HAVSMILJÖINSTITUTETS ÅRSRAPPORT Januari-december 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAVSMILJÖINSTITUTETS ÅRSRAPPORT Januari-december 2011"

Transkript

1 HAVSMILJÖINSTITUTETS ÅRSRAPPORT Januari-december 2011 I Havsmiljöinstitutets Verksamhetsplan för 2011 finns en formulering om att institutets övergripande mål är att vara en samlande och trovärdig kunskapsförmedlare inom den svenska havsmiljöforskningen och förvaltningen. Målet skall nås genom tre kärnverksamheter och sex arbetsformer. Kärnverksamheterna består av analys och syntes, utvecklingen och främjandet av processer samt kommunikation och uppföljning; och arbetsformerna av tankesmedjan, redaktionen, informationsarenan, diagnos, ärendehantering och projektverksamhet. Dessa kärnverksamheter och arbetsformer har under året konkretiserats och fördjupats. En ny rutin för projekthantering gör dock att årsrapporten inte följer verksamhetsplanens disposition bokstavligen. Enligt den nya rutinen har nämligen all verksamhet förutom ledningsarbetet under året döpts om till projekt och tilldelats eget nummer. LÖPANDE ÄRENDEN Ledning 2011 har ledningsgruppen bestått av Ulf Båmstedt, Roland Engkvist, Åke Hagström, Kerstin Johannesson (från och med den 28 mars), Lena Kautsky, Mats Lindegarth (till och med den 17 mars), Eva-Lotta Sundblad. Tina Elfwing, Mats Lindegarth, Jonas Nilsson och Johan Wikner har varit ställföreträdare. Fram till mitten av mars har ledningsgruppen haft veckovisa möten, därefter har den träffats varannan vecka. Under året har ledningsgruppen bland annat: Diskuterat och beslutat om Havsmiljöinstitutets interna och externa kommunikation. Denna har inbegripit: kommunikationsstrategi, kommunikationspolicy, rutiner för intern kommunikation och en gemensam redaktion. Diskussionen om kommunikationsstrategi har liksom den om en gemensam redaktion varit ganska omfattande och detaljerad. Arbetet med att implementera besluten kvarstår. Anlitat en kommunikationskonsult för att ta fram Havsmiljöinstitutets varumärke. Arbetet med att implementera varumärket kvarstår. Informerat Utbildningsdepartementet om att Havsmiljöinstitutet i Kalmar saknar finansiering från Linnéuniversitet. Med Utbildningsdepartementet diskuterat: Havsmiljöinstitutets gränsdragning i förhållande till omgivande myndighetsuppdrag; institutets styrning och organisation; avsaknaden av mekanismer för att förmedla experter för deltagande i arbetsgrupper i olika myndigheter; avsaknaden av forskningsfartyg; kunskapsstöd till Havs- och vattenmyndigheten samt Regeringsrapporten. Utsett personer till styr-/produktionsgruppen för Havet-rapporten samt anlitat två redaktörer: Maria Lewander och Malin Karlsson. Haft ett två dagars möte där Havsmiljöinstitutets uppdrag, organisationsform och beslutsordning diskuterats. Underlag för diskussionen var: Uppdrag att inrätta ett Havsmiljöinstitut från 2008; Synpunkter till ledningen från kommunikationsgruppen angående organisatoriska hinder för en fungerande kommunikation i institutet; och dokumentet Beslutsordning för Havsmiljöinstitutet avsett för respektive universitet. Infört en rutin för rapportering och uppföljning av projektverksamhet. Inlett samtal med Sveriges lantbruksuniversitet och blivande generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten inför införlivandet av Fiskeriverket och delar av Naturvårdsverket i den nya myndigheten. 1

2 Beslutat om ämne för Havsmiljöinstitutets årliga konferens. Diskuterat förslag till strategi gentemot forskningsfinansiärer för stöd av havsmiljöforskning. Påbörjat arbetet med 2012 års Verksamhetsplan med ett heldagars möte i Stockholm där ledningsgruppen gick igenom projekt för projekt och konstaterade att det är viktigt dels att göra Havsmiljöinstitutet synligt och dels att fokusera på ett fåtal mer övergripande områden i stället för att som under 2011 driva ett myller av små projekt. Ledningsgruppen diskuterade också en omvärldsanalys och enades om att Sveriges lantbruksuniversitet är en mycket viktig ny aktör för Havsmiljöinstitutet att samverka med. Inom ramen för arbetet med Verksamhetsplanen för 2012 har under hösten 2011 ett nytt programområde utvecklats som benämnts Havets tillstånd och utveckling. Skickat ett gemensamt brev till rektorerna för de i Havsmiljöinstitutet samarbetande universiteten. I brevet föreslog ledningsgruppen bland annat att rektorerna tar beslut om och förtydligar delegationsordningen samt fastställer vilken roll Rådet skall ha. Beslutat att och HavsUtsikt under 2012 inte ingår i Havsmiljöinstitutets verksamhet. Remisser I Havsmiljöinstitutets uppdrag ingår ett särskilt ansvar för att hantera remisser. Institutet har under året svarat på fyra remisser (sex färre än föregående år): 1. EUs marina direktiv: Inledande bedömning enligt havsmiljöförordningen (EUs havsmiljödirektiv 2008/56/EG artikel 8) från Naturvårdsverket. 2. Havsplaneringsutredningen s betänkande: Planering på djupet fysisk planering (SOU 2010:91) från Miljödepartementet. 3. Samverkansplaner för värdefulla kust-och hamnområden Projektrapport och rekommendationer för vidare arbete NV från Naturvårdsverket. 4. Naturvårdsverket rapport om Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar M2011/2439/Ke från Miljödepartementet. Havsmiljöinstitutet valde att inte svara på Naturvårdsverkets remiss Manual för uppföljning av marina miljöer i skyddade områden eftersom det är olämpligt att en remissinstans uttalar sig om sig själv. Institutet har genom Mats Lindegarth i stor utsträckning medverkat i framtagningen av manualen. Rådgivning Havsmiljöinstitutet har under andra halvåret fullföljt sitt uppdrag att till regeringen årligen redovisa situationen i havet samt andra viktiga slutsatser genom att i Regeringsrapporten behandla frågan om trofiska kaskader. PROJEKTVERKSAMHET Havsmiljöinstitutets arbete har under 2011 koncentrerat sig på sex områden: Tillståndsbeskrivning, Mänsklig påverkan på havet, Havsplanering/förvaltning, Åtgärdsuppföljning, Löpande/samverkan samt Ledning och verksamhetsstöd. Det betyder att varje projekt kan hänföras till något av dessa områden. 101 Havet-rapporten Arbetet med Havet-rapporten är en del i ett större redaktionellt arbete som omfattar institutets samtliga publikationer. Redaktionen är den arbetsprocess där såväl nya rön från miljöövervakning som forskning om havet och samhällets interaktion med havet uppmärksammas och förmedlas till omvärlden tillsammans med etablerad kunskap. 2

3 Havet-rapporten har framställts efter överenskommelse med Naturvårdsverket och från och med 1 juli med Havs- och vattenmyndigheten. För framtagningen anlitade Havsmiljöinstitutet två nya redaktörer Malin Karlsson och Maria Levander. Arbetet med rapporten påbörjades den 3 januari och i april hölls ett seminarium med miljöövervakningens utförare. Rapporten lanserades den 21 november vid Svenska Havsforskningsföreningens konferens. Det årliga havsmiljöseminariet som ordnas av Havsmiljöinstitutet och Naturvårdsverket är ett led i arbetet med att framställa den årliga nationella tillståndsrapporten för svenska havsområden (Havet-rapporten). Havsmiljöinstitutet Kalmar ansvarade i år för det praktiska arrangemanget. Styrgrupp för Havet-rapporten har bestått av: Tina Elfwing, Åke Hagström, Malin Karlsson, Maria Levander, Per Moksnes, Jonas Nilsson, Johan Wikner från Havsmiljöinstitutet samt Gunilla Ejdung, Sverker Evans och Mårten Åström från Havs- och vattenmyndigheten. 102 Framtidshavet Projektets syfte var att utveckla en vision och former för en samordnad, nationell tillståndsrapportering med Havs- och vattenmyndigheten. Under året har samtal kring samarbetet förts med den nya myndigheten. Projektledare: Åke Hagström 103 WATERS WATERS är ett forskningsprogram om vattendirektivets bedömningsgrunder. Det finansieras av Naturvårdsverket som beviljat det 19 miljoner under 2+3 år. Programmet koordineras av WATERS sekretariat som är lokaliserat vid Havsmiljöinstitutet och som har redovisningsansvar mot Naturvårdsverket. Programmet i sin helhet har en egen arbetsyta på Meltwater, där alla deltagare (30 personer från olika organisationer) har åtkomst. Detta projekt redovisar endast Havsmiljöinsitutets del i WATERS. Projektet hade ett inledde sitt arbete med ett möte den februari. Arbetet löper vidare till december Ulla Li Zweifel har slutat som projektsekreterare och har ersatts av Malin Karlsson som tillsammans med Mats Lindegarth utgör projektets sekretariat. Projektledare: Mats Lindegarth 104 Metod makroalger Att bedöma utbredning och förändringar i Östersjöns makro- växt och algsamhällen med till exempel dykning är förenat med stora kostnader. En möjligen mer effektiv och yttäckande men i Sverige mindre utprovad metod är ekolodning. I maj 2011 gjorde Sveriges geologiska undersökning mätningar över 8*0,5 km 2 ålgräsbotten (Zostera marina) vid Ölands västra kust med side scan sonar. Preliminära resultat, verifierade med dykare, är att metoden visar växtklädda ytor kontrasterande mot icke växtklädda. Under 2012 kommer makroalgsamhällen öster om Öland att kartläggas med traditionell side scan sonar enligt ovan men också med multi-beam- ekolod. Den senare metoden har potential att mäta höjd och täckning i alg- växtsamhället. Metoderna skall jämföras. Om Sveriges geologiska undersökning kan genomföra mätningar enligt plan beräknas slutrapportering ske i december Projektledare: Roland Engkvist 3

4 Deltagare i projektet: Roland Engkvist, Jonas Nilsson 105 Utformning av Mätprogram Vattenmyndighet Vattendirektivets krav på rapportering av miljötillståndet i alla vattenförekomster ger nya förutsättningar för miljöövervakningen. Projektet grundar sig på behovet av en preliminär strategi för rapporteringen av miljöövervakningens stationsnät i juni 2012 och ett långsiktigare program till december Syftet är att utarbeta samordnade miljöövervakningsprogram som tillgodoser såväl Vattendirektivet som nationella miljömål och habitat-direktivets behov. Ett annat syfte är att stödja behovet av långsiktig trendanalys, kunskapsutveckling om ekosystem funktion och modelleringsutveckling. Den 4-5 april 2011 ägde ett första möte rum. Johan Wikner presenterade resultaten från utvecklingen av ett samordnat kustövervakningsprogram för Bottenviken En slutsats av mötet var att det föreligger ett behov av att utreda provtagningsstrategier för varje kvalitetsfaktor. Mötet kom överens om att göra en ansökan till Havsmiljöanslaget för att bättre utreda vetenskapliga principer för utformning av kustövervakningsprogram. Följdriktigt gjorde deltagare från Havsmiljöinstitutet, Naturhistoriska riksmuseet, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges lantbruksuniversitet och Vattenmyndigheterna under hösten en ansökan på totalt tre miljoner kronor till Havsmiljöanslaget och Havs- och vattenmyndigheten. Arbetet ska rapporteras senast den sista december Från Havsmiljöinstitutets sida har representanter från samtliga universitet och från analys- och syntesfunktionen deltagit: Mats Lindegarth (Göteborg), Roland Engkvist, Jonas Nilsson (Kalmar), Tina Elfwing, Carl Rolff (Stockholm), Jan Albertsson, Johan Wikner (Umeå), Anders Grimvall (Analys och syntes). Malin Kronholm på Vattenmyndigheten i Bottenvikens distrikt är projektledare och Johan Wikner intern samordnare vid Havsmiljöinstitutet. En extern oceanografisk expert har också deltagit i projektet. 106 Kvalitetssäkring av analyser av kväve och fosfor i brackvatten, Mätkampanj 2010 Syftet med interkalibreringen har varit att undersöka huruvida kvaliteten i de analyser av klorofyll, kväve och fosfor i havsvatten som genomförs inom ramen för nationell och regional miljöövervakning är jämförbar med recipientkontroll i Sverige. Totalt har elva olika laboratorier från Sverige deltagit. Dessa är ackrediterade för analyser av havs- och/eller brackvatten (enligt SWEDAC), men resultaten från interkalibreringen har visat att krav på enbart ackreditering inte är en tillräcklig garanti för god och jämförbar analyskvalitet. Kvaliteten av inrapporterade data av analyserade näringsämnen i havs- och brackvatten har visat sig variera. Spridningen och variationen är jämförbar med resultaten från den internationella studien. Resultaten för brackvatten har dock generellt sett varit bättre hos de svenska deltagarna jämfört med resultaten i den internationella studien. Vad dessa skillnader innebär konkret vid beräkningar av till exempel statusklassicificering enligt Ramdirektivet för vatten framkommer inte i denna analys utan återstår att beräkna. Det behövs också en nationell diskussion om vilken nivå och kvalitet i interkalibreringar som kan anses vara godkänd för att få genomföra miljöövervakning och recipientkontroll. Det har framkommit att vissa avvikelser och grova fel har berott på bland annat oklarheter och bristande information kring testmaterialet, frågetecken kring en del variabler med mera. Vid en eventuell uppföljande interkalibrering kommer flertalet av dessa frågor att vara besvarade vilket innebär färre avvikelser av sådan karaktär. Det är inte enbart 4

5 analysskedet som kan ge upphov till olika resultat, utan även provtagning och provhantering i fält och därför bör denna interkalibrering följas av en provningsjämförelse av fältmoment. Projektet har utmynnat i rapporten Internkalibrering 2010: Klorofyl, kväve och fosfor i havsvatten: Rapportering gällande överenskommelse nr , Dnr , Länsstyrelsen i Kalmar län. Projektledare: Jonas Nilsson. 107 Implementering av marina direktivet Utveckling av bedömningsgrunder för pelagialen inom Havsmiljöförordningen. Naturvårdsverket tillsatte i början av 2011 en svensk arbetsgrupp för utveckling av kvalitetsfaktorer för pelagialen i samband med implementeringen av Havsmiljöförordningen. Det övergripande målet har varit främjandet av hållbar användning av haven och bevarandet av marina ekosystem. Arbetet har bedrivits av Helsinki och Oslo/Paris konventionerna (HELCOM respektive OSPAR) samt den svenska pelagialgruppen. Den senare har bestått av representanter från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Stockholms universitet, Fiskeriverket, Länsstyrelserna Västernorrland, Skåne, Uppsala och Västerbotten, Naturvårdverket och Havsmiljöinstitutet. Arbetet har främst ägt rum via e-post kommunikation. En arbetsplan distribuerades till gruppmedlemmarna under våren 2011 och reviderades fem gånger under året. Ett fysiskt möte genomfördes den 28 september där huvuddelen av uppnådda mål fastställdes. Fyra deltagare i gruppen har också varit närvarande vid HELCOM och OSPAR möten. Översikt av arbetet 13/2 Kommentarer till tabellutformning 16-18/2 HELCOM CORESET möte II 15/3 Remissvar om indikatorer utifrån HELCOMs /OSPARs förslag 15/5 Förslag på indikatorer från den nationella pelagailgrupen 15-17/6 HELCOM Core set möte III 1/9 Remiss målvärden(strategi) utifrån HELCOM/OSPAR förslag 12-13/9 HELCOM CORESET möte IV Köpenhamn 28/9 Val av indikatorer arbetsmöte Havs- och vattenmyndigheten (HaV) Göteborg och Förslag på målvärden från nationell pelagialgrupp. 7/10 Definition av målvärden för god status samt Utkast på tabell från expertgrupp till Havs- och vattenmyndigheten. 2-4/11 Reviderat förslag på indikatorer och målvärden samt OSPAR Amsterdam 31/12 Färdig tabell från expertgrupp till Havs- och vattenmyndigheten. Projektledare och nationell koordinator: Johan Wikner 108 Samhällsövervakning Projektet har pågått från januari till och med oktober 2011 och har bestått av samhällsvetenskapliga synteser för med syfte att såväl belysa havsrelaterade samhällsfrågor som att lyfta fram relevanta periodiska datakällor. Projektet har även kommit att fungera som pilot och modell för utredningen Kunskap på djupet kunskapsunderlag för havsplanering, Tilläggsbetänkande av Havsplaneringsutredningen, SOU 2011:56. 5

6 De samhällsområden som har behandlats är fiskerinäring, konsumtion av fisk, sjöfart, jordbruk samt attityder. Arbetet har visat att det är svårt att få fram relevanta samhällsdata. Det är dessutom svårt att etablera kausala samband mellan samhällsfenomen och den marina miljön. Det saknas i stor utsträckning periodiska datakällor för relevanta områden. Några slutsatser är att: Fler områden bör ha kontinuerlig statistisk uppföljning. Krav bör ställas på övervakning av relevanta uppgifter. Workshops bör användas för att väcka intresse och förståelse för frågorna Havsmiljöinstitutets arbete med frågan bör fortgå 2012 med reviderad projektplan. Projektledare: Eva-Lotta Sundblad Deltagare i projektet: Anders Grimvall, Tina Johansen, Gunnar Karltorp, Eva-Lotta Sundblad, Henrik Svedäng. 109 Historisk kartläggning av marina miljöns utveckling Projektet har gjort en sammanställning av mindre och större databaser med relevans för analys- och syntesarbete inom Havsmiljöområdet. Arbetet har utförts för räkning i syfte att synliggöra de viktiga kunskapskällor som finns till hands i forskningsarbetet samt därmed i förlängningen skapa ett tryck för att öka tillgängligheten. Arbetet har pågått från januari till och med oktober 2011 och har utmynnat i rapporten Havsmiljöinstitutets inventering av databaser relaterade till marin och limnisk miljö. Arbetet har uppmärksammats av Artdatabanken. Projektledare: Henrik Svedäng Deltagare i projektet: Lena Gipperth, Anders Grimvall, Per Moksnes, Anders Omstedt och Henrik Svedäng. 110 Beståndsindentifiering Projektet har färdigställt ett antal publikationer med avseende på beståndssepareringsfrågor. Dessa frågor är av stort intresse för utformningen av en effektiv och adekvat fiskeriförvaltning. Arbetet har utförts för räkning. I projektet ingick även att genomföra ett antal kemiska analyser vid Lunds universitets kärnfysiska institution. Analyserna har inte kunnat utföras då protonacceleratorn varit i behov av reparation. Förhoppningsvis kommer analyserna att genomföras under Arbetet har pågått från januari till och med november Inom projektet har en rad texter publicerats. (Se lista längst bak i denna årsrapport.) Utöver dessa publikationer har följande föredrag hållits inom ramarna för projektet: 1. Inbjuden talare vid seminarium kring fiskeriförvaltning, anordnat av Centrum för Havsforskning i Göteborg. Talade under rubriken Beteende hos fisk påverkar ekosystemens struktur, 20 juni Inbjuden talare vid havsmiljöseminarium ombord på briggen Tre Kronor i Bovallstrand, 4 augusti

7 3. Inbjuden som föredragshållare av Dansk Selskab for marinbiologi vid workshopen: Havet omkring Danmark - tilstand og overvågning, 26 oktober 2011, København. Talade under rubriken Long-term impacts of different fishing methods on the ecosystems in the Kattegat and Öresund. Projektledare: Henrik Svedäng 113 Nationell kalibrering av CO2 fixering Underlag för ansökan om projektanslag till Naturvårdsverket levererat till koordinatorn Lars Edle. Naturvårdsverket bidrog under 2009 till en kalibreringsexpedition. Resultaten föranledde ett antal kontrollexperiment för att minska skillnaderna mellan laboratorier. Umeå marina forskningscentrum finansierade kostnaden för kontrollexperimenten vid Umeå marina forskningscentrum. Havsmiljöinstitutet bidrog med egna lönemedel för rådgivning. Ytterligare medel från Naturvårdsverket söktes under 2010 för bland annat omkalibrering gav Naturvårdsverket ut en rapport Rapport från primärproduktions-workshop 30/11-1/ i vilken Johan Wikner varit medförfattare. Kontrollexperiment har utförts för att klargöra om ljuskvalitet, isotopkvalitet eller syratillsats förklarar observerade skillnader i CO2 fixering mellan laboratorier. Efter utvärdering av kontrollexperimenten har en arbetsgrupp med representanter från Stockholms universitet, Kristinebergs Marinbiologiska station, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Havsmiljöinstitutet och Naturvårdsverket utarbetat ett förslag till utvecklingsplan för metoden. Detta har lett till en nationell och internationell harmonisering av metodprotokollet. En ansökan om resurstilldelning sändes till Naturvårdsverket i februari Reviderad metodanvisning för CO 2 -fixering till HELCOM MONAS skall äga rum hösten 2013 och en vetenskaplig publikation om kalibreringen den 31 december Havsmiljöinstitutets representant är Johan Wikner som samarbetar med Kristin Andreasson (projektledare) Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Ulf Larsson, Berndt Abrahamsson och Svante Nyberg, Stockholms universitet, Peter Tiselius, Kristinebergs marinbiologiska station och Sverker Evans, Naturvårdsverket. 114 Helcom Indikator Faktablad En tillståndsbedömning för bakterieplanktontillväxt inlämnades till HELCOM sekretariatet enligt tidplan. Underlaget är nu publicerat på HELCOMs hemsida (http://www.helcom.fi/bsap_assessment/ifs/ifs2011/en_gb/bacterioplankton/). Projektet utfördes i början av september. För att skapa ett indikatorfaktablad också för bakteriebiomassa skulle mer tid behöva avsättas (5 dagar). Alternativt skulle bladen uppdateras endast vartannat år. Projektledare: Johan Wikner 116 Stöd till Sveriges HELCOM ordförandeskap Sverige är ordförande i HELCOM mellan 2010 och Havsmiljöinstitutet stödjer Sveriges ambition att beslut som fattas i HELCOM ska vila på bästa möjliga vetenskapliga kunskap. Stödet sker i form av seminarier och rådgivning samt kontakter med Miljödepartementet. Projektet påbörjades den 28 februari Projektledare: Åke Hagström 7

8 117 Samhällsvetenskaplig marin forskning Projektet avslutades i maj men är ännu ej avrapporterat. I Kalmar ägde ett seminarium rum inom ramen för tvärvetenskapligt forum. Projektledare: Lena Gipperth Deltagare: Roland Engkvist, Lena Gipperth, Andrea Morf, Jonas Nilsson och Eva-Lotta Sundblad. 118 Havsmiljöinstitutets rapport till regeringen 2011 Syftet med rapporten är att identifiera viktiga ämnen inom havsmiljöförvaltningen som kan bli föremål för politiska beslut. Rapporten är kortfattad och har begränsad spridning. Den består även av en webbupplaga års rapport handlade om överfiske, genetisk variation och expertförsörjning och överlämnades till Utbildningsdepartementet den 29 november Projektledare: Åke Hagström Deltagare: Lena Gipperth, Åke Hagström, Tina Johansen, Per Moksnes och Jonas Nilsson 119 Tillståndsrapportering Svealandskusten Rapporten Svealandskusten 2011 ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund och produceras av förbundets miljöanalysfunktion där Havsmiljöinstitutets enhet i Stockholm ingår. Rapporten lanserades planenligt den13 april, Syftet med rapporten har varit att ge alla aktörer i regionen en gemensam bild av miljötillståndet, vilken kan användas som underlag för åtgärdsplanering i olika sammanhang. Målet har varit att ge en intressant och läsvärd rapport, väl redigerad och med större upplaga samt betydligt bättre marknadsföring och spridning. Detta var första gången Havsmiljöinstitutets enhet i Stockholm stod för produktionen av rapporten, och första gången rapporten gjordes med den högre ambitionsnivån och den nya formen. Tidplanen behöver förbättras, och planering av innehåll påbörjas betydligt tidigare. Beredningsgruppen bör involveras på ett bättre sätt, kartunderlag och färgsättning ses över. Upplagan bör diskuteras och sändlistan förbättras. En del saker kommer att gå snabbare nästa gång, men samtidigt vill vi nå ännu längre nästa år. Projektledare: Annika Tidlund Deltagare i projektet: Tina Elfwing och Annika Tidlund. 120 Fälthandboken Växter och djur i Östersjön Syftet med projektet har varit att sprida information och öka kunskapen om brackvattenarter och deras levnadsförhållanden. Slutprodukterna är en digital fälthandbok, en telefon-app och en tryckt fälthandbok. På grund av för hög arbetsbelastning har projektet inte kunnat slutföras under Artlistor har producerats, flera nya illustrationer har tagits fram och grunden för webbsajten har byggts. Projektet pågick under hela året. Projektledare: Ulrika Brenner Deltagare: Ulrika Brenner, Annika Tidlund, Kristina Viklund, Natassja Åstrand 8

9 201 Marine litter från svensk sida Projektet är ett uppdrag från Naturvårdsverket för att från svensk sida bidra till att utveckla övervakning och mål för marint skräp inom EUs Marina direktiv. Havsmiljöinstitutets ansvarige Per Nilsson har som svensk deltagare i EUs Technical expert group on marine litter bidragit till det förslag om metoder och mål för övervakning inom marina direktivet som lämnats till medlemsstaterna i november Havsmiljöinstitutets ansvarige har också varit svensk representant i OSPARs ICG group on marine litter samt bistått med vetenskapliga råd om marint skräp till svenska kommuner, länsstyrelser och regioner främst inom ramarna för projektet Attraktiv kust. En slutrapport överlämnades till kommissionen i Bryssel i november BALTEX/BACCII II Analys och syntes av Östersjöns och dess avrinningsområdes klimatförändringar. Projektet som påbörjades i juni 2010 och väntas pågå fram till december 2013 inledde Fas II under året. Syftet var att nå fram till en syntes av hur ökade utsläpp av växthusgaser med mera kommer att påverka våra hav och landområden. Under året lades också ett första utkast till en bok fram. Projektledare: Anders Omstedt och Hans von Storch med hjälp av internationella BALTEX sekretariatet och Havsmiljöinstitutet. 203 Varför stöds fisket av en utrotningshotad art? Projektet är ett resultat av Havsmiljöoinstitutets behov av att utveckla analys- och syntesfunktionen. Sverige har tagit fram en ålförvaltningsplan på EU kommissionens begäran. Ålförvaltningen är ett ämne som har både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga aspekter. Eftersom ålen är hotad är har det också varit angeläget i sak att granska förvaltande myndigheters arbete. Projektet avslutades i november och har hittills resulterat i en rapport, en publikation i en internationell tidskrift samt en pressrelease. Projektledare: Henrik Svedäng Deltagare i projektet: Lena Gipperth, Tina Johansen, Henrik Svedäng 204 Uthålligt nyttjande av lax i Östersjön Projektet avsåg partnerskap med det av Fiskeriverket initierade flaggskepsprojekt för uthållig fiskeriförvaltning i Östersjön. Målet var att bidra med kunskaper i fiskeekologi till Havs- och vattenmyndighetens flaggskepsprojekt. Projektet kom aldrig igång eftersom Havs- och vattenmyndigheten lade ner flaggskepsprojektet. 205 Kustområdens övergödningskänslighet På uppdrag av Naturvårdsverket utvärderades svenska data från Bottenhavet med syfte att bedöma vilka kustområden som kan utvärderas med avseende på övergödningskänslighet och förändringar i produktionsförhållanden. Anledningen har varit att myndigheten behöver ta fram underlag inför en översyn av den tidigare svenska bedömningen av känsliga kustvattenområden för avloppsvattendirektivet. 9

10 I projektet har de ansvariga gått igenom och sammanställt befintliga data inom nationell och regional miljöövervakning. De har även samlat in och översiktligt bedömt dataset från den samordnade recipientkontrollen i Bottenhavet. Utöver data från provtagning i kust och öppet hav så har deltagarna i projektet sammanställt belastningsdata från mätningar i flodmynningar i Bottenviken och Bottenhavet. Utgående från det befintliga datamaterialets omfattning och kvalitet har man urskilt vilka analyser som kan göras med stöd av dessa data och vilka områden som kan bedömas. Projektet utmynnade i en slutrapport till Naturvårdsverket kring uppdraget Inför översyn av avloppsvattendirektivets känsliga områden sammanställning av svenska data från Bottenhavet och bedömning av vilka kustområden som kan utvärderas med avseende på övergödningskänslighet. Projektledare: Tina Elfwing Deltagare i projektet: Tina Elfwing, Carl Rolff 302 NCEAS-ansökan (värdinstitutet i Kalifornien). Koordinera ett projekt (review) av hur vetenskaplig kunskap använts i förvaltningen av Östersjön (HELCOM) respektive the Great Lakes USA (Great Lakes Commission). Regler och tillvägagångssätt för politiska beslut kräver vetenskaplig kunskap. För att kunna lösa många miljöproblem krävs å ena sidan att naturvetenskapernas resultat kompletteras med resultat från samhällsvetenskaperna. Å den andra måste beslutsfattarna granska de vetenskapliga resultaten och deras osäkerhet. Genom att analysera två fall av användning av vetenskaplig kunskap i beslutsfattande har projektet syftat till att dra lärdomar som kan gynna ett bättre samarbete mellan vetenskap och beslutsfattande. Dessa lärdomar kan vara viktiga både som stöd till ordförandeskapet inom HELCOM som har målsättningen om att bästa tillgängliga kunskap ska användas och för Havsmiljöinstitutets utövning av analys- och syntesfunktionen. Avsikten med projektet har varit att lättare kunna arbeta in mekanismer för arbetsprocessen tankesmedja. En ansöka till NCEAS gjordes i februari 2011 med titeln Best use or abuse of scientific advice in the Baltic and the Great Lakes. I april förklarades projektet vilande på grund av att ingen kund har beställt uppdraget. Projektledare: Lena Gipperth Deltagare i projektet: Lena Gipperth, Åke Hagström och Eva-Lotta Sundblad. 303 Skapa verktyg för att bedöma osäkerhet Sammanfattningsvis kan sägas att det används mycket modellresultat inom vattenförvaltningen utan att förvaltningen i alla lägen har fullständig koll på osäkerheter och konsekvenser av osäkerheter i resultaten. Kommunikationen mellan modellerare och resultatanvändare behöver i många fall förbättras och en kvalitetsdeklaration av en modell/modelluppsättning kan vara ett steg i den riktningen. Projektet avser att stärka havs- och vattenförvaltningens användning av processbaserade modeller som beslutsstöd. Speciellt har det som mål att stärka förvaltningens kapacitet att 10

11 självständigt bedöma osäkerheten i de modellberäkningar som utnyttjas som stöd för att föreslå åtgärder och utvärdera effekter av genomförda åtgärder. Vidare är målet att skapa en etablerad arbetsgång för att bedöma prediktionsförmågan hos de modeller som ska användas som beslutsstöd samt ett allmänt accepterat besiktningsprotokoll för sådana modeller. Projektet är en samverkan mellan akademi och förvaltning uppbyggd kring Vattenmyndighetens användning av avrinningsområdesmodellen MIKE-BASIN för att hantera frågor om övergödning av akvatiska miljöer. En referensgrupp bildades i början av 2011 och fortsatte att ha möten under hösten. Den bestod av representanter från länsstyrelser, Havsmiljöinstitutet, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, DHI i Sverige, Lateral Management Consulting Group, Svenska miljöinstitutet IVL, Havs- och vattenmyndigheten. Projektledare: Anders Grimvall Deltagare i projektet: Roland Engkvist, Anders Grimvall, Christopher Vajdic 305 Stöd till Havsmiljöförvaltningen Havsmiljöförvaltarna i Sverige har att förhålla sig till flera internationella konventioner och de direktiv som bestämmer villkoren för deras arbete. För att förvaltarna på ett enkelt och överskådligt sätt skall ha möjlighet att hålla reda på tidsfrister, och vad olika konventioner och direktiv innebär behövs verktyg. Med projektet avsåg Havsmiljöinstitutet att meddels till exempel en applikation till iphone som även kan publiceras på Havsmiljöinstitutets hemsida göra tidsfrister och innebörden hos olika internationella konventioner och direktiv tillgänglig för havsmiljöförvaltare i Sverige. Applikationen visade sig i ett tidigt skede vara för dyr varför projektet lades ned. Projektledare: Tina Johansen Deltagare i projektet: Åke Hagström, Tina Johansen 306 Forskningsfinansiärer Det ligger i Havsmiljöinstitutets uppdrag att stödja interaktionen mellan forskare och förvaltning. Projektet startade den 8 mars och avrapporterades till ledningsgruppen under våren. Ledningen beslutade att projektet skulle fortgå under hösten enligt den av projektet framlagda strategin för stöd till finansiärer av viktig marin miljöforskning. Projektet har sonderat med finansiärer och det finns ett intresse för råd från Havsmiljöinstitutet. Projektet avser genomföra en enkät bland forskare och för närvarande pågår utveckling av frågeformulär och teknik. Projektet har en viloperiod till och med den 1 mars 2012, men kommer att avslutas under Projektledare: Eva-Lotta Sundblad Deltagare i projektet: Tina Elfwing, Lena Gipperth, Per Moksnes, Eva-Lotta Sundblad, Johan Wikner. 307 Var fattas beslut Implementering av beslut i naturresursförvaltningen 11

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Utgiven av: Ansvarigt distrikt: Författare: Layout: Foto framsida: Kartbilder: Upplaga: Vattenmyndigheterna i samverkan

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(24) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: RUS, regionalt uppföljningssystem för miljömålen Projektnamn:

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S 1(42) SWE D I S H E NV I R O NME N T A L P R OTE C T I O N A GEN C Y Notter, Manuela Tel: 010-698 1061 manuela.notter@naturvardsverket.se SKRIVELSE 2012-02-16 Ärendenr: NV-06965-11 Regeringskansliet Miljödepartementet

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 , www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Reg.nr 122-471-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA En granskning av verksamheten 2001-2003 Utförd av en granskningsgrupp utsedd av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer