DEPÅAVTAL Individuellt pensionssparande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEPÅAVTAL Individuellt pensionssparande"

Transkript

1 Bankens ex DEPÅAVTAL Individuellt pensionssparande Bank Handläggare, telefon Kontorstillhörighet Depåtyp Depå nummer Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan valuta än SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto annan valuta än SEK nr (inkl clearingnr) KUND Efternamn, tilltalsnamn/firma (fullständigt namn) Postutdelningsadress Person-/Samordningsnummer Kundinfo Ja Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr) Postnummer Ort Folkbokföringsadress, om annan än ovan Land (om ej Sverige) E-post adress Kundkategorisering Årsredovisningar 1 ) Skatterättslig hemvist Annat än svenskt medborgarskap Land Land Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Ja Nej Utländskt skatteregistreringsnummer Endast vid skatterättslig hemvist i USA Bankens noteringar Amerikanskt skatteregistreringsnummer/us-tin Blankett W9 (Bl 7674) Ja Nej Markera typ av id-handling och fyll i såväl personnummer som id-handlingens nummer SIS-märkt ID-kort Körkort Svenskt EU-pass Nationellt ID-kort Annan ID-handling, ange typ Personnummer Sign ID-handlingens nummer För Kund med annan än svensk skatterättslig hemvist har kopia av ID-handling arkiverats 1) Kunden önskar årsredovisningar m m från emittent som är registrerad hos Euroclear Sweden AB och i vilken Kunden innehar värdepapper förtecknade i Depån. Kunden är införstådd med att Banken på förfrågan, lämnar kundens namn- och adressuppgifter till emittenten som ansvarar för distributionen av egna årsredovisningar m m. (Beträffande prospekt m m, se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER punkt B.1.4) Avtal Mellan undertecknad kund/depåinnehavare (Pensionsspararen) och ovanstående bank (Banken) träffas avtal om Pensionsdepå för Pensionsspararen hos Banken enligt på denna och omstående sida nämnda villkor samt enligt vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för depåavtal avseende depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå (" ALLMÄNNA BESTÄMMELSER") och Allmänna villkor för handel med finansiella instrument ("ALL- MÄNNA VILLKOR"), vilka nu gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER () och ALLMÄNNA VILLKOR (201 ) Pensionsspararen tagit del av och godkänt. Banken har kontrollerat Pensionsspararens identitet, se ovan. Detta avtal skall anses ingånget först när Pensionsspararen undertecknat detsamma och Banken efter prövning öppnat Pensionsdepån för Pensionsspararens räkning. Pensionsspararen har rätt att handla med finansiella instrument över Depån i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal, se punkt D ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Banken samarbetar, förekommande fall, med Swedbank avseende Bankens kunders handel med finansiella instrument. Banken tar därvid emot Pensionsspararens order och vidarebefordrar ordern till Swedbank som utför den. Banken och Swedbank är dock två olika juridiska personer och Swedbank utför Pensionsspararens order på Bankens uppdrag. För Swedbanks hantering av Pensionsspararens order gäller" Swedbanks riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order m m samt information om incitament", vilka riktlinjer, de nu gällande Pensionsspararen tagit del av och godkänt. Nämnda riktlinjer bilageras ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Kund som önskar handla med finansiella instrument över Internet ska ansluta sig till Bankens Internetbank och teckna ett särskilt avtal med Banken om det. Utöver vad som angivits i punkt E gäller för den handeln "Särskilda bestämmelser för handel med finansiella instrument via Internet (). I samband med att Pensionsspararen ingår detta avtal kategoriserar Banken Pensionsspararen i enlighet med värdepappersmarknadslagen regler om kundkategorisering. Banken kategoriserar härmed Pensionsspararen på det sätt som framgår av bifogad blankett "Information om kundkategorisering ("). I de fall Banken vidareförmedlar order till Swedbank för att Swedbank ska utföra Pensionsspararens order är även Swedbank skyldig att kategorisera Pensionsspararen enligt nämnda lag. Swedbank har informerat Banken om att Swedbank, så snart en pensionssparare ingått ett Depåavtal med Banken (dvs detta avtal) har valt att kategorisera pensionsspararna på samma sätt som Banken, om inte Swedbank meddelar pensionsspararen annat. Mot bakgrund av vad som anges i föregående stycke upplyser Banken - på uppdrag av Swedbank - Pensionsspararen om att Pensionsspararen genom ingående av detta avtal även har kundkategoriserats av Swedbank enligt ovan. Vad som anges om kundskydd och byte av kundkategori i nämnda blankett gäller även avseende Swedbank. Bl 2731 Utg sida 1

2 Namn Person-/Organisationsnummer Fullmakt för banken Skatterättslig hemvist Adressändring Avslut utanför marknadsplats Användning av kunduppgifter Reklamation och hävning Villkorsändring Pensionsspararen befullmäktigar härmed Banken att själv eller genom den som Banken utser för Pensionsspararens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra fondpapper och att företräda Pensionsspararen vid förvärv/ avyttring av fondpapper samt att mottaga och kvittera fondpapper och kontanter Pensionsspararen skall själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat där en person enligt lagstiftningen (i det landet/staten) är skattskyldig på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet. Pensionsspararen försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mmär riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Banken skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-postadress enligt ovan (omstående sida). Swedbank får verkställa Kundens begäran (order) om utförande av handel (uppdrag) utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens, genom avslut mot annan kund hos Swedbank inklusive bolag i samma koncern som Swedbank tillhör eller genom att utföra uppdraget mot Swedbank själv. Pensionsspararen är införstådd med att Banken kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Pensionsspararens förhållanden. Pensionsspararen godkänner att behandling av Pensionsspararens personuppgifter även kan komma att ske hos Banken för ändamål som avser direkt marknadsföring, se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt F.4 Om Pensionsspararen vill påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag /transaktionssammandrag från pensionsdepå eller konto - eller att sådana informationshandlingar uteblivit - eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt villkoren för detta avtal jämte dess ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, skall Pensionsspararen omgående underrätta Banken om detta (reklamation). Om Pensionsspararen vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag skall detta uttryckligen och omgående framföras till Banken. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Pensionsspararen rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bankens sida Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt F.11. Särskilda villkor (gäller under förutsättning av Bankens godkännande) Tillhandahållande av information Pensionsspararen är införstådd med och godkänner att Banken och/eller Swedbank, i stället för att skicka pappersdokument, kan komma att tillhandahålla information till Pensionsspararen via e-post till av Pensionsspararen i detta avtal angiven e-postadress eller via meddelande i Bankens Internetbank om Pensionsspararen är ansluten till denna eller på webbplats som Banken och/eller Swedbank elektroniskt underrättat Pensionsspararen om när Banken och/ eller Swedbank bedömer att aktuellt tillhandahållande är lämpligt. Information från Banken respektive Swedbank och handel via Internet m m Pensionsspararen har erhållit och tagit del av dokumenten "Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument ()", "Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument ()", "Information om kundkategorisering ( )", " Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse ()", och ''Information om Sparbankens riktlinjer för hantering av order samt om incitament ()". Pensionsspararen har även erhållit och tagit del av dokumentet "Särskilda bestämmelser för handel med finansiella instrument via Internet ()" som avser rättsförhållandet mellan Swedbank och Pensionsspararen rörande Pensionsspararens handel med finansiella instrument via Internet och "Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse ()". Bankens godkännande Datum Bankens underskrift Underskrift Datum Kundens underskrift Namnförtydligande Bl 2731

3 ens ex DEPÅAVTAL Individuellt pensionssparande Bank Handläggare, telefon Kontorstillhörighet Depåtyp Depå nummer Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan valuta än SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto annan valuta än SEK nr (inkl clearingnr) KUND Efternamn, tilltalsnamn/firma (fullständigt namn) Postutdelningsadress Person-/Samordningsnummer Kundinfo Ja Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr) Postnummer Ort Folkbokföringsadress, om annan än ovan Land (om ej Sverige) E-post adress Kundkategorisering Årsredovisningar 1 ) Skatterättslig hemvist Annat än svenskt medborgarskap Land Land Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Ja Nej Utländskt skatteregistreringsnummer Endast vid skatterättslig hemvist i USA Bankens noteringar Amerikanskt skatteregistreringsnummer/us-tin Blankett W9 (Bl 7674) Ja Nej Markera typ av id-handling och fyll i såväl personnummer som id-handlingens nummer SIS-märkt ID-kort Körkort Svenskt EU-pass Nationellt ID-kort Annan ID-handling, ange typ Personnummer Sign ID-handlingens nummer För Kund med annan än svensk skatterättslig hemvist har kopia av ID-handling arkiverats 1) Kunden önskar årsredovisningar m m från emittent som är registrerad hos Euroclear Sweden AB och i vilken Kunden innehar värdepapper förtecknade i Depån. Kunden är införstådd med att Banken på förfrågan, lämnar kundens namn- och adressuppgifter till emittenten som ansvarar för distributionen av egna årsredovisningar m m. (Beträffande prospekt m m, se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER punkt B.1.4) Avtal Mellan undertecknad kund/depåinnehavare (Pensionsspararen) och ovanstående bank (Banken) träffas avtal om Pensionsdepå för Pensionsspararen hos Banken enligt på denna och omstående sida nämnda villkor samt enligt vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för depåavtal avseende depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå (" ALLMÄNNA BESTÄMMELSER") och Allmänna villkor för handel med finansiella instrument ("ALL- MÄNNA VILLKOR"), vilka nu gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER () och ALLMÄNNA VILLKOR (201 ) Pensionsspararen tagit del av och godkänt. Banken har kontrollerat Pensionsspararens identitet, se ovan. Detta avtal skall anses ingånget först när Pensionsspararen undertecknat detsamma och Banken efter prövning öppnat Pensionsdepån för Pensionsspararens räkning. Pensionsspararen har rätt att handla med finansiella instrument över Depån i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal, se punkt D ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Banken samarbetar, förekommande fall, med Swedbank avseende Bankens kunders handel med finansiella instrument. Banken tar därvid emot Pensionsspararens order och vidarebefordrar ordern till Swedbank som utför den. Banken och Swedbank är dock två olika juridiska personer och Swedbank utför Pensionsspararens order på Bankens uppdrag. För Swedbanks hantering av Pensionsspararens order gäller" Swedbanks riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order m m samt information om incitament", vilka riktlinjer, de nu gällande Pensionsspararen tagit del av och godkänt. Nämnda riktlinjer bilageras ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Kund som önskar handla med finansiella instrument över Internet ska ansluta sig till Bankens Internetbank och teckna ett särskilt avtal med Banken om det. Utöver vad som angivits i punkt E gäller för den handeln "Särskilda bestämmelser för handel med finansiella instrument via Internet (). I samband med att Pensionsspararen ingår detta avtal kategoriserar Banken Pensionsspararen i enlighet med värdepappersmarknadslagen regler om kundkategorisering. Banken kategoriserar härmed Pensionsspararen på det sätt som framgår av bifogad blankett "Information om kundkategorisering ("). I de fall Banken vidareförmedlar order till Swedbank för att Swedbank ska utföra Pensionsspararens order är även Swedbank skyldig att kategorisera Pensionsspararen enligt nämnda lag. Swedbank har informerat Banken om att Swedbank, så snart en pensionssparare ingått ett Depåavtal med Banken (dvs detta avtal) har valt att kategorisera pensionsspararna på samma sätt som Banken, om inte Swedbank meddelar pensionsspararen annat. Mot bakgrund av vad som anges i föregående stycke upplyser Banken - på uppdrag av Swedbank - Pensionsspararen om att Pensionsspararen genom ingående av detta avtal även har kundkategoriserats av Swedbank enligt ovan. Vad som anges om kundskydd och byte av kundkategori i nämnda blankett gäller även avseende Swedbank. Bl 2731 Utg sida

4 Namn Person-/Organisationsnummer Fullmakt för banken Skatterättslig hemvist Adressändring Avslut utanför marknadsplats Användning av kunduppgifter Reklamation och hävning Villkorsändring Pensionsspararen befullmäktigar härmed Banken att själv eller genom den som Banken utser för Pensionsspararens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra fondpapper och att företräda Pensionsspararen vid förvärv/ avyttring av fondpapper samt att mottaga och kvittera fondpapper och kontanter Pensionsspararen skall själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat där en person enligt lagstiftningen (i det landet/staten) är skattskyldig på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet. Pensionsspararen försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mmär riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Banken skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-postadress enligt ovan (omstående sida). Swedbank får verkställa Kundens begäran (order) om utförande av handel (uppdrag) utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens, genom avslut mot annan kund hos Swedbank inklusive bolag i samma koncern som Swedbank tillhör eller genom att utföra uppdraget mot Swedbank själv. Pensionsspararen är införstådd med att Banken kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Pensionsspararens förhållanden. Pensionsspararen godkänner att behandling av Pensionsspararens personuppgifter även kan komma att ske hos Banken för ändamål som avser direkt marknadsföring, se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt F.4 Om Pensionsspararen vill påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag /transaktionssammandrag från pensionsdepå eller konto - eller att sådana informationshandlingar uteblivit - eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt villkoren för detta avtal jämte dess ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, skall Pensionsspararen omgående underrätta Banken om detta (reklamation). Om Pensionsspararen vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag skall detta uttryckligen och omgående framföras till Banken. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Pensionsspararen rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bankens sida Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt F.11. Särskilda villkor (gäller under förutsättning av Bankens godkännande) Tillhandahållande av information Pensionsspararen är införstådd med och godkänner att Banken och/eller Swedbank, i stället för att skicka pappersdokument, kan komma att tillhandahålla information till Pensionsspararen via e-post till av Pensionsspararen i detta avtal angiven e-postadress eller via meddelande i Bankens Internetbank om Pensionsspararen är ansluten till denna eller på webbplats som Banken och/eller Swedbank elektroniskt underrättat Pensionsspararen om när Banken och/ eller Swedbank bedömer att aktuellt tillhandahållande är lämpligt. Information från Banken respektive Swedbank och handel via Internet m m Pensionsspararen har erhållit och tagit del av dokumenten "Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument ()", "Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument ()", "Information om kundkategorisering ( )", " Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse ()", och ''Information om Sparbankens riktlinjer för hantering av order samt om incitament ()". Pensionsspararen har även erhållit och tagit del av dokumentet "Särskilda bestämmelser för handel med finansiella instrument via Internet ()" som avser rättsförhållandet mellan Swedbank och Pensionsspararen rörande Pensionsspararens handel med finansiella instrument via Internet och "Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse ()". Bankens godkännande Datum Bankens underskrift Underskrift Datum Kundens underskrift Namnförtydligande Bl 2731

5 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå 1(4) Pensionssparavtal har träffats mellan Pensionsspararen och Banken. Dessa allmänna bestämmelser gäller för depåavtal avseende depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, sk Pensionsdepå. Upplysning om de fondpapper Banken vid var tid tillåter lämnas på Bankens samtliga kontor. DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med Pensionssparare: den som har ingått pensionssparavtal med banken. kontohavare: fondpapper: avräkningsnota: Pensionsspararen och den/de som genom förmånstagarförordnande eller bodelning förvärvat rätt enligt pensionssparavtal. aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis). besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts. reglerad marknad: såsom definierat i lagen om värdepappersmarknaden, d v s ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler så att detta leder till avslut handelsplats: en marknadsplats, en systematisk internhandlare eller en marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES eller enhet som motsvarar någon av de föregående utanför EES. A. FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ M M A.1 FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ A.1.1 Banken skall i Pensionsdepån förteckna sådant fondpapper som mottagits av Banken för förvaring m m i Pensionsdepå. Banken förbehåller sig rätten att pröva mottagandet av visst värdepapper, se även punkt F.9 och D.1. A.1.2 Enligt dessa bestämmelser skall finansiellt instrument i kontobaserat system hos central värdepappersförvarare eller motsvarande - t ex på Vp-konto hos Euroclear Sweden AB (Euroclear Sweden) - anses ha mottagits när Banken erhållit rätt att registrera eller låta registrera uppgifter avseende instrument i sådant system. Övriga fondpapper anses ha mottagits när de överlämnats till Banken. Mottagna fondpapper som utfärdats i dokumentform skall förvaras av Banken för Pensionsspararens räkning. A.1.3 Banken får låta förteckna och i förekommande fall förvara Pensionsspararens fondpapper hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller i utlandet, s k depåförande institut. Depåförande institut utses av Banken efter eget val. Förvaring hos depåförande institut sker normalt i Bankens namn för kunders räkning. Därvid får Pensionsspararens fondpapper registreras tillsammans med andra ägares fondpapper. Banken får även låta Pensionsspararens fondpapper ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Banken får uppdra åt ett depåförande institut att i Bankens ställe låta sig registreras för Pensionsspararens fondpapper. Pensionsspararens är införstådd med att Pensionsspararens fondpapper kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos depåförande institut. Huruvida Pensionsspararen har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Banken eller depåförande institut skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att värdepappren hålls avskilda från det depåförande institutets eller Bankens egna fondpapper. Vid förteckning och förvaring hos depåförande institut i utlandet kan det till följd av tillämplig utländsk lag vara omöjligt att identifiera kunders fondpapper separat från det depåförande institutets eller Bankens egna fondpapper, varvid kunders fondpapper vid en konkurssituation skulle kunna komma att anses ingå i det depåförande institutets eller Bankens tillgångar. Banken respektive depåförande institut kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende Pensionsspararens fondpapper och därtill kopplade fordringar. A.1.4 Banken utför ingen äkthetskontroll av Pensionsspararens fondpapper. Bl 2735 utg 2 sida 1(4) A.1.5 För förteckning, överföring och utlämnande av fondpapper förbehåller sig Banken skälig tid. A.1.6 Banken förbehåller sig rätt att avföra fondpapper från Pensionsspararens Pensionsdepå när den som utgivit fondpapperet försatts i konkurs eller fondpapperet av annat skäl förlorat sitt värde. Om möjligt skall Banken därvid söka registrera fondpapperet i Pensionsspararens namn. A.2 FÖRVALTARREGISTRERING (MOTSVARANDE) Banken får såsom förvaltare låta registrera mottagna fondpapper i eget namn hos den som i Sverige (t ex Euroclear Sweden) eller i utlandet fullgör registreringsuppgift avseende instrumentet. Därvid får Pensionsspararens fondpapper registreras tillsammans med andra ägares fondpapper av samma slag. Banken får även låta Pensionsspararens fondpapper ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Banken får uppdra åt ett depåförande institut att i Bankens ställe låta sig registreras för Pensionsspararens fondpapper. B. BANKENS ÅTAGANDEN AVSEENDE FONDPAPPER B.1 ALLMÄNT B.1.1 Banken åtar sig att för Pensionsspararens räkning vidta under punkterna B.2 B.3 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna fondpapper. B.1.2 Åtagandena inträder - om inte annat anges nedan eller särskilt överenskommits - för svenska fondpapper registrerade hos Euroclear Sweden fr o m den femte och för övriga svenska fondpapper samt för utländska fondpapper fr o m den femtonde bankdagen efter det att fondpapperen mottagits av Banken. Banken är således ej skyldig att bevaka frister som löper ut dessförinnan. B.1.3 Banken vidtar nedan angivna åtgärder under förutsättning att Banken i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärden genom meddelande från Pensionsspararen, depåförande institut, emittent, Euroclear Sweden eller annan central värdepappersförvarare. B.1.4 För distribution av årsredovisningar, delårsrapporter, prospekt och annan information ansvarar emittenten. Om Pensionsspararen i depåavtalet markerat att årsredovisningar m m önskas från emittenten i vilken Pensionsspararen innehar värdepapper registrerade hos Euroclear Sweden och förtecknade i Pensionsdepån, lämnar Banken på emittentens begäran, via Euroclear Sweden, Pensionsspararens namn- och adressuppgifter. Emittenten distribuerar normalt årsredovisningar, delårsrapporter och liknande. Prospekt och annan information om erbjudanden distribueras normalt inte. Banken tillställer Pensionsspararen i stället en sammanfattning av erbjudandet. Pensionsspararen får samtidigt en anvisning om var mer information om erbjudandet finns. B.1.5 Banken får helt eller delvis underlåta att vidta en åtgärd, om det på till Pensionsdepån anslutet Konto inte finns erforderliga medel eller tillräckligt kreditutrymme för åtgärden eller om Banken inte förses med de uppgifter som krävs för åtgärden. Banken äger rätt att, utan Pensionsspararens hörande, sälja på Pensionsdepån förtecknade fondpapper i det fall sådant fondpapper inte tillhör tillåtna sparformer enligt lag eller pensionssparavtalet jämte dess allmänna villkor. B.1.6 Banken får på eget initiativ och efter egen bedömning i varje enskilt fall, oavsett vad som anges i punkt B.2 och B.3 nedan, för Pensionsspararens räkning vidta eller underlåta att vidta åtgärd som anges i nämnda punkter om Banken särskilt angivit detta i meddelande om åtgärden till Pensionsspararen och denne inte lämnat instruktion om annat inom den svarstid som angetts i meddelandet. Pensionsspararen är bunden av åtgärd som Banken sålunda vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om Pensionsspararen själv givit uppdrag om åtgärden. B.1.7 Vid Bankens försäljning av rätter enligt nedan får försäljning ske gemensamt för flera kunder och i tillämpliga fall i enlighet med Bankens vid var tid gällande riktlinjer för hantering av order respektive Swedbanks riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order m m samt information om incitament. Likviden skall därvid fördelas proportionellt mellan kunderna. B.1.8 Om Pensionsspararen enligt tillämplig lag eller reglerna för en emission eller ett erbjudande inte har rätt att utnyttja företrädesrätter eller andra rätter som tillkommit Pensionsspararen till följd av dennes innehav av visst fondpapper, får Banken sälja dessa rätter. B.2 SVENSKA FINANSIELLA INSTRUMENT B.2.1 Beträffande svenska fondpapper omfattar Bankens åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B följande åtgärder. Med svenska fondpapper avses i denna punkt B.2 fondpapper som är utgivna av emittenter med säte i Sverige och som är kontoförda i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av

6 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå 2(4) finansiella instrument samt upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. B.2.2 Beträffande aktier åtar sig Banken att a) mottaga respektive lyfta utdelning. Om Pensionsspararen har rätt att välja mellan utdelning i kontanter eller i annan form får Banken välja utdelning i form av kontanter om Pensionsspararen inte uttryckligen instruerat om annat; b) vid nyemission av aktier i vilka Pensionsspararen har företrädesrätt underrätta Pensionsspararen härom samt biträda Pensionsspararen med önskade åtgärder i samband därmed. Om instruktion om annat inte lämnats senast tre bankdagar före sista dagen för handel med teckningsrätten skall Banken - om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja teckningsrätt som inte utnyttjats; c) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till Pensionsspararen från emittenten (inlösen/ återköp) eller annan (uppköp) och som Banken erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt B.1.3 eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Pensionsspararen därom och efter särskilt uppdrag av Pensionsspararen biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till Pensionsspararen; d) vid fondemission dels underrätta Pensionsspararen därom, dels uttaga på Pensionsspararen belöpande nya aktier och fondaktierätter, dels om inte överenskommelse träffats om annat försälja på Pensionsspararen belöpande överskjutande rätter; e) såvitt avser aktier i avstämningsbolag underrätta Pensionsspararen om begärd tvångsinlösen; f) såvitt avser aktier i avstämningsbolag vid nedsättning av aktiekapitalet, inlösen eller likvidation mottaga respektive lyfta kapitalbelopp samt annat förfallet belopp; samt g) på uppdrag av Pensionsspararen, under förutsättning att uppdraget är Banken tillhanda senast femte bankdagen före sista dag för införande i aktieboken för rätt att delta i bolagsstämma, ombesörja att hos Euroclear Sweden förvaltarregistrerade aktier rösträttsregistreras i Pensionsspararens namn under förutsättning att sådan rösträttsregistrering kan ske enligt gängse rösträttsregistreringsrutin hos Euroclear Sweden. Om Pensionsdepån innehas av två eller flera gemensamt och det i uppdraget inte angetts i vems namn aktierna skall registreras sker rösträttsregistrering av aktierna i proportion till vars och ens andel. Rösträttsregistrering sker inte av överskjutande aktier. B.2.3 Beträffande inköpsrätter åtar sig Banken att i god tid underrätta Pensionsspararen om sista dag för köpanmälan och, efter särskilt uppdrag av Pensionsspararen, söka verkställa kompletteringsköp av inköpsrätt och ombesörja köpanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med inköpsrätten, skall Banken - om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja inköpsrätt som inte utnyttjats. B.2.4 Beträffande inlösenrätter åtar sig Banken att i god tid underrätta Pensionsspararen om sista dag för inlösenanmälan och, efter särskilt uppdrag av Pensionsspararen, söka verkställa kompletteringsköp av inlösenrätt och ombesörja inlösenanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med inlösenrätten, skall Banken - om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja inlösenrätt som inte utnyttjats. B.2.5 Beträffande svenska depåbevis avseende utländska aktier åtar sig Banken att vidta motsvarande åtgärder som för svenska aktier enligt ovan om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt. B.2.6 Beträffande skuldebrev och andra skuldförbindelser som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige åtar sig Banken att a) mottaga respektive lyfta ränta samt kapitalbelopp eller annat belopp som vid inlösen, utlottning eller uppsägning förfallit till betalning efter det att skuldförbindelsen mottagits; b) beträffande premieobligationer dessutom lyfta vinst på premieobligation som enligt dragningslista utfallit vid dragning som skett Bl 2735 utg 2 sida 2(4) efter det att premieobligation mottagits av Banken samt underrätta Pensionsspararen om utbyte och biträda Pensionsspararen med önskade åtgärder med anledning därav; c) beträffande konvertibler och andra konverteringsbara skuldförbindelser dessutom i god tid underrätta Pensionsspararen om sista konverteringsdag samt efter särskilt uppdrag från Pensionsspararen verkställa konvertering; d) vid emission av skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Pensionsspararen har företrädesrätt, för Pensionsspararens räkning teckna sådana skuldebrev/ skuldförbindelser om inte annat överenskommits. Därvid skall gälla vad som angivits ovan i punkt B.2.2 b); e) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till Pensionsspararen från emittenten eller annan och som Banken erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt B.1.3 eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Pensionsspararen därom och efter särskilt uppdrag av Pensionsspararen biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till Pensionsspararen; samt f) vid kallelse till fordringshavarmöte avseende skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Pensionsspararen är innehavare och som Banken erhållit information om, på sätt som angivits ovan i punkt B.1.3 eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Pensionsspararen därom och efter särskild överenskommelse med Pensionsspararen biträda denne i samband därmed. B.2.7 Beträffande fondpapper, som inte omfattas av punkterna B ovan, såsom fondandelar, omfattar Bankens åtagande att beträffande fondandelar lyfta utdelning samt i övrigt att vidta de åtgärder som Banken åtagit sig i särskilt avtal med Pensionsspararen. B.2.8 Beträffande andra fondpapper utgivna av emittent med säte i Sverige upptagna till handel på en reglerad marknad utanför Sverige gäller, i stället för vad som angetts ovan under B.2.1-7, vad som anges nedan under punkt B.3 beträffande utländska fondpapper. B.3 UTLÄNDSKA FONDPAPPER B.3.1 Beträffande fondapper och skuldförbindelser som inte omfattas av B.2 ovan och som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, omfattar Bankens åtaganden med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B att vidta samma åtgärder som beträffande motsvarande svenska fondpapper - med undantag för de särskilda åtaganden beträffande premieobligationer som anges i punkt B.2.6 b) och konvertibler/andra skuldförbindelser som anges i punkt B.2.6 c) och d) - när Banken bedömer detta som praktiskt möjligt och lämpligt. Pensionsspararen uppmärksammas härvid särskilt på att det för vissa utländska aktier registrerade hos Euroclear Sweden råder, på grund av inskränkningar i Euroclear Sweden:s åtaganden, begränsade möjligheter för aktieägare att utöva vissa rättigheter t.ex. att medverka vid bolagsstämma och att delta i emissioner samt att erhålla information därom. Sådana utländska aktier handlas på härför avsedd lista, exempelvis Xterna listan på Nasdaq OMX. B.3.2 Beträffande andra utländska fondpapper än de i föregående punkt angivna omfattar Bankens åtaganden endast att vidta de åtgärder Banken åtagit sig i särskilt avtal med Pensionsspararen. B.3.3 Pensionsspararen är införstådd med att Pensnsionsspararens rättigheter avseende utländska fondpapper kan variera beroende på vilken jurisdiktion som dessa fondpapper omfattas av. Penasionsspararen är även införstådd med att Banken då åtgärd avser utländskt fondpapper ofta kan komma att tillämpa andra tidsfrister gentemot Pensionsspararen än dem som tillämpas i det land där åtgärd skall verkställas. C. TILL DEPÅN ANSLUTNA KONTON C.1 Till Pensionsdepån ansluts ett eller flera Konton som öppnats för Pensionsspararen. Om överenskommelse inte träffas om annat förs ett anslutet Konto i svenska kronor. För anslutet Konto gäller de bestämmelser som vid var tid allmänt tillämpas av Banken för Konto av aktuellt slag. C.2 På anslutet Konto får Banken insätta medel som utgör förskott för köpuppdrag eller likvid för säljuppdrag (motsvarande), avkastning på förvaltade fondpapper samt medel som Pensionsspararen eljest överlämnat till Banken eller som Banken uppburit för Pensionsspararens räkning och som har samband med Pensionsdepån, såvida inte Pensionsspararen anvisat Banken annat Konto för insättningen. C.3 Banken får belasta anslutet Konto med belopp som Pensionsspararen beordrat eller godkänt samt för varje utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har samband med den Pensionsdepå till vilken

7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå 3(4) Kontot är anslutet. Banken får vidare belasta anslutet Konto med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag i övrigt, som Banken utfört åt Pensionsspararen, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som Banken vid var tid har gentemot Pensionsspararen. C.4 Medel i utländsk valuta som Banken erlägger respektive mottar för Pensionsspararens räkning skall innan Kontot belastas respektive gottskrivs - om överenskommelse inte träffats om annat eller om anslutet Konto inte förs i den utländska valutan - omräknas till svenska kronor genom Bankens försorg enligt av Banken vid var tid tillämpad omräkningskurs. D.1 HANDEL MED VÄRDEPAPPER ÖVER DEPÅN M M D.1 På uppdrag av Pensionsspararen - även innefattande vad Pensionsspararen och Banken eventuellt har kommit överens om i särskilt avtal om handel via elektroniskt medium - utför Banken, förekommande fall, köp och försäljning av fondpapper samt andra uppdrag avseende handel med fondpapper för Pensionsspararens räkning. Banken utför Pensionsspararens order i enlighet med Bankens riktlinjer för hantering av order, vilka utgör en bilaga till dessa Allmänna bestämmelser. Banken samarbetar även med Swedbank avseende Bankens pensionssparares handel med fondpapper. Banken tar därvid emot Pensionsspararens order och vidarebefordrar den till Swedbank som utför den för Pensionsspararens räkning på Bankens uppdrag. Efter fullgörandet och om förutsättningar härför föreligger redovisar Banken dessa transaktioner på Pensionsspararens Pensionsdepå. Banken har dock alltid rätt att i varje enskilt fall avstå från att ta emot ett uppdrag om köp eller försäljning av, eller andra uppdrag avseende, fondpapper. D.2 I förekommande fall, efter överenskommelse med Pensionsspararen, kan Pensionsspararen komma att erhålla analyser, affärs/placeringsförslag, förslag till placerings/portföljstrategier eller förslag till modellportföljer och annan information, vägledning eller upplysning ( Information ) avseende fondpapper med eller, i förekommande fall, utan direkta köp- eller säljrekommendationer samt med eller utan möjlighet till direktkontakt med en aktiemäklare/förvaltare eller andra tilläggstjänster, härefter gemensamt och var för sig benämnt Särskild Tilläggstjänst. Pensionsspararen görs uppmärksam på att Särskild Tilläggstjänst inte i något fall innebär ett åtagande för Banken avseende s.k. diskretionär kapitalförvaltning, utan Banken genomför endast köp och försäljning av fondpapper på särskilt uppdrag av Pensionsspararen. Pensionsspararen uppmärksammas även på att Information som tillhandahålls genom Särskild Tilläggstjänst är tänkt att vara en del av ett underlag för ett investeringsbeslut. Pensionsspararen rekommenderas därför att komplettera sitt investeringsunderlag om Pensionsspararen bedömer det som nödvändigt. D.3 Pensionsspararen är medveten om att Banken kan spela in telefonsamtal i samband med att Pensionsspararen lämnar Banken uppdrag om handel eller instruktioner avseende Pensionsspararens Pensionsdepå och anslutna Konton. D.4 Pensionsspararen är bunden av de villkor som vid var tid gäller för handel med visst fondpapper i och med att Pensionsspararen tar Bankens tjänster i anspråk i vad avser instrumentet. Med sådana villkor förstås dels vid var tid gällande Allmänna villkor för handel med finansiella instrument (som bilageras dess Allmänna bestämmelser), villkor i orderunderlag och villkor i av Banken upprättad avräkningsnota, dels regler antagna av Banken, svensk eller utländsk emittent, handelsplats, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare. Det åligger Pensionsspararen att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda villkor och regler. I Allmänna villkor för handel med finansiella instrument gäller dock ej vad som anges om insättningsgaranti och investerarskydd. Vad som sägs om finansiella instrument i Allmänna villkor för handel med finansiella instrument skall äga motsvarande tillämpning på fondpapper. Vad som i stycket ovan sägs om Pensionsspararen och Banken ska även avse, och gälla mellan, Swedbank och Pensionsspararen då Swedbank utför order för Pensionsspararens räkning på Bankens uppdrag. Pensionsspararen har i Depåavtalet godkänt Swedbanks riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order m m samt information om incitament, vilka bilageras dessa Allmänna bestämmelser. D.5 Enligt Allmänna villkor för handel med finansiella instrument äger Banken rätt att makulera köp eller försäljning där avslut träffats för Pensionsspararens räkning i den omfattning som avslutet makulerats av aktuell handelsplats. Samma rätt gäller om Banken i annat fall finner makulering av avslut vara påkallad med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av Banken, marknadsmotpart eller av Pensionsspararen själv eller, om Pensionsspararen genom order handlat i strid med gällande lag eller annan författning eller om Pensionsspararen i övrigt brutit mot Bl 2735 utg 2 sida 3(4) god sed på värdepappersmarknaden. Har det makulerade avslutet redan redovisats i Pensionsspararens Pensionsdepå kommer Banken att korrigera och redovisa detta i enlighet med punkt F.5. Vad som i stycket ovan sägs om Banken ska även avse, och gälla, Swedbank då Swedbank utför order för Pensionsspararens räkning på Bankens uppdrag. D.6 För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för Pensionsspararen, enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, skall samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med fondpapper mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning. Vad som anges i stycket ovan om parterna (i detta Depåavtal) ska även avse, och gälla mellan, Pensionsspararen och Swedbank då Swedbank utför order för Pensionsspararens räkning på Bankens uppdrag. E. SKATTER M M E.1 Pensionsspararen skall svara för skatter och andra avgifter som skall erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på fondpapper förtecknade i Pensionsdepån, t ex preliminärskatt, utländsk källskatt respektive svensk kupongskatt på utdelning. E.2 Banken kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut eller Bankens avtal med svensk/utländsk myndighet vara skyldig att för Pensionsspararens räkning vidtaga åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/ränta/avyttring avseende Pensionsspararens fondpapper. Det åligger Pensionsspararen att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som Banken bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. E.3 Om Banken till följd av skyldighet enligt punkt E.2 för Pensionsspararens räkning erlagt skatt äger Banken omedelbart gottgöra sig motsvarande belopp på sätt som anges i punkt C.3. E.4 Banken skall, på särskilt uppdrag av Pensionsspararen - om rätt därtill föreligger och om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. Banken får i samband därmed teckna Pensionsspararens namn samt även lämna uppgift om Pensionsspararen och Pensionsspararens fondpapper i erforderlig omfattning. F. ÖVRIGA BESTÄMMELSER F.1 BANKDAG Med bankdag avses i dessa Allmänna bestämmelser dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f n lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). F.2 AVGIFTER M M För förvaring samt för övriga tjänster enligt dessa bestämmelser uttages avgifter enligt vad Banken meddelat Pensionsspararen vid öppnandet av Pensionsdepån eller senare på sätt som anges i punkt F.12. Avgifter debiteras anslutet Konto i svenska kronor om ej Banken meddelar annat. Upplysning om gällande avgifter kan på begäran erhållas hos Banken. Pensionsspararen skall ersätta Bankens kostnader och utlägg som har samband med Bankens uppdrag enligt dessa bestämmelser samt kostnader och utlägg för att bevaka och driva in Bankens fordran hos Pensionsspararen. F.3 MEDDELANDEN Pensionsspararen är införstådd med att Banken och/eller Swedbank äger rätt att tillhandahålla information till Pensionsspararen via e-post till av Pensionsspararen i detta avtal angiven e-postadress eller via meddelande i Bankens Internetbank om Pensionsspararen är ansluten till denna eller på webbplats som Banken elektroniskt underrättat Pensionsspararen om när Banken och/eller Swedbank bedömer att aktuellt tillhandahållande är lämpligt. Information som Banken och/eller Swedbank lämnar på webbplats ska anses ha kommit Pensionsspararen tillhanda femton kalenderdagar efter det att Banken publicerat informationen på webbplatsen. Meddelande som avsänts av Banken och/eller Swedbank med rekommenderat brev eller vanligt brev skall anses ha nått Pensionsspararen senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Pensionsspararen uppgivit i Pensionssparavtal/Ansökan om individuellt pensionssparande, detta Depåvtal eller på annat sätt.

8 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå 4(4) Meddelande som avsänts av Banken och/eller Swedbank genom telefax, telex, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation (däribland e-post och meddelande inom Pensionsspararens Internetbank) skall anses ha kommit Pensionsspararen till handa vid avsändandet om det sänts till av Pensionsspararen uppgivet nummer eller elektronisk adress eller avsänts inom Internetbanken. Om ett sådant meddelande når Pensionsspararen på icke normal kontorstid skall meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag. Meddelande från Pensionsspararen till Banken skall ställas till det Kontor som anges i Depåavtalet, såvida Banken inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Pensionsspararen skall anses ha kommit Banken tillhanda den bankdag meddelandet kommit nyssnämnda kontor respektive av Banken i vissa fall angiven adress tillhanda. Vad gäller handel med finansiella instrument, se Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. F.4 UTLÄMNANDE AV UPPGIFT TILL ANNAN, BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M M Banken kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/eller Bankens avtal med svensk/utländsk myndighet, svenska/utländska handelsregler eller avtal/villkor för visst fondpapper, vara skyldig att till annan lämna uppgift om Pensionsspararen och dennes förhållanden enligt Depåavtalet. Pensionsspararen är skyldig att tillhandahålla Banken sådana uppgifter på begäran av Banken. Vad som i stycket ovan sägs om Pensionsspararen och Banken ska även avse, och gälla mellan, Swedbank och Pensionsspararen då Swedbank har utfört order för Pensionsspararens räkning på Bankens uppdrag. Personuppgifter som lämnas till Banken kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i Banken. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den pensionssparare som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Banken samarbetar. Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos Banken och hos dess samarbetspartners. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bankens kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgift. F.5 REDOVISNING Redovisning för Pensionsdepån och anslutna konton lämnas lämnas - om inte särskilt avtal träffats om annat - minst en gång per år såvida inte en sådan översikt har tillhandahållits i något annat regelbundet utdrag. Banken ansvarar inte för riktigheten av information om fondpapper, som inhämtats av Banken från extern informationslämnare. F.6 FELAKTIG FÖRTECKNING I DEPÅN M.M. Om Banken av misstag skulle förteckna fondpapper i Pensionsspararens Pensionsdepå eller sätta in medel på till Pensionsdepån anslutet Konto, äger Banken korrigera förteckningen eller insättningen i fråga. Om Pensionsspararen förfogat över av misstag förtecknade fondpapper eller insatta medel, skall Pensionsspararen snarast möjligt till Banken återlämna fondpapperen eller återbetala de medel som erhållits vid avyttringen eller insättningen. Om Pensionsspararen underlåter detta äger Banken rätt att, vid Pensionsspararens förfogande över fondpapper, köpa in fondpapperen i fråga och belasta Pensionsspararens Konto med vad som erfordras för betalning av Bankens fordran i anledning härav samt, vid Pensionsspararens förfogande över medel, belasta Pensionsspararens Konto med beloppet i fråga. Om Banken vidtagit korrigering enligt ovan, skall Banken utan dröjsmål underrätta Pensionsspararen därom. Pensionsspararen äger inte rätt att ställa några krav gentemot Banken med anledning av sådana misstag. Vad som angetts i de två föregående styckena gäller även när Banken eljest förtecknat fondpapper i Pensionsdepån eller satt in medel på Konto, som rätteligen inte skulle ha tillkommit Pensionsspararen. F.7 BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Pensionsspararen är medveten om att det ekonomiska resultatet av Pensionsspararens köp och försäljning av fondpapper, eller avstående därav - i förekommande fall i enlighet med aktuell Särskild Tilläggstjänst och däri tillhandahållen information - kan bli positivt eller negativt. Banken är inte ansvarig för det ekonomiska resultatet av de åtgärder som Pensionsspararen vidtar eller underlåter i enlighet därmed. Banken svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Pensionsspararen. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer, uppdragstagare eller tjänsteleverantörer blivit insolventa. Banken svarar inte för skada som uppkommer för Pensionsspararen eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Banken beträffande fondpapper. Banken ansvarar inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Föreligger hinder för Banken, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa Allmänna bestämmelser eller köp- eller säljuppdrag avseende fondpapper får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/ leverans, skall Banken respektive Pensionsspararen inte vara skyldig att erlägga ränta. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. F.8 AVSTÅENDE FRÅN UPPDRAG M M Banken förbehåller sig rätt att avsäga sig uppdrag enligt dessa bestämmelser avseende svenskt finansiellt instrument registrerat hos Euroclear Sweden inom fem och för övriga svenska fondpapper samt för utländska fondpapper inom femton bankdagar efter det att fondpapperen mottagits av Banken. F.9 UPPSÄGNING Envar av Banken och Pensionsspararen kan säga upp Depåavtalet med omedelbar verkan efter det att part till motparten i rekommenderat brev avsänt uppsägningen; dock förutsätter Pensionsspararens uppsägningsrätt att depåkrav inte längre föreligger inom ramen för dennes pensionssparande i Banken eller att Pensionsspararen inte innehar fondpapper som medför depåkrav. Vid Depåavtalets upphörande skall parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa bestämmelser. Depåavtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Vidare får envar av Banken och Pensionsspararen uppsäga uppdrag enligt dessa bestämmelser avseende visst fondpapper respektive Särskild Tilläggstjänst på samma villkor som anges ovan. Om pensionsspararen väljer att flytta sitt pensionssparande till annat pensionssparinstitut ska berörda fondpapper förtecknade i Pensionsdepån snarast utlämnas/överföras till det mottagande pensionssparinstitutet. F.10 BEGRÄNSNING AV ÅTAGANDEN OCH FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA AVTAL Banken är inte skyldig att vidta andra åtgärder än vad som anges i dessa bestämmelser, om inte särskilt avtal därom skriftligen träffats. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal skall gälla före dessa bestämmelser. F.11 ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA BESTÄMMELSERNA OCH AV- GIFTER M M Ändringar av dessa Allmänna bestämmelser, och/eller deras bilagor, eller Bankens avgifter skall ha verkan gentemot Pensionsspararen från och med trettionde kalenderdagen efter det att Pensionsspararen enligt punkt F.3 skall anses ha mottagit meddelande om ändringen. Om Pensionsspararen inte godtar ändringen har Pensionsspararen rätt att inom nämnda tid uppsäga Depåavtalet enligt dessa bestämmelser till upphörande i enlighet med punkt F.9. Såvitt avser Särskild Tilläggstjänst skall förändringen av tjänstens innehåll gälla gentemot Pensionsspararen med omedelbar verkan efter att Pensionsspararen skall anses ha mottagit meddelande om ändringen enligt punkt F.3. Om Pensionsspararen inte godtar ändringen har Pensionsspararen rätt att inom nämnda tid säga upp Depåavtalet eller tjänsten i enlighet med punkt F. 9 ovan. F.12 TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM För Depåavtalet, inklusive dessa Allmänna bestämmelser, gäller svensk rätt och svensk domstol. Bl 2735 utg 2 sida 4(4)

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

DEPÅAVTAL Individuellt pensionssparande

DEPÅAVTAL Individuellt pensionssparande Bankens ex DEPÅAVTAL Individuellt pensionssparande Bank Handläggare, telefon Kontorstillhörighet Depåtyp Depå nummer Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i

Läs mer

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7 A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å Sida 1 av 7 Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER 1. DEPÅFÖRVALTANDE INSTITUT, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE För depåförvaltning har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (försäkringsgivaren) valt Avanza Bank AB

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110)

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, avsnitt D. PANT

Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, avsnitt D. PANT Avtal Mellan undertecknad(e) depåinnehavare (Kund/en) och ovanstående bank (Banken) träffas avtal om Depå för Kunden hos Banken enligt på denna och omstående sida nämnda villkor samt enligt vid var tid

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ Definitioner i Bilaga 1 äger tillämpning även beträffande Depåavtalet samt i Allmänna bestämmelser för Depå. I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås i övrigt

Läs mer

Viktig läsning för dig som är kund

Viktig läsning för dig som är kund Viktig läsning för dig som är kund I den här skriften har vi samlat dels nya allmänna villkor/bestämmelser för ditt värdepappersförvar och handel med värdepapper, dels värdepappersrelaterad information.

Läs mer

Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Utländskt skatteregistreringsnummer. Blankett W9 (Bl 7674)

Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Utländskt skatteregistreringsnummer. Blankett W9 (Bl 7674) DEPÅAVTAL Bank Handläggare, telefon Kontorstillhörighet Depåtyp Depå nummer Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan valuta än SEK nr (inkl clearingnr)

Läs mer

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1.1. UPPDRAG Begäran ( order ) från Kunden, lämnad på det sätt Bolaget anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär

Läs mer

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13.

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13. Avtal Avtal för flera gemensamt Fullmakt för Banken Skatterättslig hemvist Adressändring Användning av kunduppgifter Kundkategorisering Pantsättning Mellan undertecknad(e) depåinnehavare (Kund/en) och

Läs mer

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Allmänna villkor Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Innehåll s. 3 Uppdrag s. 3 Kommission och självinträde m.m. s. 3 Utförande av uppdrag på annat sätt s. 3 Riktlinjer för utförande av order

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna bestämmelser för depå Allmänna bestämmelser för depå 1. Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper, dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 1(6) Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper.

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt

I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt Allmänna bestämmelser handels- och depå/kontoavtal Sida 1 av 11 Allmänna bestämmelser handels- och depå/kontoavtal Definitioner I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna bestämmelser för depå 1 (5) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v s överlåtbara

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom

Läs mer

IPS, Individuellt pensionssparande

IPS, Individuellt pensionssparande IPS, Individuellt pensionssparande Allmänna villkor för pensionssparavtal 2007-10-01 Pensionssparandet i Skandiabanken Aktiebolag (publ) (nedan kallad Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931)

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, Utgivningsdatum Sida 1(6)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, Utgivningsdatum Sida 1(6) Pensionssparavtal har träffats mellan Pensionsspararen och Banken. Dessa allmänna bestämmelser gäller för depåavtal avseende depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, sk Pensionsdepå. Upplysning om

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) Utgivningsdatum

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) Utgivningsdatum ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (Sparbanker) 2017-04-06 1(5) 2017-04-06. Denna sammanställning innehåller: Allmänna bestämmelser för depåavtal (Bl 8733) Allmänna villkor för handel med finansiella

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01

Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01 Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01 I depåavtalet och i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det definieras i lagen om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto

Allmänna bestämmelser för depå/konto Allmänna bestämmelser för depå/konto Definitioner I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2017-04-06 1(5) 2017-04-06. Denna sammanställning innehåller: Allmänna bestämmelser för depåavtal (Bl 8731) Allmänna villkor för handel med finansiella instrument (Bl

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1. DEFINITIONER I depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det är definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

Villkor m m för Företagsplaceringar XL

Villkor m m för Företagsplaceringar XL www.danskebank.se Villkor m m för Företagsplaceringar XL April 2010 Innehåll Allmänna bestämmelser för depå... 3 Allmänna kontovillkor, Företag... 9 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO 1 DEFINITIONER I depå-/kontoavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer hos Avanza Bank: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma E-post Personnr/Org.nr Gatuadress Telefon dagtid (även riktnr) Telefon

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 2 Allmänna villkor för handel med finasiella instrument 16 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER HANDELS-OCH DEPÅ/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt i föreliggande Allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB... 3 A. Förteckning och förvaring i depå m.m... 3 B. Bolagets åtaganden avseende värdepapper...

Läs mer

Depå i Catella Bank Filial. Allmänna villkor

Depå i Catella Bank Filial. Allmänna villkor Depå i Catella Bank Filial Allmänna villkor Allmänna villkor för depå 2013-01-01 A Förteckning och förvaring i depå med mera A.1 Förteckning och förvaring i depå A.1.1 Banken ska i depån förteckna sådant

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

Avtal depåkonto privatperson

Avtal depåkonto privatperson AVTAL DEPÅKONTO SIDA 1 AV 1 Avtal depåkonto privatperson Depåkontonummer (ifylles av institutet) Namn (efternamn, förnamn) Personnummer KUNDUPPGIFTER Utdelningsadress (gata, box el motsvarande) Mail Postnummer

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 3 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 18 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna villkor för pensionssparavtal Nordnet Bank AB (2009:1) Pensionssparandet i Nordnet Bank AB (Bolaget) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensions-sparande och därmed sammanhängande

Läs mer

Bestämmelser för depå

Bestämmelser för depå Bestämmelser för depå Särskilda bestämmelser för depå Depåavtal Mellan depåinnehavaren, nedan kallad kunden, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken, träffas avtal om depå för

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 3 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 18 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto DESSA ALLMÄNNA VILLKOR gäller för kundens fondkonto och SGP:s utförande av order avseende köp och försäljning av fondandelar för kundens

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: 1 FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr)

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL MINDERÅRIG Detta avtal fyller du i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto hos Avanza Bank AB (Bolaget).

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL MINDERÅRIG Detta avtal fyller du i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto hos Avanza Bank AB (Bolaget). 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL MINDERÅRIG Detta avtal fyller du i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto hos Avanza Bank AB (Bolaget). FYLL I MINDERÅRIGS UPPGIFTER Depånummer ifylles

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT DEFINITIONER I Allmänna villkor för handel med finansiella instrument förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det är definierat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS)

Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS) Allmänna villkor för individuellt pensionssparande (IPS) Det individuella pensionssparandet i Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Aktie- och fondkonto. Villkoren

Aktie- och fondkonto. Villkoren Aktie- och fondkonto För att bli kund behöver du godkänna villkoren för Aktie- & fondkonto. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina personuppgifter

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD Detta avtal fyller ni i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto med flera delägare hos Avanza Bank AB (Bolaget). Om någon av delägarna inte har ett

Läs mer

AVTAL OM KAPITALMARKNADSKONTO OCH HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

AVTAL OM KAPITALMARKNADSKONTO OCH HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Bankens ex Hur avtalet ska fyllas i framgår av bifogade ANVISNINGAR FÖR KAPITALMARKNADSKONTO, vilka kunden tagit del av och som utgör en del av detta avtal. Skriv tydligt för att undvika felregistrering.

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS)

ALLMÄNNA VILLKOR INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) Pensionssparandet i banken följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och därmed sammanhängande lagstiftning. Banken har med stöd av nämnda lag av Finansinspektionen erhållit

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2018-01-03 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida; skandia.se

Läs mer

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg Sparbanken Öresund Fondtorg 1(3) I dessa villkor förstås med fondandel, andel i investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. På uppdrag av kunden, lämnat på det sätt Banken anvisat, utför

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Depå- och handelsbestämmelser Skandiadepå Kapitalförsäkring.

Depå- och handelsbestämmelser Skandiadepå Kapitalförsäkring. Depå- och handelsbestämmelser Skandiadepå Kapitalförsäkring. Tillgång till Depå m.m. Mellan Depåinnehavaren, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 502017-3083, (Försäkringsgivaren), och Skandia- Banken

Läs mer

Allmänna villkor för fondkonto och handel

Allmänna villkor för fondkonto och handel Allmänna villkor för fondkonto och handel med fondandelar Gäller från 2016-11-01 A. Definitioner a) Avräkningsnota: besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts. k) Förvaltarregistrering: Registrering

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial (2014:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto Gäller från 2016-11-01 1. Definitioner a) Annat eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett investeringssparkonto och som kunden, eller banken, för kundens räkning, har

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Avtal värdepappersdepå

Avtal värdepappersdepå Avtal värdepappersdepå Allmänna villkor för värdepappersdepå 2013-04-01 A. Definitioner Med 1) avtal avses ansökan, dessa villkor samt Bankens vid var tid gällande övriga bestämmelser. 2) bankkonto avses

Läs mer

IPS, Individuellt pensionssparande

IPS, Individuellt pensionssparande IPS, Individuellt pensionssparande Allmänna villkor för pensionssparavtal 2009-10-01 Pensionssparandet i Skandiabanken Aktiebolag (publ) (nedan kallad Banken) följer vad som stadgas i lagen (1993:931)

Läs mer