Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, 15hp, vårterminen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, 15hp, vårterminen 2010 2010-06-07"

Transkript

1 Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, 15hp, vårterminen Anna Biärsjö Karolin Fransson Handledare: Einar Iveroth

2 SAMMANDRAG: Akademiker och praktiker framhåller en gemensam kritik kring den traditionella budgeteringens tillkortakommanden. Ett stort urval av akademisk litteratur och artiklar går att finna kring denna kritik. Vad som saknas är dock ett konkret förtydligande av hur företag i praktiken lyckats avskaffa budget och arbeta med budgetlös styrning. Denna uppsats syftar att utifrån Handelsbankens långa tradition utan budget fylla det tomrum som upplevs finnas kring budgetlös styrning och beskriva hur denna styrning fungerar i praktiken. Utifrån ett practice-based perspective är utgångspunkten att undersöka hur Handelsbankens vardagliga arbete sker, vilka budgetproblem denna budgetlösa styrning löser och att identifiera möjliga nya problem den medför. Resultatet visar att den budgetlösa styrningen genomsyrar hela organisationen. Social struktur och en decentraliserad organisationsuppbyggnad är centrala byggstenar tillsammans med andra styrverktyg. Den budgetlösa styrningen minskar flertalet problem med traditionell budget men generar vissa nya problem, som exempelvis problematiken gällande att statliga regelverk är anpassade till centralstyrda företag. Sammantaget upplever Handelsbanken dock att den budgetlösa styrningens fördelar övervinner nackdelarna. NYCKELORD: Budgetlös styrning, budgetkritik, decentralisering, Handelsbanken, practice-based perspective Ekonomistyrning ska planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa företags verksamhet för att nå uppsatta mål. Ett företags styrning ska också fördela ansvar, motivera och kommunicera företagsstrategier (Arwidi, 2005). För att utföra ekonomistyrningens uppgifter krävs styrmedel, formella liksom mindre formaliserade. Företagskultur, organisationsstruktur och inte minst formaliserade styrmedel, där budget traditionellt varit väsentlig, underlättar ekonomistyrningen (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 17f). Budget kan definieras på olika sätt men enligt Nationalencyklopedin (2010) är en budget: En plan över beräknade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år. Runt 1950-talet blev denna plan, budgeten, allt mer frekvent använd bland svenska företag. Planeringen inom företag genomfördes på den tiden för en längre tid framåt, ofta fem till tio år. Tanken var att förutse vad som skulle inträffa i framtiden, vilket var lättare då än idag eftersom omvärldsförhållandena var relativt stabila. Genom att titta på kundens behov, konsumtionsmönster, konkurrens, prissättning, inflation, lagstiftning och andra påverkningsvariabler gavs företag tid att finna lösningar på hur de skulle agera och undvika överraskningar (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 203). Idag, 60 år senare, har budgeten fortfarande en central roll inom verksamhetsstyrningen. Budgetering ses av majoriteten av samhällets företag som en självklarhet och flertalet organisationer använder sig av traditionell budget 2

3 som styrmedel (Ax, 2006, s. 8; Umapathy, 1987; Ekholm & Wallin, 2000). Trots denna frekventa användning av budget inom företag uttrycker flertalet forskare att denna styrning medför ett strikt och konservativt arbetssätt, vilket kan vara en av anledningarna till att ett antal företag har valt att frångå budget. Att överge budget innebär ofta en ersättning av budgetdelen i ekonomistyrningen med en alternativ modell. Var gränsen mellan budgetstyrning och budgetlös styrning går är något flytande. Det finns former av styrning som kan ses som ett mellanting och en klar definition kring vad budgetlös styrning är finns inte. En av de främsta och första företrädarna för budgetslös styrning Jan Wallander, VD i Handelsbanken och styrelseordförande , poängterar att avskaffandet av budgeten är i normalfallet ett stort avsteg för ett enskilt företag från tidigare utveckling (Wallander, 1999). Den traditionella budgetens vara eller icke vara diskuteras flitigt av både akademiker och praktiker (Wallander, 1999; Hope & Fraser, 2003a; Jensen, 2003). Kritiker framhåller att budgeten är konservativ, tidskrävande och arbetsam samt inaktuell redan när den sammanställs (Ax, 2006, s. 2). Budgetslös styrnings förespråkare argumenterar bland annat för att företag är i behov av att öka sin flexibilitet. De menar att flexibiliteten hämmas av en budget som ofta sammanställs långt i förväg och låser företag till en viss handlingsplan. En mer flexibel styrning skulle ge möjlighet för företag att successivt anpassa sig till omvärlden. Kritiker framhåller att denna flexibilitet och detta behov av att kunna anpassa sin verksamhet hindras av budgetering (Hope & Fraser, 2003b, s. 36). Det finns en tendens att romantisera bilden av det budgetlösa företaget bland de akademiker som är kritiska mot budget (jmf. Wallander, 1999; Hope & Fraser, 2003b). Det är ofta lätt att kritisera befintliga system och utmaningen ligger i att finna nya system som fungerar mer effektivt för företag. I praktiken är det problematiskt för företag att göra en så omfattande förändring av ekonomistyrningen som ett slopande av budget innebär och det finns få klara alternativ till denna. Teoretiskt har det skapats en referensram kring kritiken mot budgetering och flertalet alternativa styrmedel har presenterats (Wallander, 1999; Hope & Fraser, 2003b; Ax, 2006). Däremot saknas en djupare förståelse kring den praktiska betydelsen att överge budgeten för företag (Østegren & Stensaker, 2010). Det finns en hel del forskning som motiverar och presenterar fördelarna med budgetlös styrning, men färre som ser till den faktiska betydelsen att välja bort den traditionella styrningen med budgetering mot en alternativ styrning. Ofta presenteras budgetslös styrning som ett begrepp men i praktiken är budgetlös styrningen ett samlingsnamn och det finns ett flertal angreppssätt för att styra företag så kallat budgetlöst (Ax, 2006, s. 10ff). För runt 40 år sedan avskaffades budgeteringen inom Svenska Handelsbanken och företaget var ett av de första företagen i världen att göra så (Hope & Fraser, 2003b, s. 181). De har således en lång erfarenhet av styrning utan budget. Handelbanken fokuserar inte på finansiella mål som en budget medför, snarare sker en parering till marknaden än planering kring vad som ska uppnås. Denna uppsats ämnar följaktligen besvara forskningsfrågan: hur budgetlös styrning kan genomföras i praktiken, med utgångspunkt från Handelsbanken. Därutöver syftas att undersöka och identifiera eventuella problem som uppstår med budgetlös styrning samt analysera de problem som möjligen eliminerats, minskats eller förstärkts med budgetlös styrning. Uppsatsen inleds nedan med en presentation av den teoretiska bakgrund som finns kring budget och budgetlös styrning. Tyngdpunkten ligger på skillnaderna mellan dessa två och vilka problem som de olika styrmetoderna genererar. Teoriavsnittet avslutas med att belysa pratice-based perspective, vilken fungerat som utgångspunkt för empiriinsamlingen. Följt av teorin presenteras en sammanfattning av Handelsbankens styrning vilken därefter kommer diskuteras med bakgrund från 3

4 problematiken kring budget- och budgetlös styrning. Avslutningsvis finns antaganden och slutsatser sammanställda. Samtliga företag har ett behov av att planera sin verksamhet. Budgeten är därmed ett försök till att informera om vad som kan inträffa i framtiden (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 202). Begreppet budgetering definieras kort under inledningen men kan även definieras enligt följande: En budget uttrycker förväntningar och åtagande för en organisation, gällande ekonomiska konsekvenser för en kommande period. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 204). En budget visar följaktligen förväntningar som skapats av mer eller mindre kvalificerade gissningar angående framtiden. Att budgeten syftar till en kommande period innebär att den ska ge en bild av företagets syn på hur framtiden kommer att gestalta sig. Definitionen av en budget lyfter även fram åtagande vilket syftar till att skilda delar i organisationen och enskilda medarbetare åtar sig olika ansvar för att uppnå de planerade målen. Vidare framhålls att en budget poängterar ekonomiska konsekvenser för organisationen och med detta avses förändringar av resurser genom anskaffning, användning, skapande och försäljning (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 204). Budgetering kan användas på olika sätt och vilket som är dess centrala syfte skiljer sig beroende på vem som definierar begreppet (Ax, 2006, s. 3f). De viktigaste rollerna som budgeten spelar inom organisationer har identifierats som planering, styrning, ansvarsfördelning, åtagande, motivationsskapande, kommunikationshjälpmedel samt definiering av passiva roller (Arwidi, 2005). Som en konsekvens av kritiken mot budgetering har nya alternativ till budget uppstått. Moderna former av planering har utvecklats som budgetlösa alternativ. Dessa kan ses som nya strukturer av styrning och består av en ny mix av olika styrningsmetoder. Ett budgetlöst alternativ består av liknande aktiviteter som budgetering. Målsättningar formuleras, prognoser skapas och resurser fördelas inom organisationen för att ta några exempel. Den markanta skillnaden är att ingen budget med finansiella mål skapas i förskott och att processerna är separerade i tid (Østergren & Stensaker, 2010). Budgetlös styrning strävar efter att undvika vad som definieras som den årliga prestationsfällan vilken skapas av att chefer manipulerar resultat för att nå de uppsatta budgetmålen och därigenom fokuserar på kortsiktig avkastning (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003). För att undvika dysfunktionella beteenden som kan associeras med budgetprocessen föreslår förespråkare för budgetlös styrning att den årliga budgetbaserade prestationsutvärderingen ska ersättas av prestationsutvärderingar som baseras på jämförelser mellan relevanta avdelningar och företag i efterhand (Hope & Fraser, 2003c). En definition av budgetlös styrning är svår att presentera. Budgetlös styrning, eller Beyond budgeting på engelska, nämns ofta i litteraturen men definieras och preciseras sällan (Ax, Johnsson & Kulvén, 2009; Neely, Bourne & Adams, 2003). En anledning till detta kan vara att budgetlös styrning inte är en modell och att det inte finns något rätt svar på hur budgetlös styrning ska genomföras. En ytterligare anledning till problematiken kring att definiera budgetlös styrning är att det inte existerar någon uttalad gräns för när ett företag är budgetlöst. Det är en pågående diskussion i litteraturen kring vad som är budgetlös styrning och vad som är förfinad och justerad budgetering. Vidare diskuteras av forskare också huruvida budgeteringen är under utveckling eller avveckling (Arwidi, 2005; Ax, 2006; Neely, Bourne & Adams, 2006). Flertalet modeller har presenterats som är förbättrade och mer budgetlösa former av traditionell budgetering, en av dessa är rullande prognoser. Denna är en utveckling av 4

5 budget vilken organisationen kontinuerligt uppdaterar och vid varje uppdatering flyttas horisonten framåt allt eftersom tiden går. En rullande prognos tar således aldrig slut. Ett annat sätt att förbättra budgeteringen är att använda sig av aktivitetsbaserad budgetering. Förenklat utryckt delar detta styrmedel upp företaget i ett antal aktiviteter som skapar värde för kunderna. Konkret innebär det ett skifte i fokus från funktioner till aktivteter i budgeten för att öka värdeskapande till kunderna. Båda dessa system är exempel på hur den traditionella budgeten kan förbättras och i vissa fall kallas denna typ av budgetering för budgetlös styrning (Ax, 2006, s. 10ff). Bland företag som helt tar avstånd från budgetering finns vissa återkommande moment i styrningen. Jämförelser av prestationer mellan olika enheter inom företag med liknande företag, så kallad benchmarking, är ett sätt att ersätta budgetens målutvärdering. Ofta används ett fåtal, enkla och transparenta mål för att utvärdera prestationen men i själva planeringen för året används få siffror. I praktiken är det mer vanligt att en verksamhetsplanering uppförs för att beskriva aktiviteter snarare än uppskattningar av finansiella mål (Hope & Fraser, 2003c). Sammanfattningsvis kan konstateras att en klar definition av vad budgetlös styrning är inte går att finna. Förklaringarna kan vara flera men att styrmetoden först på senare år väckt intresse hos akademiker och forskare är troligen en bidragande faktor. Trots att ingen klar och enhällig definition finns karaktäriseras budgetlös styrning ofta, som tidigare nämnts, av få och enkla mål, låg frekvens av siffror i planeringen och jämförelse mellan olika enheter som utvärdering av prestationer. Det bör också poängteras att en förändring av verksamhetsstyrningen till den grad som avskaffandet av budget innebär är en förändring som inte sker över en natt. Rutiner som är så djupt rotade som budgeteringen är inom merparten av företagen influerar organisationsaktiviteter och är relativt motståndskraftiga till förändringar (Burns & Scapens, 2000). Scapens (2006) framhåller att verksamhetsstyrningsförändringar är en kontinuerlig process som påverkas av exempelvis regler, rutiner, historia och underliggande antaganden som tas för givet i organisationer (social struktur). Eftersom budgetlös styrning är ett substitut till budget och därför kan uppfattas ha liknande karaktär är det ibland svårt att identifiera de egentliga skillnaderna. Østergren och Stensaker (2010) har för att tydliggöra skillnaderna sammanställt en tabell som åskådliggör de mest väsentliga skillnaderna, se tabell 1 nedan. Budget samtidig process Budgetlöst separata processer Målsättning - Uppnåeliga mål - Tänjda mål Planering - Reaktiv - Proaktiv - Årlig - Flexibel/kvartalsvis - Detaljerad - Övergripande Resursallokering - Statisk - Dynamisk - Årlig - Kontinuerlig 5

6 Utmaningar - Manipulering - Ny manipulation? Fördelar - Konflikt mellan målsättning och prognos - Oflexibel resursallokeringsprocess - Falsk kunskapsuppfattning av framtiden - Tidskrävande process - Frikopplad strategi - budgetprocess - Reducerat kreativt tänkande - Ofta föråldrat tänkande - Övergripande kostnadskontroll - Motivation - Kostnadshantering? - Likviditetskontroll? - Modell för bra tider? - Kortsiktigt fokus? - Rättslig tvetydighet? - Tvetydighet vid beslut? - Underminerar länken mellan formellt ansvar och kontroll? - Dynamiskt och flexibelt - Holistiskt - Tydlig koppling till strategin En genomgång av skillnaderna mellan budget och budgetlös styrning visar att det framför allt är flexibiliteten som skiljer dem åt. Med budgetlös styrning arbetar organisationerna efter relativa och kontinuerligt uppdaterade mål. Den budgetlösa styrningen är inte lika detaljfokuserad som en budget och det finns ofta en tydlig koppling till strategin. Å andra sidan ger budgeten en övergripande kostnadskontroll och tydliga direktiv till divisionerna inom organisationen angående vad de ska uppnå. En betydelsefull parameter att ta till sig är att ingen av styrsystemen kommer utan utmaningar. I stor utsträckning fokuserar forskare på att presentera svagheter med budgetstyrning men även budgetlös styrning har potentiella brister. Budgetlös styrning är inte lika frekvent använd och är i förhållande till budget ett nytt sätt att styra och leda organisationer. Följaktligen är den budgetlösa styrningens potentiella brister inte lika dokumenterade och utforskade, något som även författarna till tabell 1 poängterar i sin presentation (Østergren & Stensaker, 2010). Kritiken kring budget har vuxit fram genom åren och budgeteringen har ifrågasatts såväl utifrån praktiska som teoretiska utgångspunkter. Missnöjet utifrån ett praktiskt perspektiv framhåller ofta den utdragna tidsaspekten som budgetprocessen medför, den byråkratiska synen och hur den strikta ettårsbudgeten kan kännas låst och kortsiktig. De teoretiska aspekterna understryker ifrågasättandet av budgeten som ett funktionellt planeringsverktyg under mindre stabila förhållanden. De ifrågasätter hur beskrivningsspråket är olämpligt i många situationer och att belöningar som utgår ifrån budgetsiffror inte fungerar optimalt (Arwidi, 2005). Neely, Bourne och Adams (2003) har gjort en sammanställning över de mest citerade svagheterna med budgetering, enligt tabell 2 nedan, utifrån ett hundratal akademiska och facklitterära källor. Även om inte alla skulle hålla med i den presenterade kritiken finns det flera källor som stärker det utbredda missnöjet med budgeten (Hansen, et al., 2003; Hope & Fraser, 2003; Ekholm och Wallin, 2000). 1. Budgeten är sällan strategiskt fokuserad, den är ofta motsägande. 2. Budgeten fokuserar på kostnadsreducering, inte på värdeskapande. 3. Budgeten begränsar företagets flexibilitet och är ofta ett hinder vid förändring. 4. Budgeten genererar lite värde, den är för byråkratisk och minskar kreativt tänkande. 5. Budgeten är tidskrävande och kostsam att framställa. 6. Budgeten framställs och uppdateras för sällan, vanligtvis årligen. 6

7 7. Budgeten baseras på ogrundade antaganden och gissningar. 8. Budgeten uppmuntrar till dysfunktionella beteenden. 9. Budgeten tar inte hänsyn till de nya nätverksstrukturer som företag är i färd att införa. 10. Budgeten stärker vertikal styrning och kontroll. 11. Budget ökar hindren mellan avdelningar istället för att uppmuntra kunskapsspridande. 12. Budgeten får människor att känna sig undervärderade. Stor del av kritiken mot budget har sin utgångspunkt i den tid sammanställningen tar i förhållande till det värde den genererar för företag samt att budget ofta bygger på historisk data, jämför punkt 3, 4, 5, 6 och 7 ovan. Wallander (1999) uttrycker en mer radikal version av kritiken som säger att en budget aldrig är relevant eftersom den inte kan hantera den osäkerhet som en föränderlig omgivning skapar. Han menar att företag omöjligt kan förutspå en framtid de inte tidigare har erfarenhet av. Även om Wallander drar det till sin spets när han säger att det aldrig kan fungera är det flera forskare och praktiker som håller med om att det är problematiskt att prognostisera omgivningen och framtida utfall, vilket i förlängningen gör budgeten mindre relevant (Arwidi, 2005; Hansen et al., 2003; Hope & Fraser, 2003a) Vidare framhålls ofta att fokusering på budget generar en klyfta mellan de operativa och de strategiska målen genom dess fokus på den årliga finansiella prestationen, jämför punkt 1 ovan. Fokuset på den årliga prestationen tenderar även att skapa manipulation genom timing av olika aktiviteter som gynnar budgetuppfyllandet snarare än organisationen (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003), jämför punkt 8. Slutligen behandlar de resterande punkterna i tabellen relationen mellan organisationen och de anställda. Kritiker argumenterar för att den vertikala styrningen som en budget medför motverkar många organisationers önskan att decentraliseras (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003). Hope och Fraser (2003b, s. 185) menar att en budget begränsar beslutsfattandet till förutbestämda planer och att den förutsätter avsaknad av förtroende. Om budgeten underbygger de nyss nämnda beteendena försvårar det i förlängningen, som tidigare nämnts, decentralisering liksom att det kan få anställda att känna sig undervärderade. Utöver kritiken presenterad i tabell 2 introducerade Argyris redan på 1950-talet problem med utvärdering av prestationer utifrån en budget. Anledningen till kritiken av budgeten för att motivera och utvärdera de anställda var att motivationsfaktorn kan bli överkörd av den jobbrelaterade anspänningen. Han menade att denna anspänning uppkommer när anställda uppfattar budgeten som svåruppnådd. Detta gör att de anställda tenderar att ändra sitt beteende för att optimalt uppnå budgetmålet. Trycket från budgetmålet gör att de anställda kan ändra de operationella förhållandena inom företaget eller själva budgetprocessen för att klara målet, vilket inte är något önskvärt eller effektivt beteende (Sivabalan et al., 2009). Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns omfattande kritik mot budgetens roll inom organisationers ekonomistyrning. Trots detta är budgeten en självklarhet i näst intill alla organisationer (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003). En möjlig anledning till detta kan vara att organisationer budgeterar av andra anledningar än av dessa som kritiseras. Mycket av kritiken bottnar i utvärderings- och bedömningsrelaterade frågor medan många organisationer budgeterar för att hantera planeringsoch kontrollbehov (Sivabalan et al., 2009). En alternativ förklaring till budgetens vidsträckta användande är att budgetstyrning är ett invant mönster som inte ifrågasätts som planeringsverktyg och att de flesta organisationer ser inget direkt fungerande alternativ till budget. Utöver dessa förklaringar bör det lyftas fram att samtidigt som det är lätt att poängtera svagheter hos en budget finns det en begränsad kunskap angående de potentiella svagheter och utmaningar som modernare angreppssätt, exempelvis budgetlös styrning, genererar (Østergren & Stensaker, 2010). 7

8 Sällan presenteras hur budgetlös styrning kan genomföras. Istället uppvisas en övergripande och diffus antydan som ska motivera företag att överge budget. Det är därför intressant att med utgångspunkt i pracitce-based perspective undersöka hur budgetlös styrning fungerar i praktiken. Practice-based perspective fokuserar på praktikers aktiviteter och vad användare faktiskt gör och hur de arbetar. Förespråkare för pracitce-based perspective menar att det finns en åtskiljning i relationen mellan teoretiska kunskaper och dess direkta koppling till det praktiska utförandet. Utgångspunken är ett synsätt som utgår från praktiken snarare än teorin, vilket motiveras med att en mer omfattande förståelse skapas med detta angreppssätt (Jarzabkowski, 2006). Flertalet utgåvor i ledande akademiska tidskrifter har belyst problematiken kring att akademisk forskning blivit mindre användbar för praktisk problemlösning och att glappet mellan teori och praktik växer. Resultatet av att forskningen är mindre användbar för praktiker är att organisationer varken förändras eller lär tillräckligt fort för att anpassa sig till den föränderliga omvärlden (Van de Ven & Johnson, 2006; Barley & Kunda, 2001). Inom samhällsvetenskapen har forskare i allt större utsträckning börjat intressera sig för praktiken, något som ofta refereras till the practice turn in social science (Schatzki, Knorr-Cetina & Savigny, 2001). Perspektivet har använts inom flertalet områden så som strategi (Whittington, 2006), förändring (Stensaker & Falkenberg, 2007), informations system (Orlikowski, 2000) och har även nyligen introducerats inom verksamhetsstyrning av Ahrens och Chapman (2007). Ahrens och Chapman (2007) ville genom att basera sin undersökning på practice theory fylla de luckor som de identifierat existera kring förståelsen för hur verksamhetsstyrning fungerar i praktiken. Strävan efter att öka förståelsen, genom practice-based perspective, för hur olika fenomen hanteras inom företag appliceras i denna uppsats på budgetlös styrning. Denna studie bygger på practice-based perspective och utifrån praktiken ämnas utreda hur budgetlös styrning fungerar detta är främst intressant då det finns en tvetydighet kring utformningen av budgetlös styrning i praktiken. Utifrån hur den budgetlösa styrningen fungerar ska den budgetrelaterade kritiken analyseras i förhållande till det budgetlösa styrsättet. Utgångspunkten i skrivandet är deduktivt då existerande teori kring budget och den presenterade kritiken mot denna har varit grund för formulerandet av forskningsfrågan (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 61). Den deduktiva ansatsen innebär att uppsatsskrivandet med utgångspunkt från teorin skapar förutsägelser kring empirin som sedan verifieras utifrån denna (Björklund & Paulsson, 2003, s. 62). I denna studie har detta gjorts genom att den befintliga teorin kring budgetkritik och budgetlös styrning har undersökts för att sedan analyseras inom ramen för fallföretagets styrning. Med utgångspunkt från ny forskning av Østergren och Stansaker (2010) och definitionen som där presenteras av vilka de främsta skillnaderna mellan budget och budgetlös styrning, se tabell 1 i teoribakgrunden, har den praktiska styrningen inom fallföretaget analyserats. Østergren och Stansaker (2010) undersöker ett företag som nyligen övergått från budget till budgetlös styrning. De menar att styrningen behöver mogna för att frågan om budgetlös styrning löser budgetproblem ska kunna utvärderas. Eftersom denna uppsats fallföretag har lång erfarenhet och en institutionaliserad budgetlös styrning har budgetproblemen genom practice-based perspective undersköts. Med ett explanativt angreppssätt har studien haft för avsikt att skapa djupare förståelse med hjälp av att beskriva och förklara (Björklund & Paulsson, 2003, s.58). Genom en kvalitativ metod med intervjuer har information om studieobjektet samlats. Med semistrukturerade intervjuer där fokus låg på hur budgetlös styrning praktiseras byggdes empirin upp. I appendix 1, 2 och 3 8

9 finns intervjumallarna för de olika intervjuerna och ämnen som behandlades under intervjuerna går att se närmare. Frågorna skickades inte ut till respondenterna i förväg. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att respondenterna inte har möjlighet att förbereda sig. Dock var detta ett medvetet val eftersom syftet var att fånga en oredigerad bild av praktiken. Ordningen av frågorna varierade beroende på hur samtalet under intervjun utvecklades och följdfrågor ställdes efter behov för att fånga in områden som var viktiga för forskningsfrågan (jfr: Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 320). För att beskriva hur styrningen genomförs i praktiken var utgångspunkten för frågorna hur styrningen genomförs. Fokus har lagts på hur det dagliga arbetet med styrningen går till snarare än syftet bakom. Det har varit viktigt att fokusera på det konkreta tillvägagångssättet för att skapa förståelse kring hur budgetlös styrning fungerar i praktiken. Informationen som framkommit under intervjuerna har kompletterats av sekundärkällor. Dels från Hope och Frasers (2003b) genomgång av Handelsbankens styrsystem och även från Wallanders (1999) artikel där han uttrycker sina tankar bakom Handelsbankens styrning och förändringen från budget. Valet av tillvägagångssätt med kvalitativa intervjuer och valet av en djupgående undersökning av ett företag och konsekvenserna av detta kan diskuteras. Dessa val gjordes för att mer ingående kunna fokusera på hur budgetlös styrning fungerar i praktiken. Medvetenhet finns för att ett annorlunda tillvägagångssätt, med exempelvis ett flertal företag som studieobjekt, eventuellt skulle resulterat i annorlunda resultat. Denna uppsats kommer på grund av valet av ett fallföretag inte kunna genera en generell bild av hur budgetlös styrning fungerar i praktiken utan bara tillföra ett bidrag till hur budgetlös styrning fungera i praktiken. Valet att fokusera på ett företag baseras på den tidaspekt och utrymme denna uppsats givits. Det budgetlösa systemet är ett relativt nytt tillvägagångssätt inom verksamhetsstyrning. Framför allt är det förhållandevis få företag som tagit steget fullt ut och tillämpar budgetlös styrning. Valet av företag gjordes utifrån vikten av praktisk och lång erfarenhet av systemet. Eftersom ansatsen var att utvärdera de traditionella problemen med budget utifrån ett budgetlöst system var det av betydelse att fallförtaget haft möjlighet att växa in i det budgetlösa systemet. Anledningen är att budgettänket ofta tenderar att finnas kvar i organisationen ett par år efter att budgeten övergetts (Burns & Scapens, 2000). Handelsbanken matchade urvalskriterierna för fallföretaget framför allt då de frångick den traditionella budgeten redan under 1970-talet (Wallander, 1999). Därmed har de en lång tradition av budgetlös styrning och har hunnit anpassa hela organisationens styrning efter det budgetlösa systemet. Hope och Fraser (2003b, s. 181) lyfter också fram Handelsbanken som ett av de företag som kommit längst med sin budgetlösa styrning. Vid valet av respondenterna har det varit viktigt att få en helhetsbild av hur styrningen fungerar inom Handelsbanken. Den initiala informationsinhämtning om Handelsbanken tydliggjorde en decentraliserad företagsstruktur vilket resulterade i valet av intervjuer på olika nivåer inom företaget för att öka reliabiliteten. Flera intervjuer har genomförts på olika lokala kontor samt på huvudkontoret för att skapa en förståelse för den budgetlösa styrningen inom banken. Tre intervjuer har genomförts med kontorschefer på olika stora 1 lokalkontor geografiskt placerade i Säter, Uppsala och Malmö. Spridningen som är både geografisk och storleksmässig har valts för att öka förståelsen för Handelsbanken som helhet. Att fånga den eventuella praktiska betydelsen i arbetssätt 1 Storleken definieras efter antal anställda på kontoret. 9

10 beroende på kontorsstorlek har motiverat betydelsen av att respondenterna arbetat på olika stora kontor. Därutöver har en intervju genomförts med en koncerncontroller på huvudkontoret i Stockholm för att komplettera och verifiera bilden av styrningen som kontorscheferna presenterat. Genom honom har en övergripande syn och förståelse för styrsystemet kunnat skapas. Att en av respondenterna arbetat som rörelsechef på regionkontor har gjort att förståelse för den nivån i företagsstrukturen också kunnat inhämtas. Intervjuerna varade mellan fyrtio minuter och en timme och utfördes på respektive respondents kontor. Under intervjuerna delgavs och förklarades visst arkivmaterial i form av PowerPoints om Handelsbanken och strategiska underlag till styrningen. För att kunna bearbeta och analysera data har tre av fyra intervjuer, i samförstånd med respondenterna, spelats in. Den fjärde respondenten önskade att endast anteckningar skulle tas. Intervjuerna har efter genomförandet diskuterats för att signaler och intryck från dem senare ska kunna ingå i materialet. En sammanfattning kring känslor, intryck och nyanseringar som inte inspelningen fångat har sammanställts för att kunna användas i analysen. I nära anslutning till intervjuerna har inspelningarna transkriberats för att därefter lättare kunna analyseras genom att identifiera mönster och kategorisera data. Miles och Huberman (1984, s. 49) lyfter fram betydelsen av att kontinuerligt analysera data under insamlingsprocessen för att kunna anpassa de kvarvarande intervjuerna med kompletterande och nya frågeställningar. Följaktligen har denna metod använts och efter sammanställningar och analyser har det blivit tydligt vilka områden som behöver kompletteras. Exempelvis kompletterades de sista intervjuerna med frågor om skriften Mål och medel (Handelsbankens handbok kring företagskulturen) samt om hur resursallokeringen inom företaget fungerar. Det har tagits i beaktning att nackdelen med att kontinuerligt förändra intervjuunderlag är att det kan försvåra jämförelsen mellan respondenternas svar. Dock var förändringarna och kompletteringarna nödvändiga för att kunna skapa en helhetsbild av styrningen. Efter transkriberingen av intervjuerna och tillsammans med sammanställningarna av intrycken från intervjuerna samt de kompletterande arkivmaterialen har data kategoriserats och den praktiska styrningen av Handelsbanken har sammanställts för att vidare analyseras. Analysen har haft sin utgångspunkt i teorin och data har kategoriserats efter de problem med budget som presenterats i tabell 2 och de eventuella utmaningarna som presentersats i tabell 1. Analys skedde även av i vilken utsträckning Handelsbanken kan antas ha minimerat problem som finns med traditionell budget. På samma sätt har problemen som Østergren och Stensaker (2010) presenterat som potentiella utmaningar med budgetlös styrning analyserats utifrån de indikationer respondenterna gett. Problem med budget och budgetlös styrning kategoriserades i olika undergrupper och Handelsbankens syn på sin styrning inom de olika undergrupperna matchades med dessa. Detta är en frekvent förekommande strategi vid dataanalys när teoretiska reflektioner ledde till forskningsfrågan (Yin, 2003, s. 111f). Handelsbanken grundades 1871 i Stockholm och är enligt intern information den mest kostnadseffektiva universalbanken 2 i Europa. Företagets största hemmamarknad är Sverige med 461 verksamma kontor, men banken har även 146 kontor i övriga Norden, 62 i Storbritannien samt 36 kontor i övriga världen. Handelsbankens företagsfilosofi är starkt decentraliserad där de lokala bankkontoren utgör den viktigaste delen av verksamheten, då dessa kontor har kontakten med kunden. Varje kon- 2 Banken levererar tjänster inom hela banksektorn. 10

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

En studie om intern rekrytering

En studie om intern rekrytering Kandidatuppsats HT 2008 Handledare: Anneli Linde Författare: Jenny Johansson Lena Karlsson En studie om intern rekrytering Hur arbetar banker med intern rekrytering? Sammanfattning Den ökade konkurrensen

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag. Elin Andersson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:142 Användning av redovisningsinformation vid beslutsfattande och styrning i små företag Elin Andersson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10p VT2006 Handledare: Karin Winroth Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Författare: Niklas Brolin

Läs mer

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster C-UPPSATS 2006:150 Styrning mot försäljning av finansiella tjänster Linda Granberg Susanna Persson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Ekonomistyrning i hotell - en fallstudie av Elite Hotel Strandbaden i Falkenberg

Ekonomistyrning i hotell - en fallstudie av Elite Hotel Strandbaden i Falkenberg Kandidatuppsats Juni 2005 Företagsekonomiska Institutionen Ekonomistyrning i hotell - en fallstudie av Elite Hotel Strandbaden i Falkenberg Handledare Per Magnus Andersson Jan-Olof Müller Författare Christina

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

KOMPARATIV STUDIE AV BUDGET I OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR ETT PROCESSPERSPEKTIV. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen

KOMPARATIV STUDIE AV BUDGET I OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR ETT PROCESSPERSPEKTIV. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen KOMPARATIV STUDIE AV BUDGET I OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR ETT PROCESSPERSPEKTIV Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Johanna Edler Sara Kempe VT 2013:CE24 Förord Vi vill först och främst

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker En deskriptiv studie ur ett ledar- och medarbetarperspektiv

Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker En deskriptiv studie ur ett ledar- och medarbetarperspektiv Södertörns Högskola Uppsatsseminarium 2008-01-17 Handledare Karin Winroth Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Inriktning Ledarskap i förändring Motivationsarbete inom kundtjänst på tre svenska storbanker

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Betalningsmodellens betydelse för relationen reklambyrå/kund.

Betalningsmodellens betydelse för relationen reklambyrå/kund. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 Betalningsmodellens betydelse för relationen reklambyrå/kund. Författare: Olof Alström Handledare: Hans Rämö Kristian Rajnai

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Tillväxt i småföretag

Tillväxt i småföretag Urbana studier Malmö Högskola Tillväxt i småföretag - Utifrån ett medarbetarperspektiv - Med exempel från ett småföretag Kandidatuppsats i Ledarskap & Organisation, 61-90 hp Författare: Fatmir Maloku 860720,

Läs mer

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning - En fallstudie av dagligvaruhandelns aktörer ICA och Coop Kandidatuppsats i Företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2007 Handledare: Johan Dergård Författare:

Läs mer

DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER?

DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER? En kvalitativ undersökning om påverkande faktorer gällande styrmedel i småföretag DOES SIZE MATTER? A qualitative study of factors affecting economic instruments in small businesses Martina

Läs mer

Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige

Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 591 LUNDS UNIVERSITET 2004-01-13 Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige Författare Jenny Larsson Martin

Läs mer

Kandidatuppsats i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället med huvudområde i arbetsvetenskap vid Institutionen för pedagogik 2010

Kandidatuppsats i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället med huvudområde i arbetsvetenskap vid Institutionen för pedagogik 2010 Kandidatuppsats i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället med huvudområde i arbetsvetenskap vid Institutionen för pedagogik 2010 HUMAN RESOURCE FUNKTIONENS ROLL OCH ARBETSSÄTT I en

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Kunskapsspridning via intranät en fallstudie av SEB Enskilda Banken

Kunskapsspridning via intranät en fallstudie av SEB Enskilda Banken Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT2003 EKONOMI HÖGSKOLAN Lunds universitet Kunskapsspridning via intranät en fallstudie av SEB Enskilda Banken Uppsatsförfattare: Caroline Andersson Magnus

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer