Thematic Outlook. I väntan på Fed

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thematic Outlook. I väntan på Fed"

Transkript

1 Thematic Outlook April 2015 I väntan på Fed Negativ börssyn på ett års sikt Feds räntehöjningar bidrar Försiktig inställning till delar av tillväxtmarknaderna Fortsatt fallande räntor i Sverige och eurozonen i det korta perspektivet

2 THEMATIC OUTLOOK 2015 Räntehöjningar i USA bidrar till fallande börser på sikt Vi tror att Federal Reserve (Fed) börjar höja räntan i oktober i takt med att den amerikanska konjunkturen stärks. Stigande räntor, en hög aktievärdering och en svag vinstutveckling gör att vi ser stor risk för fallande börser på ett års sikt. De senaste åren har aktiekurserna stigit samtidigt som vinstutvecklingen hos bolagen varit svag vi har haft en multipelexpansion. Denna utveckling har till stor del drivits av Feds agerande när investerare sökt avkastning i en nollräntemiljö. När penningpolitiken nu normaliseras tror vi inte att detta kan fortsätta. Bolagsvinsterna måste öka för att börserna ska kunna fortsätta upp. Men stark dollar och fallande råvarupriser har bidragit till att vinstprognoserna istället kommit ner kraftigt. De globala börserna kan därför falla runt 10 procent de närmaste 12 månaderna. Men, om den amerikanska centralbanken istället skulle svänga om och skjuta upp räntehöjningarna skulle detta istället kunna leda till fortsatt jakt på avkastning och stigande börser. Men även om ett sådant scenario är mer positivt för aktiemarknaden så måste vinsterna förr eller senare komma ikapp för att uppgången ska vara uthållig. I det kortare perspektivet, 3 6 månader, tror vi däremot att det fi nns utrymme för ytterligare börsuppgång eftersom Fed verkar vara förhållandevis försiktiga och en räntehöjning i oktober är något senare än marknaden i dagsläget räknar med. Feds räntehöjningar leder till en starkare dollar och bidrar till vår negativa syn på delar av tillväxtmarknaderna. Många bolag på dessa marknader har dollarlån som nu blir dyrare att betala på. I kombination med andra problem (exempelvis i Brasilien) gör detta att vi ser större möjligheter i exempelvis Japan och eurozonen. I resten av världen är återhämtningen trög och ojämn. Ett Kina som bromsar in, en hög skuldsättning i spåren av fi nanskrisen och en åldrande befolkning i västvärlden dämpar tillväxten. En segdragen global återhämtning innebär också fortsatt låg infl ation. Centralbankerna världen över agerar kraftfullt, men då räntevapnet är mer eller mindre uttömt återstår att försöka försvaga valutorna för att den vägen öka tillväxt och infl ation. Vi är positionerade för fortsatt fallande räntor i Sverige och Eurozonen. Förutom den låga infl ationen så bidrar stora tillgångsköp från centralbankerna i Sverige och eurozonen till att hålla nere de längre räntorna. Riksbanken kommer fortsätta att föra en mycket expansiv penninpolitik under lång tid. Men på ett års sikt tror vi istället att räntorna stiger något, i takt med att världskonjunkturen trots allt sakta går åt rätt håll och den amerikanska centralbanken börjar normalisera penningpolitiken. Vi är i dagsläget överviktade i aktier som tillgångsslag, men har minskat riskerna då vi är oroliga för börsutvecklingen på lite sikt. Vi föredrar de regioner som gynnas av svaga valutor exempelvis Sverige, eurozonen och Japan. Däremot är vi mer försiktiga till USA och de delar av tillväxtmarknadsländerna. I en värld med låg tillväxt blir det allt viktigare att hitta teman och bolag som växer. I detta nummer tittar vi bland annat närmare på hur tillverkningsindustrin, banksektorn och annonsmarknaden påverkas av den ökade automatiseringen och digitaliseringen. Trevlig läsning! Vi tror att konsumtionen, framförallt i USA, kan utvecklas positivt. Lägre bensinpriser, låg infl ation och låga räntor ger ökat konsumtionsutrymme när nu också arbetsmarknaden blir allt starkare. Vi har därför ökat andelen konsumentbolag både i våra amerikafonder och i övriga portföljer. Lena Fahlén, Chefsekonom Handelsbanken Fonder Denna publikation ges ut av Handelsbanken som en service åt dess kunder. Syftet är att ge allmän information och publikationen kan alltså inte ensam utgöra underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetnings metoder som vi använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller full ständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder sig av däri lämnade uppgifter.

3 Innehåll Kvartalet som gått fallande räntor och stigande börser 4 Kraftfullt agerande från ECB och Riksbanken har lett till stora räntefall och kraftigt stigande börser 4 Fortsatt trögt i världsekonomin 4 Har centralbankerna spelat ut sin roll? 5 Aktiemarknaden stor risk för fallande börser 7 Guldlocksscenario har blivit stagnationsscenario 7 Positiv syn på den amerikanske konsumenten 8 Utmaningar för tillväxtmarknader i en miljö med stigande räntor och starkare dollar 8 Eurozonen en fortsatt positiv syn 9 Strukturella förändringar viktiga för våra investeringar 10 Internet of things 10 Finansiell teknologi 10 Programmatic Advertising 11 Räntemarknad 11 Fortsatt stor press på räntor 11 Centralbankerna 12 Hur skapa avkastning i lågräntemiljö? 12 Tillgångsallokering 13 Valutautvecklingen 14 Diagrambilaga 18 Om Thematic Outlook 19 3

4 Kvartalet som gått fallande räntor och stigande börser Stimulanser från centralbanker har lett till räntor och drivit på börsutvecklingen. Aktiemarknaden präglas av multipelexpansion stigande aktiekurser trots nedjusterade vinstprognoser. Kraftfullt agerande från ECB och Riksbanken har lett till stora räntefall och kraftigt stigande börser Sedan förra numret av Thematic Outlook har obligationsräntorna fortsatt att falla kraftigt. ECB aviserade i januari tillgångsköp på 60 miljarder euro i månaden fram till åtminstone september Även Riksbanken har beslutat om stora tillgångsköp samt även sänkt styrräntan till minus 0,25 procent. I spåren av dessa stimulanser har räntorna fallit, svenska kronan försvagats och börserna stigit kraftigt. Världsindex har hittills i år har stigit med cirka 17 procent räknat i svenska kronor. Samtidigt som börserna har stigit har vinstprognoserna fortsatt att revideras ner, inte minst i USA till följd av en starkare dollar och låga oljepriser. Börsuppgången har alltså varit helt och hållet driven av multipelexpansion. Turbulensen i Grekland fortlöper med stor oenighet kring reformer och besparingar, mellan den nya regeringen och långivarna från EU, ECB och IMF. Graf1: Marknadsutveckling hittills i år. Index =100 Fortsatt trögt i världsekonomin Rekordhöga skulder, åldrande befolkning och Kina som bromsar in. Återhämtningen i världsekonomin går fortsatt trögt. I efterdyningarna av finanskrisen är skuldsättningen i världen kvar på rekordhöga nivåer. Låg inflation och relativt svag tillväxt försvårar arbetet med att minska skuldberget. Andra motvindar, som vi diskuterade mer utförligt i förra numret av Thematic Outlook, är inbromsningen i Kina och en åldrande befolkning i västvärlden. Sammantaget innebär detta att vi får räkna med en fortsatt trög och ojämn återhämtning i världsekonomin. Vi ser en risk för att prognosmakarna får fortsätta revidera ner sina tillväxtprognoser framöver. Världshandeln faller i dagsläget, Kina utvecklas sämre än väntat och ledande indikatorer pekar inte på någon tydlig återhämtning (se graf 2). 4

5 Graf 2: OECD:s ledande indikatorer Källor: Macrobond. Anm.: OECD:s ledande indikatorer är en sammanvägning av en rad olika variabler som exempelvis orderingång, bygglov och sysselsättning. Trots kraftiga stimulanser från centralbanker tycks medicinen inte bita, inflationen är fortsatt mycket låg. Har centralbankerna spelat ut sin roll? I spåren av den svaga tillväxten (och på senare tid kraftigt fallande oljepriser), har inflationen fortsatt att vara mycket låg, eller till och med fallande. Centralbankerna har agerat aggressivt med sänkta styrräntor och stora tillgångsköp för att försöka få upp inflationen och stärka förtroendet för inflationsmålet. Till centralbankernas förtret har detta dock inte lett till stigande inflation. Federal Reserve har exempelvis haft nollräntor sedan 2008 och samtidigt genomfört obligationsköp för summor motsvarande drygt 20 procent av BNP och trots detta är inflationen, mätt som KPI, negativ (-0,1 y/y). En studie från Citi visar på att de första återköpsprogrammen från Federal Reserve (QE1) faktiskt var effektivt (inflationsförväntningarna steg, liksom företagens framtidsförväntningar). Efterföljande program har dock inte varit lika effektiva, utan snarare bara lett till att driva upp tillångspriserna (se graf 3). Graf 3: S&P kept going up... Cumulative impact of each $10bn of QE on S&P % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% QE2 0 Twist 400 ISM rally petered out... Cumulative impact of each $10bn of QE on ISM...and expected inflation during QE3 actually fell Cumulative impact of each $10bn of QE on 5y,5y inflation breakeven 14 points QE1 300 bp QE QE1 QE QE Twist 0 Twist 0-2 QE2 QE3-50 QE3 QE, $bn -4 QE, $bn -100 QE, $bn Källa: Citi Research. Se European Credit Outlook 2015> The Last Hurrah. H Lorenzen, Jan15. 5

6 Svag tillväxt och centralbanker som mer eller mindre är maktlösa gör att finanspolitiken blir allt viktigare. På många håll i världen, inte minst i eurozonen, skulle finanspolitiska satsningar vara välkomna för att hjälpa återhämtningen på traven. Det politiska läget är dock låst i många länder och vi ser i dagsläget inga tecken på större stimulanser vare sig i Europa eller i USA. I Kina flaggas det däremot för finanspolitiska satsningar i spåren av den ekonomiska avmattningen, något som inte minst glatt den kinesiska börsen. Efter att ha tömt räntevapnet återstår valutaförsvagning för att vända tillväxten och inflationen. Då finanspolitiken på många håll är låst och centralbankerna i princip inte kan sänka räntorna särskilt mycket mer samtidigt som effekterna av tillgångsköp är tveksamma, så återstår att försöka försvaga valutorna och den vägen försöka få upp tillväxt och inflation. Centralbankerna i eurozonen, Japan och inte minst Sverige signalerar mer eller mindre öppet att valutakursutvecklingen är av stor vikt och att en svagare valuta vore önskvärd. I en värld med svag tillväxt spelar valutorna en viktig roll för att fördela den tillväxt som trots allt finns. Så länge USA orkar bära en stark dollar är detta mycket positivt för Europa och Japan. Då Kina har sin valuta kopplad till dollarn samtidigt som landets konkurrenter försvagat sina växelkurser rejält har även yuanen stärkts kraftigt (se graf 4). Graf 4: Handelsvägda växelkurser Index: 31/ =100 Anm. Ett högre index innebär en starkare valuta. Källor: BIS och Macrobond. Om Kina devalverar för att stimulera tillväxten ökar risken för deflation i västvärlden. I ett klimat med fortsatt trög tillväxt och låg inflation söker vi investeringsteman och bolag som trots allt har tillväxt exempelvis inom demografi och automatisering. Även om det inte är vårt huvudscenario anser vi att det finns en risk för att Kina devalverar sin valuta för att den vägen stärka konkurrenskraften och stimulera tillväxten. Detta är något som skulle påverka västvärlden negativt i form av bland annat deflationsimpulser. Förutom risken för en devalvering från Kina bedömer vi att det finns både cykliska och strukturella faktorer som borgar för en fortsatt mycket låg inflation. Cykliskt har vi gott om lediga resurser i form av hög arbetslöshet och ledig kapacitet i stora delar av västvärlden. Än viktigare är de strukturella krafterna i form av globalisering, automatisering och e-handel som bedöms hålla nere priserna under lång tid framöver. Sammantaget innebär vår syn att vi lever i en värld med fortsatt låg tillväxt och därmed mycket låg inflation. För oss som förvaltare blir det därmed allt viktigare att hitta områden, vi kallar det teman, där vi trots allt har tillväxt. Exempel på sådana områden är demografi (en åldrande befolkning innebär exempelvis en ökad efterfrågan på läkemedel) och automatisering (prispress gör det allt viktigare att kunna tillverka så effektivt och billigt som möjligt). Vi återkommer till fler exempel på teman under aktieavsnittet nedan. För vår ränteförvaltning innebär denna miljö att låga räntor kommer bestå under lång tid, vilket ställer krav på ökad flexibilitet för att kunna skapa avkastning, något vi diskuterar i ränteavsnittet nedan. 6

7 Aktiemarknaden stor risk för fallande börser Den tidigare gynnsamma miljön för aktier försvagas av nedreviderade vinstprognoser. Guldlocksscenario har blivit stagnationsscenario Vi har tidigare diskuterat begreppet Guldlocks-ekonomi, det vill säga att tillväxten varken är för stark (vilket kan leda till ränteoro) eller för svag (vilket kan leda till recessionsoro och fallande vinster), utan helt enkelt ganska lagom. Parallellen till sagan är att gröten varken är för varm eller för kall. Detta är en gynnsam miljö för aktier. Problemet i dagsläget är den svaga tillväxten och därmed vinstutvecklingen i världen. Vinstprognoserna har reviderats ner kraftigt (se graf 5) och vi ser en stor risk för fallande vinster i exempelvis USA i år. Därmed bedömer vi att vi inte längre är kvar i denna Guldlocks eller lagommiljö snarare befinner vi oss i någon sorts stagnationsscenario, det som populärt kallas secular stagnation 1. Nollräntor räcker helt enkelt inte för att få fart på tillväxt och vinster. Vi skulle snarare behöva finanspolitiska åtgärder och /eller kraftigt negativa räntor. Graf 5: Globala vinstprognoser 14% 12% % 8% 6% % 2% Jan 2013 Jan Jan 2015 Källa: Citi Research. Fallande vinster och ansträngd värdering (se graf 6) tror vi blir en dålig kombination för aktiemarknaden och vi ser därmed en stor risk för fallande börser under hösten. Graf 6: P/E tal på USA- börsen (S&P500 forward P/E) 1 Begreppet myntades av USA:s förre finansminister Larry Summers vid en IMF konferens i november 2013 och har därefter diskuterats flitigt både i den akademiska världen och bland praktiker. 7

8 Vi bedömer att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), spelar en avgörande roll för börsutvecklingen. Den amerikanska ekonomin agerar draglok i världskonjunkturen och vi bedömer att Fed inleder höjningar under senhösten (se vidare ränteavsnittet nedan). Detta bidrar till vår mer pessimistiska syn på aktier i det längre perspektivet. I det korta perspektivet (närmaste månaderna) bedömer vi dock att vi kan ha en positiv börsutveckling då vi ser att Fed höjer lite senare än väntat först i oktober. Federal Reserve håller i taktpinnen och det tycks som räntehöjningen kommer lite senare än väntat, vilket i sig kan ha en positiv börseffekt den närmaste tiden. Den amerikanska exporten drabbas av en stark valuta och fallande oljepris inverkar negativt på den viktiga skiffergasindustrin. Finns det risk för en amerikansk recession? Skulle Fed istället välja att skjuta höjningarna ytterligare på framtiden kanske in på 2016 bedömer vi att det finns utrymme för ytterligare uppgångar. En sådan uppgång lär dock inte drivas av stigande vinster utan av ytterligare multipelexpansion, det vill säga börsen kommer i så fall bli dyrare. Förr eller senare lär dock verkligheten komma ikapp och vinsterna måste ta fart för att uppgången ska bli uthållig. Positiv syn på den amerikanske konsumenten Den amerikanska ekonomin stärks nu, även om första kvartalet varit en besvikelse ur tillväxtsynpunkt. Dåligt väder och hamnstrejker på västkusten har bidragit till en svag utveckling. Vi ser dock en viss oro för att svagheten inte enbart är väderrelaterad. En stark dollar påverkar exporten negativt, vidare drabbas skiffergas och skifferoljeindustrin hårt av fallet i oljepriserna. Skiffergasrevolutionen har varit ett viktigt bidrag till tillväxten i investeringarna i USA de senaste åren och det är viktigt att andra sektorer nu kan ta över för att investeringarna ska ta fart. Vi har under strategimötet diskuterat riskerna för en amerikansk recession det är inte vårt huvudscenario men vi konstaterar att utav de tusentals ekonomer som gör prognoser för amerikansk tillväxt är det ingen som tror att USA skulle kunna gå in i recession. Detta trots tillväxtbesvikelser, problem i skiffergas/olje-sektorn, stark dollar, svag privat konsumtion och stigande lagernivåer hos börsbolagen. Trots allt får den amerikanska konsumenten det allt bättre och vårt huvudscenario är ändå att konsumtionen kommer stiga framöver. Arbetslösheten faller, bensinpriserna sjunker, räntorna är låga liksom inflationen. I våra portföljer har vi därmed ökat upp konsumentbolag som exempelvis Starbucks, Walt Disney och Amazon. Vi har istället minskat investeringarna i bolag och delstater som är beroende av skiffergas/olja. Utmaningar för tillväxtmarknader i en miljö med stigande räntor och starkare dollar Stark dollar och skör återhämtning påverkar tillväxtmarknader negativt. Traditionellt har en miljö med högre amerikanska räntor och starkare dollar (som vi tror kommer stärkas ytterligare i spåren av räntehöjningarna) varit utmanande för börserna på tillväxtmarknaderna och vi är därmed försiktigt inställda till dessa länder i det korta perspektivet. Den sköra återhämtningen i västvärlden gör också att tillväxtmarknaderna inte får någon stor draghjälp från mer utvecklade länder. Exempelvis faller nu exporten från tillväxtmarknadsländerna till resten av världen. Vi noterar också att många företag i tillväxtmarknadsländerna har utnyttjat de låga amerikanska räntorna till att låna upp i amerikanska dollar. Företagsobligationsemissionerna har mer än fördubblats sen finanskrisen bröt ut och överstiger nu amerikanska företags emissioner (se graf 7). Dollarförstärkningen innebär att det nu blir allt dyrare att återbetala dessa lån. 8

9 Graf 7: Företagsobligationer utgivna i dollar, utestående belopp, exkl. finansiella bolag Avmattningen i Kina har lett till stigande börser eftersom marknaden hoppas på räntesänkningar och expansivare finanspolitik. Vi är överlag försiktigt inställda till tillväxtmarknader, men Asien och Kina är de regioner som vi är mest positiva till. Kinas inbromsning och latinamerikanska länders beroende av oljepriset är ytterligare faktorer som bidrar till en mer försiktig syn. Utvecklingen i Kina diskuterade vi i förra numret av Thematic Outlook. Paradoxalt nog har svagare statistik lett till kraftigt stigande börser. Förklaringen är att marknaden hoppas på stimulanser i form av räntesänkningar och mer expansiv finanspolitik från den kinesiska ledningen. Vidare har många kineser traditionellt haft sitt sparande i fastighetsmarknaden. När denna nu mattas kanaliseras sparandet istället till börsen. Då värderingen inte är utmanande tror vi denna utveckling kan hålla i sig ytterligare en tid. Kina och övriga Asien tillhör därmed de marknader inom tillväxtmarknadssegmentet som vi är mer positiva till. Då Kina står inför en utmanande omställning av ekonomin, från att ha varit investeringsdriven till att vara konsumtionsdriven, undviker vi den gamla ekonomin såsom råvarubolag, byggbolag och banker. Vi är mer positiva till den nya ekonomin som exempelvis teknologibolag och konsumtionsbolag. Inte minst ser vi att resandet ökar kraftigt i spåren av att konsumenten får det bättre. Vi investerar bland annat i flygplatser och andra bolag som gynnas av att kineserna reser allt mer. Långsiktigt är vi dock positivt inställda till tillväxtmarknadsländerna då demografin är betydligt mer gynnsam här än i västvärlden samtidigt som medelklassen växer. I dagsläget är också värderingen relativt attraktiv. Trots ökat intresse för europeiska aktier och därmed högre värdering, behåller vi vår positiva syn på regionen. Eurozonen en fortsatt positiv syn Vi har under en längre tid varit positiva till aktier i eurozonen, något som har betalat sig väl under inledningen på året. Vi behåller vår positiva syn, men noterar med viss oro att investerarkollektivet svängt om, vilket lett till stora inflöden till europeiska aktier. Värderingen är därmed inte lika attraktiv som tidigare. Trots en mer ansträngd värdering finns det flera faktorer som ger fortsatta medvindar. Valutan har handelsvägt försvagats närmare 15 procent det senaste året vilket ger en välbehövlig skjuts till exportsektorn. Vidare agerar nu ECB kraftfullt och därmed har räntorna fallit till rekordlåga nivåer. Regionen gynnas också av ett lågt oljepris och ett bättre fungerande banksystem. Inom ramen för vårt tema Recovery of Europe investerar vi bland annat i bolag som gynnas av en stark tysk fastighetsmarknad och stigande konsumtion inom eurozonen samt exportbolag som väntas främjas av den svagare valutan. 9

10 Den politiska utvecklingen i eurozonen kan skapa finansiell oro på marknaden risken för Grexit har ökat och under året är det val i bland annat Storbritannien och Spanien. En stor risk i eurozonen är dock den politiska utvecklingen vi ser med oro på utvecklingen i Grekland. Vi bedömer att Grekland stannar i eurosamarbetet, men risken för en Grexit i någon form har ökat. Den nya Syriza-ledda regeringen har inte lyckats presentera tillräckligt tydliga reformer och besparingar vilket innebär att långivarna börjat tröttna. Om Grekland skulle lämna eurosamarbetet så är immunförsvaret i eurozonen visserligen betydligt bättre nu än för ett par år sedan. Banksystemet är i bättre skick med begränsade exponeringar mot Grekland, krismekanismer inom EU är på plats, såsom OMT och ESM, och övriga krisländer (Spanien, Portugal, Irland) har kommit en bra bit på vägen med reformer. Men även om det ser bättre ut nu än för ett par år sedan så bedömer vi att det kommer bli rejält stökigt på marknaderna i händelse av ett grekiskt utträde. En sådan händelse skulle visa att det går att lämna eurosamarbetet och risken är stor för finansiell oro. Förutom Grekland så har vi en rad stora politiska händelser i Europa under året som kan skapa turbulens, val i Storbritannien (som i förlängningen kan leda till en omröstning om brittiskt EU-medlemskap), val i Spanien och val i Portugal. Strukturella förändringar som en åldrande befolkning och en växande medelklass är viktiga komponenter i vår investeringsprocess. Vi är försiktiga till råvaru- och energibolag samt industribolag mot bakgrund av att Kina växlar om från investeringsdriven till konsumtionsdriven fas. Automatisering av logistik och produktion öppnar för ökat kapacitetsutnyttjande, förbättrar kundnyttan och sänker kostnaderna. Strukturella förändringar viktiga för våra investeringar Viktiga komponenter i vår investeringsprocess är strukturella förändringar (teman) som exempelvis demografi, Kina som går in i en annan fas och en växande medelklass i tillväxtmarknadsländerna. Som vi diskuterade ovan innebär utvecklingen i Kina bland annat att vi fortsätter att undervikta råvarubolag, energibolag och industribolag. Vi ser större potential i den nya ekonomin som gynnas av att medelklassen får det allt bättre. Inom demografitemat har vi tittat vidare på de skenande sjukvårdskostnaderna i många länder. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer sjukvårdskostnaderna i OECD-länderna öka från 6 procent av BNP till 14 procent av BNP år 2060 till följd av en åldrande befolkning. 2 Inom ramen för demografitemat har vi också tittat djupare på det som kallas för biosimilars och vilka utmaningar det innebär för läkemedelsbolagen. Patenten på många biologiska läkemedel som exempelvis tillväxthormoner och insulin går ut inom kort och detta kan bidra till att pressa läkemedelskostnaderna när konkurrenterna skapar liknande läkemedel (biosimilars). Bolag som Amgen och Shire bedöms klara utmaningen med biosimilars bra det är en anledning till att vi har en övervikt i dessa bolag i exempelvis Läkemedelsfonden och Amerikafonden. Internet of things En annan viktig strukturell trend är den ökade automatiseringen inom industrin. Vi har dykt djupare i det som kallas Internet of things eller smarta fabriker. Kortfattat innebär det teknologi som hjälper till att överbrygga gapet mellan kundsystem och fabriksgolv. I framtiden kommer kunderna i mycket högre grad än i dagsläget kunna skräddarsy sina produkter som exempelvis hur bilen eller skorna ska se ut. Kundsystemet pratar då direkt med fabriken som producerar önskad produkt med allt färre mellanhänder. Utvecklingen innebär att man automatiserar logistik och produktion, kan öka kapacitetsutnyttjandet i existerande anläggningar, förbättrar kundnyttan samt sänker kostnaderna. Företaget GE har gjort ett pilotprojekt inom detta område och visar på en effektivitetsökning på cirka 20 procent och kostnadsbesparingar på över 100 miljoner dollar på tre år. Bolag som franska Dassault System (innehav i Europafonden) och Sensata (som arbetar med sensorer) är intressanta inom detta område. Traditionella affärsmodeller inom banksektorn utmanas av digitala finansiella tjänster och plattformar. Finansiell teknologi Den teknologiska utvecklingen påverkar också banksektorn. Traditionella banker blir nu utsatta för konkurrens från bland annat peer to peer lending-bolag som tillhandahåller plattformar där långivare och låntagare kan mötas utan att en bank agerar mellanhand. Även kapitalförvaltningstjänster och digitala betalningar utmanar bankernas traditionella affärsmodeller. Inom detta tema är Bank of Internet ett intressant amerikanskt bolag som vi äger i vår amerikanska småbolagsfond. Starbucks är ett bolag som ligger i täten när det gäller digitala betalningar. Med hjälp av sin app (där kunden både beställer och betalar sitt kaffe) har man förutom stora effektivitetsvinster lyckats spara stora kostnader genom att kringgå kortbolagen. 2 Källa: OECD, Economic department policy note No. 19. What future for health spending? 10

11 Programmatic Advertising Vi är sedan lång tid positiva till många konsumentbolag inte minst inom tillväxtmarknadsländerna där medelklassen växer i stadigt takt. Men även i västvärlden gynnas konsumenten av låga räntor, sjunkande bensinpriser, stigande tillgångspriser och låg inflation. För annonsörer som ska nå dessa konsumenter blir den teknologiska utvecklingen allt viktigare. Mediainvesteringarna flyttar från traditionell dagspress och TV till internet och reklamens effektivitet blir mätbar (annonsörer kan följa vad konsumenten klickar på etc.). Utvecklingen innebär också att annonser kan skräddarsys i mycket större utsträckning, vilket innebär effektivitetsvinster. En person som surfat på bilar märker redan idag att bilannonserna på datorn ökar betydligt kort därefter. Den snabba utvecklingen väntas gynna så kallade big data -bolag, bolag som erbjuder analytiska lösningar för att mäta konsumentens IT-beteende samt även annonsörer då man kan annonsera effektivare och till lägre kostnader. Räntemarknad Fortsatt stor press på räntor En ojämn och skör återhämtning i världsekonomin innebär att inflationstrycket i världen är fortsatt lågt. Strukturella faktorer utgör ytterligare nedåttryck på inflationen. Globalisering, e handel och automatisering är några sådana trender som innebär prispress både på både varor och arbetskraft. Förutom att inflationen är fortsatt låg så genomför nu centralbankerna både i eurozonen och i Sverige stora tillgångsköp, vilket ytterligare pressar ner räntorna. De stora köpen gör att central bankerna i princip köper upp alla obligationer som emitteras i dagsläget (se graf 8). Graf 8: Utbud av finansiella tillgångar minus centralbankernas köp 12 månaders glidande medelvärde, miljarder USD Fin. Central bank interventions 05 GSEs Shares Non-fin bonds Net Govt. Källa: Citi Reserach. Troligt att räntor sjunker ytterligare, men på längre sikt väntar vi oss stigande räntor i takt med att konjunkturen stärks. Vi bedömer att centralbankerna i Sverige, Japan och eurozonen kommer att fortsätta agera kraftfullt för att hålla nere även de längre räntorna och gärna även försvaga valutorna för att återställa förtroendet för inflationsmålspolitiken. Vi prognostiserar därmed fortsatt fallande räntor i det korta perspektivet (3 6 månader). På lite längre sikt bedömer vi att långräntorna kommer stiga något från dagens nivåer i takt med att konjunkturen sakta går åt rätt håll och den amerikanska centralbanken inleder sina räntehöjningar (se graf 9). 11

12 Graf 9: 10-årsräntor med prognos Centralbankerna När det gäller centralbankerna bedömer vi att den amerikanska centralbanken, Fed, inleder räntehöjningarna under senhösten, förmodligen under oktober. Stark arbetsmarknad och oro för finansiella risker i spåren av nollräntepolitiken motiverar höjningarna. Den låga inflationen gör dock att Fed går mycket försiktigt fram, vi ser framför oss att man efter den inledande höjningen fortsätter med att höja 0,25 procentenheter på vartannat möte. Det är en betydligt långsammare takt än Fed själva indikerar i dagsläget. Den europeiska centralbanken, ECB, har autopiloten på och kommer fortsätta stödköpa obligationer för 60 miljarder euro per månaden, åtminstone till september Då utbudet av obligationer är litet kommer det göra att tyska obligationsräntor inte stiger i samma takt som amerikanska framöver. Sannolikt att Riksbanken utökar obligationsköpen och sänker till -0,40 procent. En faktor som bidragit till Riksbankens kraftfulla agerande är risken för låga löneökningar till följd av obefintlig inflation. Den svenska Riskbanken har gjort en kovändning och fokuserar nu enbart på inflationsmålet. Tidigare har Riksbanken oroat sig för hög skuldsättning i hushållsektorn. Även om Riksbanken signalerar fortsatt stor oro har ansvaret för hushållens skuldsättning till stor del lagts under Finansinspektionens vingar. Tydliggörandet av ansvarsfördelningen i kombination med att inflationsmålets trovärdighet alltmer blivit ifrågasatt gör att Riksbanken nu agerat kraftfullt med negativa räntor och obligationsköpsprogram. Vi bedömmer att Riksbanken kommer att fortsätta föra en mycket expansiv penningpolitik under lång tid. Riksbanken har varit tydliga med att valutakursen är av största vikt och det är därmed möjligt att man sänker räntan ytterligare eller utökar obligationsköpen om kronan stärks. Man skulle även kunna intervenera på valutamarknaden även om vi ser det som mindre sannolikt. Något som bidragit till Riksbankens kraftfulla agerande är den stundande lönerörelsen (våren 2016) där arbetsgivarsidan varit ute och flaggat för låga löneökningar till följd av obefintlig inflation. Stor utmaning att skapa avkastning i dagens lågräntemiljö därför har vi en stor andel företagskrediter i våra ränteportföljer. Hur skapa avkastning i lågräntemiljö? Dagens extremt låga räntor gör det utmanande att skapa avkastning inom ränteförvaltningen. I dagsläget handlar cirka 80 procent av alla stats- och företagsobligationer i eurozonen på en ränta under 1 procent och över 25 procent handlar med negativ ränta. För att öka avkastningen har vi en stor andel krediter i våra ränteportföljer. Även om kreditspreadarna är nedtryckta i dagsläget bedömer vi att centralbankernas agerande både i Sverige och i eurozonen kommer leda till att investerare fortsätter att söka avkastning i mer riskfyllda tillgångar. Vi föredrar dock krediter med kortare löptider från starkare företag. Då nedåttrycket på räntor är stort har vi också ökat durationen i våra ränteportföljer och har i dagsläget cirka ett års längre löptid än normalt, något som gynnat portföljerna senaste halvåret. 12

13 På sikt ser vi som nämnts ovan en stor risk för stigande räntor vilket är negativt för obligationsfonder. För att parera detta är det intressant att titta på fonder som kan ha negativ duration, det vill säga ta positioner för stigande räntor. Vidare är det viktigt att ha flexibilitet för att kunna skapa avkastning förutom möjligheten att ha kort duration också kunna äga exempelvis utländska obligationer och obligationer med högre risk. När det gäller tillväxtmarknadsobligationer är vi i dagsläget neutralt inställda till dessa å ena sidan får vi en betydligt högre löpande avkastning, å andra sidan ökar riskerna för tillväxtmarknaderna i en miljö med stigande amerikanska räntor och starkare dollar. I närtid har vi försiktig positiv syn på börsen, men har minskat aktievikten eftersom vi har en mer avvaktande inställning på lite sikt. Som tidigare ser vi absolutavkastande hedgefonder som ett intressant alternativ till obligationer. Tillgångsallokering Som framgår ovan har vi en försiktigt positiv syn på börsutvecklingen den närmaste tiden, men är mer försiktigt inställda på lite sikt. Detta innebär att vi minskat aktieexponeringen även om vi fortfarande är överviktade i aktier. Eftersom vi tror på stigande obligationsräntor i det längre perspektivet har vi därmed en undervikt i obligationer. Liksom tidigare har vi en mindre undervikt i råvaror Kinas omställning från investeringsdriven tillväxt till konsumtionsdriven sådan, i kombination med ett stort utbud av en mängd råvaror, fortsätter att ligga som en våt filt över råvarupriserna. Som ett alternativ till obligationer har vi fortsatt en större andel absolutavkastande hedgefonder än normalt. Regionmässigt är vi mer försiktigt inställda till tillväxtmarknadsländerna. Fallande råvarupriser väntas påverka framförallt länderna i Latinamerika negativt. Vi ser mer positivt på de asiatiska marknaderna då vi kan vänta oss ytterligare stimulanser från Kina. Långsiktigt ser vi stora utmaningar med den omställning Kina nu ska göra. Vi har stora obalanser på fastighetsmarknaden och industrin har det tufft. Inom tillväxtmarknaderna föredrar vi konsumentbolag framför råvarubolag och investeringsvarubolag något som diskuteras i aktieavsnittet ovan. Långsiktigt är vi mer positiva till tillväxtmarknadsländerna då strukturella faktorer samt gynnsam demografi och en växande medelklass talar för en fortsatt högre tillväxttakt än i västvärlden. I eurozonen tror vi att den positiva utvecklingen kan fortsätta. Kraftfullt agerande från ECB, svagare växelkurs, fallande råvarupriser och ett bättre fungerande banksystem hjälper till. Vi har därmed en positiv syn på europeiska aktier. Vår positiva syn på Norden har mattats av Norge drabbas av det kraftigt sjunkande oljepriset, Finland påverkas av fallet i den ryska ekonomin och svag global industrikonjunktur ger motvind. Vi har under lång tid varit överviktade nordiska aktier. Det kraftiga fallet i råvarupriserna drabbar Norge hårt, samtidigt som Finland lider av närheten till Ryssland där ekonomin nu är i fritt fall. Sammantaget gör detta att vi har en mindre positiv inställning till Norden än tidigare. Den kraftiga växelkursförsvagningen gör att Sverige bör klara sig relativt väl våra bolag gynnas av en svagare krona och en återhämtning i världskonjunkturen. Vår exportsammansättning, med en stor del industribolag, ger dock vissa frågetecken. Den globala industrikonjunkturen är svag vilket utgör en motvind. Vi har en liksom tidigare en relativt positiv syn på Japan kraftiga stimulanser från centralbanken och fokus på mer aktieägarvänligt beteende väntas gynna börsen. Dessutom ser vi att vinsterna utvecklas positivt. Vi är underviktade i USA, kommande räntehöjningar i kombination med stor risk för fallande vinster och relativt hög värdering utgör en negativ cocktail för börsen. 13

14 Valutautvecklingen Vi ser en fortsatt dollarförstärkning framöver och har därmed positioner för en starkare dollar mot svenska kronan. Riksbankens fokus på växelkursen gör att vi bedömer att kronan i det korta perspektivet kan försvagas mot euron, men på lite sikt gör den relativt starkare svenska ekonomin att kronan bör stärkas mot euron. Då tillväxten i världen är fortsatt svag blir växelkurserna allt viktigare för att fördela den tillväxt som trots allt finns, något centralbankerna är smärtsamt medvetna om. Vi bedömer därmed att valutakriget kommer fortsätta där centralbankerna i Japan, eurozonen och Sverige önskar en svagare valuta. Så länge den amerikanska (och kinesiska) ekonomin klarar en starkare valuta ger det välbehövlig draghjälp till den globala tillväxten. Graf 10: Medelriskportfölj Nuläge Normalläge 20% 7% 25% 48% Ak er Räntor Råvaror Hedgefonder 10% 10% 40% 40% Ak er Räntor Råvaror Hedgefonder Anm. Tillgångsallokering i en väldiversifierad medelriskportfölj för en investerare med en placeringshorisont på minst 5 år. Källa: Handelsbanken Asset Management. 14

15 Diagrambilaga Utveckling aktier, obligationer, råvaror. Index =100 Styrräntor Regionutveckling, Index: =100, SEK 10-åriga Statsobligationsräntor P/E tal Stats- och bostadsobligationsindex, yield 15

16 Om Thematic Outlook Fyra gånger per år samlas alla fondförvaltare och analytiker inom Handelsbanken Asset Management för att diskutera, argumentera och analysera utvecklingen på de finansiella marknaderna. En gemensam analys med en fundamental utgångpunkt skapar därmed viktiga utbyten i förvaltningen och utgör en bas för förvaltarnas individuella investeringsbeslut. Förvaltningen har en långsiktig, global ansats för att förstå och förutse utvecklingen i en region, bransch eller i ett enskilt företag. En sådan ansats är också nyckeln till att identifiera långsiktiga investeringsteman och potentiella bolagsinvesteringar. Lena Fahlén, Chefsekonom Handelsbanken Fonder, belyser i denna publikation några av frågeställningarna och ger sin samman fattning av hur vi bedömer att de finansiella marknadernas utvecklas framöver. Denna publikation ges ut av Handelsbanken som en service åt dess kunder. Syftet är att ge allmän information och publikationen kan alltså inte ensam utgöra underlag för investeringsbeslut. Vi anser att de källor och bearbetningsmetoder som vi använt oss av vid utarbetandet av analyser är tillförlitliga. Vi påtar oss dock inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i prognoser eller analyser eller för eventuella brister i källmaterialet. Handelsbanken svarar inte för förluster som kan tänkas uppkomma genom att någon följer vad som sagts i denna publikation eller använder sig av däri lämnade uppgifter. 16

17 Lena Fahlén Chief Economist Handelsbanken Fonder Christian Granquist Chief Investment Strategist Global Equities Johann Guggi Head of Asset Allocation Christofer Halldin Head of Equity Management Nils Jutterström Head of Asset Management Sales Peter Schols Head of Investment Management Stefan Sundblom Head of Equities and Research Hanna Norström Head of Fixed Income Management

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA Den globala återhämtningen kommer sannolikt att fortsätta under 2015. Man kan tycka att frågetecknen är många och det får vi hålla med om. Men å andra sidan så

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Börsrekylen har skapat köpläge

Börsrekylen har skapat köpläge Börsrekylen har skapat köpläge Året började med ett globalt börsrally där vinstprognoserna skruvades upp och världens börser bara såg ut att kunna gå åt ett håll uppåt. Men efter sommaren byttes optimismen

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Deflationsoron är överdriven

Deflationsoron är överdriven 1/7 Makroanalys mars 2015 There s a difference between easing off the gas and applying the brakes. Monetary policy has been extremely stimulative for the past six-plus years, and it s going to remain so

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Tillväxtmarknadsländer. Högutdelade aktier

Tillväxtmarknadsländer. Högutdelade aktier September 201 Månadsbrev USA Oförändrad ränta med hänvisning till frågetecken kring den globala tillväxten och den inhemska inflationen. Värderingarna kan se attraktiva ut vid en första anblick. Sverige

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer!

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer! 1/5 Makroanalys maj 2015 Rate rise at some point this year is appropriate. Janet Yellen, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System Räntorna har bottnat Den senaste tiden har vi sett

Läs mer