MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (IMCO/CM/08/2010) Angående: Rapport om besöket av delegationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd i Indien (31 oktober 5 november 2010) CM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 Delegationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO): Höll mycket informativa möten i Bombay med guvernören för delstaten Maharashtra och Bombays tullmyndighet Deltog i en rundabordskonferens som arrangerats av rådet för EU-medlemsstaternas handelskammare i Indien tillsammans med FICCI och diskuterade ekonomiska partnerskap mellan EU och Indien och hur ett närmare samarbete skulle kunna bli till ömsesidig nytta Genomförde studiebesök på Bharat Forge Ltd och Tata Motors i Pune för att lära sig mer om bilindustrins verksamhet i en globaliserad era Diskuterade i Bangalore med företrädare för Nasscoms, Infosys och Bangalores handelskammare och den indiska affärssektorn för att förstå hur Indien hanterar en rad viktiga regleringsfrågor såsom tjänster, standardisering, tull- och konsumentskydd som är centrala faktorer på stora inre marknader, oavsett om det är i Europa eller i Indien Höll en mycket välbesökt presskonferens med företrädare för offentliga medier i Indien Besökte Bosch-enheten i Bangalore för att diskutera europeiska företag i Indien Togs emot av ministern för e-förvaltning i Karnataka för att diskutera genomförandet av plattformen för e-förvaltning och e-upphandling i Karnataka. Deltagande ledamöter av Europaparlamentet och IMCO: Malcolm HARBOUR (ordförande ECR), Sandra KALNIETE (EPP), Malgorzata HANDZLIK (EPP), Regina BASTOS (EPP), Barbara WEILER (S&D), Sylvana RAPTI (S&D), Cristian Silviu BUSOI (ALDE), Heidi RÜHLE (Verts/ALE), Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES (GUE) Inledning Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) var i Indien från den 31 oktober till den 5 november Under sitt besök reste de till Bombay, Pune och Bangalore. PE v /43 CM\ doc

3 IMCO:s besök var ett undersökningsuppdrag under vilket utskottet utbytte synpunkter och erfarenheter för att få en bättre förståelse av hur det indiska systemet fungerar när det gäller de frågor som faller inom räckvidden för utskottets mandat. IMCO-delegationen leddes av ordförande Malcolm Harbour, och där ingick ytterligare åtta parlamentsledamöter och deras rådgivare, assistenter och tolkar (sammanlagt 19 personer). Delegationen ville förstå hur Indien hanterar en rad viktiga regleringsfrågor såsom tjänster, standardisering, tull- och konsumentskydd som är centrala faktorer på stora inre marknader, oavsett om det är i Europa eller i Indien. Mötena med ledare i globala företag och diskussioner med ledande regeringstjänstemän, ämbetsmän och ekonomiska experter gav en bättre förståelse av utmaningarna för Indiens tillväxt och utveckling och landets ambitioner som en central EU-handelspartner och global aktör. Måndagen den 1 november Informationsmöte med ambassadör Danièle Smadja Ambassadör Danièle Smadja hälsade IMCO-delegationen välkommen med ett frukostmöte. Hon började med att belysa bland annat två grundläggande likheter mellan EU och Indien: Det finns 28 delstater i Indien och 27 stater i EU, liksom 22 språk i Indien och 23 språk i EU. Båda värnar om demokratiska värden och Indien är känt som den största demokratin. Men en djupare liggande skillnad är att Indien i sina yttre förbindelser hittills tänker i bilaterala termer medan EU även förhandlar multilateralt, och med hänsyn till kommande diskussioner om att fördjupa partnerskapet mellan EU och Indien så är detta en skillnad som måste övervinnas. Indien som en strategisk partner för EU Europeiska unionen och Republiken Indien drar nytta av sina långvariga förbindelser som går tillbaka till början av 1960-talet. Det gemensamma politiska uttalandet från 1993 och samarbetsavtalet från 1994 som utgör den nuvarande rättsliga ramen för samarbetet öppnade dörren för en bred politisk dialog som utvecklas via årliga toppmöten, regelbundna ministermöten och expertmöten blev Indien en av EU:s så kallade strategiska partner. Sedan 2005 har den gemensamma handlingsplanen, som sågs över 2008, bidragit till att utnyttja möjligheterna med detta partnerskap fullt ut på nyckelområden som är av intresse för Indien och EU. Förhandlingarna med Indien är en viktig handelspolitisk prioritering för EU. Ett ambitiöst frihandelsavtal med Indien skulle bli det första avtalet som ingås med en stor tillväxtekonomi. Det skulle öppna dörren inte bara för en marknad med mer än 1 miljard alltmer välbärgade konsumenter och en ekonomi med en tillväxttakt på nästan 10 procent, utan även etablera bestående ekonomiska band med övriga Asien. CM\ doc 3/43 PE v01-00

4 Förhandlingarna är för närvarande inne i ett avgörande skede och det pågår ett intensivt arbete. Den 10:e förhandlingsrundan som hölls den 6 8 oktober 2010 i Delhi följdes av huvudförhandlarnas inventering den 11 oktober och möte på generaldirektörsnivå den 13 oktober i Bryssel. Detta följdes av ett möte den 8 10 november 2010 i Bryssel och en rad kontakter på hög nivå inför toppmötet den 10 december 2010 i Bryssel. EU är Indiens viktigaste handelspartner. Många ansedda företag investerar i Indien på olika områden som energi, civil luftfart, hamnar, informationsteknik, bilar, läkemedel, finansiella tjänster och detaljhandel. EU håller också på att bli ett viktigt mål för Indiens utländska investeringar inom sektorer som stål, läkemedel, bilar, IT och energi. Under 2008 uppgick Indiens investeringar i EU till 2,4 miljarder euro. Ändå upprätthåller Indien fortfarande avsevärda tullar och andra avgifter som utgör hinder för handeln med EU. Europeisk konkurrenskraft är i allt större utsträckning beroende av möjligheterna att verka globalt. EU står för mer än 20 procent av handeln och för nästan hälften av de utländska direktinvesteringarna i hela världen. Utmaningen för europeiska företag är att utnyttja de möjligheter som globaliseringen ger och samtidigt minimera riskerna för orättvis handel eller ren protektionism. Marknadstillträde för EU - INDIEN Indien är en av de snabbast växande ekonomierna i världen med en marknad på mer än 1 miljard människor och en tillväxttakt på mellan 8 och 10 procent. Det är också en viktig handelspartner för EU. Under 2007 uppgick exporten av varor och tjänster från EU till Indien till 32,9 miljarder, medan importen av varor och tjänster till EU från Indien uppgick till 34,9 miljarder euro. För IMCO:s delegation i Indien var det viktigt att undersöka vissa frågor som är av gemensamt intresse för både EU och Indien, och dessa frågor, som ligger inom IMCO:s ansvarsområde, skulle kunna innebära en avsevärd överlappning mellan handelspolitik och inremarknadspolitik, däribland bland annat standardisering, typgodkännande, internationellt tullsamarbete om tulltaxor och icke-tariffära hinder, produktsäkerhet och ömsesidigt erkännande. Att skapa nya möjligheter för EU-exportörer får ny betydelse mot bakgrund av två utvecklingstendenser: Den första tendensen är den globala recession som har lett till införandet av nya handelshinder. I större utsträckning än tidigare omfattar dessa handelshinder inte endast traditionella importavgifter eller kvoter, utan även diskriminerande bestämmelser och inhemska standarder. Den andra tendensen är den ökande konkurrens som europeiska företag möter från asiatiska ekonomier och som ofta åtföljs av mer självmedveten handelspolitik. Samtidigt håller särskilt Kina på att bli en allt attraktivare marknad före europeiska företag. PE v /43 CM\ doc

5 I detta sammanhang behöver europeiska företag mer än någonsin tidigare bättre marknadstillträde till tredjeländer. Det är ytterst viktigt att se till att de tillfälliga restriktiva åtgärder som införts under krisen inte blir en del av handelsordningen även när ekonomin får fart. Det krävs gemensamma insatser av Europeiska unionen, medlemsstaterna och näringslivsorganisationer för att skapa nya möjligheter för stora och små företag i det globala sammanhanget. Lissabonfördragets ikraftträdande och särskilt inrättandet av Europeiska utrikestjänsten utgör en ny möjlighet för EU och medlemsstaterna att effektivisera sin ekonomiska diplomati. Internationellt samarbete Förutom att minska marknadshinder, som att avskaffa traditionella importavgifter eller kvoter och diskriminerande bestämmelser och standarder behövs internationellt samarbete om politiska åtgärder för marknadsutformning, t.ex. att utveckla en samordnad strategi för standarder, produktsäkerhetsåtgärder och immateriell äganderätt. Att ta itu med dessa frågor i nära samarbete med näringslivsorganisationer är likaså viktigt för att göra det möjligt för företag utnyttja de möjligheter som globaliseringen ger. Anpassade produktsäkerhetsåtgärder är inte bara viktiga för att trygga europeiska företags tillträde till internationella marknader. De bidrar också till att skapa konsumentförtroende för europeiska produkter utomlands. I sina avslutande kommentarer informerade Danièle Smadja även delegationen om huvudinslagen i den rådande situationen i Indien och Kina. Indien och Kina har upplevt stabila tillväxttakter på respektive 8,8 och 10 procent under 2010, och Asien kommer att fortsätta att leda den globala återhämtningen enligt det senaste meddelandet från tjänstemän i Internationella valutafonden (IMF) i april Dessutom fortsätter Indien och Kina att dra till sig höga investeringsnivåer. Nivåerna på de inhemska bruttoinvesteringarna i Indien och Kina är de högsta i världen med respektive 35 och 42 procent av bruttonationalprodukten (BNP) under Eftersom investeringsnivåerna till skillnad från de sjunkande nivåerna i Japan och Sydkorea ökar i Indien och Kina, har de avlöst dem som Asiens tillväxtmotorer. Med sin snabba ekonomiska tillväxttakt har Indien och Kina förbättrat sina placeringar som populära platser för investeringar. I undersökningar rankas Indien som den näst mest attraktiva platsen endast överträffat av Kina. Både Indien och Kina erbjuder stora investeringsmöjligheter inom många olika sektorer. Betecknande nog samarbetar många Indiska och kinesiska företag för att bygga upp en ny konkurrenskraft. Möte med hans excellens Kateekal Sankaranarayanan, guvernör i Maharashtra Som ledare och för IMCO-delegationen i Indien och ordförande för IMCO hyllade Malcolm Harbour offren för terroristattentatet den 27 november 2008 i Bombay. Guvernören i Maharashtra (tidigare guvernör i Kerala) uttryckte sin uppskattning av IMCO:s hyllning av offren för attentatet. Han informerade sedan delegationen om CM\ doc 5/43 PE v01-00

6 regionens politik, gjorde jämförelser och redogjorde för en rad åtgärder som antagits för att dra till sig investeringar inom vissa sektorer i Maharashtra. Maharashtra, en delstat i västra Indien, är den näst folkrikaste efter Uttar Pradesh och den tredje största till ytan i Indien. Det är den rikaste delstaten i Indien som bidrar med 15 procent av landets industriproduktion och 13,2 procent av dess BNP under åren Bombay är huvudstad i Maharashtra. Han var tidigare guvernör i Kerala och förklarade hur regionerna skiljer sig åt. Maharashtras bruttonationalprodukt för 2008 beräknades bli 150 miljarder US-dollar i gällande marknadspriser. Delstatens skuld uppskattades till 36 procent av BNP år Maharashtra är den näst mest urbaniserade delstaten med en stadsbefolkning på 42 procent av hela befolkningen. Som i alla delstater i Indien är guvernören den formella statschefen som utses av unionsregeringen. Maharashtras lagstiftande församling har två kamrar det är en av de få delstater i Indien som har en tvåkammarmodell. Vidhan Sabha (lagstiftande församling) är den andra kammaren och består av direktvalda ledamöter. Den högsta ministern väljs av ledamöterna i Vidhan Sabha. Vidhan Parishad (lagstiftande rådet) är den första kammaren vars ledamöter är indirekt valda av ett elektorskollegium. Maharashtra har tilldelats 19 platser i Rajya Sabha och 48 i Lok Sabha, Indiens nationella parlament. Huvudstaden Bombay är säte för Vidhan Sabha delstatsförsamlingen och Mantralaya, regeringens förvaltningskontor. Den lagstiftande församlingen samlas för budget- och monsunsammanträdena i Bombay, och för vintersammanträdet i Nagpur, som har utsetts till delstatens reservhuvudstad. Malcolm Harbour svarade genom att dra paralleller mellan Indien och EU och framhöll att utländska direktinvesteringar är av stort intresse för båda parter. Frihandelsavtalen är centrala. Frågan är också hur man ska skapa förtroende hos alla intressenter för att få till stånd mer investeringar och bevilja krediter för att stödja varandra. Tillsammans med IMF finns det mer än 900 miljarder euro att besluta om. För att öka förtroendet på alla nivåer är standardisering ytterst viktigt eftersom den möjliggör fastställande av likvärdighet genom reglering och därefter ömsesidigt erkännande. Textilier är en viktig produkt för EU nyligen hade vi frågan om ekologisk bomull i Tyskland. Guvernören framhöll att samma standarder och samma mervärdesskatter nu gäller i hela Indien. Men när det gäller jordbruksprodukter förekommer en del skillnader i avgifter till följd av ett gemensamt avtal. I fråga om offentlig upphandling finns det fastställda minimipriser i hela Indien. Säljare kan ta ett högre pris men inte ett lägre. Indien fäster mycket stor vikt vid yrkesutbildad arbetskraft. Man lägger mycket stor tonvikt vid yrkesutbildning. En fråga som delegationen ställde var Hur viktigt är det för Indien att sluta ett frihandelsavtal med EU?. En stor fråga är icke-tariffära hinder och deras avskaffande. Särskilt viktiga är t.ex. viner och spritdrycker och bilar som kommer från Europa liksom viner och spritdrycker som produceras i Indien. Det finns känsliga frågor som gäller hela Indien och interregionala känsliga frågor. Varje delstatsguvernör har något som står på spel när det gäller att avgöra resultatet av de diskussioner som ska hållas den 10 december den avgörande dagen för PE v /43 CM\ doc

7 förhandlingarna om frihandelsavtalet. Andra frågor som diskuterades var förstärkningen av rupien. Sist men inte minst framförde guvernören i sitt tal ett budskap: Maharashtra är en stabil ekonomi och därför bör europeiska investerare inte vara rädda för att investera. Maharashtra skulle gärna se en större förutsägbarhet i utländska direktinvesteringar. Ordföranden för IMCO avslutade med att konstatera att detta är ett första besök under vilket vi hoppas lära oss så mycket som möjligt, och att vi hoppas återkomma för att fördjupa våra kunskaper. Möte med K. R. Bhargava, generalkommissarie, Bombays tullmyndighet (med ett studiebesök på tullmyndigheten i Bombay) IMCO-delegationen fick göra ett studiebesök i Bombays hamn och containerparken hos Bombays tullmyndighet. Bombays tullkammares historia Generalkommissarien redogjorde kortfattat för Bombays tullkammares historia. Den har funnits sedan 1878 när sjötullagen antogs, som sedan ersattes av tullagen I början omfattade Bombays tullkammares jurisdiktion Bombays hamn och stadsgräns liksom området i närheten av flygplatsen. Aktiviteterna mot smuggling inom detta område var en del av tullkammarens verksamhet där även tullbehandlingen av passagerare på flygplatsen och av varor på fraktflygsterminalen ingick. Under senare delen av sextiotalet ökade plötsligt smugglingen kraftigt och för att bekämpa det allt större smugglingshotet och stärka smugglingsbekämpningen på västkusten inrättades tullkommissariatet (förebyggande) 1970 under en separat tullmyndighet (förebyggande) genom att överta tullkammarens undersöknings- och underrättelseavdelning och punktskattemyndighetens sjö- och bevakningsavdelning i Bombay och guldkontrollen. Bombays tullkammare hade hand om tullverksamheten på flygplatsen och flygfraktterminalen till 1983 när en separat tullmyndighet, Sahar Airport inrättades som 1997 delades upp i tullmyndigheten för flygplatsen och tullmyndigheten för flygfraktterminalen. Detta blev nödvändigt på grund av den anmärkningsvärda ökningen av flygtrafiken genom införandet av superjumboplan och för effektiv kontroll av den dagliga verksamheten på flygplatsen och flygfraktterminalen. Den nuvarande uppdelningen i tre separata kommissariat: Bombays nya tullkammare Bombays nya tullkammare delades senare upp i tre separata kommissariat i juli 1997, nämligen tullkommissariatet (import), tullkommissariatet (exportfrämjande) och tullkommissariatet (allmänt). Importkommissariatet har hand om värdering och undersökning av importerade varor. Tullkommissariatet (exportfrämjande) har hand om bedömning av export och exportrelaterad import och undersökning av exportvaror. Tullkommissariatet (allmänt) har hand om mark, byggnation, fordon, fastigheter, inkvartering, MCD, revision, kontanter, konton, datorer, företag för kollektiva investeringar, övervakning, UB-centrumet, personal, kontrollaboratoriet för CM\ doc 7/43 PE v01-00

8 tullinkomster och organisationen för förebyggande åtgärder inklusive Gr. D Estt och CHA. Programförklaring för Bombays nya tullkammare Att utveckla lämpliga processer, förfaranden och mekanismer genom att använda teknik för att: ta upp skatter enligt tillämpliga skattesatser underlätta och främja internationell handel och trafik förhindra gränsöverskridande smuggling och handelsbedrägerier arbeta för säkerhet och trygghet i samhället och omgivningen med stöd av och i samarbete med intressenter. Handeln mellan EU och Indien är mycket betydande. Under 2009 var exporten från EU till Indien och exporten från Indien till EU nästan lika stora, ungefär 4 miljarder TEU (tjugofotsenheter). Efter en första presentationsrunda förklarade Malcolm Harbour hur IMCO handlägger tullfrågor i förhållande till GD Handel och kommissionen. Från IMCO:s ståndpunkt behandlas tullfrågor även med avseende på upphovsrätt och immateriell äganderätt för att förhindra förfalskning liksom med hänsyn till konsumentskydd för att förhindra importer som skulle kunna vara farliga/skadliga för konsumenterna. De viktigaste varorna som importeras vid tullmyndigheten från EU omfattar (i fallande ordning enligt fob-värde) järn och olegerad stålplåt, konfektionskläder, mattor, digital video, skivminnesenheter, turbokompressorer, svarvar, insektsmedel, tillväxtmedel, skodon, organiska föreningar, fordonsdelar, läkemedel och färska druvor. Tullmyndighetens uppgifter uppbörd av tullavgifter på importer och exporter i enlighet med grundläggande tullagstiftning (tullagen 1962 och lagen om tullavgifter 1975) genomförande av de olika bestämmelserna i tullagen som reglerar importer och exporter av varor, bagage, postartiklar och ankomst och avgång för fartyg, flygplan etc. fullgörande av olika myndighetsfunktioner och upprätthållande av olika förbud och restriktioner gällande importer och exporter enligt tullagen och andra tillämpliga lagar förebyggande av smuggling inklusive förbud mot narkotikabruk/handel hantering av internationella passagerare. Åtgärder för konsumentskydd genomförande av immateriell äganderätt Genom Trips-avtalet infördes immaterialrätt i det internationella handelssystemet. Trips är ett internationellt avtal som förvaltas av WTO, där Indien också är en signatärstat, med särskilda verkställighetsförfaranden, rättsmedel och tvistlösningsförfaranden. Skyddet av immateriella rättigheter är viktigt eftersom förfalskade produkter annars skulle kunna utsätta PE v /43 CM\ doc

9 allmänheten för allvarliga hälso- och säkerhetsrisker (terrorism kan utnyttja den ytterst lönsamma förfalsknings- och privatbranschen för att finansiera sin verksamhet). Likaså använder förfalskare den senaste tekniken för att tillverka sina förfalskade produkter. Som följd av sin position på land, till sjöss och vid luftgränserna är tullen bäst lämpad att skydda de yttre gränserna. Detta innebär att tullen står i främsta linjen i kampen mot förfalskning. Tullen står för 90 procent av alla beslag av förfalskade varor i Europa och för mer än 70 procent i hela världen. Utmaningar för tullmyndigheten: Att hantera ökande volymer med begränsad personal. Att avväga behovet av att stoppa intäktssvinn och av säkerhet mot underlättande av handeln. Att bekämpa gränsöverskridande överträdelser och handelsbedrägerier, inbegripet penningtvätt. Kontinuerlig fokus på teknisk uppgradering för att utveckla diskreta metoder för bedömning och tillsyn. Integration av granskning av intyg från tredje part, t.ex. har fall med felaktiga PSIC-bevis observerats vid skrotimport. Konferens mellan EU och Indien som arrangerats av rådet för EU-medlemsstaternas handelskammare tillsammans med FICCI (2:a mötet) Branscher som informationsteknik utgör en grund för samarbetet mellan EU och Indien. Delstaterna i Indien har en gemensam uppgörelse om ekonomiskt samarbete som påminner om EU med sina medlemsstater. Indien är övertygat om att frihandelsavtalet kommer att bana väg för givande ekonomiska avtal, utbyten för yrkesverksamma och närmare band. Det är första gången som IMCO har gjort ett särskilt besök i Indien. Först skulle man kunna tro att utskottet för den inre marknaden har blicken riktad inåt men faktum är att perspektivet sträcker sig längre än föreställningar om frihandel. Målet är att skapa ett verkligt, långvarigt och aktivt ekonomiskt partnerskap. Den inre marknadens teknologi ingår i temat innovation och det är ett gemensamt mål för detta ekonomiska partnerskap. När det gäller varor har stora framsteg gjorts och detta beror framför allt på standarder. Varor som producerats i en del av EU säljs i en annan del av EU. I Indien är detta ännu inte fallet eftersom det finns vissa hinder mot detta särskilt i fråga om vissa slags varor. Å andra sidan kan man i EU inte ha ett bankkonto förrän man har en lokal adress. I tjänstedirektivet behandlas de fina administrativa detaljer som gäller för att bo i ett land och etablera sig i ett annat land. EUGO gör det möjligt att enkelt klara av formaliteterna för att etablera en verksamhet i en annan stat. Detta är ett resultat av tjänstedirektivet. Farliga produkter kan i en del fall skada en handelspartners anseende. IMCO har talat med tullmyndigheter och politiska beslutsfattare för att se hur standarder definieras och hur konsumentskyddet tryggas. En mekanism måste inrättas för att lyfta fram dessa idéer och hitta sätt att utnyttja dem. En del av utmaningen är att hitta sätt att finansiera innovativa idéer. Den svåraste tiden för en entreprenör är när en ny idé kläcks som skulle kunna tillämpas på problem och lösa dem. I början kan banker vara ovilliga att finansiera nya idéer. CM\ doc 9/43 PE v01-00

10 Denna delegation är mycket viktig eftersom det är väsentligt att parlamentsledamöter förstår hur Indien fungerar med hänsyn till att Indien är en viktig partner för EU, ett partnerskap som inte bara gäller handel. Vi har teknologi i Europa och den står till allas förfogande, så låt oss göra vad som krävs för ett partnerskap för gemensam innovation. I oktober 2008 öppnades European Business and Technology Centre (EBTC) i Delhi. Det är ett projekt som medfinansieras av Europeiska kommissionen och bildas av EuroChambres som leder ett konsortium med 16 partner. EBTC har som mål att stödja europeiska företag och vetenskapliga och tekniska enheter. EBTC:s huvudsyften är att: hjälpa europeiska företag och forskare att få tillträde till den indiska marknaden främja och stödja europeisk ren teknik i Indien öka förståelsen bland små och medelstora företag och vetenskapliga och tekniska enheter i EU för alla möjligheter som erbjuds i Indien skapa synergier och aktiva kontakter med andra europeiska intressenter som finns i landet och bidra till att stärka den politiska dialogen och näringslivssamarbetet mellan EU och Indien. Den 1 november 2010 öppnades EBTC:s nya Bombaykontor. De följande två kontoren öppnas i Bangalore och Madras. Om man ser till investeringar så är EU den viktigaste handelspartnern. Andelen EU-importer har med åren minskat även om EU fortfarande kan glädja sig åt att vara Indiens främsta handelspartner. Men situationen behöver förbättras. Den 10 december kommer både Indien och EU att visa stor beredvillighet att diskutera frågan. Den kommande handelsdiskussionen syftar till att behandla marknadsregleringen, öka investeringsflöden och uppmuntra att göra skillnad. I handeln mellan EU och Indien behöver 90 procent av avgifterna på båda sidor justeras på de två sidorna. Vi måste finjustera alla insatser och detaljer för att veta vad vi talar om. Det nya avtalet kommer att skapa nya öppningar. Indien erbjuder lågkostnadsinnovation. Det är Indiens styrka. Frågan är hur denna styrka kan utvecklas för att bli till så stor fördel som möjligt för alla berörda parter. PE v /43 CM\ doc

11 Tisdagen den 2 november Möte med Baba Kalyani, styrelseordförande och verkställande direktör för Bharat Forge. Bharat Forge Limited (BFL), företaget som utgör flaggskeppet i Kalyani-gruppen (2,4 miljarder US-dollar) tillverkar olika smides- och maskintillverkade komponenter för fordonssektorn och för andra sektorer. Med stöd av en kapacitet att tillhandahålla fullständiga tjänster och en tillverkningsmodell på två kontinenter erbjuder Bharat Forge genomgående lösningar från produktidé till utformning och slutligen tillverkning, provning och validering. Baba Kalyani förklarade att Bharat är ett internationellt företag med anläggningar även i Europa, och i varje land där de är etablerade anställer de lokal arbetskraft. Ursprungslandet är Indien. Hans far startade företaget Sedan verksamheten började 1966 har BFL passerat flera milstolpar och är i dag en av de största och tekniskt mest avancerade tillverkarna av smidda och maskintillverkade komponenter. Som ett av Indiens framväxande multinationella bolag har företaget tillverkning på elva platser i fem länder fyra i Indien, tre i Tyskland, två i Kina, en i Sverige och en i Förenta staterna. Till deras kunder hör de fem ledande personbilstillverkarna och de fem ledande nyttofordonstillverkarna i världen. Listan omfattar praktiskt taget varje OEM- och Tier 1-bilföretag. Sedan grundandet av Kalyani-gruppen 1980, som i dag är ett ledande industriföretag, har Bharat Forge Limited (BFL) den största smideskapaciteten i världen och är det största smidesföretaget i Europa. Ursprunget till stålet finns i Indien och i Europa fast de tycker att priserna i Europa är höga. De är mycket kundorienterade och försöker göra allt i kundsyfte. Det är det enda indiska företaget som kan ståta med så många andelar i företag över hela världen. De ställer människan i fokus: För 25 år sedan bestämde de sig för att investera i know-how. Nästan alla anställda har en universitetsexamen och Bharat fortsätter att utbilda sin personal. BFL flyger in professorer från universitetet i Warwick och ger studerande arbetstagare möjlighet att ta en examen vid universitetet i Warwick. De uppmuntrar sina anställda att fortsätta sina studier master- och doktorsexamen varvid studierna till hälften bedrivs i Indien och till hälften i Europa. De utvecklar även program med Tyskland. Det finns även kvinnliga ingenjörer och de har för avsikt att snart börja anställa utlänningar. BFL har som mål att gå från nuvarande inriktning på 100 procent fordonssortiment till en 75-procentig ökning på övrigt sortiment till 2015, samtidigt som fordonsgrenens storlek behålls. CM\ doc 11/43 PE v01-00

12 Bharat Forge Limited investerar också mer än 1 miljard euro i högteknologi - superkritisk teknik med låga koldioxidutsläpp. De har som mål att leverera energi i hela Indien. Möte med Tata Motors Ltd Tata Motors Limited är Indiens största bilföretag med konsoliderade intäkter på rupier (20 miljarder US-dollar) under Företaget är ledande inom kommersiella fordon i varje segment och hör till de tre största inom passagerarfordon med vinnande produkter i kompakt-, mellan- och nyttofordonssegementen. Företaget är den fjärde största lastbilstillverkaren i världen och världens näst största busstillverkare. Företagets anställda leds av visionen att vara bäst på vårt sätt att driva verksamheten, bäst på de produkter vi levererar och bäst på vårt värdesystem och etik. I likhet med Bharat Forge Ltd investerar de starkt i know-how och Tata Motors hjälper sina anställda att förverkliga sin potential genom innovativ personalpraxis. Tata Motors grundades 1945 och finns över hela Indien. Mer än 4 miljoner Tata-fordon trafikerar indiska vägar sedan de första rullade ut Ingenjörsvetenskapliga forskningscentret Pune inrättades 1966 och hör till de bästa i världen. Det har hedrats med två ansedda utmärkelser The DSIR National Award for R&D Effort in Industry 1999 och National Award for Successful Commercialisation of Indigenous Technology by an Industrial Concern Efter en strategisk allians med Fiatgruppen 2005 har Tata Motors grundat ett gemensamt industriföretag med Fiat India Automobiles Pvt LTD i Ranjangaon (Maharashtra) för att tillverka både Fiat- och Tata-bilar och Fiat drivsystem. Företagets nät för återförsäljning, tjänster och reservdelar omfattar mer än kontaktpunkter. Tata Motors var det första företaget inom Indiens tekniksektor som listades på New York-börsen (september 2004) och har även utvecklats till ett internationellt bilföretag. Via dotterbolag och närstående bolag har Tata Motors verksamhet i Storbritannien, Sydkorea, Thailand och Spanien. Till dessa hör Jaguar Land Rover, ett företag som omfattar de två kända brittiska märkena som förvärvades Under 2004 förvärvades Daewoo Commercial Vehicles Company, Sydkoreas näst största lastbilstillverkare. Företaget med det nya namnet Tata Daewoo Commercial Vehicles Company har lanserat flera nya produkter på den koreanska marknaden samtidigt som det också exporterar dessa produkter på flera internationella marknader. I dag kommer två tredjedelar av exporten av tunga nyttofordon från Sydkorea från Tata Daewoo. Under 2005 förvärvade Tata Motors en andel på 21 procent i Hispano Carrocera, en ansedd spansk busstillverkare och senare återstående andel under Hispanos har utökat sin närvaro till andra marknader. Under 2006 bildade Tata Motors ett gemensamt företag med Brasilienbaserade Marcopolo, globalt ledande inom karosstillverkning för bussar i syfte att tillverka kompletta bussar för Indien och vissa internationella marknader. Under 2006 gick Tata Motors in i ett gemensamt företag PE v /43 CM\ doc

13 med Thonburi Automotive Assembly Plant Company i Thailand för att tillverka och marknadsföra företagets pickupbilar i Thailand. Tata Motors nya anläggning (Thailand) har börjat tillverka Xenon-pickuplastbilar sedan Xenon lanserades i Thailand Tata Motors utvidgar också sin internationella närvaro som sedan 1961 har befästs genom exporter. Företagets nytto- och passagerarfordon marknadsförs redan i flera länder i Europa, Afrika, Mellanöstern, Sydostasien, Sydasien och Sydamerika. Det har franchise-/ gemensam monteringsverksamhet i Kenya, Bangladesh, Ukraina, Ryssland, Senegal och Sydafrika. I januari 2008 presenterade Tata Motors sin folkbil, Tata Nano, som Indien och hela världen har sett fram emot. Tata Nano lanserades sedan som planerat i Indien i mars Nano är en innovation som innebär en succé för den globala bilindustrin och som gör att tusentals familjer får tillgång till bilens bekvämlighet och säkerhet. Priset på standardversionen har fastställts till rupier (exklusive moms och transportkostnader). Bilen är utformad med tanke på en familj, den har ett rymligt passagerarutrymme med gott om benutrymme och god takhöjd. Fyra personer har gott om plats. Dess utformning med en monokupé kommer att bli ett nytt riktmärke för småbilar. Dess säkerhetsprestanda är bättre än de lagstadgade kraven i Indien. Även dess avgasutsläppsnivå är lägre än de lagstadgade kraven. När det gäller de totala föroreningarna har bilen lägre föroreningsgrad än de tvåhjulingar som idag tillverkas i Indien. Det slimmade designkonceptet har bidragit till att minimera vikten vilket bidrar till att maximera prestanda per förbrukad energienhet och ger hög bränsleeffektivitet. Den höga bränsleeffektiviteten garanterar att bilen har låga koldioxidutsläpp vilket ger den dubbla fördelen av en överkomlig transportlösning med ett litet koldioxidavtryck. I maj 2009 introducerade Tata Motors, i linje med sin tradition som banbrytare, en ny epok i den indiska bilindustrin genom att presentera sin nya globala serie med standardlastbilar som kallas Prima. Med sin styrka, hastighet, lastkapacitet, driftekonomi och utrustning kommer de att sätta en ny standard i Indien, och deras prestanda kommer att kunna mäta sig med de bästa i världen till en lägre livscykelkostnad. Tata Motors lägger lika stor vikt vid miljövänlig utsläppsteknik och alternativa bränslen. Företaget har utvecklat el- och hybridfordon för såväl personliga som allmänna transporter. Det har också infört flera sorters miljövänlig teknik i tillverkningsprocesser och på så sätt förbättrat skyddet av resurser betydligt. På grundval av sitt rika arv stakar Tata Motors i dag ut en glänsande framtid. CM\ doc 13/43 PE v01-00

14 Onsdagen den 3 november Möte med Sucharita S. Eashwar, chef, NASSCOM National Association for Software & Services Companies (NASSCOM) är en topporganisation för IT- och entreprenadföretag i Indien. För närvarande har NASSCOM sitt huvudkontor i New Delhi, Indien med regionala kontor i städerna Bombay, Madras, Hyderabad, Bangalore, Kolkata och Pune. Det är en global branschorganisation med mer än 1200 medlemmar som omfattar såväl indiska som multinationella företag som finns i Indien. NASSCOM:s medlems- och associerade medlemsföretag är i huvudsak verksamma inom mjukvaruutveckling, mjukvarutjänster, mjukvaruprodukter, konsulttjänster, BPO (utkontraktering av affärsfunktioner), e-handel och webbtjänster, utlokalisering av tekniska tjänster och animering och spel. NASSCOM:s medlemsbas står för mer än 95 procent av branschens intäkter i Indien och sysselsätter mer än 2,24 miljoner yrkesverksamma. NASSCOM, Bombay, grundades 1988 för att underlätta affärer och handel med mjukvara och tjänster och för att främja forskning om mjukvaruteknik. Det är en organisation utan vinstsyfte som är registrerad enligt den indiska föreningslagen från I Indien och över hela världen är NASSCOM-medlemmar aktiva deltagare i den nya globala ekonomin och är kända för sina innovativa affärsmetoder, sociala initiativ och sitt engagemang för att utforska nya framväxande möjlighetsområden. NASSCOM:s vision är att upprätthålla Indiens ledande ställning inom den globala IT-leverantörsbranschen, att utveckla marknaden genom att underlätta för branschen att utnyttja framväxande möjlighetsområden och att stärka den inhemska marknaden i Indien. NASSCOM förklarade organisations uppgifter, gav en översikt av IT-/IT-stödda tjänster i Indien med den oerhörda ökningen av den inhemska försäljningen och exporten och den inhemska försäljningens och exportens andel av de totala IT-intäkterna. Sucharita Eashwar belyste även NASSCOM:s arbete för att utveckla områden som jämställdhet, kompetensutveckling och e-förvaltning. NASSCOM uttalade också sin oro för det sätt som utkontraktering diskuteras på i Europa. NASSCOM är den främsta handelsorganisationen och handelskammare för IT-BPO-branschen i Indien. Möte med företrädare för pressen Presskonferensen var mycket välbesökt med många journalister som företrädde såväl elektroniska som tryckta lokala, regionala och nationella medier. Parlamentsledamöternas uttalanden handlade till stor del om samarbetets betydelse för gemensam innovation och e-förvaltning. Huvudbudskapet till medierna är att gemensam innovation, utbyte av tjänster och know-how är vägen framåt för teknikpartnerskapen mellan EU och Indien. PE v /43 CM\ doc

15 Möte med Infosys Technologies Ltd Infosys Technologies Ltd är ett av de största namnen i den indiska IT-branschen. Detta multinationella IT-tjänsteföretag med kontor i 22 länder och utvecklingscentrum i Indien, Japan, Kina, Australien, Storbritannien och Kanada har sitt högkvarter i Bangalore, Indien. Från och med den 30 september 2009 har Infosys anställda i sin avlöningslista. Från ett företag värt endast 250 US-dollar 1981 har Infosys Technologies Ltd. arbetat sig upp till en globalt ledande ställning med intäkter på mer än 4 miljarder US-dollar. Infosys Technologies Ltd. definierar, utformar och levererar teknikstödda affärslösningar till sina kunder i hela världen. Företaget förstärker sitt bransch- och affärskunnande liksom den strategiska alliansen med ledande teknikleverantörer samtidigt som det utvecklar sina affärslösningar. Ett av Infosys Technologies Ltd:s viktigaste initiativ är företagets modell för globala leveranser, Global Delivery Model (GDM). Den har utvecklats som en revolutionerande kraft som leder till en ökning av internationell utkontraktering. Infosys har också gjort sig ett namn inom mjukvarubranschen med sin ytterst innovativa lösning för bankvärlden Finacle. Infosys har flera år i följd valts till den bästa arbetsgivaren i Indien. Företaget har världens största anläggning för internutbildning i Mysore som ligger nära Bangalore. Infosys campus i Bangalore tar regelbundet emot besökare, däribland kända personer som de brittiska premiärministrarna Tony Blair och David Cameron, indiska premiärministrar och presidenter och Microsofts styrelseordförande Bill Gates. Infosys visade delegationen sina anläggningar, däribland ett bibliotek, lägenheter för praktikanter, flera cafeterior med olika slags kök och ett multimediacentrum. Våra samtalspartner betonade vikten av personalvård som en betydande del av Infosys företagsstrategi. De riktade även uppmärksamheten på sin inställning och dokumentet om ett enklare system för personer som tillfälligt förflyttas av sitt företag i EU som en fråga av intresse för dem. Vidare fäste Infosys uppmärksamheten på sitt arbete med nya IT-applikationer (särskilt en applikation för mobiltelefoner som de har utvecklat i samarbete med en telekomoperatör). Dessutom förklarade de Infosys insatser på e-förvaltningsområdet för oss. Rundabordsmöte som arrangerats av Bangalores industri- och handelskammare Mötet organiserades för att samla många människor till en diskussion om frågor som den inre marknaden, små och medelstora företag, tjänster, standarder och konsumentfrågor. Till deltagarna hörde bland andra Metro Cash & Carry, KPMG, Karnataka Association of Small Scale Industries, Bhoruka Power Corporation och European Business Group och Bureau of Indian Standards. Malcolm Harbour välkomnade deltagarna och förklarade vikten av att titta på handels- och forskningspartner för att bedöma innovationsmöjligheterna. Att utveckla e-förvaltning är också väsentligt för att göra den offentliga upphandlingen öppnare. Ett framgångsrikt slutförande av frihandelsavtalen mellan EU och Indien skulle därför bli ytterst givande och särskilt viktigt för utbytet av tjänster mellan EU och Indien, CM\ doc 15/43 PE v01-00

16 även om politiskt ansvariga och företag blir tvungna att acceptera att det alltid kommer att finnas frågor rörande avgifter. Det frihandelsavtal 1 som de aktuella förhandlingarna med Indien gäller är ett av flaggskeppsinitiativen på handelsområdet i EU:s strategi för ett konkurrenskraftigt Europa i världen för att bidra till det övergripande målet att stärka tillväxten och skapandet av arbetstillfällen i Europa. Med hänsyn till den stora indiska marknaden (mer än 1 miljard invånare) och landets imponerande tillväxttakt (i genomsnitt mer än 7 procent per år sedan 2000) i förening med höga skyddsnivåer är det för EU närliggande att sluta ett frihandelsavtal med en partner som Indien. Det skulle också bli det första frihandelsavtalet som EU ingår med en stor tillväxtekonomi. Det behövs mer dialog om de bakomliggande svårigheterna för att uppnå ett dynamiskt ekonomiskt partnerskap: offentlig upphandling, immateriella rättigheter, standarder, miljöskydd och inrättande av tjänster och hinder för dessa liksom marknadsreglering är alla viktiga aspekter som måste tas upp i en sådan dialog. Förutom mötena om frihandelsavtalet behöver EU och Indien föra konkreta diskussioner om teknikpartnerskap. Farhågor för teknikstöld bör inte godtas och inte få hindra utvecklingen mot ett sådant partnerskap. Ett teknikpartnerskap kan bli en utmärkt möjlighet till ömsesidigt lärande och detta skulle bli av oerhört ekonomiskt värde. Besök på en Bosch-enhet Torsdagen den 4 november Bosch-gruppen är ett av världens största privata industribolag. Bosch-gruppen med huvudkontor i Stuttgart, Tyskland, har ungefär anställda i hela världen och hade försäljningsintäkter på 45,1 miljarder euro under Det finns ungefär 300 dotterbolag och regionala företag över hela världen. I Indien är Bosch en ledande leverantör av teknik och tjänster och har på flera ställen i landet en stark ställning inom olika industrisegment. Bosch grundade sin tillverkningsverksamhet 1953 och har med åren vuxit till 14 tillverkningsplatser och 3 utvecklingscentrum. Bosch sysselsätter ungefär medarbetare i Indien och uppnådde under verksamhetsåret 2008 totala konsoliderade inkomster på mer än rupier. I Indien omfattar Bosch-gruppens verksamhet följande företag: Bosch Ltd. Bosch Chassis Systems India Ltd. Bosch Rexroth India Ltd. 1 Indien har för avsikt att kalla avtalet för ett omfattande handels och investeringsavtal (Broad Based Trade and Investment Agreement BTIA) snarare än ett frihandelsavtal. PE v /43 CM\ doc

17 Robert Bosch Engineering and Business Solutions Ltd. Bosch Automotive Electronics India Private Ltd. Bosch Electrical Drives India Private Ltd. Bosch har en verkstadsenhet i Bangalore som tillverkar bildelar. Besöket på enheten bestod i en presentation av: utvecklingen av Bosch-enheten i Indien Bosch-enhetens kommersiella verksamhet dess omsättning och export de viktigaste kunderna och dess initiativ när det gäller företagets sociala ansvar. Besöket avslutades med en rundtur på anläggningen, bland annat till verkstäderna där maskindelar tillverkas. Bosch riktade vår uppmärksamhet på att de har en anläggning för yrkesutbildning för elever som just har avslutat sin skolutbildning: De erbjuder den teoretiska och praktiska utbildning som krävs, och de som klarar sig får ett utbildningsbevis och deltar i årliga tävlingar om priser. Bosch-verkstadsenheten i Bangalore levererar delar till alla slags fordon såsom: Encylindriga pumpar används mycket i 2- och 3-hjulingar som de levererar till 28 stora kunder som också har internationell distribution. Common rail-pumpar särskilt för stadsjeepar. PF common rail-tillämpningar som är en enklare modell cylinderpumpar avsedda att användas som mindre pumpar för dieselmotorer som Nano Tata. Detta kommer att göra Nano Tata till den mest ekonomiska bilen på marknaden som en del av ansökningar om Euro 3 och Euro 4. Från 2007 till 2010 har Bosch, Bangalore, en tillväxt på över 36 procent per år, särskilt för den encylindriga pumpen. Bosch Bangalore exporterar 11 procent av produktionen. Den största delen av exporten går till Tyskland. 11 miljoner euro investeras årligen i maskinell utrustning och FoU. De har också vunnit många priser för dieselsystem liksom för energieffektivitet och koldioxidminskningar, bland dessa ett pris som motsvarar EFQM CII-EXIM-bankens för business excellence Möte med M.N. Vidyashankar, minister för e-förvaltning, Karnatakas regering M.N. Vidyashankar välkomnade IMCO-utskottets delegation och öppnade möte med att förklara introduktionen av projektet för e-förvaltning i Karnataka. I sin nuvarande funktion som minister för e-förvaltning har han genomfört flera program för e-förvaltning, nämligen Karnataka State Wide Area Network, plattform för e-upphandling, Nemmadi Human Resource Management System (förvaltning av personalresurser). Under hans ledning har Karnatakas regering också lanserat flera initiativ för e-förvaltning såsom inrättande av ett modernt datacentrum för delstaten, CM\ doc 17/43 PE v01-00

18 datorisering av delstatens planeringsdepartement, ett integrerat system för klagomålshantering och arkivering av ansökningar om rätt till information, inrättande av centrum för allmänna tjänster, inrättande av liknande tjänster som i Bangalore i alla viktiga städer i Karnataka. Målet är att förbättra effektiviteten i regeringens verksamhet och att göra livet lättare för vanliga medborgare i Karnataka E-förvaltning är central för Karnatakas regeringsstrategi. Den omfattar sådana områden som fastighetsregister, program för nationell sysselsättningsgaranti på landsbygden, genomförande av ett enhetligt identifieringssystem (ett ambitiöst projekt som syftar till att ge varje indisk medborgare ett enhetligt ID-kort) i delstaten, tillhandahållande av allmänna tjänster och offentlig upphandling. I Karnataka är regeringens IT-departement skilt från departementet för e-förvaltning. IT-departementet riktar in sig på att IT-företag ska investera i delstaten Karnataka. Å andra sidan har departementet för e-förvaltning som mål att ytterligare intensifiera teknikanvändningen i delstatsförvaltningen. För att säkerställa att varje IT-företag är på plats i Bangalore var det viktigt att prioritera e-förvaltning. I regionen Karnataka finns det regeringskontor som utnyttjar den senaste tekniken. På plattformen för e-upphandling genomförs varje år upphandlingar till ett värde av 480 miljoner rupier. Departementet för e-förvaltning har ett eget datacentrum som står för one-stop, non-stop-leverans av tjänster. Alla slags tjänster och transaktioner går via IT-center som är öppna 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Det finns över 60 centrum i Karnataka. Det är en samordning av offentliga och privata tjänster i samma centrum. På landsbygden finns det även 40 liknande center med tjänster som också tillgodoser landsbygdsbefolkningens behov. Hela gruppen med center kallas Bangalore 1 centres. Det finns 52 departement i delstaten Karnataka. Under var den totala budgeten för e-förvaltning miljoner indiska rupier. I år är Karnataka på väg att överskrida miljoner rupier för e-förvaltning. Andra delstater ber nu Karnataka att hjälpa dem att också genomföra liknande projekt. Varje medborgare i Bangalore har ett ID-nummer. Detta nummer som är ett 12-siffrigt nummer innehåller demografiska uppgifter plus biometriska data (namn, adress, födelsedatum, kön, ansiktsbild och skanning av iris). I Bangalore är detta obligatorisk information för varje invånare. Denna databas är ansluten till en federal databas i Delhi. Dataöverföringen till den federala databasen i Delhi sker på frivillig basis. Varje stadsfastighet är även vederbörligen kartlagd. Innehav av ett sådant ID-nummer berättigar inte någon till indiskt medborgarskap. Det bekräftar bara att man har rätt att vara bosatt i Karnataka. Den federala rättsdatabasen bidrar till att säkra enhetlighet i hela landet. Genom interoperabilitet, mjukvarulicensiering och plattformar med öppen källkod säkras kommunikationen mellan delstaterna. I en nyligen genomförd tävling om den bästa plattformen för e-upphandling var Karnataka, Tokyo och Manila de tre finalisterna och Karnataka vann. Plattformen för e-upphandling har förenklat anbudsförfaranden avsevärt och minskat kostnaderna. Data förblir decentraliserade för att skydda integriteten. De som är registrerade i databasen vet vilka data som finns och har rätt att se vad som finns där. Detta har bidragit till att öka öppenheten och bekämpa korruption. Ett lagförslag om uppgiftsskydd och integritet antogs av det indiska parlamentet, och betydande påföljder drabbar den som bryter mot sådana lagar. PE v /43 CM\ doc

19 PROGRAM IMCO-sekretariatet IMCO-DELEGATIONEN I INDIA (BOMBAY PUNE BANGALORE) 31 oktober 5 november oktober 2010 Sent på kvällen: Delegaternas ankomst till Bombay 2 och individuell transfer till hotell (som arrangeras direkt med hotellet via det obligatoriska formuläret): [The Taj Mahal Palace and Tower Bombay Hotel, Apollo Bunder Bombay , India, Tel.: (91-22) / Fax: (91-22) /24, den 31 oktober till den 2 november 2010] *** Måndagen den 1 november 2010 Kl : Genomgång av EU-delegationen i Indien Plats: Seaview Room, Taj Mahal Palace and Tower Kl : Möte med hans excellens Kateekal Sankaranarayanan, guvernör i Maharashtra Plats: Raj Bhavan Bombay, Teen Batti, Malabar Hill, Bombay Mål: Att hylla offren för terroristattacken i Bombay Kl : Lunch Plats: Taj Mahal Palace Hotel Kl Möte med K. R. Bhargava, generalkommissarie, Bombays tullmyndighet (med ett studiebesök på tullmyndigheten i Bombay) Plats: Jawaharlal Nehru Customs House (JNCH), 2 Bombay har en mängd olika industrier. Men textilindustrin är fortfarande den största i Bombay. Till Bombays andra industrier hör: läkemedel, byggnation, maskinteknik, metall, silke, glasvaror, tryckeri, plast, cyklar och film. Där finns också en stor oljeindustri. Nästa all Indiens olja saluförs i Bombay. CM\ doc 19/43 PE v01-00

20 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl : Nava Sheva, Raigad district, Maharashtra Avresa med båt från Gateway of India Ankomst till JNPT Jetty. (VIP-personer tas emot av JNCH Protocol Officer) Besök i hamnen (med besök av mobilt granskningssystem och GTI till Hamnen, kort anförande av kapten Shri Moghe) Besök i tullhuset J.N.C.H. Besök av E.D.I. Avresa från tullhuset JNCH till Bombay Konferens mellan EU och Indien möte som arrangerats av rådet för EU-medlemsstaternas handelskammare i Indien och FICCI Plats: Nehru Centre, Dr Annie Besant Road, Worli, Bombay India. Tel: / Fax: Konferens mellan EU och Indien Rådet för EU-medlemsstaternas handelskammare i Indien i samarbete med FICCI (2:a mötet) Plats: Nehru Centre Rana Kapoor Kl Välkomsttal Ordförande Rådet för EU-medlemsstaternas handelskammare i Indien Kl Särskilt tal Malcolm Harbour Ordförande för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och ledare för Europaparlamentets delegation Kl Tal av hedersgäst Rajendra Darda Minister för industri, sysselsättning och eget företagande, regeringen i Maharashtra Kl Tal av huvudgäst Hennes excellens Daniele Smajda Ambassadör delegationskontoret Kl Lansering av rådets program för ömsesidigt erkännande mellan EU och Indien Kl Inrättande av EBTC:s kontor i Bombay Poul V. Jensen Direktör EBTC PE v /43 CM\ doc

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM (2013) 316 Final Rekommendation till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv SAMMANFATTNING

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-0250/4. Ändringsförslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B8-0250/4. Ändringsförslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Skäl A A. Australien och Nya Zeeland är bland EU:s äldsta och närmaste partner, har gemensamma värderingar och verkar för att

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 4.10.2012 2012/2114(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74 Förslag till betänkande Jan Zahradil (PE492.903v01-00) Finansiering av små och medelstora EU-företags

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Dnr 2015/16:2773

Dnr 2015/16:2773 2016-10-06 Dnr 2015/16:2773 Näringsutskottet beslutade den 7 april 2016 att med en delegation besöka Storbritannien i september 2016. Vidare fastställde utskottet den 9 juni 2016 att syftet med resan skulle

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen 26.3.2012 B7-0188/6 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen och uppmanar rådet att bevilja Serbien status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 eftersom de

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Nyheter på tullområdet

Nyheter på tullområdet Nyheter på tullområdet ATA-carnet- och intygsseminariet Bryssel 17 19 september 2014 Per Anders Lorentzon Införandet av UCC UCC Union Customs Code (Unionens Tullkodex) Diskussionerna började för ca 10

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Nyhetsbrev om inre marknaden

Nyhetsbrev om inre marknaden NR. 7 Inre marknadsenheten 2004-06-04 Richard Rosengren Nyhetsbrev om inre marknaden Detta nyhetsbrev redogör kortfattat för vad som händer och har hänt på den inre marknaden. Det är indelat i tre delar:

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Åtgärder för att skydda EU-marknaden för import av produkter

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker...

Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker... Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker...... 3 På onsdag klockan 15.00 kommenterar parlamentsledamöterna i kammaren

Läs mer

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) MEMO/11/171 Bryssel den 16 mars 2011 Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) Vad är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen? CCCTB är en gemensam uppsättning regler

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

1.2 Förslagets innehåll

1.2 Förslagets innehåll Regeringskansliet Faktapromemoria Handlingsplan för mervärdesskatt Finansdepartementet 2016-05-10 Dokumentbeteckning KOM(2016)148 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien SKRIVELSE Enheten för handel och tekniska regler 2017-06-26 Dnr 2017/01068-3 Anna Sabelström Enligt sändlista Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU

Läs mer

Frågor och svar om Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar mellan EU och USA (TTIP)

Frågor och svar om Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar mellan EU och USA (TTIP) Frågor och svar om Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar mellan EU och USA (TTIP) Innehåll 1. Vad är Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar?...2 2. Vems idé var det

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Ny kompetens för framtida arbetsmarknadsbehov att förutse och matcha kompetensbehov Stockholm 30 november 2010 Upplägg Europasamarbete med koppling till utbildning

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.4.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2015 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland

ANTAGNA TEXTER. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2016)0064 Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2016 om inledande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer