Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

2 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården säljer också enligt avtal tjänster till Västra Götalandsregionen (VGR). Sektorn möter allt tyngre problematik inom omsorgen och ett större kommunalt ansvar, samt ser fortlöpande neddragningar, men även effektiviseringar och medicinteknisk utveckling hos samverkande aktörer, t.ex. landstinget. Detta påverkar kommunen genom att vi tar emot allt mer vårdtyngda brukare. Sektorn skall utifrån Kungälvs förutsättningar skapa en lyhörd, attraktiv, anpassningsbar och effektiv organisation där resurserna används på bästa sätt i relation till brukarnas ändrade/ ökade behov. I organisationens vardagsarbete, utifrån ett individperspektiv, pågår ständigt ett kvalitetsarbete. Fokus på brukaren för vem är vi till? och Gör vi rätt saker och gör vi det på rätt sätt? är två grundläggande frågeställningar i kvalitetsarbetet. Hanteringen av inkomna klagomål och synpunkter vidareutvecklas hela tiden. Äldreomsorgen ansvarar för vård och omsorg av de kommuninvånare som är 65 år och äldre, med inriktning på hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boendeformer, utifrån beviljade beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Äldreomsorgens biståndsenhet utför myndighetsutövningen. Äldreomsorgen ansvarar också för olika former av stöd till anhöriga och närstående, uppsökande verksamhet samt aktiviteter för äldre enligt SoL, Kap. 5 4: Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. matdistribution och vissa serviceinsatser. Socialtjänstlagen talar om att äldreomsorgens insatser ska vara av god kvalitet och ge en skälig levnadsnivå. Det innebär att hänsyn tas till den enskildes självbestämmande, integritet och behov av trygghet. Ökade, komplexa omvårdnadsbehov hos brukarna och anpassning till regelverk och föreskrifter kräver en fortsatt expansion av äldreomsorgens resurser. Hälso- och sjukvården är uppdelad i två enheter: hemsjukvård och rehabiliteringsverksamhet. Hemsjukvården ger vård till personer från 0 år och uppåt och arbetar även mot sektor Arbetsliv och stöd. Det kan vara mycket avancerade insatser till exempel för svårt sjuka personer och vård i livets slutskede (VILS), men också mer rutinbetonade insatser som såromläggningar, injektioner m.m. Läkemedelshanteringen är en komplex process där sjuksköterskan ansvarar för att patienten får rätt läkemedel, på rätt tid och på rätt sätt. Uppföljningen av hur patienten påverkas av sina ordinerade läkemedel är en lika viktig del i denna process. KommunRehab svarar för rehabiliteringsinsatser på särskilt boende, i hemmet och på arbetsplatser, hjälpmedelsförsörjning samt bostadsanpassning för kommunens invånare. Genom avtal med Västra Götalandsregionen bedrivs även mottagning för arbetsterapi och logopedi. Detta avtal löper ut och inget nytt avtal har skrivits eftersom regionen vill invänta vårdvalet för att se hur det påverkar rehabiliteringsverksamheten. Från den 1 oktober 2008 ansvarar äldreomsorgen för all hemtjänstverksamhet för funktionshindrade, även trygghetslarmet för yngre funktionshindrade har flyttats till äldreomsorgen. Under 2008 har äldreomsorgen börjat tillämpa förenklad handläggning gällande trygghetslarm,

3 3(19) 2. Medborgare Det här skall vi uppnå mål och uppdrag 2008 Strategiska mål 1. Med en individanpassad omsorg erbjuda stöd och omsorg för en trygg och säker och oberoende tillvaro för brukare och anhöriga. Äldreomsorgen har tagit fram nya genomförandeplaner enligt lagkrav. Syftet med planerna är att den enskilde själv ska kunna medverka vid planeringen. Beslut om att ta bort nattbemanningen på servicehuset Sörgården träder i kraft De särskilda boendeformerna bedriver en individanpassad vård och omsorg utifrån fastställda ekonomiska ramar. Genomförda hemtjänst- och boendeenkäter visar att brukarna är relativt nöjda med den trygghet som verksamheten ger. Rekrytering har skett av biståndshandläggare med start , vilket innebär möjlighet till tätare uppföljningar av biståndsbeslut. Biståndsenheten arbetar på "En väg in" genom Medborgarservice med information och förenklad ansökan, trygghetslarm och matdistribution för brukare > 75 år utförde Hemsjukvården insatser hos tio sommargäster som inte är mantalsskrivna i Kungälv, varav två bosatta utan möjlighet till kommunal transport. En person hade insatser 80 timmar inkl. båtresa. Nio av dessa hade totalt 102 besök. Projektet Förstärkt Läkarmedverkan avslutades 31/ Målet har varit att göra akuta hembesök då studier vi tidigare har gjort tillsammans med ambulansen visat att flera fall inte skulle behöva uppsöka Kungälvs sjukhus. om primärvårdsläkarna gav möjlighet att göra hembesök. Samarbetet med ambulansverksamheten har vidareutvecklat och medborgaren kan i dag få hjälp direkt i sitt hem. Ett specifikt team för vård i livets slutskede (VILS) bestående av kompetensutvecklade undersköterskor, arbetsterapeut och sjuksköterska organiseras vid behov. Fortlöpande utbildning sker till omvårdnadspersonalen avseende delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Utbildning i demens har genomförts för all sjukvård- och omvårdnadspersonal. Hemsjukvården arbetar på en väg in genom Medborgarservice. Av de nationella riktlinjerna för strokevård 2005 framgår bl.a. att man ska säkerställa tillgången till rehabilitering första året efter strokeinsjuknandet. Den möjligheten har kraftigt försvagas p.g.a. nedskärningar inom dagrehab och hemreahb. Det innebär att strokepatienter endast har tillgång till en kortare behandlingsperiod polikliniskt hos arbetsterapeut, logoped och eller privat sjukgymnast. Att med individ/anhörig utarbeta en plan där man är överens om målet med hälso- och sjukvårdsinsatsen. Det sker genom skriftligt samtycke och standardisering av den information gällande hälso- och sjukvård som finns hos patienten. "Ej verkställda beslut" redovisas i tabell 2:1 i bilagan. Framtid De särskilda boendeformerna kommer att förbättra sin individanpassning avseende kost och nutrition genom att kompetensutveckla personal med stöd av stimulansmedel. Efter Länsstyrelsens tillsyn har KS tilldelat boendena

4 4(19) 5,5 Mkr för att höja personaltätheten under kvällen. Hemtjänsten har under året omstrukturerats för att kunna verka på samma villkor som privata aktörer, vilket innebär att biståndsenheten fattar beslut om insats och tidsåtgång hos varje brukare och följer upp mål i genomförandeplanen. Trycket från länssjukvården gentemot kommunen kommer att ytterligare öka p.g.a. nya och effektivare behandlingsmetoder. Trycket ökar även på korttidsvården och rehabiliteringen. I framtiden kommer det att ställas allt större krav på kommunen då det gäller att ge vård på lika villkor oberoende var man bor. 2. Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda medborgarna/brukarna "rätt tjänster" med rätt kompetens i förhållande till faktiska och förändrade behov. Inom äldreomsorgen finns anställd personal som är outbildad inom området. Rörligheten inom hemtjänsten har ökat. Kontinuiteten i hemtjänsten har blivit försämrad under året m.a. a det råder ett motsatsförhållandet mellan kontinuitet och effektivitet. Utbildning i kost för äldre inom hemtjänsten har genomförts. All personal inom sektorn har fått utbildning om demenssjukdomar. KommunRehab har arbetat fram målområden för hela verksamheten. Tillgänglighet och patientmötet är två av dessa. 2. Effektivare lokalutnyttjande i alla verksamheter En lokal resursplan är under utarbetande med stöd av FM service. 3. Låt brukaren få påverka hemtjänstens innehåll Lag om Valfrihetssystem ger brukarna större möjlighet att påverka vem som ska utföra omvårdnad och service i hemtjänsten. Genom förenklad biståndsbedömning har brukaren möjlighet att välja mellan städning, tvätt och inköp inom ramen för beviljade timmar. Övergången till timtaxan innebär att brukaren betalar för den beslutade tiden. 4. Certifiera minst två privata hemtjänstaktörer Upphandling har skett med åtta externa hemtjänstaktörer som startar sin verksamhet Då kommer alla brukare som beviljas omvårdnad/service att ha möjlighet att välja leverantör. Prioriterade mål 1. Bättre bemötande, snabbare kontakt med rätt person. En del arbete med Sektorns hemsida kvarstår. Sektorns samliga verksamheter har fokus på bättre bemötande vilket ibland kan leda till att anställd personal inte passar in i verksamheten.

5 5(19) 3. Processer Det här skulle vi uppnå mål och uppdrag 2008 Strategiska mål 1. Vård- och omsorgsnämndens tjänster ska präglas av samverkan, samordning och logistik. Detta ska gälla för samtliga; för patienten/medborgaren, nödvändiga aktörer och även för dem som finns utanför den kommunala verksamheten. En gemensam administration och biståndsbedömning har organiserats enl. socialtjänstlagen för brukare såväl under som över 65 år inom ramen för lag om valfrihet. Biståndesenheten ansvarar även för ersättningar till de externa leverantörerna. Sektorn finns representerad i SIMBAS:s och GR:s nätverk där samarbete kring nationella utvecklingsprojekt planeras och samordnas. Äldresäkerheten - ett samarbete mellan folkhälsan och äldreomsorgen. Demensteam finns upprättat vars uppgift är att stärka samarbetet mellan demessjuksköterska och olika intressenter. Logistiksystemet TES har implementerats i en ny version. Utbildningar är planerade under våren KommunRehab har under 2008 arbetat fram mål och strategier som stämmer överens med kommunens kärnvärden. Möjligheten till samverkan mellan arbetsterapeut och läkare på vårdcentral har ökat med sjukskrivningsprojektet som regionen ansvar för. Inom hälso- och sjukvård dokumenterar den legitimerade personalen i samma journal med ett gemensamt journalspråk vilket leder till bättre samordning mellan HSL:s yrkesgrupper. Den 1/ omorganiserades kommunens nattpatruller och HSV:s nattsjuksköterskor bildade en egen patrull som inte längre utför SOL-insatser utan utför yrkesspecifika arbetsuppgifter. Hälso- och sjukvård rapporterar till Vård- och omsorgsnämnden ang. måluppfyllelse av Närvårdsplanen. Framtid Projekt Samordnad vårdplanering - "Nationell IT-plan för vård och omsorg"- kommer att implementeras i verksamheten vid årsskiftet 2009/ Öka antalet vård- och omsorgsplaneringar med fokus på den enskildes/närståendes delaktighet i genomförande/vårdplan. Gränserna mellan SOL-insatser och HSLinsatser är otydliga. Dialog pågår inom sektorn ang. professionernas uppdrag och hur de kan tydliggöras. Prioriterade mål 1. En sammanhängande och tydlig styrkedja med den balanserade styrningen som grund. Arbetet med balanserade styrkort och koppling till t.ex. brukarenkäter pågår. 2. En systematisk modell för uppföljning av uppdrag och prioriterade mål Arbetet med att koppla samman verksamhetsplan med handlingsplan pågår. 3. Interna system och rutiner skall stödja samverkan över gränserna. Hösten 2008 infördes Treserva - ett IT stöd för omsorgsverksamhet inom båda sektorerna vård- och äldreomsorg och arbetsliv och stöd, allt för att ge medborgarna rätt stöd och

6 6(19) service. Implementeringen har medfört stora tekniska problem inom båda sektorernas verksamheter avseende dokumentation. Nytt journalsystem. I det nya IT-stödet finns också inbyggt ett nytt journalsystem som bygger på WHO:s Internationella Nomenklatur ICF((International Classification of Functioning, Disability and Health). Kommunen är pionjärer för Sverige i detta system. Under våren 2008 startade AVH-teamet (Avancerad Vård i Hemmet) på Kungälvs Sjukhus med hälso- och sjukvård i Kungälv som samarbetspartner. Under andra halvan av 2008 har månadsstatistik lämnats till Socialstyrelsen. Kontinuerlig basfakta om verksamheten har bearbetats i intern databas. Framtiden Förbättrad samverkan med övriga aktörer i vårdkedjan förutsätter också en bättre samverkan på ledningsnivå mellan huvudmännen. När vårdtiderna på sjukhuset minskar måste kommunen skapa utrymme för att följa upp fler patienter. Rehabiliteringsverksamheten på KommunRehab behöver på sikt förstärkas för att kunna motsvara de nationella riktlinjerna för strokevård och socialstyrelsens nya föreskrifter från 2009.

7 7(19) 4. Utveckling/Lärande Det här skulle vi uppnå mål och uppdrag 2008 Strategiska mål 1. Inriktning i all verksamhet mot utveckling, förnyelse och rörlighet för att möta individens och samhällets behov. Nytt verksamhetssysten har införts till viss del för biståndsenheten. Ny rättsdatabas har införts under året. Nätverksträffar för såväl vårdplaneringsteam, enhetschef och biståndshandläggare har genomförts Stimulansmedel från staten har tilldelats äldreomsorgen för följande utvecklingsområden: Val av leverantör, rehabilitering, kost/nutrition, demensvård, sociala innehållet, förebyggande arbete samt personnummerbaserad statistik. Hemtjänstverksamheten har omstrukturerat stora delar av verksamheten för att kunna möta kundval och konkurrera på samma villkor. Boendeverksamheten har omstrukturerats för att möta och åtgärda Länsstyrelsens kritik samt internrevisionens kritik gällande måltider på äldreboenden. Förflyttning av personal har genomförts flera gånger under året för att undvika överkapacitet. KommunRehab har vid årsskiftet fått i uppdrag att omfördela resurserna för att garantera kvaliteten i arbetet. I samband med sjukskrivningsprojektet har regionen bekostat utbildning angående arbetsförmågebedömning för två arbetsterapeuter. Samtliga sjuksköterskor i Hemsjukvården har under 2008 även fått teoretisk/praktisk utbildning inför införandet av Treserva. En halv dags föreläsning för sjuksköterskor i hemsjukvården i ämnet ICF samt Vårdplaner och dokumentation. Totalt 15 sjuksköterskestudenter (termin 4/5) har handletts inom hemsjukvården under 2008 samt ett tiotal studenter från termin 2. Samarbete/utbyte med Högskolan Väst har genomförts. Nytt verksamhetssystem har införts inom hälso- och sjukvård med bättre statistikmoduler i syfte att skatta verksamhet och arbetssätt genom att koppla insats/prestation till kostnad och kvalitet. Framtid En ny patientdatalag trädde ikraft den 1 juli 2008, SFS 2008:355. Syftet är att öka patientsäkerheten genom att de som vårdar och behandlar patienter lättare ska få tillgång till nödvändig information. Sektorn har ett stort rekryteringsbehov i framtiden dels beroende på stora pensionsavgångar, ökad rörlighet p.g.a fler val av arbetsgivare inom vården, utbyggnad/förbättrade kommunikationer samt en kraftig ökning av "äldre-äldre". Sektorn deltar tillsammans med övriga kommuner inom GR i en ansökan om certifiering som Vård- och omsorgscollegeregion i syfte att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Satsningen innebär en kompetensutveckling för redan anställda samt en yrkesutbildning för vuxna. Framtiden ställer krav på mer flexibel personal när det gäller anpassning till arbetstidsförändringar och byte av arbetsplats inom verksamheten. Med stöd av fortbildning och coaching är äldreomsorgens inriktning att all personal ska ha ett gott och professionellt

8 8(19) förhållningssätt gentemot brukarna, samt kunna vara stolta över sin arbetsplats och sitt yrke

9 9(19). 5 Medarbetare Det här skulle vi uppnå mål och uppdrag 2008 Strategiska mål 1. Socialtjänsten skall inrikta sig på att få flexibel, kunnig och närvarande personal som har ett brukar- och medborgarperspektiv Prioriterade mål Minska personalkostnaderna med 1,5 % (socialtjänsten har en lägre andel) För att uppnå målet flexibel, kunnig och närvarande personal krävs möjlighet att arbeta på olika ställen i verksamheten, strategisk kompetensplanering och kompetensutveckling. Dessutom behövs fortsatt satsning på utbildning för medarbetare och för våra ledare.de flesta arbetsgrupper inom äldreomsorgen har utbildats med hjälp av pengar från kompetensstegen och stimulansmedel för de mest sjuka äldre. GR:s medlemskommuner beviljades tkr från Kompetensstegen för att genomföra "Mötesplats Äldreomsorg tema Kompetensstegen".Genomfördes under tre dagar i april. Hälso- och sjukvård har en kunnig och närvarande personal som alltid har patienten i centrum. I och med att arbetsgrupperna fått tillskott av ÖGB (ökad grundbemanning) istället för pool har vi påbörjat arbetet med att öka medarbetarens flexibilitet. Året har präglats av mycket stora förändringar med införandet av Treserva samt nytt journalsystem. Fortlöpande utbildningar har givits och begränsad tid har kunnat ägnas åt den professionella utvecklingen av sjuksköterskornas karaktärsämne. Anställda Sektorn Antal anställda 74 % 3345 Andel av samtliga 22 % anställda Andel kvinnor 98 % 81 % Andel män 2 % 19 % Andel heltidsanställda 27,2 % 64,2% Andel kvinnor 26,8 % 59,2% Andel män 44,4 % 86,2% Genomsnittlig sysselsättningsgrad 80,3 % 89,6% Kommentarer Sektorn nyttjar många vikarier för att täcka semestrar och sjukfrånvaro i en dygnet-runt verksamhet. För att klara sommaren rekryterades drygt 300 vikarier. Av dessa utbildades ca 140 av hälso- och sjukvård. Antal rekryterade årsarbetare 2008 från Resursförmedlingen enl.tabell 4.1. Målsättningen är att få in fler män i verksamheten, då den är kraftigt kvinnodominerad. Andelen heltidsanställda är mycket låg, även om vi försöker höja tjänstgöringsgraden för dem som vill. Att kompromissa i ambitionerna är nödvändigt. Det går inte att fullt ut erbjuda medarbetare heltidstjänster, scheman med realistisk täthet i arbetspass och helgtjänstgöring och att samtidigt driva verksamheten kostnadseffektivt. Vi behöver fler medarbetare än vad heltidstjänster skulle ge. Detta är och förblir en svår balansgång avseende ekonomi/effektivitet och framtida rekryteringsbehov. Sjukfrånvaro Sektorn Kommunen Sjukfrånvaro (%) av ordinarie 7,4% 5,1% arbetstid Kvinnor 7,5% 5,6% Män 2,4% 3,3% Sjukfrånvaro < 60dgr Sjukfrånvaro > 60 dgr 43% 46,2%

10 10(19) Kommentarer Sjukfrånvaron för kvinnor inom sektorn ligger klart över kommunens, vilket man måste analysera. En reflektion kan vara att många som har administrativa tjänster kan vara på plats även om man inte känner sig helt frisk medan det ute i direktarbetet med brukare i våra boenden och hemtjänst är svårare att klara att utföra arbetet med fysisk ohälsa. Arbetsmiljörevisionen Genomfört arbetsmiljörevision under 2008 Kommentarer Ja Nej Delvis Ja På samtliga enheter inom äldreomsorgen har arbetsmiljösamordnare och personalspecialist tillsammans med fackförbundet Kommunal genomfört arbetsmiljörevison under tiden september -november Konsekvenser av kommunstyrelsens beslut om minskade personalkostnader Äldreomsorgen har under året minskat personaltätheten vid demensboendena Ranrikegården och Gläntan. Sörgården kommer från 1 april 2009 inte längre ha någon nattbemanning då biståndsbehovet är mycket lågt nattetid. Behovet kommer att tillgodoses genom nattpatrullerna som får ge service till Marstrand. Väntetiden på Marstrand kommer att öka men blir jämställt med de övriga kommundelarna. Översynen inom nattpatrullverksamheten har visat att det inte är möjligt att genomföra besparingar där samtidigt som arbetsuppgifterna utökas med servicen till Marstrand. Verksamheterna har aktivt arbetat med att ta in så lite vikarier som möjligt. Hälso- och sjukvårdsverksamheten har p.g.a. nedskärningar tvingats omstruktura sin verksamhet till en nivå, som med ytterligre neddragningar, skulle få konsekvenser för patienterna. Plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald Medellön Sektorn Kommunen Kvinnor Män Kvinnors medellön i % av mäns 101,8% 88,3% Kommentarer Arbetsvärderingen som genomförts har förbättrat löneläget för sektorns kvinnliga anställda. Uttag av Sektorn Kommunen föräldraledighet F-ledig VA F-ledig VAB B Kvinnor 12,3 20,2 Män 0,5 5,5 Framtid För att kunna vara med och konkurrera om kommande generation måste Kungälvs kommun upplevas som en positiv arbetsgivare i konkurrens med omgivande kommuner. Om några år kommer andelen äldre att öka kraftigt vilket kommer att innebära att de volymmässigt stora yrkeskategorierna till vårdoch omsorg kräver att vi arbetar för att höja statusen på olika sätt samt att vi får in fler med andra nationaliteter och att en könsutjämning sker.

11 11(19) 6. Ekonomi Det här skulle vi uppnå mål och uppdrag 2008 Strategiska mål Effektivt och flexibelt resursutnyttjande på alla nivåer för att få budget i balans. Sektorns framgångsfaktor för att nå det strategiska målet är att skapa medel för mer eller mindre oförutsägbara och/eller extraordinära händelser. Kontinuerlig dialog med budgetansvariga Utvärdering och återkoppling av rapportering Kunna koppla insats/prestation till vad det kostar och kvalité Arbeta med nytto- och kostnadskalkyler Inom sektorn pågår kontinuerligt arbete med att effektivisera så att resurserna räcker till mera. Sektorn har under flera år valt att följa spridningen i personaltäthet per plats för vårdpersonal dag inom äldreomsorgens särskilda boenden. Målet är en spridning mellan 0,45-0,75. 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 Vårdpersonal dag - Genomsnittlig personaltäthet per plats Budget 2009 Bokslut 2008 Budget 2008 Bokslut 2007 Bokslut 2006 satsades 2 mkr för att konvertera om somatiska platser till demensplatser, vilket är en av anledningen att personaltätheten ökade mellan I bokslut 2007 var spridningen 0,45-0,91. Det var Gläntan som sänkte personaltätheten från 0,99 (bokslut 2006) till 0,91 (bokslut 2007). Genomsnittet per plats i bokslut 2007 var 0,63. I budget 2008 så kom besparingsbeting som även påverkade budgeterad personaltäthet. Personaltätheten i budget sänktes till 0,58 per plats. Verkligt utfall i bokslut 2008 blev 0,60 per plats. I budet 2009 sker en både en omfördelning mellan boenden, men också en förstärkning om totalt 9,90 årsarbetare (kopplat till kritiken i Länsstyrelsens rapport hösten 2008). Sektor vård och äldreomsorg totalt Resultaträkning Årsbokslut 2008 (Belopp i tkr) Budget Utfall Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader totalt Bokslut 2005 Nettokostnad Nyckeltal Budget Utfall Avvikelse Under de senaste åren har det arbetats mycket med att nå målet. Spridningen i bokslut 2005 var mellan 0,40-0,90 och genomsnittet per plats var 0,59. I bokslutet 2006 ökade genomsnittet till 0,64 och spridningen var 0,45-0,99. I budget 2006 Platser i äldreboende 402,5 410,2 7,7 Varav demensplatser Varav ordinarie somatiska platser Varav korttidsplatser Varav trygghetsplatser 5 6 1

12 12(19) Varav platser i servicehus Varav köpta platser 0,5 7,2 6,7 Hemtjänst Antal biståndstimmar i hemtjänst Antal brukare i hemtjänst Hemsjukvård, antal registrerade patienter Sektorn redovisar totalt ett överskott på 5,6 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse i jämförelse med årsbudget med +1,9 %. I oktoberrapporten prognostiserades ett resultat på +0,6 mkr (intäkter +5,5 mkr, personalkostnader +1,9 mkr och övriga kostnader -6,8 mkr). Orsaken till att intäkterna redovisar ett lägre överskott i bokslutet än i oktoberrapporten beror främst på att många externfinansierade projekt inte har varit så aktiva under året som planerat. Under året har sektorn haft 18 externfinansierade projekt (främst finansierade med medel från kompetensstegen och socialstyrelsens strategiska satsningar). Från förra året periodiserades 3,7 mkr (intäktssidan) och 2,6 mkr kom in under året som bidrag, d.v.s. totalt 6,3 mkr. Under året har projekten kostnadsbokförts med 2,6 mkr (personalkostnader 2,2 mkr och övriga kostnader 0,4 mkr) och 3,7 mkr periodiseras till nästa år (för detaljerad information se tabell 5 i bifogad bilaga). I budgetprocessen fanns många och stora osäkerheter om hur delarna inom äldreomsorgen skulle utveckla sig volymmässigt och ekonomiskt, så istället för att fördela ut alla medel reserverades en central pott på 7,5 mkr. Det är en av orsakerna till det stora överskottet för personalkostnaderna. Övriga kostnader redovisar ett stort underskott p.g.a. att äldreomsorgen har köpt fler platser än budgeterat. Det förväntade bokslutresultatet i oktoberrapporten redovisade för äldreomsorgen +0,7 mkr och utfallet i bokslutet är +4,8 mkr, d.v.s. +4,1 mkr bättre. Orsakerna till att resultatet är så mycket bättre än oktoberprognosen beror på försening av utbildningsinsatser kopplat till det nya verksamhetssystemet Treserva +2,0 mkr, kostnaden för köp av platser är 1,0 mkr lägre än oktoberprognosen redovisade, återbäring från måltidsorganisationen p.g.a. ett lägre pris än priskalkylen med +0,6 mkr Äldreboende har gått +0,4 mkr sedan oktoberprognosen p.g.a. effekterna av inköpsstopp och kostnadspress och i övrigt +0,1 mkr. Det prognostiserade bokslutsresultatet i oktoberrapporten redovisade för hälso- och sjukvården -0,3 mkr och utfallet i bokslutet är +0,1 mkr. En av förklaringarna till ett förbättrat resultat är att rehabs överskott för personalkostnader är ännu större än oktoberprognosen. Dessutom är verksamhetens gemensamma kostnader lägre än oktoberprognosen, bl.a. p.g.a. kapitaltjäntkostnaderna. Äldreomsorgen har i bokslutet 8 fler platser än budget och har genomfört fler biståndstimmar än budgeterat, vilket kan kopplas till 88 fler brukare än budgeterat. Åtagandet har varit möjligt bl.a. genom att minska personaltätheten på boendena från bokslutsnivå 2007 på 0,63 till 0,60 för vårdpersonal dag per plats samt att effektivisera hemtjänsten genom datoriserade planeringssystem. Antal biståndstimmar blev något färre än oktoberrapporten, men fler än budgeterat(en volymökning med nästan 8 %). Resultatet för hemtjänsten blev -2,2 mkr (hemtjänstområdena -3,0 mkr, hemrehab +0,8 mkr, larmverksamheten på Båtmansgärdet +0,9 mkr och hemtjänsten i övrigt -0,9 mkr bl.a. p.g.a. ej genomförd besparing för nattpatrullen -0,5 mkr och kostnader för kundval m.m.). Hemtjänstområdena har producerat fler timmar (negativ differens för hemrehab med biståndstimmar) än budgeterat med 8,7 fler årsarbetare än budgeterat. Uppdraget utifrån fördelningsmodellen skulle kräva cirka 11 årsarbetare mer och differensen beror bl.a. på införande av planeringssystem, men eftersom flera områden under året har infört systemet så har det också i inledningsfasen inneburit en högre personalkostnader för att få in alla uppgifter i systemet, lära sig det och trimma in det ordentligt i organisationen. Äldreomsorgen har i bokslutet 8 fler platser än budget och äldreboende redovisar i bokslutet ett

13 13(19) resultat på -3,0 mkr. Underskottet är en blandning av volymökning av köpta platser (-3,2 mkr), extraordinära kostnader för om- och tillbyggnaden av Ytterbyhemmet utan extra tillskott (-1,7 mkr), lägre kostnader för måltider än budgeterat med +0,8 mkr, boenden redovisar +1,2 mkr (varav personalkostnaderna redovisar +1,9 mkr) och övriga gemensamma kostnader - 0,3 mkr. Det positiva resultatet för äldreboendena är en blandning av boenden med stora överskott och stora underskott. En omfördelning mellan boendena i budget 2009 har genomförts efter analys och dialog. Brukarna på de somatiska platserna med betydligt lägre personaltäthet än platserna med demens-/psykogeriatrisk inriktning blir allt tyngre och kräver en högre personaltäthet för vårdpersonal dag. Spridningen mellan personaltätheten minskar mellan boendena. Snittåldern för brukare i särskilt boende är 85,71 år. Äldreomsorgen gemensamt redovisar ett överskott på +10,0 mkr. I början av året fanns många osäkerheter hur delarna i äldreomsorgen skulle utveckla sig, så istället för att fördela ut alla medel reserverades en central pott på 7,5 mkr, vilket är en orsak till det stora överskottet. En rehabpott är budgeterad på nästan 0,5 mkr, vilken inte heller har utnyttjats under året. Resursförmedlingen redovisar ett överskott på +1,8 mkr. Resursförmedlingens prissättning bygger bl.a. på fullt uttag av semester vilket bl.a. inte har skett (semesterskuld redovisas i balansräkningen och inte i resultaträkningen). Resterande +0,2 mkr beror på lägre kostnader för bl.a. kapitaltjänstkostnader. Hälso- och sjukvården redovisar ett överskott på +0,1 mkr. Hemsjukvården redovisar -0,9 mkr, rehabverksamheten +1,1 mkr, bostadsanpassning -0,6 mkr och gemensamt redovisar +0,5 mkr. Hemsjukvården har i årets budget fått en förstärkning på totalt 2,25 årsarbetare. Antalet patienter är färre än budget, patienterna/brukarna blir allt sämre och kräver mer (fler/längre) insatser och tätare besök och vårdtiderna inom länssjukvården blir allt kortare. Förstärkningen täcker inte nuvarande behov. Rehabenheten redovisar ett stort överskott på grund av flera vakanser. Bostadsanpassningen varierar över tiden och redovisade i år ett underskott på -0,6 mkr. Trenden framöver är nog att bostadsanpassningsbidraget kan fortsätta öka eftersom inriktningen i samhället är att fler vårdas hemma och vårdtiderna på sjukhus blir allt kortare. Sektorgemensamt redovisar ett överskott på +0,7 mkr som bl.a. beror på lägre kostnader för kapitaltjänstkostnader samt telefon- och datakommunikation. Investeringar. Årsbokslut 2008 (belopp i tkr) Årsbokslut 2008 (Belopp i tkr) Budget Utfall Avvikelse Nettoinvesteringar Årsbudget tkr (300 tkr ligger på sektor Arbetsliv och stöd). TA KF tkr (2 000 tkr för behandlingshem ligger på sektor Arbetsliv och stöd). Omdisponering av budget har genomförts till FM-service om totalt -164 tkr för vissa lokalförändringar. Totalt 4 mkr är äskande som tilläggsanslag. Det stora överskottet beror på försening i driftsstart av det nya verksamhets-systemet Treserva (TAäskande 1,5 mkr). Sektorn behöver 1 mkr (TA-äskande) för att finansiera sängar och inventarier till den nya avdelningen på Ytterbyhemmet. Det finns ytterligare behov av 1,5 mkr som äskats till att finansiera takliftar och lokalförändringar för att bl.a. skapa fler trygghetsplatser. Framtid Sektorn åtar sig att i alla delar driva en kostnadseffektiv verksamhet. Behoven ökar stadigt. Människor lever längre med svåra sjukdomar och rörelsehinder än tidigare vilket ställer stora krav på verksamheten. Sektorns budgetåtagande för 2009 är en stor utmaning och framförallt för hemtjänsten i egen regi som har tuffa prislappar och krav på ännu högre flexibilitet/rörlighet. Äldreboendena har fått en förstärkning på grund av Länsstyrelsens rapport, men det har också skett en omfördelning mellan boendena som kräver stor vaksamhet och ekonomiskt handlande. Det blir också en stor utmaning att klara av försenade kostnader för utbildning i verksamhetssystemet (vikariekostnader m.m. på 2,0 mkr) inom nettoram.

14 14(19) Bilaga 1 Resultat per budgetansvar. Årsbokslut 2008 (Belopp i tkr) Tabell 1 - Resultat per budgetansvar Årsbokslut 2008 (Belopp i tkr) Budget Utfall Avvikelse Sektorgemensamt Sektorchef delsumma Äldreomsorg Chef för äldreomsorg Enhetschef för biståndsenhet Enhetschef för resursförmedling Enhetschef för hemtjänst nord Enhetschef för hemtjänst centrum 1 Enhetschef för hemtjänst centrum 2 och Rexegården Enhetschef för hemtjänst väst 1 Enhetschef för hemtjänst väst 2 och Sörgården Enhetschef för Kaprifolen och Gläntan Enhetschef för Ranrikegården Enhetschef för Ekhaga Enhetschef för Solhaga Enhetschef för Båtmansgärdet och larmverksamhet Enhetschef för Ytterbyhemmet, Lekmannagatan 4-6 Enhetschef för Ytterbyhemmet, Lekmannagatan 8-10 Enhetschef för Fridhemskullen våning 1 Enhetschef för Fridhemskullen våning 2 och rehabenheten Delsumma verksamhetschef för hälso- och sjukvården längre Enhetschef för rehabilitering och bostadsanpassning Enhetschef för hemsjukvård Delsumma Totalt Hälso- och sjukvård Chef för hälso- och sjukvård (ansvar upphör 2009 då det inte finns någon

15 15(19) Bilaga 2 Intäkter. Årsbokslut (Belopp i tkr) Tabell 2 Intäkter Årsbokslut 2008 (Belopp i tkr) Sektorgemensamt delsumma Budget Utfall Avvikelse Äldreomsorg Hemtjänstavgifter Övriga vårdavgifter Kostavgifter Bostadshyror inkl boendeavgift Särskild bidrag moms Försäljning inkl kostersättning Årets bidrag för externfinansierade projekt Periodisering av externfinansierade projekt Lönebidrag och driftbidrag från AMS Intäkter från funktionshinderverksamhet en Övriga intäkter Delsumma Hälso- och sjukvård Inkontinensbidrag Bidrag från landstinget för rehabilitering Hemsjukvårdsabonnemang Årets bidrag för externfinansierade projekt Periodisering av externfinansierade projekt Övriga intäkter Delsumma Totalt

16 16(19) Bilaga 3 Personalkostnader. Årsbokslut 2008 (Belopp i tkr) Tabell 3 Personalkostnader Årsbokslut 2008 (Belopp i tkr) Budget Utfall Avvikels e Sektorgemensamt Möjliggöramedel Personalsociala kostnader Övriga personalkostnader Delsumma Äldreomsorg Projekt kundvalsmodeller Projekt införande av Tes Personalkostnader finansierade med externa medel OB-tillägg inkl. po-pålägg Övertidsersättning inkl po-pålägg Sjuklön inkl. po-pålägg Kostnadsersättningar inkl po-pålägg Ofördelad pott Rehabpott Personalsociala kostnader (utbildning, personalvård, rehab m.m. Extraordinära personalkostnader för Ytterbyhemmets om- och tillbyggnad Övriga personalkostnader inkl. po-pålägg (Lön, semesterlön) Delsumma Hälso- och sjukvård Personalkostnader finansierade med externa medel Kostnadsersättningar inkl. po-pålägg Personalsociala kostnader (utbildning, personalvård, rehab m.m. Övriga personalkostnader inkl. po-pålägg (Lön, semesterlön) Delsumma Totalt

17 17(19) Bilaga 4 Övriga kostnader. Årsbokslut 2008 (Belopp i tkr) Tabell 4 Övriga kostnader Årsbokslut 2008 (Belopp i tkr) Budget Utfall Avvikels e Sektorgemensamt Föreningsbidrag Övriga bidrag Lokaler (alla kostnader i kontogrupp 60XX) Bilhyra/billeasing Telefon och datakommunikation Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Delsumma Äldreomsorg Övriga kostnader externfinansierade projekt Periodisering av externfinansierade projekt Extraordinära kostnader för Ytterbyhemmets omoch tillbyggnad Projekt kundvalsmodeller Projekt införande av Tes Projekt valfrihet i hemtjänsten Lokaler (alla kostnader i kontogrupp 60XX) Bilhyra/leasing Livsmedel och färdiglagad mat Köp av tjänster från måltidsorganisationen Besparing måltider Betalningsansvar och köp av platser Hemsjukvårdsbidrag Kapitaltjäntkostnader Övriga kostnader Delsumma Hälso- och sjukvård Bostadsanpassning inkl handläggning Tekniska hjälpmedel Lokaler Bilhyra/billeasing Sjukvårdsartiklar Övriga kostnader externfinansierade projekt Kapitaltjänstkostnader Övriga kostnader Delsumma Totalt

18 18(19) Äldreo msorge n Utveckl ing av stödet till anhörig a Anhöri g 300 Kompe tenstege n- delproje kt berörin gens betydels e i vården Kompe tenssteg endelproje kt Genom brottsmetode n Kompe tenssteg endelproje kt Handle dning i olika former Kompe tenssteg endelproje kt Hemre hab Periodi serade intäkte r Årets intäk ter Sum ma intäk ter Pers onalkost nade r Övriga kostna der Su m ma ko stn ade r Resul tat , N ot Kompe tenssteg endelproje kt skadefö rebygga nde arbete Kompe tenssteg endelproje kt mötespl ats Socialst yrelsen, rehabilit ering Socialst yrelsen, demens vård Socialst yrelsen, sociala innehåll et Socialst yrelsen förebyg gande Hälsooch sjukvår d Socialst yrelsen, sjukgym anstik mot säbo Socialst yrelsen, läkeme delsgenomg ångar Socialst yrelsen, förstärk t läkarme dverkan (hembe sök)

19 19(19) Socialst yrelsen, förstärk t läkarme dverkan (vårdpla ceringar ) Socialst yrelsen, läkartill gång Socialst yrelsen, statistik Totalt Not 1: Bidrag inkommer i efterhand, Not 2: Projektet avslutas i bokslut 2008, Not 3: Finansieras även med KF; central resurs, vilken inte redovisas här i tabellen utan kommungemensamt, Not 4: Regeringen har nyligen fått omdisponeringsansökan beviljad, vilket innebär att underskottet kommer att finansieras med andra medel inom kompetensstegen. s i Juli Aug Sept. Okt Nov De c Tabell Icke verkställda beslut ang. särskilt boende inom ÄO fördelade enl. följande:. Datum SÄBO Demensboende Servicehus Fristående servicelägenheter Antal som tackat nej till erbjuden plats Antal rekryterade timmar från ÄO resursförmedling omräknat till årsarbetare enl. följande Antalet rekryterade timmar 2008 enl. nedan Jan Feb Mar April Maj Jun

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt.

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt. Samverkan mellan landstinget och kommunerna i länet angående Socialstyrelsens stimulansmedel för 2007 när det gäller vården av äldre, 2007-08-24 Ledningen för Landstingets Primärvård bjöd in representanter

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende 1(6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Social- och omsorgsnämnden Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen 2004 Fördelningen av statsbidraget 2001 1 miljard till Gotland 7mkr 2002 1

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni

Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni Bild 1. Presentation SVPL-teamet projekt 4 juni Vi kommer från Äldreomsorgen i Härryda kommun och jag heter Ann Bergström och arbetar som arbetsterapeut och jag heter Karina Gustafsson och arbetar som

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

2012-10-04. Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ers.

2012-10-04. Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-04 Äldrenämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 15 00 16 35 ande Susanne Lundgren (m) Sune Håkansson (rp) Bo Johansson (s) 111 Birger S Svensson (c)

Läs mer

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014

Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Tina Udd Telefon: 08-508 08 000 Till Personlig assistans Personlig assistans Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut Personlig assistans

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsområde Myndighet Diarienummer: VON 2014/1037-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-15 Vård- och omsorgskontoret 2 (11)

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR

Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR Verksamhetsberättelse KOMMUNLEDNINGSSEKTOR 2(8) 1. Verksamhetsöversikt Kommunledningssektorn består av fem enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för kommunkansli och juridik,

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer