Historisk sammanställning av IT, särskilt telemedicin vid Avdelningen för Klinisk Neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historisk sammanställning av IT, särskilt telemedicin vid Avdelningen för Klinisk Neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige"

Transkript

1 Historisk sammanställning av IT, särskilt telemedicin vid Avdelningen för Klinisk Neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige Erik Stålberg, Prof. Em. Avd Klin Neurofysiologi Akademiska sjukhuset Uppsala Sverige Bakgrund Klinisk neurofysiologi är en självständig medicinsk specialitet inom det neurologiska ämnesområdet. I huvudsak omfattar verksamheten diagnostik och funktionell bedömning av den elektriska aktiviteten från hjärna (EEG), muskler (EMG) och nerver (Neurografi). De biologiska signalerna som har låg amplitud (1µV till 20 mv) analyseras med olika metoder för erhållande av information om funktionen i de strukturer man undersöker. En del av registreringarna görs av biomedicinska analytiker (BMA), andra av läkare. Alla registreringar slutbedöms och sammanfattas av läkare. Laboratoriet i Uppsala ansvarar för alla neurofysiologiska undersökningar som utförs på sjukhuset (på laboratoriet, operationsavdelningen, intensivvårdsavdelningar) samt för undersökningar som utförs på s.k. satellitlaboratoriet i mellansvenska regionen (Karlstad, Gävle, Västerås, Falun, Örebro, Eskilstuna, Hudiksvall, Säter, Mora, Karlskoga, Nyköping and Åland). BMA-personal vid dessa laboratorier utför EEG- och neurografi-registreringar och läkare från Uppsalaboratoriet åker varje vecka ut till de 6 förstnämnda större av dessa satelliter för att utföra EMG och hålla ronder. Under 1980-talet sändes alla dessa pappersregistreringar (kilovis per dag) för analys till laboratoriet i Uppsala. Ny digital registreringsutrustning erbjöd sedan andra överföringsmöjligheter. Telemedicin i form av överföring av biologiska signaler och videokonferenser är basen för den service som laboratoriet ger till satellitlaboratorierna och deras sjukhus. Det rör sig här om ca registreringar per år. Dessutom används telemedicin for internationella kontakter, både för medicinska konsultationer och för vetenskaplig samarbete. Historisk sammanställning ADB for analys av små tidsintervall Mitt eget intresse för användandet av datorteknik startade i början av 1960-talet när jag på farmakologiska institutionen arbetade med min avhandling om enskilda muskelfibrers aktivitet, tillsammans med Jan Ekstedt. För dessa studier var det nödvändigt att mäta tidsintervall (HP time interval counter) i storleksordning 100µsec (noggrannhet <1µs) med en repetionsfrekvens av 5-30Hz, ibland under flera timmar (Ekstedt and Stålberg, 1970). Statistisk bearbetning måste göras av de stora mängderna digitala data. Här var manuella 1

2 metoder inget alternativ. Vid den tidpunkten hade Uppsala Universitet en dator vid Fysikum i Uppsala. Tidsintervallräknarens displayfönster filmades på vårt laboratorium, data överfördes genom manuell stansning till hålkort och analysen kunde göras nattetid då datortid fanns tillgänglig. Ekstedt och jag hade tagit någon kurs i Fortranprogrammering, vilket gav våra första program. Vi var troligen de första vid Medicinska fakulteten att använda denna datorkapacitet. Något senare införskaffades en 8 bit inkrementell bandspelare och analysen kunde expanderas, särskilt som UDAC (Uppsala Data Centre) hade flyttat till nya lokaler och fått större kapacitet. Efter hand ersattes bandspelaren av en LSI-11 med mjukvara för tidsmätningar och med en hårddisk som minne. Mjukvaruprogram framställdes för att möjliggöra analysen inom laboratoriet. De registrerings- och analysmetoder som Ekstedt och jag hade utvecklat introduceras i klinisk rutin när jag 1967 flyttade till Avd för Klin Neurofysiologi, Akademiska sjukhuset. Till en början bibehöll jag det experimentella laboratoriet tvärs över gatan (Wallenberglaboratoriet dit vi flyttat från farmakologen) där all signalanalys utfördes. För att möjliggöra analys av de undersökningar som utfördes på patienter, måste vi initialt använda forskningsutrustningen. Televerket gjorde här en stor och unik insats när man grävde ner en ca 300 m lång 14 dubbelpars kabel under Dag Hammarskiölds väg för att förbinda Wallenberglabortoriet med det kliniska laboratoriet. I denna kabel kunde man så överföra analog signaler, kontrollsignaler från oscilloskopet samt bilaterala ljud och videosignaler. Detta var den första typen av telemedicinsk signalöverföring över långt avstånd i Sverige. Uppkopplingen användes under några år fram till den tid då vi kunde sätt upp en analysutrustning på sjukhuset. Nästa steg i denna utveckling kom på 1990-talet då våra specialmetoder överförts till kommersiella EMG utrusningar som nu finns världen över. Telefonöverföring av biologiska signaler En annan typ av signaler som registreras vid ett neurofysiologiskt laboratorium representeras av de lågfrekventa rytmerna från hjärna, EEG med ett frekvensinnehåll av Hz. Det fanns behov av överförande av sådana signaler mellan olika sjukhus t.ex. från ett litet laboratorium med en eller några registrerande BMA till ett större sjukhus där läkare gör analysen. Dessa signaler kan inte sändas direkt över telefonledningen, men genom frekvensmodulation kring en högre centerfrekvens (t.ex. 1300Hz) kan signalen överföras. Demodulation på mottagarsidan och utskrift där, gav en exakt kopia. Den första överföringen gjordes from mitt sommarställe på västkusten med en EEG apparat på gräsmattan, väl jordad i brunnen, och med registrering från min hustrus hjärna. Signalerna som sändes, och de som upptogs i Uppsala visade sig vara hel överensstämmande. Ingen distorsion, inga artefakter hade tillkommit. Enkanals telefonöverföring av EEG eller EKG testades till ett annat sjukhus, men kom aldrig i rutindrift (Stålberg and Wallin, 1969). En telefontransmission med flera kanaler blev emellertid tagen i rutinanvändning mellan sjukhus i Göteborg under några år. Radiotransmission av EEG signaler En annan EEG applikation utgjordes av den första mobila EEG sändaren, byggd av Kaiser i Danmark med samma teknologi som han använt for USAs rymdprogram (Stålberg and Kaiser, Stålberg and Kaiser, ). Sändaren sattes på huvudet eller i en hållare på magen. Den innehöll 2 EEG kanaler och en markeringskanal. Räckvidden uppgick till ca 300m. Den används i rutin under några år, främst över korta avstånd inom en sjuksal varifrån trådförbindelse upprättats till laboratoriet. 2

3 Internet för kommunikation Under deltog vi i utvecklingen av en ny typ av EMG apparat, under ledning av Stefan Stålberg vid vår avdelning. Den introduceras i rutin 1993 dels vid vårt eget laboratorium, dels vid våra satelliter och blev sedan en kommersiell produkt via ett danskt företag. Mjukvaran tillät kommunikation mellan dessa utrustningar. Till en början används telefonmodem, men senare Internet. När ett speciellt sjukvårdsnät utbyggts, Sjunet, har en snabb kommunikation upprättats mellan våra utrustningar i Mellansverige, och används i daglig rutin (Stålberg and Stålberg,1998). Till en början gällde detta endast signaler från nerver, men senare också EEG där utrustningarna nu är kompatibla. När detta system visat sig framgångsrikt och viktigt i rutinen övergick vi från ett push system (data sändes aktivt från den perifera utrustningen) till ett pull system (data hämtas från den perifera utrustningens databas vid lämpligt tillfälle). Detta har blivit möjligt genom att vi på ett säkert sätt fått access till de segment i det registrerande laboratoriets server som innehåller för oss intressant data. Internetöverföring av EMG signaler används även globalt för konsultationer och vetenskapligt samarbete. Videokonferenser används också i detta sammanhang, både via Sjunet och utanför, för ronder, utbildning och diskussioner. LAN Ett lokalt nätverk inom sjukhuset tillåter att alla EMG och EEG registreringar som utförs vid laboratoriet kan läsas på den enskilda läkarens arbetsrum och på vissa andra stationer. Dessutom görs on-line monitorering av registreringar som upptas vid barnkliniken eller på någon av sjukhusets intensivvårdsavdelningar. Detta ger möjlighet till omedelbar kommentar från neurofysiologen. BITNET Svenska Regeringen avsatte medel ( Östersjömiljarden ) för utveckling inom Baltikum. Klinisk neurofysiologi fick som partner ansvar att implementera 7 EMG utrustningar och 7 videostationer för neurofysiologi i de 3 Baltiska länderna. Introduktionskurser, videoundervisning och signaltransmission användes under 3 år för detta projekt. På detta sätt introducerades en specialitet som tidigare knappast funnits i dessa länder, och som nu fungerar i klinisk rutin. Vi har en fortsatt kontakt med dessa kollegor, men inte i samma utsträckning som tidigare. Artificiell intelligens Eftersom den störa delen av den neurofysiologiska informationen är numerisk och resultattolkning relativt standardiserad, har det varit många försöka att använda artificiell intelligens inom området. Inget av dessa, stundom stora, projekt har visats sig överlevnadsmässigt. För egen del har vi i bruk en mindre regelbaserad modul som ger förslag till klassificering av resultaten (Stålberg et al, 1991). Japanska kollegor framställde tidigt förfrågan att få filtrera sina data genom vårt laboratorium, men det har inte varit praktiskt genomförbart. 3

4 Simulationer Många neurofysiologiska projekt har använt simulationsmodeller för att förstå förhållandet mellan signalgeneratorerna (muskel-nerv) och de registrerade signalerna. Detta innefattar allt från simulation av aktionspotentialen från enskild muskelfiber till simulation av sammansatta signaler från olika typer av elektroder. Två projekt har resulterat i EMG respektive Neurografi simulatorer som används dels i undervisningen, dels som modeller vid studium av olika typer av sjukdomstillstånd (Stålberg and Karlsson, 2001; Stålberg and Karlsson, 2001). Undersökning på avstånd Försök har gjorts där undertecknad suttit vid sitt skrivbord och väglett otränad personal på annat håll att göra vissa komplicerade moment i undersökningen. På båda sidor fanns både video- och talförbindelse. Ett försök gjordes med kvantitativ EMG analys utförd av 5 personer med helt olika bakgrund (seniora läkare, ingenjör, BMA). För samma undersökta muskel erhölls mycket reproducerbara resultat, som inte skiljde sej signifikant från varandra. Teoretisk skulle man alltså kunna göra någon del av ovanlig undersökning med hjälp av telemedicinsk guidning inom vårt område. Sammanfattningsvis Klinisk neurofysiologi lämpar sig väl för IT applikationer. I vårt fall har det används för att etablera ett Integrerat neurofysiologiskt laboratorium (Stålberg, 2002). De olika ingående delarna är främst: Information: Administrativt Examination Kunskapsbaser Teknologi: Remisser Bokning Ekonomi Produktionsstatistik Signaler Resultat Konklusioner Strategier Anatomi Metoder Referensvärden Utbildnignsmaterial Konferenser Registreringsutrustning Signalanalys Local area network Intranet Internet Video ISDN Modem 4

5 Vårt laboratorium för klinisk neurofysiologi har introducerat ny teknologi, ofta då denna varit relativt nyutvecklad (vi var troligen de första vid sjukhuset att ha en fax). Kännemärket är emellertid att vi har envist försökt implementera de nya metoderna i klinisk rutin för att användas och vara till reell nytta. Resultaten har visat sig både inom sjukvården och inom forskningsfälten. Utvecklingen har drivits av väl definierade medicinska behov. Detta har varit den mest framgångsrika vägen att använda IT effektivt. Naturligtvis har den tekniska utvecklingen följts noggrant. Den har givit oss idéer och möjligheter att nå de uppsatta målen. Reference List Ekstedt,J. and Stålberg,E. Time interval and data logging in signel fibre electromyography. Proc of the first Nordic Meeting on Med and Biol Eng, Otaniemi, Findland 1970; Stålberg, E. and Kaiser, E. Long-term EEG telemetry Nijmegen, Int symp on biotelemetry. Stålberg,E. and Karlsson,L. Simulation of EMG in pathological situations. Clinical Neurophysiol 2001;112: Stålberg,E. and Karlsson,L. The motor nerve simulator. Clin Neurophys 2001;112: Stålberg,E. and Stålberg,S. Regional network in clinical neurophysiology, tele-emg. In: European telemedicine 1998/99, edited by R.Wootton. Kensington Publications Ltd in conjuction with the European Health telematics observatory and the royal society of medicine, 1998: Stålberg,E., Stålberg,S., Melander,M., and Arimura,K. A personal computer based system used in electromyography for interpretation and reporting. Comput Programs Biomed 1991;34: Stålberg,E. and Wallin,G. Transmission av EEG och EKG per telefon. Läkartidningen 1969;66: Stålberg,S. Small bits to big bites. Muscle Nerve 2002;

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

Mobila kontor för fältarbetande personal

Mobila kontor för fältarbetande personal 2002:232 SHU EXAMENSARBETE Mobila kontor för fältarbetande personal FREDRIK HOLMGÅRD FARHOUD FAZELI Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Vård på distans via videokonferens i Sverige

Vård på distans via videokonferens i Sverige Örebro universitet Handelshögskolan C-uppsats (Informatik C) Handledare: Isabella Scandurra Examinator: Gunnar Klein HT2014, 2015-01-09 Vård på distans via videokonferens i Sverige - En rekommendation

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL Göteborgskontoret

En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL Göteborgskontoret MKV C/HT06 Handledare: Bodil Eriksson Högskolan Dalarna Institutionen för kultur, media och data C-uppsats av Vincent de Deugd Intern Kommunikation En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

ETL-verktyg för datavaruhus

ETL-verktyg för datavaruhus Examensarbete vid institutionen för datavetenskap Umeå Universitet Författare: Johan Unger Handledare: Tommy Jakobsen (ABB Power Technology Products AB) Johan Karlsson (Umeå Universitet)

Läs mer

Ove Wigertz. En intervju av Isabelle Dussauge 17 december 2007. Intervju 49. Från matematikmaskin till IT

Ove Wigertz. En intervju av Isabelle Dussauge 17 december 2007. Intervju 49. Från matematikmaskin till IT Ove Wigertz En intervju av Isabelle Dussauge 17 december 2007 Intervju 49 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Tidsuppföljning i tiden

Tidsuppföljning i tiden Tidsuppföljning i tiden En studie i hur företag gör planering och uppföljning av tid inom entreprenadbranschen Niklas Frisell & Erika Svensson Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap-

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Strategier för mobila intranät

Strategier för mobila intranät UPTEC STS 14022 Examensarbete 30 hp Juli 2014 Strategier för mobila intranät Identifiering av framgångsfaktorer för mobila intranätlösningar Sebastian Källman Andersson Abstract Strategier för mobila intranät

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

CRISIS RESPONE LAB Department of Applied IT, Gothenburg University & Chalmers

CRISIS RESPONE LAB Department of Applied IT, Gothenburg University & Chalmers 1 Telemedicin och mobilitet Rapport om tekniktester och fältförsök av video för telemedicinsk kommunikation Fredrik Bergstrand - 11 april 2014 CRISIS RESPONE LAB Department of Applied IT, Gothenburg University

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10010101 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2003 1 0 1101101 0 10 100 0 01 01011010001011010111000 1 1 0 1 0 0 1 000101011011000101 0001 0 0 110 1 0 1 1 10101

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet

Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet Carin Björklund, Göteborgs universitetsbibliotek Jörgen Eriksson,

Läs mer

Programmering inom klinisk fysiologi i Lund på 1970-talet.

Programmering inom klinisk fysiologi i Lund på 1970-talet. Lisbet Niklason, Ejdervägen 1 Q, 227 33 LUND, född 1947 Programmering inom klinisk fysiologi i Lund på 1970-talet. Som nybakad ingenjör sökte jag jobb som laboratorieassistent på kliniskt fysiologiska

Läs mer