Thematic Outlook. I väntan på Fed

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thematic Outlook. I väntan på Fed"

Transkript

1 Thematic Outlook April 2015 I väntan på Fed Negativ börssyn på ett års sikt Feds räntehöjningar bidrar Försiktig inställning till delar av tillväxtmarknaderna Fortsatt fallande räntor i Sverige och eurozonen i det korta perspektivet

2 THEMATIC OUTLOOK 2015 Räntehöjningar i USA bidrar till fallande börser på sikt Vi tror att Federal Reserve (Fed) börjar höja räntan i oktober i takt med att den amerikanska konjunkturen stärks. Stigande räntor, en hög aktievärdering och en svag vinstutveckling gör att vi ser stor risk för fallande börser på ett års sikt. De senaste åren har aktiekurserna stigit samtidigt som vinstutvecklingen hos bolagen varit svag vi har haft en multipelexpansion. Denna utveckling har till stor del drivits av Feds agerande när investerare sökt avkastning i en nollräntemiljö. När penningpolitiken nu normaliseras tror vi inte att detta kan fortsätta. Bolagsvinsterna måste öka för att börserna ska kunna fortsätta upp. Men stark dollar och fallande råvarupriser har bidragit till att vinstprognoserna istället kommit ner kraftigt. De globala börserna kan därför falla runt 10 procent de närmaste 12 månaderna. Men, om den amerikanska centralbanken istället skulle svänga om och skjuta upp räntehöjningarna skulle detta istället kunna leda till fortsatt jakt på avkastning och stigande börser. Men även om ett sådant scenario är mer positivt för aktiemarknaden så måste vinsterna förr eller senare komma ikapp för att uppgången ska vara uthållig. I det kortare perspektivet, 3 6 månader, tror vi däremot att det fi nns utrymme för ytterligare börsuppgång eftersom Fed verkar vara förhållandevis försiktiga och en räntehöjning i oktober är något senare än marknaden i dagsläget räknar med. Feds räntehöjningar leder till en starkare dollar och bidrar till vår negativa syn på delar av tillväxtmarknaderna. Många bolag på dessa marknader har dollarlån som nu blir dyrare att betala på. I kombination med andra problem (exempelvis i Brasilien) gör detta att vi ser större möjligheter i exempelvis Japan och eurozonen. I resten av världen är återhämtningen trög och ojämn. Ett Kina som bromsar in, en hög skuldsättning i spåren av fi nanskrisen och en åldrande befolkning i västvärlden dämpar tillväxten. En segdragen global återhämtning innebär också fortsatt låg infl ation. Centralbankerna världen över agerar kraftfullt, men då räntevapnet är mer eller mindre uttömt återstår att försöka försvaga valutorna för att den vägen öka tillväxt och infl ation. Vi är positionerade för fortsatt fallande räntor i Sverige och Eurozonen. Förutom den låga infl ationen så bidrar stora tillgångsköp från centralbankerna i Sverige och eurozonen till att hålla nere de längre räntorna. Riksbanken kommer fortsätta att föra en mycket expansiv penninpolitik under lång tid. Men på ett års sikt tror vi istället att räntorna stiger något, i takt med att världskonjunkturen trots allt sakta går åt rätt håll och den amerikanska centralbanken börjar normalisera penningpolitiken. Vi är i dagsläget överviktade i aktier som tillgångsslag, men har minskat riskerna då vi är oroliga för börsutvecklingen på lite sikt. Vi föredrar de regioner som gynnas av svaga valutor exempelvis Sverige, eurozonen och Japan. Däremot är vi mer försiktiga till USA och de delar av tillväxtmarknadsländerna. I en värld med låg tillväxt blir det allt viktigare att hitta teman och bolag som växer. I detta nummer tittar vi bland annat närmare på hur tillverkningsindustrin, banksektorn och annonsmarknaden påverkas av den ökade automatiseringen och digitaliseringen. Trevlig läsning! Vi tror att konsumtionen, framförallt i USA, kan utvecklas positivt. Lägre bensinpriser, låg infl ation och låga räntor ger ökat konsumtionsutrymme när nu också arbetsmarknaden blir allt starkare. Vi har därför ökat andelen konsumentbolag både i våra amerikafonder och i övriga portföljer. Lena Fahlén, Chefsekonom Handelsbanken Fonder Denna publikation ges ut av Handelsbanken som en service åt dess kunder. Syftet är att ge allmän information och publikationen kan alltså inte ensam utgöra underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetnings metoder som vi använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller full ständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder sig av däri lämnade uppgifter.

3 Innehåll Kvartalet som gått fallande räntor och stigande börser 4 Kraftfullt agerande från ECB och Riksbanken har lett till stora räntefall och kraftigt stigande börser 4 Fortsatt trögt i världsekonomin 4 Har centralbankerna spelat ut sin roll? 5 Aktiemarknaden stor risk för fallande börser 7 Guldlocksscenario har blivit stagnationsscenario 7 Positiv syn på den amerikanske konsumenten 8 Utmaningar för tillväxtmarknader i en miljö med stigande räntor och starkare dollar 8 Eurozonen en fortsatt positiv syn 9 Strukturella förändringar viktiga för våra investeringar 10 Internet of things 10 Finansiell teknologi 10 Programmatic Advertising 11 Räntemarknad 11 Fortsatt stor press på räntor 11 Centralbankerna 12 Hur skapa avkastning i lågräntemiljö? 12 Tillgångsallokering 13 Valutautvecklingen 14 Diagrambilaga 18 Om Thematic Outlook 19 3

4 Kvartalet som gått fallande räntor och stigande börser Stimulanser från centralbanker har lett till räntor och drivit på börsutvecklingen. Aktiemarknaden präglas av multipelexpansion stigande aktiekurser trots nedjusterade vinstprognoser. Kraftfullt agerande från ECB och Riksbanken har lett till stora räntefall och kraftigt stigande börser Sedan förra numret av Thematic Outlook har obligationsräntorna fortsatt att falla kraftigt. ECB aviserade i januari tillgångsköp på 60 miljarder euro i månaden fram till åtminstone september Även Riksbanken har beslutat om stora tillgångsköp samt även sänkt styrräntan till minus 0,25 procent. I spåren av dessa stimulanser har räntorna fallit, svenska kronan försvagats och börserna stigit kraftigt. Världsindex har hittills i år har stigit med cirka 17 procent räknat i svenska kronor. Samtidigt som börserna har stigit har vinstprognoserna fortsatt att revideras ner, inte minst i USA till följd av en starkare dollar och låga oljepriser. Börsuppgången har alltså varit helt och hållet driven av multipelexpansion. Turbulensen i Grekland fortlöper med stor oenighet kring reformer och besparingar, mellan den nya regeringen och långivarna från EU, ECB och IMF. Graf1: Marknadsutveckling hittills i år. Index =100 Fortsatt trögt i världsekonomin Rekordhöga skulder, åldrande befolkning och Kina som bromsar in. Återhämtningen i världsekonomin går fortsatt trögt. I efterdyningarna av finanskrisen är skuldsättningen i världen kvar på rekordhöga nivåer. Låg inflation och relativt svag tillväxt försvårar arbetet med att minska skuldberget. Andra motvindar, som vi diskuterade mer utförligt i förra numret av Thematic Outlook, är inbromsningen i Kina och en åldrande befolkning i västvärlden. Sammantaget innebär detta att vi får räkna med en fortsatt trög och ojämn återhämtning i världsekonomin. Vi ser en risk för att prognosmakarna får fortsätta revidera ner sina tillväxtprognoser framöver. Världshandeln faller i dagsläget, Kina utvecklas sämre än väntat och ledande indikatorer pekar inte på någon tydlig återhämtning (se graf 2). 4

5 Graf 2: OECD:s ledande indikatorer Källor: Macrobond. Anm.: OECD:s ledande indikatorer är en sammanvägning av en rad olika variabler som exempelvis orderingång, bygglov och sysselsättning. Trots kraftiga stimulanser från centralbanker tycks medicinen inte bita, inflationen är fortsatt mycket låg. Har centralbankerna spelat ut sin roll? I spåren av den svaga tillväxten (och på senare tid kraftigt fallande oljepriser), har inflationen fortsatt att vara mycket låg, eller till och med fallande. Centralbankerna har agerat aggressivt med sänkta styrräntor och stora tillgångsköp för att försöka få upp inflationen och stärka förtroendet för inflationsmålet. Till centralbankernas förtret har detta dock inte lett till stigande inflation. Federal Reserve har exempelvis haft nollräntor sedan 2008 och samtidigt genomfört obligationsköp för summor motsvarande drygt 20 procent av BNP och trots detta är inflationen, mätt som KPI, negativ (-0,1 y/y). En studie från Citi visar på att de första återköpsprogrammen från Federal Reserve (QE1) faktiskt var effektivt (inflationsförväntningarna steg, liksom företagens framtidsförväntningar). Efterföljande program har dock inte varit lika effektiva, utan snarare bara lett till att driva upp tillångspriserna (se graf 3). Graf 3: S&P kept going up... Cumulative impact of each $10bn of QE on S&P % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% QE2 0 Twist 400 ISM rally petered out... Cumulative impact of each $10bn of QE on ISM...and expected inflation during QE3 actually fell Cumulative impact of each $10bn of QE on 5y,5y inflation breakeven 14 points QE1 300 bp QE QE1 QE QE Twist 0 Twist 0-2 QE2 QE3-50 QE3 QE, $bn -4 QE, $bn -100 QE, $bn Källa: Citi Research. Se European Credit Outlook 2015> The Last Hurrah. H Lorenzen, Jan15. 5

6 Svag tillväxt och centralbanker som mer eller mindre är maktlösa gör att finanspolitiken blir allt viktigare. På många håll i världen, inte minst i eurozonen, skulle finanspolitiska satsningar vara välkomna för att hjälpa återhämtningen på traven. Det politiska läget är dock låst i många länder och vi ser i dagsläget inga tecken på större stimulanser vare sig i Europa eller i USA. I Kina flaggas det däremot för finanspolitiska satsningar i spåren av den ekonomiska avmattningen, något som inte minst glatt den kinesiska börsen. Efter att ha tömt räntevapnet återstår valutaförsvagning för att vända tillväxten och inflationen. Då finanspolitiken på många håll är låst och centralbankerna i princip inte kan sänka räntorna särskilt mycket mer samtidigt som effekterna av tillgångsköp är tveksamma, så återstår att försöka försvaga valutorna och den vägen försöka få upp tillväxt och inflation. Centralbankerna i eurozonen, Japan och inte minst Sverige signalerar mer eller mindre öppet att valutakursutvecklingen är av stor vikt och att en svagare valuta vore önskvärd. I en värld med svag tillväxt spelar valutorna en viktig roll för att fördela den tillväxt som trots allt finns. Så länge USA orkar bära en stark dollar är detta mycket positivt för Europa och Japan. Då Kina har sin valuta kopplad till dollarn samtidigt som landets konkurrenter försvagat sina växelkurser rejält har även yuanen stärkts kraftigt (se graf 4). Graf 4: Handelsvägda växelkurser Index: 31/ =100 Anm. Ett högre index innebär en starkare valuta. Källor: BIS och Macrobond. Om Kina devalverar för att stimulera tillväxten ökar risken för deflation i västvärlden. I ett klimat med fortsatt trög tillväxt och låg inflation söker vi investeringsteman och bolag som trots allt har tillväxt exempelvis inom demografi och automatisering. Även om det inte är vårt huvudscenario anser vi att det finns en risk för att Kina devalverar sin valuta för att den vägen stärka konkurrenskraften och stimulera tillväxten. Detta är något som skulle påverka västvärlden negativt i form av bland annat deflationsimpulser. Förutom risken för en devalvering från Kina bedömer vi att det finns både cykliska och strukturella faktorer som borgar för en fortsatt mycket låg inflation. Cykliskt har vi gott om lediga resurser i form av hög arbetslöshet och ledig kapacitet i stora delar av västvärlden. Än viktigare är de strukturella krafterna i form av globalisering, automatisering och e-handel som bedöms hålla nere priserna under lång tid framöver. Sammantaget innebär vår syn att vi lever i en värld med fortsatt låg tillväxt och därmed mycket låg inflation. För oss som förvaltare blir det därmed allt viktigare att hitta områden, vi kallar det teman, där vi trots allt har tillväxt. Exempel på sådana områden är demografi (en åldrande befolkning innebär exempelvis en ökad efterfrågan på läkemedel) och automatisering (prispress gör det allt viktigare att kunna tillverka så effektivt och billigt som möjligt). Vi återkommer till fler exempel på teman under aktieavsnittet nedan. För vår ränteförvaltning innebär denna miljö att låga räntor kommer bestå under lång tid, vilket ställer krav på ökad flexibilitet för att kunna skapa avkastning, något vi diskuterar i ränteavsnittet nedan. 6

7 Aktiemarknaden stor risk för fallande börser Den tidigare gynnsamma miljön för aktier försvagas av nedreviderade vinstprognoser. Guldlocksscenario har blivit stagnationsscenario Vi har tidigare diskuterat begreppet Guldlocks-ekonomi, det vill säga att tillväxten varken är för stark (vilket kan leda till ränteoro) eller för svag (vilket kan leda till recessionsoro och fallande vinster), utan helt enkelt ganska lagom. Parallellen till sagan är att gröten varken är för varm eller för kall. Detta är en gynnsam miljö för aktier. Problemet i dagsläget är den svaga tillväxten och därmed vinstutvecklingen i världen. Vinstprognoserna har reviderats ner kraftigt (se graf 5) och vi ser en stor risk för fallande vinster i exempelvis USA i år. Därmed bedömer vi att vi inte längre är kvar i denna Guldlocks eller lagommiljö snarare befinner vi oss i någon sorts stagnationsscenario, det som populärt kallas secular stagnation 1. Nollräntor räcker helt enkelt inte för att få fart på tillväxt och vinster. Vi skulle snarare behöva finanspolitiska åtgärder och /eller kraftigt negativa räntor. Graf 5: Globala vinstprognoser 14% 12% % 8% 6% % 2% Jan 2013 Jan Jan 2015 Källa: Citi Research. Fallande vinster och ansträngd värdering (se graf 6) tror vi blir en dålig kombination för aktiemarknaden och vi ser därmed en stor risk för fallande börser under hösten. Graf 6: P/E tal på USA- börsen (S&P500 forward P/E) 1 Begreppet myntades av USA:s förre finansminister Larry Summers vid en IMF konferens i november 2013 och har därefter diskuterats flitigt både i den akademiska världen och bland praktiker. 7

8 Vi bedömer att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), spelar en avgörande roll för börsutvecklingen. Den amerikanska ekonomin agerar draglok i världskonjunkturen och vi bedömer att Fed inleder höjningar under senhösten (se vidare ränteavsnittet nedan). Detta bidrar till vår mer pessimistiska syn på aktier i det längre perspektivet. I det korta perspektivet (närmaste månaderna) bedömer vi dock att vi kan ha en positiv börsutveckling då vi ser att Fed höjer lite senare än väntat först i oktober. Federal Reserve håller i taktpinnen och det tycks som räntehöjningen kommer lite senare än väntat, vilket i sig kan ha en positiv börseffekt den närmaste tiden. Den amerikanska exporten drabbas av en stark valuta och fallande oljepris inverkar negativt på den viktiga skiffergasindustrin. Finns det risk för en amerikansk recession? Skulle Fed istället välja att skjuta höjningarna ytterligare på framtiden kanske in på 2016 bedömer vi att det finns utrymme för ytterligare uppgångar. En sådan uppgång lär dock inte drivas av stigande vinster utan av ytterligare multipelexpansion, det vill säga börsen kommer i så fall bli dyrare. Förr eller senare lär dock verkligheten komma ikapp och vinsterna måste ta fart för att uppgången ska bli uthållig. Positiv syn på den amerikanske konsumenten Den amerikanska ekonomin stärks nu, även om första kvartalet varit en besvikelse ur tillväxtsynpunkt. Dåligt väder och hamnstrejker på västkusten har bidragit till en svag utveckling. Vi ser dock en viss oro för att svagheten inte enbart är väderrelaterad. En stark dollar påverkar exporten negativt, vidare drabbas skiffergas och skifferoljeindustrin hårt av fallet i oljepriserna. Skiffergasrevolutionen har varit ett viktigt bidrag till tillväxten i investeringarna i USA de senaste åren och det är viktigt att andra sektorer nu kan ta över för att investeringarna ska ta fart. Vi har under strategimötet diskuterat riskerna för en amerikansk recession det är inte vårt huvudscenario men vi konstaterar att utav de tusentals ekonomer som gör prognoser för amerikansk tillväxt är det ingen som tror att USA skulle kunna gå in i recession. Detta trots tillväxtbesvikelser, problem i skiffergas/olje-sektorn, stark dollar, svag privat konsumtion och stigande lagernivåer hos börsbolagen. Trots allt får den amerikanska konsumenten det allt bättre och vårt huvudscenario är ändå att konsumtionen kommer stiga framöver. Arbetslösheten faller, bensinpriserna sjunker, räntorna är låga liksom inflationen. I våra portföljer har vi därmed ökat upp konsumentbolag som exempelvis Starbucks, Walt Disney och Amazon. Vi har istället minskat investeringarna i bolag och delstater som är beroende av skiffergas/olja. Utmaningar för tillväxtmarknader i en miljö med stigande räntor och starkare dollar Stark dollar och skör återhämtning påverkar tillväxtmarknader negativt. Traditionellt har en miljö med högre amerikanska räntor och starkare dollar (som vi tror kommer stärkas ytterligare i spåren av räntehöjningarna) varit utmanande för börserna på tillväxtmarknaderna och vi är därmed försiktigt inställda till dessa länder i det korta perspektivet. Den sköra återhämtningen i västvärlden gör också att tillväxtmarknaderna inte får någon stor draghjälp från mer utvecklade länder. Exempelvis faller nu exporten från tillväxtmarknadsländerna till resten av världen. Vi noterar också att många företag i tillväxtmarknadsländerna har utnyttjat de låga amerikanska räntorna till att låna upp i amerikanska dollar. Företagsobligationsemissionerna har mer än fördubblats sen finanskrisen bröt ut och överstiger nu amerikanska företags emissioner (se graf 7). Dollarförstärkningen innebär att det nu blir allt dyrare att återbetala dessa lån. 8

9 Graf 7: Företagsobligationer utgivna i dollar, utestående belopp, exkl. finansiella bolag Avmattningen i Kina har lett till stigande börser eftersom marknaden hoppas på räntesänkningar och expansivare finanspolitik. Vi är överlag försiktigt inställda till tillväxtmarknader, men Asien och Kina är de regioner som vi är mest positiva till. Kinas inbromsning och latinamerikanska länders beroende av oljepriset är ytterligare faktorer som bidrar till en mer försiktig syn. Utvecklingen i Kina diskuterade vi i förra numret av Thematic Outlook. Paradoxalt nog har svagare statistik lett till kraftigt stigande börser. Förklaringen är att marknaden hoppas på stimulanser i form av räntesänkningar och mer expansiv finanspolitik från den kinesiska ledningen. Vidare har många kineser traditionellt haft sitt sparande i fastighetsmarknaden. När denna nu mattas kanaliseras sparandet istället till börsen. Då värderingen inte är utmanande tror vi denna utveckling kan hålla i sig ytterligare en tid. Kina och övriga Asien tillhör därmed de marknader inom tillväxtmarknadssegmentet som vi är mer positiva till. Då Kina står inför en utmanande omställning av ekonomin, från att ha varit investeringsdriven till att vara konsumtionsdriven, undviker vi den gamla ekonomin såsom råvarubolag, byggbolag och banker. Vi är mer positiva till den nya ekonomin som exempelvis teknologibolag och konsumtionsbolag. Inte minst ser vi att resandet ökar kraftigt i spåren av att konsumenten får det bättre. Vi investerar bland annat i flygplatser och andra bolag som gynnas av att kineserna reser allt mer. Långsiktigt är vi dock positivt inställda till tillväxtmarknadsländerna då demografin är betydligt mer gynnsam här än i västvärlden samtidigt som medelklassen växer. I dagsläget är också värderingen relativt attraktiv. Trots ökat intresse för europeiska aktier och därmed högre värdering, behåller vi vår positiva syn på regionen. Eurozonen en fortsatt positiv syn Vi har under en längre tid varit positiva till aktier i eurozonen, något som har betalat sig väl under inledningen på året. Vi behåller vår positiva syn, men noterar med viss oro att investerarkollektivet svängt om, vilket lett till stora inflöden till europeiska aktier. Värderingen är därmed inte lika attraktiv som tidigare. Trots en mer ansträngd värdering finns det flera faktorer som ger fortsatta medvindar. Valutan har handelsvägt försvagats närmare 15 procent det senaste året vilket ger en välbehövlig skjuts till exportsektorn. Vidare agerar nu ECB kraftfullt och därmed har räntorna fallit till rekordlåga nivåer. Regionen gynnas också av ett lågt oljepris och ett bättre fungerande banksystem. Inom ramen för vårt tema Recovery of Europe investerar vi bland annat i bolag som gynnas av en stark tysk fastighetsmarknad och stigande konsumtion inom eurozonen samt exportbolag som väntas främjas av den svagare valutan. 9

10 Den politiska utvecklingen i eurozonen kan skapa finansiell oro på marknaden risken för Grexit har ökat och under året är det val i bland annat Storbritannien och Spanien. En stor risk i eurozonen är dock den politiska utvecklingen vi ser med oro på utvecklingen i Grekland. Vi bedömer att Grekland stannar i eurosamarbetet, men risken för en Grexit i någon form har ökat. Den nya Syriza-ledda regeringen har inte lyckats presentera tillräckligt tydliga reformer och besparingar vilket innebär att långivarna börjat tröttna. Om Grekland skulle lämna eurosamarbetet så är immunförsvaret i eurozonen visserligen betydligt bättre nu än för ett par år sedan. Banksystemet är i bättre skick med begränsade exponeringar mot Grekland, krismekanismer inom EU är på plats, såsom OMT och ESM, och övriga krisländer (Spanien, Portugal, Irland) har kommit en bra bit på vägen med reformer. Men även om det ser bättre ut nu än för ett par år sedan så bedömer vi att det kommer bli rejält stökigt på marknaderna i händelse av ett grekiskt utträde. En sådan händelse skulle visa att det går att lämna eurosamarbetet och risken är stor för finansiell oro. Förutom Grekland så har vi en rad stora politiska händelser i Europa under året som kan skapa turbulens, val i Storbritannien (som i förlängningen kan leda till en omröstning om brittiskt EU-medlemskap), val i Spanien och val i Portugal. Strukturella förändringar som en åldrande befolkning och en växande medelklass är viktiga komponenter i vår investeringsprocess. Vi är försiktiga till råvaru- och energibolag samt industribolag mot bakgrund av att Kina växlar om från investeringsdriven till konsumtionsdriven fas. Automatisering av logistik och produktion öppnar för ökat kapacitetsutnyttjande, förbättrar kundnyttan och sänker kostnaderna. Strukturella förändringar viktiga för våra investeringar Viktiga komponenter i vår investeringsprocess är strukturella förändringar (teman) som exempelvis demografi, Kina som går in i en annan fas och en växande medelklass i tillväxtmarknadsländerna. Som vi diskuterade ovan innebär utvecklingen i Kina bland annat att vi fortsätter att undervikta råvarubolag, energibolag och industribolag. Vi ser större potential i den nya ekonomin som gynnas av att medelklassen får det allt bättre. Inom demografitemat har vi tittat vidare på de skenande sjukvårdskostnaderna i många länder. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer sjukvårdskostnaderna i OECD-länderna öka från 6 procent av BNP till 14 procent av BNP år 2060 till följd av en åldrande befolkning. 2 Inom ramen för demografitemat har vi också tittat djupare på det som kallas för biosimilars och vilka utmaningar det innebär för läkemedelsbolagen. Patenten på många biologiska läkemedel som exempelvis tillväxthormoner och insulin går ut inom kort och detta kan bidra till att pressa läkemedelskostnaderna när konkurrenterna skapar liknande läkemedel (biosimilars). Bolag som Amgen och Shire bedöms klara utmaningen med biosimilars bra det är en anledning till att vi har en övervikt i dessa bolag i exempelvis Läkemedelsfonden och Amerikafonden. Internet of things En annan viktig strukturell trend är den ökade automatiseringen inom industrin. Vi har dykt djupare i det som kallas Internet of things eller smarta fabriker. Kortfattat innebär det teknologi som hjälper till att överbrygga gapet mellan kundsystem och fabriksgolv. I framtiden kommer kunderna i mycket högre grad än i dagsläget kunna skräddarsy sina produkter som exempelvis hur bilen eller skorna ska se ut. Kundsystemet pratar då direkt med fabriken som producerar önskad produkt med allt färre mellanhänder. Utvecklingen innebär att man automatiserar logistik och produktion, kan öka kapacitetsutnyttjandet i existerande anläggningar, förbättrar kundnyttan samt sänker kostnaderna. Företaget GE har gjort ett pilotprojekt inom detta område och visar på en effektivitetsökning på cirka 20 procent och kostnadsbesparingar på över 100 miljoner dollar på tre år. Bolag som franska Dassault System (innehav i Europafonden) och Sensata (som arbetar med sensorer) är intressanta inom detta område. Traditionella affärsmodeller inom banksektorn utmanas av digitala finansiella tjänster och plattformar. Finansiell teknologi Den teknologiska utvecklingen påverkar också banksektorn. Traditionella banker blir nu utsatta för konkurrens från bland annat peer to peer lending-bolag som tillhandahåller plattformar där långivare och låntagare kan mötas utan att en bank agerar mellanhand. Även kapitalförvaltningstjänster och digitala betalningar utmanar bankernas traditionella affärsmodeller. Inom detta tema är Bank of Internet ett intressant amerikanskt bolag som vi äger i vår amerikanska småbolagsfond. Starbucks är ett bolag som ligger i täten när det gäller digitala betalningar. Med hjälp av sin app (där kunden både beställer och betalar sitt kaffe) har man förutom stora effektivitetsvinster lyckats spara stora kostnader genom att kringgå kortbolagen. 2 Källa: OECD, Economic department policy note No. 19. What future for health spending? 10

11 Programmatic Advertising Vi är sedan lång tid positiva till många konsumentbolag inte minst inom tillväxtmarknadsländerna där medelklassen växer i stadigt takt. Men även i västvärlden gynnas konsumenten av låga räntor, sjunkande bensinpriser, stigande tillgångspriser och låg inflation. För annonsörer som ska nå dessa konsumenter blir den teknologiska utvecklingen allt viktigare. Mediainvesteringarna flyttar från traditionell dagspress och TV till internet och reklamens effektivitet blir mätbar (annonsörer kan följa vad konsumenten klickar på etc.). Utvecklingen innebär också att annonser kan skräddarsys i mycket större utsträckning, vilket innebär effektivitetsvinster. En person som surfat på bilar märker redan idag att bilannonserna på datorn ökar betydligt kort därefter. Den snabba utvecklingen väntas gynna så kallade big data -bolag, bolag som erbjuder analytiska lösningar för att mäta konsumentens IT-beteende samt även annonsörer då man kan annonsera effektivare och till lägre kostnader. Räntemarknad Fortsatt stor press på räntor En ojämn och skör återhämtning i världsekonomin innebär att inflationstrycket i världen är fortsatt lågt. Strukturella faktorer utgör ytterligare nedåttryck på inflationen. Globalisering, e handel och automatisering är några sådana trender som innebär prispress både på både varor och arbetskraft. Förutom att inflationen är fortsatt låg så genomför nu centralbankerna både i eurozonen och i Sverige stora tillgångsköp, vilket ytterligare pressar ner räntorna. De stora köpen gör att central bankerna i princip köper upp alla obligationer som emitteras i dagsläget (se graf 8). Graf 8: Utbud av finansiella tillgångar minus centralbankernas köp 12 månaders glidande medelvärde, miljarder USD Fin. Central bank interventions 05 GSEs Shares Non-fin bonds Net Govt. Källa: Citi Reserach. Troligt att räntor sjunker ytterligare, men på längre sikt väntar vi oss stigande räntor i takt med att konjunkturen stärks. Vi bedömer att centralbankerna i Sverige, Japan och eurozonen kommer att fortsätta agera kraftfullt för att hålla nere även de längre räntorna och gärna även försvaga valutorna för att återställa förtroendet för inflationsmålspolitiken. Vi prognostiserar därmed fortsatt fallande räntor i det korta perspektivet (3 6 månader). På lite längre sikt bedömer vi att långräntorna kommer stiga något från dagens nivåer i takt med att konjunkturen sakta går åt rätt håll och den amerikanska centralbanken inleder sina räntehöjningar (se graf 9). 11

12 Graf 9: 10-årsräntor med prognos Centralbankerna När det gäller centralbankerna bedömer vi att den amerikanska centralbanken, Fed, inleder räntehöjningarna under senhösten, förmodligen under oktober. Stark arbetsmarknad och oro för finansiella risker i spåren av nollräntepolitiken motiverar höjningarna. Den låga inflationen gör dock att Fed går mycket försiktigt fram, vi ser framför oss att man efter den inledande höjningen fortsätter med att höja 0,25 procentenheter på vartannat möte. Det är en betydligt långsammare takt än Fed själva indikerar i dagsläget. Den europeiska centralbanken, ECB, har autopiloten på och kommer fortsätta stödköpa obligationer för 60 miljarder euro per månaden, åtminstone till september Då utbudet av obligationer är litet kommer det göra att tyska obligationsräntor inte stiger i samma takt som amerikanska framöver. Sannolikt att Riksbanken utökar obligationsköpen och sänker till -0,40 procent. En faktor som bidragit till Riksbankens kraftfulla agerande är risken för låga löneökningar till följd av obefintlig inflation. Den svenska Riskbanken har gjort en kovändning och fokuserar nu enbart på inflationsmålet. Tidigare har Riksbanken oroat sig för hög skuldsättning i hushållsektorn. Även om Riksbanken signalerar fortsatt stor oro har ansvaret för hushållens skuldsättning till stor del lagts under Finansinspektionens vingar. Tydliggörandet av ansvarsfördelningen i kombination med att inflationsmålets trovärdighet alltmer blivit ifrågasatt gör att Riksbanken nu agerat kraftfullt med negativa räntor och obligationsköpsprogram. Vi bedömmer att Riksbanken kommer att fortsätta föra en mycket expansiv penningpolitik under lång tid. Riksbanken har varit tydliga med att valutakursen är av största vikt och det är därmed möjligt att man sänker räntan ytterligare eller utökar obligationsköpen om kronan stärks. Man skulle även kunna intervenera på valutamarknaden även om vi ser det som mindre sannolikt. Något som bidragit till Riksbankens kraftfulla agerande är den stundande lönerörelsen (våren 2016) där arbetsgivarsidan varit ute och flaggat för låga löneökningar till följd av obefintlig inflation. Stor utmaning att skapa avkastning i dagens lågräntemiljö därför har vi en stor andel företagskrediter i våra ränteportföljer. Hur skapa avkastning i lågräntemiljö? Dagens extremt låga räntor gör det utmanande att skapa avkastning inom ränteförvaltningen. I dagsläget handlar cirka 80 procent av alla stats- och företagsobligationer i eurozonen på en ränta under 1 procent och över 25 procent handlar med negativ ränta. För att öka avkastningen har vi en stor andel krediter i våra ränteportföljer. Även om kreditspreadarna är nedtryckta i dagsläget bedömer vi att centralbankernas agerande både i Sverige och i eurozonen kommer leda till att investerare fortsätter att söka avkastning i mer riskfyllda tillgångar. Vi föredrar dock krediter med kortare löptider från starkare företag. Då nedåttrycket på räntor är stort har vi också ökat durationen i våra ränteportföljer och har i dagsläget cirka ett års längre löptid än normalt, något som gynnat portföljerna senaste halvåret. 12

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy Investment Outlook Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013 private banking investment strategy Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Likviditet driver marknader

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar

Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar Konjunkturutsikter 3 Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar Utsikterna visar relativt vackert konjunkturväder det närmaste året. Fortsatt mycket expansiv global penningpolitik som helhet, pragmatiska

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Global Konjunktur- och Strukturrapport

Global Konjunktur- och Strukturrapport Global Konjunktur- och Strukturrapport Författad av Cecilia Hermansson 18 mars 2010 Global återhämtning fortskrider likväl står världsekonomin inför stora strukturella utmaningar Den globala ekonomin är

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer