ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)"

Transkript

1 för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun

2 för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2 Byggande boende Innehåll sida Kommunala skäl för arbete med vård och omsorg, 2 Kommunala mål 2 Vård och omsorg, individ och familjeomsorg i översiktsplanen 2 Kommunala åtgärder i översikts planeringen 4 Beskrivning av vård- och omsorg samt individ- och familjeomsorg inom kommunen 5 Begrepp 10 Aktuell lagstiftning, bestämmelser 10 Nationella och regionala riktlinjer av vikt 6 Ansvarsfördelning i översiktsplaneringen 8 Förverkligande, uppföljning 9 Planeringsunderlag 9 Årlig ajourhållning 11 Kommunala skäl för arbete med vård och omsorg samt Kommunen skall naturligtvis värna om allas välfärd och vid behov erbjuda sociala tjänster av god kvalitet anpassade efter den enskildes behov. Kommunen har enligt lagen ansvar för att främja goda levnadsförhållanden svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd, ekonomiskt bistånd och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Kommunala mål Alla skall vid behov ha tillgång till god vård- och omsorg samt individ och familjeomsorg. Vården och omsorgen skall ge stöd och hjälp av god kvalitet till alla under former som ger trygghet, oberoende, delaktighet och respekt. Äldre skall ges möjlighet till ett fortsatt oberoende och självständigt liv. Egna önskemål skall så långt möjligt uppfyllas vad gäller boende, vård- och omsorg, trygghet och delaktighet. Samarbete med andra myndigheter, frivilligorganisationer samt övriga organisationer utvecklas och fördjupas. Målen diskuteras och fördjupas kontinuerligt. Kommunen tar årligen fram en Framtidsstrategi med treårsbudget i vilken utarbetas inriktningsmål och effektmål för kommunstyrelsen och nämnderna. Vård och omsorg, individ och familjeomsorg i översiktsplanen Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark- och vatten. Det är planeringens uppgift att bla; - främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med markoch vattenområden, energi och råvaror. - främja en från social synpunkt god livsmiljö.

3 för utveckling av Ånge kommun 3 (19) - medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Områden med särskilda värden och kvaliteter ska skyddas exempelvis oexploaterade större områden med höga naturvärden, höga friluftsvärden samt ekologiskt känsliga områden. Även områden med resurser som är lämpliga att nyttja för olika ändamål kan åtnjuta ett exempelvis jordbruksmark för jordbruket. Andra områden kan åtnjuta ett skydd för uttag av mineraler och andra värdefulla ämnen eller för infrastrukturanläggningar av vikt. Dessutom har riksintressen lagts fast för vissa större områden med höga natur- och kulturvärden som skall skyddas mot ingrepp. Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Kommunen skall i översiktsplanen redovisa områden av riksintresse och ange hur riksintresset ska tillgodoses i samhällsplaneringen Vår plans syfte har dock en vidare mening. Enskilda individers och familjers sociala situation påverkas av mängder av faktorer. Vissa faktorer styr varje individ och familj över själva medan andra påverkas exempelvis av samhällets folkhälsoarbete, bostadsfamilje- och arbetsmarknadsarbete. Hur vi bor påverkar alltså i hög grad hur vi mår. Vår närmiljö har också stor betydelse för vår livskvalitet detta gäller också i hög grad för personer med behov av vård och omsorg. Svenska undersökningar från sjukhus och vårdinrättningar visar på ett minskat behov av läkemedel, smärtstillande mediciner och sömntabletter när patienterna togs ut i parker och naturområden. Patienterna kom att totalt sett fungera bättre. De sov bättre och blev mindre rastlösa, de fungerade bättre socialt och mådde bättre fysiskt. Källa Boverkets rapport 1994:12. Kommunen väljer för avsnittet Vårdoch omsorg samt individ och familjeomsorg att redovisa synpunkter för mark- och vattenanvändningen i närmiljön, För trafiksäkerhet se vidare temahäfte 8 Infrastruktur samt temahäfte 2 Byggande, boende. Byggande. Inget nybyggande ses för vård och omsorg i kommunal regi under den närmaste perioden. Befintliga byggnader för vård och omsorg i kommunal regi kommer under den närmaste perioden förvaltas med en inriktning på frågor av förnyelse, komplettering och förbättring. Kommunen ser nya sätt och möjligheter att föra in planering av närområden via samarbetsprojekt. Översiktsplaneringen ger

4 för utveckling av Ånge kommun 4 (19) möjlighet till en annorlunda framtida planering, en planering med syfte att nå nya arbetsformer och nya synsätt. En stimulerande planering av närmiljön invid byggnader och lokaler för vård och omsorg tillsammans med de boende. En planering i det lilla formatet som aktiverar boende och bidrar till ett arbete som kan ge alla glädje ; genom delaktighet och ett trevligt, vackrare säkrare och trafiksäkrare område. Enkel grönstrukturplan/lista med mindre fortlöpande aktiviteter som tillsammans med de boende i första hand förbättrar/eller skapar nya platser att träffas och umgås på. Det gäller att förbättra vardagslivet utanför den egna lägenheten/rummet, känna sig tillfrågad, och att få vara med och styra i den egna miljön. Tanken är gemensamma små områden för kaffe och pratstunder bland eget valda eller planterade träd och blommor, kanske även någon grönsak mm. Beakta vård- och omsorgens behov vid trafikplanering och trafiksäkerhetsarbete. Vid trafiksäkerhetsarbetet sker dialog via handikapporganisation, pensionärsorganisationer med flera. Se även temahäfte 8 Infrastruktur samt temahäfte 2 Boende och byggande. objektets status och för åtgärden aktiviteten gällande lagstiftning. Avvägning mellan allmänna intressen sker genom att beakta översiktsplanens målsättningar och fakta för varje berört område. Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen Initiera en enkel och ny planering i närmiljön till vård och omsorgens lokaler och byggnader. Planeringens syfte är att de boende skall få delta i små och egna förbättringar av närmiljön vilket skall förbättra den totala livskvaliteten. Arbetet förbereds genom att ta fram enkla kartor på närmiljön till de lokaler och byggnader som används av vårdoch omsorg. Ständig förbättring av kommunens GIS. Kartbasens lägesbundna informationsuppgifter uppdateras kontinuerligt. Dessutom vidareutvecklas kartprodukterna för allmän användning. Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen tas årligen fram i samband med den årliga kompletteringen/ ajourhållningen, för att bidra aktivt till utvecklings- och planeringsarbetet. Vid alla aktiviteter som berör markoch vatten skall hänsyn tas till

5 för utveckling av Ånge kommun 5 (19) Beskrivning av vård- och omsorg samt individ- och familjeomsorg inom kommunen Källa Socialnämnden Vård och omsorg Stöd och service till vissa funktionshindrade Under 2001 omfattades 86 personer av lagens personkrets och beviljades följande insatser: 24 personlig assistent, 51 ledsagarservice, 37 kontaktpersoner,2 personer avlösarservice, 6 pers korttidsvistelse 2pers korttidstillsyn, 3 pers familjehem eller bostad med särskild service för barn, 40 personer bostad med särskild service för vuxna eller särskild anpassad bostad och 37 personer i daglig verksamhet. Socialpsykiatrin har under 2001 bedrivits i nära samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstingets psykiatri. samt övrig socialtjänst.samarbete pågår speciellt med en med inriktning mot missbruk 15 pers deltar i dagverksamhet. 40 personer får råd och stöd från psykiatriverksamheten. Inom verksamheten finn 7 gruppbostäder 36 platser- samt 4 satellitbostäder. Äldreomsorgen har ett brett utbud av olika särskilda boendeformer där de som har behov erbjuds permanent boende eller tillfälligt boende. Det finns 4 gruppboenden för dementa med sammanlagt 31 bostäder Gläntan i Fränsta, Idyllen även den i Fränsta, Lyktan på Parkbackens omvårdnadscenter i Ånge och Utsikten på Hallstaborgs gruppboende var vid mätning okt personer Dagverksamhet för dementa bedrivs 2 dagar i veckan vid villa Strandliden i Alby, Margaretagården i Fränsta Inom övriga särskilda boenden finns 166 lägenheter, 93 rum varav 8 st är 2-bäddsrum. Som komplement till särskilda boenden bedrivs dagverksamhet för social samvaro. Särskilt boende finns på Fränsta sjukhem, Parkbackens omvårdnadscenter i Ånge, Hallstaborgs äldreboende i Hallsta, Haffragårdens ålderdomshem i Kölsillre. Boende i oktober 2001; 11 personer Servicehus inkl hemtjänst Torpsro servicehus i Fränsta inklusive Fränsta hemvård och Spångbrogården inklusive Ånge hemvård. Här redovisas även Parkbacken 9.st lägenheter, Personer med personlig assistent beslutad av Försäkringskassa vid mätning okt 2001 ;36 personer

6 för utveckling av Ånge kommun 6 (19) Gruppbostäder enligt LSS: 36 personer okt 2001 Hemvård är biståndsbeprövande insatser som ges i den enskildes hem. Källa socialnämnden oktober 2001 ålder antal hjälpmottagare andel i åldersgruppen som får hjälp Under , , ,2 totalt 65 år och äldre 171 6,2 Vid mätning oktober 2001 var 182 personer i ordinärt boende beviljade hemvård. Obs inkluderar de 11 personer som var under 65 år. Kontinuerligt boende i särskilda boendeformer Källa socialnämnden okt 2001 ålder antal i särskilt boende andel av åldersgruppen som bor i särskilt boende under , , ,8 totalt 65 år och äldre 271 9,8 Vid mätning oktober 2001 fanns inom särskilda boendeformen totalt 278 permanent boende, inkluderar 7st personer under 65 år. I de särskilda boendeformerna är medelåldern hög, av de som bodde permant vid mätningen var 36,8 % 85 år och äldre 25 personer i ordinärt boende fick under 2001 sk anhörigstöd (ekonomisk ersättning för anhörig). Tillfälligt boende är ett samlingsbegrepp för olika former av insatser under en kortare tid. Syftet kan vara rehabilitering, växelvård eller en tillfällig avlösning för anhöriga till svårt sjuka som annars vårdas i ordinärt boende. Omfattning oktober personer

7 för utveckling av Ånge kommun 7 (19) Äldreomsorg Befolkningsprognos Ånge kommun enl SCB med som bas. År Summa Befolknings och åldersstatistik visar att inget vidare utbyggnadsbehov för äldre krävs de kommande åren. Verksamheten inom äldreomsorgen genomgår en utveckling mot alltmer kvalificerad vård- och omsorg om riktigt gamla. Vid mätning oktober 2001: 137 personer Därutöver ges till olika boende service i form av matdistribution, fotvård, trygghetstelefon, telefonservice, färdtjänst och riksfärdtjänst mm Individ och familjeomsorg, Beskrivande siffror Skuldsanering och budgetrådgivning ärenden Familjerådgivning, nyanmälda ärenden Socialbidrag antal bidragshushåll st - varav hushåll med ålder under 25 år: Barn och familj, antal barn på HVB hem 1 3 Familjehem antal placerade barn och ungdomar 8 7 Kontaktfamilj person antal barn och ungdomar som omfattas av insatsen SoL placeringar vuxna antal som varit placerade LVM antal personer som varit placerade 3 1

8 för utveckling av Ånge kommun 8 (19) Översiktskarta, byggnader och lokaler för vård och omsorg

9 för utveckling av Ånge kommun 9 (19) Id Namn Adress 1 Haffragården ÖSTAVALL 2 Parkbacken Hemskogsvägen 14, ÅNGE 3 Lyktans gruppboende Hemskogsvägen 14, ÅNGE 4 Spångbrogården Parkgatan 10 A, ÅNGE 5 Villa Strandliden Alby 6 Hallstaborg Hallsta, ÅNGE 7 Utsiktens gruppboende Hallsta, ÅNGE 8 Torpsro Torpsro, Centralvägen 14, FRÄNSTA 9 Margaretagården Södra vägen, FRÄNSTA (verks flyttad till Torpsro 2003) 10 Idyllens gruppboende Torpsrogatan 1, FRÄNSTA 11 Fränsta sjukhem Mårtensväg, FRÄNSTA 12 Gläntans gruppboende Mårtensväg, FRÄNSTA 13 Dagcenter Industrigatan 7, FRÄNSTA (verks flyttad till Torpsro 2003) 14 Fränstavägens gruppbostad Fränstavägen 258 F, FRÄNSTA 15 Hammarvägens gruppbostad Hammarvägen 5, TORPSHAMMAR 16 Torpsrogatans gruppbostad Torpsrogatan 2D, FRÄNSTA 17 Forsgatans gruppbostad Forsgatan 1C, TORPSHAMMAR 18 Flottarvägens gruppbostad Flottarvägen 5, TORPSHAMMAR 19 Yxvägens gruppbostad Yxvägen, TORPSHAMMAR

10 för utveckling av Ånge kommun 10 (19) Definitioner, begrepp Vård och omsorg Begreppet Vård och omsorg kan beskrivas som omfattande stöd och service till vissa funktionshindrade, tillhandahållande av socialpsykiatri samt äldreomsorgen. Individ och familjeomsorg Socialtjänsten har ett långtgående ansvar för att skydda utsatta barn, utge ekonomiskt bistånd tillförsörjning samt att sörja för att den enskilde missbrukaren får den vård han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. En stor del av arbetet i barn- och familjegruppen är att utreda ärenden där det finns misstanke om att barn och ungdomar far illa och att ge stöd till dessa familjer. Inriktningen på arbetet är att i första hand ge bistånd till barn, unga och familjer i deras hemmiljö. Exempel på stödåtgärder är kontaktperson/familj, hemma hos insats samt socialt stöd genom samtalskontakter. För att skydda barn och unga från ogynnsamma förhållanden sker ibland placering utanför den egna hemmet. Placering i familjehem är den vanligaste placeringsformen. Fältassistenter ger stöd till ungdomar upp till 25 år. Fältverksamheten är ett samarbete mellan socialnämnden och humanistiska nämnden. Fältassistenterna utbildar föräldrar i grupp i Aktivt föräldraskap. Inom området familjerätt handläggs vårdnads- boende- och umgängesrätten i form av samarbetssamtal, utredningar och avtal, faderskap, nämnärenden och adoptionsärenden. Inom missbruksgruppen bedrivs även eftervårdsgrupper för personer som genomgått dels öppenvårdsprogram dels institutionsbehandling för sitt missbruk. Inom individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår även budgetrådgivning och skuldsanering, tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen, tillsynsärenden enligt tobakslagen samt familjerådgivning. Aktuell lagstiftning, bestämmelser Följande lagar är aktuella vid planens antagande Plan- och bygglag SFS Miljöbalken SFS 1998:808 Socialtjänstlagen 2001:453 Dessutom Lag om vård av missbrukare, Lag om vård av unga, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdslagen mfl samt en mängd speciallagar inom bland annat hälsooch sjukvårdsområdet, familjerätten mfl. Fullständig lagtext se Socialtjänstlagen är av speciellt intresse inom översiktsplaneringen då den anger följande Till socialnämndens uppgifter hör att - göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

11 för utveckling av Ånge kommun 11 (19) - medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, informera om socialtjänsten i kommunen, - genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, - svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Nationella och regionala riktlinjer av vikt Socialdepartementet januari 2002 Välfärdspolitik anpassad efter människors behov Syftar till att Värna medborgares ekonomiska trygghet vid vård och fostran av barn, vid sjukdom. föräldraledighet och handikapp på ålderdomen Erbjuda sociala tjänster av god kvalitet, anpassade efter människors behov Främja människors hälsa, förebygga sjukdom och skador samt minska ojämlikheterna i hälsa. Ansvarsområden; barn, familj, folkhälsa, handikapp, hälso- och sjukvård, pensioner, socialtjänst, trygghet vid sjukdom o ch handikapp, äldre Boende för äldre Riksdagens beslutade Nationell Handlingsplan för äldrepolitiken 1998 Bland de nationella målen ses följande : Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande -ha inflytande Det innebär bla de äldre skall ha inflytande i samhället som boende, patient, mottagare av hemtjänst eller i andra sammanhang - kunna arbeta om de själva vill övergången från arbetsliv till pensionärstillvaron skall underlättas -ha möjlighet att förmedla sina erfarenheter till yngre generationer - få möjlighet att lära sig nytt äldres lust och förmåga att få nya kunskaper, färdigheter och intressen skall tillgodoses Äldre skall - känna trygghet och leva ett oberoende liv - bla ha tryggad ekonomi - kunna påverkas när de skall pensioneras - kunna leva ett så självständigt liv som möjligt att åldras innebär att krafterna så småningom avtar eller att man blir sjuk. Vård omsorg och rehabilitering och annan hjälp skall inriktas på att stödja den enskildes oberoende. Även den som blir helt beroende av ex äldreomsorgen eller sjukvårdens insatser skall ges möjlighet att påverka sitt kiv och sin vardag. - inte behöva flytta på grund av handikapp eller sjukdom. Bostäderna bör redan från början vid nybyggnad eller ombyggnad anpassas till människor med funktionshinder. Den som så önskar skall kunna bo kvar i sin ursprungliga bostad och så långt det är möjligt få sina vårdbehov tillgodosedda i hemmet - kunna röra sig i bostadsområden, i butiker och restauranger, på gator och med kollektivtrafik. Samhället skall planeras på ett sådant sätt att äldres behov av tillgänglighet till allmän service tillgodoses. - Känna sig trygg både hemma och ute på gator och torg. Brottsligheten skall bekämpas.rån och inbrott förändrar för alltid tillvaron för dem som drabbas och skrämmer både dem och andra. Det brottsförebyggande arbetet har stor betydelse för att skapa trygghet för äldre.

12 för utveckling av Ånge kommun 12 (19) Äldre skall mötas med respekt - inte diskrimineras på grund av ålder. Alla människor äldre som yngre skallbehandlas rättvist, jämlikt och med aktning oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar ras eller etniskt ursprung, funktionshinder eller annan omständighet. - Ses som individer Precis som bland yngre människor skiljer sig intressen och förmågor, hälsa tillgångar, behov och kulturell bakgrund. De individuella behoven eller önskemålen skall vara avgörande - Inte utnyttjas eller bli illa behandlade. Äldre människor i vård och omsorg kan befinna sig i en utsatt situation. Vårdslös behandling, nonchalans och nedlåtande tilltal är inte acceptabelt. Den som är beroende av vårdens hjälp drar sig för att anmärka på brister genom personalens yrkesansvar god arbetsledning och effektiv tillsyn skall brister i vård och omsorg motverkas.. - Behandlas med respekt, Äldre har värdefull livserfarenhet och har bidragit med viktiga insatser i arbetslivet och familjen. De som är yngre har all anledning att visa äldre särskild respekt. Äldre skall ha tillgång till en god vård och omsorg - Så långt möjligt ge möjlighet att bo kvar hemma i sin ursprungliga bostad så länge de själva önskar. I hemmet skall man kunna få hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. Man skall också kunna få hjälp med personlig omvårdnad eller sjukvård. De anhöriga skall ges stöd för sina insatser. - Kunna flytta till en särskild boendeform om vårdbehoven är stora. O m behoven är stora och omfattande eller om man inte känna sig säker och trygg där man bor skall man kunna flytta till en särskild anpassad boendeform - ha tillgång till vård och omsorg som passar alla - ha tillgång till hälso och sjukvård på samma villkor som yngre - kunna lita på att vård och omsorg har god kvalitet - kunna lita på att personalen kan sina saker - få avsluta livet med värdighet och i frid Boende för äldre -TEMO-undersökning om boende på äldre dar på uppdrag av SENIOR 2005 en beredning under socialdepartementet Sammanfattande åsikter: Var tredje person i övre medelåldern har inte funderat på boendet när de blir äldre. De allra flesta 8/10 anser att de har tillräcklig kunskap om vilka behov bostaden behöver svara mot när de blir äldre. 7/10 har tillräcklig kunskap om hur de själva kan förändra eller anpassa bostaden så att den blir lättare att bo i när de blir äldre. Många funderar inte alls över sitt framtida boende då frågan ej känns aktuell eller ligger för långt fram i tiden gäller åldersgrupper år, år Av de som fattat ett beslut eller funderat över sitt boende vill 6/10 bo kvar där de bor idag. Närhet till kommunikationer och service är viktigt för 9/10 Närhet till natur och att det finns balkong eller terrass i anslutning till bostaden är viktigt, liksom att bo i närhet av barn, barnbarn eller andra anhöriga 3 /4. Viktigt även att det finns personal i bostadens närhet att tillkalla vid behov dygnet runt Mindre viktigt är närhet till nöjesliv eller bo med människor i egen ålder För de som bor i hyreslägenhet är det viktigare än för de som bor i villa radhus bostadslägenhet att bostaden ligger i samma område som nu, att det är nära till gemensamma utrymmen, att få bo tillsammans med människor i egen ålder. Se även temahäfte 2 Byggande, boende, - Nationella miljökvalitetsmål Riksdagen har beslutat om 15 nationella miljökvalitetsmål. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle med en hållbar utveckling såväl ekonomiskt som ekologiskt, socialt och kulturellt. Miljömålsportalen är den samlade ingången till information om arbetet med Sveriges miljömål se vidare

13 för utveckling av Ånge kommun 13 (19) God bebyggd miljö är ett av de 15 miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Enligt Boverket måste målet tillämpas i ett samspel mellan sociala och kulturella mål för att den goda livsmiljön ska främjas. Detta är ytterst en fråga för medborgarna, varför delaktighet och demokratisk förankring i miljöarbetet är avgörande. Regionala miljömål för Västernorrland antagna av Länsstyrelsen Utdrag ur Dokumentet i sin helhet nås via under strategier Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil Två viktiga områden kan vara en grund för Västernorrlands miljöprofil. Två frågor som vi i länet oavsett miljömål måste arbeta vidare med framöver: miljöanpassad teknik och länsinnevånarnas engagemang ger möjligheter positiv befolkningsutveckling som resultat av stärkt identitet, näringslivets ökade konkurrens och en väl fungerande transportinfrastruktur. Dessa frågor går i många avseenden in i varandra. Om vi t ex utvecklar metoder för att återanvända strandnära industriområden så kan det leda till bättre miljöer för oss själva och kanske också till metoder som kan säljas in nationellt och därmed ge arbetstillfällen. Analysen av regionala insatsområden innebär en profilering i fyra regionala miljökvalitetsmål för God bebyggd miljö. 1. Livskvalitet och miljötänkande En god livsmiljö för alla. För detta behövs planering för en hållbar samhällsutveckling, där bl.a. sociala, kulturella, ekonomiska och estetiska värden tas tillvara, där tillgången till grön- och vattenområden inte reduceras och där gång- och cykelnät samt allmänna kommunikationer utvecklas. Förfallna eller förorenade områden har sanerats och givits ny användning. 2. Regionförstoring. Regionförstoring utan ökad miljöbelastning baserad på en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur och på väl fungerande kommunikationer. 3.Bevara och utveckla kulturarvet. Landsbygdens och tätortens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse utgör både en ekonomisk och miljömässig resurs för framtida permanent- och fritidsboende. 4.Ökad energiåtervinning behandlas under det regionala miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Regionala delmål Det är många faktorer som skiljer miljömålet God bebyggd miljö från övriga mål. En av dessa faktorer är att detta mål går in i de flesta andra mål och berör så många områden. En annan faktor är att i just detta mål är det viktigt att för många frågor inte ange hur målet exakt ser ut, utan istället uttrycka målen i mer generella termer. Arbetet med att påverka livsmiljöer omkring oss innehåller ofta en målformulering dvs. att planeringsprocessen i sig själv är ett sökande efter målet och att målet bestäms under processens gång. Därför är de flesta mål inom God bebyggd miljö uttryckta i generella termer och inte i siffror eller mer exakt formulerade slutmål. Livskvalitet och miljötänkande Vision för stadens utveckling 1.Den hållbara staden är unik. Varje stad har en egen identitet att utgå från, skapad av platsen, historien, större anläggningar, byggnaderna och livet mellan husen. I arbetet ingår att utforma även nya estetiskt tilltalande boendemiljöer, attraktiva för alla med mötesplatser, service - och sist men inte minst, ett rikare kultur- och nöjesutbud. Dessutom ingår att främja god arkitektur med en bebyggelsestruktur som möjliggör anslutning till fjärrvärmeanläggningar, minskat behov av resor, grön- och vattenområden, ökade möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten, återanvändning av sanerade industriområden i omvandlade centrala

14 för utveckling av Ånge kommun 14 (19) stadslägen mm. Pågående process t.o.m Nedlagda industriområden Samordnas med delmålen under rubriken Förorenade områden i avsnittet Giftfri miljö. Försköning av småcentra 2. Kommunala planer för vitalisering av centra i stadsdelarna och de mindre tätorterna finns framtagna senast år Strävan skall vara att utveckla vackra, tillgängliga och trygga offentliga miljöer, att skapa träffpunkter och arbetet ska ske i samverkan med medborgarna. Avfall och Avfallshantering i glesbygd Allt avfall inklusive farligt avfall behandlas under Giftfri miljö, radon under Säker strålmiljö och naturgrus under Geologisk mångfald. Regionförstoring Planer för transporter 3.Senast 2008 beskrivs transportsystemen i de kommunala översiktsplanerna. En redovisning av och ett ställningstagande till hur miljöanpassade transportsystem skall utvecklas finns. För att kunna genomföra en regionförstoring bl.a. utan ökande miljöbelastning krävs att andelen resor med kollektiva transportsystem i förhållande till resor med bil ökar. Till år 2010 ska denna andel öka med 10 % och med 20 % till år 2020 jämfört med år Förnyelsebara drivmedel Behandlas under Begränsad klimatpåverkan. Bevara och utveckla kulturarvet Planer 4. Strategier antas senast 2010 om hur arkitekturhistoriskt värdefulla miljöer och länets kulturarv ska värnas och utvecklas. Även modernare inslag med högt gestaltningsvärde måste bibehållas. Erfarenheterna läggs till grund för utformningsprogram för bebyggelse. Hur målen kan nås Utdrag ur Livskvalitet och miljötänkande Samtliga aktörer bör verka för samverkan kring miljöfrågor, attitydförändringar, förståelse för behovet av förändringar och en effektiv informationsspridning (miljökvalitetsmål 1). Arbetet med att uppnå God bebyggd miljö måste ske i dialog med länsinvånarna, såväl inom ramen för översiktsplanearbetet som i övriga aktiviteter. Kommunerna och länsstyrelsen bör utveckla formerna för demokratiutveckling, så att länsmedborgarna engagerar sig mer i samhällsplaneringen (miljökvalitetsmål 1, delmål 1). I stora delar av målet God bebyggd miljö finns idag lagstiftning, normer eller andra styrmedel för ett genomförande av målen. Detta gäller avfall, buller, radon, strandskydd m.m. Därför har det inte i detalj utvecklats hur dessa mål ska nås inom det regionala arbetet. Sektoriella åtgärdsprogram för grönområden, kulturmiljöer m.m. bör arbetas fram i växelverkan med visionen/strategin för tätorternas utveckling, där helheten spelar större roll och perspektivet är tvärsektoriellt och strukturellt övergripande. Det mesta av planering som berör mark- och vattenanvändning och fysiska strukturer kan göras inom ramen för kommunernas översiktsplane- och detaljplanearbete, om tillräckliga resurser finns. Det är här viktigt att såväl kommunerna själva som länsstyrelsen för en kontinuerlig diskussion om vilka förändringar, inventeringar eller annat som behövs i allas samverkan kring en hållbar samhällsplanering, så att miljömålen kan vidareutvecklas. Inom ramen för den fysiska planeringen utarbetas en strategi/vision för kommunens tätorts- och glesbygdsutveckling senast 2007 (miljökvalitetsmål 1, delmål 1). Kommunerna bör planera för en hållbar stadsutveckling, vilket innebär att bl.a. sociala, kulturella, ekonomiska och estetiska värden tas tillvara, att tillgången till grön- och vattenområden inte reduceras samt att gång- och cykelvägar, respektive kommunikationer utvecklas (miljökvalitetsmål 1, delmål 1). Kommunerna och länsstyrelsen bör ta fram planer för vitalisering av centra i stadsdelar och mindre tätorter senast 2010 (miljökvalitetsmål 1, delmål 2). Kommunerna ska verka för ett attraktivt boende som stimulerar till nyföretagande och utveckling av befintligt näringsliv, bibehållande av en god glesbygdsservice -

ÖVERSIKTSPLAN 1 (12) för utveckling av Ånge kommun Rekreation och friluftsliv Temahäfte 11

ÖVERSIKTSPLAN 1 (12) för utveckling av Ånge kommun Rekreation och friluftsliv Temahäfte 11 ÖVERSIKTSPLAN 1 (12) Fiske i sommarkväll, Foto: Leif Milling Getberget, Foto: L Milling Fränsta simhall, Foto L Milling ÖVERSIKTSPLAN 2 (12) Innehåll sida Kommunala skäl för arbete med rekreation och friluftsliv

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÄVSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige

ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÄVSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÄVSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2001-02-19 0 FÖRORD Människans närmiljö och delaktighet är av stor vikt för vårt välbefinnande. Översiktsplanen började därför med ett omfattande

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer