MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08"

Transkript

1 MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM

2 Innehåll PLAN OCH GESTALTNINGSIDÉ GESTALTNING - Planförslaget, Illusrationskarta - Etappindelning - Trafik - Stråk - Platser - Gator - Parkering/ Garage - Hamnstråket - Bryggstråket - Promenaden - Torget - Solterrassen - Kustparken - Badet - Grönstruktur - Principer - Växtprogram - Belysning - Principer - Avfallshantering - Placeringar - Bebyggelse - Bockholmen, kv Amazon - Västra Kajen, kv Nordsjö - Norra Piren, kv Ingo - Norra Kajen, kv Nordvåg - Utsikten, kv Vinga - Övriga byggnader - Befintliga - Klubbhuset - Bockholmen Södra, kv Gladan - Sjöbodarna - Pirhuset - Pumphuset - Hamnen ÖVRIGT - Lokaler och verksamheter OBS! ALLA BILDER I DETTA MATERIAL ÄR ENDAST PRINCIPIELLA ILLUSTRATIONER! 2

3 Plan och Gestaltningsidé Visionen för Mossholmen är att skapa ett avkopplande och spännande område där man på ett hållbart sätt kan ta del av modernt skärgårds- och båtliv, både som delårsboende och som bofast. Hav Gångstråk Byggnader Park Verksamhet Ambitionen för arbetet med gestaltningsprogramet har varit att hitta en samlande idé för hela Mossholmen och att hantera relationen mellan åretruntboende, sommarboende och verksamheter. Konceptet är att arbeta med de olika kvarteren som öar med distinkt karaktär sammanbundna av bryggor och att koncentrera hamnverksamheten och trafik/ parkering till centrum av Mossholmen. Offentliga platser och stråk som tillgängliggör både området och strandkanten är också viktiga. Vi har medvetet arbetat med olika typer av rumsligheter för att skapa flera intressanta rörelser genom området. Bebyggelsen orienteras längs med stråken och strandkanten men samtidigt på ett sätt som skapar djup i strukturen för att man skall kunna röra sig på flera olika sätt och genom flera olika typer av rum. Både sådana där naturens krafter tydliggörs och man exponeras för hela västerhavet och sådana där man mer skyddad smyger fram mellan husen. I enlighet med traditionen längs västkusten bör entréer orienteras och anordnas på ett sätt som ger skydd från regn och vind. 3

4 - Illustrationskarta 4

5 Etappindelning Planerad Byggstart: 1 Bockholmen, Kvarteret AMAZON Norra Piren, Kvarteret INGO Västra Kajen, Kvarteret NORDSJÖ Norra Kajen, Kvarteret NORDVÅG Hamnen 6. Utsikten, Kvarteret VINGA 7. Bockholmen Södra, Kvarteret GLADAN 8. Klubbhus 5

6 - Gator/ Trafik - Området angörs från Strandgatan, mellan Bleket och Klädesholmen i söder, till Mossholmsgatan. - Matningen sker längs med Östra Kajen (Mossholmsgatan). Vägen utformas som gåfartgata efter infarten till Hamnplan 1. - Angöringsväg till Västra Kajen och Norra Piren förläggs mellan Utsikten och Befintlig Verkstadshall. - Vägen mellan Verkstadshallarna, Lokalgata i Detaljplan, avses i första hand användas för verksamheten. - Gångvägar längs med gångfartsgator markeras med stenläggning. - Körytor avgränsas med pollare där så behövs. 6

7 - Parkering Parkering löses på anpassade sätt för varje situation. - Parkering orienteras mot verksamheten centralt på ön. - Parkeringshus under Utsikten för boende - Parkeringsplatser längs gator för boende - Parkeringsdäck under Bockholmen/ carportar på gård - Huvuddelen av besöksparkering och parkering för båtägare löses på Hamnplan 1 samt i anslutning till Entréhuset. Parkeringar omgärdas av låga granitmurar. 1. Bockholmen - ca. 30 lgh, ca. 5 friliggande hus - ca. 50 p ( ca. 22 i garage) 2. Västra Kajen - ca. 35 lgh - ca. 45 p (+ garage Utsikten) 3. Utsikten - ca. 50 lgh - ca. 60 p (i garage) 4. Norra Piren - ca. 18 lgh - ca. 25 p Norra Kajen - ca. 6 lgh - 6 p i (carport/garage) - 6 gäst p 6. Hamnen - ca. 10 p ( på hamnplan) Södra Bockholmen ca. XX gästparkering

8 Hamnstråket Bryggstråket - Stråk Promenaden Området binds samman med 3 olika stråk för gående som möts I olika lägen. Genom en offentlig karaktär tillgängliggör de området även för besökare. 8

9 - Hamnstråket - 5 delar med olika karaktär - Bryggan - Markmaterial: Träbrygga cirka 80 cm under väg - Granitkant - Lika befintlig - Hamnplanen - Markmaterial: Asfalt - Korsar verksamhetens område. - Iläggningsplats för båtar - Inre hamnen - Bred träbrygga med Granitkant lika Bryggan - Småbåtshamnen - Markmaterial: Asfalt - Badstigen - Markmaterial: Grus - Delvis längs med Norra Kajens villor 1. Bryggan 2. Hamnplan 5. Badstigen 4. Småbåtshamnen 3.Inre Hamnen - I och med de transporter av båtar som sker längs stråket bör ingenting sticka upp mer än cirka 1 m (Gäller ej Badstigen). 1. Bryggan (bef. utseende) 2. Hamnplan (ej blivande kulör) 3. Inre Hamnen (bef. utseende) 4. Småbåtshamnen (bef. utseende) 5. Badstigen Belysning i enhetliga pollare förstärker och vägleder. 9

10 Norra Piren Klubbhuset Kajplatsen - Bryggstråket Befintligt utseende. Soldäcket Torget - Binder samman Bockholmen med Norra Piren - Präglat av sitt utsatta läge. Entrén - Ett pärlband av små platser med olika program och karaktär. Fiskebryggan Enhetliga pollare förstärker stråket - Promenaden Trä på mark med varierade sittmöjligheter. Platser för vila i utsatta lägen - Delvis längs med vattnet delvis genom vindskyddade gårdar Kustparkens karaktär av stenlagd gång mellan låg växlighet. Boulleplan 10

11 Pirhuset Badet Kustparken Torget Solterrassen Fiskebryggan - Platser De offentliga platserna är placerade utmed stråken och används för att skapa mötesplatser, identitet och upplevelser av olika karaktär i området. 11

12 - Torget - Områdets centralplats placeras framför Utsikten. Här strålar stråken samman. Hit kommer man när man angör Mossholmen både med båt och med bil. - Karaktären är både väldefinierad och öppen. I lä på sydostsidan av ön. - Torget avgränsas mot gatan av stora odlignskärl och avvikande markmaterial. - Verksamheterna utsiktens lågdel är bidrar med ljus och liv mot platsen. Möblemanget skall vara av en karaktär som tål miljön. Planteringar i stora odlingskärl avgränsar torget från gatan i öster. Möblemanget skall vara av en karaktär som tål miljön. - Solterrassen -Sydväst om berget, längs med både Promenaden och Bryggan ligger en stor öppen plats med plats för både vila och lek. För både stora och små. - Genom ett platsanpassat möblemang skapas mindre, intimare rum i det stora rummet. Solterrasen blir ett gemensamt vardagsrum. Uppvärmda stenar kan bli mötesplatser. 12

13 - Kustparken - Gården på Västra Kajen utformas för genompassage. - Smalt, skyddad, intimt. - Växtlighet i upphöjda växtbäddar. Karaktär på gångvägar genom kustparken. Upphöjda odligsbäddar med form som följer stråken ger karaktär åt parken. Växtlighetens gränser är omhändertagna och tydliga. - Badet - Bibehålles lika befintligt. - Naturlig karaktär. - Kompletteras med en solbrygga - Ev. hopptorn och badhytter Befintligt utseende. 13

14 - Grönstruktur Konceptet är att växterna antingen klättrar eller kryper. Inga träd som står utan låg växtlighet längs marken eller i planteringsbäddar kompletterade med klätterväxter som skapar gröna väggar. Växtligheten i området skall präglas av den Bohusländska faunan. Utgångspunkten är att alla växter skall vara anpassade för klimat och situation. De befintliga inslagen av naturmark bevaras i möjligaste mån. Olika delar av Mosshomen ges olika karaktär genom bland annat växtlighet. Vissa delar är väldigt tydligt annordnade med tydliga gränser och installationer medan andra är av mer naturlig karaktär. Planteringskärl som skyddar växter och jord skapar en miljö snarlik bohusländska skrevor. Längs exempelvis Badstigen eftersöks en mer naturlig karaktär. I kustparken definieras odlingsytorna tydligt. Exempel på upphöjda odlingskärl. Runt badet bibehålls en mer naturlig karaktär på växligheten. Ett tydligt samspel mellan artificiella inslag och växter ger möjlighet till stor variation. 14

15 Växtprogram för Mossholmen: - Kaprifol - Vresros - Bondsyrén - Havtorn - Alpklematis - Fläder - Strandråg - osv... Bondsyrén Havtorn Vresros Sedum Vildkaprifol Entréer kan framhävas av växter, här Alpklematis. Strandråg Fläder 15

16 - Belysning Ett medvetet och samlat arbete med belysningen av området är en viktig del av att både förstärka områdets unika karaktär och skapa mervärden för boende under de mörkare månaderna av året. Belysningen i området skall följa tydliga principer. - Inga höga belysningsstolpar utanför Verksamhetsområdet. De kan dock på ett bra sätt skapa en åtskillnad mellan ytor för gående och ytor för verksamhet. - Vertikala ytor som ej är bostadshus bör belysas. Exempelvis klippor, murar och förrådshus. - Minimera ljusutsläppen mot omgivande natur genom att belysa ytor. - Belysning i pollare längs med stråken. Fast belysning på fasader belyser entréer. Strålkastare i mark belyser naturliga vertikala ytor. Höga belysningsstolpar belyser hamnplanerna. Låga pollare belyser gångstråk. Uppljus i mark belyser murar. Uppljus i mark belyser verksamhetsfasader. Låga pollare belyser gångstråk. Låga pollare belyser gångstråk. Låg belysning på natur längs stråk. Belysning på exempelvis bergssidor. 16

17 - Avfallshantering Principen för avfallshanteringen är att varje bostadskvarter hanterar sina egna sopor och Marinans sopor hanteras separat. Soputrymmen skall nås utifrån. 1. Bockholmen - Miljöhus i anslutning till lokalgata 2. Västra Kajen - Miljöhus i anslutning till lokalgata 3. Norra Piren - Miljöstation i Klubbhuset 3 4. Norra Kajen - Miljöhus i en av Sjöbodarna Utsikten - Miljöstation i markplan mot norr. 6. Hamnen - Avfallshantering samordnas med Marinan Marinan - Återvinning på ÅV- gård norr om Båthallarna. 1 17

18 - Bebyggelse På Mossholmen finns idag ett flertal byggnader av olika karaktär och i olika skick. En del används för uthyrning under sommarmånaderna och en del innehåller Marinans verksamhet, både kontor och båtförvaring. Den tillkommande bebyggelsen kommer vara i huvudsak lägenheter för åretruntboende men även en del enklare bostäder mer lämpade för delårsbruk. Bebyggelsen kommer att byggas ut etappvis och i samband med varje ny etapp skall enligt Detaljplanen ett nytt gestaltningsprogram presenteras varför en mer detaljerad beskrivning av varje del inte är möjlig. Detaljplanens intention, en varierad och lokalt förankrad och samtidigt modern bebyggelse skall följas. 18

19 - Bostadskvarter Notera: Separat Gestaltningsprogram för varje kvarter tillkommer. - Bockholmen, kv Amazon - Flerbostadshus i 4 våningar + penthouse - Mindre hus mot norr. - Skyddad gård - Husen skall brytas ner i mindre volymer - Genomsikt genom trapphus - Västra Kajen, kv Nordsjö - Flerbostadshus i tre våningar+ penthouse - Skyddade intima gårdar - Husen nerbrutna i mindre volymer - Genomsikt genom trapphus - Norra Piren, kv Ingo - I första hand delårsboende - Delvis parhus, delvis enbostadshus - Uteplatser/ bryggor i väster - Ev. takterrasser - Allmän brygga i öster Bockholmen Västra Kajen - Norra Kajen, kv Nordvåg - Enbostadshus i tre våningar - Takterrasser - Skyddade uteplaser i söder - Egna bryggor i norr, respektive i öster - Utsikten, kv Vinga - Parkeringshus i bottenplan - Verksamhet i två plan mot öster och norr - Gård på tak - Bostäder i 11 våningar - Ev. publik toppvåning ( Restaurang/ Konferens) Norra Piren Norra Kajen Princip för flerbostadshusen: - Uppdelade i flera volymer med genomsikt mellan. - Avvikande kulör på bottenvåning Utsikten 19

20 - Övriga byggnader - Klubbhuset - Omklädningsrum och bastu - Tvättstuga - Pentry - Konferensutrymmen - Sjöbodarna - Befintliga - Kan kompletteras med ytterligare 30 kvm Klubbhuset - Administrationshusen - Bef. - I anslutning till det blivande torget. - Butik osv. - Bockholmen Södra, kv Gladan - Verksamhet - Parkering - osv. - Pirhuset Sjöbodarna - Enkelt vindskydd/ grillplats/ solbrygga. - Målpunkt som gör området tillgängligt för besökare. - Transformatorhuset -Gestaltning anpassas till näraliggande bebyggelse. - Hamnen - Förrådshus besläktade med husen på Norra Piren Administrationshusen - Övrigt - Lokaler och verksamheter - Lokaler för verksamheter finns i befintliga byggnader, del i Utsiktens lägre del och i Bockholmen Södra. Bockholmen Södra 20

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

TÄLJÖ STRANDÄNG. Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument. Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen

TÄLJÖ STRANDÄNG. Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument. Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen TÄLJÖ STRANDÄNG Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen 2013 05 29 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIPER 1.1. GESTALTNINGSPRINCIPER

Läs mer

STORSJöSTRAND DEN KREATIVA STADSDELEN

STORSJöSTRAND DEN KREATIVA STADSDELEN STORSJöSTRAND 2007 12 19 BAKGRUND och PROGRAM Hur skall stranden användas? Det är kärnfrågan i arbetet med Storsjöstrand med syfte att peka ut hur och var man skall bebygga detta område i framtiden. Inom

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Sidsjö f d sjukhusområde

Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogram för Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samarbete med byggherren Sidsjöfastigheter AB och Sundsvalls kommun. Gestaltningsprogrammet kompletterar detaljplanen

Läs mer

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11 KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 0-0- kvarteret Nätet längdsektion genom kvarteret nätet och dess omnejd i nordsydlig sträckninng gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilstuna 0 0 Tengbom

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN DETALJPLAN FÖR TÄLJÖVIKEN ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN UPPRÄTTAD DEN 21/11 2012 PÅ SAMHÄLLSYGGNADSFÖRVALTNINGEN REV. 2013-06-20 ORIENTERINGSILD TILL FÖRSLAGET HÖRANDE HANDLINGAR: - PLANKARTA MED PLANESTÄMMELSER

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk.

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. DEN HÅLLBARA STADEN Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. Social hållbarhet Norra Kvarnholmen blir en socialt hållbar stadsdel med en hög välfärdsnivå

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. 2015-01-08 Q&A Skeppsbron Budskap Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. Just nu Första etappen pågår för fullt med byggandet av ny

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER

GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER Upprättad av Referensgrupp Patrik Jansson, Planarkitekt, Umeå Kommun, Detaljplan Ruxandra Petrineanu, Arkitekt, sandellsandberg Tomas Strömberg, Planchef, Umeå kommun

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter

SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter Antagandehandling Detaljplan för SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter Sotenäs kommun, Västra Götalands län Upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter 2004-06-03, justerad 2004-11-04. Antagen av KF 2005-04-28.

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2011-04-26 Diarienummer 0904/07 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR NORRA LÅNGESAND, DELAR AV 1:80, 1:552 M.FL. ÖCKERÖ KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Detaljplan för norra långesand Delar av

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 1996/82 214 Projekt 9107 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på planenheten i november 2012, enligt

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer