Ökad lagföring i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad lagföring i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn"

Transkript

1 Ökad lagföring i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn Rapport från projektet Oktober 2013

2 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av projektet och förslag på åtgärder Bakgrund och syfte/mål med projektet Projektets genomförande Information om projektet öka kunskapen 3 Sammanträffande med olika aktörer- NATIONELLT Barnrättsorganisationer 3.2 Departement 3.3 Centrum för Andrologi och Sexual medicin vid Karolinska universitetssjukhuset (CASM) 3.4 Kommentarer och slutsatser 4 Sammanträffande med olika aktörer- INTERNATIONELLT Eurojust 4.2 Europol 4.3 Nationella polisen i Holland 4.4 Interpol 4.5 IAP konferens i Thailand 4.6 Kommentarer och slutsatser 5 HANDLÄGGNING AV BARNSEXHANDELS-ÄRENDEN - underrättelsearbete och förundersökning samt erfarenhetsseminarium Rikskriminalpolisen, gruppen mot sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi Allmänt Underrättelsearbete Nationell samordnare avseende sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott 5.2 Rikspolisstyrelsen och IPO 5.3 Åklagarens roll som förundersökningsledare 5.4 Internationellt rättsligt samarbete 5.5 Erfarenhetsseminarium 5.6 Bildande av nätverk för kunskapsutbyte - samverkansgrupp 5.7 Kommentarer och slutsatser 2

3 Förord På Riksåklagarens vägnar beslutade överåklagare Björn Blomqvist den 1 oktober 2012 att ett projekt för att öka lagföringen i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn skulle genomföras och att projektet skulle utföras vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm. Slutlig avrapportering från projektet skall ske, såsom slutligen bestämts, senast den 31 oktober Projektet har letts av kammaråklagare Anna Lena Nilemar, Internationella åklagarkammaren i Stockholm, som projektledare och sammankallande. Övriga projektdeltagare har varit kammaråklagare Ylva Johansson och kammaråklagare Anne-Christine Maderud vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm samt kriminalkommissarie Björn Sellström, som företrädare för gruppen mot sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott vid Rikskriminalpolisen. Chefsåklagare Ola Laurell, Internationella åklagarkammaren i Göteborg har biträtt projektet. Härmed överlämnas slutrapport från projektet med redovisning över hur projektet har bedrivits och kommentarer samt synpunkter och förslag på åtgärder. Stockholm den 17 oktober 2013 Anna Lena Nilemar Ylva Johansson Anne-Christine Maderud Björn Sellström 3

4 Sammanfattning av projektet På Riksåklagarens uppdrag har vi genomfört ett projekt för ökad lagföring i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn. Genomförandet, kommentarer och slutsatser redovisas i föreliggande rapport. Målet med projektet har varit att stärka och förbättra möjligheterna att upptäcka, utreda och att öka lagföringen i denna typ av ärenden. Syftet har bland annat varit att öka kunskapen om barnsexhandel, öka kompetensen att handlägga dessa ärenden, utveckla samarbetet med polisen och andra viktiga aktörer, både nationellt och internationellt samt att bilda ett nätverk för kunskapsutbyte. Brottsligheten avser sexualbrott begångna utomlands mot barn som saknar anknytning till Sverige av en gärningsman som har anknytning till Sverige. Gärningsmannens anknytning till Sverige kan vara någon av de former som anges i 2 kap brottsbalken och som innebär att svensk domstol kan döma efter svensk lag trots att gärningen är begången utomlands, så kallad extraterritoriell behörighet. Bakomliggande faktorer till genomförandet av projektet är bland annat att denna typ av brottslighet blivit uppmärksammad i den allmänna debatten samtidigt som flera svenska personer under de senaste åren gripits utomlands för denna brottslighet. FN:s barnrättskommitté har riktat viss kritik mot Sverige, varvid uttalats att Sverige måste bli bättre på att arbeta förebyggande och långsiktigt mot barnsexhandel samt det internationella samarbetet måste förbättras och att de personer som begått dess brott utomlands åtalas när de återvänder till Sverige. Även ECPAT har riktat kritik mot den svenska regeringen och andra myndigheter för bristande åtgärder mot barnsexhandel. Rättsväsendet har i den offentliga debatten fått kritik för att det bedrivits för få förundersökningar rörande barnsexhandels-ärenden och att för få förundersökningar lett till lagföring. Inledningsvis har vi konstaterat att barnsexhandels-ärenden är komplexa och eftersom brotten begås i tredje land föreligger många svårigheter vid hand-läggning av dessa ärenden. Det utsatta barnet finns utomlands med annat språk och annan kultur. Både hos polis, åklagare och domstol är målen resurs- och tidskrävande samt kräver särskild kompetens. I allmänna ordalag används ofta termen barnsexturism, som vi anser är ett missvisande begrepp. Internationellt används ofta beteckningen travelling child sex offenders som kan översättas med resande i sexuella övergrepp mot barn. Vi har valt att i rapporten undvika begreppet barnsexturism och kommer att alternera mellan barnsexhandel och resande i sexuella övergrepp mot barn. 4

5 Under arbetet med genomförandet av projektet har vi haft tre huvudinriktningar, nationellt, internationellt samt ärendenas handläggning hos polis och åklagare. Under den sistnämnda delen genomfördes ett erfarenhetsseminarium och det bildades också en permanent samverkansgrupp. I samband med olika utbildningar för polis och åklagare har vi spridit kunskap om barnsexhandelsärenden. Nationellt Nationellt har vi sammanträffat med olika aktörer som kan komma i kontakt med ärenden rörande barnsexhandel såsom företrädare för tre barnrättsorganisationer, Rädda Barnen, UNICEF och ECPAT. Vi har även sammanträffat med företrädare för Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet och vid dessa möten diskuterat kunskapen om barnsexhandels-ärenden och vilka åtgärder som kan vidtas för att öka upptäckten av dessa brott. Slutligen har vi gjort ett besök på Centrum för andrologi och sexual medicin vid Karoliska universitetssjukhuset som dels driver en nationell hjälplinje mot sexuellt våld och för att förebygga sexuella övergrepp och dels bedriver ett preventivt program för behandling av personer med riskbeteende för att begå sexuella övergrepp. När det gäller barnrättsorganisationerna Rädda barnen och UNICEF är barnsexhandel inte en fråga som någon av de svenska delarna av organisationerna arbetar aktivt mot. En bidragande orsak härtill är att ECPAT engagerat sig starkt och gjort barnsexhandel till en av sina huvudfrågor. ECPAT har en mycket drivande roll i frågor rörande barnsexhandel och sprider kunskap, har kontakter med myndigheter, företrädare för näringslivet, resebyråer samt bankinstitut och påverkar härigenom det förändringsarbete som skett på området. Vid kontakterna med Justitiedepartementet framkom att en rad initiativ tagits i dessa frågor både från svensk sida och på EU nivå. EU-kommissionen har tagit initiativ till alliansen Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online, som för närvarande har ett 50-tal länder anslutna. Syftet är att öka ansträngningarna för att identifiera, stödja, hjälpa och skydda denna typ av brottsoffer samt att öka ansträngningarna för att utreda sexualbrott på nätet och identifiera och lagföra gärningsmännen. Länderna skall vartannat år rapportera till den Globala alliansen om vidtagna åtgärder och vilka resultat som uppnåtts. En av initiativtagarna till alliansen är den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström. I Sverige pågår det vid Socialdepartementet en uppdatering av en ny handlingsplan mot människohandel och exploatering av barn. 5

6 Inom Utrikesdepartementet har frågan om barnsexhandel aktualiserats de senaste åren eftersom flera svenskar gripits utomlands för denna brottslighet. Utrikesdepartementet har i ett cirkulär från 1999 som skickats ut till de svenska utlandsmyndigheterna, Handläggning av ärenden rörande sexualbrott mot barn utomlands, givit direktiv om vad som förväntas av den svenska personalen. I vår kontakt med Utrikesdepartementet har behovet av en uppdatering diskuterats och initiativ för detta har tagits inom departementet. Vi har även erbjudit att Åklagarmyndigheten kan bistå med råd vid den kommande uppdateringen. Vid Centrum för Andrologi och Sexual medicin (CASM) bedrivs en nationell hjälplinje mot sexuellt våld och för att förebygga sexuella övergrepp. Vidare bedrivs där ett behandlingsprogram för personer med ett riskbeteende för att begå sexuella övergrepp. Det arbete som bedrivs vid enheten är en viktig komponent i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn. Det är viktigt att kännedom sprids om såväl programmets existens som hjälplinjen. Verksamheten är alltjämt en försöksverksamhet och det är önskvärt att programmet permanentas. Internationellt Internationellt har vi besökt Eurojust, Europol och den nationella polisen i Holland samt sammanträffat med en svensk polis som arbetar för Interpol Bangkok i ett projekt som bekämpar den sexuella exploateringen av barn i nedre Mekongregionen. Inom Eurojusts organisation finns en kontaktpunkt, Contact Point for Child Protection (CPCP) som bland annat har som uppgift att samla in och identifiera bästa praxis och att dela erfarenheter som gjorts i operativa ärenden men det arbetet är ännu i sin linda. Någon kunskapsbank för samlad information och kunskap finns inte. Genom att samla en gedigen kunskapsbank och ge åklagarna i medlemsländerna möjlighet att få tillgång till denna information skulle arbetet avsevärt kunna underlättas. Det är vidare önskvärt att CPCP utvecklar ett nätverk av kontaktpunkter, med företrädare för myndigheter och organisationer i andra länder i såväl Europa som resten av världen, som kan bistå medlemsländerna i de operativa ärendena. Vid Europol handläggs frågor gällande barnsexhandel vid TWINS-enheten. Enheten driver inte några egna operativa utredningar utan stöttar och hjälper medlemsstaternas utredningar. Vid TWINS drivs ett projekt, Heaven, avseende travelling child sex offenders. Ett delmål för projektet är att skapa en databas, EIS, för att analysera och utbyta erfarenheter samt underrättelseinformation. 6

7 Denna driftsattes sommaren Informationen bygger dock på att medlemsländerna rapporterar information från operativa ärenden till Europol. European Financial Coalition (EFC) arbetar på Europanivå med bankerna för att förmå bankerna att neka att överföra bland annat betalningar av sexuella tjänster på nätet. Detta är ett pågående arbete inom bland annat Europol. Likaså är Europol involverad i ovan nämnda Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online, som startade i december Vid besök hos den nationella polisen i Holland konstaterades att arbetet vid den enhet som utreder barnsexhandels-ärenden bedrivs på ungefär samma sätt som vid den grupp vid Rikskriminalpolisen som exklusivt utreder de svenska ärendena samt att endast ett fåtal holländska ärenden lett till åtal. Ett multidisciplinärt angreppssätt, byggande av nätverk med regelbundna möten och vinsten med att sammanföra flera experter i ett team synes vara framgångsfaktorer. Interpol driver i Sydostasien ett projekt inom ramen för Projekt Childhood avseende Kambodja, Laos, Vietnam och Thailand med syfte att bekämpa den sexuella exploateringen av barn i nedre Mekongregionen. Detta är ett värdefullt bidrag i kampen mot denna typ av brottslighet. Den svenska delegationen vid Internationella Åklagarföreningens (IAP) konferens i Thailand har knutit kontakter med olika personer i Sydostasien just med bäring på samarbete i ärenden om sexualbrott mot barn. Detta är värdefullt och det innebär att det blir lättare att få en ingång genom en kontakt i aktuellt land. Handläggning av barnsexhandelsärenden Beträffande handläggning av barnsexhandels-ärenden hos polis och åklagare i Sverige har vi sammanträffat med medarbetare vid Rikskriminalpolisens grupp mot sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott, Barnpornografigruppen. Vi har även besökt Rikspolisstyrelsen och IPO (enheten för polisiärt polissamarbete). Ett erfarenhetsseminarium har anordnats för kunskapsutbyte mellan poliser från Rikskriminalpolisen och åklagare från de Internationella åklagarkamrarna. I samband med detta bildades en permanent samverkansgrupp för fortsatt utbyte av kunskap, erfarenheter och arbetsmetoder. Genom inrättandet av Barnpornografigruppen finns det i realiteten möjligheter att utreda brott begångna av resande i sexuella övergrepp mot barn. Gruppen har ett exklusivt ansvar för barnsexhandels-ärenden inom polisen, både avseende underrättelseinformation och utredningsansvar. Härigenom samlas erfarenhet och kunskap på en och samma enhet, vilket medför en effektiv handläggning. Från att 7

8 det i Sverige tidigare endast fanns en fällande dom från 1995, där en svensk man dömdes för sexuellt umgänge med barn och försök därtill avseende en pojke i Thailand, har det under tiden meddelats tre fällande domar där svenska män dömts för övergrepp i Filippinerna. Utredningarna avseende dessa tre mål har i sin helhet handlagts vid Barnpornografigruppen. Det är angeläget att barnsexhandels-ärenden lottas på en liten grupp särskilt utpekade åklagare vid de Internationella åklagarkamrarna vilket för närvarande görs. De åklagarna som deltog vid erfarenhetsseminariet är av uppfattningen att det alltid skall utses en andreåklagare i dessa ärenden. Genom att dessa utredningar normalt kräver internationellt samarbete och internationell rättslig hjälp till annat land tar ofta utredningarna lång tid. Eftersom det andra landet oftast är land utanför Europa måste rättshjälpsansökan skickas genom Justitiedepartementet, internationella enheten BIRS. Vi föreslår ett möte vid personalen vid BIRS för att diskutera dessa ärendens handläggning i syfte att uppnå en snabbare handläggning och om möjligt ha en utsedd kontaktperson på BIRS. Det underrättelsearbete som bedrivs vid Barnpornografigruppen innebär bland annat bearbetning av tips och granskning av barnpornografiskt material. Inom polisens seriebrottssatsning har en nationell samordnare avseende barnpornografibrott utsetts. Denne samordnare är knuten till Barnpornografigruppen. Vid Rikskriminalpolisen finns både den nationella och den internationella bilddatabasen. Granskningen av bilder tar mycket resurser. Varje bild visar övergrepp på barn och visar alltså en brottsplats. Det är angeläget att polisen har resurser för att utreda brotten med avseende på var övergreppen har skett, i vilket land och i vilken miljö samt vem som är offer och vem som är förövare. Angående denna identifiering finns ett upparbetat internationellt polissamarbete mellan olika länder. Information har också inhämtats angående systemet ECRIS (European Criminal Records Information System). Detta är ett digitalt system mellan EU-länderna och innebär för Sveriges del att när svenska medborgare döms i annat EU-land skall Sverige underrättas om domen. Det vore önskvärt att även en dom avkunnad i annat land utanför EU registreras i det svenska belastningsregistret (BR). I projektarbetet anordnades ett erfarenhetsseminarium med Barnpornografigruppens egen personal, åklagare från Internationella Åklagarkamrarna Stockholm och Malmö samt en representant från Riksåklagarens kansli. Syftet med seminariet var att utbyta erfarenheter och diskutera arbetsmetoder samt bilda ett permanent nätverk. Vid seminariet diskuterades 8

9 bland annat de tre ovan nämnda domarna från med förundersökningarna som legat till grund för åtal. Samtliga utredningar gällde gärningar som skett på Filippinerna. Polis och åklagare har i alla tre fallen rest till Filippinerna och genomfört utredningsåtgärder. Erfarenheter från dessa resor samt handläggningen i övrigt, bland annat i samband med rättegångarna, diskuterades. De frågor som togs upp var bland annat förhör med barn och övriga bevispersoner, lämplig förhörsmiljö, teknikansvarighet, tolkfrågan, offentlige försvararens roll, målsägandebiträdets eller särskild företrädares roll, användningen av förhör på videolänk vid huvudförhandlingen samt vikten av att den nordiska sambandspolisen är involverad i ärendet. Som framgångsfaktorer i ärendena angavs bland annat att det är angeläget att det finns sambandspoliser på plats i det andra landet som skyndsamt kan hjälpa till med internationella kontakter, att det är viktigt att utredningspersonal och åklagare skyndsamt kan resa till brottsplatsen i det andra landet och bedriva utredning på plats, att det är viktigt att undersöka möjligheten att hålla förhör med bevispersoner via videolänk under huvudförhandlingen i Sverige samt att det är viktigt med en tidig och nära dialog med aktuell domstol i Sverige. Vid erfarenhetsseminariet rådde enighet om att det är angeläget att återkommande erfarenhetsseminarier hålls för att utbyta erfarenheter och utveckla metoder för handläggning av ärenden angående resande i sexuella övergrepp på barn. Som ett led i detta har vi i enlighet med ett av projektets mål bildat en samverkansgrupp, ett nätverk för kunskapsutbyte. Sammanfattningsvis har vi konstaterat att Sverige vid en internationell jämförelse med övriga länder i Europa förefaller ligga långt fram genom att ha avsatt särskilda resurser för bekämpningen av denna typ av brottslighet. Sverige har en bra utvecklad polisorganisation för hantering av barnsexhandels-ärenden då polisarbetet har samlats på en enhet vid Rikskriminalpolisen. Likaså har Åklagarmyndigheten en god organisation för hantering av barnsexhandels-ärenden genom att de handläggs vid de internationella åklagarkamrarna. Detta möjliggör att det i Sverige finns goda förutsättningar för att effektivt hantera förundersökningar och därpå följande lagföringar gällande barnsexhandels-ärenden. Vi kan också konstatera att kunskapen om barnsexhandel är god inom barnrättsorganisationerna och Justitie- och Utrikesdepartementen samt att man samverkar med varandra och med rättsväsendet. Det är också glädjande att se att många nya initiativ tillkommit både i Sverige och på EU-nivå för att arbeta mot barnsexturism och sexuella övergrepp på barn som sker via Internet. Genom dessa åtgärder stärks och utvecklas det internationella samarbetet. 9

10 Förslag på åtgärder Vad som ovan anförts är positivt, men mycket återstår att göra och vi ser goda möjligheter till ytterligare förbättringar. För att följa upp slutrapporten från projektet och för att förbättra arbetet med handläggning av barnsexhandelsärenden hos polis och åklagare har vi förslag på följande åtgärder: Uppföljning av uppdateringen av cirkuläret Handläggning av ärenden rörande sexualbrott mot barn utomlands som beskrivs under rubriken Utrikesdepartementet Vidare kontakt med Centrum för Andrologi och Sexual medicin vid Karolinska universitetssjukhuset (CASM) för uppföljning samt information om CASM:s verksamhet Uppföljning av polisens rutiner för rapportering av information och ärenden till Europol Uppmaning till svenska desken vid Eurojust att verka för att enheten Contact Point for Child Protection (CPCP) vid Eurojust utvecklar sitt arbete och samlar erfarenheter från de olika medlemsländerna i en kunskapsbank och utvecklar ett närverk av kontaktpunkter i Eurojusts medlemsländer Möte mellan Åklagarmyndigheten och personalen vid BIRS för att diskutera handläggningen av barnsexhandels-ärenden i syfte att effektiversera handläggningen av rättshjälpsframställningar i dessa ärenden samt önskemål om en kontaktperson vid BIRS Gemensam utbildning för polis och åklagare för att sprida kunskap om barnsexhandels-ärenden och information om barnpornografigruppens exklusiva utredningsansvar för dessa ärenden Orgelbundet återkommande erfarenhetsseminarier för den bildade samverkansgruppen samt att klarläggande av frågan om vem som är sammankallande samt att de personer som ingår i samverkansgruppen namnges En översyn av polisens rutiner vid bildgranskning i syfte att öka identifieringen av brottsoffer/gärningsmän Utökade befogenheter i barnsexhandels-ärenden för målsägandebiträde/särskild företrädare angående handläggningen av eventuellt utdömt skadestånd till målsäganden Utökad kontakt och information till de nordiska sambandspoliserna angående barnsexhandels-ärenden, eventuellt vid de möten för dem som regelbundet sker i Sverige. 10

11 1 Bakgrund och syfte/ mål med projektet Målet med projektet har varit att stärka och förbättra möjligheterna att upptäcka, utreda och att öka lagföringen beträffande ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn utomlands. Projektets syfte har varit att öka kunskapen om företeelsen och kompetensen att handlägga ärendetypen, utveckla samarbetet med polisen och andra viktiga aktörer nationellt och internationellt samt bilda nätverk för kunskapsutbyte. Genom en utveckling av organisation, kunskaper och arbetsmetoder, ökad samverkan och samarbete, nationellt och internationellt, kan underlagen för beslut om förundersökning förbättras varigenom möjligheterna att uppnå en ökad lagföring i Sverige eller i annat land blir större. Barnsexhandels-ärenden är komplexa och svårigheter föreligger bland annat eftersom brotten begås i tredje land och att utsatt/utsatta barn finns utomlands med annat språk samt annan kultur. Utredningarna är resurs- och tidskrävande samt kräver särskild kompetens hos polis, åklagare och domstol. Det är viktigt att arbetet för att stävja barnsexhandeln bedrivs uthålligt. Inledningsvis kan konstateras att olika begrepp används för att urskilja den här avsedda ärendetypen. Vad som avses är sexualbrott begångna utomlands mot barn som saknar anknytning till Sverige av en gärningsman som har anknytning till Sverige. Gärningsmannens anknytning till Sverige kan vara någon av de former som anges i 2 kap brottsbalken och som innebär att svensk domstol kan döma efter svensk lag trots att gärningen är begången utomlands, så kallad extraterritoriell behörighet. I allmänna ordalag används ofta termen barnsexturism, som vi anser är ett missvisande begrepp. Internationellt används ofta beteckningen travelling child sex offenders som kan översättas med resande i sexuella övergrepp mot barn. Vid Rikskriminalpolisens IT sektion finns den utredningsgrupp som nationellt utreder den aktuella ärendetypen. Denna Barnpornografigrupp har inom polisen exklusiv behörighet och utreder samtliga utredningar av denna ärendetyp i Sverige. De poliser som ingår i gruppen använder oftast begreppet barnsexhandel. Vi har valt att i rapporten undvika begreppet barnsexturism och kommer att alternera mellan barnsexhandel och resande i sexuella övergrepp mot barn. FN:s barnrättskommitté har riktat viss kritik mot Sverige. I rapporter med slutsatser 2009 och 2011 uttalades det bland annat att Sverige måste bli bättre på 11

12 att arbeta förebyggande och långsiktigt mot barnsexhandel och att i detta sammanhang förstärka det internationella samarbetet genom multilaterala, bilaterala och internationella överenskommelser samt att konsekvent åtala dem som begår dessa brott när de återvänder till Sverige. Sverige har under 2012 lämnat sin femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barns rättigheter om barnkonventionens genomförande under I rapporten redogör Sverige för åtgärder som vidtagits till följd av den tidigare kritiken. Som sådana åtgärder redovisas bildandet av den ovan nämnda särskilda utredningsgruppen vid Rikskriminalpolisen samt två domar i Sverige, där svenskar dömts för sexualbrott utomlands. Vidare nämns att Utrikesdepartementets råd inför utlandsresa har kompletterats med information om att det är straffbart att utomlands ha sexuella kontakter med barn och att detta kan leda till polisanmälningar både utomlands och i Sverige samt med information om hur och vart man som enskild kan anmäla om man under en utlandsresa gör iakttagelser som föranleder misstankar om sexualbrott mot barn. Därtill redogörs för regeringens initiativ till dialogmöten för aktörer inom resebranschen samt Sveriges initiativ till det EU-projekt mot barnsexhandel, som omnämndes vid vårt besök vid Justitiedepartementet (se vidare avsnitt 3.2). Även ECPAT har riktat kritik mot den svenska regeringen och andra myndigheter för bristande åtgärder mot barnsexhandel. Rättsväsendet har i den offentliga debatten fått kritik för att det bedrivits för få förundersökningar rörande barnsexhandels-ärenden och att få förundersökningar lett till lagföring. Utvecklingscentrum Göteborg har mot den bakgrunden genomfört en granskning av ärendetypen. Härvid har noterats att specialkompetens och nära samarbete mellan polis och åklagare samt tidig ansökan om rättslig hjälp är framgångsfaktorer. Vidare har Utvecklingscentrum Göteborg utarbetat ett metodstöd för handläggning av barnsexhandels ärenden genom RättsPM 2013:3, Resande i sexuella övergrepp mot barn. Av denna framgår konkreta anvisningar för handläggningen av aktuella ärenden. 12

13 2 Projektets genomförande Det övergripande syftet med projektet är, som framgår av namnet, att genom olika åtgärder öka upptäckten av barnsexhandels-ärenden och genom effektivare förundersökningar få till stånd en ökad lagföring i Sverige eller i annat land. Inom projektet har vi identifierat ett antal olika spår eller infallsvinklar som vi har följt. Vi har arbetat efter tre olika huvudinriktningar, nationellt, internationellt och ärendenas handläggning hos polis och åklagare. Nationellt har vi sammanträffat med olika aktörer som kan komma i kontakt med ärenden rörande barnsexhandel såsom företrädare för tre barnrättsorganisationer, Rädda Barnen, UNICEF och ECPAT samt med företrädare för Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet för att diskutera kunskapen och åtgärder angående barnsexhandels-ärenden. Internationellt har vi sammanträffat med en företrädare för Interpol och vidare besökt Eurojust, Europol och den nationella polisen i Holland. Angående barnsexhandels-ärendenas handläggning hos polis och åklagare i Sverige har vi sammanträffat med den nationella samordnaren avseende sexuella övergrepp på barn och barnpornografibrott samt den polis som svarar för bearbetning av underrättelseinformation, båda vid Rikskriminalpolisens grupp mot sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott. Vi har även besökt Rikspolisstyrelsen och IPO (enheten för polisiärt polissamarbete). Vidare anordnades ett erfarenhetsseminarium för kunskapsutbyte mellan poliser från Rikskriminalpolisens grupp mot sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott och åklagare från Internationella åklagarkammare. I samband med detta bildades ett nationellt nätverk för fortsatt kunskaps-och erfarenhetsutbyte (se vidare avsnitt 5.3). 13

14 2.1 Information om projektet öka kunskapen I samband med utbildningar för polis och åklagare har vi haft möjlighet att sprida kunskap om barnsexhandelsärenden och aktuellt projekt. Detta har skett bland annat vid erfarenhetsseminarier för de tre Internationella åklagarkamrarna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i samband med utbildning angående rättshjälp med mera för åklagare vid de lokala åklagarkamrarna inom Stockholms Internationella åklagarkammares område. Även vid Rikskriminalens IT-brottsrotels årliga konferens har information lämnats för polis- och åklagarpersonal. 14

15 3 Sammanträffanden med olika aktörer- NATIONELLT 3.1 Barnrättsorganisationer Rädda Barnen Den 14 maj 2013 besökte vi svenska Rädda Barnens huvudkontor i Sundbyberg där vi togs emot av verksamhetsledaren för Sverigeprogrammet tillika chef för behandlingsverksamheten, Anna Norlén och Karin Fagerholm, jurist och tematisk rådgivare. Svenska Rädda Barnen ingår i internationella Rädda Barnen (International Save the Children Alliance), en ideell medlemsorganisation som gått från att ha varit en insamlings och välgörenhetsorganisation till att bli en barnrättsorganisation. Sverige driver starkt frågan om rättighetsperspektivet och det bedrivs ett påverkansarbete bland annat för att förändra lagstiftningen och förbättra villkoren för barn i utsatta livssituationer. Ett exempel är att Rädda Barnen varit drivande i barnahusfrågor. Sverigeprogrammet innefattar även en behandlingsverksamhet. Det finns inom Rädda Barnen erfarenhet av behandling av barn som utsatts för sexuella övergrepp. Den första mottagningen för pojkar som utsatts för sexuella övergrepp startades av Rädda Barnen. Det bedrivs ingen systematisk eller strukturerad aktivitet med bäring på resande i sexuella övergrepp mot barn men man tar stark ställning mot företeelsen. Genom det internationella programmet arbetar Rädda Barnen mot sexuellt våld utövat mot barn i kris och katastrof. Enligt en rapport från Rädda Barnen 2013 är det barnen som drabbas mest av sexuellt våld i konfliktområden. Man är väl medveten om problematiken med att det finns hjälparbetare som begår sexuella övergrepp mot barn. Rädda Barnen kräver att den som inom deras organisation ska arbeta med eller kommer i kontakt med barn ger in sitt brottsregisterutdrag och att ett antal etiska riktlinjer följs. Save the Children har program för barnskydd och barnsäkerhet i samtliga verksamheter som man är inblandad i. Europarådet har tagit fram riktlinjer för ett barnvänligt rättsförfarande som dock inte är bindande. Rädda Barnen samverkar bland annat med BRIS, UNICEF och ECPAT. 15

16 UNICEF Den 14 maj 2013 besökte vi UNICEF Sverige och sammanträffade med programchefen Christina Heilborn. UNICEF, FNs barnfond, finns i nästan alla världens länder. I Sverige arbetar UNICEF huvudsakligen med insamling och opinionsbildning. Utgångspunkten är vad FNs barnrättskommitté uttalar och man driver frågan om barnkonventionens status som man vill se upphöjd till svensk lag. Flyktingfrågor, socialt utanförskap och människohandel är några av huvudfrågorna för det svenska arbetet. Resande i sexuella övergrepp mot barn är ingen direkt fråga som UNICEF i Sverige arbetar med. Anledningen till detta är att man vet att ECPAT i Sverige är starka och drivande på detta område. Däremot arbetar UNICEF globalt med frågan om sexuell exploatering av barn. För att skydda barn mot övergrepp och utnyttjande arbetar man med bland annat information i riskområden och utbildning till rättsväsendet. ECPAT Den 22 oktober 2012 besökte vi ECPAT Sverige i Stockholm där vi togs emot av Lars Arrhenius, Amanda Nilsson och Joanna Wester. ECPAT är en internationell ideell organisation, så kallad NGO (Non Governemental Organisation), med visionen att skapa En värld utan barnsexhandel, vilket inkluderar att man arbetar även mot människohandel av barn och barnpornografi (spridande av övergreppsbilder på barn). ECPAT bildades 1990 och finns idag representerad med underavdelningar i ett 70- tal länder varav Sverige är ett. Huvudkontoret finns i Bangkok. ECPAT Sverige arbetar som lobbyingorganisation med målsättningen att Sveriges regering ska prioritera arbete mot svenskars sexuella övergrepp på barn utomlands minska efterfrågan på och minska lönsamheten för spridande av övergreppsbilder barns särskilt utsatta situation i människohandel uppmärksammas och att åtgärder vidtas efterfrågans roll (avseende dessa brott mot barn) uppmärksammas ECPATS målgrupper i detta arbete är politiker, rättsväsendet och utvalda grupper inom näringslivet. Arbetet bedrivs genom att sprida kunskap för att höja den allmänna kunskapsnivån och öka medvetandet för aktuella frågor. ECPAT belyser särskilt barnperspektivet och försöker fokusera på den kommersiella aspekten och den efterfrågan som motiverar brotten. 16

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

2005 års reform - ett förstärkt skydd

2005 års reform - ett förstärkt skydd Stockholm 2011-03-21 Ju2010/8127/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Maria Hölcke 103 33 Stockholm REMISSVAR Sexualbrottslagstiftningen utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) ECPAT Sverige

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 juli 2008

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport 7 1 jan - 31 dec 2004 RKP KUT RAPPORT 2005:4 Rikskriminalpolisen KRIMINALUNDERRÄTTELSETJÄNSTEN Illegal invandring RIKSKRIMINALPOLISEN 2005-06-13 1 (46)

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00 Handel med kvinnor Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999 RKP KUT Rapport 2000:1 Dnr KUT/A-492-614/00 Rikskriminalpolisen Kriminalunderrättelsetjänsten Illegal invandring Innehåll 1 Inledning...1 2 Sammanfattning....2

Läs mer

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder Investeringsbedrägeri Rapport om arbetsmetodik och åtgärder RättsPM 2007:23 Utvecklingscentrum Stockholm Ekobrottsmyndigheten December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Vad är ett investeringsbedrägeri?...4

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter

Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter Lena Tysk A296.441/2013 1 (55) Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter Lena Tysk A296.441/2013 2 (55) INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL... 2 1 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT LOTTA FINNSSON Nacka polismästardistrikt ANN NÄFVER Tyresö kommun, socialtjänsten BARNS OCH UNGAS RÄTT I TYRESÖ socialtjänstens samverkan

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Gemensam inspektion Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Polismyndigheten i Västernorrlands län Åklagarkammaren i Sundsvall Polismyndigheten

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Myndighetssamverkansplan

Myndighetssamverkansplan Nationell Myndighetssamverkansplan för stöd till personer utsatta för människohandel 2007 Länsstyrelsen i Stockholms Län Länsstyrelsen i Västra Götaland Länsstyrelsen i Skåne Migrationsverket Polismyndigheten

Läs mer

Innehållsförteckning. 09. s.2. Rikskriminalpolisen i korthet s.2. Chefen har ordet s.4. Grov organiserad brottslighet s.6

Innehållsförteckning. 09. s.2. Rikskriminalpolisen i korthet s.2. Chefen har ordet s.4. Grov organiserad brottslighet s.6 Rikskrim 09. 09. Innehållsförteckning 09. s.2 Rikskriminalpolisen i korthet s.2 Chefen har ordet s.4 Grov organiserad brottslighet s.6 Så arbetar Rikskriminalpolisen s.9 Nationell mobilisering mot grov

Läs mer

Ett jämställt samhälle fritt från våld

Ett jämställt samhälle fritt från våld Ett jämställt samhälle fritt från våld Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN SOM SKA FÖRESLÅ EN NATIONELL STRATEGI MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SOU 2014:71 Ett jämställt

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn Handbok Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Barnkonventionen och

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer