell synvinkel. De båda utlåtandena bifogas detta dokument. Styrelsens för Securitas Direct särskilda utskott För ytterligare information hänvisas till: Ulf Mattsson, styrelseordförande, tel SECURITAS DIRECT AB (publ) Kalendegatan 26, Box 4519 SWEDEN Org. nr: Tel: Fax: E-post: Web:

3 Stockholm den 6 december 2007 Uttalande från Securitas Directs AB (publ) styrelses särskilda utskott i anledning av det offentliga kontanterbjudandet från ESML Intressenter AB Bakgrund ESML Intressenter AB ( ESML Intressenter ), indirekt gemensamt ägt av EQT V ( EQT ), SäkI AB ( SäkI ), Melker Schörling AB ( MSAB ) och Investment AB Latour ( Latour ), offentliggjorde den 13 november 2007 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Securitas Direct AB (publ) ( Securitas Direct eller Bolaget ). Enligt den erbjudandehandling som ESML Intressenter offentliggjorde den 3 december 2007 ( Erbjudandehandlingen ) erbjuds aktieägarna i Securitas Direct att överlåta sina aktier av serie B i Bolaget till ESML Intressenter mot ett vederlag om 26,00 kronor kontant per aktie ( Erbjudandet och Vederlaget ). Innehavare av teckningsoptioner utgivna till vissa anställda i Securitas Direct, som berättigar till aktier av serie B i Bolaget, omfattas också av Erbjudandet. Innehavarna till teckningsoptionerna erbjuds 8,60 kronor per teckningsoption. Vederlaget kommer att justeras om Securitas Direct genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan vederlag i Erbjudandet erläggs. Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 4 december 2007 till och med den 11 januari Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att ESML Intressenter blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i Securitas Direct före såväl som efter utspädning. ESML Intressenter har dock förbehållt sig rätten att frånfalla detta och andra villkor i Erbjudandet. I Erbjudandehandlingen framhåller ESML Intressenter att bolaget för närvarande inte har några planer på att genomföra några väsentliga förändringar i Securitas Directs framtida verksamhet eller övergripande strategi förutom att öka fokusering på tillväxt. I enlighet med detta förutses inte några väsentliga förändringar avseende sysselsättning på de platser Securitas Direct bedriver sin verksamhet idag. ESML Intressenter framhåller vidare att bolaget sätter ett stort värde på Securitas Directs företagsledning och anställda samt att bolaget även avser att värna om den utmärkta relation till de anställda som Securitas Direct har. Latour är största ägare i Securitas Direct med 7,5 % av aktiekapitalet och 12,2 % av rösterna. MSAB och SäkI äger 4,5 % respektive 3,5 % av aktiekapitalet och 10,9 % respektive 17,4 % av rösterna. Latour, MSAB och SäkI har åtagit sig att tillskjuta samtliga sina aktier av serie A och serie B till ESML Intressenter om Erbjudandet fullföljs. De tillskjutna aktierna, såväl av serie A som av serie B, värderas till Vederlaget i Erbjudandet. SECURITAS DIRECT AB (publ) Kalendegatan 26, Box 4519 SWEDEN Org. nr: Tel: Fax: E-post: Web:

4 Särskilt utskott Den 12 november 2007 höll Securitas Directs styrelse ett särskilt styrelsemöte, vid vilket styrelsen informerades om ESML Intressenter AB:s skriftliga förslag och ett särskilt utskott ( Utskottet ) tillsattes. Utskottet består av Securitas Directs styrelseordförande Ulf Mattsson och styrelseledamot Anna Lindström. På grund av sina kopplingar till MSAB respektive SäkI och Latour ingår varken Ulrik Svensson eller Gustaf Douglas i Utskottet. Inte heller Dick Seger ingår i Utskottet eftersom det vid tillsättandet av Utskottet ansågs sannolikt att han skulle kunna komma att inta en jävsliknande situation. I enlighet med punkten II.14 av OMX Nordiska Börs Stockholms Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) har Securitas Directs styrelse att offentliggöra ett yttrande innehållande en redovisning för styrelsens uppfattning om Erbjudandet. Eftersom Ulrik Svensson och Gustaf Douglas intar en jävsliknande situation till följd av sina kopplingar till MSAB respektive SäkI och Latour, utgör inte övriga styrelseledamöter en beslutför styrelse och följaktligen kan inte styrelsen avge ett yttrande i enlighet med Takeover-reglerna. Utskottet har emellertid utvärderat Erbjudandet och i övrigt handlagt frågor föranledda av Erbjudandet för Bolagets räkning och anser därför att det är i Bolagets aktieägares intresse att Utskottet redovisar sin uppfattning om Erbjudandet. Utskottets rekommendation Baserat på den information från ESML Intressenter vad avser den inverkan genomförandet av Erbjudandet skulle få för Securitas Direct, särskilt avseende sysselsättning, samt ESML Intressenters strategiska planer för Securitas Direct, är Utskottet av uppfattningen att Erbjudandet inte skulle resultera i några större förändringar eller få några väsentliga följder för sysselsättningen eller de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet. Som ett led i Utskottets arbete med anledning av Erbjudandet har Utskottet inlett en undersökning av intresset från tänkbara utomstående förvärvare av Bolaget. Vid bedömningen av Erbjudandet har Utskottet tagit hänsyn till Securitas Directs nuvarande ställning, framtida möjligheter samt andra faktorer som Utskottet anser vara relevanta i bedömningen av Erbjudandet, inklusive de faktorer som åberopas nedan. Securitas Direct befinner sig i en period av kraftig tillväxt, dels på sina huvudsakliga geografiska marknader, men också genom inbrytning på nya potentiella marknader. Bolagets affärsmodell innebär att nya kunder förvärvas genom investeringar i marknadsföring och andra säljfrämjande åtgärder, tillsammans med investeringar i den utrustning som installeras hos varje ny kund. Den initiala avgift som kunden betalar för installationen är betydligt lägre än den samlade kostnaden som förvärvet av kunden och installationen utgör för Securitas Direct. Huvuddelen av denna initiala utgift kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Kostnaderna för utrustningen aktiveras för att skrivas av över en femårsperiod. Dessa redovisningsprinciper står i kontrast mot några med Bolaget jämförbara bolag, vilka aktiverar all kostnad för att förvärva en ny kund i balansräkningen och skriver av dessa poster under en period motsvarande den genomsnittliga kundlivslängden. I överensstämmelse med vad som ovan nämnts innebär förvärv av nya kunder en investering för Bolaget, vilken till stor del kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Förvärven av nya kunder har emellertid ett positivt värde, då värdet av de diskonterade nettokassaflödena från varje kund signifikant överstiger den initiala investeringen. SECURITAS DIRECT AB (publ) Kalendegatan 26, Box 4519 SWEDEN Org. nr: Tel: Fax: E-post: Web:

5 Ovanstående förhållande medför svårigheter i att värdera Securitas Direct baserat på traditionella resultatmultiplar, då en sådan värderingsansats åsätter ett negativt värde på förvärv av nya kunder, vilka i själva verket i genomsnitt genererar ett signifikant positivt nettonuvärde. Enligt Erbjudandehandlingen representerar budet en premie på 25% jämfört med stängningskursen den 12 november 2007, dagen innan offentliggörandet av budet. Utskottet anser emellertid att relevansen i en sådan premiumberäkning är begränsad på grund av i) att Erbjudandets fokus ska vara på det fundamentala värdet, baserat på rimliga förväntningar om framtiden, som vid ett genomförande av Erbjudandet skulle överföras från de nuvarande aktieägarna till budgivarna och ii) att Securitas Directs historiska aktiekurser ej anses återspegla detta fundamentala värde. Detta kan delvis bero på att (a) Securitas Direct är svårvärderat med hjälp av traditionella värderingsmultiplar på grund av de skäl som angetts ovan, (b) Bolaget endast har varit noterat sedan den 29 september 2006 och (c) det saknas direkt jämförbara bolag till Bolaget på den lokala marknaden. Slutligen konstaterar Utskottet att Erbjudandet från ESML Intressenter, och den kapitalstruktur för Securitas Direct efter utköpet som budkonsortiet har indikerat, visar på möjligheten att öka skuldsättningen i Bolaget. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar Utskottet aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att inte acceptera Erbjudandet. Utskottet har i enlighet med Takeover-reglerna punkten III.3 inhämtat utlåtanden från JP Morgan och SEB Enskilda ( utlåtandena ) vari anges, givet de antaganden och förutsättningar som anges däri och i fotnoten nedan, att, vid det datum som utlåtandena utfärdades, Vederlaget i erbjudandet för B-aktierna och teckningsoptionerna i Securitas Direct (bortsett från ESML Intressenter och dess aktieägare) inte är skäligt ur en finansiell synvinkel. 1 1 Utlåtandena har tillhandahållits Utskottet endast som information till och som underlag för Utskottet inför dess bedömning av Erbjudandet. Utlåtandena är inte en rekommendation till innehavare av något värdepapper i Bolaget huruvida en sådan innehavare skall acceptera erbjudandet att sälja sina B-aktier och/eller teckningsoptioner, är inte utgivna på uppdrag av, och ska inte heller medföra några rättigheter eller liknande till någon innehavare av värdepapper i Bolaget eller i ESML Intressenter, eller till någon annan person än Utskottet och får inte heller användas för något annat ändamål. Utlåtandena får inte användas eller förlitas på av någon annan än Utskottet och får inte heller publiceras, refereras till eller kommuniceras (helt eller delvis) av Utskottet eller någon annan person till någon tredje person för något som helst ändamål utan föregående skriftligt medgivande från envar av JP Morgan och SEB Enskilda avseende deras utlåtanden, med undantaget att en kopia av utlåtandena får intas i de offentliga meddelanden som Utskottet är skyldigt att avge på grund av Takeover-reglerna i anledning av Erbjudandet. JP Morgan och SEB Enskilda biträder endast Securitas Direct avseende Erbjudandet och således ingen annan person. JP Morgan och SEB Enskilda betraktar inte någon annan person (inklusive, utan begränsningar, någon person som är ledamot eller anställd i Bolaget, eller innehavare av värdepapper i bolaget) som sin uppdragsgivare med avseende på Erbjudandet och ansvarar således inte gentemot någon annan person än Utskottet i Securitas Direct enligt de skyddsregler som gäller för kunder till JP Morgan respektive SEB Enskilda eller för att biträda någon annan person med råd avseende Erbjudandet eller andra frågor vartill häri hänvisas. SECURITAS DIRECT AB (publ) Kalendegatan 26, Box 4519 SWEDEN Org. nr: Tel: Fax: E-post: Web:

6 Detta uttalande skall i alla avseenden regleras av svensk rätt. Eventuella tvister till följd av detta uttalande skall avgöras uteslutande i svensk domstol. 2 Utskottet har haft Mannheimer Swartling Advokatbyrå som legal rådgivare. 2 De två föregående meningarna gäller inte vad avser JP Morgans utlåtande eller frågor med anledning av, eller relaterade därtill. SECURITAS DIRECT AB (publ) Kalendegatan 26, Box 4519 SWEDEN Org. nr: Tel: Fax: E-post: Web:

7 = = Till styrelsens för Securitas Direct AB (publ) särskilda utskott Styrelsens för Securitas Direct AB (publ) ( Securitas Direct ) särskilda utskott ( Utskottet ) 1 har uppdragit åt SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB Enskilda ) att avge ett utlåtande om skäligheten ur finansiell synvinkel av det offentliga erbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct ( erbjudandet ) från ESML Intressenter AB ( ESML Intressenter ), indirekt samägt av EQT V ( EQT ), SäkI AB ( SäkI ), Melker Schörling AB ( MSAB ) och Investment AB Latour ( Latour ), som offentliggjordes den 13 november Erbjudandet innebär att aktieägarna i Securitas Direct erbjuds 26 kronor kontant för varje B-aktie i Securitas Direct och att innehavare av teckningsoptioner utgivna av Securitas Direct erbjuds 8,60 kronor per option. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan omfattning att ESML Intressenter blir ägare till aktier representerande mer än 90 procent av aktierna i Securitas Direct såväl före som efter utspädning. ESML Intressenter har emellertid förbehållit sig rätten att frånfalla detta och andra villkor i erbjudandet. Acceptperioden för erbjudandet löper till och med den 11 januari Inför avgivandet av detta utlåtande har SEB Enskilda bland annat tagit del av och beaktat villkoren för erbjudandet, offentlig information utgiven av Securitas Direct, inklusive årsredovisningar och delårsrapporter, samt därutöver viss annan allmänt tillgänglig information rörande Securitas Direct. SEB Enskilda har också med ledande befattningshavare för Securitas Direct diskuterat verksamheten, den finansiella ställningen och framtidsutsikterna för Securitas Direct. SEB Enskilda har genomfört kassaflödesanalyser som indikerar värdet av såväl den nuvarande kundportföljen som den framtida tillväxtpotentialen för Securitas Direct. SEB Enskilda har också genomfört så kallade Leveraged Buy-Out -analyser avseende Securitas Direct, vilka indikerar vad en finansiell köpare har möjlighet att betala under olika antaganden. Vidare har SEB Enskilda beaktat viss finansiell och aktiemarknadsrelaterad information avseende Securitas Direct i jämförelse med vissa andra bolag med liknande verksamhet och andra transaktioner. SEB Enskilda har också beaktat kursutvecklingen för och handeln i Securitas Directs aktie på OMX Nordiska Börs Stockholm samt genomfört sådana andra analyser och studier som SEB Enskilda ansett lämpliga som underlag för detta utlåtande. SEB Enskilda har, utan att göra en oberoende verifiering härav, förlitat sig på att all den finansiella och övrig information som legat till grund för utlåtandet i allt väsentligt är korrekt samt att ingen information av väsentlig betydelse för bedömningen av Securitas Directs framtida intjäningsförmåga eller för SEB Enskildas bedömning i övrigt utelämnats. SEB Enskilda har inte genomfört någon s.k. due diligence för att kontrollera riktigheten av den information som erhållits och har inte gjort någon oberoende värdering eller bedömning av Securitas Directs tillgångar och skulder eller besökt något av dess dotterbolag. SEB Enskildas utlåtande är baserat på nu rådande marknadsmässiga, ekonomiska, finansiella och andra förhållanden och sådan information som tillhandahållits per denna dag. Förändringar i ===================================================== N =aéå=no=åçîéãäéê=ommt=ìíë Ö=ëíóêÉäëÉå=á=pÉÅìêáí~ë=aáêÉÅí=Éíí=ë êëâáäí=ìíëâçííi=äéëí ÉåÇÉ=~î=pÉÅìêáí~ë=aáêÉÅíë= çêçñ ê~åçé=räñ=j~ííëëçå=çåü=ëíóêéäëéãéçäéã=^åå~=iáåçëíê ãi=ñ ê=~íí=ü~åíéê~=ñê Öçê=êÉä~íÉê~ÇÉ=íáää= ÉêÄàìÇ~åÇÉíK= Postadress Telefon Telefax Internet STOCKHOLM Besöksadress Kungsträdgårdsgatan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Organisationsnummer: Styrelsens säte: Stockholm.

8 angivna förutsättningar kan medföra omprövning av detta utlåtande. SEB Enskildas utlåtande innefattar inte någon bedömning av de kurser till vilka Securitas Direct-aktien kan komma att handlas i framtiden. Mot bakgrund av ovanstående och sådana övriga omständigheter som SEB Enskilda anser vara relevanta är det SEB Enskildas uppfattning att erbjudandet per denna dag inte är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct. SEB Enskilda är en investmentbank med verksamhet inom värdepappershandel och -mäkleri, aktieanalys samt corporate finance. Inom ramen för den normala verksamheten inom värdepappershandel och -mäkleri kan SEB Enskilda, eller något till SEB Enskilda närstående bolag, från tid till annan inneha långa eller korta positioner i, och kan för egen eller kunders räkning deltaga i handel med, aktier och andra värdepapper emitterade av Securitas Direct. På grund av sin position på den nordiska marknaden har SEB Enskilda och andra delar av SEBkoncernen tidigare varit engagerade i affärer med parterna i erbjudandet. Under de senaste två åren före denna dag har SEB Enskilda varit finansiell rådgivare till Securitas AB och Securitas Direct i samband med Securitas Directs notering på OMX Nordiska Börs Stockholm och har även varit rådgivare till EQTs fonder och MSAB i olika transaktioner, för vilka SEB Enskilda erhållit ersättning. SEB Enskilda kan också, i sin löpande verksamhet, komma att biträda parterna med finansiell rådgivning i andra transaktioner. SEB Acquisition Finance (vilket är en helt separat enhet i förhållande till SEB Enskilda) deltar i det syndikat som har erbjudit lån till ESML Intressenter för att möjliggöra finansieringen av erbjudandet. SEB Enskilda kommer att erhålla en fast ersättning för detta utlåtande och annan finansiell rådgivning i samband med erbjudandet som är oberoende av om erbjudandet fullföljs. SEB Enskilda kan även komma att erhålla ytterligare ersättning för sådan annan finansiell rådgivning om erbjudandet fullföljs på för aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct förmånligare villkor. SEB Enskildas rådgivningstjänster och detta utlåtande har tillhandahållits som information till och underlag för Utskottet inför dess bedömning av erbjudandet och är inte en rekommendation huruvida aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct skall acceptera erbjudandet eller ej. Utlåtandet får endast användas i sin helhet av Utskottet i sin kommunikation med bolagets aktieägare och teckningsoptionsinnehavare. Detta utlåtande får ej sammanfattas, citeras eller på annat sätt refereras till i något offentligt sammanhang utan SEB Enskildas skriftliga medgivande. Stockholm den 6 december 2007 = SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

9 December 6, 2007 Securitas Direct AB (publ) Box 4519 Sweden Attention: The Members of the Independent Committee of the Board of Directors Ladies and Gentlemen: We understand that on November 12, 2007, the Board of Directors of Securitas Direct AB (publ) (the Company ) held a special board meeting at which the Board members were informed of a written offer proposal made by EQT V Limited and certain of the Company s existing shareholders through ESML Intressenter AB (the Bidder ) and an independent committee of the Board of the Company (the Committee ) was appointed to consider such proposal. The Committee has requested our opinion as to the adequacy, from a financial point of view, to the holders of shares of series B ( Series B Shares ) and warrants exercisable into Series B Shares ( Warrants ), other than in each case the Bidder and its shareholders, in the Company of the consideration to be paid to such holders in the offer made by the Bidder on November 13, 2007, pursuant to which the Bidder offered SEK26.00 in cash for each Series B Share and SEK8.60 in cash for each Warrant (the Offer ) as set out more particularly in the offer announcement dated November 13, 2007 and offer document published on December 3, 2007 (together, the Offer Documentation ). In arriving at our opinion, we have (i) reviewed the financial terms of the Offer Documentation; (ii) reviewed certain publicly available information concerning the business of the Company and of certain other companies engaged in businesses we deemed comparable; (iii) compared the proposed financial terms of the Offer with the publicly available financial terms of certain transactions involving companies we deemed relevant and the consideration received for such companies; (iv) compared the financial and operating performance of the Company with publicly available information concerning certain other companies we deemed relevant and reviewed the current and historical market prices of the Series B Shares and certain publicly traded securities of such other companies; (v) reviewed the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2006 and the unaudited financial statements of the Company for the period ended September 30, 2007; (vi) reviewed the Company s prospectus for distribution and listing of shares dated September 5, 2006; (vii) reviewed certain internal financial analyses and forecasts prepared by the management of the Company relating to its business; (viii) reviewed the terms of other business combinations we deemed relevant; and (ix) performed such other financial studies and analyses and considered such other information as we deemed appropriate for the purposes of this opinion. In addition, we have held discussions with the Committee with respect to certain aspects of the Offer and with the management of the Company with respect to the past and current business operations of the Company, the financial condition and future prospects and operations of the Company and certain other matters we believed necessary or appropriate to our inquiry.

10 - 2 - In giving our opinion, we have relied upon and assumed, without assuming responsibility or liability for independent verification, the accuracy and completeness of all information that was publicly available or was furnished to or discussed with us by the Company, including, without limitation, any financial analyses, forecasts or projections considered in connection with the rendering of this opinion, or any information otherwise reviewed by or for us. We have not verified the accuracy or completeness of any such information and we have not conducted or been provided with any valuation or appraisal of any assets or liabilities, nor have we evaluated the solvency of the Company or the Bidder under any laws relating to bankruptcy, insolvency or similar matters. In relying on financial analyses, forecasts or projections provided to us, we have assumed that they have been reasonably prepared based on assumptions reflecting the best currently available estimates and judgments of the management of the Company as to the expected future results of operations and financial condition of the Company to which such analyses or forecasts relate. In addition, the Committee has approved such financial analyses, forecasts and projections. We express no view as to such financial analyses, forecasts or projections or the assumptions on which they were based. We are not legal, regulatory or tax experts and have relied on the assessments made by advisers to the Company with respect to such issues. We have assumed for the purposes of our analysis that the Offer will be consummated as contemplated in the Offer Documentation. We have further assumed that all material, governmental, regulatory or other consents and approvals necessary for the consummation of the Offer will be obtained without any adverse effect on the Bidder or the Company or on the contemplated benefits of the Offer. Our opinion is necessarily based on economic, market and other conditions as in effect on, and the information made available to us as of, the date hereof. It should be understood that developments or events occurring after the date hereof may affect this opinion and that we do not have any obligation to update, revise, or reaffirm this opinion. Our opinion is limited to the adequacy, from a financial point of view, of the consideration to be paid to the holders of Series B Shares and Warrants (other than the Bidder and its shareholders) in the proposed Offer and we express no opinion as to the adequacy of the Offer to, or any consideration received in connection therewith by, the holders of any other class of securities, creditors or other constituencies of the Company or as to the underlying decision of any holder of any securities in the Company to take any action in relation to the Offer In particular, this opinion is not intended to be and shall not constitute a recommendation to any holder of any securities in the Company as to whether or not such holder should tender Series B Shares or Warrants pursuant to the Offer or take any other action in relation to the Offer. Our opinion does not address the relative merits of the Offer as compared with any other alternative business transaction, or other alternatives, or whether or not such alternatives could be achieved. This opinion is written in the English language. If this opinion is translated into any language other than English and in the event of any discrepancy between the English language and any such other language version, the English language version shall always prevail. This opinion is given on the basis that it will be governed by and construed in accordance with English law. We have acted as financial advisor to the Company with respect to the proposed Offer and will receive a fee from the Company for our services. In addition, the Company has agreed to indemnify us for certain liabilities arising out of our engagement. Please be advised that we and our affiliates have no other financial advisory or other commercial or investment banking relationships with the Company and that in the past we have provided financial advisory and investment banking services to EQT Partners AB or its affiliates and have received fees in connection with such services. We may also seek to provide such services to the Company and/or EQT Partners AB or its affiliates in the future and will receive fees for the rendering of these services. In the ordinary course of our businesses, we and our affiliates may actively trade the debt and equity securities of the Company for our own accounts or for the accounts of customers and, accordingly, we may at any time hold long or short positions in such securities.

11 - 3 - On the basis of and subject to the foregoing, it is our opinion as of the date hereof that the consideration to be paid to the holders of Series B Shares and Warrants (other than the Bidder and its shareholders) in the proposed Offer is inadequate, from a financial point of view, to such holders. This letter is provided to the Committee solely for the benefit of the Committee in connection with and for the purposes of, its consideration of the Offer. This opinion is not intended to be and shall not constitute a recommendation to any holder of any securities in the Company as to whether or not such holder should tender Series B Shares or Warrants pursuant to the Offer or take any other action in relation to the Offer, is not provided on behalf of, nor shall it confer rights or remedies upon, any holder of any securities in the Company, or in the Bidder, or any other person other than the Committee, and may not be used for any other purpose. This opinion may not be used or relied upon by any person other than the Committee or disclosed, referred to or communicated (in whole or in part) by the Committee to any third party for any purpose whatsoever except with our prior written consent in each instance. This opinion may be reproduced in full in any public release that the Committee is obligated to issue pursuant to the OMX Nordic Exchange Stockholm Takeover Rules with respect to the Offer but may not otherwise be disclosed publicly in any other manner without our prior written approval. Very truly yours, J.P. MORGAN PLC By: Name: Gary Weiss Title: Managing Director

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Uttalande fran Aspiros oberoende budkommitte med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppkopserbjudande

Uttalande fran Aspiros oberoende budkommitte med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppkopserbjudande pirn 2015-01-30 Uttalande fran Aspiros oberoende budkommitte med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppkopserbjudande Med anledning av Project Panther Bidco Ltd:s offentliga uppkopserbjudande

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att inte acceptera Corems offentliga uppköpserbjudande

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att inte acceptera Corems offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-09-18 TRIBONA AB (PUBL): TRIBONA AB (PUBL): Uttalande från Budkommittén i Tribona AB:s styrelse med anledning av Corem Property Group AB:s offentliga uppköpserbjudande Budkommittén

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp

Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp Erbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp VIKTIG INFORMATION Allmänt Geberit Aktiengesellschaft (schweiziskt organisationsnummer CH-320.3.046.277-9) ( Geberit ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Documentation to be presented at the Extraordinary General Meeting of shareholders of. Investment AB Kinnevik (publ)

Documentation to be presented at the Extraordinary General Meeting of shareholders of. Investment AB Kinnevik (publ) Documentation to be presented at the Extraordinary General Meeting of shareholders of Investment AB Kinnevik (publ) Monday 11 May 2009 Agenda for the Extraordinary General Meeting of shareholders in Investment

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Investment AB Kinnevik (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Investment AB Kinnevik (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Investment AB Kinnevik (publ) Måndagen den 11 maj 2009 Dagordning för extra bolagsstämma med aktieägarna i Investment AB Kinnevik (publ) måndagen den 11 maj 2009 kl.

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010

Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010 Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010 SKM 1 Innehåll 1. Övergripande erfarenheter 2. Hur fungerar marknaden? - Produkter - Prisbildning - Plats - Påverkan 3. Sammanfattning 2010 Tricorona AB

Läs mer

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens för Medivir AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Report by the board of directors of Medivir AB (publ) in accordance

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut?

Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut? NVE Vindkraftseminarium 2012 Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut? Trondheim 4-5 juni 2012 Peter Chudi SKM Svensk Kraftmäkling AB NVE Vindkraftseminarium 4-5 juni 2012 1 Tre budskap om elcertmarknaden

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptions innehavarna i Securitas Direct AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptions innehavarna i Securitas Direct AB (publ) Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptions innehavarna i Securitas Direct AB (publ) Finansiell rådgivare åt budgivaren Arranger i samband med Erbjudandet Allmänt Om inte annat anges gäller följande.

Läs mer

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet

Läs mer

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Handeln med elcertifikat

Handeln med elcertifikat Handeln med elcertifikat 2011-02-10 Peter Chudi, SKM 1 Energi Norge konferensen 11 mars 2010 PRODUKTER Noterade Spot Terminsprodukter Onoterade Flerårsavtal Fast pris kontrakt för löpande produktion Monetarisering

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Scandinavian Resources undersökningar i Hattfjelldal.

Scandinavian Resources undersökningar i Hattfjelldal. Presentation på NGU dagen i Trondheim Scandinavian Resources undersökningar i Hattfjelldal. 7 Februari 2011 Scandinavian Resources AB Olof Forslund Presentation av: Scandinavian Resources och dess ägare

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2. Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3. Kinas valutareserv varför har den minskat?

Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2. Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3. Kinas valutareserv varför har den minskat? Innehåll Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2 Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3 Kinas valutareserv varför har den minskat? 4 Kina: Tillgångar och skulder mot utlandet 5 Kina:

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Uttalande från Aspiros oberoende budkommitté med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från Aspiros oberoende budkommitté med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppköpserbjudande 2015-01-30 Uttalande från Aspiros oberoende budkommitté med anledning av Project Panther Bidcos offentliga uppköpserbjudande Med anledning av Project Panther Bidco Ltd:s offentliga uppköpserbjudande avseende

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Translation the English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION För/for REINHOLD POLSKA AB (org nr / Reg.

Läs mer

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Innehåll Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

TELE2 HÖJER ERBJUDANDET TILL 85 SEK PER AKTIE I SONG NETWORKS OCH REDUCERAR VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET

TELE2 HÖJER ERBJUDANDET TILL 85 SEK PER AKTIE I SONG NETWORKS OCH REDUCERAR VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 29 September 2004 TELE2 HÖJER ERBJUDANDET TILL 85 SEK PER AKTIE I SONG NETWORKS OCH REDUCERAR VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET Tele2 AB ( Tele2 ) offentliggör härmed en höjning av det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana; SFS 2013:1017 Utkom från trycket den 13 december 2013 utfärdad den 5 december 2013.

Läs mer

Till bolagsstämman i SCN, Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ)

Till bolagsstämman i SCN, Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) Till bolagsstämman i SCN, Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) Bakgrund Utlåtande till avseende styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i Nature Invest AB (Org nr 556684-8320) SCN har sitt

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Hur hanterar jag mina finansiella risker?

Hur hanterar jag mina finansiella risker? Hur hanterar jag mina finansiella risker? Produktionsrisk Risker Finansiella risker Vad kan jag påverka? Hur gör spannmålsodlaren? Säljer vete och raps på termin på börs avseende nästa års skörd 20 kontrakt

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna avseende samtliga stamaktier och B-aktier i Hyresfastigheter Holding III Gul AB. lämnat av

Erbjudande till aktieägarna avseende samtliga stamaktier och B-aktier i Hyresfastigheter Holding III Gul AB. lämnat av Erbjudande till aktieägarna avseende samtliga stamaktier och B-aktier i Hyresfastigheter Holding III Gul AB lämnat av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à.r.l. Vederlag: SEK 9,80 per aktie Acceptperiod:

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Company Update 2011-02-20 Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Sammanfattning Rörelseresultatet landade på 7,1 Mkr i det fjärde kvartalet, vilket var en avsevärd förbättring mot kvartalet innan så samma

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer