Thematic Outlook. I väntan på Fed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thematic Outlook. I väntan på Fed"

Transkript

1 Thematic Outlook April 2015 I väntan på Fed Negativ börssyn på ett års sikt Feds räntehöjningar bidrar Försiktig inställning till delar av tillväxtmarknaderna Fortsatt fallande räntor i Sverige och eurozonen i det korta perspektivet

2 THEMATIC OUTLOOK 2015 Räntehöjningar i USA bidrar till fallande börser på sikt Vi tror att Federal Reserve (Fed) börjar höja räntan i oktober i takt med att den amerikanska konjunkturen stärks. Stigande räntor, en hög aktievärdering och en svag vinstutveckling gör att vi ser stor risk för fallande börser på ett års sikt. De senaste åren har aktiekurserna stigit samtidigt som vinstutvecklingen hos bolagen varit svag vi har haft en multipelexpansion. Denna utveckling har till stor del drivits av Feds agerande när investerare sökt avkastning i en nollräntemiljö. När penningpolitiken nu normaliseras tror vi inte att detta kan fortsätta. Bolagsvinsterna måste öka för att börserna ska kunna fortsätta upp. Men stark dollar och fallande råvarupriser har bidragit till att vinstprognoserna istället kommit ner kraftigt. De globala börserna kan därför falla runt 10 procent de närmaste 12 månaderna. Men, om den amerikanska centralbanken istället skulle svänga om och skjuta upp räntehöjningarna skulle detta istället kunna leda till fortsatt jakt på avkastning och stigande börser. Men även om ett sådant scenario är mer positivt för aktiemarknaden så måste vinsterna förr eller senare komma ikapp för att uppgången ska vara uthållig. I det kortare perspektivet, 3 6 månader, tror vi däremot att det fi nns utrymme för ytterligare börsuppgång eftersom Fed verkar vara förhållandevis försiktiga och en räntehöjning i oktober är något senare än marknaden i dagsläget räknar med. Feds räntehöjningar leder till en starkare dollar och bidrar till vår negativa syn på delar av tillväxtmarknaderna. Många bolag på dessa marknader har dollarlån som nu blir dyrare att betala på. I kombination med andra problem (exempelvis i Brasilien) gör detta att vi ser större möjligheter i exempelvis Japan och eurozonen. I resten av världen är återhämtningen trög och ojämn. Ett Kina som bromsar in, en hög skuldsättning i spåren av fi nanskrisen och en åldrande befolkning i västvärlden dämpar tillväxten. En segdragen global återhämtning innebär också fortsatt låg infl ation. Centralbankerna världen över agerar kraftfullt, men då räntevapnet är mer eller mindre uttömt återstår att försöka försvaga valutorna för att den vägen öka tillväxt och infl ation. Vi är positionerade för fortsatt fallande räntor i Sverige och Eurozonen. Förutom den låga infl ationen så bidrar stora tillgångsköp från centralbankerna i Sverige och eurozonen till att hålla nere de längre räntorna. Riksbanken kommer fortsätta att föra en mycket expansiv penninpolitik under lång tid. Men på ett års sikt tror vi istället att räntorna stiger något, i takt med att världskonjunkturen trots allt sakta går åt rätt håll och den amerikanska centralbanken börjar normalisera penningpolitiken. Vi är i dagsläget överviktade i aktier som tillgångsslag, men har minskat riskerna då vi är oroliga för börsutvecklingen på lite sikt. Vi föredrar de regioner som gynnas av svaga valutor exempelvis Sverige, eurozonen och Japan. Däremot är vi mer försiktiga till USA och de delar av tillväxtmarknadsländerna. I en värld med låg tillväxt blir det allt viktigare att hitta teman och bolag som växer. I detta nummer tittar vi bland annat närmare på hur tillverkningsindustrin, banksektorn och annonsmarknaden påverkas av den ökade automatiseringen och digitaliseringen. Trevlig läsning! Vi tror att konsumtionen, framförallt i USA, kan utvecklas positivt. Lägre bensinpriser, låg infl ation och låga räntor ger ökat konsumtionsutrymme när nu också arbetsmarknaden blir allt starkare. Vi har därför ökat andelen konsumentbolag både i våra amerikafonder och i övriga portföljer. Lena Fahlén, Chefsekonom Handelsbanken Fonder Denna publikation ges ut av Handelsbanken som en service åt dess kunder. Syftet är att ge allmän information och publikationen kan alltså inte ensam utgöra underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetnings metoder som vi använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller full ständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder sig av däri lämnade uppgifter.

3 Innehåll Kvartalet som gått fallande räntor och stigande börser 4 Kraftfullt agerande från ECB och Riksbanken har lett till stora räntefall och kraftigt stigande börser 4 Fortsatt trögt i världsekonomin 4 Har centralbankerna spelat ut sin roll? 5 Aktiemarknaden stor risk för fallande börser 7 Guldlocksscenario har blivit stagnationsscenario 7 Positiv syn på den amerikanske konsumenten 8 Utmaningar för tillväxtmarknader i en miljö med stigande räntor och starkare dollar 8 Eurozonen en fortsatt positiv syn 9 Strukturella förändringar viktiga för våra investeringar 10 Internet of things 10 Finansiell teknologi 10 Programmatic Advertising 11 Räntemarknad 11 Fortsatt stor press på räntor 11 Centralbankerna 12 Hur skapa avkastning i lågräntemiljö? 12 Tillgångsallokering 13 Valutautvecklingen 14 Diagrambilaga 18 Om Thematic Outlook 19 3

4 Kvartalet som gått fallande räntor och stigande börser Stimulanser från centralbanker har lett till räntor och drivit på börsutvecklingen. Aktiemarknaden präglas av multipelexpansion stigande aktiekurser trots nedjusterade vinstprognoser. Kraftfullt agerande från ECB och Riksbanken har lett till stora räntefall och kraftigt stigande börser Sedan förra numret av Thematic Outlook har obligationsräntorna fortsatt att falla kraftigt. ECB aviserade i januari tillgångsköp på 60 miljarder euro i månaden fram till åtminstone september Även Riksbanken har beslutat om stora tillgångsköp samt även sänkt styrräntan till minus 0,25 procent. I spåren av dessa stimulanser har räntorna fallit, svenska kronan försvagats och börserna stigit kraftigt. Världsindex har hittills i år har stigit med cirka 17 procent räknat i svenska kronor. Samtidigt som börserna har stigit har vinstprognoserna fortsatt att revideras ner, inte minst i USA till följd av en starkare dollar och låga oljepriser. Börsuppgången har alltså varit helt och hållet driven av multipelexpansion. Turbulensen i Grekland fortlöper med stor oenighet kring reformer och besparingar, mellan den nya regeringen och långivarna från EU, ECB och IMF. Graf1: Marknadsutveckling hittills i år. Index =100 Fortsatt trögt i världsekonomin Rekordhöga skulder, åldrande befolkning och Kina som bromsar in. Återhämtningen i världsekonomin går fortsatt trögt. I efterdyningarna av finanskrisen är skuldsättningen i världen kvar på rekordhöga nivåer. Låg inflation och relativt svag tillväxt försvårar arbetet med att minska skuldberget. Andra motvindar, som vi diskuterade mer utförligt i förra numret av Thematic Outlook, är inbromsningen i Kina och en åldrande befolkning i västvärlden. Sammantaget innebär detta att vi får räkna med en fortsatt trög och ojämn återhämtning i världsekonomin. Vi ser en risk för att prognosmakarna får fortsätta revidera ner sina tillväxtprognoser framöver. Världshandeln faller i dagsläget, Kina utvecklas sämre än väntat och ledande indikatorer pekar inte på någon tydlig återhämtning (se graf 2). 4

5 Graf 2: OECD:s ledande indikatorer Källor: Macrobond. Anm.: OECD:s ledande indikatorer är en sammanvägning av en rad olika variabler som exempelvis orderingång, bygglov och sysselsättning. Trots kraftiga stimulanser från centralbanker tycks medicinen inte bita, inflationen är fortsatt mycket låg. Har centralbankerna spelat ut sin roll? I spåren av den svaga tillväxten (och på senare tid kraftigt fallande oljepriser), har inflationen fortsatt att vara mycket låg, eller till och med fallande. Centralbankerna har agerat aggressivt med sänkta styrräntor och stora tillgångsköp för att försöka få upp inflationen och stärka förtroendet för inflationsmålet. Till centralbankernas förtret har detta dock inte lett till stigande inflation. Federal Reserve har exempelvis haft nollräntor sedan 2008 och samtidigt genomfört obligationsköp för summor motsvarande drygt 20 procent av BNP och trots detta är inflationen, mätt som KPI, negativ (-0,1 y/y). En studie från Citi visar på att de första återköpsprogrammen från Federal Reserve (QE1) faktiskt var effektivt (inflationsförväntningarna steg, liksom företagens framtidsförväntningar). Efterföljande program har dock inte varit lika effektiva, utan snarare bara lett till att driva upp tillångspriserna (se graf 3). Graf 3: S&P kept going up... Cumulative impact of each $10bn of QE on S&P % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% QE2 0 Twist 400 ISM rally petered out... Cumulative impact of each $10bn of QE on ISM...and expected inflation during QE3 actually fell Cumulative impact of each $10bn of QE on 5y,5y inflation breakeven 14 points QE1 300 bp QE QE1 QE QE Twist 0 Twist 0-2 QE2 QE3-50 QE3 QE, $bn -4 QE, $bn -100 QE, $bn Källa: Citi Research. Se European Credit Outlook 2015> The Last Hurrah. H Lorenzen, Jan15. 5

6 Svag tillväxt och centralbanker som mer eller mindre är maktlösa gör att finanspolitiken blir allt viktigare. På många håll i världen, inte minst i eurozonen, skulle finanspolitiska satsningar vara välkomna för att hjälpa återhämtningen på traven. Det politiska läget är dock låst i många länder och vi ser i dagsläget inga tecken på större stimulanser vare sig i Europa eller i USA. I Kina flaggas det däremot för finanspolitiska satsningar i spåren av den ekonomiska avmattningen, något som inte minst glatt den kinesiska börsen. Efter att ha tömt räntevapnet återstår valutaförsvagning för att vända tillväxten och inflationen. Då finanspolitiken på många håll är låst och centralbankerna i princip inte kan sänka räntorna särskilt mycket mer samtidigt som effekterna av tillgångsköp är tveksamma, så återstår att försöka försvaga valutorna och den vägen försöka få upp tillväxt och inflation. Centralbankerna i eurozonen, Japan och inte minst Sverige signalerar mer eller mindre öppet att valutakursutvecklingen är av stor vikt och att en svagare valuta vore önskvärd. I en värld med svag tillväxt spelar valutorna en viktig roll för att fördela den tillväxt som trots allt finns. Så länge USA orkar bära en stark dollar är detta mycket positivt för Europa och Japan. Då Kina har sin valuta kopplad till dollarn samtidigt som landets konkurrenter försvagat sina växelkurser rejält har även yuanen stärkts kraftigt (se graf 4). Graf 4: Handelsvägda växelkurser Index: 31/ =100 Anm. Ett högre index innebär en starkare valuta. Källor: BIS och Macrobond. Om Kina devalverar för att stimulera tillväxten ökar risken för deflation i västvärlden. I ett klimat med fortsatt trög tillväxt och låg inflation söker vi investeringsteman och bolag som trots allt har tillväxt exempelvis inom demografi och automatisering. Även om det inte är vårt huvudscenario anser vi att det finns en risk för att Kina devalverar sin valuta för att den vägen stärka konkurrenskraften och stimulera tillväxten. Detta är något som skulle påverka västvärlden negativt i form av bland annat deflationsimpulser. Förutom risken för en devalvering från Kina bedömer vi att det finns både cykliska och strukturella faktorer som borgar för en fortsatt mycket låg inflation. Cykliskt har vi gott om lediga resurser i form av hög arbetslöshet och ledig kapacitet i stora delar av västvärlden. Än viktigare är de strukturella krafterna i form av globalisering, automatisering och e-handel som bedöms hålla nere priserna under lång tid framöver. Sammantaget innebär vår syn att vi lever i en värld med fortsatt låg tillväxt och därmed mycket låg inflation. För oss som förvaltare blir det därmed allt viktigare att hitta områden, vi kallar det teman, där vi trots allt har tillväxt. Exempel på sådana områden är demografi (en åldrande befolkning innebär exempelvis en ökad efterfrågan på läkemedel) och automatisering (prispress gör det allt viktigare att kunna tillverka så effektivt och billigt som möjligt). Vi återkommer till fler exempel på teman under aktieavsnittet nedan. För vår ränteförvaltning innebär denna miljö att låga räntor kommer bestå under lång tid, vilket ställer krav på ökad flexibilitet för att kunna skapa avkastning, något vi diskuterar i ränteavsnittet nedan. 6

7 Aktiemarknaden stor risk för fallande börser Den tidigare gynnsamma miljön för aktier försvagas av nedreviderade vinstprognoser. Guldlocksscenario har blivit stagnationsscenario Vi har tidigare diskuterat begreppet Guldlocks-ekonomi, det vill säga att tillväxten varken är för stark (vilket kan leda till ränteoro) eller för svag (vilket kan leda till recessionsoro och fallande vinster), utan helt enkelt ganska lagom. Parallellen till sagan är att gröten varken är för varm eller för kall. Detta är en gynnsam miljö för aktier. Problemet i dagsläget är den svaga tillväxten och därmed vinstutvecklingen i världen. Vinstprognoserna har reviderats ner kraftigt (se graf 5) och vi ser en stor risk för fallande vinster i exempelvis USA i år. Därmed bedömer vi att vi inte längre är kvar i denna Guldlocks eller lagommiljö snarare befinner vi oss i någon sorts stagnationsscenario, det som populärt kallas secular stagnation 1. Nollräntor räcker helt enkelt inte för att få fart på tillväxt och vinster. Vi skulle snarare behöva finanspolitiska åtgärder och /eller kraftigt negativa räntor. Graf 5: Globala vinstprognoser 14% 12% % 8% 6% % 2% Jan 2013 Jan Jan 2015 Källa: Citi Research. Fallande vinster och ansträngd värdering (se graf 6) tror vi blir en dålig kombination för aktiemarknaden och vi ser därmed en stor risk för fallande börser under hösten. Graf 6: P/E tal på USA- börsen (S&P500 forward P/E) 1 Begreppet myntades av USA:s förre finansminister Larry Summers vid en IMF konferens i november 2013 och har därefter diskuterats flitigt både i den akademiska världen och bland praktiker. 7

8 Vi bedömer att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), spelar en avgörande roll för börsutvecklingen. Den amerikanska ekonomin agerar draglok i världskonjunkturen och vi bedömer att Fed inleder höjningar under senhösten (se vidare ränteavsnittet nedan). Detta bidrar till vår mer pessimistiska syn på aktier i det längre perspektivet. I det korta perspektivet (närmaste månaderna) bedömer vi dock att vi kan ha en positiv börsutveckling då vi ser att Fed höjer lite senare än väntat först i oktober. Federal Reserve håller i taktpinnen och det tycks som räntehöjningen kommer lite senare än väntat, vilket i sig kan ha en positiv börseffekt den närmaste tiden. Den amerikanska exporten drabbas av en stark valuta och fallande oljepris inverkar negativt på den viktiga skiffergasindustrin. Finns det risk för en amerikansk recession? Skulle Fed istället välja att skjuta höjningarna ytterligare på framtiden kanske in på 2016 bedömer vi att det finns utrymme för ytterligare uppgångar. En sådan uppgång lär dock inte drivas av stigande vinster utan av ytterligare multipelexpansion, det vill säga börsen kommer i så fall bli dyrare. Förr eller senare lär dock verkligheten komma ikapp och vinsterna måste ta fart för att uppgången ska bli uthållig. Positiv syn på den amerikanske konsumenten Den amerikanska ekonomin stärks nu, även om första kvartalet varit en besvikelse ur tillväxtsynpunkt. Dåligt väder och hamnstrejker på västkusten har bidragit till en svag utveckling. Vi ser dock en viss oro för att svagheten inte enbart är väderrelaterad. En stark dollar påverkar exporten negativt, vidare drabbas skiffergas och skifferoljeindustrin hårt av fallet i oljepriserna. Skiffergasrevolutionen har varit ett viktigt bidrag till tillväxten i investeringarna i USA de senaste åren och det är viktigt att andra sektorer nu kan ta över för att investeringarna ska ta fart. Vi har under strategimötet diskuterat riskerna för en amerikansk recession det är inte vårt huvudscenario men vi konstaterar att utav de tusentals ekonomer som gör prognoser för amerikansk tillväxt är det ingen som tror att USA skulle kunna gå in i recession. Detta trots tillväxtbesvikelser, problem i skiffergas/olje-sektorn, stark dollar, svag privat konsumtion och stigande lagernivåer hos börsbolagen. Trots allt får den amerikanska konsumenten det allt bättre och vårt huvudscenario är ändå att konsumtionen kommer stiga framöver. Arbetslösheten faller, bensinpriserna sjunker, räntorna är låga liksom inflationen. I våra portföljer har vi därmed ökat upp konsumentbolag som exempelvis Starbucks, Walt Disney och Amazon. Vi har istället minskat investeringarna i bolag och delstater som är beroende av skiffergas/olja. Utmaningar för tillväxtmarknader i en miljö med stigande räntor och starkare dollar Stark dollar och skör återhämtning påverkar tillväxtmarknader negativt. Traditionellt har en miljö med högre amerikanska räntor och starkare dollar (som vi tror kommer stärkas ytterligare i spåren av räntehöjningarna) varit utmanande för börserna på tillväxtmarknaderna och vi är därmed försiktigt inställda till dessa länder i det korta perspektivet. Den sköra återhämtningen i västvärlden gör också att tillväxtmarknaderna inte får någon stor draghjälp från mer utvecklade länder. Exempelvis faller nu exporten från tillväxtmarknadsländerna till resten av världen. Vi noterar också att många företag i tillväxtmarknadsländerna har utnyttjat de låga amerikanska räntorna till att låna upp i amerikanska dollar. Företagsobligationsemissionerna har mer än fördubblats sen finanskrisen bröt ut och överstiger nu amerikanska företags emissioner (se graf 7). Dollarförstärkningen innebär att det nu blir allt dyrare att återbetala dessa lån. 8

9 Graf 7: Företagsobligationer utgivna i dollar, utestående belopp, exkl. finansiella bolag Avmattningen i Kina har lett till stigande börser eftersom marknaden hoppas på räntesänkningar och expansivare finanspolitik. Vi är överlag försiktigt inställda till tillväxtmarknader, men Asien och Kina är de regioner som vi är mest positiva till. Kinas inbromsning och latinamerikanska länders beroende av oljepriset är ytterligare faktorer som bidrar till en mer försiktig syn. Utvecklingen i Kina diskuterade vi i förra numret av Thematic Outlook. Paradoxalt nog har svagare statistik lett till kraftigt stigande börser. Förklaringen är att marknaden hoppas på stimulanser i form av räntesänkningar och mer expansiv finanspolitik från den kinesiska ledningen. Vidare har många kineser traditionellt haft sitt sparande i fastighetsmarknaden. När denna nu mattas kanaliseras sparandet istället till börsen. Då värderingen inte är utmanande tror vi denna utveckling kan hålla i sig ytterligare en tid. Kina och övriga Asien tillhör därmed de marknader inom tillväxtmarknadssegmentet som vi är mer positiva till. Då Kina står inför en utmanande omställning av ekonomin, från att ha varit investeringsdriven till att vara konsumtionsdriven, undviker vi den gamla ekonomin såsom råvarubolag, byggbolag och banker. Vi är mer positiva till den nya ekonomin som exempelvis teknologibolag och konsumtionsbolag. Inte minst ser vi att resandet ökar kraftigt i spåren av att konsumenten får det bättre. Vi investerar bland annat i flygplatser och andra bolag som gynnas av att kineserna reser allt mer. Långsiktigt är vi dock positivt inställda till tillväxtmarknadsländerna då demografin är betydligt mer gynnsam här än i västvärlden samtidigt som medelklassen växer. I dagsläget är också värderingen relativt attraktiv. Trots ökat intresse för europeiska aktier och därmed högre värdering, behåller vi vår positiva syn på regionen. Eurozonen en fortsatt positiv syn Vi har under en längre tid varit positiva till aktier i eurozonen, något som har betalat sig väl under inledningen på året. Vi behåller vår positiva syn, men noterar med viss oro att investerarkollektivet svängt om, vilket lett till stora inflöden till europeiska aktier. Värderingen är därmed inte lika attraktiv som tidigare. Trots en mer ansträngd värdering finns det flera faktorer som ger fortsatta medvindar. Valutan har handelsvägt försvagats närmare 15 procent det senaste året vilket ger en välbehövlig skjuts till exportsektorn. Vidare agerar nu ECB kraftfullt och därmed har räntorna fallit till rekordlåga nivåer. Regionen gynnas också av ett lågt oljepris och ett bättre fungerande banksystem. Inom ramen för vårt tema Recovery of Europe investerar vi bland annat i bolag som gynnas av en stark tysk fastighetsmarknad och stigande konsumtion inom eurozonen samt exportbolag som väntas främjas av den svagare valutan. 9

10 Den politiska utvecklingen i eurozonen kan skapa finansiell oro på marknaden risken för Grexit har ökat och under året är det val i bland annat Storbritannien och Spanien. En stor risk i eurozonen är dock den politiska utvecklingen vi ser med oro på utvecklingen i Grekland. Vi bedömer att Grekland stannar i eurosamarbetet, men risken för en Grexit i någon form har ökat. Den nya Syriza-ledda regeringen har inte lyckats presentera tillräckligt tydliga reformer och besparingar vilket innebär att långivarna börjat tröttna. Om Grekland skulle lämna eurosamarbetet så är immunförsvaret i eurozonen visserligen betydligt bättre nu än för ett par år sedan. Banksystemet är i bättre skick med begränsade exponeringar mot Grekland, krismekanismer inom EU är på plats, såsom OMT och ESM, och övriga krisländer (Spanien, Portugal, Irland) har kommit en bra bit på vägen med reformer. Men även om det ser bättre ut nu än för ett par år sedan så bedömer vi att det kommer bli rejält stökigt på marknaderna i händelse av ett grekiskt utträde. En sådan händelse skulle visa att det går att lämna eurosamarbetet och risken är stor för finansiell oro. Förutom Grekland så har vi en rad stora politiska händelser i Europa under året som kan skapa turbulens, val i Storbritannien (som i förlängningen kan leda till en omröstning om brittiskt EU-medlemskap), val i Spanien och val i Portugal. Strukturella förändringar som en åldrande befolkning och en växande medelklass är viktiga komponenter i vår investeringsprocess. Vi är försiktiga till råvaru- och energibolag samt industribolag mot bakgrund av att Kina växlar om från investeringsdriven till konsumtionsdriven fas. Automatisering av logistik och produktion öppnar för ökat kapacitetsutnyttjande, förbättrar kundnyttan och sänker kostnaderna. Strukturella förändringar viktiga för våra investeringar Viktiga komponenter i vår investeringsprocess är strukturella förändringar (teman) som exempelvis demografi, Kina som går in i en annan fas och en växande medelklass i tillväxtmarknadsländerna. Som vi diskuterade ovan innebär utvecklingen i Kina bland annat att vi fortsätter att undervikta råvarubolag, energibolag och industribolag. Vi ser större potential i den nya ekonomin som gynnas av att medelklassen får det allt bättre. Inom demografitemat har vi tittat vidare på de skenande sjukvårdskostnaderna i många länder. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer sjukvårdskostnaderna i OECD-länderna öka från 6 procent av BNP till 14 procent av BNP år 2060 till följd av en åldrande befolkning. 2 Inom ramen för demografitemat har vi också tittat djupare på det som kallas för biosimilars och vilka utmaningar det innebär för läkemedelsbolagen. Patenten på många biologiska läkemedel som exempelvis tillväxthormoner och insulin går ut inom kort och detta kan bidra till att pressa läkemedelskostnaderna när konkurrenterna skapar liknande läkemedel (biosimilars). Bolag som Amgen och Shire bedöms klara utmaningen med biosimilars bra det är en anledning till att vi har en övervikt i dessa bolag i exempelvis Läkemedelsfonden och Amerikafonden. Internet of things En annan viktig strukturell trend är den ökade automatiseringen inom industrin. Vi har dykt djupare i det som kallas Internet of things eller smarta fabriker. Kortfattat innebär det teknologi som hjälper till att överbrygga gapet mellan kundsystem och fabriksgolv. I framtiden kommer kunderna i mycket högre grad än i dagsläget kunna skräddarsy sina produkter som exempelvis hur bilen eller skorna ska se ut. Kundsystemet pratar då direkt med fabriken som producerar önskad produkt med allt färre mellanhänder. Utvecklingen innebär att man automatiserar logistik och produktion, kan öka kapacitetsutnyttjandet i existerande anläggningar, förbättrar kundnyttan samt sänker kostnaderna. Företaget GE har gjort ett pilotprojekt inom detta område och visar på en effektivitetsökning på cirka 20 procent och kostnadsbesparingar på över 100 miljoner dollar på tre år. Bolag som franska Dassault System (innehav i Europafonden) och Sensata (som arbetar med sensorer) är intressanta inom detta område. Traditionella affärsmodeller inom banksektorn utmanas av digitala finansiella tjänster och plattformar. Finansiell teknologi Den teknologiska utvecklingen påverkar också banksektorn. Traditionella banker blir nu utsatta för konkurrens från bland annat peer to peer lending-bolag som tillhandahåller plattformar där långivare och låntagare kan mötas utan att en bank agerar mellanhand. Även kapitalförvaltningstjänster och digitala betalningar utmanar bankernas traditionella affärsmodeller. Inom detta tema är Bank of Internet ett intressant amerikanskt bolag som vi äger i vår amerikanska småbolagsfond. Starbucks är ett bolag som ligger i täten när det gäller digitala betalningar. Med hjälp av sin app (där kunden både beställer och betalar sitt kaffe) har man förutom stora effektivitetsvinster lyckats spara stora kostnader genom att kringgå kortbolagen. 2 Källa: OECD, Economic department policy note No. 19. What future for health spending? 10

11 Programmatic Advertising Vi är sedan lång tid positiva till många konsumentbolag inte minst inom tillväxtmarknadsländerna där medelklassen växer i stadigt takt. Men även i västvärlden gynnas konsumenten av låga räntor, sjunkande bensinpriser, stigande tillgångspriser och låg inflation. För annonsörer som ska nå dessa konsumenter blir den teknologiska utvecklingen allt viktigare. Mediainvesteringarna flyttar från traditionell dagspress och TV till internet och reklamens effektivitet blir mätbar (annonsörer kan följa vad konsumenten klickar på etc.). Utvecklingen innebär också att annonser kan skräddarsys i mycket större utsträckning, vilket innebär effektivitetsvinster. En person som surfat på bilar märker redan idag att bilannonserna på datorn ökar betydligt kort därefter. Den snabba utvecklingen väntas gynna så kallade big data -bolag, bolag som erbjuder analytiska lösningar för att mäta konsumentens IT-beteende samt även annonsörer då man kan annonsera effektivare och till lägre kostnader. Räntemarknad Fortsatt stor press på räntor En ojämn och skör återhämtning i världsekonomin innebär att inflationstrycket i världen är fortsatt lågt. Strukturella faktorer utgör ytterligare nedåttryck på inflationen. Globalisering, e handel och automatisering är några sådana trender som innebär prispress både på både varor och arbetskraft. Förutom att inflationen är fortsatt låg så genomför nu centralbankerna både i eurozonen och i Sverige stora tillgångsköp, vilket ytterligare pressar ner räntorna. De stora köpen gör att central bankerna i princip köper upp alla obligationer som emitteras i dagsläget (se graf 8). Graf 8: Utbud av finansiella tillgångar minus centralbankernas köp 12 månaders glidande medelvärde, miljarder USD Fin. Central bank interventions 05 GSEs Shares Non-fin bonds Net Govt. Källa: Citi Reserach. Troligt att räntor sjunker ytterligare, men på längre sikt väntar vi oss stigande räntor i takt med att konjunkturen stärks. Vi bedömer att centralbankerna i Sverige, Japan och eurozonen kommer att fortsätta agera kraftfullt för att hålla nere även de längre räntorna och gärna även försvaga valutorna för att återställa förtroendet för inflationsmålspolitiken. Vi prognostiserar därmed fortsatt fallande räntor i det korta perspektivet (3 6 månader). På lite längre sikt bedömer vi att långräntorna kommer stiga något från dagens nivåer i takt med att konjunkturen sakta går åt rätt håll och den amerikanska centralbanken inleder sina räntehöjningar (se graf 9). 11

12 Graf 9: 10-årsräntor med prognos Centralbankerna När det gäller centralbankerna bedömer vi att den amerikanska centralbanken, Fed, inleder räntehöjningarna under senhösten, förmodligen under oktober. Stark arbetsmarknad och oro för finansiella risker i spåren av nollräntepolitiken motiverar höjningarna. Den låga inflationen gör dock att Fed går mycket försiktigt fram, vi ser framför oss att man efter den inledande höjningen fortsätter med att höja 0,25 procentenheter på vartannat möte. Det är en betydligt långsammare takt än Fed själva indikerar i dagsläget. Den europeiska centralbanken, ECB, har autopiloten på och kommer fortsätta stödköpa obligationer för 60 miljarder euro per månaden, åtminstone till september Då utbudet av obligationer är litet kommer det göra att tyska obligationsräntor inte stiger i samma takt som amerikanska framöver. Sannolikt att Riksbanken utökar obligationsköpen och sänker till -0,40 procent. En faktor som bidragit till Riksbankens kraftfulla agerande är risken för låga löneökningar till följd av obefintlig inflation. Den svenska Riskbanken har gjort en kovändning och fokuserar nu enbart på inflationsmålet. Tidigare har Riksbanken oroat sig för hög skuldsättning i hushållsektorn. Även om Riksbanken signalerar fortsatt stor oro har ansvaret för hushållens skuldsättning till stor del lagts under Finansinspektionens vingar. Tydliggörandet av ansvarsfördelningen i kombination med att inflationsmålets trovärdighet alltmer blivit ifrågasatt gör att Riksbanken nu agerat kraftfullt med negativa räntor och obligationsköpsprogram. Vi bedömmer att Riksbanken kommer att fortsätta föra en mycket expansiv penningpolitik under lång tid. Riksbanken har varit tydliga med att valutakursen är av största vikt och det är därmed möjligt att man sänker räntan ytterligare eller utökar obligationsköpen om kronan stärks. Man skulle även kunna intervenera på valutamarknaden även om vi ser det som mindre sannolikt. Något som bidragit till Riksbankens kraftfulla agerande är den stundande lönerörelsen (våren 2016) där arbetsgivarsidan varit ute och flaggat för låga löneökningar till följd av obefintlig inflation. Stor utmaning att skapa avkastning i dagens lågräntemiljö därför har vi en stor andel företagskrediter i våra ränteportföljer. Hur skapa avkastning i lågräntemiljö? Dagens extremt låga räntor gör det utmanande att skapa avkastning inom ränteförvaltningen. I dagsläget handlar cirka 80 procent av alla stats- och företagsobligationer i eurozonen på en ränta under 1 procent och över 25 procent handlar med negativ ränta. För att öka avkastningen har vi en stor andel krediter i våra ränteportföljer. Även om kreditspreadarna är nedtryckta i dagsläget bedömer vi att centralbankernas agerande både i Sverige och i eurozonen kommer leda till att investerare fortsätter att söka avkastning i mer riskfyllda tillgångar. Vi föredrar dock krediter med kortare löptider från starkare företag. Då nedåttrycket på räntor är stort har vi också ökat durationen i våra ränteportföljer och har i dagsläget cirka ett års längre löptid än normalt, något som gynnat portföljerna senaste halvåret. 12

13 På sikt ser vi som nämnts ovan en stor risk för stigande räntor vilket är negativt för obligationsfonder. För att parera detta är det intressant att titta på fonder som kan ha negativ duration, det vill säga ta positioner för stigande räntor. Vidare är det viktigt att ha flexibilitet för att kunna skapa avkastning förutom möjligheten att ha kort duration också kunna äga exempelvis utländska obligationer och obligationer med högre risk. När det gäller tillväxtmarknadsobligationer är vi i dagsläget neutralt inställda till dessa å ena sidan får vi en betydligt högre löpande avkastning, å andra sidan ökar riskerna för tillväxtmarknaderna i en miljö med stigande amerikanska räntor och starkare dollar. I närtid har vi försiktig positiv syn på börsen, men har minskat aktievikten eftersom vi har en mer avvaktande inställning på lite sikt. Som tidigare ser vi absolutavkastande hedgefonder som ett intressant alternativ till obligationer. Tillgångsallokering Som framgår ovan har vi en försiktigt positiv syn på börsutvecklingen den närmaste tiden, men är mer försiktigt inställda på lite sikt. Detta innebär att vi minskat aktieexponeringen även om vi fortfarande är överviktade i aktier. Eftersom vi tror på stigande obligationsräntor i det längre perspektivet har vi därmed en undervikt i obligationer. Liksom tidigare har vi en mindre undervikt i råvaror Kinas omställning från investeringsdriven tillväxt till konsumtionsdriven sådan, i kombination med ett stort utbud av en mängd råvaror, fortsätter att ligga som en våt filt över råvarupriserna. Som ett alternativ till obligationer har vi fortsatt en större andel absolutavkastande hedgefonder än normalt. Regionmässigt är vi mer försiktigt inställda till tillväxtmarknadsländerna. Fallande råvarupriser väntas påverka framförallt länderna i Latinamerika negativt. Vi ser mer positivt på de asiatiska marknaderna då vi kan vänta oss ytterligare stimulanser från Kina. Långsiktigt ser vi stora utmaningar med den omställning Kina nu ska göra. Vi har stora obalanser på fastighetsmarknaden och industrin har det tufft. Inom tillväxtmarknaderna föredrar vi konsumentbolag framför råvarubolag och investeringsvarubolag något som diskuteras i aktieavsnittet ovan. Långsiktigt är vi mer positiva till tillväxtmarknadsländerna då strukturella faktorer samt gynnsam demografi och en växande medelklass talar för en fortsatt högre tillväxttakt än i västvärlden. I eurozonen tror vi att den positiva utvecklingen kan fortsätta. Kraftfullt agerande från ECB, svagare växelkurs, fallande råvarupriser och ett bättre fungerande banksystem hjälper till. Vi har därmed en positiv syn på europeiska aktier. Vår positiva syn på Norden har mattats av Norge drabbas av det kraftigt sjunkande oljepriset, Finland påverkas av fallet i den ryska ekonomin och svag global industrikonjunktur ger motvind. Vi har under lång tid varit överviktade nordiska aktier. Det kraftiga fallet i råvarupriserna drabbar Norge hårt, samtidigt som Finland lider av närheten till Ryssland där ekonomin nu är i fritt fall. Sammantaget gör detta att vi har en mindre positiv inställning till Norden än tidigare. Den kraftiga växelkursförsvagningen gör att Sverige bör klara sig relativt väl våra bolag gynnas av en svagare krona och en återhämtning i världskonjunkturen. Vår exportsammansättning, med en stor del industribolag, ger dock vissa frågetecken. Den globala industrikonjunkturen är svag vilket utgör en motvind. Vi har en liksom tidigare en relativt positiv syn på Japan kraftiga stimulanser från centralbanken och fokus på mer aktieägarvänligt beteende väntas gynna börsen. Dessutom ser vi att vinsterna utvecklas positivt. Vi är underviktade i USA, kommande räntehöjningar i kombination med stor risk för fallande vinster och relativt hög värdering utgör en negativ cocktail för börsen. 13

14 Valutautvecklingen Vi ser en fortsatt dollarförstärkning framöver och har därmed positioner för en starkare dollar mot svenska kronan. Riksbankens fokus på växelkursen gör att vi bedömer att kronan i det korta perspektivet kan försvagas mot euron, men på lite sikt gör den relativt starkare svenska ekonomin att kronan bör stärkas mot euron. Då tillväxten i världen är fortsatt svag blir växelkurserna allt viktigare för att fördela den tillväxt som trots allt finns, något centralbankerna är smärtsamt medvetna om. Vi bedömer därmed att valutakriget kommer fortsätta där centralbankerna i Japan, eurozonen och Sverige önskar en svagare valuta. Så länge den amerikanska (och kinesiska) ekonomin klarar en starkare valuta ger det välbehövlig draghjälp till den globala tillväxten. Graf 10: Medelriskportfölj Nuläge Normalläge 20% 7% 25% 48% Ak er Räntor Råvaror Hedgefonder 10% 10% 40% 40% Ak er Räntor Råvaror Hedgefonder Anm. Tillgångsallokering i en väldiversifierad medelriskportfölj för en investerare med en placeringshorisont på minst 5 år. Källa: Handelsbanken Asset Management. 14

15 Diagrambilaga Utveckling aktier, obligationer, råvaror. Index =100 Styrräntor Regionutveckling, Index: =100, SEK 10-åriga Statsobligationsräntor P/E tal Stats- och bostadsobligationsindex, yield 15

16 Om Thematic Outlook Fyra gånger per år samlas alla fondförvaltare och analytiker inom Handelsbanken Asset Management för att diskutera, argumentera och analysera utvecklingen på de finansiella marknaderna. En gemensam analys med en fundamental utgångpunkt skapar därmed viktiga utbyten i förvaltningen och utgör en bas för förvaltarnas individuella investeringsbeslut. Förvaltningen har en långsiktig, global ansats för att förstå och förutse utvecklingen i en region, bransch eller i ett enskilt företag. En sådan ansats är också nyckeln till att identifiera långsiktiga investeringsteman och potentiella bolagsinvesteringar. Lena Fahlén, Chefsekonom Handelsbanken Fonder, belyser i denna publikation några av frågeställningarna och ger sin samman fattning av hur vi bedömer att de finansiella marknadernas utvecklas framöver. Denna publikation ges ut av Handelsbanken som en service åt dess kunder. Syftet är att ge allmän information och publikationen kan alltså inte ensam utgöra underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetningsmetoder som vi använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder sig av däri lämnade uppgifter. 16

17 Lena Fahlén Chief Economist Handelsbanken Fonder Christian Granquist Chief Investment Strategist Global Equities Johann Guggi Head of Asset Allocation Christofer Halldin Head of Equity Management Nils Jutterström Head of Asset Management Sales Peter Schols Head of Investment Management Stefan Sundblom Head of Equities and Research Hanna Norström Head of Fixed Income Management

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Vart tar världen vägen?

Vart tar världen vägen? Vart tar världen vägen? SBR, 24 november 2015 Klas Eklund Senior economist Stor ekonomisk osäkerhet USA: konjunkturen OK Europa och Japan: svagt Kina och Emerging Markets: bromsar in Ny fas i den globala

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Fortsatt skakig global konjunktur

Fortsatt skakig global konjunktur Fortsatt skakig global konjunktur Industriarbetsgivarna, uppdatering av konjunkturläget den 15 december 2015 Under hösten har mönstret från de senaste fem åren upprepats: I takt med att året fortskrider

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan 2006. Ränteläget

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Sverige behöver sitt inflationsmål

Sverige behöver sitt inflationsmål Sverige behöver sitt inflationsmål Fores 13 oktober Vice riksbankschef Martin Flodén Varför inflationsmål? Riktmärke för förväntningarna i ekonomin Underlättar för hushåll och företag att fatta ekonomiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2015

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2015 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 296 mnkr. Totalt är det är en ökning med 5 mnkr sedan förra månaden, 81% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Fågelperspektivet Global konjunktur & finansiella slutsatser Svensk ekonomi & riksbanksutmaningar

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer