Årsredovisning Annual Accounts

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Annual Accounts"

Transkript

1 Årsredovisning Annual Accounts 2009

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Tilläggsupplysningar 11 Content The Administration Report 5 Income Statement 7 Balance Sheet 8 Additional Information (notes) 11

3 Business as usual is over It s rather obvious that we can t continue business as usual if we want to survive. We need to create corporations built from a deep sense of responsibility for the common good. For Plantagon this means a core business that s good for society, as well as democratic and transparent organizations that are able to balance commercial success with idealistic principles. Plantagon may be the first opportunity to influence a large company from the inside whitout being an employee, a manager or an investor but by beeing socially engaged in supporting it s mission. By the year 2050, 80 percent of the world s population will live in cities. Already today we claimed 80 percent of the world s arable land. In response to this challenge, Plantagon presents a vertical greenhouse for the urban environment. Maximum profit is no longer a reason for a company to exist. Environmental, social and also political reasons will prevent that to continue. But most obvious of all, consumers and employees will put an end to it. As the corporate role in society changes dramatically we need to develop the corporate institution itself towards transparency, democracy and a long term perspective. In our organizational model (a junction between a company and a non-profit organization), we combine commercial and value based driving forces in one organization. We call it the Companization. In 2009 Plantagon was awarded the prestigious Globe Forum Innovator Idol prize in Stockholm. Globe Forum is a leading matchmaker between innovators, entrepreneurs and investors with a focus on business innovation and sustainability. The Plantagon Greenhouse was chosen among thousands of competitors from 36 countries. Plantagon vertical greenhouses are representing Sweden in the World Expo in Shanghai 2010, as one of fifty Swedish innovations. Hans Hassle, CEO

4 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, försäljning och franchising av nya tekniker för produktion av odlad mat, försäljning av odlad mat direkt till konsument, försäljning av odlad mat och växter direkt till industri, utveckling av tekniker för framställning av medicin, utveckling av tekniker för framställning av bekämpningsmedel, utveckling av tekniker för framställning av pappersmassa, konsulttjänster med tonvikt på strategi, management, utbildning, kommunikation, Public Relations, Public Affairs, forskningsprojekt, riskprojekt samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets ändamål är att bereda maximal vinst och samhälleligt inflytande åt sina aktieägare genom lönsamhet, värdetillväxt och en kärnverksamhet som medverkar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i överensstämmelse med fastställda principer i FN:s Global Compact samt the Earth Charter. Bolaget ska på detta sätt vara en drivande kraft för att utveckla ägares, företagsledningars och entreprenörers möjligheter att förstå, ta till vara och använda sitt inflytande över mänsklighetens framtid genom att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och politisk utveckling mot en marknad med ett mänskligt ansikte. Bolaget ska manifestera de påtagliga möjligheter ett företag har att göra samhällelig nytta och i detta arbete bidra till en utveckling av vinstdrivna organisationer med alternativa ägarformer, ideologiska drivkrafter och ett visionärt ledarskap. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Detta är bolagets andra räkenskapsår. Bolaget har inte några anställda och några löner har inte utbetalats under räkenskapsåret. Bolaget har under året fördjupat delar av den tekniska förstudie som färdigställdes våren 2009 och inlett ett omfattande internationellt marknadsföringsarbete av Plantagons växthus för vertikal odling. Relationer har inletts i Polen, Indien, USA och Sverige. Fem prospekteringar är under förberedelse. Bolaget har under året erhållit mönsterskydd inom EU och startat flera internationella mönsterskyddprocesser utanför EU avseende vertikal odling. Bolaget har under året också utökat sitt skydd av varumärket Plantagon i EU och flera länder utanför EU. Bolaget har under året inlett ett samarbete med Vector Foiltec, ett globalt företag inom byggnationsområdet. Bolaget har under året fördjupat sin relation till det börsnoterade företaget SWECO genom en strategisk och ömsesidig exklusiv allians, formaliserad i en Manufactoring Alliance. Bolaget har under räkenskapsåret haft utgifter om totalt TSEK för patent och varumärken samt för balanserade utvecklingsarbeten, varav utgifterna för balanserade utvecklingsarbeten uppgår till TSEK som bedöms ha ett väsentligt värde. Plantagon International belönades under året med Globe Forums utmärkelse Innovation Idol och bolagets VD Hans Hassle nominerades till utmärkelsen Årets hållbara ledare som utses av Sveriges Miljöchefer. Plantagons vertikala växthus representerar Sverige under Världsutställningen i Shanghai, som en av femtio svenska innovationer. Plantagons vertikala växthus har valts till en av femtio svenska innovationer som Sverige visar i Innovation Hall under världsutställningen i Shanghai I mars 2010 nominerades Plantagon som ett av sex företag till den internationella utmärkelsen Globe Sustainable Innovation Award. I mars 2010 presenterades Plantagon inom ramen för Swedish-American Green Alliance av US Embassy i Stockholm. 4

5 Administration Report Scope and type of operations The object of the company s activity is development, sales and franchising of new technology for production of cultivated food, selling cultivated food directly to consumers, selling cultivated food directly to industry, development of technologies for production of medicine, development of technologies for production of pesticide, development of technologies for production of paper pulp, consulting on strategy, management, education, communication, Public Relations, Public Affairs, research projects, risk projects and with that compatible activity. The purpose of the company is to prepare maximum profit and social influence through profitability, growth of value and a core business that contributes to a sustainable development of society according to principles set in the Global Compact of the United Nations and the Earth Charter. Doing this, the company shall be a driving force in developing the possibility of share holders, managements and entrepreneurs to understand, look out for and use their influence over the future of humanity through working for a sustainable financial, social and political development towards a market with a human face. The company shall manifest the obvious possibilities a company has to be of benefit to mankind and during this work contribute to a development of for-profit organizations using alternative ownership, ideological driving forces and a visionary leadership. Significant events during and after the financial year This is the company s second financial year. The company has no employees and no salaries have been paid during the financial year. The Company has during the year enhanced parts of the technical feasibility study that was completed in the spring 2009 and launched extensive international marketing efforts of Plantagon greenhouse for vertical farming. Relationships have been introduced in Poland, India, USA and Sweden. Five exploratory operations are under preparation. The company has during the year received a protection for the design pattern within the EU and started several international processes to get the protection for the design pattern outside the EU on vertical farming. The company has during the year, also extended its protection of the brand Plantagon in the EU and several countries outside the EU. The company has this year begun a collaboration with Vector Foiltec, a global company within the construction area. The Company has during the year deepened It s relationship with the listed company SWECO through a strategic and mutually exclusive alliance, formalized in a Manufacturing Alliance. The Company has during the financial year had expenditure totaling 3353 TSEK of patents and trademarks and also capitalized expenditure for development work, of which the capitalized expenditure for development work amounts to 1691 SEK judged to be of significant value. Plantagon International was during the year awarded Globe Forum s award Innovation Idol och the company s CEO Hans Hassle was nominated for the award The sustainable leader of the year appointed by Swedens environmental managers. Plantagon vertical greenhouses have been elected as one of fifty Swedish innovations that Sweden has shown in the Innovation Hall during the World Expo in Shanghai In March 2010 Plantagon was nominated as one of six companies to the international award Globe Sustainable Innovation Award. In March 2010 Plantagon was presented in the context of Swedish-American Green Alliance of the U.S. Embassy in Stockholm. 5

6 Förslag till vinstdisposition Proposal for the appropriation of profits Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel från föregående år Aktieägartillskott Årets resultat The following profits are available for appropriation at the annual general meeting Profit brought forward from previous years 1,795,563 Shareholders contribution 6,758,098 Loss for the year 690,966 7,862,695 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att The board and managing director proposes that i ny räkning balanseras the following be carried forward 7,862,695 7,862,695 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. Please refer to the following income statements, balance sheet and additional information regarding the company s profits and financial position in general. All amounts are in Swedish kronor (SEK) unless otherwise indicated. 6

7 RESULTATRÄKNING INCOME STATEMENT Not / Note Rörelsens intäkter mm Operating income etc Nettoomsättning Net sales 225,560 84,885 Rörelsens kostnader Operating expenses 225,560 84,885 Övriga externa kostnader Other external costs 1 780, ,807 Avskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar Depreciation of tangible and intangible assets 344,134 11,778 Rörelseresultat Operating result 899, ,700 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Other interest income and similar profit/loss items Other interest costs and similar profit/loss items 211,756 47,325 3,462 0 Resultat efter finansiella poster Result after financial items 690, ,375 Skatt på årets resultat Tax on profit for the year ÅRETS RESULTAT NET PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR 690, ,375 7

8 BALANSRÄKNING BALANCE SHEET Not/ Note TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar ASSETS Fixed assets Immateriella anläggningstillgångar Intangible assets Balanserade utvecklingskostnader Capitalized expenditure for development 2 1,691,645 0 Patent och varumärken Patents and trademarks 3 1,329, ,021,07 Materiella anläggningstillgångar Tangible assets Inventarier Equipment 4 35,336 47,114 35,336 47,114 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Other longterm receivables 100,084 0 Summa anläggningstillgångar Total fixed assets 3,156,490 47,114 Omsättningstillgångar Current assets Kortfristiga fordringar Current receivables Kundfordringar Accounts receivable-trade 16, ,250 Övriga fordringar Other receivables 432,074 7, , ,838 Kassa och bank Cash and bank balances 4,789,826 1,834,458 Summa omsättningstillgångar Total current assets 5,238,150 1,948,296 SUMMA TILLGÅNGAR TOTAL ASSETS 8,394,640 1,995,410 8

9 BALANSRÄKNING BALANCE SHEET Not/ Note EGET KAPITAL OCH SKULDER EQUITY AND LIABILITIES Eget kapital Equity 5 Bundet eget kapital Restricted equity Aktiekapital, 1000 aktier med kvotvärde 1 SEK Fritt eget kapital Share capital, 100,000 shares at quotavalue 1 SEK Non-restricted equity 100, , , ,000 Balanserad vinst Profit brought forward 8,553,661 2,379,938 Årets resultat Loss for the year 690, ,375 7,862,695 1,795,563 Summa eget kapital Total equity 7,962,695 1,895,563 Kortfristiga skulder Current liabilities Leverantörsskulder Accounts payable trade 405,000 72,147 Övriga kortfristiga skulder Other short-term debts 1,32 Upplupna kostnader Accrued expenses 25,625 27, ,945 99,847 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 8,394,640 1,995,410 POSTER INOM LINJEN MEMORANDUM ITEMS Ställda säkerheter Pledged assets Inga/None Inga/None Ansvarsförbindelser Contingent liabilities Inga/None Inga/None 9

10 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR/SRS. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Additional Information Accounting principles The accounting principles applied are in accordance with the Annual Accounts Act, as well as the recommendations and statements from the Swedish Accounting Standards Board and FAR/SRS. The following valuation and recalculation principles are applied to the annual accounts: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år. Avskrivningarna påbörjas när arbetet i huvudsak har slutförts. Capitalized expenditure for development Expenditure on development costs are normally expensed when incurred. Some larger development projects has been considered of significant value to the company in future years and is booked as assets in the balance sheet as Capitalized expenditure for development work. These assets are amortized on a straight-line basis over 5 years. Depreciation begins when the work has essentially been completed. Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och varumärken balanseras och skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandetiden, normalt under 5 år. Patents, licenses, trademarks and similar rights Cost of purchased licenses, patents, licenses and trademarks are capitalized and amortized on a straight-line basis over the estimated time of use, normally over 5 years. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Inventarier 20% Patent och varumärken 20% Fixed assets Fixed assets are accounted for at acquisition cost less depreciation according to plan based upon an assessment of the asset s expected economic lifetime. Depreciation according to plan is computed as follows: Equipment 20% Patent and trademarks 20% Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Receivables Receivables are accounted for at the amount expected to be received. 10

11 Not 1 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning Dahlströms & Partners Revsionsbyrå AB revisionsuppdrag övriga uppdrag PricewaterhouseCoopers revisionsuppdrag 7 50 övriga uppdrag Summa Note 1 Disclosure of audit fee and cost reimbursements Dahlströms & Partners Revsionsbyrå AB audit assignment 0 7,500 non-audit assignments PricewaterhouseCoopers audit assignment 7,50 non-audit assignments 7,500 7,500 Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 2 Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde An audit assignment includes the audit of the annual accounts, the accounting records and the administration of the board of directors and the managing director. The audit assignment includes additional work given by the company to the auditors and consultations or other assistance resulting from observations made during the audit or completion of such additional work. Everything else is considered as non-audit assignments. Note 2 Capitalized expenditure for development Acquisition value brought forward Purchases 1,691,645 0 Accumulated acquisition values carried forward Depreciation brought forward 1,691,645 0 Depreciation for the year Accumulated depreciation carried forward Residual value according to plan carried forward 1,691,

12 Not 3 Patent och varumärken Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Note 3 Patent and trademarks Acquisition value brought forward Purchases 1,661,781 0 Accumulated acquisition values carried forward Depreciation brought forward 1,661,781 0 Depreciation for the year 332,356 0 Accumulated depreciation carried forward Residual value according to plan carried forward Note 4 Equipment Acquisition value brought forward 332, ,329, ,892 0 Purchases 0 58,892 Accumulated acquisition values carried forward 58,892 58,892 Depreciation brought forward 11,778 0 Depreciation for the year 11,778 11,778 Accumulated depreciation carried forward Residual value according to plan carried forward 23,556 11,778 35,336 47,114 12

13 Not 5 Förändring i eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Aktieägartillskott Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma Årets resultat Utgående balans Ackumulerade aktieägartillskott uppgår till SEK ( SEK). Note 5 Change in equity Sharecapital Profit brought forward Net profit/ loss for the year Opening balance 100,000 2,379, ,375 Shareholders contribution 6,758,098 Appropriation of profits as resolved by the annual general meeting 584, ,375 Net loss for the year 690,966 Amount carried forward 100,000 8,553, ,966 Ackumulated shareholders contributions amount to SEK ( SEK). 13

14 Stockholm Hans Hassle Oren Lyons Michele Di Dato Verkställande Direktör / CEO Ordförande / Chairman Vincent Johnson Leif Sieurin Virgil Thomas Mia Kristiansson Vår revisionsberättelse har lämnats / Our Audit Report was issued Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Magnus Lagerberg Auktoriserad revisor / Authorized Public Accountant 14

15 15

16 scheelegatan 5, stockholm, sweden +46(0) stockholm onondaga new york new delhi

Årsredovisning Annual Accounts

Årsredovisning Annual Accounts Årsredovisning Annual Accounts 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 9 Balansräkning 12 Tilläggsupplysningar 14 Content The Administration Report 6 Income Statement 9 Balance Sheet 12

Läs mer

Stokab annual report 2013 «1. Annual Report 2013

Stokab annual report 2013 «1. Annual Report 2013 Stokab annual report 2013 «1 Annual Report 2013 2» Stokab annual report 2013 Who We Are Stokab is owned by the City of Stockholm and lays the foundation for IT use in Stockholm by providing a passive fibre-optic

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2008 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsens ordförande 1960 Jacob Wallenberg, grundare 1978 Gunnar Lagergren 1981 Peder Bonde 1998 Peter Wallenberg Jr 2009 Peder Wachtmeister 2

Läs mer

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ)

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ) Appendix 2 Board of directors of Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the Company ) proposal on allocation on allocation of profit/loss for 2014 (item 8b in the notice) The board of directors and the

Läs mer

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m. Chapter 2. Allocation of assets and pension payments, etc.

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m. Chapter 2. Allocation of assets and pension payments, etc. LAG (2000:192) OM ALLMÄNNA PENSIONSFONDER (AP FONDER) THE NATIONAL PENSION INSURANCE FUNDS (AP FUNDS) ACT (SFS 2000:192) FÖRSTA AVDELNINGEN FIRST PART 1 kap. Inledande bestämmelser Chapter 1. Introductory

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 98 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den Svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50 %

Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012 i korthet 1,3 miljarder kronor i anslag 26 forskningsprojekt 10 projekt för forskningens infrastruktur 16 Wallenberg Scholars 30 Wallenberg Academy Fellows 5 Post-doc

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07

VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07 VeRKSAMHeTSBeRÄTTeLSe, SAMMANDRAG ANNUAL RePORT, SUMMARY 07 Bygginfo 7 Bygginformationsstiftelsen RTS 7 Allmänt 7 Forskningsverksamhet 7 Utvecklingsverksamhet 8 Byggforumen 8 Internationellt samarbete

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION. Organisationsnummer: 556873-5913. Registration number: 556873-5913 BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION Organisationsnummer: 556873-5913 Registration number: 556873-5913 Antagen vid extra bolagsstämma den 26 juni 2013. Adopted at the Extraordinary General Meeting on

Läs mer

5 Val av en justeringsmän eller två justeringsmän/appointment of one or two persöns to certjjj the min utes. 13201 03-v2\STODMS

5 Val av en justeringsmän eller två justeringsmän/appointment of one or two persöns to certjjj the min utes. 13201 03-v2\STODMS Protokoll fört vid årsstämma i Crown Energy AB (pubi), org. nr 556804-8598 i Stockholm den 13 maj 2015 Minutes kept at the annual general meeting of Crown EnergyAB (publ), reg.no 556804-8598 in Stockholm

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325. Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325. Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31 DEVICOM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 2010-12-31 Alla siffror i rapporten är för koncernen. Resultatet

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Finansmarknaden, miljön och redovisningen

Finansmarknaden, miljön och redovisningen miljön och redovisningen RAPPORT 5521 DECEMBER 2005 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma

Läs mer

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028)

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för for Flexenclosure AB (publ) (org. nr 556708-2028) N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION

Läs mer

Årsredovisning 2004. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2004. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2004 Svenska Kommun Försäkrings AB Carl Milles skulptur Fem musicerande genier INNEHÅLL VD har ordet... 4 Kommuner som ingår... 6 Kommuner som tillkommer... 8 Försäkringar som vi erbjuder...

Läs mer

CA FASTIGHETER AB Swedish company registration number: 556227-5700

CA FASTIGHETER AB Swedish company registration number: 556227-5700 CA FASTIGHETER AB Swedish company registration number: 556227-5700 Annual Report, consolidated accounts and Auditors' Report for the financial year 1 January 2010 to 31 December 2010 The Board of Directors

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsperiodens överskott 87 808 84 621 130 463

Räkenskapsperiodens överskott 87 808 84 621 130 463 Delårsrapport 1 8/2001 Interim report 1 8/2001 Resultaträkning (EUR 1 000) 1/1-31/8 2001 1/1-31/8 2000 1/1-31/12 2000 Ränteintäkter 505 596 506 600 797 640 Räntekostnader -407 939-412 808-655 011 Räntenetto

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer