Låga löneökningar pressar Riksbanken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låga löneökningar pressar Riksbanken"

Transkript

1 Låga löneökningar pressar Riksbanken Nordea Research, 24 April 2015 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Kommande löneökningarna under historiskt snitt och Riksbankens prognos Fortsatt svårt att nå inflationsmålet trots stramare arbetsmarknad Sannolikt nära full sysselsättning bland inrikes födda Utrikes födda förklarar den ökade sysselsättningen sedan 2008 Sammanfattning Riksbanken lär få svårt att uppnå inflationsmålet även framöver. Situationen i den hårt prövade exportindustrin lär prägla den kommande avtalsrörelsen. Det talar för att avtalen stannar på ca 2 procent per år, dvs. i linje med resultatet av den förra avtalsrundan Det allt stramare arbetsmarknadsläget i övriga branscher kan förvisso bidra till högre löneglidning där, men sambandet mellan konjunkturläge och löneglidning har inte varit särskilt starkt historiskt. Således är det i dagsläget svårt att se att de totala löneökningarna når Riksbankens prognos på 3,4-3,7 procent de kommande åren. Riksbankens fokus är för närvarande att lyfta inflationen och stärka förtroendet för inflationsmålet inför den stundande avtalsrörelsen. Denna manöver kan komma att lyckats i den meningen att mycket låga löneavtal sannolikt undviks. Men med totala löneökningar lägre än snittet under de senaste 10 åren är det svårt att se varför KPIF-inflationen ska stiga mycket över dess genomsnitt under motsvarande period på 1,4 procent, även om skattehöjningar och utbudschocker kan lyfta inflationen tillfälligt. Försiktiga ingångsvärden Förutsättningarna för industrin ser i flera avseenden bättre ut idag än vad de gjorde för tre år sedan. Exporten stiger och

2 kronan har försvagats. Tidigare i år tecknades ett ett-årigt avtal för tyska industriarbetare som motsvarar löneökningar på ca 3,5 procent. Den inhemska situationen ser också ljusare ut. Arbetsmarknaden går starkt och inflationen trendar uppåt. Industrin lär dock även framöver vara utsatt för global konkurrens och trenden med minskande sysselsättning väntas fortgå. Även om det i huvudsak är en strukturell process, och trots en ljusning i den globala efterfrågan, kommer dessa faktorer att prägla stundande avtalsrörelse. Så länge som industriavtalet utgör ramen för avtalsförhandlingarna lär inte löneökningarna ta fart. Redan för ett år sedan uttryckte IF Metall att de inte kan se att löneökningarna i nästa avtalsrörelse 2016 skulle bli högre än de blev i den förra avtalsrundan. [1] En viktig orsak är att annars prisar vi ut industrin och då faller exporten enligt LO [2]. Även regeringen ser ett begränsat utrymme för löneökningar. [3] Arbetsgivarna menar att förhandlingarna inte kan utgå ifrån att inflationsmålet uppfylls och att avtalen bör landa lägre än föregående gång. [4] Och med modesta fackliga anspråk är det svårt att se annat än att löneavtalen hamnar relativt lågt även denna avtalsrunda. Avtalsrörelsen startar i höst Om ungefär ett år löper avtalen ut för ca 2,4 miljoner arbetstagare, vilket motsvarar drygt 70 procent av samtliga anställda som täcks av kollektivavtal. Om kommande avtalsrunda följer samma mönster som förra gången så startar avtalsrörelsen redan i höst. [5] De första buden väntas till november/december och därefter påbörjas förhandlingarna som lär vara klara först någon gång efter årsskiftet. Enligt Industriavtalet från 2011 ska parterna var och en och gemensamt verka för industrins normering på arbetsmarknaden. [6] Normeringen sträcker sig över samtliga sektorer i ekonomin och innebär i stort sett att alla anställda som omfattas av kollektivavtal påverkas av normen. [7]

3 Löner lär öka mer men inte mycket mer Vid sidan av avtalade löneökningar sker vanligtvis ytterligare löneökningar, så kallad löneglidning. Sedan 1992 har löneglidningarna i genomsnitt uppgått till 1 procent. Under senare år har dock löneglidningen varit betydligt lägre. Genomsnittlig löneglidning uppgick endast till 0,4 procent. Den lägre löneglidningen kan vara ett uttryck för ett svagt konjunkturläge under perioden men samtidigt, sett över en längre tidshorisont, har kopplingen mellan konjunkturläge och löneglidning vara relativt svag. [8] Vår sammantagna bedömning är att löneavtalen landar på 2 procent per år och att löneglidningen uppgår till 0,7 procent per år. Det innebär alltså att de nominella lönerna väntas öka med 2,7 procent per år, vilket är i linje med utvecklingen under senare år men betydligt lägre än ett historiskt genomsnitt och lägre än Riksbankens prognos. Löneavtal på den nivån bedömer vi ger en gynnsam utveckling av den svenska ekonomin med stigande reala löner och ökad sysselsättning. Däremot lär det bli svårt för Riksbanken att varaktigt få upp inflationen till 2- procentsmålet. Med totala löneökningar lägre än snittet under de senaste 10 åren är det svårt att se varför KPIFinflationen ska stiga mycket över dess genomsnitt på 1,4 procent under motsvarande period, även om skattehöjningar och utbudschocker kan lyfta inflationen tillfälligt.

4 Fler flaskhalsar Trots en stark sysselsättningstrend är arbetslösheten fortfarande högre än innan krisen. Orsaken till att arbetslösheten inte sjunker snabbare är det stora inflödet till arbetskraften. Ökningen av arbetskraften beror på att befolkningen har ökat men också på att en större andel av befolkningen har sökt sig ut på arbetsmarknaden. Arbetskraftsdeltagandet är det högsta sedan tidigt 1990-tal. Utvecklingen av arbetskraftsdeltagandet står i skarp kontrast till t ex USA där det har sjunkit markant. Den höga arbetslösheten är inte nödvändigtvis ett tecken på att det finns gott om lediga resurser. Matchningsproblemen

5 förefaller ha ökat. Tydligaste tecknet på det är att antalet kvarstående lediga platser på arbetsförmedlingarna är högt trots den höga arbetslösheten. Med andra ord har den sk Beveridge-kurvan fortsatt att skiftat utåt. Enligt KI:s barometer var andelen företag som uppger svårigheter att hitta rätt personal strax under det historiska genomsnittet under fjärde kvartalet förra året. Givet att sysselsättningen ökar har sannolikt bristtalen fortsatt att stiga. En indikation på ökad brist på arbetskraft och begynnande flaskhalsar är att bristtalen i byggsektorn, den enda bransch där det finns månadssiffror, har stigit kraftigt inledningsvis i år. Uppgången är anmärkningsvärd då utländska företag och utländsk arbetskraft i ökande utsträckning verkar i Sverige. Utvecklingen understryker styrkan i byggkonjunkturen. Sammantaget finns sannolikt lediga resurser på arbetsmarknaden, men inte mer än att det lär uppstå fler flaskhalsar på arbetsmarknaden i år. Det kan hämma tillväxten i vissa branscher.

6 Perspektiv på 8 procents arbetslöshet Det kan tyckas märkligt att det uppstår flaskhalsar vid en arbetslöshet på närmare 8 procent, en uppgång med knappt 2 procentenheter från det starka konjunkturåret Tittar man närmare på siffrorna så har både långtids- och korttidsarbetslösheten ökat. Långtidsarbetslösheten, dvs. de som varit arbetslösa längre än 6 månader, uppgick till ca 2,5 procent under 2014 och har ökat med ca 1 procentenhet sedan tiden innan finanskrisen. Ökningen är sannolikt i huvudsak strukturell. Arbetslöshet under kortare tid än 6 månader har även den ökat med ca 1 procentenhet sedan 2007 och utgjorde förra året ca 5,5 procenteneheter av den totala arbetslösheten på 7,9 procent. Ökningen av korttidsarbetslösheten förefaller till stor del förklaras av fler arbetslösa heltidsstudenter som söker jobb. Dessa förklarar 2,6 procentenheter av arbetslösheten förra året, jämfört med 1,6 procentenhet Bland dessa är korttidsarbetslösheten mycket hög. Orsaken är att studenter söker helg- och feriejobb och återgår därefter till studierna. Bland studerande i åldern år var till exempel närmare hälften arbetslösa kortare än 1 månad och endast 11 procent längre än 6 månader. En annan företeelse värd att notera är att 21 procent av de arbetslösa studenterna avvaktade ett arbete

7 som skulle börja inom 3 månader, dvs. de hade jobb på gång men betraktas som arbetslösa i statistiken. [9] Antalet arbetslösa studenter som söker jobb kan sjunka om konjunkturen stärks ytterligare. På längre sikt är det dock önskvärt att många studerar. Som det beskrivs nedan karaktäriseras perioden av att befolkningen i arbetsför ålder minskar för inrikes födda medan den ökar för utrikes födda. Utrikes födda utgör nästan 40 procent av de arbetslösa trots att deras andel av befolkningen är betydligt mindre, knappt 20 procent. Denna sammansättningsförändring kan ha bidragit till att den strukturella arbetslösheten har stigit. Utrikes födda tillväxtmotor Bilden för utrikes födda är splittrad. Positivt är att sysselsättningen har ökat snabbt de senaste åren och att den har hållit jämna steg med den ökade befolkningen och arbetskraftsutbudet. Det negativa är att arbetslösheten tycks ha fastnat på 16 procent. Långtidsarbetslösheten, dvs. de som har varit arbetslösa längre än 6 månader, bland utrikes födda uppgick till 5,9 procent år 2014 (motsvarande siffra för inrikes födda var 1,4 procent). Vill man få ned arbetslösheten är det sannolikt denna grupp man framför allt ska inrikta sig på.

8 Sedan 2008 förklaras i stort sett hela ökningen av antalet sysselsatta i Sverige av utrikes födda. Sysselsättningen för inrikes födda har däremot varit i stort sett oförändrad. BNP och sysselsättningen har ökat ungefär lika mycket sedan Eftersom i stort sett hela sysselsättningsökningen förklaras av utrikes födda förefaller de vara en viktig förklaring till att BNP har ökat de senaste åren. Utrikes födda tycks således vara en viktig tillväxtmotor i den svenska ekonomin. [10] Sannolikt nära full sysselsättning för inrikes födda Arbetslösheten bland inrikes födda var 5,7 procent under första kvartalet i år, dvs. något högre än högkonjunkturåret 2007 då den var 5,2 procent. Andelen som har varit arbetslösa längre än 6 månader var i fjol 1,4 procent, inte långt ifrån de låga 1,2 procent som nåddes Läget för inrikes födda ser än starkare ut om man ser till sysselsättningsgraden. Den var 68,3 procent under första kvartalet i år, dvs. just under genomsnittet på 68,4 år I vissa åldersgrupper, till exempel år, var sysselsättningsgraden redan förra året den högsta sedan åtminstone Noterbart är att i åldersgruppen år var sysselsättningsgraden så hög som 89,5 procent ifjol och kan sannolikt inte öka så mycket mer.

9 [1] IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä i intervju med Nyhetsbyrån Direkt den 9 maj [2] LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i intervju med Nyhetsbyrån Direkt den 4 november [3] Näringslivsminister Mikael Damberg i intervju med Bloomberg den 13 april [4] Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe i intervju med Dagens Arbete den 11 februari [5] KI:s lönebildningsrapport, som ska tjäna som förhandlingsunderlag, är schemalagd till den 7 oktober. [6] Industriavtalet tecknades redan 1997 men omförhandlades till ett nytt avtal som gäller sedan 1 juli [7] Samtidigt som industrin har en lönenormerande roll blir alltfler avtal helt lokala och individuella. Medlingsinstitutet bedömer att ca anställda, motsvarande 23 procent, omfattas av sådana avtal under Även dessa lokala avtal är dock inte fristående från normen då den lokala lönebildningen ofta tar sin utgångspunkt i normeringen. Dessa lokala avtal är också betydligt vanligare i offentlig sektor (49% av anställda) än i privat sektor (9% av anställda) [8] Med löneglidning avses all löneökning som inte kommer från siffersatta avtal. Det innebär bland annat att nollavtal och löneökningar till följd av strukturella orsaker klassas som löneglidning. [9] Uppgifterna avser Källa: SCB AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse. [10] Eftersom nivån och utvecklingen av produktiviteten för inrikes respektive utrikes födda är okända kan man dock inte slå fast att så är fallet.

10 Disclaimer and legal disclosures Disclaimer Origin of the publication or report This publication or report originates from: Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc and Nordea Bank Norge ASA (together the Group Companies or Nordea Group ) acting through their unit Nordea Markets. The Group Companies are supervised by the Financial Supervisory Authority of their respective home countries. Content of the publication or report This publication or report has been prepared solely by Nordea Markets. Opinions or suggestions from Nordea Markets may deviate from recommendations or opinions presented by other departments or companies in the Nordea Group. The reason may typically be the result of differing time horizons, methodologies, contexts or other factors. Opinions and price targets are based on one or more methods of valuation, for instance cash flow analysis, use of multiples, behavioural technical analyses of underlying market movements in combination with considerations of the market situation and the time horizon. Key assumptions of forecasts, price targets and projections in research cited or reproduced appear in the research material from the named sources. The date of publication appears from the research material cited or reproduced. Opinions and estimates may be updated in subsequent versions of the publication or report, provided that the relevant company/issuer is treated anew in such later versions of the publication or report. Validity of the publication or report All opinions and estimates in this publication or report are, regardless of source, given in good faith, and may only be valid as of the stated date of this publication or report and are subject to change without notice. No individual investment or tax advice The publication or report is intended only to provide general and preliminary information to investors and shall not be construed as the basis for any investment decision. This publication or report has been prepared by Nordea Markets as general information for private use of investors to whom the publication or report has been distributed, but it is not intended as a personal recommendation of particular financial instruments or strategies and thus it does not provide individually tailored investment advice, and does not take into account the individual investor s particular financial situation, existing holdings or liabilities, investment knowledge and experience, investment objective and horizon or risk profile and preferences. The investor must particularly ensure the suitability of an investment as regards his/her financial and fiscal situation and investment objectives. The investor bears the risk of losses in connection with an investment. Before acting on any information in this publication or report, it is recommendable to consult one s financial advisor. The information contained in this publication or report does not constitute advice on the tax consequences of making any particular investment decision. Each investor shall make his/her own appraisal of the tax and other financial merits of his/her investment. Sources This publication or report may be based on or contain information, such as opinions, recommendations, estimates, price targets and valuations which emanate from: Nordea Markets analysts or representatives, Publicly available information, Information from other units of the Group Companies or other companies in the Nordea Group, or Other named sources. To the extent this publication or report is based on or contain information emanating from other sources ( Other Sources ) than Nordea Markets ( External Information ), Nordea Markets has deemed the Other Sources to be reliable but neither the companies in the Nordea Group, others associated or affiliated with said companies nor any other person, do guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the External Information. The perception of opinions or recommendations such as Buy or Sell or similar expressions may vary and the definition is therefore shown in the research material or on the website of each named source. Limitation of liability Nordea Group or other associated and affiliated companies assume no liability as regards to any investment, divestment or retention decision taken by the investor on the basis of this publication or report. In no event will entities of the Nordea Group or other associated and affiliated companies be liable for direct, indirect or incidental, special or consequential damages resulting from the information in this publication or report. Risk information The risk of investing in certain financial instruments, including those mentioned in this document, is generally high, as their market value is exposed to a lot of different factors such as the operational and financial conditions of the relevant company, growth prospects, change in interest rates, the economic and political environment, foreign exchange rates, shifts in market sentiments etc. Where an investment or security is denominated in a different currency to the investor s currency of reference, changes in rates of exchange may have an adverse effect on the value, price or income of or from that investment to the investor. Past performance is not a guide to future performance. Estimates of future performance are based on assumptions that may not be realized. When investing in individual shares, the investor may lose all or part of the investments. Conflicts of interest Companies in the Nordea Group, affiliates or staff of companies in the Nordea Group, may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives) of any company mentioned in the publication or report. To limit possible conflicts of interest and counter the abuse of inside knowledge, the analysts of Nordea Markets are subject to internal rules on sound ethical conduct, the management of inside information, handling of unpublished research material, contact with other units of the Group Companies and personal account dealing. The internal rules have been prepared in accordance with applicable legislation and relevant industry standards. The object of the internal rules is for example to ensure that no analyst will abuse or cause others to abuse confidential information. It is the policy of Nordea Markets that no link exists between revenues from capital markets activities and individual analyst remuneration. The Group Companies are members of national stockbrokers associations in each of the countries in which the Group Companies have their head offices. Internal rules have been developed in accordance with recommendations issued by the stockbrokers associations. This material has been prepared following the Nordea Conflict of Interest Policy, which may be viewed at Important disclosures of interests regarding this research material are available at: Distribution restriction The securities referred to in this publication of report may not be eligible for sale in some jurisdictions. This research report is not intended for, and must not be distributed to private customers in Great Britain or the US. This research report is intended only for, and may be distributed only to, accredited investors, expert investors or institutional investors in Singapore who may contact Nordea Bank, Singapore Branch of 3 Anson Road, #22-01, Springleaf Tower, Singapore This publication or report may be distributed by Nordea Bank Luxembourg S.A., 562 rue de Neudorf, L-2015 Luxembourg which is subject to the supervision of the Commission de Surveillance du Secteur Financier. This publication or report may be distributed by Nordea Bank, Singapore Branch, which is subject to the supervision of the Monetary Authority of Singapore. This publication or report may not be mechanically duplicated, photocopied or otherwise reproduced, in full or in part, under applicable copyright laws.

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning

Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Sweden: Dörren fortsatt på glänt för räntesänkning Nordea Research, 24 March 2014 Torbjörn Isaksson Andreas Wallström Riksbanken lär justera ned inflationsprognosen i sin penningpolitiska uppföljningsrapport

Läs mer

Stark data men rädsla styr

Stark data men rädsla styr Ränterullen 1 mars 2010 Stark data men rädsla styr Fortsatt stark data men rädsla styr Fortsatt rädsla för den statsfinansiella utvecklingen i Europa ligger kvar som en våt filt över ränteutvecklingen.

Läs mer

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll April 26, 2013 Trading Strategy Ränterullen Många blir glada av våren, men inte alla Globalt: ännu en vårdepression Global statistik fortsätter att indikera en upprepning av den våravmattning vi vant oss

Läs mer

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna

Råvaruplanket. Lägre priser driver lägre priser. Macro Research. mars 26, 2015. Oljan sätter tonen. Kina sänker basmetallerna mars 26, 2015 Macro Research Råvaruplanket Lägre priser driver lägre priser Oljan sätter tonen Februari månads kraftiga uppgång på 25% i oljepriset fick ett abrupt slut i mars när marknadens fokus återvände

Läs mer

Morgonmötet 29 juni 2015

Morgonmötet 29 juni 2015 Trading Strategy Morgonmötet 29 juni 2015 Claes Måhlén, +46 (0)8-46 345 35, clma02@handelsbanken.se Pierre Carlsson, +46 (0)8-46 346 17, pica01@handelsbanken.se Nyheter Grekland se nästa slide Kina: Sänkte

Läs mer

Federal Reserve har ammunition kvar

Federal Reserve har ammunition kvar Strategikommentar 19 juli, 2012 Federal Reserve har ammunition kvar Tunga indikatorer i USA som ISM för tillverkningsindustrin har nu nått nivåer som är konsistent med ytterligare stimulanser. Skulle svagheten

Läs mer

ETFer i råvarumarknaden

ETFer i råvarumarknaden ETFer i råvarumarknaden Henrik Norén VD, XACT Fonder Tel: 08 701 1222 heno10@handelsbanken.se 1 XACT Fonder AB +46 8 701 40 00 xact@handelsbanken.se www.xact.se Marknadsutveckling i Norden Nordiska ETF-marknaden

Läs mer

Vecka 20 räntorna styr

Vecka 20 räntorna styr Investeringsstrategier Vecka 20 11 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 20 räntorna styr Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Knepig global balansakt

Knepig global balansakt Knepig global balansakt Återhämtning upp på fastare mark Robert Bergqvist Stockholm 7 maj 2014 Varför är världen som den är? Effekter på Sverige Sammanfattning & frågor 08/05/2014 Knepig global balansakt:

Läs mer

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt

MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt MAKROKOMMENTAR Stora problem i EMU, men euron överlever sannolikt Knappt sex månader efter Greklands räddningspaket var det dags igen. Irland klarade sig inte på egen hand och begärde stöd från EU och

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Makroanalys 21 April, 215 Swedbank Economic Outlook Uppdatering - april 215 Spirande vår med perioder av nattfrost De mogna ekonomierna ger stadga åt den globala återhämtningen med hjälp av en expansiv

Läs mer

Vecka 18 Räntan i fokus

Vecka 18 Räntan i fokus Investeringsstrategier Vecka 18 27 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 18 Räntan i fokus Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 21 lugnet lägger sig

Vecka 21 lugnet lägger sig Investeringsstrategier Vecka 21 18 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 21 lugnet lägger sig Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2003 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Är en myndighet under Näringsdepartementet. En huvuduppgift för Medlingsinstitutet är att verka för en väl fungerande

Läs mer

Råvaruplanket. Västanvind. 4 mars 2011. Europas återhämtning USA. Marknadstro. Tyska inköpschefsindex har aldrig varit högre

Råvaruplanket. Västanvind. 4 mars 2011. Europas återhämtning USA. Marknadstro. Tyska inköpschefsindex har aldrig varit högre 4 mars 2011 Råvaruplanket Västanvind Europas återhämtning I Europa följer återhämningen den utstakade banan tämligen väl. Tillverkningssektorn expanderade i den snabbaste takten på tio år under februari.

Läs mer

Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida

Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida Eva Lindström Niklas Bruun Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:1 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

Vecka 16 Stark börsvecka

Vecka 16 Stark börsvecka Investeringsstrategier Vecka 16 13 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 16 Stark börsvecka Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Swedbank analyserar den svenska och de baltiska ekonomierna April 7, 211 Fler motorer driver tillväxten Global utveckling Innehåll: Introduktion: Det gynnsamma konjunkturläget består men se upp för globala

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer

Stålmarknaden. CRU s 17 th World Steel Conference, Rome 18 March 2011

Stålmarknaden. CRU s 17 th World Steel Conference, Rome 18 March 2011 CRU s 17 th World Steel Conference, Rome 18 March 2011 Stålmarknaden Handelsbanken blev inbjuden att ge en presentation om järnmalm vid CRUs internationella stålkonferens i Rom. Vi passar på att summera

Läs mer

Penning- och valutapolitik. tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3

Penning- och valutapolitik. tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3 Penning- och valutapolitik tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3 S v e r i g e s r i k s b a n k Penning- och valutapolitik 2010:3 Penning- och valutapolitik 3/2010 1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Investeringsbrevet. 16 Jan 2014. Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer

Investeringsbrevet. 16 Jan 2014. Aktuell aktieanalys och information om företagsobligationer 16 Jan 2014 Investeringsbrevet Vi har en blandad syn på de cykliska bolagen med köp i Atlas Copco och sälj i Autoliv. Vi är positiva till utsikterna för energi- och oljebolagen Etrion, Africa Oil och Lundin

Läs mer