&museer. lokalt regionalt globalt S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "&museer. lokalt regionalt globalt S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID"

Transkript

1 S A M D O K S V E N S K A K U L T U R H I S T O R I S K A M U S E E R I S A M A R B E T E SAMTID &museer Nummer Årgång 33. lokalt regionalt globalt

2 LEDARE Vad händer med Samdok? Av Christina Mattsson»Enligt Kraftsamling! museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15), den utredning som nu varit på remiss, förvaltar Sveriges museer 62 miljoner föremål, 63 miljoner fotografier och nästan hyllmeter arkivhandlingar. Inte bra, det måste gallras säger utredningen. Det måste bli ordning och bättre reda. Genom att lämna rekommendationer och peka ut färdriktningen borde samordningen kunna öka. Det sker enklast genom att inrätta en alldeles ny koordinerande funktion i en av de tre föreslagna supermyndigheterna eller sfärerna som de också kallas. Det blir mycket att stå i för dem som får de nyinrättade tjänsterna, eftersom dessa också måste rekonstruera och bygga upp det som utredningen vill slå sönder, nämligen den samordnande uppgiften vad gäller samtidsdokumentation och insamling. Man vill nämligen delvis finansiera den nya funktionen som museikoordinator genom att ta bort de medel med vilka Nordiska museet betalar Samdok, som är ett av de kanske tydligaste exemplen på lyckad samordning. Samdok bildades för mer än trettio år sedan, när man såg att museerna behövde samarbeta kring insamlingsverksamheten. Samdok är de kulturhistoriska museernas organ för samtidsstudier och samtidsinsamling och har för närvarande ett åttiotal medlemsinstitutioner. Genom Samdok har det professionella samtalet om insamling ett fundament för museernas fortlevnad upprätthållits och förmedlats på ett nationellt plan, som i sin tur väckt internationellt intresse. Detta har skett till ingen som helst kostnad för de deltagande institutionerna, men till nytta för medborgarna som kan känna sig trygga i vetskapen att de kulturhistoriska museerna noga överväger vad som ska samlas in och sparas för framtiden. Samdoksekretariatet vid Nordiska museet är noden i en infrastruktur med samordning, utvecklingsarbete, fortbildning och information som huvuduppgifter. Här produceras tidningen Samtid & museer, här sköts Samdoks webbplats, här bedrivs seminarie- och konferensverksamhet, här genomförs det internationella arbetet via Norsam och Collectingnet. Men det vill utredningen ändra på genom att minska Nordiska museets anslag med precis den summa som det kostar att driva Samdok och som finansieras via det särskilda anslaget för ansvarsmuseer. Det kanske är svårt att inse, men det är först i det ögonblick som missnöjet med utredningens förslag blir högljutt nog, som Samdok kan fortsätta att vara den infrastruktur som vuxit fram ur ett sunt behov. Annars är Samdoks saga all. p Christina Mattsson är styresman för Nordiska museet och ordförande i Samdokrådet & Nr 1 maj 2009 Årgång 33. Innehåll Vad händer med Samdok? 2 Christina Mattsson Notiser 3 Nya spelregler? 4 Anders Houltz Stockholmsliv 6 Dan Waldetoft Landskapsfotografering som offentligt uppdrag 8 Annette Rosengren Unikt samarbete ska stärka länsmuseer i norr 10 Anki Lindgren Ett maritimt kulturarv 12 Eivind Claesson Trädgården på fjället 14 Hillevi Wadensten Flitens revolution 1700-talets bidrag till 1800-talets industrialisering 16 Klas Nyberg Jordbävning i Skåne fånga ögonblicket! 18 Anna Hadders Pooler och projekt 19 ISSN Utges av Samdok, de svenska kulturhistoriska museernas sammanslutning för samtidsinriktad insamling, dokumentation och forskning. Samdok står för samtid, samarbete och samordning. REDAKTÖR Eva Fägerborg I redaktionen även Karin Dern ANSVARIG UTGIVARE Christina Mattsson Ordförande i Samdokrådet COPYRIGHT Text: Samdok/Nordiska museet och författarna. Bild: Respektive fotograf/bildarkiv. För framförda åsikter svarar respektive författare. För icke signerade bidrag svarar redaktören. OMSLAGSBILD Dansbanan i Bredsele Park i Norsjö kommun i Västerbotten den 14 juni Foto Krister Hägglund, Skellefteå museum. NÄSTA NUMMER Utkommer i november 2009 FORM underhuset.com TRYCK Ljungbergs, Klippan SAMDOKSEKRETARIATET Nordiska museet Box SE Stockholm Tel Fax nordiskamuseet.se/samdok 2 Samtid & museer nr 1/09

3 NOTISER Ny ICOM-kommitté på gång? Samdoks initiativ med konferensen Connecting collecting och bildandet av det internationella nätverket Collectingnet har nu tagit ett steg vidare i och med att ett som vi menar välmotiverat och väl underbyggt förslag om att etablera en ny internationell kommitté om insamling har sänts till ICOM. Förslagets undertecknare är Peter van Mensch vid Reinwardt Academie i Amsterdam, Eva Fägerborg, Samdoksekretariatet och Christina Mattsson, Nordiska museet. Det har fått stöd av underskrifter från 139 ICOMmedlemmar från 26 länder och kommer att behandlas vid möten i olika ICOM-instanser i juni månad. Dokumentations- och utställningsprojekt om varsel En konsekvens av den globala ekonomiska krisen är ett rekordstort antal varsel om uppsägning vid arbetsplatser över hela Sverige. Hur upplever människor den omtumlande situationen, i hälarna på högkonjunkturen, och hur kan museerna belysa detta aktuella skeende? Virserums konsthall har initierat ett projekt där samdokmuseer runt om i landet genomför intervjuer och fotodokumentation med varslade personer och därefter gör utställningar. En första intervjuomgång sker nu under våren med en uppföljning i höst. Tretton museer deltar i projektet och de kommer att dela med sig av sitt material till varandra till utställningarna, som ska visas under en gemensam period våren Samdok får syster i Finland Samlingspolitik, vilket innefattar all verksamhet som är knuten till samlingarna, har på senare tid diskuterats livligt vid de finska museerna. I slutet av förra året färdigställde Finlands nationalmuseum sitt samlingspolitiska program och i januari 2009 träffades 86 deltagare från landets kulturhistoriska museer på Nationalmuseet för att dra upp riktlinjerna för framtida samarbete. Inför mötet hade man studerat de nordiska grannländernas organisation av samarbetet och en struktur med pooler rönte stark uppslutning. En styrgrupp på åtta representanter från landskaps- och specialmuseer, förstärkt med två sekreterare från Nationalmuseet, valdes för att utveckla verksamheten vidare. Gruppen höll sitt första möte i slutet av mars och arbetet inleds nu med att inhämta information om museernas samlingar och synpunkter på kommande arbetsfördelning. Därefter ska man planera uppbyggnad av en motsvarighet till den svenska poolfördelningen och i januari nästa år hålls ett nytt stort nationellt möte för alla som vill delta i arbetet. Det finska samarbetet, som fått namnet TAKO (från tallennus dokumentation och kokoelma samling), kommer att inriktas dels på arbetsfördelning för att samla och upprätthålla en nationell samling av samtidsmaterial, dels på gemensamma dokumentationsprojekt. Samdok hälsar sin nya systerorganisation välkommen! Norskt samtidsprojekt i mål Den 29 april avslutades det norska projektet På sporet av den tapte samtid med seminarium och boklansering. Projektet startade efter initiativ från Norsk kulturråd 2005, med målet att pröva olika former för samarbete mellan museer och andra forskningsmiljöer och vitalisera museerna som samhällsinstitutioner. Elva museer har samarbetat med ett brett spektrum av ämnen, som alla utmanar etablerade praktiker och berättelser. Artiklarna i den gemensamma publikationen är indelade i tre huvudteman: känslor och sinnen, mångfaldens utmaningar samt globalisering och politik. Vid seminaret presenterades resultat från projektet som följdes av en debatt om den vidare utvecklingen av museernas samtidsstudier. Projektet har stötts av Norsk kulturråd med drygt 4 miljoner kronor och har varit kopplat till de norska museernas samtidsnätverk med dess sekretariat vid Maihaugen. Samdoks höstmöte 2009 Digital kultur och digitala medier är temat för årets konferens på Nordiska museet den november. Insamling, bevarande och användning av digitalt material ska diskuteras i olika perspektiv, alltifrån inspelnings teknik till kulturvetenskapliga, etiska och juridiska frågor. Hur ser det ut på museerna idag, vilka problem brottas man med och vilka lösningar har man funnit? För att kartlägga situationen ska Samdok sekretariatet under våren genomföra en enkätundersökning bland medlemmarna och konferensen kommer delvis att baseras på resultatet av enkäten. Inbjudan till konferensen kommer som vanligt i början av hösten, men boka redan nu in dagarna! Foto: Regionmuseet Kristianstad. lokalt, regionalt, globalt Dagisgård i centrala Stockholm. Foto Beate Feldmann. I detta nummer»en av Samdoks pooler heter som bekant Lokala och regionala rum. Den här gången handlar hela tidningen om rumsliga dimensioner lokalt, regionalt och globalt. Infallsvinklarna är olika, liksom de fysiska miljöerna, de empiriska nedslagen och metodiken. Gemensamt för artiklarna är plats och rum som utgångspunkt för studier av samhällsprocesser och livssammanhang. Hur kan museer i Sverige arbeta med frågor om globalisering? Ett svar ges i presentationen av ett nytt projekt som spänner över flera världsdelar. Här samarbetar museer och universitet. Ett annat sådant samarbete är på gång i nya etnologiska urbanstudier med Stockholm i fokus. I skildringar av landskapets förändringar är fotografi oundgängligt. Artikeln med exempel från Frankrike och Italien lyfter särskilt fram betydelsen av systematisk fotodokumentation. Det var också när fotografierna dök upp som berättelserna om den märkliga trädgården på en fjällsluttning i Ammarnäs fick kropp och liv. Regionalisering är en omdebatterad politisk fråga, som i vår dessutom fått ytterligare akualitet i Kulturutredningens förslag om portföljer med kulturpengar till regionerna. Här i tidningen möter vi både en region in spe, där fyra länsmuseichefer slutit samarbetsavtal, och en del av kulturarvsarbetet i en befintlig region. I forskarkrönikan presenterar sig en ny ledamot i Nordiska museets och Samdoks forskningsråd, Klas Nyberg, som efterträtt Maths Isacson. Kommentaren skildrar en blixtsnabbt igångsatt insamling av berättelser från jordbävningen i Skåne i december. Tidningens tema tas även upp i några av poolernas spalter, som tillsammans med rapporter från Norsam och Samdokregistret avslutar numrets texter. p Samtid & museer nr 1/09 3

4 lokalt, regionalt, globalt Nya spelregler? Vilka följder får globala processer på ett lokalt plan? Hur påverkas industriella strukturer och sociokulturella och ekonomiska mönster, och ytterst människors livsbetingelser? Vad kännetecknar de översättningsprocesser som äger rum i mötet mellan det globala och det lokala? Dessa frågor står i fokus för ett nytt samarbetsprojekt mellan museer och forskning. Av Anders Houltz» En fjärils vingslag i Amazonas kan orsaka en orkan i Texas. En artikel om globalisering som inleds med denna sentens är sannolikt inte värd att läsa. Det skrivs, och har under de senaste två decennierna skrivits, mängder av analyser och kommentarer om globaliseringen och dess konsekvenser. The butterfly effect hör till den kategori av förklaringsmodeller som är mystifierande snarare än belysande. Över huvud taget tenderar globaliseringens uttolkare att bli anmärkningsvärt endimensionella. Förespråkarna ser den som vägen till lycka och välstånd för alla, för motståndarna är globaliseringen ett hot mot mänsklig kultur och frihet i alla länder. Båda läger beskriver fenomenet i svepande ordalag flöden av kapital, varor och information som strömmar över nationsgränser och spolar undan det förflutna. Inget blir sig likt, allt är nytt. Med Orvar Löfgrens träffande uttryck förekommer det ett globalt babbel, som riskerar att överrösta de förändringsprocesser som faktiskt pågår, processer vars effekter påverkar människors livssituation i grunden utan att för den skull vara den spektakulära flodvåg som förutspåtts av mediastrateger och börsexperter (SDS, 10/2 2001). Tekniska museet och Etnografiska museet i Stockholm planerar nu ett gemensamt projekt på temat globalisering, där ambitionen är att nyansera och komplicera bilden genom att mångsidigt visa på gränsöverskridande och ömsesidiga processer. Syftet är att belysa, gestalta och diskutera de fenomen som fångas i begreppen globalisering, transnationella företag och tjänstehandel med utgångspunkt i lokala, platsspecifika förhållanden vad som kommit att betecknas 4 Samtid & museer nr 1/09 som glokalisering. De globala processernas lokala inverkan på människor, platser och miljö är påtagliga och berör alla. För att kunna förstå dessa processer krävs dels ett mångdisciplinärt historiskt perspektiv, dels en förankring genom analys av konkreta exempel på globaliseringens uttryck i Sverige och i andra länder. Projektet Nya spelregler omfattar forskning och utställning i lika delar. Det sker i nära samarbete med forskare vid Avdelningen för Teknik- och vetenskapshistoria vid KTH och Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet. Målet är att hösten 2011 presentera en gemensam utställning där globaliseringsprocesserna skildras ingående och i nya former. Utställningen är tänkt att temporärt och i fysisk form binda samman de båda grannmuseerna på Norra Djurgården i Stockholm. Glokalt fokus Begreppet glokalisering, bildat av orden global och lokal, har kommit att utgöra ett motbegrepp till de abstrakta resonemangen om globalisering. Också globala fenomen äger rum på bestämda platser, de kan studeras i sina vardagliga former med utgångspunkt från enskilda personer. Hur samspelar lokala förhållanden med globala budskap? Sociologer som Roland Robertson och Zygmunt Bauman har använt glokaliseringsbegreppet för att visa hur en världsmarknad som styrs av nationella intressen ändrar karaktär och kontrolleras av olika kulturkretsar och lokala maktförhållanden. Utvecklingen går inte entydigt i riktning mot homogenisering och utslätning i globaliseringens kölvatten; en motsatt tendens sker samtidigt, som pekar mot en ökande betydelse av det lokala och heterogena. Paradoxalt nog är de båda tendenserna sannolikt ömsesidigt förstärkande: det som är unikt för en viss bestämd plats får ett ökande värde i mötet med en global kultur. Projektet utgår från hypotesen att den enskilda platsen, med sin specifika sociala, kulturella och ekonomiska kontext, har en avgörande betydelse för globala översättningsprocesser och deras relativa framgång. Frågan är dock vad detta får för konsekvenser och vilka faktorer som är de avgörande. Fallstudier i Sverige och utlandet Tre centrala fallstudier kommer att utgöra projektets kärna. Den första behandlar storföretaget Sandvik, med fokus på dess anläggningar för specialstål i Sandviken samt i indiska Pune. Den andra studerar det japanskägda Tomokuhus, som tillverkar monteringsfärdiga trähus i Insjön för ett japanskt moderbolag och en japansk marknad. Den tredje fallstudien utgår ifrån porslinsindustrins rörelser mellan Sverige och Sydostasien, med utgångspunkt från de nedlagda industrierna i Höganäs och Gustavsberg. I det multinationella företaget Sandvik sker över 90 % av produktionen utanför Sverige, samtidigt som huvudkontoret finns kvar i Sandviken i Gästrikland. I indiska Pune finns industriområdet Svenagar, där Sandviks fabrik tillsammans med bl.a. Alfa Laval och Atlas Copco bildar ett svenskt industriellt kluster. Områdets namn, Svenagar, kommer av de svenska företagen. Hur svenskt är egentligen Sandvik, och hur indiskt är Svenagar? Vilka likheter och skillnader framträder i jämförelsen mellan företagsorterna Sandviken och Pune?

5 lokalt, regionalt, globalt Majstång och leksandsdräkter vid midsommarfirandet i Sweden Hill i den japanska staden Tobetsu. Foto Annki Hällberg/Dalarnas Tidningar Tomokuhus i Insjön nära Leksand tillverkar svenska småhus för en japansk marknad, på uppdrag av företaget Sweden House i den japanska staden Tobetsu. I Japan representerar företagets produkter skandinavisk estetik och livsstil, omgärdad av traditioner och exotism. Med åren har ett livaktigt vänortsförhållande utvecklats mellan Tobetsu och Leksands kommun. Är detta svensk-japanska fenomen ett uttryck för gränsöverskridande, intresse och respekt för andra människor och kulturer, eller bara ett pikant inslag i jakten på upplevelser, där det annorlunda har fått ett förhöjt marknadsvärde? Porslinstillverkningens globalisering har långa rötter talets lyxexport från Kina till Europa följdes av europeisk egenproduktion med starka nationella förtecken. Nu har tonvikten förskjutits på nytt, tillbaka mot Asien. Branschen har en komplicerad ägandebild och en flexibel produktion som flyttar mellan länder och platser. Denna fallstudie utgår ifrån två nyligen nedlagda tillverkare av hushållsgods, Höganäs och Gustavsberg, och kartlägger produktionens förflyttning till platser i Korea, Sri Lanka och Bangladesh. Projektet omfattar fältstudier dels i Sverige, dels i andra länder. Företag och företagskulturer är ett fokus, människor och deras livssituation på och utanför arbetsplatserna ett annat. Intervjuer och dokumentation på mikronivå kommer att kompletteras med en analys av mer övergripande socioekonomiska och kulturella förändringsprocesser med anknytning till globaliseringen. Därtill kommer projektet att studera de globaliseringsbilder som i olika sammanhang presenteras av media och centrala aktörer och organisationer. Föränderliga spelregler Den pågående internationella finanskrisen, om inte annat, utgör en ständig påminnelse om att projektets problematik är dagsaktuell. Kanske är det en ny fas av globalisering som vi just nu går igenom, kanske är det tvärtom så att krisen kommer att leda till en mer eller mindre långvarig avglobalisering. Ännu är situationen omöjlig att överblicka. Det ligger i ämnets natur att ett musei- och forskningsprojekt om globalisering å ena sidan måste ha ett långt historiskt perspektiv, å andra sidan vara öppet och mottagligt för de nya frågor som ständigt aktualiseras, de nya händelser och exempel som belyser globaliseringen. Projektet och dess innehåll kommer med andra ord att förändras under resans gång. Forskningens frågeställningar och fallstudier är inte huggna i sten, och utställningen kommer att genomföras så att den kan förändras, byggas på och kompletteras under utställningstiden. Fladdret av fjärilsvingar i Amazonas regnskogar påverkar knappast väderförhållandena i Texas eller för den delen någon annan stans på jorden. Men skeenden och handlingar på en plats kan likväl få långtgående konsekvenser på avlägsna platser. Dessa samband är verkliga och deras betydelse ökar alltjämt. Det finns all anledning att fundera över deras innebörd. p Anders Houltz är forskare vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH Samtid & museer nr 1/09 5

6 lokalt, regionalt, globalt Stockholmsliv Nya etnologiska aspekter på det urbana livet tar avstamp i undersökningar från 1940-talet. Men under sökningar av den post industriella staden kräver att metoderna för dokumentation och insamling förnyas och utvecklas. Hur studerar vi globaliseringens lokala uttryck i staden? Av Dan Waldetoft»I början av 1940-talet samarbetade Stockholms stadsmuseum med Nordiska museet om det som kommit att kallas Stockholms folkminnen, uppteckningar om äldre människors minnen från barndomen och ungdomen, yrkeslivet, bostadsförhållanden osv. Intervjuerna gjordes av Carl-Herman Tillhagen. Vid etnologiska avdelningen vid Stockholms universitet pågår ett andraterminsprojekt om plats och identitet, där platsen är Stockholm. Studenterna har fördjupat sig i materialet på de båda museerna och Stockholms folkminnen har på det här sättet fått förnyad uppmärksamhet. Behovet av nya dokumentationer och forskning på temat livet i Stockholm har också aktualiserats. Ett samarbete har därför inletts mellan etnologiska avdelningen vid Stockholms universitet, Nordiska museet (Institutet för folklivsforskning och arkivet) och Stockholms stadsmuseum (dokumentationsenheten och Stockholmsforskningen/Stockholmia förlag). Stockholms stadsmuseum har på senare tid betydligt stärkt inriktningen på dokumentation av livet i staden. Och Stockholmsforskningen vid museet ser idag framför sig en etnologiskt inriktad forskning inom samma område. Museala stadsundersökningar Projektets huvudfrågor handlar om hur människor förhåller sig till staden, hur de utnyttjar den och hur de lever i den. Undersökningarnas bakre tidsgräns är den tid från vilken det finns material som berättar om livet i Stockholm, till exempel folkminnesuppteckningar. Det leder oss förmodligen tillbaka till 1800-talets senare del, som också är den tid då förhållandena i de större städerna förändras markant. Med industrialismen ökade invånarantalet drastiskt och Stockholm blev de många människornas stad. Livet i staden fick nya former och kritiken mot det urbana och mot stadslivet tog sig olika uttryck. Stockholms folkminnen berättar om livet i staden vid slutet av 1800-talet och 1900-talets början. Nordiska museets stadsundersökningar inleddes på 1920-talet. De kan beskrivas som byggnads- och bebyggelsedokumentationer, och vid stadsinventeringarna utvecklades också tidigt ett nära samarbete med kulturminnesvården. I betydligt mindre utsträckning har livet i staden dokumenterats. Också Stockholms stadsmuseum har i första hand ägnat sig åt den byggda miljön. Därför blir ett material som Stockholms folkminnen närmast förebildligt i ett etnologiskt sammanhang. Svensk stad och etnologisk stadsforskning En annan inspirationskälla för dokumentation, materialinsamling och forskning om Stockholmsliv är Gregor Paulssons stora och klassiska verk Svensk stad, som gavs ut i början av 1950-talet och som därefter kommit i flera utgåvor. Svensk stad har sin inriktning på bebyggelsehistoria och bostadsförhållanden, i viss mån också heminredning, grundad delvis i en sociologisk metodik. Vad människorna har gjort utanför bostäderna, skolorna och andra inrättningar, på gator och torg och andra platser och utrymmen, är ett etnologiskt perspektiv på staden som verkar ha varit mindre centralt för forskargruppen. Men ansatserna fanns och den första delen av tvåbandsverket har underrubriken Liv och stil i svenska städer under 1800-talet. Svensk stad uteslöt storstaden. Gregor Paulsson skriver så här i utgåvan 1973: Storstaden har uteslutits emedan denna samhällstyp lever under alldeles särskilda betingelser. De stora folkmassorna gör att den viktigaste samhällsbildande faktorn inte som i de mindre samhällena är den funktion eller det begränsade komplex av funktioner som gjort att dessa samhällen uppkommit. Storstadens gestalt bestäms av omsorgen att skaffa rum och rörelsebanor åt dessa folkmassor och av en till ytterlighet gående social differentiering av dem. Som många storstadsbor dagligen erfar, betyder storstadens växt inte att ring läggs till ring omkring den gamla kärnan, utan att själva kärnan i grunden förändras och delvis ruttnar. Storstaden som gestalt blir därför kvalitativt något helt annat än samhället av liten eller måttlig storlek och vetenskapen om storstaden blir en uppgift som fordrar sin egen metod. Tyvärr saknas metoddiskussioner i Svensk stad, trots att en så nydanande forskare som Börje Hanssen hade en central roll i projektet och säkerligen i 6 Samtid & museer nr 1/09

7 lokalt, regionalt, globalt Stadsliv hos Stockholmsetnologerna Etnologiska avdelningen vid Stockholms universitet står för viktiga bidrag i projektet. Den etnologiska undervisningen har under senare år allt mer kommit att innefatta olika aspekter av det urbanas omvandling. En del av kursen Kulturarvsanalys, som behandlar olika aspekter av hur det förflutna används i samtiden, handlar om hur kulturarvet formar staden, stadslivet och stadsplaneringen. Det tydligaste uttrycket för Stockholmsetnologens ökade intresse för staden är kursen Stadsliv, som har historiskt perspektiv men också uppmärksammar den samtida postindustriella staden. Som exempel på uppsatser från denna kurs kan nämnas en om ljuden och staden, en annan behandlar sociala proteströrelser och ännu en annan stickgraffiti, alltså fenomenet att smycka staden med hjälp av stickade föremål. Förhoppningsvis kommer samarbetet om Stockholmsliv att utveckla och fördjupa både dokumentation och forskning om livet i huvudstaden. p Dan Waldetoft är intendent vid Nordiska museet Nya bostäder i taklandskap. Klarakvarteren i centrala Stockholm. Foto Beate Feldmann. hög grad påverkade den sociologiska inriktningen på materialinsamlandet. Gregor Paulsson gjorde dock i efterhand (1959) en slags metodredovisning av arbetet. Men stadsforskningen har inte legat i träda bland etnologerna. Göteborgsetnologerna har länge använt sin stad för kvalitativ forskning. I Stockholm har vi Åke Dauns forskning och Börje Hanssen intresserade sig för den framväxande moderna staden (Vällingby) från 50-talet till slutet av 70-talet. Senare utfördes några historiskt inriktade stadsdelsstudier, till exempel Birgitta Conradson om Kungsholmen, studier som försökte kombinera stadsmiljön med ett intresse för det liv som levdes där. Och vi får inte glömma Sven B. Eks Nöden i Lund från Metodutveckling Gregor Paulsson påpekar att storstaden är så speciell att utforskandet av den kräver sina egna metoder. Detta gäller i än högre grad idag. Därför är inriktningen på huvudstaden Stockholm, idag en global stad, särskilt intressant och utmanande. Nordiska museets arkiv är ett folkminnesarkiv med en aktiv insamling, i första hand genom frågelistor till meddelare, men också skrivupprop till olika kategorier eller grupper av människor är en beprövad metod. Hur samlar vi kunskap om livet i den globala staden? Här finns utmaningar som kräver att metoderna för bland annat insamlingen av skrivet material utvecklas. Stadsundersökningar i urval Conradson, Birgitta. Kungsholmen: öster om Fridhemsplan. Stockholm Monografier utgivna av Stockholms stad, 99. Daun, Åke. Förortsliv: en etnologisk studie av kulturell förändring. Stockholm Ek, Sven B. Nöden i Lund: en etnologisk stadsstudie. Lund Skrifter från Folklivsarkivet i Lund, 11. Ek, Sven B., Bergquist, Magnus & Kerstin Lökken. Stadens Janusansikten. Göteborgare tycker om Göteborg. Göteborg Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige, 37. Gunnemark Kerstin. Hembygd i storstad: om vardagslivets praktik och den lokala identitetens premisser. Göteborg Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige, 26. Hanssen, Börje. Familj, hushåll, släkt: en punktundersökning av miljö och gruppaktivitet i en stockholmsk förort 1957 och 1972 enligt hypoteser, som utformats efter kulturhistoriska studier. Stockholm Nya stadsarkeologiska horisonter. Red. Stefan Larsson. Stockholm Riksantikvarieämbetet. Paulsson, Gregor. Svensk stad. Stockholm Skarin Frykman, Birgitta. Arbetarkultur Göteborg Göteborg Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige, 8. Samtid & museer nr 1/09 7

8 lokalt, regionalt, globalt Landskapsfotografering som offentligt uppdrag Av Annette Rosengren»Ekodok -90 initierades av Kulturrådet och resulterade i tusentals bilder. Det skulle stärka museernas visuella möjligheter att arbeta pedagogiskt med ekologiska frågor. Museernas äldre bildmaterial skulle också aktiveras. Efter böcker och utställningar har det varit tyst om fotografierna. Ändå är ekologi och klimat aktuellare än någonsin och fotografier ovärderliga för att ge perspektiv. Är det inte dags för en nytändning? Det svenska projektet syftade aldrig till systematiska observationer över tid men en sådan verksamhet finns i Frankrike sedan tjugo år inom det nationella Observatoire photographique du paysage. Landskapet som fotografiskt motiv Observatoire photographique du paysage är en av flera fotografiska, offentligt finansierade verksamheter som det stora franska Datar-projektet för tjugofem år sedan gav upphov till. Avsikten då var att skapa visuella berättelser om det franska landskapet under en tid när stora förändringar hade ägt rum. En modell fanns i Mission Heliographique från 1850-talet, där franska staten gav fotografer i uppdrag att under flera år dokumentera historiska byggnader och platser. En annan modell var det amerikanska Farm Security Administration från 1930-talet. Alla tre inspirerade till Ekodok-90, som bild- och tidsmässigt ligger nära Datar. Datar pågick och gav uppdrag till ett tjugotal fotografer att resa runt i olika landsdelar och fotografera det signifikanta. Projektet blev För tjugo år sedan genomfördes Ekodok-90, ett stort fotografiskt projekt som knöt samman museer med drygt trettio externa fotografer och skrivare. Hur ser platser som fotograferades då, , ut idag? Eller platser som fotograferades vid Nordiska museets byundersökningar för sjuttio år sedan? I Frankrike är landskapsfotografering och återvändande till platser högaktuellt, förknippad med vetskap om landskapets hastiga förändring och dess betydelse för människors identitet och minne. internationellt berömt. Det var ovanligt med statliga uppdrag till fotografer och man hade valt att knyta till sig fotografer med konstnärligt dokumenterande profil, några mycket kända, och att ge dem fotografisk frihet efter att ha förklarat problematiken. Den stora vackra boken från projektet placerar sig långt från traditionell, glassig landskapsfotografi och betingar idag höga priser antikvariskt stiftades en lag om skydd för vissa kuststräckor, med en myndighet, Conservatoire du Littoral. Littoral startade också fotografiska projekt efter det lyckosamma Datar, och med ungefär samma karaktär. Inom ramen för det regionala centret för fotografi i norra Pas de Calais har Mission Photographique Transmanche gett uppdrag till franska och utländska fotografer av hög klass. En rad fotoböcker från regionen har kommit ut. Datar ledde till många fler offentligt finansierade, men mer tillfälliga projekt. Idag: Systematiskt återvändande Det stora franska projektet från 1980-talet sökte konkretisera erfarenheter i landskap och göra dem begripliga för planerare, som man menade lever i kartornas och statistikens abstraktioner. Den ambitionen har också Observatoire photographique du paysage, som startade 1991 efter beslut i miljödepartementet och nyligen har fått ökade anslag. Det kan vara skäl att närmare beskriva verksamheten, som lägger stor vikt vid valet av plats, systematiska observationer och återfotografering. Fotograferingen blir intensivare när förändringar är aktuella. Omkring 500 platser observeras och återfotograferas. Att återvända är i och för sig ingen ny idé och har gjorts i mindre skala av såväl museer som enskilda fotografer. Gerry Johansson, som för tjugofem år sedan följde i spåren av C G Rosenbergs fotografier i 1930-talets Halland är ett svenskt exempel. Ett annat är när Mats Landin vid Nordiska museet återvände till Sollerön 1998 och fotograferade vyer, som avbildats sextio år tidigare, eller när han inför en artikel i bokserien Det svenska jordbrukets historia återvände till platser som en gång fotograferats av Mårten Sjöbeck, vars bildsamling ingår i ATA. Dessa svenska exempel på återvändande har inneburit ett besvärligt 8 Samtid & museer nr 1/09

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/4. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/4. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/4 Samdok 1 Innehåll Vi vill fortsätta! Anna Ulfstrand 3 COMCOL. Eva Fägerborg 3 Samdok en organisation mittemellan. Bodil Axelsson 5 Refl exiva utmaningar

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/2. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/2. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/2 Samdok 1 Innehåll Från Samdoksekretariatet 3 Eva Fägerborg Konsten att samla med sans och måtta 5 Håkan Liby Nätnärvaro en spaning på offentliga

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren omabm 2 omabm 1 En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer redaktörer: Märta Molin Bengt Wittgren 4 ABM Resurs Redaktörer: Märta Molin och Bengt Wittgren Form: Pia Nykvist och Märta Molin

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen.

Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen. Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen. Red. Peter Aronsson, Lars Kvarnström & Helena Kåks Rapport 2005:1 Centrum för kommunstrategiska

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Nämnden för hemslöjdsfrågor 2013-09-26 Inledning Under det tvååriga projektet Den internationella och interkulturella hemslöjden har fokus varit på de faktorer som styr

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Bebyggelsehistorisk tidskrift Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 63 2012 dag avango & per lagerås (red.) Bebyggelsehistorisk tidskrift redaktionens adress Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, slu Box 7013 750 07

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Mats Rolén 2012-05-10 2 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Förord Idén om en forskarskola för museianställda föddes,

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Förvandlingen. av fyra fabriksområden i Nacka

Förvandlingen. av fyra fabriksområden i Nacka Förvandlingen av fyra fabriksområden i Nacka En dokumentation av omvandlingsprocessen i fyra industriområden i Nacka kommun: Augustendal Nacka strand, Järla Järla sjö, Atlas Copcoområdet Sickla köpkvarter

Läs mer

Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland

Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland Titelsida Svensk titel: Vems är kulturen? Engelsk titel: Whose is the culture? Författare:

Läs mer

Medborgare, kulturmiljö och planering

Medborgare, kulturmiljö och planering Krister Olsson och Elin Berglund Medborgare, kulturmiljö och planering Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande FoU - publikation från Riksantikvarieämbetet Medborgare, kulturmiljö och planering

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle

Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle God man en god upplevelse? -En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara god man i det svenska samhället utifrån Giddens teori om det moderna samhället.

Läs mer

Centralmuseernas samarbetsråd

Centralmuseernas samarbetsråd 1 Centralmuseernas samarbetsråd Förstärkt samarbete inom museisektorn Slutrapport Ku2010/552/KT Omslagsbild från Flickr commons Child performers, Sydney Showground, c. 1920s-30s / by Sam Hood From the

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER

STATENS HISTORISKA MUSEER STATENS HISTORISKA MUSEER STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGLIGA MYNTKABINETTET UTREDNING OM DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN PÅ STATENS HISTORISKA MUSEER av Anna Källén, Fil Dr OKTOBER 2005 REVIDERAD I MARS

Läs mer