MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (IMCO/CM/08/2010) Angående: Rapport om besöket av delegationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd i Indien (31 oktober 5 november 2010) CM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 Delegationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO): Höll mycket informativa möten i Bombay med guvernören för delstaten Maharashtra och Bombays tullmyndighet Deltog i en rundabordskonferens som arrangerats av rådet för EU-medlemsstaternas handelskammare i Indien tillsammans med FICCI och diskuterade ekonomiska partnerskap mellan EU och Indien och hur ett närmare samarbete skulle kunna bli till ömsesidig nytta Genomförde studiebesök på Bharat Forge Ltd och Tata Motors i Pune för att lära sig mer om bilindustrins verksamhet i en globaliserad era Diskuterade i Bangalore med företrädare för Nasscoms, Infosys och Bangalores handelskammare och den indiska affärssektorn för att förstå hur Indien hanterar en rad viktiga regleringsfrågor såsom tjänster, standardisering, tull- och konsumentskydd som är centrala faktorer på stora inre marknader, oavsett om det är i Europa eller i Indien Höll en mycket välbesökt presskonferens med företrädare för offentliga medier i Indien Besökte Bosch-enheten i Bangalore för att diskutera europeiska företag i Indien Togs emot av ministern för e-förvaltning i Karnataka för att diskutera genomförandet av plattformen för e-förvaltning och e-upphandling i Karnataka. Deltagande ledamöter av Europaparlamentet och IMCO: Malcolm HARBOUR (ordförande ECR), Sandra KALNIETE (EPP), Malgorzata HANDZLIK (EPP), Regina BASTOS (EPP), Barbara WEILER (S&D), Sylvana RAPTI (S&D), Cristian Silviu BUSOI (ALDE), Heidi RÜHLE (Verts/ALE), Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES (GUE) Inledning Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) var i Indien från den 31 oktober till den 5 november Under sitt besök reste de till Bombay, Pune och Bangalore. PE v /43 CM\ doc

3 IMCO:s besök var ett undersökningsuppdrag under vilket utskottet utbytte synpunkter och erfarenheter för att få en bättre förståelse av hur det indiska systemet fungerar när det gäller de frågor som faller inom räckvidden för utskottets mandat. IMCO-delegationen leddes av ordförande Malcolm Harbour, och där ingick ytterligare åtta parlamentsledamöter och deras rådgivare, assistenter och tolkar (sammanlagt 19 personer). Delegationen ville förstå hur Indien hanterar en rad viktiga regleringsfrågor såsom tjänster, standardisering, tull- och konsumentskydd som är centrala faktorer på stora inre marknader, oavsett om det är i Europa eller i Indien. Mötena med ledare i globala företag och diskussioner med ledande regeringstjänstemän, ämbetsmän och ekonomiska experter gav en bättre förståelse av utmaningarna för Indiens tillväxt och utveckling och landets ambitioner som en central EU-handelspartner och global aktör. Måndagen den 1 november Informationsmöte med ambassadör Danièle Smadja Ambassadör Danièle Smadja hälsade IMCO-delegationen välkommen med ett frukostmöte. Hon började med att belysa bland annat två grundläggande likheter mellan EU och Indien: Det finns 28 delstater i Indien och 27 stater i EU, liksom 22 språk i Indien och 23 språk i EU. Båda värnar om demokratiska värden och Indien är känt som den största demokratin. Men en djupare liggande skillnad är att Indien i sina yttre förbindelser hittills tänker i bilaterala termer medan EU även förhandlar multilateralt, och med hänsyn till kommande diskussioner om att fördjupa partnerskapet mellan EU och Indien så är detta en skillnad som måste övervinnas. Indien som en strategisk partner för EU Europeiska unionen och Republiken Indien drar nytta av sina långvariga förbindelser som går tillbaka till början av 1960-talet. Det gemensamma politiska uttalandet från 1993 och samarbetsavtalet från 1994 som utgör den nuvarande rättsliga ramen för samarbetet öppnade dörren för en bred politisk dialog som utvecklas via årliga toppmöten, regelbundna ministermöten och expertmöten blev Indien en av EU:s så kallade strategiska partner. Sedan 2005 har den gemensamma handlingsplanen, som sågs över 2008, bidragit till att utnyttja möjligheterna med detta partnerskap fullt ut på nyckelområden som är av intresse för Indien och EU. Förhandlingarna med Indien är en viktig handelspolitisk prioritering för EU. Ett ambitiöst frihandelsavtal med Indien skulle bli det första avtalet som ingås med en stor tillväxtekonomi. Det skulle öppna dörren inte bara för en marknad med mer än 1 miljard alltmer välbärgade konsumenter och en ekonomi med en tillväxttakt på nästan 10 procent, utan även etablera bestående ekonomiska band med övriga Asien. CM\ doc 3/43 PE v01-00

4 Förhandlingarna är för närvarande inne i ett avgörande skede och det pågår ett intensivt arbete. Den 10:e förhandlingsrundan som hölls den 6 8 oktober 2010 i Delhi följdes av huvudförhandlarnas inventering den 11 oktober och möte på generaldirektörsnivå den 13 oktober i Bryssel. Detta följdes av ett möte den 8 10 november 2010 i Bryssel och en rad kontakter på hög nivå inför toppmötet den 10 december 2010 i Bryssel. EU är Indiens viktigaste handelspartner. Många ansedda företag investerar i Indien på olika områden som energi, civil luftfart, hamnar, informationsteknik, bilar, läkemedel, finansiella tjänster och detaljhandel. EU håller också på att bli ett viktigt mål för Indiens utländska investeringar inom sektorer som stål, läkemedel, bilar, IT och energi. Under 2008 uppgick Indiens investeringar i EU till 2,4 miljarder euro. Ändå upprätthåller Indien fortfarande avsevärda tullar och andra avgifter som utgör hinder för handeln med EU. Europeisk konkurrenskraft är i allt större utsträckning beroende av möjligheterna att verka globalt. EU står för mer än 20 procent av handeln och för nästan hälften av de utländska direktinvesteringarna i hela världen. Utmaningen för europeiska företag är att utnyttja de möjligheter som globaliseringen ger och samtidigt minimera riskerna för orättvis handel eller ren protektionism. Marknadstillträde för EU - INDIEN Indien är en av de snabbast växande ekonomierna i världen med en marknad på mer än 1 miljard människor och en tillväxttakt på mellan 8 och 10 procent. Det är också en viktig handelspartner för EU. Under 2007 uppgick exporten av varor och tjänster från EU till Indien till 32,9 miljarder, medan importen av varor och tjänster till EU från Indien uppgick till 34,9 miljarder euro. För IMCO:s delegation i Indien var det viktigt att undersöka vissa frågor som är av gemensamt intresse för både EU och Indien, och dessa frågor, som ligger inom IMCO:s ansvarsområde, skulle kunna innebära en avsevärd överlappning mellan handelspolitik och inremarknadspolitik, däribland bland annat standardisering, typgodkännande, internationellt tullsamarbete om tulltaxor och icke-tariffära hinder, produktsäkerhet och ömsesidigt erkännande. Att skapa nya möjligheter för EU-exportörer får ny betydelse mot bakgrund av två utvecklingstendenser: Den första tendensen är den globala recession som har lett till införandet av nya handelshinder. I större utsträckning än tidigare omfattar dessa handelshinder inte endast traditionella importavgifter eller kvoter, utan även diskriminerande bestämmelser och inhemska standarder. Den andra tendensen är den ökande konkurrens som europeiska företag möter från asiatiska ekonomier och som ofta åtföljs av mer självmedveten handelspolitik. Samtidigt håller särskilt Kina på att bli en allt attraktivare marknad före europeiska företag. PE v /43 CM\ doc

5 I detta sammanhang behöver europeiska företag mer än någonsin tidigare bättre marknadstillträde till tredjeländer. Det är ytterst viktigt att se till att de tillfälliga restriktiva åtgärder som införts under krisen inte blir en del av handelsordningen även när ekonomin får fart. Det krävs gemensamma insatser av Europeiska unionen, medlemsstaterna och näringslivsorganisationer för att skapa nya möjligheter för stora och små företag i det globala sammanhanget. Lissabonfördragets ikraftträdande och särskilt inrättandet av Europeiska utrikestjänsten utgör en ny möjlighet för EU och medlemsstaterna att effektivisera sin ekonomiska diplomati. Internationellt samarbete Förutom att minska marknadshinder, som att avskaffa traditionella importavgifter eller kvoter och diskriminerande bestämmelser och standarder behövs internationellt samarbete om politiska åtgärder för marknadsutformning, t.ex. att utveckla en samordnad strategi för standarder, produktsäkerhetsåtgärder och immateriell äganderätt. Att ta itu med dessa frågor i nära samarbete med näringslivsorganisationer är likaså viktigt för att göra det möjligt för företag utnyttja de möjligheter som globaliseringen ger. Anpassade produktsäkerhetsåtgärder är inte bara viktiga för att trygga europeiska företags tillträde till internationella marknader. De bidrar också till att skapa konsumentförtroende för europeiska produkter utomlands. I sina avslutande kommentarer informerade Danièle Smadja även delegationen om huvudinslagen i den rådande situationen i Indien och Kina. Indien och Kina har upplevt stabila tillväxttakter på respektive 8,8 och 10 procent under 2010, och Asien kommer att fortsätta att leda den globala återhämtningen enligt det senaste meddelandet från tjänstemän i Internationella valutafonden (IMF) i april Dessutom fortsätter Indien och Kina att dra till sig höga investeringsnivåer. Nivåerna på de inhemska bruttoinvesteringarna i Indien och Kina är de högsta i världen med respektive 35 och 42 procent av bruttonationalprodukten (BNP) under Eftersom investeringsnivåerna till skillnad från de sjunkande nivåerna i Japan och Sydkorea ökar i Indien och Kina, har de avlöst dem som Asiens tillväxtmotorer. Med sin snabba ekonomiska tillväxttakt har Indien och Kina förbättrat sina placeringar som populära platser för investeringar. I undersökningar rankas Indien som den näst mest attraktiva platsen endast överträffat av Kina. Både Indien och Kina erbjuder stora investeringsmöjligheter inom många olika sektorer. Betecknande nog samarbetar många Indiska och kinesiska företag för att bygga upp en ny konkurrenskraft. Möte med hans excellens Kateekal Sankaranarayanan, guvernör i Maharashtra Som ledare och för IMCO-delegationen i Indien och ordförande för IMCO hyllade Malcolm Harbour offren för terroristattentatet den 27 november 2008 i Bombay. Guvernören i Maharashtra (tidigare guvernör i Kerala) uttryckte sin uppskattning av IMCO:s hyllning av offren för attentatet. Han informerade sedan delegationen om CM\ doc 5/43 PE v01-00

6 regionens politik, gjorde jämförelser och redogjorde för en rad åtgärder som antagits för att dra till sig investeringar inom vissa sektorer i Maharashtra. Maharashtra, en delstat i västra Indien, är den näst folkrikaste efter Uttar Pradesh och den tredje största till ytan i Indien. Det är den rikaste delstaten i Indien som bidrar med 15 procent av landets industriproduktion och 13,2 procent av dess BNP under åren Bombay är huvudstad i Maharashtra. Han var tidigare guvernör i Kerala och förklarade hur regionerna skiljer sig åt. Maharashtras bruttonationalprodukt för 2008 beräknades bli 150 miljarder US-dollar i gällande marknadspriser. Delstatens skuld uppskattades till 36 procent av BNP år Maharashtra är den näst mest urbaniserade delstaten med en stadsbefolkning på 42 procent av hela befolkningen. Som i alla delstater i Indien är guvernören den formella statschefen som utses av unionsregeringen. Maharashtras lagstiftande församling har två kamrar det är en av de få delstater i Indien som har en tvåkammarmodell. Vidhan Sabha (lagstiftande församling) är den andra kammaren och består av direktvalda ledamöter. Den högsta ministern väljs av ledamöterna i Vidhan Sabha. Vidhan Parishad (lagstiftande rådet) är den första kammaren vars ledamöter är indirekt valda av ett elektorskollegium. Maharashtra har tilldelats 19 platser i Rajya Sabha och 48 i Lok Sabha, Indiens nationella parlament. Huvudstaden Bombay är säte för Vidhan Sabha delstatsförsamlingen och Mantralaya, regeringens förvaltningskontor. Den lagstiftande församlingen samlas för budget- och monsunsammanträdena i Bombay, och för vintersammanträdet i Nagpur, som har utsetts till delstatens reservhuvudstad. Malcolm Harbour svarade genom att dra paralleller mellan Indien och EU och framhöll att utländska direktinvesteringar är av stort intresse för båda parter. Frihandelsavtalen är centrala. Frågan är också hur man ska skapa förtroende hos alla intressenter för att få till stånd mer investeringar och bevilja krediter för att stödja varandra. Tillsammans med IMF finns det mer än 900 miljarder euro att besluta om. För att öka förtroendet på alla nivåer är standardisering ytterst viktigt eftersom den möjliggör fastställande av likvärdighet genom reglering och därefter ömsesidigt erkännande. Textilier är en viktig produkt för EU nyligen hade vi frågan om ekologisk bomull i Tyskland. Guvernören framhöll att samma standarder och samma mervärdesskatter nu gäller i hela Indien. Men när det gäller jordbruksprodukter förekommer en del skillnader i avgifter till följd av ett gemensamt avtal. I fråga om offentlig upphandling finns det fastställda minimipriser i hela Indien. Säljare kan ta ett högre pris men inte ett lägre. Indien fäster mycket stor vikt vid yrkesutbildad arbetskraft. Man lägger mycket stor tonvikt vid yrkesutbildning. En fråga som delegationen ställde var Hur viktigt är det för Indien att sluta ett frihandelsavtal med EU?. En stor fråga är icke-tariffära hinder och deras avskaffande. Särskilt viktiga är t.ex. viner och spritdrycker och bilar som kommer från Europa liksom viner och spritdrycker som produceras i Indien. Det finns känsliga frågor som gäller hela Indien och interregionala känsliga frågor. Varje delstatsguvernör har något som står på spel när det gäller att avgöra resultatet av de diskussioner som ska hållas den 10 december den avgörande dagen för PE v /43 CM\ doc

7 förhandlingarna om frihandelsavtalet. Andra frågor som diskuterades var förstärkningen av rupien. Sist men inte minst framförde guvernören i sitt tal ett budskap: Maharashtra är en stabil ekonomi och därför bör europeiska investerare inte vara rädda för att investera. Maharashtra skulle gärna se en större förutsägbarhet i utländska direktinvesteringar. Ordföranden för IMCO avslutade med att konstatera att detta är ett första besök under vilket vi hoppas lära oss så mycket som möjligt, och att vi hoppas återkomma för att fördjupa våra kunskaper. Möte med K. R. Bhargava, generalkommissarie, Bombays tullmyndighet (med ett studiebesök på tullmyndigheten i Bombay) IMCO-delegationen fick göra ett studiebesök i Bombays hamn och containerparken hos Bombays tullmyndighet. Bombays tullkammares historia Generalkommissarien redogjorde kortfattat för Bombays tullkammares historia. Den har funnits sedan 1878 när sjötullagen antogs, som sedan ersattes av tullagen I början omfattade Bombays tullkammares jurisdiktion Bombays hamn och stadsgräns liksom området i närheten av flygplatsen. Aktiviteterna mot smuggling inom detta område var en del av tullkammarens verksamhet där även tullbehandlingen av passagerare på flygplatsen och av varor på fraktflygsterminalen ingick. Under senare delen av sextiotalet ökade plötsligt smugglingen kraftigt och för att bekämpa det allt större smugglingshotet och stärka smugglingsbekämpningen på västkusten inrättades tullkommissariatet (förebyggande) 1970 under en separat tullmyndighet (förebyggande) genom att överta tullkammarens undersöknings- och underrättelseavdelning och punktskattemyndighetens sjö- och bevakningsavdelning i Bombay och guldkontrollen. Bombays tullkammare hade hand om tullverksamheten på flygplatsen och flygfraktterminalen till 1983 när en separat tullmyndighet, Sahar Airport inrättades som 1997 delades upp i tullmyndigheten för flygplatsen och tullmyndigheten för flygfraktterminalen. Detta blev nödvändigt på grund av den anmärkningsvärda ökningen av flygtrafiken genom införandet av superjumboplan och för effektiv kontroll av den dagliga verksamheten på flygplatsen och flygfraktterminalen. Den nuvarande uppdelningen i tre separata kommissariat: Bombays nya tullkammare Bombays nya tullkammare delades senare upp i tre separata kommissariat i juli 1997, nämligen tullkommissariatet (import), tullkommissariatet (exportfrämjande) och tullkommissariatet (allmänt). Importkommissariatet har hand om värdering och undersökning av importerade varor. Tullkommissariatet (exportfrämjande) har hand om bedömning av export och exportrelaterad import och undersökning av exportvaror. Tullkommissariatet (allmänt) har hand om mark, byggnation, fordon, fastigheter, inkvartering, MCD, revision, kontanter, konton, datorer, företag för kollektiva investeringar, övervakning, UB-centrumet, personal, kontrollaboratoriet för CM\ doc 7/43 PE v01-00

8 tullinkomster och organisationen för förebyggande åtgärder inklusive Gr. D Estt och CHA. Programförklaring för Bombays nya tullkammare Att utveckla lämpliga processer, förfaranden och mekanismer genom att använda teknik för att: ta upp skatter enligt tillämpliga skattesatser underlätta och främja internationell handel och trafik förhindra gränsöverskridande smuggling och handelsbedrägerier arbeta för säkerhet och trygghet i samhället och omgivningen med stöd av och i samarbete med intressenter. Handeln mellan EU och Indien är mycket betydande. Under 2009 var exporten från EU till Indien och exporten från Indien till EU nästan lika stora, ungefär 4 miljarder TEU (tjugofotsenheter). Efter en första presentationsrunda förklarade Malcolm Harbour hur IMCO handlägger tullfrågor i förhållande till GD Handel och kommissionen. Från IMCO:s ståndpunkt behandlas tullfrågor även med avseende på upphovsrätt och immateriell äganderätt för att förhindra förfalskning liksom med hänsyn till konsumentskydd för att förhindra importer som skulle kunna vara farliga/skadliga för konsumenterna. De viktigaste varorna som importeras vid tullmyndigheten från EU omfattar (i fallande ordning enligt fob-värde) järn och olegerad stålplåt, konfektionskläder, mattor, digital video, skivminnesenheter, turbokompressorer, svarvar, insektsmedel, tillväxtmedel, skodon, organiska föreningar, fordonsdelar, läkemedel och färska druvor. Tullmyndighetens uppgifter uppbörd av tullavgifter på importer och exporter i enlighet med grundläggande tullagstiftning (tullagen 1962 och lagen om tullavgifter 1975) genomförande av de olika bestämmelserna i tullagen som reglerar importer och exporter av varor, bagage, postartiklar och ankomst och avgång för fartyg, flygplan etc. fullgörande av olika myndighetsfunktioner och upprätthållande av olika förbud och restriktioner gällande importer och exporter enligt tullagen och andra tillämpliga lagar förebyggande av smuggling inklusive förbud mot narkotikabruk/handel hantering av internationella passagerare. Åtgärder för konsumentskydd genomförande av immateriell äganderätt Genom Trips-avtalet infördes immaterialrätt i det internationella handelssystemet. Trips är ett internationellt avtal som förvaltas av WTO, där Indien också är en signatärstat, med särskilda verkställighetsförfaranden, rättsmedel och tvistlösningsförfaranden. Skyddet av immateriella rättigheter är viktigt eftersom förfalskade produkter annars skulle kunna utsätta PE v /43 CM\ doc

9 allmänheten för allvarliga hälso- och säkerhetsrisker (terrorism kan utnyttja den ytterst lönsamma förfalsknings- och privatbranschen för att finansiera sin verksamhet). Likaså använder förfalskare den senaste tekniken för att tillverka sina förfalskade produkter. Som följd av sin position på land, till sjöss och vid luftgränserna är tullen bäst lämpad att skydda de yttre gränserna. Detta innebär att tullen står i främsta linjen i kampen mot förfalskning. Tullen står för 90 procent av alla beslag av förfalskade varor i Europa och för mer än 70 procent i hela världen. Utmaningar för tullmyndigheten: Att hantera ökande volymer med begränsad personal. Att avväga behovet av att stoppa intäktssvinn och av säkerhet mot underlättande av handeln. Att bekämpa gränsöverskridande överträdelser och handelsbedrägerier, inbegripet penningtvätt. Kontinuerlig fokus på teknisk uppgradering för att utveckla diskreta metoder för bedömning och tillsyn. Integration av granskning av intyg från tredje part, t.ex. har fall med felaktiga PSIC-bevis observerats vid skrotimport. Konferens mellan EU och Indien som arrangerats av rådet för EU-medlemsstaternas handelskammare tillsammans med FICCI (2:a mötet) Branscher som informationsteknik utgör en grund för samarbetet mellan EU och Indien. Delstaterna i Indien har en gemensam uppgörelse om ekonomiskt samarbete som påminner om EU med sina medlemsstater. Indien är övertygat om att frihandelsavtalet kommer att bana väg för givande ekonomiska avtal, utbyten för yrkesverksamma och närmare band. Det är första gången som IMCO har gjort ett särskilt besök i Indien. Först skulle man kunna tro att utskottet för den inre marknaden har blicken riktad inåt men faktum är att perspektivet sträcker sig längre än föreställningar om frihandel. Målet är att skapa ett verkligt, långvarigt och aktivt ekonomiskt partnerskap. Den inre marknadens teknologi ingår i temat innovation och det är ett gemensamt mål för detta ekonomiska partnerskap. När det gäller varor har stora framsteg gjorts och detta beror framför allt på standarder. Varor som producerats i en del av EU säljs i en annan del av EU. I Indien är detta ännu inte fallet eftersom det finns vissa hinder mot detta särskilt i fråga om vissa slags varor. Å andra sidan kan man i EU inte ha ett bankkonto förrän man har en lokal adress. I tjänstedirektivet behandlas de fina administrativa detaljer som gäller för att bo i ett land och etablera sig i ett annat land. EUGO gör det möjligt att enkelt klara av formaliteterna för att etablera en verksamhet i en annan stat. Detta är ett resultat av tjänstedirektivet. Farliga produkter kan i en del fall skada en handelspartners anseende. IMCO har talat med tullmyndigheter och politiska beslutsfattare för att se hur standarder definieras och hur konsumentskyddet tryggas. En mekanism måste inrättas för att lyfta fram dessa idéer och hitta sätt att utnyttja dem. En del av utmaningen är att hitta sätt att finansiera innovativa idéer. Den svåraste tiden för en entreprenör är när en ny idé kläcks som skulle kunna tillämpas på problem och lösa dem. I början kan banker vara ovilliga att finansiera nya idéer. CM\ doc 9/43 PE v01-00

10 Denna delegation är mycket viktig eftersom det är väsentligt att parlamentsledamöter förstår hur Indien fungerar med hänsyn till att Indien är en viktig partner för EU, ett partnerskap som inte bara gäller handel. Vi har teknologi i Europa och den står till allas förfogande, så låt oss göra vad som krävs för ett partnerskap för gemensam innovation. I oktober 2008 öppnades European Business and Technology Centre (EBTC) i Delhi. Det är ett projekt som medfinansieras av Europeiska kommissionen och bildas av EuroChambres som leder ett konsortium med 16 partner. EBTC har som mål att stödja europeiska företag och vetenskapliga och tekniska enheter. EBTC:s huvudsyften är att: hjälpa europeiska företag och forskare att få tillträde till den indiska marknaden främja och stödja europeisk ren teknik i Indien öka förståelsen bland små och medelstora företag och vetenskapliga och tekniska enheter i EU för alla möjligheter som erbjuds i Indien skapa synergier och aktiva kontakter med andra europeiska intressenter som finns i landet och bidra till att stärka den politiska dialogen och näringslivssamarbetet mellan EU och Indien. Den 1 november 2010 öppnades EBTC:s nya Bombaykontor. De följande två kontoren öppnas i Bangalore och Madras. Om man ser till investeringar så är EU den viktigaste handelspartnern. Andelen EU-importer har med åren minskat även om EU fortfarande kan glädja sig åt att vara Indiens främsta handelspartner. Men situationen behöver förbättras. Den 10 december kommer både Indien och EU att visa stor beredvillighet att diskutera frågan. Den kommande handelsdiskussionen syftar till att behandla marknadsregleringen, öka investeringsflöden och uppmuntra att göra skillnad. I handeln mellan EU och Indien behöver 90 procent av avgifterna på båda sidor justeras på de två sidorna. Vi måste finjustera alla insatser och detaljer för att veta vad vi talar om. Det nya avtalet kommer att skapa nya öppningar. Indien erbjuder lågkostnadsinnovation. Det är Indiens styrka. Frågan är hur denna styrka kan utvecklas för att bli till så stor fördel som möjligt för alla berörda parter. PE v /43 CM\ doc

11 Tisdagen den 2 november Möte med Baba Kalyani, styrelseordförande och verkställande direktör för Bharat Forge. Bharat Forge Limited (BFL), företaget som utgör flaggskeppet i Kalyani-gruppen (2,4 miljarder US-dollar) tillverkar olika smides- och maskintillverkade komponenter för fordonssektorn och för andra sektorer. Med stöd av en kapacitet att tillhandahålla fullständiga tjänster och en tillverkningsmodell på två kontinenter erbjuder Bharat Forge genomgående lösningar från produktidé till utformning och slutligen tillverkning, provning och validering. Baba Kalyani förklarade att Bharat är ett internationellt företag med anläggningar även i Europa, och i varje land där de är etablerade anställer de lokal arbetskraft. Ursprungslandet är Indien. Hans far startade företaget Sedan verksamheten började 1966 har BFL passerat flera milstolpar och är i dag en av de största och tekniskt mest avancerade tillverkarna av smidda och maskintillverkade komponenter. Som ett av Indiens framväxande multinationella bolag har företaget tillverkning på elva platser i fem länder fyra i Indien, tre i Tyskland, två i Kina, en i Sverige och en i Förenta staterna. Till deras kunder hör de fem ledande personbilstillverkarna och de fem ledande nyttofordonstillverkarna i världen. Listan omfattar praktiskt taget varje OEM- och Tier 1-bilföretag. Sedan grundandet av Kalyani-gruppen 1980, som i dag är ett ledande industriföretag, har Bharat Forge Limited (BFL) den största smideskapaciteten i världen och är det största smidesföretaget i Europa. Ursprunget till stålet finns i Indien och i Europa fast de tycker att priserna i Europa är höga. De är mycket kundorienterade och försöker göra allt i kundsyfte. Det är det enda indiska företaget som kan ståta med så många andelar i företag över hela världen. De ställer människan i fokus: För 25 år sedan bestämde de sig för att investera i know-how. Nästan alla anställda har en universitetsexamen och Bharat fortsätter att utbilda sin personal. BFL flyger in professorer från universitetet i Warwick och ger studerande arbetstagare möjlighet att ta en examen vid universitetet i Warwick. De uppmuntrar sina anställda att fortsätta sina studier master- och doktorsexamen varvid studierna till hälften bedrivs i Indien och till hälften i Europa. De utvecklar även program med Tyskland. Det finns även kvinnliga ingenjörer och de har för avsikt att snart börja anställa utlänningar. BFL har som mål att gå från nuvarande inriktning på 100 procent fordonssortiment till en 75-procentig ökning på övrigt sortiment till 2015, samtidigt som fordonsgrenens storlek behålls. CM\ doc 11/43 PE v01-00

12 Bharat Forge Limited investerar också mer än 1 miljard euro i högteknologi - superkritisk teknik med låga koldioxidutsläpp. De har som mål att leverera energi i hela Indien. Möte med Tata Motors Ltd Tata Motors Limited är Indiens största bilföretag med konsoliderade intäkter på rupier (20 miljarder US-dollar) under Företaget är ledande inom kommersiella fordon i varje segment och hör till de tre största inom passagerarfordon med vinnande produkter i kompakt-, mellan- och nyttofordonssegementen. Företaget är den fjärde största lastbilstillverkaren i världen och världens näst största busstillverkare. Företagets anställda leds av visionen att vara bäst på vårt sätt att driva verksamheten, bäst på de produkter vi levererar och bäst på vårt värdesystem och etik. I likhet med Bharat Forge Ltd investerar de starkt i know-how och Tata Motors hjälper sina anställda att förverkliga sin potential genom innovativ personalpraxis. Tata Motors grundades 1945 och finns över hela Indien. Mer än 4 miljoner Tata-fordon trafikerar indiska vägar sedan de första rullade ut Ingenjörsvetenskapliga forskningscentret Pune inrättades 1966 och hör till de bästa i världen. Det har hedrats med två ansedda utmärkelser The DSIR National Award for R&D Effort in Industry 1999 och National Award for Successful Commercialisation of Indigenous Technology by an Industrial Concern Efter en strategisk allians med Fiatgruppen 2005 har Tata Motors grundat ett gemensamt industriföretag med Fiat India Automobiles Pvt LTD i Ranjangaon (Maharashtra) för att tillverka både Fiat- och Tata-bilar och Fiat drivsystem. Företagets nät för återförsäljning, tjänster och reservdelar omfattar mer än kontaktpunkter. Tata Motors var det första företaget inom Indiens tekniksektor som listades på New York-börsen (september 2004) och har även utvecklats till ett internationellt bilföretag. Via dotterbolag och närstående bolag har Tata Motors verksamhet i Storbritannien, Sydkorea, Thailand och Spanien. Till dessa hör Jaguar Land Rover, ett företag som omfattar de två kända brittiska märkena som förvärvades Under 2004 förvärvades Daewoo Commercial Vehicles Company, Sydkoreas näst största lastbilstillverkare. Företaget med det nya namnet Tata Daewoo Commercial Vehicles Company har lanserat flera nya produkter på den koreanska marknaden samtidigt som det också exporterar dessa produkter på flera internationella marknader. I dag kommer två tredjedelar av exporten av tunga nyttofordon från Sydkorea från Tata Daewoo. Under 2005 förvärvade Tata Motors en andel på 21 procent i Hispano Carrocera, en ansedd spansk busstillverkare och senare återstående andel under Hispanos har utökat sin närvaro till andra marknader. Under 2006 bildade Tata Motors ett gemensamt företag med Brasilienbaserade Marcopolo, globalt ledande inom karosstillverkning för bussar i syfte att tillverka kompletta bussar för Indien och vissa internationella marknader. Under 2006 gick Tata Motors in i ett gemensamt företag PE v /43 CM\ doc

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi En stor mängd övrig information om Europeiska unionen

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Hänt i världen hösten 2014. Forsknings-, innovations- och utbildningspolitik. Svar Direkt 2014:17

Hänt i världen hösten 2014. Forsknings-, innovations- och utbildningspolitik. Svar Direkt 2014:17 Svar Direkt 2014:17 Hänt i världen hösten 2014 Forsknings-, innovations- och utbildningspolitik Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Årsredovisning 2009 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

Årsredovisning 2009 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Årsredovisning 2009 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING ETT FÖRETAG I FÖRÄNDRINGENs FRAMKANT innehåll Saab i korthet 2 Saab 2009 3 Framåtblick 4 Vd och styrelseordförande i dialog 8 Saabs vision och mission 11 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

Analys av förutsättningarna för export till Tyskland

Analys av förutsättningarna för export till Tyskland Analys av förutsättningarna för export till Tyskland En rapport för Regionförbundet i Kalmar län November 2013 HAMBURG KÖPENHAMN MALMÖ OSLO EHRENBERG Kommunikation GmbH www.ehrenberg-kommunikation.com

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering

Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering P7_TA-PROV(2012)0469 Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering Europaparlamentets resolution av den 11 december

Läs mer

INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND

INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND INDUSTRI, INNOVATION OCH VÄLSTÅND En strategi för arbete och välfärd i Sverige KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA Förord Sverige behöver en industristrategi. Regeringen och riksdagen behöver ta ett helhetsgrepp

Läs mer

japan ewa björling svenskt företag laddar Marknader i fokus: japan kanada australien udda exporter ut i världen träullit väcker världsintresse

japan ewa björling svenskt företag laddar Marknader i fokus: japan kanada australien udda exporter ut i världen träullit väcker världsintresse handelskammarens exportmagasin NR 2 2011 Exklusivt med handelsminister ewa björling Marknader i fokus: japan kanada australien + udda exporter svenskt företag laddar japan ut i världen träullit väcker

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

Outsourcing av programvaruutveckling i Indien

Outsourcing av programvaruutveckling i Indien JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Oskar Frankki Outsourcing av programvaruutveckling i Indien Examensarbete 20 poäng Katarina Olsson Förmögenhetsrätt Termin 9 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

När får Indiens innovationsförmåga vind i seglen?

När får Indiens innovationsförmåga vind i seglen? 1 (16) Andreas Muranyi Scheutz +91 11 44197134 andreas.muranyi-scheutz@growthanalysis.se Enrico Deiaco Christer Ljungwall Peter Wennerholm Daniel Ekström När får Indiens innovationsförmåga vind i seglen?

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer