VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! 1

2 INNEHÅLL Iledig - Turisme i Värmlad växer 4 Strategisk plattform visio profi l 6-9 Affäre Värmlad - Markader målgrupper Affäre Värmlad - Utbud upplevelser Markads- produktmatrise 14 Vår affärsmodell för utvecklig 15 Hur vi får modelle att fugera orgaisatio stödprocesser Processorgaisatio för turismutvecklig Framtides orgaisatio för turisme i Värmlad Stödprocesser för utvecklig rollfördelig mella aktörera

3 VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! GRATTIS, du s håller detta sammadrag av de strategiska plae i di had är e viktig del i världes största sabbast växade ärig. Idag står 5 % av jordes befolkig för 95 % av allt resade. Eligt alla progoser kmer detta atal att fördubblas uder det kmade deceiet. Eligt WTO (World Tourism Orgaisatio) kmer de årliga tillväxttakte att vara mellla 4-8 %. Vilke aa ärig ka ståta med detta? Ite og med det, adra ärigar s skapar tillväxt gör det ofta med begräsade sysselsättigseffekter turismärige är de mest sysselsättigsitesiva av alla. Förut det så är de ofta ikörsporte för ugdar till arbetsmarkade. Det är de ärig s ka erbjuda störst variatio av arbetstillfälle för mäiskor med olika utbildigsbakgrud. Det är också de ärig s har flest av våra ya sveskar. Ite mist viktigt, det är svårt att flytta produktioe utlads. Sverige har stärkt si positio s attraktivt turistlad har tagit markadsadelar de seaste åre. De turistiska sättige i Sverige är 250 miljarder kr har haft e tillväxt på mella 5-8% per år. Vår turistiska export är 90 miljarder, det är mer ä både skogs-, bil-, läkemedelsidustri sysselsätter tuse mäiskor. Äve Värmlad har ökat si turismsättig väsetligt ligger u på 8 plats i Sverige, med de äst högsta tillväxttakte. Det är vår övertygelse att Värmlad, med de här strategi s grud alla de förutsättigar vi har, kmer att tillhöra viara. VILL DU VARA MED PÅ DEN RESAN? 3

4 TURISMEN I VÄRMLAND VÄXER Uder 2008 satte turisme i Värmlad cirka 5 miljarder kroor gav årsarbete. Gräshadel utgör e mycket viktig del av turisme har tredubblats uder periode sätter idag cirka 2,4 miljarder kroor. Turismsättige förut gräshadel har dock varit oförädrad seda 2002 trots att atalet gästätter på hotell, stugbyar vadrarhem ökat med 12 procet. Vi är på åttode plats i överattigsstatistike av Sveriges 19 lä me växer äst mest i Sverige avseede kmersiella gästätter Det gäller att ta tillvara på de tillväxte för att skapa e framgågsrik utvecklig. Vår bedömig är att Värmlad har e stor turistisk utveckligspotetial ge vår ära lättillgägliga vildmark vår levade kultur berättartraditio. Me för att utveckla turisme på e plats är det avgörade att de olika aktörera itressetera har e gemesam visio målbild samt e strategi för hur vi skall å dit. Visit Värmlad har därför iitierat e gemesam destiatiosutveckligsprocess uder projektamet Turismkraft Värmlad. Syftet är att med bred samverka i dialog skapa samsy krig uläge utveckligspotetial samt arbeta fram e gemesam strategisk utveckligspla för att stärka attraktioskrafte öka tillväxte i besöksärige. Arbetet påbörjades i mars 2009 har skett ge e fattade dialog delaktighetsprocess med ca 250 mäiskor frå 110 företag orgaisatioer s har varit egagerade i arbetet. Vi har utgått frå e stor mägd data i form av markads- världsaalyser, tredudersökigar äve Värmlads regioala utveckligspla, RUP, varumärkesplattform. All dea data har vi avät s uderlag för våra strategiska beslut prioriterigar. Detta är e kortversio av de strategipla s har arbetats fram s är ett resultat av alla dessa mäiskors kuskap kpetes. De låga versioe, s också iehåller mer bakgrudsmaterial markadsfakta, ka du hämta på 4

5 5

6 STRATEGISK PLATTFORM VISION OCH PROFIL BESÖKSNÄRINGEN I VÄRMLAND består av flera hudra privata, ideella offetliga aktörer. För att bli kokurreskraftiga behöver alla dessa aktörer dra åt samma håll visa e ead bild av Värmlad det gör reda måga av våra kokurreter. S grud för vår visio profil har vi aalyserat vårt uläge potetial kryddat med det s vi tillsammas verklige brier för. Visioes främsta syfte är att vara vår itera ledstjära för vår utvecklig markadsförig av turisme i Värmlad. Värmlads gemesamma turistiska visio är: VÄRMLAND ROAR OCH BERÖR - GODARE, GLADARE, GRÖNARE 6

7 VISION Visioe är vår gemesamma bild av ett öskvärt framtida tillståd. Visioe är ledstjära s får oss alla att dra åt samma håll. VÄRMLAND ROAR OCH BERÖR GODARE, GLADARE, GRÖNARE. Vi vill att våra gäster ska få e trevlig upplevelse s överträffar deras förvätigar oavsett syftet med resa. Med roar, mear vi e mer lättsam upplevelse i stude, s t ex skidåkig, idrottsmatch eller revy. Med berör, avser vi e äu starkare mer miesvärd upplevelse s gära påverkar utvecklar våra gäster. Med godare gladare mear vi dels att mat- måltidsupplevelse skall vara av hög kvalitet me också att värdskapet skall hålla hög klass. Gladare betyder också att vi sprider vårt värmlädska värdskap, vår glädje vår berättartraditio. Vi vill att våra besökare skall få e trevligare upplevelse i Värmlad jämfört med adra platser. Gröare står för att vi vill tillvarata vår värmlädska atur u i framtide. Vi vill överträffa adra resmåls miljöegagemag ta e positio ge att vi gör det. Värmlad skall ligga i framkat vad det gäller miljömässigt hållbar turism. De tillväxt vi vill behöver skapa skall ske utifrå ett hållbart utveckligsperspektiv. 7

8 PROFIL Profile är vårt framgågsrecept för hur vi ska attrahera fler besökare säkerställa att vi år vår visio. Profile utgår frå vår varumärkesplattform ska lyfta fram våra kokurresfördelar det s gör oss uika. Det hadlar att förstärka det s Värmlad reda är kät för, framförallt på ya markader, me också att utveckla det ya okäda på våra befitliga markader. Profile ska främja vår positio- 8 erig på markade göra så att vi så tydligt s möjligt särskiljer oss frå våra kokurreter skapar e tydlig plats i våra prioriterade målgruppers medvetade. VÄRMLAND GER ENERGI OCH SPÄNNANDE UPPLEVELSER ÅRET RUNT GENOM NATURE BREAKS, VÅR LEVANDE KULTUR OCH BERÄTTARTRADITION I EN GODARE, GLADARE OCH GRÖNARE ATMOSFÄR.

9 Allt alla behöver eergi. Vi pratar ofta vårt behov av att fylla på batteriera. Våra besökare skall uppleva att Värmlad är e bra plats för just det. Mötet med oss värmläigar, vår atur & kultur skall vara positivt ge eergi. Rekreatiosmöjlighetera i vår atur kultur ger våra besökare de eergi ge upplevelser i att kua bara vara, att kua möta sig själv varadra. Med späade upplevelser meas upplevelser för alla sie för skiftade behov av utmaigar. Späade ka vara fysiskt, metalt eller emotioellt ge brata backar, stilla flottfärder, rafflade idrottsmatcher ett kulturutbud s stämmer till eftertake reflektio. NATURE BREAK betyder att vi i Värmlad alltid har ature s fod area till våra upplevelser. Betydelse är mer ä aturära, det iebär att vi har e mågfald av lättillgägliga aktiviteter i krig vår atur. Vi vill ge besökare s kaske sälla eller aldrig vistas i ature e möjlighet att ekelt tryggt kua ta del av de värmlädska ature. Nature är vår röda tråd, de går ige i vår folksjäl, i våra berättartraditioer, i koste i vårt förhålligssätt. Värmlad skall ita de ledade positioe för våra målgrupper är det gäller att kua bo bekvämt, äta gott, koferera effektivt samma gåg väldigt ekelt kua ta del av våra erbjudade där vi har ature s fod bas. VÅR LEVANDE KULTUR, ite mist i arragemag eveemag srara, lever sida vid sida med aturupplevelser vildmarksliv vilket ger eergi späade upplevelser året rut. Värmlad har för måga mäiskor blivit kät s de sveska diktaras ladskap med Selma Lagerlöf, Gustaf Frödig, Nils Ferli Esaias Tegér Erik Gustaf Geijer. Likaså har måga kostärer gjort ladskapet kät, blad aat kostärera s samlades i Värmlad vid förra sekelskiftet bildade Rackstadskoloi. Värmlad har haft har måga framståede kosthatverkare. Vi skall i framtide addera till traditioe de mer samtida författara (t ex Göra Tuström, Helee Turste m fl), kostärera (t ex Lars Leri, Kari Broos), musikutövara kosthatverkara för att också visa på de föryade traditioe. Det geuia Värmlad kbierat med det föryade. Allt detta har skapat vår levade kultur berättartraditio. 9

10 AFFÄREN VÄRMLAND - MARKNADER OCH MÅLGRUPPER UTMANINGEN ATT VÄLJA OCH VÄLJA BORT Att utveckla affärera i de Värmlädska besöksärige kräver att vi blir tydliga. För vilka ska vi vara det mest attraktiva resmålet? Modelle här bredvid visar hur vi arbetat i strategi med hjälp av markadsudersökigar fakta har vi prioriterat de markader de målgrupper vi vill kmuicera med skapa ett bra utbud för. VARUMÄRKE/PROFIL GEOGRAFISKA MARKNADER Värmlads primärmarkad atioellt är de större städera i triagel Oslo Stockholm Göteborg i viss må västkuste frå Göteborg er till Malmö. Våra prioriterade iteratioella markader är Norge (fokus på Oslo, Östfold Rerike), Damark samt Tysklad Hollad. När det gäller de två sistämda så väljer vi vilka delar av dessa vi skall bearbeta i dialog med våra samarbetsparters, Visit Swede återförsäljara i respektive lad. För ärvarade är det de större städera i orra dele av Tysklad samt Bayer. Bearbetige av iteratioella markader ska i första had ske i samarbete med säljledet researragörer på utlädska markader samt Visit Swede ikmade researragörer. 10

11 MÅLGRUPPER Vi har valt att itegrera vår markadsförig mot utlädska markader med Visit Swede s efter e målgruppsaalys prioriterat e målgrupp kallad De globale reseäre. De globale reseäre har god resvaa, höga krav på tillgäglighet reser förträdesvis med direktflyg bokar ofta resa på Iteret. De globale reseäre reser utlads 2-3 gåger per år söker aorluda, lärade upplevelser på geuia resmål rika på atur kultur. De segmet vi prioriterat för Värmlads del är aktiva familjer, whops kofereser samt segmetet orska shoppigturister. 11

12 AFFÄREN VÄRMLAND UTBUD OCH UPPLEVELSER UTMANINGEN ATT GÅ FRÅN RÅVARA TILL TYDLIGA ERBJUDANDEN När det gäller vårt utbud i form av produkter tjäster behöver vi bli tydligare vassare. Vi måste ta fram fler bokigsbara prissatta paketerade erbjudade för de markader målgrupper vi prioriterat. Här iebär det strategiska arbetet att blad aat idetifiera vilka tema vi i Värmlad har aturliga förutsättigar att skapa tydliga, paketerade erbjudade i. Mäiskor reser idag allt mer utifrå sia itresse värderigar det måste vi beakta uderlätta för. Produktutvecklige utgår ifrå målgrupperas behov itresse. 12

13 VARUMÄRKE/PROFIL UTBUDSPYRAMIDEN ova har varit vår modell för strategiutvecklige för hur vi ska tydliggöra Värmlad vårt turistiska utbud. Pyramide blir u det verktyg för produktutvecklig, paketerig markadsförig s vi verkar efter. Vår utmaig är att skapa e rörelse uppåt i pyramide, gå frå ett idag ofta spretigt svårköpt utbud till tydliga paketerade erbjudade. För att uderlätta för våra potetiella besökare har vi valt att gruppera våra erbjudade i sju övergripade tema. Äve här har vi beaktat Visit Swedes Sveriges fyra positioerigstema Natural playgroud, Swedish lifestyle, Urba ature Vitalized meetigs. Värmlads tema blir också e hjälp för oss i produktutvecklig tydlighet mot markade. Våra tema är: Naturupplevelser i Värmlad Kulturupplevelser i Värmlad Möte i Värmlad Det goda livet i Värmlad Viterupplevelser i Värmlad Shoppig i Värmlad Eveemag i Värmlad 13

14 MARKNADS- OCH PRODUKTMATRISEN MÅLGRUPPER FÖR VARJE TEMA De tema vi idetifierat kmer att vara vägledade för både markadskmuikatioe produktutvecklige i Värmlad. Neda har varje tema defiierats tydligare. Ett viktigt ställigstagade är vilka markader målgrupper vi väder oss till med varje temas erbjudade. PROFILBÄRARE För varje tema fis profilbärare de företeelser, produkter eller platser s idag gestaltar våra tema på ett bra sätt, ka avädas för att sälja i övriga Värmlads utbud. Markad/Tema Naturupplevelser i Värmlad Kulturupplevelser i Värmlad Möte i Värmlad Goda Livet i Värmlad Viterupplevels er i Värmlad Shoppig i Värmlad Eveemag i Värmlad Huvudprofil NATURE BREAK Profilbärare Klarälve med timmerflotte Väer med skärgårde Värmladsskogara med varg, björ älg Alfred Nobel & Nobelmuseet Selma Lagerlöf & Mårbacka Värmladsopera Västaå Teater Vildmarkskoferes Karlstads ya koferes- kogressceter Spa & Wellesskoferes Herrgårdskoferes Campigupplevelser Herrgårdsupplevelser Karlstad Break Spa & Wellessupplevelser Braäs Alpi Skidtuel i Torsby Klässbols Lieväveri Gräshadel Närproducerat sås Grö Ko Sveska Rallyt Arvikafestivale FBK SM Fial WC Ski-Cross Lek & Bus Sverige Stockholm Göteborg, västkuste er till Skåe Whops Active fam Whops Corporate meetigs Whops Active fam Whops Active fam Whops Whops Active fam Norge Oslo, Östfold, Rerike Whops Corporate meetigs Whops Active fam Active fam Whops Active fam Whops Active fam Tysklad I elighet med Visit Swede turopperatörer Whops Active fam Nederlädera Whops Active fam Damark Whops Active fam Whops Active fam 14

15 VÅR AFFÄRSMODELL FÖR UTVECKLING GENOM ATT KOMBINERA de båda modellera får vi vår modell för hur vi ska göra fler bättre affärer i besöksärige i Värmlad. I markadsdele måste vi stärka vår kmuikatio med utvalda markader målgrupper. Detta möjliggörs dock ge arbetet i de edre produktdele av modelle bara ge att skapa tydliga erbjudade resealedigar s går att köpa har vi ågot att kmuicera skapa media uppmärksamhet rut. SNYGG MODELL, MEN HUR FÅR VI DET ATT FUNGERA? För att vår affärsmodell ska kua skapa ya bättre affärer krävs, att vi har e orgaisatio med tydlig rollfördelig stödjade processer. På de kmade sidora visar vi hur vi ska arbeta för att skapa framtides affärer i Värmlad. 15

16 HUR VI FÅR MODELLEN ATT FUNGERA ORGANISATION OCH STÖDPROCESSER ATT DRIVA GEMENSAMMA FRÅGOR MED KRAFT ÄR AVGÖRANDE Hur vi driver frågor är ofta mist lika viktiga s vilka frågor vi driver för att bli framgågsrika. Detta är i syerhet e saig i besöksärige. Skillade mella framgågsrika midre framgågsrika destiatioer regioer fis ofta i sättet de arbetar tillsammas. De regioer där aktörera samlat sig bak gemesamma lågsiktiga plaer hittat formera för att driva gemesamma frågor är ofta de affärsmässiga framgågsexemple i Sverige. E väldigt viktig förutsättig för att lyckas är att vi blir mer proaktiva arbetar mer strukturerat. Alla är vi upptaga av vår respektive verksamhet. Operativ drift tederar att fylla vår dag. Med all respekt för det så vet vi ädå att utvecklig tillväxt ska bli möjlig måste vi iblad staa upp täka framåt. Det behöver vi göra, var e, me också tillsammas. Vi har valt att ta fram e årscykel s ska hjälpa oss att se vad s behöver göras är. Vi vet att vissa saker sker uder året s t ex markadsaktiviteter, me ite mist iteratioella, kräver ofta 18 måaders framförhållig. Detta mycket aat måste vi hitta gemesamma avstämigs- beslutspukter för. De här årscykel visar ågra av de viktigaste aktivtetera uder året, där vi måste agera gemesamt. VI SKA HITTA EN NY ORGANISATIONSFORM UTAN ATT TAPPA TEMPO I UTVECKLINGEN Hos strategigruppe, s tagit fram dea pla, fis e gemesam bild av att de regioala besöksärigsfrågora i Värmlad ska drivas i e y orgaisatiosform med gemesamt ägade mella besöksärige de offetliga aktörera. E orgaisatiosgrupp med orgaisatiosmässig juridisk kpetes kmer att sättas samma uder höste 2009 för att ta fram ett förslag på e y lösig. 16

17 17

18 PROCESSORGANISATION FÖR TURISMUTVECKLING ARBETET MED ATT REALISERA FRAMTIDENS AFFÄRER ÄR I FULL GÅNG. För att göra det drivs det gemesamma regioala arbetet vidare i e processorgaisatio. Vi räkar med att dea kmer att behövas uder 2010 för att seda kua fasas ut är e y orgaisatorisk lösig är på plats. Processorgaisatioe bygger vidare på det arbetsssätt s vi haft uder framtagadet av dea pla, med e bred strategigrupp beståede av aktörer frå ärigs-livet offetlighete i samverka. Styrgruppe, s hititills bemaats av projektägare Regio Värmlad, kmer att utökas med ärigslivsrepresetater. NYTT I ORGANISATIONSFORMEN är att Råd kmer att skapas för att vidareutveckla arbetet med exempelvis markadsförig destiatiosutvecklig. Äve här kmer e bladig av ärigsliv offetliga företrädare att fias med, tillsammas med experter på respektive råde, är så erfordras. Syftet är att vi uder utveckligsarbetet håller fast i det framgågsrika sätt vi arbetat med är vi tagit fram vår strategi att vi u i ästa steg ka delegera ut asvaret till olika grupperigar s får möjlighet att specialisera sig fokusera på de vidare utvecklige i sia respektive asvarsråde. I ett första steg hadlar det att defiiera sia asvarsråde, att ta fram beskrivigar/plaer för hur de vill arbeta med utvecklige (mål, uppgifter, arbetsformer, asvar tidpla etc). Neda fis e beskrivig över förslag till uppgifter för de olika råde. PROCESS- ORGANISATION Styrgrupp Strategigrupp Visit Värmlad Råd Destutvecklig Råd markadsförig Arb.grupp orgaisatio Råd Etrepreörskap Råd Fou+kpetes 18

19 MARKNADSRÅDET arbetar med värdera MARK MA RK R KNADS NAADSSRÅ RÅDDEET ar rbe bettaar me m ed at aattt vvä äärd rd rde der era prioritera markader mål oc h pr prio io ori ritera teera ra m aarrk rk kad aad derr o ch m ch ålål ålgrupper. g gr rup uppe uppe per. r. D Det e iiebär et ebär eeb bäärr aatt tt vvalidera tt a id al i erra de de prioriterigar gjorts p prio pr rio iori orite riiteri teri te r g gar ar ss g jjo ort rts i i o m rrame ame am mee turismstrategi förr ttu fö uriissm mst stra r teegi gi oc o ch göra gö öra ra rrelevata eellev eva eva ttaa korrigerigar. Asvaret också k ko orr rrig igeerri ig ri igaar. r. A svvaare s ret ie iiebär i eebä bär oc o cks kså beakta dee ma markads aattt lö at llöpade pad pa de be b eak akta ta d m mark ark rk aad dss- o oc ch världsaalyser mvärl värl vä rlds dsaal dsa a alys allys yser s s görs gör örs rs occh sätta sä sätt ätt ta dessa skarpa beslutsuderlag för d de ess ssa ti till illl sska karp ka r a be rp b besl esl slut utssu ud der erla erla lag ffö lag ör ör kmade markadsplaer. ko k m mm ma ade de m arrk ark kaad d dsp sp plae laa eerr.. Rådet har viktig roll ge Råd R ådeett h åd arr ee vi ikt ktig kti ig rrol olll ge o g eo ssi i i iput till Visit Värmlads, s i pu p t ti illl ssåväl åväl åv äl V äl isiitt V is ärmlla är ads ad ds, s, sso destiatioers, ätverks d de esstti iat atiio ioe rs rs,, tema ttematiska te ema mati tiska tisk sk ka ä ätv tver erk kss o ch h äriges markadsplaer. Markadsä äri rig gee s ma m ark rk ka ads dssp plla aer aer er. M Ma arrk k aadsdsds rådet skall också validera gee i iput rå åde dett skal sk kaalll oc ock kså va ks alliid deeraa o ch hg ipu pu ut produktutvecklig rame till ti lll p rodu ro odu d k kttut u ve veck ck kli lig g ii m rra o ame ame mee utbudspyramide, förr ut fö utbu buds bu dspyyrraami ds dspy mide, vvåra, åårra te ttema ema maa oc eveemag. eve ev eem e ema em ag. a g. g. DESTINATIONSUTVECKLINGSRÅDET arbetar DEST DE S IN ST NATTIO IONS NSUT NS UTVE UT VECK VE CKLING CKLI CK LING LI N SR SRÅD RÅD ÅDET ET aarb rb beetttar ar ar skapa aturliga markadsfförr at fö attt sk skap apaa a ap atu turl tu r ig rl igaa oc ch m ma ark rka ads a ds-ds driva driv dr iva iv aa ssamverkasformer amve am verk r a asf sfor sf orme or merr me me mell mella lllaa resmål, resm re smål sm ål,, k ko kmuer, m m u uer, err fö fföretag, reta re tag, g ttematiska g, emat em attis iska ka ka ätverk ätv ä t er tv e k os o osv. v Io v. I o de dett detta ta a asv asvarsråde svar var arso so rråd de hadlar h ha ad d dla larr de dett oc o också ksåå aatt ks tttt fia aa fformer orme or meer för fö ör at attt dr driv driva ivaa oc iv o h ut utve utveckla veck eck kla ve vverksamheter erk rksa ksa samh mhet mh etterr s so m i ite tee i ssig ig g äärr lö lös lösamma, ssam amma ma,, me m me so s m skap sk apar ap ar ttillväxt illv il lvväx äxtt fö förr ä riig rig ge e. e skapar ärige. OR RGANI GANI GA NISE SERI SE R NG RI NGSR SR RÅD Å EETT aarbetar rrb bet e ar m ed d aatt tt ttaa tt ORGANISERINGSRÅDET med fram fr am d detaljplae etal et aljp jp plaae fö förr d de de e ko km kmade mma mm a de a d tu uri r sm mor orga gai ga isa i saatiio oe e i u ud der d er E turismorgaisatioe uder E grudmodell g gr udm u dmod odel od e l är el ä rreda eda ed a fframtage raamt ramt mtag ge ii o rame rame ra mee fö m förr tu tturismstrategi. rism ri sm smst mst s ra rate teegi gi... Rådet har till uppgi uppgift iftt aatt tt k kma mma ma m med ed d kokreta förslag till följade: O Orgaisatiosform Or rga g i satiosf s or F Fiasierigsmodell Fi ia a as ssie sie ierig rriigsm gsmod g smo sm od del el Äg Ägadeformer gaa defo deeform form fo mer er o ch äägarrolle ch garr ga rrol olle le le I arbetet arbe ar bete be tet ko tet k kmer mm meerr rrådet åd dett aatt t b tt beakta eaktta de ea de yya ko ya kokurreslage, k k kur u re res sla s lag la lage gee,, llage agee ag o m off offetlig ettli lig upphadlig, upp up pha ph a dli ig, g ee eve g, evetuell tuel tu uel elll st sstorregio torrre regi gio o me m me e me m mest est st aavv al aallt all llt lt d dee i iitetioer te tet tio tio ioe er sso s fis s i fo form aavv V form Vär Värmladsmodelle ärml är m a ml ads dssmo d mode ode dell llllee oc o ch T Tu Turismstrategi. uri rism sm mst stra trate raateegi g.. D Det e äärr vi et vviktigt kttigt k ig gt at att att de de d e y ya ya or o orgaisatiosforme rga gai ga isa i sati sa tiio sffor ormee ut orme u utgå utgår tgå går fr frå å å ttillväxt ti illvä lllvvääxt xt i är ärige ä i är ge ge oc ge h me m med ed et eett tt ty tydligt ydl dlig igt ig markadsperspektiv. m ma ark kads ad a dssp peersspe pektiv kttiv iv.. ENTREPRENÖRSRÅDET EEN NTR TREEPPR TREP REEN NÖÖR RSSR RÅÅDEET arbetar arb r ettarr m med e aatt ed tt u utttvveckla ve eckla ckla ck la eetrepreörskapet tre t rep repr re prre örrsk skap ap pet e ii o m ä ärige äri rig ri rig ge e oc ch fö fför ör at aatt tt hitt h hi itt tta fo form rm mer e o ch m ch od deellle ler er hitta former modeller fförr sa fö amv mver erka ka me m ed aak k ktö töre tö reer i lä lä et so et e ss samverka med aktörer läet aar rb beetaar ffö ör de d et t ex ex A LM MI,, H aa de dels dels l ka kam mmarbetar för det ALMI, Hadelskammare ma r, re, IIova. ova o vaa. Fö F ör att attt tu uriism märi äri ä r g ge mare, För turismärige sskall sk alll ku all ku a ut tve veck ckla llaas oc h bl b lii lå llågsiktigt åg siik kttigt kua utvecklas bli ko k ok kur u re res skr s kraf kr afti af tiiga g k rävs rä vs aatt tttt ärig är i g gee kokurreskraftiga krävs ärige ffårr hjälp få hjjäl h älp p at aatt ttt hi itt ttaa t ex e fi a siieerri g fö fför ör at attt hitta asierig ku k u a gö göra r iivesterigar ra vves este terri te rigar rig g gar a i ssia i a a alä läägg ggkua alägg i iig gaarr, ssi g ia ttjäster jässte jä ter et etcc.. etc. igar, sia FFOU-RÅDET FO OUU--RÅ RÅÅDDET DDEET arbetar arb rbet etar ar fför ar ör aatt tttt fföra öra i F öra ör ou-ou FoUbe begr egr grep eppe ep pet et i de d e vvä ärrm mllääd dsk skaa be b s ks sö k ääbegreppet de värmlädska besöksäri i g ge e. Det e. Det h De ha ad dla l r de d elss o m at tt be b vaka va rige. hadlar dels att bevaka befi be efitlig ttli tli liig g for fforskig fo ors rski k k ii g oc ch ut u utvecklig vecck veck ve kli kli lig o g c ch attt ko at km mm m mu uic icer eraa de d e aa vi vida darree o da ch hd elss el kmuicera dea vidare dels aatt tt ssee vi ilk lkaa be b eho hov F o U sso fi vilka behov s ss i Värmlad. V Vä rm mla lad d d. d. 1199

20 FRAMTIDENS ORGANISATION FÖR TURISMEN I VÄRMLAND ATT TA FRAM STRUKTUREN OCH ARBETS- FORMEN för de kmade turismorgaisatioe i Värmlad är ett arbete s orgaisatiosrådet arbetar med uder 2009/2010. Det fis ett atal frågor s behöver klargöras ia e orgaisatio sjösätts, exempelvis hur olika orgaisatioslösigar påverkar fiasierig likväl s lage offetlig upphadlig de ya kokurreslagstiftige. Strategigruppe har dock tagit fram e grudmodell för de framtida orgaisatioe. Medlemmar i de ekoiska föreige s är huvudma för orgaisatioe är Värmlads kmuer samt företagsätverke i Värmlad. Här fis reda ett atal aturliga ätverk med gemesamma itresse, exempelvis herrgårdsätverket Hotell i Värmlad ya kmer att bildas. Det eda kravet är att deltagade ätverk också är ekoiska föreigar. Det kmer fortsatt att vara viktigt att egagera läets aktörer aväda vår samlade kpetes i arbetet. Take är dock att vi ska fortsätta arbeta med Råd s får asvar för att utveckla sia respektive råde ta fram fler förslag till utveckligs- /hadligsplaer för kmade året. Dessa plaer ska preseteras vid det årliga Turismtiget för beslut. 20

21 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA ORGANISATION Ek.föreig/ätverk Ek.föreig/ätverk Ek.föreig/ätverk Ek.föreig/ätverk Besöksärige i Värmlad ek. föreig Styrelse Värmlad AB Regio Värmlad Råd Destiatiosutvecklig Råd Etrepreörskap Råd Markadsförig rig Råd Kpetesförsörjig Råd Forskig & Utvecklig 21

22 Stödprocesser för utvecklig rollfördelig mella aktörera VISIT VÄRMLANDS ROLL Visit Värmlads asvarsfrågor har delats i i fyra huvudråde där Visit Värmlad äger frågora me ite ödvädigtvis är de aktör s operativt arbetar med alla delar. Arbetet med frågora ska bedrivas av de aktör s har rätt kpetes, förutsättigar resurser. Forskig & Utvecklig säkerställa att relevat statistik, udersökigar aalyser av värld, markad, kuder kokurreter geförs att kuskape frå dessa sammaställs tillgägliggörs i form av relevata beslutsuderlag för systemetets aktörer. Kpetesförsörjig utbildig arbeta för att besöksärige får tillgåg till persoal med relevat utbildig så lågt det är möjligt främja att kpetese staar kvar i Värmlad. Etrepreörskap ge samarbetsparters arbeta med att utveckla befitliga företag i besöksärige, främja ärigslivsutvecklig etablerig av ya företag. Destiatiosutvecklig strategisk samordig av Värmlads besöksärig främja samverka tillväxt i besöksärige. Markadsförig Visit Värmlad ska asvara för exter imagemarkadsförig samt iter markadsförig iformatio. Kopplat till varje huvudråde fis ett råd med represetater frå de olika aktörera, såväl geografiskt s verksamhetsmässigt, för att säkerställa bred samverka förakrig samt att arbetet utgår frå besöksäriges behov. 22

23 KOMMUNERNAS ROLL Kmuera är möjliggörare skapar förutsättigar för besöksärige dess tillväxt. Det ka fias ett behov av ökad samordig av turismfrågor i kmuera mella t ex ärigslivsfuktioe, turistfuktioe kultur- fritidsverksamhete. Kmuera behöver käa till vår strategi s ett stöd till si ordiarie verksamhet, sia beslut plaer. Exempel på ordiarie verksamhet: lågsiktig plaerig översiktsplaer tillstådsärede ifrastruktur kmuikatioer offetligt etrepreörskap TURIST- OCH I-BYRÅERNAS ROLL Turistbyråera bör ha ett kocertäk, dvs täka hela Värmlad äve ha e ehetlig profil. Turistbyråera bör fias där det är måga besökare. Turistbyråera ska ge efterfrågad iformatio över disk, telefo webb. BESÖKSNÄRINGENS ROLL Besöksäriges roll blir att utifrå strategiplae asvara för att det sker produktutvecklig paketerig samt kvalitets- serviceutvecklig. Att ma egagerar sig i det gemesamma arbetet ge deltagade i råd, geografiska /eller tematiska ätverk. 23

24 VÄRMLAND Regio Värmlad, , regiovarmlad.se Grafi sk layout form: Birgitta Stradh, Regio Värmlad, Iformatiosehete,

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! 1 INNEHÅLL Iledig - Turisme i Värmlad växer 4 Strategisk plattform visio profi l 6-9 Affäre Värmlad - Markader målgrupper 10-11 Affäre Värmlad - Utbud upplevelser 12-13 Markads-

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Section A - Executive Summary. 1 september 2000

Section A - Executive Summary. 1 september 2000 Sectio A - Exective Smmary 1 september 2000 Visio Tekiska framsteg ökar idivides möjligheter Världe förädras. Tekiska framsteg leder till att barriärer bryts er, att kommikatioe mella mäiskor förbättras

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Vindkraft i Markbygden

Vindkraft i Markbygden Vidkraft i Markbygde Ett regioalt idustriprojekt iom föryelsebar eergi Markbygde Vid AB har hos lässtyrelse asökt om tillståd till att etablera e mycket stor vidkraftaläggig i Markbygde i de västra delara

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv 20060319 Kadidatuppsats i Natioaleoomi Bredbadsmarade i studetbostädera i Lud ur ett miroeoomist perspetiv Författare: Olof Karlsso Hadledare: Jerer Holm Dispositio... 3 INLEDNING... 4 Bagrud... 4 Syfte...

Läs mer

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING

FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING ATAgE AV KOMMuFuLLMÄKTigE 25 ApriL 2012 PM Klimatapassig FÖRDJUPNINGSPROMEMORIA OM HELSINGBORGS STADS KLIMATANPASSNING +3,5 m stadsbyggadsförvaltige AVdELigE För strategisk plaerig FördjupigsPM Vi har

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap limham kalkbrottet Vackra hem i storslaget ladskap A tmosfäre krig boedet är särege, vacker och stil la. Stadsdele för livsjutare Nu bygger vi 48 smakfulla lägeheter i Limham. Välj mella två till fyra

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer