MERITFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MERITFÖRTECKNING 2015-02-16"

Transkript

1 Sida 1 MERITFÖRTECKNING Matti Åhlund Naturvårdsbiolog och framstående ornitolog. Har doktorerat i ekologisk zoologi på populationsoch beteendebiologi hos knipa, men också sysslat med status, populationsändringar och effekter av mänskliga störningar hos kustfåglar och storlom, strömstarens populationsändringar och födoval, samt genomfört en rad artinventeringar i olika miljöer. Har dessutom sysslat med frågor kring mink- och sjöfågeljakt. Arbetslivserfarenhet Länsstyrelsen i Västra Götaland, timanställd för övervakning av kustfågelfaunan i Kosterhavet. (ca 15 %) 2009-ff Naturcentrum AB, Stenungsund. Naturvårdsbiolog. Framför allt fågelutredningar i samband med vindkraftsetableringar. (70 %) Göteborgs universitet, Institutionen för marin ekologi, forskare. Underlag till uppdatering och revidering av MARBIPP-hemsidan (Naturvårdsverkets projekt om biologisk mångfald i marin miljö). Dokumentation och utvärdering av fågel- och sälfaunan på Väderöarna inför naturreservatsbildning, samt förslag till ändringar i djurskyddsområdena (länsstyrelsen i Västra Götaland) Strömstadsbyggen, Strömstads kommun. Fastighetsskötare, sommarvikarie Göteborgs universitet, Tjärnö marinbiologiska laboratorium, forskare. Eget projekt Populationsdynamik hos kustfåglar: långsiktiga effekter av fågelskyddsområden finansierat av FORMAS (forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande). Underlag och förslag till jakt- och viltvårdsplan för planerade nationalparken Kosterhavet (länsstyrelsen i Västra Götaland/Naturvårdsverket) Svensk Naturförvaltning AB, Ramsberg/Göteborg. Kustfågelinventerare inom länsstyrelsens i Västra Götaland kustfågelövervakning (2 veckor per vår) Göteborgs universitet, Tjärnö marinbiologiska laboratorium, forskare. Ledare för projektet Förvaltningssystem för ejder och andra kustfåglar på svenska västkusten finansierat av Naturvårdsverkets viltforskningsanslag och Svenska Jägareförbundet Länsstyrelsen i Västra Götaland, analysenheten, handläggare. Utredning av övervakningsmetoder för bevarandestatus av vissa habitat i Natura 2000 områden. Julidec Svenska Naturskyddsföreningen, APR, Medverkan i projekt lom och projekt pilgrimsfalk. April-juni Göteborgs universitet, zoologiska institutionen, projektassistent Göteborgs Ornitologiska Förening, ALU-tjänst, Bearbetning av fågelatlas för Västkusten och studiecirkelledare i fågelekologi 1997 Föräldraledig, 60 % jan-aug Bohusläns museum, ALU-tjänst, Bearbetning av kustfågelinventeringar och multimediapresentation av kustfåglar i Bohuslän Länsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän, ALU-tjänst vid miljöenheten. Bearbetning av kustfågelinventeringar och strömstare-undersökningar Göteborgs universitet, zoologiska institutionen, projektassistent. Ledare för och initiativtagare till WWF-projektet Status och populationsändringar hos häckande sjöfågel på svenska västkusten (heltäckande inventering av 3500 öar med 80 deltagande fältarbetare) Göteborgs universitet, zoologiska institutionen, projektassistent SNV-projektet Strömstare: försurningsperspektiv på födoval och populationstrender i sydvästra Sverige Föräldraledig, juli-dec NATURCENTRUM AB Strandtorget Stenungsund Telefon växel:

2 Sida Göteborgs universitet, zoologiska institutionen, doktorandtjänst Göteborgs universitet, zoologiska institutionen, assistent. Gruppundervisning i ekologi, mark- och markvåd, faunistik, statistik, data och vetenskapsmetodik. Lektorsundervisning i populationsgenetik, statistik, data och vetenskapsmetodik Göteborgs universitet, zoologiska institutionen, utbildningsbidrag för doktorander Göteborgs universitet, zoologiska institutionen, forskningsassistent i SNV-projektet Skötsel av våtmarker för produktion av frön och vegetativt material Länsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän, AMS-tjänst vid naturvårdsenheten 1978 Göteborgs universitet, fältassistent i SNV-projektet: Effekter på rovfågelbestånden av kraftverksutbyggnaden i Stora Sjöfallet, juli 1978 Ottenby fågelstation, ringmärkarassistent, maj Uddevalla lasarett, laboratoriebiträde, sommar Uddevalla lasarett, sjukvårdsbiträde, sommar Utbildning 2001 Göteborgs universitet, fil dr-examen i ekologisk zoologi, avhandling Female reproductive tactics in the common goldeneye 1978 Lunds universitet, fil kand-examen (190p) Göteborgs Universitet, Biologi: Matematik A1 (20 p), Kemi AB1 (40 p), Biologi AB1 (40 p), Biologi C1 (ekologi, mikrobiologi; 20 p), Biologi D1 (zoomorfologi, naturvård; 20 p), Biologi BI011 (limnologi; 10 p vid Lunds universitet), Geovetenskap A1 (20 p), Ekologisk zoologi BI680 (20 p) Östraboskolan, Uddevalla, Naturvetenskaplig linje, 3 år Militärtjänst I21 Sollefteå, Stabskompanisjukvårdare Uppdrag Sekreterare i Uddevalla fältbiologer Styrelsemedlem och medlem av fågelskyddskommittén i Göteborgs ornitologiska förening Medlem av redaktionen för Fåglar på Västkusten (tidskrift för Göteborgs ornitologiska förening) Medlem av oljegruppen i fågelskyddskommittén i Sveriges ornitologiska förening Revisor i bostadsrättsföreningen Svärdsliljan, HSB Göteborg Medlem av redaktionen för förhandlingarna från Femte nordiska ornitologiska kongressen, Gottskär 1985 (zoologiska institutionen, Göteborgs universitet och Göteborgs ornitologiska förening). Medlem av redaktionen för Vår Fågelvärld (tidskrift för Sveriges ornitologiska förening) Suppleant i institutionsnämnden för avdelningen för strukturell och ekologisk zoologi, zoologiska institutionen, Göteborgs universitet Granskningsuppdrag för internationella vetenskapliga tidskrifter: Animal Behaviour, Behavioral Ecology, Canadian Journal of Zoology, Journal of Animal Ecology och Ornis Scandinavica, fortfarande. Ledamot i institutionsnämnden för avdelningen för ekologisk zoologi, zoologiska institutionen, Göteborgs universitet Revisor i kooperativa daghemmet Liljan, Göteborg Medlem av redaktionen för Fåglar i Bohuslän (tidskrift för Bohusläns ornitologiska förening) 2003-ff. Medlem av regionala rapportkommittén i Bohuslän inom Sveriges ornitologiska förening 2005-ff. Medlem/kassör i styrelsen för Håltet-Lindholmens vägförening, Tjärnö 2005-ff.

3 Sida 3 Deltagande i kongresser, symposier och kurser International seabird meeting, Oslo Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Oljeföroreningar i kustnära vatten, Göteborg Institutet för vatten och luftvård. Seabird Group Conference, Denstone, England British Trust for Ornithology. Svenska föreningen Oikos symposium, Göteborg Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet. Skandinaviska havsfågelgruppens årsmöte, Kullaberg Kullabergs ornitologiska förening. Femte nordiska ornitologiska kongressen, Gottskär Nordiska ornitologiska unionen. Symposium on the ecology and management of breeding waterfowl, Winnipeg, Canada Delta waterfowl and wetland research station. Second International Conference in Behavioral Ecology, Vancouver, Canada Simon Fraser University. Oikos-7, svenska föreningen Oikos symposium, Göteborg Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet. Third International Conference in Behavioral Ecology, Uppsala Zoologiska institutionen, Uppsala universitet. Konferens: Projekt Lom, Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening, Viskadalens folkhögskola Symposium: Skrattmåsen i Sverige, WWF och Hornborgasjöns fältsstation, Mångfaldskonferensen 2000: Biodiversitet i odlingslandskapet, Linköping Centrum för biologisk mångfald med flera. Seminarium: Övervakning av biologisk mångfald, Göteborg Göteborgs miljövetenskapliga centrum, CTH och GU. Oikos 20, svenska föreningen Oikos ekologisymposium, Göteborg, Sweden, 4 6 februari Kurs i projektledning 8-10 mars 2004, Tjärnö marinbiologiska laboratorium, kursledare Lasse Yderberg, Företagsuniversitetet. Seminarium om forskningskommunikation, forskningssekretariatet, Naturvårdsverket 11 mars The XIVth Nordic Congress of Wildlife Research Nordic Game Biology in the 21st Century including The 1st Pan-European Duck Symposium Fuglsøcentret, Denmark 1-4 March SEAPOP seminar Sola Strand Hotel, Stavanger 3-4 mars. Arrangerat av SEAPOP, ett långsiktigt överaknings- och kartläggingsprogram för norska sjöfåglar, administrerat av NINA, Trondheim. Vindkraftsforskning i fokus november 2010 i Göteborg. Arrangerat av Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Vindforsk och Vindval. Varför minskar ejdern? Seminarium i Stockholm 18 maj Arrangerat av Stiftelsen Sberiges Vildnad. Dykandsseminarium 31 augusti Gryts varv, Östergötland. Svenska Jägareförbundet och Sveriges Ornitologiska Förening i samarbete med Miljödepartementet och Miljöforskningsberedningen Vindkraftsforskning i fokus januari 2012 i Göteborg. Arrangerat av Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Vindforsk och Vindval. Seminarium om säl ock skarv, Tjärnö 26 oktober Arrangerat av Kosterhavsförvaltningen, länsstyrelsen i Västra Götaland. CWE Conference on Wind power and Environmental impacts. Internationell konferens i Stockholm 5 7 februari Arrangerad av Vindval, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Wind Power Reseach in Focus, september 2013 i Göteborg. Arrangerat av Vindforsk, Vindval, Research Programme for Wind Power in Cold Climates and Swedish Wind Power Technology Centre (SWTPC). Artskyddet och exploatering en rimlig avvägning mellan skydd och utveckling av energi- och infrastrukturprojekt. Seminarier, Stockholm 26 september IVL och Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

4 Sida 4 Verksamhet Inventering av häckande, rastande och flyttande fåglar, samt skattning av ungproduktionen hos sjöfåglarna, vid Fröland, Byfjorden Inventering av mer än 20 rutor (5 km x 5 km) i Bohuslän inom projektet Svensk fågelatlas, Inventering och utvärdering av häckfågelfaunan på fredade och ej fredade öar i sex bohuslänska skärgårdsområden, samt värdering av fågelskyddsområdenas effekter, AMS-tjänst, länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län. Sammanställning och värdering av fågelfaunan på Kynnefjäll, AMS-tjänst, länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län. Beståndsövervakning av häckande sjöfåglar i fjordarna mellan Uddevalla och Ljungskile, fortfarande. Inventering av häckfågelfaunan (framför allt backsvala och mindre strandpipare) i bohuslänska grustag i Bohuslän, Inventering och värdering häckfågelfaunan på myrar i Bohuslän, På uppdrag av länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län. Insamling av fisk för miljögiftsanalyser inom PMK- programmet för övervakning av miljökvalitet - i referensområdet Svartedalen, Bohuslän, Naturvårdsverket/Naturhistoriska riksmuseet. Inventering och värdering av effekter på fågelfaunan av oljeutsläppet på Bohuskusten nyåret På uppdrag av länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län. Undersökningar av effekter av måsfåglar och mänskliga störningar på ejderns häckningsframgång i Sälöfjorden och Ryskärsfjorden, Ekonomiskt stöd från SNF. Inventering och värdering häckfågelfaunan på betade strandängar i Bohuslän, Ekonomiskt stöd från SNV. Undersökning av storlommens häckningsbiologi och värdet av skyddsområden i Fegen-Svansjöarna- Kalvsjön, På uppdrag av länsstyrelsen i Älvsborgs län. Metodstudie av olika sätt att värdera natur. Exempel från inventeringar av myrar i Bohuslän och strandängar i Älvsborgs län. Zoologiska institutionen, Göteborg, Sammanställning av områden värdefulla för djurlivet på Bredfjället, På uppdrag av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Sammanställning av områden värdefulla för djurlivet på Kynnefjäll, På uppdrag av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Undersökning av knipans häckningsbiologi, särskilt betydelsen av boparasitism, i Mjörn och Anten, Doktoranduppgift vid zoologiska institutionen, Göteborgs universitet. Sammanställning av rapporterade fågelobservationer i Bohuslän För lokala rapportkommittén i Göteborgs ornitologiska förening. Undersökningar av social dominans och status-signaler hos gråsparv, zoologiska institutionen, Göteborg Ekonomiskt stöd från diverse småfonder. Undersökning av populationsändringar och födoval hos strömstare i västra Sverige, SNVprojekt, projektledare Mats O G Eriksson. Undersökning av status och populationsändringar hos häckande sjöfågel på svenska västkusten Eget projekt med WWF-Världsnaturfonden, Göteborgs universitet, länsstyrelserna i Halland och Göteborgs och Bohus län, flera kustkommuner m fl bland bidragsgivarna. (Omfattade planering, administration, inventerimg och utvärdering av fågelfaunan på 3500 öar längs Västkusten med 80 medverkande personal.) Bedömning av risken för störningar av häckande sjöfågel på Bohuskusten vid "Nato-övningen" Cooperative Banners -97. På uppdrag av länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län. Februari Maj Bedömning av effekter på fågellivet av utfyllnad av grundområde vid Askims camping. På uppdrag av VBB Viak, Göteborg. Februari Undersökning av storlommens häckningsbiologi och värdet av skyddsområden i Fegen-Svansjöarna- Kalvsjön, På uppdrag av Naturskyddsföreningen och Projekt Lom. Inventering av häckande kustfåglar i Västra Götaland 2002-ff för länsstyrelsen genom Svensk Naturförvaltning Utveckling av förvaltningssystem för ejder och andra kustfåglar på svenska västkusten Eget projekt vid Göteborgs universitet finansierat av Naturvårdsverkets viltforskningsanslag och Svenska Jägareförbundet.

5 Sida 5 Utvärdering av långsiktiga effekter av fågelskyddsområden på kustfågelbestånd Eget projekt vid Göteborgs universitet finansierat av FORMAS (forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande). Underlag och förslag till jakt- och viltvårdsplan för planerade nationalparken Kosterhavet På uppdrag av länstyrelsen i Västra Götaland/Naturvårdsverket. Inventering av landfåglar och beskrivning av Kosterhavets fåglar för länsstyrelsen i Västra Götaland genom Naturcentrum Kartering av hummertinor inom planerade nationalparken Kosterhavet hösten På uppdrag av Fiskeriverket. Insamling av ägg från fisktärna och strandskata inom OSPAR EcoQO-projekt. Institut für Vogelforschung, Wilhelmshaven/Naturhistoriska riksmuseet, 2008-ff. Båtinventering av rasrtande och övervintrande sjöfåglar vid Grisbådarna, Strömstad för Leif Nilsson, zooekologoska avdelningen Underlag till uppdatering och revidering av MARBIPP-hemsidan (SNV-projekt om biologisk mångfald i marin miljö). Göteborgs universitet, institutionen för marin ekologi, Naturvårdsutredningar för Naturcentrum AB, Stenungsund. Framför gällande fågel och vindkraft, inventeringar och utvärderingar, 2009-ff. Dokumentation och utvärdering av fågel-och sälfaunan på Väderöarna inför naturreservatsbildning, samt förslag till ändringar i djurskyddsområdena. På uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götalnd, Övervakning av kustfågelfaunan i Kosterhavets nationalpark 2011-ff för Kosterhavsförvaltningen, länsstyrelsen i Västra Götaland. Publikationer och rapporter Doktorsavhandling Åhlund, M Female reproductive tactics in the common goldeneye. Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet. Publikationer i vetenskapliga tidskrifter Götmark, F. & Åhlund, M Do field observers attract nest predators and influence nesting success of common eiders? Journal of Wildlife Management 40: Götmark, F., Åhlund, M & Eriksson, M.O.G How reliable are indices for assessing conservation value of natural areas? An avian case study. Biological Conservation 58: Götmark, F. & Åhlund, M Nest predation and nest site selection among eiders: the influence by gulls. Ibis 130: Åhlund, M. & Götmark, F Gull predation on eider ducklings: effects of human disturbance. Biological Conservation 48: Götmark, F., Neergaard, R. & Åhlund, M Nesting ecology and management of the arctic loon in Sweden. Journal of Wildlife Management 53: Götmark, F., Neergaard, R. & Åhlund, M Predation on artificial and real loon nests and the behavior of nest predators. Journal of Wildlife Management 53: Andersson, S. & Åhlund, M Hunger affects dominance among strangers in house sparrows. Animal Behaviour 41: Åhlund, M., Börjesson, R., Engblom, E., Eriksson, M.O.G., Lingdell, P-E., Ström, K. & Åhlund, I Strömstaren och försurningen: populationsändringar och födoval i sydvästra Sverige. Ornis Svecica 9: (Utförlig sammanfattning på engelska.) Andersson, M & Åhlund, M Host-parasite relatedness shown by protein fingerprinting in a brood parasitic bird. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) 97 (24): Andersson, M & Åhlund, M Protein fingerprinting: a new technique reveals extensive conspecific brood parasitism. Ecology 82: Åhlund, M & Andersson, M Brood parasitism: Female ducks can double their reproduction. Nature 414:

6 Sida 6 Åhlund, M Behavioural tactics at nest visits differ between parasites and hosts in a broodparasitic duck. Animal Behaviour 70: Hake, M. ; Dahlgren, T. G. ; Åhlund, M., Lindberg, P & Eriksson, M O G The impact of water level fluctuation on the breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica in South-west Sweden. Ornis Fennica. 82 (1) s Eriksson, M. O. G.M., Dahlgren, T. G., Holmner, A., Lindberg, P & Åhlund, M Breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica inside and outside bird sanctuaries in Lakes Fegen and Sotttern. Ornis Svecica. 15: Andersson, M. & Åhlund, M Don t put all your eggs in one nest: Spread them and cut time at risk. American Naturalist 180: Eriksson, M. O. G. & Åhlund, M Dynamiken i smålommens Gavia stellata häckningslokaler övergivande, ny- och återetableringar. (Utförlig sammanfattning på engelska.). Ornis Svecica 23: Manuskript för vetenskapliga tidskrifter Åhlund, M. Offspring survival in goldeneyes: the importance of clutch size and brood parasitism. (Manuskript) Åhlund, M. Nest prospecting and social association of female goldeneyes. (Manuskript) Bokkapitel Åhlund, M & Andersson, M Kullparasitism - att lägga ägg i andras bon. Kapitel 11 i Ekman, J & Lundberg, A (red.) Fåglarnas ekologi. Vår Fågelvärld, supplement 26. Stockholm. Åhlund, M Oceanernas och hedarnas fåglar. I Hultengren, S (red). Kosterhavet. Öarnas växt- och djurliv. Naturvårdsverket, dokumentation av de svenska nationalparkerna, nr 25: Abstrakt Andersson, M & Åhlund, M Conspecific brood parasitism and host-parasite relatedness in ducks. ISBE2000 Abstracts p th International Behavioral Ecology Congress, August 8 to 12, Zoologisches Museum, University of Zürich, Switzerland. Andersson, M & Åhlund, M Don t put all your eggs in one nest: Spread them and cut time at risk.. Abstracts p th Congress of the International Society for Behavioral Ecology August, Lund University, Lund, Sweden. Publikationer i svenska tidskrifter Åhlund, M Kärrsångaren i Bohuslän norr om Nordre älv. Fåglar på Västkusten 13: Uddén, J. & Åhlund, M Oljan och sjöfågeldöden på bohuskusten nyåret Fåglar på Västkusten 15: 4-7. Uddén, J. & Åhlund, M Oljesöl, sjöfågeldöd och ringfynd på bohuskusten nyåret Ringinform 4: 2-6. Götmark, F., Uddén, J. & Åhlund, M Kan genomflyttande stenskvättor av misstag taxeras som häckfåglar i södra Sverige? Vår Fågelvärld 40: Götmark, F. & Åhlund, M Häckningar av grågås i Bohuslän. Fåglar på Västkusten 16: Götmark, F. & Åhlund, M Naturvärdering: hur bör man fastställa skyddsvärden för naturområden? Vår Fågelvärld 46: Åhlund, M Fåglar i Bohuslän Fåglar på Västkusten, supplement 17: Götmark, F. & Åhlund, M Ejdern, truten och båtfolket: hur samsas de? Vår Fågelvärld 48: Götmark, F., Neergaard, R. & Åhlund, M Storlommens häckning och skyddsområdenas betydelse i Fegen, Svansjöarna och Kalvsjön. Fåglar i Södra Älvsborg 16: Åhlund, M Kustfågelfaunan förändras. Havsmiljön, februari 1995, s 14. Åhlund, M Kustfågelinventeringen några preliminära resultat från bohuskusten. Fåglar på Västkusten 29: Åhlund, M Farväl till en hävdad fuktäng: häckfågelfaunan på Tjurholmen mellan 1969 och Fåglar på Västkusten 29:

7 Sida 7 Åhlund, M Kustfågelinventeringen i norra och mellersta Halland resultat och skyddsaspekter. Fåglar på Västkusten 30: Åhlund, M Labbens utbredning och beståndsutveckling på Västkusten. Fåglar på Västkusten 30: Åhlund, M Häckande kustfåglar på öarna i Varbergs kommun. Meddelande nr 36 från Getteröns fågelstation, sid Åhlund, M., Börjesson, R., Engblom, E., Eriksson, M.O.G., Lingdell, P-E., Ström, K. & Åhlund, I Strömstaren och försurningen: populationsändringar och födoval i sydvästra Sverige. Ornis Svecica 9: (Utförlig sammanfattning på engelska.) Åhlund, M Kustfågelfaunan på öarna i Göteborgs kommun: beståndsändringar och skyddssynpunkter Fåglar på Västkusten 33: Åhlund, M Konkurrens för Kosterhavets fåglar. Havsmiljön 2008: Åhlund, M & Åhlund, I Övervintrande roskarlar. Fåglar i Bohuslän 2007 nr 2: Åhlund, M Nya arter för Bohuslän: rödhalsad gås i Strömstad mars Fåglar i Bohuslän 2009 nr 2: 4. Åhlund, M Kosterhavets fåglar. Fåglar i Bohuslän 2010 nr 2: Åhlund, I & Åhlund, M Höksångaren i Bohuslän. Fåglar i Bohuslän 2011 nr 1: Publikationer i rapporter från myndigheter Åhlund, M Kynnefjäll. Del II. Fåglar - en inventeringssammanställning. Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1980: 5. Länsstyrelsen, naturvårdsenheten. Åhlund, M Förändringar i häckfågelfaunan på ett antal fredade och ej fredade öar i Bohuslän mellan 1966 och Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1980: 6. Länsstyrelsen, naturvårdsenheten. Götmark, F., Uddén, J. & Åhlund, M Inventering och värdering av fågellivet på öppna myrar i Bohuslän Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1983: 4. Länsstyrelsen, naturvårdsenheten. Uddén, J. & Åhlund, M Sjöfågeldöden och oljan på bohuskusten nyåret Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1984: 1. Länsstyrelsen, naturvårdsenheten. Ericsson, J., Uddén, J. & Åhlund, M Områden värdefulla för djurlivet på Bredfjället. Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1986: 5. Länsstyrelsen, naturvårdsenheten. Götmark, F., Uddén, J. & Åhlund, M Områden värdefulla för djurlivet på Kynnefjäll. Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1986: 6. Länsstyrelsen, naturvårdsenheten. Åhlund, M., Åhlund, I. & Berntsson, B Häckfågelfaunan på betade havsstrandängar i Bohuslän Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1985: 3. Länsstyrelsen, naturvårdsenheten. Götmark, F., Neergaard, R. & Åhlund, M Storlommens häckningsbiologi och fågelskyddsområdenas betydelse i sjösystemet Fegen-Svansjöarna-Kalvsjön. Länsstyrelsen i Älvsborgs län, miljövårdsenheten 1988: 8. Åhlund, M Kustfågelfaunan i Göteborgs och Bohus län: beståndsutveckling och effekter av fågelskyddsområden. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, publikationer 1996: s. Åhlund, M Väderöarna fågel och säl. Länsstyrelsen i Västra Götaland, rapport 2011: 21. Rapporter, naturvårdsutlåtanden och PM från Naturcentrum AB Åhlund, M. & Ahlén, J. 2009: Kunskapssammanställning och inventering. Häckande fåglar. Sjövik/Önaholm, Åmål/Säffle. Underlag för vindkraftsetablering och MKB. Naturcentrum AB Rapport, 32 sidor. På uppdrag av Gothia Airtricity Vind. Åhlund, M. & Ahlén, J. 2009: Kunskapssammanställning och inventering. Häckande fåglar. Ånimskog, Åmål. Underlag för vindkraftsetablering och MKB. Naturcentrum AB Rapport, 49 sidor. På uppdrag av Gothia Airtricity Vind. Ahlén, J., Boman, P., Stenström, J. & Åhlund, M Naturinventering inom område planerat för vindkraft öster om Älgarås, Töreboda. Naturcentrum AB Rapport, 47 sidor. På uppdrag av Prosperus Wind Åhlund, M. & Ahlén, J. 2009: Kunskapssammanställning och inventering. Fågelliv. Ulvatorp, Varberg. Underlag för vindkraftsetablering och MKB Naturcentrum Rapport, 39 sidor. På uppdrag av Gothia Airtricity Vind. Åhlund, M. & Ahlén, J. 2009: Kunskapssammanställning och inventering. Fågelliv. Rävbacka, Lerum. Un-

8 Sida 8 derlag för vindkraftsetablering och MKB. Naturcentrum AB Rapport, 45 sidor. På uppdrag av Gothia Airtricity Vind. Åhlund, M. & Ahlén, J. 2010: Kunskapssammanställning och inventering. Fågelliv. Fröskog, Åmål. Underlag för vindkraftsetablering och MKB. Naturcentrum AB Rapport, 27 sidor. På uppdrag av SSE Renwables Sverige Åhlund, M. & Ahlén, J. 2010: Kunskapssammanställning och inventering. Fågelliv. Kingebol, Åmål. Underlag för vindkraftsetablering och MKB. Naturcentrum AB Rapport, 21 sidor. På uppdrag av Gothia Vind Ahlén, J., Boman, P., Franck, N., Stenström, J. & Åhlund, M Inventering av naturvärdesobjekt, fåglar och fladdermöss i vindkraftsparken Skuggetorp, Dals-Långed. Naturcentrum AB Rapport, 57 sidor. På uppdrag av Skuggetorp Vind Ahlén, J., Bohman, P. Ingvarsson, P. och Åhlund, M. 2010: Kompletterande naturinventeringar utmed E6 Pålen-Tanumshede (Världsarvet). Underlag för arbetsplan. Groddjursinventering, biotopkartering av mindre vattendrag, kvalitativa elfisken, fördjupad inventering vid Hoghem, fågelinventering vid Siken/Fröstorp. Rapport 83 sidor. På uppdrag av Vägverket Region Väst. Åhlund, M. & Stenström, J Tjäderinventering Mungseröd. Underlag för ansökan o tillstånd för vindkraft. Naturcentrum AB, juni Rapport, 5 sidor. På uppdrag av Eolus Vind Åhlund, M. & Ahlén, J Förstudie fågelliv. Fyrskog, Lerum. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 14 sidor. På uppdrag av Gothia Vind Åhlund, M. & Ahlén, J Storlom och smålom. Underlag för vindkraftsetablering och MKB (vid Rävbacka, Lerum). Naturcentrum AB Rapport, 12 sidor. På uppdrag av WSP Group Sverige Åhlund, M. & Ahlén, J Inventering av mindre hackspett i Guldhedsdalen, Göteborgs kommun Naturcentrum Rapport, 10 sidor. På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Åhlund, M. & Stenström, J Ny parkering på Nösnäs 1:294, 1:285 m.fl. Komplettering till tidigare utförd naturinventering och konsekvensanalys avseende påverkan på Natura 2000-området SE Stensungsundskusten. Naturcentrum PM 4 sidor. Ahlén, J. Åhlund, M. och Bohman, P Kunskapssammanställning och fältinventering. Fågelliv. Tågeröd. Underlag för vindkraftsetablering och MKB. Naturcentrum AB Rapport, 35 sidor. På uppdrag av Gothia Vind Åhlund, M. & Stenström, J Förekomst av och förutsättningar för pilgrimsfalk i anslutning til planerade vindkraftverk vid Tormoseröd. Underlag för MKB. Naturcentrum AB Rapport, 6 sidor. På uppdrag av Scanergy Åhlund, M. och Ahlén, J Kunskapssammanställning och inventering. Fågelliv. Håbol, Dals Ed. Underlag för vindkraftsetablering och MKB. Naturcentrum AB Rapport, 24 sidor. På uppdrag av Gothia Vind 10 Bohman P. & Åhlund M. 2011: Inventering av naturvärden och fåglar Berg, Sotenäs kommun. Naturcentrum Naturcentrum AB Rapport, 33 sidor. På uppdrag Eolus Vind Bohman P. & Åhlund M Naturvärdesinventeringar vid Kråkeröd, Uddevalla kommun naturvärden, häckande fåglar och bedömning av fladdermusfaunan. Naturcentrum AB Rapport 40 sidor. På uppdrag Eolus Vind Åhlund, M & Ahlén, J Inventering av fåglar vid Fyrskog, Lerum. Underlag för vindkraftsetablering och MKB. Naturcentrum AB Rapport, 14 sidor. På uppdrag av Gothia Vind Åhlund M. & Bohman, P Kunskapssammanställning och inventering. Häckande fåglar. Örevattensåsen, Kungälv. Naturcentrum AB Rapport, 27 sidor. På uppdrag av Triventus Consulting Åhlund M & Bohman, P. 2011: Kunskapssammanställning och sträckräkning. Sträckande fåglar. Örevattensåsen, Kungälv. Naturcentrum AB Rapport, 14 sidor. På uppdrag av Triventus Consulting Åhlund, M. & Stenström, J Berguv vid Vävra berg underlag för MKB. Naturcentrum Naturcentrum AB Rapport, 14 sidor. På uppdrag av Rabbalshede Kraft Åhlund, M & Ahlén, J vid Kunskapssammanställning och inventering. Häckande fåglar. Byn, Årjäng. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 24 sidor. På uppdrag av Gothia Vind A. Åhlund, M. och Ahlén, J Inventering av biotoper för mindre hackspett kring Guldhedsdalen, Göteborgs kommun Underlag för detaljplan. Naturcentrum AB Rapport, 14 sidor. På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad.

9 Sida 9 Åhlund, M & Ahlén, J Rävbacka kommentarer till inkomna synpunkter på fågelinventeringen. Naturcentrum på uppdrag av Göteborg Energi. PM, 4 sidor. Åhlund, M Berguv vid Månsemyr. Inventering och sammanställning. Naturcentrum Naturvårdsutlåtande, 3 sidor. På uppdrag av Rabbalshede Kraft Åhlund, M Torslandaviken: fågelarter utpekade i artskyddsförordningen förekomst Naturcentrum AB PM i tabellform, 4 sidor. På uppdrag av Göteborgs kommun. Åhlund, M & Ahlén, J : Fiskgjusen vid Högen, Lilla Edet. Naturcentrum AB Naturvårdsutlåtande, 6 sidor. På uppdrag av Triventus Consulting Svedholm, J, Åhlund, M & Ahlén, J Inventering av rovfåglar vid Fyrskog, Lerum. Naturcentrum AB Rapport, 6 sidor. På uppdrag av Gothia Vind 10 Åhlund, M & Ahlén, J Förutsättningar för den mindre hackspetten kring Mossen, Göteborgs kommun Underlag för program. Naturcentrum Rapport, 9 sidor. På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Åhlund, M & Ahlén, J Kunskapssammanställning och tidig inventering. Rovfåglar vid Ramnared, Hylte. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 15 sidor. På uppdrag av Gothia Vind Åhlund, M & Fritz, Ö Förstudie fåglar vid Järlöv, Varberg. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport 20 sidor. På uppdrag av Varberg Energi AB 20 s. Åhlund, M Tjäderlek vid Kingebol, Åmål. Naturcentrum AB Naturvårdsutlåtande, 5 sidor. På uppdrag av Gothia Vind 10 Åhlund, M & Ahlén, J Inventering. Häckande fåglar. Holmevattnet, Dals-Ed/Färgelanda. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 29 sidor. På uppdrag av Rabbalshede Kraft Bohman, P & Åhlund, M Inventering av naturvärden och fåglar vid Järmunderöd, Munkedal. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 29 sidor. På uppdrag av Eolus vind Åhlund, M & Ahlén, J Inventering. Häckande fåglar. Grimmared, Varberg. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 25 sidor. På uppdrag av Triventus Consulting Åhlund, M & Ahlén, J Inventering. Häckande fåglar. Gunbjörbyn, Bengtsfors. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 19 sidor. På uppdrag av Scanergy Wind Åhlund, M & Ahlén, J Inventering. Häckande fåglar. Liane, Mellerud. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 16 sidor. På uppdrag av Scanergy Wind Åhlund, M & Ahlén, J Inventering. Häckande fåglar vid Alltorp, Bengtsfors. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 18 sidor. På uppdrag av Scanergy Wind Stenström, J., Åhlund, M. & Löfgren, T Ekologisk landskapsanalys över värdefulla barrskogar i Göteborgs kommun. Naturcentrum AB Manuskript, 55 sidor. På uppdrag av Göteborgs stad. Åhlund, M. och Ahlén, J Inventering av biotoper för mindre hackspett kring Backadalen, Göteborgs kommun Underlag för detaljplan. Naturcentrum AB Rapport, 16 sidor. På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Åhlund, M. & Stenström, J Vindpark Holmevattnet, Dals-Ed/Färgelanda: Förtydligande avseende behov av skyddsåtgärder för fåglar. Naturcentrum AB PM, 4 sidor. På uppdrag av Rabbalshede Kraft Fritz, Ö. & Åhlund, M Inventering av kungsörn inför planerad vindpark vid Ulvås. Naturcentrum AB Rapport, 14 sidor. På uppdrag Rabbalshede Kraft Åhlund, M Sträckfågelinventering, Åbyfjorden-Bärfendalen våren (Underlag för kraftledningsbygge.) Naturcentrum AB PM, 18 sidor. På uppdrag av Sweco Energuide Åhlund, M. & Sandström, J Vindpark Ljunga, Ljungby kommun: kompletterande utredning avseende sångsvan, röd glada, järpe, tjäder och kungsörn. Naturcentrum AB PM, 10 sidor. På uppdrag av Scanergy South Åhlund, M Förekomsten av kungsörn och havsörn vid planerad vindpark kring Pålskog i Vaggeryds kommun. Naturcentrum AB PM, 7 sidor. På uppdrag av Triventus Consulting Åhlund, M. & Fritz, Ö Kommentarer från Naturcentrum till kritiken i Ab 158 av kungsörnsinventeringen vid Ulvås Naturcentrum AB sidor. På uppdrag Rabbalshede Kraft AB inför förhandlingar vid mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

10 Sida 10 Åhlund, M Inventeringar på Vättlefjäll, Göteborgs kommun (Tjäder- och punkttaxering.) Naturcentrum AB Redovisning, 3 sidor. På uppdrag av Park och natur, Göteborgs stad. Ahlén, J. & Åhlund, M Förutsättningar för fåglar och fladdermöss i områden aktuella som sandmagasin vid Zinkgruvan, Askersunds kommun. Naturcentrum AB Naturvårdsutlåtande, 8 sidor. På uppdrag av Zinkgruvan Mining Åhlund, M Inventering. Häckande fåglar. Fryksdalshöjden, Sunne. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 13 sidor. På uppdrag av Bixia Byggvind AB genom Energi & Miljöstrategi Norden Åhlund, M Kompletterande fågelundersökning. Backmossen och Stensjöhöjden, Sunne. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 18 sidor. På uppdrag av Bixia Byggvind AB genom Energi & Miljöstrategi Norden Åhlund, M Inventering. Häckande fåglar. Knöstad, Säffle. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 18 sidor. På uppdrag av Gothia Vind Åhlund, M Fågelinventering. Buråsen, Dals-Ed. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 19 sidor. På uppdrag av Rabbalshede Kraft Åhlund, M Inventering av häckande fåglar. Hogenäs, Sotenäs kommun. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 13 sidor. På uppdrag av Bohusvind Åhlund, M Fågellivet vid Bergs vatten och bullerstörningar från väg 161. Naturcentrum AB / PM, 9 sidor. På uppdrag av Trafikverket via Structor Mark Göteborg AB och Rådhuset Arkitekter Åhlund, M & Bohman, P Biotopkartering och naturvärdesinventering av Håby Västra, Munkedals kommun Naturcentrum AB Rapport, 19 sidor. På uppdrag av efem arkitektkontor. (Underlag för detaljplan.) Bohman, P & Åhlund, M Naturvärdesinventering Håby Söder, Munkedals kommun. Naturcentrum AB Rapport, 13 sidor. På uppdrag av Ramböll. (Underlag för detaljplan.) Malmqvist, A., Franc, N., Karlsson, L., Morin, J., Stenström, J. & Åhlund, M E18 Björkås Skutberget. Inventering av arter upptagna i artskyddsförordningen. Naturcentrum AB Rapport. På uppdrag av WSP Sverige Åhlund, M. & Bohman, P Naturvärdesinventering Kodebackemossen, Uddevalla. Underlag för ansökan om torvtäkt. Naturcentrum AB Rapport, 19 sidor. På uppdrag av Enbio Åhlund, M & Bohman, P Naturvärdesinventering Duvereds mosse, Alingsås. Underlag för ansökan om torvtäkt. Naturcentrum AB Rapport, 19 sidor. På uppdrag av Enbio Weibull, H., Larsson, M. & Åhlund, M Naturvärdesinventering av området kring Spängermossen, Uppsala län. Naturcentrum AB Rapport, 13 sidor. På uppdrag av Hasselfors Garden AB genom Enbio (Underlag för ansökan om torvtäkt.) Åhlund, M. & Franc, N Naturvärdesinventering Björnsmossen, Laxå. Underlag för ansökan om torvtäkt. Naturcentrum AB Rapport, 21 sidor. På uppdrag av Enbio Åhlund, M. & Stenström, J Berguven vid Vävra berg. Naturcentrum AB Faktasammanställning, 2 sidor. På uppdrag av Rabbalshede Kraft (Underlag för ansökan om vindkraft.) Ahlén, J., Svedholm, J., Åhlund, M & Johannesson, T Naturvårdsunderlag: Väg och järnväg till Risholmen, Göteborgs hamn. Underlag för MKB för fördjupad översiktsplan. Naturcentrum AB Rapport, 53 sidor. På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Åhlund, M Fågelinventering. Buråsen-Hökedalen, Dals-Ed. Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 20 sidor. På uppdrag av Rabbalshede Kraft Åhlund, M Fryksdalshöjden fågflar. Förtydliganden till fågelinventeringen Naturcentrum AB PM, 2 sidor. På uppdrag av Bixia Fryksdals Energi (Underlag för ansökan om vindkraft.) Åhlund, M Väg E20 Bälinge: Biotopskyddade brandfältet NV om Kyllemaden potential för tjäder. Naturcentrum AB Utlåtande, 1 sida. På uppdrag av Ramböll Sverige Åhlund, M. & Larsson, M Inventering av fiskgjuse Ulvås Underlag för vindkraftsetablering. Naturcentrum AB Rapport, 14 sidor. På uppdrag av Lygnern Vind Åhlund, M Sträckfågelinventering hösten 2014 Bredviksskogens vindpark, Mellerud. Naturcentrum AB Rapport, 13 sidor. På uppdrag av Vänervind AB genom Vindkraftskonsulterna (Uppföljning av vindkraftsetablering.) Referat av internationell ornitologisk litteratur Åhlund, M Artiklar om fåglar. Vår Fågelvärld 44:

11 Sida 11 Neergaard, R. & Åhlund, M Artiklar om fåglar. Vår Fågelvärld 45: 42-45, och Neergaard, R. & Åhlund, M Artiklar om fåglar. Vår Fågelvärld 46: 30-32, och Neergaard, R. & Åhlund, M Artiklar om fåglar. Vår Fågelvärld 47: och Åhlund, M Artiklar om fåglar. Vår Fågelvärld 47: Förteckningar av artiklar i svenska fågel- och naturtidskrifter Neergaard, R. & Åhlund, M Artiklar om fåglar Sveriges Ornitologiska Förening. 45 s. (Med referat.) Neergaard, R. & Åhlund, M Artiklar om fåglar Sveriges Ornitologiska Förening. 21 s. Neergaard, R. & Åhlund, M Artiklar om fåglar Sveriges Ornitologiska Förening. 25 s. Neergaard, R., Åhlund, I. & Åhlund, M Artiklar om fåglar Sveriges Ornitologiska Förening. 18 s. Stencilerade rapporter, anvisningar och publicerade presentationer Götmark, F. & Åhlund, M Effekter av måsfåglar och mänskliga störningar på ejderns häckningsframgång. Rapport till Svenska Naturskyddsföreningen. 14 s. Götmark, F., Neergaard, R. & Åhlund, M Storlommens häckningsbiologi och värdet av skyddsområden för arten. Preliminära resultat från undersökningar i Fegen-Kalvsjön Rapport till länsstyrelsen i Älvsborgs län. 8 s. Åhlund, M Anvisningar för kustfågelinventeringen. Stencil, zoologiska institutionen, Göteborgs universitet. 30 s. Åhlund, M Kustfågelfaunan på Västkusten: beståndsutveckling, effekter av fågelskyddsområdena och skyddssynpunkter. Slutrapport till WWF. 7 s. Åhlund, M Förslag fågelskyddsområden. Rapport till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 4 s + kartor. Åhlund, M Kustfågelfaunan i norra och mellersta Halland: beståndsändringar och skyddssynpunkter. Rapport till länsstyrelsen i Hallands län. 12 s + primärdata. Åhlund, M "Nato-övningen" Cooperative Banners -97: risk för störningar av häckande sjöfågel på Bohuskusten? Rapport till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 3 s. Åhlund, M Utfyllnad av grundområde vid Askims camping: effekter på fågellivet. Rapport till VBB Viak, Göteborg. 4 s. Wallin, K. & M. Åhlund: Övervakning av den marina kustfågelfaunan i Västra Götaland. Rapport, länsstyrelsen i Västra Götaland. 20 s. Åhlund, M Förvaltningssystem för ejder och andra kustfåglar på svenska västkusten. Lägesrapport till Svenska Jägareförbundet, augusti s. Åhlund, M Förvaltningssystem för ejder och andra kustfåglar på svenska västkusten. Lägesrapport till Naturvårdsverket, februari s. Åhlund, M Förvaltningssystem för ejder och andra kustfåglar på svenska västkusten. Lägesrapport till Svenska Jägareförbundet, augusti s. Wallin, K., Lemel, J Järås, T & M. Åhlund: Övervakning av den marina kustfågelfaunan i Västra Götaland Rapport, länsstyrelsen i Västra Götaland. 31 s. Wallin, K., Lemel, J Järås, T & M. Åhlund: Övervakning av den marina kustfågelfaunan i Västra Götaland Rapport, länsstyrelsen i Västra Götaland. 27 s. Åhlund, M Minkjakten på Västkusten. Rapport till jägare inom den organiserade minkjakten. 6 s. Åhlund, M Förvaltningssystem för ejder och andra kustfåglar på svenska västkusten. Lägesrapport till Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet, augusti s. Åhlund, M Minkjakten på Västkusten mellan och Rapport till jägare inom den organiserade minkjakten. 3 s. Åhlund, M Förvaltningssystem för ejder och andra kustfåglar på svenska västkusten. Slutrapport till Naturvårdsverket, februari s. Åhlund, M Olja och kustfåglar. Powerpointpresentation. Föredrag Skärhamn 7 feb 2012, Tjörns naturskyddsförening.

12 Sida 12 Åhlund, M Skarvar i Bohuslän och Kosterhavet. Powerpointpresentation. Seminarium om säl och skarv, Tjärnö 26 okt Kosterhavsförvaltningen, länsstyrelsen i Västra Götaland. Multimedia Åhlund, M Presentation av kustfåglar i Bohuslän och deras miljö. Demo-version till Bohusläns museum, Uddevalla. (Program: Apple Media Tool.) Skärmutställningar och postrar Åhlund, M Kullparasitism hos knipa. Presentation av mitt doktorandprojekt. Tre skärmar som visades på Öppet Hus på zoologiska institutionen, Göteborgs universitet feb Åhlund, M Status och populationsändringar hos häckande sjöfåglar på Västkusten. Presentation av Kustfågelinventeringen (se meritförteckningen). Tre skärmar på svenska och engelska. Visades på miljömässan EnvITe som arrangerades i Göteborg av VM-akademin vid Göteborgs universitet 5-8 aug 1995, på NK i Göteborg där Göteborgs universitet presenterade delar av sin verksamhet 9-14 aug 1995, och på Stena Lines Danmarksfärjor i oktober 1995 där WWF presenterade projekt med anknytning till Kattegatt och Skagerack. Åhlund, M Nest prospecting and social association of female goldeneyes. Oikos 20, svenska föreningen Oikos ekologisymposium, Göteborg, Sweden, 4 6 februari Åhlund, M Management of coastal bird populations: effects of nesting-islands with restricted public access. The XIVth Nordic Congress of Wildlife Research Nordic Game Biology in the 21st Century including The 1st Pan-European Duck Symposium Fuglsøcentret, Denmark 1-4 March 2006 Tidskriftsproduktion Fåglar på Västkusten, tidskrift för Göteborgs ornitologiska förening Layout, redaktionellt arbete och montering för tryck. Fåglar i Bohuslän, tidskrift för Bohusläns ornitologiska förening, 2005-ff. Layout, redaktionellt arbete och färdigställande för tryck.

Meritförteckning. Matti Åhlund. Arbetslivserfarenhet

Meritförteckning. Matti Åhlund. Arbetslivserfarenhet Meritförteckning Matti Åhlund Matti Åhlund är naturvårdsbiolog och en framstående ornitolog. Matti har doktorerat i ekologisk zoologi på populations- och beteendebiologi hos knipa, men också sysslat med

Läs mer

Meritförteckning. Matti Åhlund. Arbetslivserfarenhet

Meritförteckning. Matti Åhlund. Arbetslivserfarenhet Meritförteckning Matti Åhlund Matti Åhlund är naturvårdsbiolog och en framstående ornitolog. Matti har doktorerat på populationsbiologin hos knipa, men också sysslat med status och populationsändringar

Läs mer

Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag

Meritförteckning. Jonas Stenström. Arbetslivserfarenhet. Utbildning. Pågående uppdrag Meritförteckning Jonas Stenström Naturvårdsbiolog och ekolog med mångårig erfarenhet. Har arbetat på Naturcentrum sedan 1986. Verkställande direktör och delägare. Gedigen kompetens inom terrester naturvård,

Läs mer

Curriculum vitae Ingemar Ahlén

Curriculum vitae Ingemar Ahlén Curriculum vitae Ingemar Ahlén Personliga data: Torsten Ingemar Ahlén, personnr. 360729-5437 Född den 29.7.1936 i Kristinehamn (Varnums socken) i Värmlands län. Svensk medborgare Civilstånd: gift. Barn:

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2015-02-16

MERITFÖRTECKNING 2015-02-16 Sida 1 MERITFÖRTECKNING 2015-02-16 Henrik Weibull Naturvårdsbiolog, artspecialist. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2001. Är mycket kunnig på mossor och är en av huvudförfattarna av Nationalnyckelns

Läs mer

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 1 PERSONLIGA DATA OCH ANSTÄLLNINGAR Namn: Nils Torbjörn Ebenhard Född i Östersund, Sverige, 5/4 1958 Personnummer: 580405-8237 Akademisk titel: Filosofie doktor Adress:

Läs mer

Fåglar. Revision av nationell miljöövervakning

Fåglar. Revision av nationell miljöövervakning Fåglar Revision av nationell miljöövervakning rapport 6493 mars 2012 Fåglar revision av nationell miljöövervakning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Meritförteckning. Niklas Franc. Arbetslivserfarenhet

Meritförteckning. Niklas Franc. Arbetslivserfarenhet Meritförteckning Niklas Franc Naturvårdsbiolog och skalbaggsspecialist. Arbetar hos Naturcentrum sedan 2007. Inventerar skalbaggar i alla miljöer men arbetar även med frågor rörande skötsel av lövskog,

Läs mer

MEDDELANDESERIEN 2014:17. Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker: Utvärdering av ett försök med predatorkontroll

MEDDELANDESERIEN 2014:17. Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker: Utvärdering av ett försök med predatorkontroll MEDDELANDESERIEN 2014:17 Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker: Utvärdering av ett försök med predatorkontroll Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker: utvärdering av ett försök med

Läs mer

Vindkraftens effekter på marint liv

Vindkraftens effekter på marint liv Vindkraftens effekter på marint liv En syntesrapport LEna BErgström, LEna KautsKy, torleif malm, Hans ohlsson, magnus WaHLBErg, rutger rosenberg & nastassja Åstrand CapEtiLLo rapport 6488 mars 2012 Faluprojektet

Läs mer

131127.dccx. Ursiktsberget. LiU 2013. Radar OFFERT. Offert. -12- Uli

131127.dccx. Ursiktsberget. LiU 2013. Radar OFFERT. Offert. -12- Uli IIRADAR OFFERT Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten 453 80 Lysekil 2013-11-27 LYSEILknas REGISTRATLJREN Arl LiU 2013-12- Uli Hänned lämnar Radar arkitektur& planeringab en offert på uppdraget att

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

Kvalitetsdeklaration för delprogrammen Smågnagarövervakning skog och -fjäll

Kvalitetsdeklaration för delprogrammen Smågnagarövervakning skog och -fjäll 1(20) Kvalitetsdeklaration för delprogrammen Smågnagarövervakning skog och -fjäll 1. Beskrivning av delprogrammen, förutsättningar m.m. 1.1 Kort beskrivning av delprogrammet Miljöövervakning av smågnagarnas

Läs mer

Marin inventering och modellering i Blekinge län och Hanöbukten

Marin inventering och modellering i Blekinge län och Hanöbukten 2015:06 Marin inventering och modellering i Blekinge län och Hanöbukten www.lansstyrelsen.se/blekinge 2 Rapport, år och nr: 2015/06 Rapportnamn: Marin inventering och modellering i Blekinge län och Hanöbukten.

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Dietz, R., Heide-Jørgensen, M.P. & Härkönen, T. 1989. Mass deaths of harbour seals (Phoca vitulina) in Europe. Ambio 18:258-264.

Dietz, R., Heide-Jørgensen, M.P. & Härkönen, T. 1989. Mass deaths of harbour seals (Phoca vitulina) in Europe. Ambio 18:258-264. 1989 Asplund, L., Jansson, B., Bergman, Å., Litzén, K., Nylund, K., Reutergårdh, L., Sellström, U., Uvemo, U-B., Wideqvist, U., Odsjö, T. and Olsson, M. 1989. Organohalogen Pollutants in Biological Samples

Läs mer

Västkuststiftelsen STIFTELSEN FÖR VÄSTSVENSKA FRITIDSOMRÅDEN 2010

Västkuststiftelsen STIFTELSEN FÖR VÄSTSVENSKA FRITIDSOMRÅDEN 2010 Västkuststiftelsen STIFTELSEN FÖR VÄSTSVENSKA FRITIDSOMRÅDEN 2010 Västkuststiftelsen Stiftelsen för västsvenska fritidsområden org. nr. 857201-9076, Västkuststiftelsen förvaltar närmare 200 av naturreservaten

Läs mer

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla RAPPORT 5429 JANUARI 2005 Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Margaritifera, margaritifera NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2009/2010

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2009/2010 INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE Internationella sjöfågel och gåsinventeringarna i Sverige Årsrapport för 29/21 Leif Nilsson & Johan Månsson (tranor) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Summary 3

Läs mer

VINDREV HAVSBASERADE VINDKRAFTVERK SOM ARTIFICIELLA REV: EFFEKTER PÅ FISK

VINDREV HAVSBASERADE VINDKRAFTVERK SOM ARTIFICIELLA REV: EFFEKTER PÅ FISK VINDREV HAVSBASERADE VINDKRAFTVERK SOM ARTIFICIELLA REV: EFFEKTER PÅ FISK Marcus C. Öhman och Dan Wilhelmsson Zoologiska institutionen Stockholms universitet VINDKRAFTSREV Öhman MC, Wilhelmsson D, 2005.

Läs mer

Nationalparksplan för Sverige. Genomförande 2009-2013

Nationalparksplan för Sverige. Genomförande 2009-2013 Nationalparksplan för Sverige Genomförande 2009-2013 RAPPORT 5839 OKTOBER 2008 Nationalparksplan för Sverige Genomförande 2009-2013 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien rapport 5748 september 2007 Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Ingemar Ahlén Lothar Bach

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Bilaga 2 Projektbeskrivning Kosterhavet-Ytre Hvaler, 2008-09-17. Kosterhavet-Ytre Hvaler Vårt gemensamma arv

Bilaga 2 Projektbeskrivning Kosterhavet-Ytre Hvaler, 2008-09-17. Kosterhavet-Ytre Hvaler Vårt gemensamma arv Kosterhavet-Ytre Hvaler Vårt gemensamma arv 1 1. BAKGRUND Gränsområdet Norge-Sverige som omfattar vattenområden och öar i Hvaler, Fredrikstad, Strömstad och Tanums kommuner är unikt ur flera olika avseende.

Läs mer

Ren och Attraktiv kust i Bohuslän bakgrund och fakta Bo Svärd Ren kust i Bohuslän 2013

Ren och Attraktiv kust i Bohuslän bakgrund och fakta Bo Svärd Ren kust i Bohuslän 2013 Ren och Attraktiv kust i Bohuslän bakgrund och fakta Bo Svärd Ren kust i Bohuslän 2013 Ren och Attraktiv kust i Bohuslän bakgrund och fakta Rapport: Ren och Attraktiv kust i Bohuslän bakgrund och fakta

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer