GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY"

Transkript

1 GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY VÄXJÖ KOMMUN

2 INNEHÅLL INLEDNING 3 LOGOTYP 4 TYPOGRAFI 11 FÄRGER 15 BILDER 16 SPRÅK 21 TRYCKSAKER 23 KONTORSDOKUMENT 24 WEBB 27 PRESENTATIONSMATERIAL 28 PROFILREKLAM 29 ÖVRIGA TILLÄMPNINGAR 30 MEDIA 33 INFORMATIONSPOLICY 34 KONCERNTILLHÖRIGHET 37 Grafiska profilen hittar du på Antagen av kommunfullmäktige På uppdrag av kommunfullmäktige reviderad och beslutad av kommunchefen Kommunchefen har rätt att revidera grafiska profilen. GRAFISK MANUAL 2

3 INLEDNING Tydlighet. Enhetlighet. Enkelhet. Den kommunövergripande grafiska profilen är en del av vårt ansikte mot omvärlden. Genom tydlighet och enhetlighet blir det lättare för våra medborgare att uppfatta att det är just Växjö kommun som står som avsändare för informationen. Genom ett konsekvent och rätt användande av den grafiska profilen bidrar den till att stärka bilden av Växjö kommun. All kommunikation ska följa den grafiska profilen. Den verkliga genomslagskraften får vi först när den tillämpas av alla och att kommunikationen är tydlig, särskiljande och konsekvent. Det grafiska profilprogrammet beskriver hur Växjö kommuns logotyp ska användas, vilka typsnitt, färger och formspråk som gäller. Profilprogrammet innehåller också ett avsnitt om hur de kommunalt ägda bolagen ska förhålla sig till kommunens grafiska profil. Det är viktigt att vi visar relationen mellan kommun och bolag. Rätt använd underlättar profilprogrammet kommunikationsarbetet. Den effektiviserar framtagandet av material och mottagaren ser snabbt att det är ett material från Växjö kommun. Enkelt och effektivt alltså. Informationsansvaret följer chefskapet och det är därmed chefernas ansvar att den grafiska profilen följs. Som stöd finns förvaltningarnas informatörer och informationsenheten. I det praktiska arbetet med kommunikationen kommer det att uppstå situationer där riktlinjer inte finns att finna i profilprogrammet. Kontakta då alltid informationsansvarig på respektive förvaltning eller informationsenheten. Det grafiska profilprogrammet gäller för hela kommunkoncernen inklusive bolag och målet med profileringsarbetet är att skapa en enhetlig och tydlig bild av Växjö kommun. Med profilprogrammet gör vi det enklare att nå det målet. Ove Dahl kommunchef GRAFISK MANUAL 3

4 LOGOTYP Symbolbild Den 15 september 1939 fastställdes Växjö stadsvapen enligt gällande bestämmelser av kung Gustav V. I samband med nybildandet av Växjö kommun fanns ett stort behov av ett eget kommunvapen ansökte man därför om att stadsvapnet även skulle gälla som kommunvapen kom dagens vapen till genom ett förslag framtaget av Stadsheraldikern. Symbolbilden, Sankt Sigfrid, tillsammans med ordbilden, Växjö kommun, bildar Växjö kommuns logotyp. Symbolbilden (stadsvapnet) får ej användas utan ordbilden. Stadsvapnet får inte förvanskas. Det innebär att symbolen inte får bearbetas grafiskt eller lyftas in i andra sammanhang. Enligt lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar får stadens vapen inte användas i näringsverksamhet utan tillstånd av kommunfullmäktige. Kommunens logotyp är den centrala logotypen vars uppgift är att fungera som huvudavsändare och bärare av kommunens visuella signaler. Den är en gemensam kvalitetsstämpel och tydliggör att Växjö kommun står bakom informationen eller verksamheten. Ordbild Blasonering vapenbeskrivning i ord I fält av silver en av en vågskura bildad, blå stam och däröver en naturfärgad bild av Sankt Sigfrid, stående, klädd i röd klädnad och med gloria av guld samt hållande i högra handen en kräkla och i vänstra en kyrka, båda av guld. Logotypen ska användas i all extern och intern kommunikation där kommunen står som avsändare eller på något sätt medverkar. Det är en skyldighet för samtliga verksamheter i Växjö kommun nämnder, förvaltningar, enheter och avdelningar att använda den. Genom att konsekvent följa de riktlinjer som gäller för hur vi använder vår logotyp förstärks varumärket Växjö kommun. GRAFISK MANUAL 4

5 Färgangivelser De färger som förekommer i kommunens logotyp är röd, gul, blå, grå och svart. Följande färgangivelser gäller för PMS- respektive CMYK-färger: Logotypen får återges i fyra versioner: fyrfärg, svart, negativt (vit text) samt vit text och vapen i fyrfärg. Detta gäller såväl stående som liggande logotyp. Fyrfärg Svart PMS Gul 124 PMS Röd 186 PMS Grå 428 CMYK C: 0 M:28 Y: 100 K: 6 CMYK C: 0 M:100 Y: 81 K: 4 CMYK C: 2 M:0 Y: 0 K: 18 Negativ (vit text) Vit och fyrfärg PMS Svart CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 PMS Blå 293 CMYK C: 100 M:57 Y: 0 K: 2 PMS och CMYK PMS står för Pantone Matching System och är ett system av färdigblandade färger. CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow och Keycolor (svart) och detta är ett färgsystem som används vid fyrfärgstryck. GRAFISK MANUAL 5

6 Versioner Minsta tillåtna storlek och frizon För att kommunens logotyp ska passa i alla sammanhang finns en stående och en liggande version. Den stående versionen används på brev, korrespondenskort, visitkort, blanketter, kuvert samt i annonser och broschyrer. Den liggande versionen används till exempel på skyltar och i annonser där det krävs en annan form på logotypen. Speciella riktlinjer för webbplatser är framtagna och finns på Insidan, insidan.vaxjo.se Logotypen finns också som engelsk och tysk variant. Logotypen ska synas och uppmärksammas, men den får samtidigt inte dominera så att budskapet skyms. Minsta tillåtna storlek för den stående logotypen är 19,5 mm bred och 8,8 mm hög och för den liggande logotypen 40,5 mm bred och 6 mm hög. På presentartiklar anpassas logotypens storlek efter produkten. 8,8 mm 6 mm 19,5 mm 40,5 mm Frizon Runt logotypen ska det alltid finnas en frizon i en höjd av det versala V:et i logotypen. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare blir avsändaren. V V V V GRAFISK MANUAL 6

7 Fel användning Rätt användning Här ser du några exempel på felaktig användning av logotypen. Är du osäker på hur logotypen får användas kontakta informationsenheten. Det är tillåtet att använda kommunens logotyp mot olika bakgrunder, undvik dock oroliga bakgrunder som kan försämra logotypens synlighet. Ljus bakgrund Mörk bakgrund FÖRVALTNINGSNAMN GRAFISK MANUAL 7

8 Projektlogotyper och särprofilering Projektlogotyp Projekt som bedrivs i kommunal regi och varar under en avgränsad tid, får ha egna projektlogotyper. Rekommendationen är dock att försöka begränsa användandet av projektlogotyper i så hög utsträckning som möjligt. Projektlogotypen ska alltid användas tillsammans med Växjö kommuns logotyp och båda ska vara proportionerligt lika stora. Logotypen tas fram i samråd med informationsenheten. Särprofilering Vissa verksamheter inom Växjö kommun får profilera sig med egen logotyp. Särprofileringslogotypen ska alltid användas tillsammans med Växjö kommuns logotyp och båda ska vara proportionerligt lika stora. För att få särprofilera sig med egen logotyp, krävs godkännande av kommunchefen. Formulär för ansökan finns på Insidan, insidan.vaxjo.se. För att få profilera sig med egen logotyp gäller följande kriterier: Verksamheten har egen fysisk plats. Verksamheten är konkurrensutsatt. Verksamheten möter publik och anordnar egna arrangemang. Endast godkända särprofileringslogotyper får förekomma. GRAFISK MANUAL 8

9 Godkända färgkombinationer GRAFISK MANUAL 9

10 Platsvarumärket Platsvarumärket ska användas när vi marknadsför Växjö som etableringsort, bostadsort, turistort, evenemangsort eller studentort. Logotypen är även fri för företag, organisationer och föreningar att använda. Platsvarumärket används som avsändare i det material som marknadsför platsen Växjö kommun och som i första hand riktar sig till de som i dag inte bor eller verkar i kommunen. I det material som produceras av nätverket Expansiva Växjö står platsvarumärket som ensam avsändare. I övrigt material ska det alltid finnas en organisatorisk avsändare. Generellt ska anställda i Växjö kommun inte använda platsvarumärket Växjö Europas grönaste stad, som visas här till vänster. Platsvarumärket har en egen grafisk profil. Platsvarumärket tillsammans med kommunens logotyp När logotypen används tillsammans med en eller flera andra logotyper ska logotypen anpassas så att den upplevs som mindre än huvudavsändaren. I det material som Växjö kommun producerar ska kommunen alltid stå som organisatorisk avsändare. Om produktionen anses tillföra platsvarumärket något ska den stämplas med platsvarumärket. Platsvarumärket ska placeras på första sidan. Devisen Europas grönaste stad ska alltid finnas med under kommunens logotyp. Kontorsdokument är organisationens egna och anses inte tillföra platsvarumärket något. På dessa dokument ska platsvarumärket inte användas. GRAFISK MANUAL 10

11 TYPOGRAFI ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Myriad ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Adobe Caslon Typografin har som sin viktigaste uppgift att göra texten så lättillgänglig och läsvänlig som möjligt. Precis så som information från Växjö kommun ska vara. Därför har vi två utvalda teckensnitt som ska användas i all skriven text i trycksaker och annonser Myriad och Adobe Caslon. Båda har god läsbarhet och kompletterar varandra på ett bra sätt. I målgruppsanpassat informationsmaterial kan Myriad och Adobe Caslon kompletteras med ett effekttypsnitt i rubriker och enstaka mycket korta meningar. Effekttypsnitt ska dock användas sparsamt och får aldrig ta överhand. I kontorsdokument som till exempel brev, protokoll, enklare broschyrer och foldrar använder vi Times New Roman för löpande text och styckerubriker samt Arial för huvud-, under- och mellanrubriker samt övrig text. Läs mer om detta på sidan 24. Arial används för webbplatser. Läs mer om detta på sidan 27. Genom att vi håller oss till våra bestämda typsnitt tydliggör vi att det är Växjö kommun som är avsändare. GRAFISK MANUAL 11

12 Typsnitt Myriad Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Myriad Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Myriad Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Myriad används till rubriker, mellanrubriker, ingresser samt i kortare brödtexter i allt från visitkort till trycksaker och annonser. Myriad finns i en rad olika skärningar. Trots att det handlar om ett och samma typsnitt så skulle det enhetliga uttrycket gå förlorat om alla varianter var tillåtna, därför använder vi oss bara av Myriad Roman, Myriad Bold, Myriad Italic samt Myriad Bold Italic. Myriad skapades 1992 av Robert Slimbach och Carol Twomblywith, men har redan blivit en klassiker. Det är lätt, tillgängligt och väldigt tydligt. Ett mjukt och inbjudande typsnitt som fungerar bra såväl för den största rubrik som för den minsta bildtext. Myriad Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL 12

13 Adobe Caslon Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Caslon Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe CaslonItalic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Caslon passar att användas i de flesta sammanhang, i första hand till brödtexter. Lämplig storlek för brödtext är 9 12 punkter (Synskadades riksförbund rekommenderar punkter) och 7 9 punkter för adressuppgifter. Precis som Myriad så finns en mängd olika skärningar av Adobe Caslon, men för att skapa enhetlighet använder vi oss bara av Adobe Caslon Regular, Adobe Caslon Bold, Adobe Caslon Italic och Adobe Caslon Bold Italic. När du är osäker, använd Caslon, är ett uttryck som sättare arbetat efter i generationer. Caslon skapades redan 1722 av den engelske grafikern William Caslon. Caslon är ett vackert och läsvänligt typsnitt. Det drar inte uppmärksamhet till sig men är inte heller tråkigt. Adobe Caslon Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL 13

14 Typografiska tips för trycksaker Rubrik Ingress Brödtext Mellanrubrik En exempeltext Här är ett exempel på hur man tillämpar typografiska regler för att göra en text lättläst och snygg. I ingressen kan du gärna öka radavståndet lite jämfört med brödtexten. Det första stycket i ett avsnitt (eller efter en rubrik) sätts alltid utan indrag. Följande stycken sätts med ett indrag som är en fyrkant stor. Är texten 10 punkters stor som här, så ska indraget vara 10 punkter. Nytt avsnitt och mellanrubrik När du vill markera starten på ett nytt avsnitt använder du en blankrad. Om du vill kan du lägga till en mellanrubrik. Ett avsnitt kan innehålla flera stycken som markeras med ett indrag. Listor som är insprängda i löptext bör föregås och följas av en blankrad. De bör också sättas med en tabb lika stor som indragen i löptexten. Ett så kallat hängande indrag används ofta när man vill ha en kort ledtext som inledning på stycket. Det används också för uppställningar som till exempel källförteckningar eller listor med korta beskrivningar. Bra typografi handlar inte bara om vilket typsnitt man väljer. 1. Teckenstorlek (eller grad) mäts i punkter. För löptext i böcker och broschyrer är det lämpligt med 9 12 punkter med ett radavstånd som är 2 4 punkter större än tecknet. Synskadades riksförbund rekommenderar en teckenstorlek på punkter. 2. För adressuppgifter kan 7 9 punkter användas. 3. En tumregel är att en text som är tryckt på papper ska vara tecken (10 12 ord) per rad för optimal läsbarhet. 4. Var sparsam med grafiska markeringar som kursiv, fet stil, understrykning, versaler eller olika teckenstorlekar. För många grafiska varianter tröttar ut läsaren. En text med endast stora bokstäver är svårläst. 5. Använd raka vänstermarginaler och ojämn höger rak högermarginal ger gluggig text och många avstavningar. 6. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik och brödtext. 7. Ordentligt tilltagna marginaler ökar läsbarheten och gör sidan lugnare. 8. Svart text på vit botten ger i längden bäst läsbarhet. 9. Indrag vid löpande text ska vara en fyrkant stora. Använder du 10 punkters teckenstorlek ska du använda 10 punkters indrag. Indrag ska inte användas direkt efter blankrad. GRAFISK MANUAL 14

15 BASFÄRGER PMS Röd % 40 % PMS Blå % 40 % Vår färgskala är baserad på färgerna i Sankt Sigfrid. Detta är färger som dessutom symboliserar vår kommun på ett bra sätt det röda för Småland, lingon och röda stugor, blått för rent vatten och luft samt gult för värme, närhet och gott värdskap. Dessutom har vi lagt till en grön färg för att illustrera vårt miljöarbete i Europas grönaste stad. CMYK C: 0 M:100 Y: 81 K: 4 CMYK C: 100 M:57 Y: 0 K: 2 Ett konsekvent användande av dessa färger ger tydlig igenkänning och bidrar till att stärka vårt varumärke. Använd toningar av färgerna som komplement. I målgruppsanpassat informationsmaterial kan paletten kompletteras med effektfärger. PMS Gul 124 CMYK C: 0 M:28 Y: 100 K: 6 60 % 40 % PMS Ljusgrön 376 CMYK C: 55 M: 0 Y: 100 K: 0 60 % 40 % Ingen förvaltning eller enhet får göra en av färgerna till sin. Färgerna är tänkta att användas fritt. PMS Svart CMYK C: 40 M: 30 Y: 30 K: 100 Absolut svart I text eller små ytor använder man blandningen 100 % svart (Keycolor) men när stora ytor ska vara riktigt svarta är det bättre med en blandning är bara en rekommendation, för bästa resultat fråga det aktuella tryckeriet. PMS Grå 428 CMYK C: 2 M:0 Y: 0 K: 18 GRAFISK MANUAL 15

16 BILD Bildspråk Bilden är en av de viktigaste delarna i den grafiska profilen. En grafisk profil kan dock inte bestämma vad en bild ska föreställa det är upp till ämnet, syftet och målgruppen. Bilder kan fylla olika syften. De kan till exempel användas för att skapa en viss känsla eller för att förstärka innehållet i en text. Verksamhetsbilder är bilder som visar vår dagliga verksamhet. Profilbilder ska hjälpa till att stärka bilden av Växjö kommun Europas grönaste stad. Bilden ska skapa en känsla av delaktighet, nyfikenhet och engagemang. Detta kan man göra genom att välja bilder som är tagna i aktiv verksamhet gärna närbilder med ögonkontakt. Hellre bilder på människor än på hus och hellre på individer än på grupper. Ledorden är Upphovsrätt Enligt lagen om upphovsrätt har en upphovsman rättsligt skydd till sin bild, som till exempel fotografier och illustrationer. Man kan därför inte använda vilka bilder som helst. Informationsenheten har tagit fram ett avtal gällande bildanvändning mellan Växjö kommun och fotografer. Avtalet beskriver hur vi får använda bilderna. Bland annat får bilderna användas av alla förvaltningar i material producerat i Växjö kommuns namn, såväl tryckt som webb. Växjö kommun har rätt att beskära, redigera och ändra i bilderna. Bilderna får däremot ej användas i politiskt syfte eller av massmedia, kommunala bolag och kommunalförbund utan att fotografen kontaktas för att göra upp om rättigheter och kostnad. Tänk även på att ha medgivande från personer som är med på bilderna. glädje spontanitet kvalité kunskap mångfald empati omtanke självsäkerhet jämställdhet charm Mer om avtalet och vilka fotografer som skrivit under det hittar du på Insidan, insidan.vaxjo.se Är du osäker på hur bilderna får användas kontakta informationsenheten. GRAFISK MANUAL 16

17 GRAFISK MANUAL 17

18 GRAFISK MANUAL 18

19 Illustrationer Ibland kan en illustration vara bättre och mer informativ än ett fotografi. Om du använder dig av illustrationer ska dessa alltid vara enhetliga i en produktion och spegla innehållet i texten. Avänd aldrig Clipart! GRAFISK MANUAL 19

20 Diagram och tabeller Diagram Ett diagram har som uppgift att förenkla och tydliggöra statistik och sifferuppgifter. Därför är det viktigt att vi gör diagrammen enkla och tydliga utan skuggor, perspektiv och murriga färger. Kombinationen av färger är viktig. Genom att använda endast två färger eller toner av en färg skapas ett lugnt intryck. Använd gärna färgerna från vår palett (se sidan 15) och välj färger så att de passar resten av trycksaken När Växjö kommun jämförs med andra ska Växjö kommuns färg vara den mörkaste. VÄXJÖ KALMAR JÖNKÖPING Pendling efter kön 2007 Män Kvinnor Inpendling Från övriga kommuner i länet Från övriga län Tabeller Tabellerna ska endast innehålla en färg, i olika nyanser. Exempelvis mörkblå i huvudet, mellanblå till fältet för underrubrik och totalsumma, samt ljusblå och vitt till tabellfälten. Fälten bör vara minst 3,5 mm höga. Ytterligare linjer eller boxar runt text och fält bör undvikas. Vid behov av större teckenstorlek ska höjden på fälten justeras så att de matchar teckenstorleken. GRAFISK MANUAL 20

21 SPRÅK En grundläggande regel är att alltid skriva enkelt, begripligt och korrekt. Försök vara så konkret som möjligt. En god regel är att inledande meningar ger svar på frågorna när, var, hur, varför och vem? Undvik interna uttryck och förkortningar som kan vara svåra att förstå för andra. Namnet på förvaltningar, enheter och kontor betraktas i regel inte som egennamn utan skrivs alltid med liten begynnelsebokstav i löpande text. Detsamma gäller för namn på nämnder samt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Även titlar skrivs alltid med liten begynnelsebokstav. Namnen på alla politiska partier skrivs med stor begynnelsebokstav. Även initialförkortningarna skrivs med stor bokstav exempelvis M, S, C, FP. Detta gäller också när partibeteckningen står inom parantes efter personnamn: Anders Andersson (M). När partibeteckningen inte utgör ett namn skrivs den med liten bokstav: socialdemokraten Sven Svensson. Förkortningar bör användas sparsamt och endast när det gäller vedertagna sådana som till exempel bl.a. (bland annat), d.v.s. (det vill säga), etc. (et cetera) och t.o.m. (till och med). Vi använder ordet webbplats när vi pratar om våra sidor på webben. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska Växjö kommun följa Språkrådets Svenska skrivregler. Läs mer på Exempel på användning av stor och liten bokstav i löpande text kommunledningskontoret, skol- och barnomsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen, arbete och välfärd. skol- och barnomsorgsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, omsorgsnämnden, gymnasienämnden. mångfaldsutskottet, kommundelsrådet i Lammhult, valnämnden, överförmyndarnämnden. landstinget, Växjöbo, stadsbiblioteket, Växjö stadsbibliotek, simhallen, Värendsvallen, komvux, arbetsförmedlingen. Växjö kommun skrivs alltid med versalt V och gement k. Namn på förvaltningar och nämnder gymnasieförvaltningen kommunledningsförvaltningen kultur- och fritidsförvaltningen miljö- och hälsoskyddskontoret omsorgsförvaltningen skol- och barnomsorgsförvaltningen arbete och välfärd stadsbyggnadskontoret tekniska förvaltningen gymnasienämnden kommunstyrelsen kulturnämnden/fritidsnämnden miljö- och hälsoskyddsnämnden omsorgsnämnden skol- och barnomsorgsnämnden nämnden för arbete och välfärd byggnadsnämnden tekniska nämnden GRAFISK MANUAL 21

22 Klarspråk och lättläst Klarspråk Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Klarspråk riktar sig till dem som har fullgod läsförmåga. På Språkrådets hemsida, under fliken Klarspråk finns en liten folder med goda råd att ladda ner. Där finns också ett klarspråkstest som hjälper dig att ta reda på hur begriplig en text är. Lättläst Lättläst är för de personer som är läsovana eller har lässvårigheter och som inte kan tillgodogöra sig information på klarspråk. Det ena utesluter inte det andra, utan de två språkformerna kompletterar varandra. Enligt undersökningar är det 25 % som inte kan läsa och återberätta en vanlig nyhetsartikel. Många av dessa behöver lättläst information. På Centrum för Lättlästs webbplats, kan du läsa mer om lättläst. Tänk på att all information från Växjö kommun ska vara skriven på klarspråk. Viss information, beroende på målgrupp, måste även tillhandahållas i en lättläst variant. GRAFISK MANUAL 22

23 TRYCKSAKER Broschyrer, foldrar, flygblad, annonser och annat material ska målgruppsanpassas och utformas på ett sätt som förstärker kommunens identitet. I enkelsidiga trycksaker ska kommunens logotyp sitta i övre eller nedre högra hörnet. I dubbelsidiga eller flersidiga trycksaker ska kommunens logotyp placeras på baksidan. Allt marknadsförings- och informationsmaterial ska produceras i samråd med informatören/kommunikatören på din förvaltning eller kommunikationsenheten. Växjö kommun har central upphandling av kommunikationsbyråtjänster. Upphandlingen gäller all kommunal verksamhet. För mer information om vilka uppdrag som ingår i respektive del, kontaktuppgifter, priser med mera finns på insidan, insidan.vaxjo.se/kommunikationsbyratjanster Dessa byråer anlitas i respektive del: Gymnasieförvaltningen, Box 1222, Växjö, tel , Strategisk kommunikationsplanering/fullservicebyrå, del 1 Länge Leve Kommunikation AB, Malmö Löpande och enklare uppdrag, del 2 Kalmar Kreation AB Uppdrag med särskilt kreativt och färgstarkt uttryck och/eller särskilda krav på bildspråk/bildbehandling, del 3 Bläck & Co Reklambyrå AB, Växjö Avtalen gäller från och med till och med Foto Emelie Helldén Kommunikationsbyråerna ska följa kommunens grafiska profil. GRAFISK MANUAL 23

24 KONTORSDOKUMENT Times New Roman Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö På brev, protokoll, kallelser, yttranden, fax, korrespondenskort, visitkort med mera ska kommunens logotyp alltid vara placerad i övre högra hörnet. I fall där logotyp för projekt eller särprofilering förekommer ska denna placeras i övre vänstra hörnet, i jämnhöjd med kommunens logotyp och i samma proportioner. I kontorsdokument som till exempel brev, protokoll, enklare broschyrer och foldrar använder vi Times New Roman för löpande text och styckerubriker samt Arial för huvud-, under- och mellanrubriker samt övrig text. Det är viktigt att avsändarinformationen på korrespondensmaterial (till exempel visitkort och brev), trycksaker och dokument är så tydlig som möjlig så att mottagaren lätt både kan identifiera och komma i kontakt med avsändaren. Blanketter I avvaktan på digital blanketthantering används redan befintliga blanketter. Vid all nyproduktion av blanketter ska logotypen placeras i övre höger hörn. Typsnittet ska vara Arial. Blanketter som riktar sig externt samt blanketter som är gemensamma för alla förvaltningar ska vid utformningen göras i samråd med informationsenheten. GRAFISK MANUAL 24

25 Standardmall för brev Särprofilering Logotyp för projekt och särprofilering placeras i det övre vänstra hörnet. Datum Arial 9 punkter Placering av logotyp Kommunens logotyp placeras i det övre högra hörnet. Avsändare och handläggare Förnamn, Efternamn, Arial fet 10 punkter Titel, Arial kursiv 10 punkter Telefonnummer Arial 10 punkter Brödtext och löpande text Times New Roman 12 punkter För- och efternamn titel Tel Huvudrubrik Kalle Karlsson Adress Postort Brödtexten börjar här med Times New Roman, 12 p. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Mottagare Anpassat för fönsterkuvert. Arial 10 punkter 1. Huvudrubrik Arial fet 14 punkter Fler rubriknivåer Fler än fyra rubriknivåer kan bli svårt för läsaren att hålla reda på. Kuvert Kuvert finns färdigtryckta med kommunens logotyp. Beställs enligt upphandlingsenhetens ramavtal. Vid användning av logotyp för särprofilering ska den placeras i nedre vänstra hörnet i proportion till Växjö kommuns logotyp. 2. underrubrik Brödtexten börjar här med Times New Roman, 12 p. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. 3. Mellanrubrik Brödtexten börjar här med Times New Roman, 12 p. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. 2. Underrubrik Arial fet 12 punkter, versaler 3. Mellanrubrik Arial fet 12 punkter Vid tveksamheter rådfråga alltid informatören på din förvaltning eller informationsenheten. 4. Styckerubrik Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. 4. Styckerubrik Times New Roman fet 12 punkter senheten g Arbetsplats och förvaltning eller nämnd Arbetsplatsens namn ska alltid skrivas 1 (2) först. Är arbetsplatsen en förvaltning eller nämnd skrivs denna i versaler max två nivåer. Arial 10 punkter, versaler, Arial 10 punkter Hälsningsfras Namnförtydligande titel VÄXJÖ YRKESHÖGSKOLA Gymnasieförvaltningen Postadress Box 0000, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 00 Tel Mobil Fax Org.nr Bg E-post 1 (2) Avslutning Brev avslutas med en underskrift och namnförtydligande Sidnummer Sidan 1 av 2. Arial 9 punkter Adressuppgifter Tillhörande förvaltnings-/nämndsuppgifter skrivs i sidfoten. Arial fet 9 punkter, Arial 9 punkter GRAFISK MANUAL 25

26 Korrespondenskort och visitkort Korrespondenskort och visitkort beställs direkt från Insidan, insidan.vaxjo.se Särprofilering Logotyp för projekt och särprofilering placeras i det övre vänstra hörnet. Nivåer Generellt ska arbetsplatsens namn komma först. Det är viktigare ur ett mottagarperspektiv att verksamheten som brukaren/kunden har kontakt med är avsändare, till exempel när informationen kommer från en skola eller ett vårdboende. Då finns det ingen anledning att i avsändaren beskriva kommunens organisation. Förnamn Efternamn titel Förnamn Efternamn titel VÄXJÖ YRKESHÖGSKOLA Gymnasieförvaltningen Post Box 1222, Växjö Besök Västra Esplanaden 17 Tel XXX XX Mobil XXXX-XX XX XX Fax 0470-XXX XX E-post Titel Skrivs alltid med liten begynnelsebokstav. Särprofilering Webbplatsens direktadress skrivs alltid sist VÄXJÖ YRKESHÖGSKOLA Gymnasieförvaltningen Post Box 1222, Växjö Besök Västra Esplanaden 17 Tel XXX XX Mobil XXXX-XX XX XX Fax 0470-XXX XX E-post Arbetsplats och förvaltning eller nämnd Arbetsplatsens namn ska alltid skrivas först. Är arbetsplatsen en förvaltning eller nämnd skrivs denna i versaler max två nivåer. GRAFISK MANUAL 26

27 WEBBPLATSER OCH E-POST Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial används för webbplatser. Övriga riktlinjer för webbplatser, till exempel regler för box- och profilbilder, makrosajter et cetera finns publicerade på Insidan, insidan. vaxjo.se Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Signatur för e-post E-postsignaturen ska ha enhetlig avsändarinformation samt skrivas med typsnittet Arial, storlek punkter och i svart färg. Illustrationen nedan visar vad som ska framgå av signaturen. E-postmeddelandet skrivs med Arial i valfri teckenstorlek mellan punkter. Eventuell byline (till exempel Tänk på miljön innan du skriver ut e-brev och bifogade filer) ska skrivas med två blankraders avstånd efter signaturen, i samma storlek och enbart med text. E-postsignatur steg för steg Ulrika Parment webbredaktör Informationsenheten Kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, Box 1222, Växjö Tel Mobil Öppna Microsoft Outlook. 2. Välj Verktyg på menyraden överst i Outlook och sedan Alternativ i undermenyn. 3. Välj fliken E-postformat, tryck Signaturväljaren längst ner. 4. I det nya fönstret väljer du Nytt. 5. Ge den nya signaturen ett namn och tryck på nästa. 6. Ett nytt fönster öppnas. Tryck på teckensnitt. Välj teckensnitt Arial, stil normal, storlek punkter. Tryck OK. 7. Skriv in den information du vill ha som autosignatur i textfältet. Tryck på Slutför. 8. Tryck på OK för att spara din nya signatur. När du kommer tillbaka till E-postformat väljer du den nya signaturen som Standard. Tryck OK. GRAFISK MANUAL 27

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

in l e d inledning ning

in l e d inledning ning inledning inledning Grafisk manual för Stockholms stad. version 2.0. 2009 Den grafiska manualen ska bidra till att arbetet med kommunikation kring stadens verksamheter ska bli enklare. inledning Vår grafiska

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun

KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun KONTORSHANDBOKEN för Falkenbergs kommun 1 Produktionsansvarig: Henrik Lundahl, Kanslichef Grafisk formgivning: Rosanna Dalibor Beijer, kommunikatör Källa foto: Falkenbergs kommun, Jesper Anhede, Christel

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy 2015-04-30 1 (4) Kommunikationspolicy Syftet med en kommunikationspolicy Denna kommunikationspolicy, som är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för alla medarbetare, ska ligga till grund för

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

På läsarens sida. Språkhandbok för Skellefteå kommun

På läsarens sida. Språkhandbok för Skellefteå kommun På läsarens sida Språkhandbok för Skellefteå kommun juni 2012 På läsarens sida Klarspråksgrupp På läsarens sida utvecklas och kompletteras av en så kallad klarspråksgrupp, bestående av representanter från

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer