GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY"

Transkript

1 GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY VÄXJÖ KOMMUN

2 INNEHÅLL INLEDNING 3 LOGOTYP 4 TYPOGRAFI 11 FÄRGER 15 BILDER 16 SPRÅK 21 TRYCKSAKER 23 KONTORSDOKUMENT 24 WEBB 27 PRESENTATIONSMATERIAL 28 PROFILREKLAM 29 ÖVRIGA TILLÄMPNINGAR 30 MEDIA 33 INFORMATIONSPOLICY 34 KONCERNTILLHÖRIGHET 37 Grafiska profilen hittar du på Antagen av kommunfullmäktige På uppdrag av kommunfullmäktige reviderad och beslutad av kommunchefen Kommunchefen har rätt att revidera grafiska profilen. GRAFISK MANUAL 2

3 INLEDNING Tydlighet. Enhetlighet. Enkelhet. Den kommunövergripande grafiska profilen är en del av vårt ansikte mot omvärlden. Genom tydlighet och enhetlighet blir det lättare för våra medborgare att uppfatta att det är just Växjö kommun som står som avsändare för informationen. Genom ett konsekvent och rätt användande av den grafiska profilen bidrar den till att stärka bilden av Växjö kommun. All kommunikation ska följa den grafiska profilen. Den verkliga genomslagskraften får vi först när den tillämpas av alla och att kommunikationen är tydlig, särskiljande och konsekvent. Det grafiska profilprogrammet beskriver hur Växjö kommuns logotyp ska användas, vilka typsnitt, färger och formspråk som gäller. Profilprogrammet innehåller också ett avsnitt om hur de kommunalt ägda bolagen ska förhålla sig till kommunens grafiska profil. Det är viktigt att vi visar relationen mellan kommun och bolag. Rätt använd underlättar profilprogrammet kommunikationsarbetet. Den effektiviserar framtagandet av material och mottagaren ser snabbt att det är ett material från Växjö kommun. Enkelt och effektivt alltså. Informationsansvaret följer chefskapet och det är därmed chefernas ansvar att den grafiska profilen följs. Som stöd finns förvaltningarnas informatörer och informationsenheten. I det praktiska arbetet med kommunikationen kommer det att uppstå situationer där riktlinjer inte finns att finna i profilprogrammet. Kontakta då alltid informationsansvarig på respektive förvaltning eller informationsenheten. Det grafiska profilprogrammet gäller för hela kommunkoncernen inklusive bolag och målet med profileringsarbetet är att skapa en enhetlig och tydlig bild av Växjö kommun. Med profilprogrammet gör vi det enklare att nå det målet. Ove Dahl kommunchef GRAFISK MANUAL 3

4 LOGOTYP Symbolbild Den 15 september 1939 fastställdes Växjö stadsvapen enligt gällande bestämmelser av kung Gustav V. I samband med nybildandet av Växjö kommun fanns ett stort behov av ett eget kommunvapen ansökte man därför om att stadsvapnet även skulle gälla som kommunvapen kom dagens vapen till genom ett förslag framtaget av Stadsheraldikern. Symbolbilden, Sankt Sigfrid, tillsammans med ordbilden, Växjö kommun, bildar Växjö kommuns logotyp. Symbolbilden (stadsvapnet) får ej användas utan ordbilden. Stadsvapnet får inte förvanskas. Det innebär att symbolen inte får bearbetas grafiskt eller lyftas in i andra sammanhang. Enligt lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar får stadens vapen inte användas i näringsverksamhet utan tillstånd av kommunfullmäktige. Kommunens logotyp är den centrala logotypen vars uppgift är att fungera som huvudavsändare och bärare av kommunens visuella signaler. Den är en gemensam kvalitetsstämpel och tydliggör att Växjö kommun står bakom informationen eller verksamheten. Ordbild Blasonering vapenbeskrivning i ord I fält av silver en av en vågskura bildad, blå stam och däröver en naturfärgad bild av Sankt Sigfrid, stående, klädd i röd klädnad och med gloria av guld samt hållande i högra handen en kräkla och i vänstra en kyrka, båda av guld. Logotypen ska användas i all extern och intern kommunikation där kommunen står som avsändare eller på något sätt medverkar. Det är en skyldighet för samtliga verksamheter i Växjö kommun nämnder, förvaltningar, enheter och avdelningar att använda den. Genom att konsekvent följa de riktlinjer som gäller för hur vi använder vår logotyp förstärks varumärket Växjö kommun. GRAFISK MANUAL 4

5 Färgangivelser De färger som förekommer i kommunens logotyp är röd, gul, blå, grå och svart. Följande färgangivelser gäller för PMS- respektive CMYK-färger: Logotypen får återges i fyra versioner: fyrfärg, svart, negativt (vit text) samt vit text och vapen i fyrfärg. Detta gäller såväl stående som liggande logotyp. Fyrfärg Svart PMS Gul 124 PMS Röd 186 PMS Grå 428 CMYK C: 0 M:28 Y: 100 K: 6 CMYK C: 0 M:100 Y: 81 K: 4 CMYK C: 2 M:0 Y: 0 K: 18 Negativ (vit text) Vit och fyrfärg PMS Svart CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 PMS Blå 293 CMYK C: 100 M:57 Y: 0 K: 2 PMS och CMYK PMS står för Pantone Matching System och är ett system av färdigblandade färger. CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow och Keycolor (svart) och detta är ett färgsystem som används vid fyrfärgstryck. GRAFISK MANUAL 5

6 Versioner Minsta tillåtna storlek och frizon För att kommunens logotyp ska passa i alla sammanhang finns en stående och en liggande version. Den stående versionen används på brev, korrespondenskort, visitkort, blanketter, kuvert samt i annonser och broschyrer. Den liggande versionen används till exempel på skyltar och i annonser där det krävs en annan form på logotypen. Speciella riktlinjer för webbplatser är framtagna och finns på Insidan, insidan.vaxjo.se Logotypen finns också som engelsk och tysk variant. Logotypen ska synas och uppmärksammas, men den får samtidigt inte dominera så att budskapet skyms. Minsta tillåtna storlek för den stående logotypen är 19,5 mm bred och 8,8 mm hög och för den liggande logotypen 40,5 mm bred och 6 mm hög. På presentartiklar anpassas logotypens storlek efter produkten. 8,8 mm 6 mm 19,5 mm 40,5 mm Frizon Runt logotypen ska det alltid finnas en frizon i en höjd av det versala V:et i logotypen. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare blir avsändaren. V V V V GRAFISK MANUAL 6

7 Fel användning Rätt användning Här ser du några exempel på felaktig användning av logotypen. Är du osäker på hur logotypen får användas kontakta informationsenheten. Det är tillåtet att använda kommunens logotyp mot olika bakgrunder, undvik dock oroliga bakgrunder som kan försämra logotypens synlighet. Ljus bakgrund Mörk bakgrund FÖRVALTNINGSNAMN GRAFISK MANUAL 7

8 Projektlogotyper och särprofilering Projektlogotyp Projekt som bedrivs i kommunal regi och varar under en avgränsad tid, får ha egna projektlogotyper. Rekommendationen är dock att försöka begränsa användandet av projektlogotyper i så hög utsträckning som möjligt. Projektlogotypen ska alltid användas tillsammans med Växjö kommuns logotyp och båda ska vara proportionerligt lika stora. Logotypen tas fram i samråd med informationsenheten. Särprofilering Vissa verksamheter inom Växjö kommun får profilera sig med egen logotyp. Särprofileringslogotypen ska alltid användas tillsammans med Växjö kommuns logotyp och båda ska vara proportionerligt lika stora. För att få särprofilera sig med egen logotyp, krävs godkännande av kommunchefen. Formulär för ansökan finns på Insidan, insidan.vaxjo.se. För att få profilera sig med egen logotyp gäller följande kriterier: Verksamheten har egen fysisk plats. Verksamheten är konkurrensutsatt. Verksamheten möter publik och anordnar egna arrangemang. Endast godkända särprofileringslogotyper får förekomma. GRAFISK MANUAL 8

9 Godkända färgkombinationer GRAFISK MANUAL 9

10 Platsvarumärket Platsvarumärket ska användas när vi marknadsför Växjö som etableringsort, bostadsort, turistort, evenemangsort eller studentort. Logotypen är även fri för företag, organisationer och föreningar att använda. Platsvarumärket används som avsändare i det material som marknadsför platsen Växjö kommun och som i första hand riktar sig till de som i dag inte bor eller verkar i kommunen. I det material som produceras av nätverket Expansiva Växjö står platsvarumärket som ensam avsändare. I övrigt material ska det alltid finnas en organisatorisk avsändare. Generellt ska anställda i Växjö kommun inte använda platsvarumärket Växjö Europas grönaste stad, som visas här till vänster. Platsvarumärket har en egen grafisk profil. Platsvarumärket tillsammans med kommunens logotyp När logotypen används tillsammans med en eller flera andra logotyper ska logotypen anpassas så att den upplevs som mindre än huvudavsändaren. I det material som Växjö kommun producerar ska kommunen alltid stå som organisatorisk avsändare. Om produktionen anses tillföra platsvarumärket något ska den stämplas med platsvarumärket. Platsvarumärket ska placeras på första sidan. Devisen Europas grönaste stad ska alltid finnas med under kommunens logotyp. Kontorsdokument är organisationens egna och anses inte tillföra platsvarumärket något. På dessa dokument ska platsvarumärket inte användas. GRAFISK MANUAL 10

11 TYPOGRAFI ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Myriad ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstu vwxyzåäö Adobe Caslon Typografin har som sin viktigaste uppgift att göra texten så lättillgänglig och läsvänlig som möjligt. Precis så som information från Växjö kommun ska vara. Därför har vi två utvalda teckensnitt som ska användas i all skriven text i trycksaker och annonser Myriad och Adobe Caslon. Båda har god läsbarhet och kompletterar varandra på ett bra sätt. I målgruppsanpassat informationsmaterial kan Myriad och Adobe Caslon kompletteras med ett effekttypsnitt i rubriker och enstaka mycket korta meningar. Effekttypsnitt ska dock användas sparsamt och får aldrig ta överhand. I kontorsdokument som till exempel brev, protokoll, enklare broschyrer och foldrar använder vi Times New Roman för löpande text och styckerubriker samt Arial för huvud-, under- och mellanrubriker samt övrig text. Läs mer om detta på sidan 24. Arial används för webbplatser. Läs mer om detta på sidan 27. Genom att vi håller oss till våra bestämda typsnitt tydliggör vi att det är Växjö kommun som är avsändare. GRAFISK MANUAL 11

12 Typsnitt Myriad Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Myriad Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Myriad Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Myriad används till rubriker, mellanrubriker, ingresser samt i kortare brödtexter i allt från visitkort till trycksaker och annonser. Myriad finns i en rad olika skärningar. Trots att det handlar om ett och samma typsnitt så skulle det enhetliga uttrycket gå förlorat om alla varianter var tillåtna, därför använder vi oss bara av Myriad Roman, Myriad Bold, Myriad Italic samt Myriad Bold Italic. Myriad skapades 1992 av Robert Slimbach och Carol Twomblywith, men har redan blivit en klassiker. Det är lätt, tillgängligt och väldigt tydligt. Ett mjukt och inbjudande typsnitt som fungerar bra såväl för den största rubrik som för den minsta bildtext. Myriad Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL 12

13 Adobe Caslon Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Caslon Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe CaslonItalic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Adobe Caslon passar att användas i de flesta sammanhang, i första hand till brödtexter. Lämplig storlek för brödtext är 9 12 punkter (Synskadades riksförbund rekommenderar punkter) och 7 9 punkter för adressuppgifter. Precis som Myriad så finns en mängd olika skärningar av Adobe Caslon, men för att skapa enhetlighet använder vi oss bara av Adobe Caslon Regular, Adobe Caslon Bold, Adobe Caslon Italic och Adobe Caslon Bold Italic. När du är osäker, använd Caslon, är ett uttryck som sättare arbetat efter i generationer. Caslon skapades redan 1722 av den engelske grafikern William Caslon. Caslon är ett vackert och läsvänligt typsnitt. Det drar inte uppmärksamhet till sig men är inte heller tråkigt. Adobe Caslon Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL 13

14 Typografiska tips för trycksaker Rubrik Ingress Brödtext Mellanrubrik En exempeltext Här är ett exempel på hur man tillämpar typografiska regler för att göra en text lättläst och snygg. I ingressen kan du gärna öka radavståndet lite jämfört med brödtexten. Det första stycket i ett avsnitt (eller efter en rubrik) sätts alltid utan indrag. Följande stycken sätts med ett indrag som är en fyrkant stor. Är texten 10 punkters stor som här, så ska indraget vara 10 punkter. Nytt avsnitt och mellanrubrik När du vill markera starten på ett nytt avsnitt använder du en blankrad. Om du vill kan du lägga till en mellanrubrik. Ett avsnitt kan innehålla flera stycken som markeras med ett indrag. Listor som är insprängda i löptext bör föregås och följas av en blankrad. De bör också sättas med en tabb lika stor som indragen i löptexten. Ett så kallat hängande indrag används ofta när man vill ha en kort ledtext som inledning på stycket. Det används också för uppställningar som till exempel källförteckningar eller listor med korta beskrivningar. Bra typografi handlar inte bara om vilket typsnitt man väljer. 1. Teckenstorlek (eller grad) mäts i punkter. För löptext i böcker och broschyrer är det lämpligt med 9 12 punkter med ett radavstånd som är 2 4 punkter större än tecknet. Synskadades riksförbund rekommenderar en teckenstorlek på punkter. 2. För adressuppgifter kan 7 9 punkter användas. 3. En tumregel är att en text som är tryckt på papper ska vara tecken (10 12 ord) per rad för optimal läsbarhet. 4. Var sparsam med grafiska markeringar som kursiv, fet stil, understrykning, versaler eller olika teckenstorlekar. För många grafiska varianter tröttar ut läsaren. En text med endast stora bokstäver är svårläst. 5. Använd raka vänstermarginaler och ojämn höger rak högermarginal ger gluggig text och många avstavningar. 6. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik och brödtext. 7. Ordentligt tilltagna marginaler ökar läsbarheten och gör sidan lugnare. 8. Svart text på vit botten ger i längden bäst läsbarhet. 9. Indrag vid löpande text ska vara en fyrkant stora. Använder du 10 punkters teckenstorlek ska du använda 10 punkters indrag. Indrag ska inte användas direkt efter blankrad. GRAFISK MANUAL 14

15 BASFÄRGER PMS Röd % 40 % PMS Blå % 40 % Vår färgskala är baserad på färgerna i Sankt Sigfrid. Detta är färger som dessutom symboliserar vår kommun på ett bra sätt det röda för Småland, lingon och röda stugor, blått för rent vatten och luft samt gult för värme, närhet och gott värdskap. Dessutom har vi lagt till en grön färg för att illustrera vårt miljöarbete i Europas grönaste stad. CMYK C: 0 M:100 Y: 81 K: 4 CMYK C: 100 M:57 Y: 0 K: 2 Ett konsekvent användande av dessa färger ger tydlig igenkänning och bidrar till att stärka vårt varumärke. Använd toningar av färgerna som komplement. I målgruppsanpassat informationsmaterial kan paletten kompletteras med effektfärger. PMS Gul 124 CMYK C: 0 M:28 Y: 100 K: 6 60 % 40 % PMS Ljusgrön 376 CMYK C: 55 M: 0 Y: 100 K: 0 60 % 40 % Ingen förvaltning eller enhet får göra en av färgerna till sin. Färgerna är tänkta att användas fritt. PMS Svart CMYK C: 40 M: 30 Y: 30 K: 100 Absolut svart I text eller små ytor använder man blandningen 100 % svart (Keycolor) men när stora ytor ska vara riktigt svarta är det bättre med en blandning är bara en rekommendation, för bästa resultat fråga det aktuella tryckeriet. PMS Grå 428 CMYK C: 2 M:0 Y: 0 K: 18 GRAFISK MANUAL 15

16 BILD Bildspråk Bilden är en av de viktigaste delarna i den grafiska profilen. En grafisk profil kan dock inte bestämma vad en bild ska föreställa det är upp till ämnet, syftet och målgruppen. Bilder kan fylla olika syften. De kan till exempel användas för att skapa en viss känsla eller för att förstärka innehållet i en text. Verksamhetsbilder är bilder som visar vår dagliga verksamhet. Profilbilder ska hjälpa till att stärka bilden av Växjö kommun Europas grönaste stad. Bilden ska skapa en känsla av delaktighet, nyfikenhet och engagemang. Detta kan man göra genom att välja bilder som är tagna i aktiv verksamhet gärna närbilder med ögonkontakt. Hellre bilder på människor än på hus och hellre på individer än på grupper. Ledorden är Upphovsrätt Enligt lagen om upphovsrätt har en upphovsman rättsligt skydd till sin bild, som till exempel fotografier och illustrationer. Man kan därför inte använda vilka bilder som helst. Informationsenheten har tagit fram ett avtal gällande bildanvändning mellan Växjö kommun och fotografer. Avtalet beskriver hur vi får använda bilderna. Bland annat får bilderna användas av alla förvaltningar i material producerat i Växjö kommuns namn, såväl tryckt som webb. Växjö kommun har rätt att beskära, redigera och ändra i bilderna. Bilderna får däremot ej användas i politiskt syfte eller av massmedia, kommunala bolag och kommunalförbund utan att fotografen kontaktas för att göra upp om rättigheter och kostnad. Tänk även på att ha medgivande från personer som är med på bilderna. glädje spontanitet kvalité kunskap mångfald empati omtanke självsäkerhet jämställdhet charm Mer om avtalet och vilka fotografer som skrivit under det hittar du på Insidan, insidan.vaxjo.se Är du osäker på hur bilderna får användas kontakta informationsenheten. GRAFISK MANUAL 16

17 GRAFISK MANUAL 17

18 GRAFISK MANUAL 18

19 Illustrationer Ibland kan en illustration vara bättre och mer informativ än ett fotografi. Om du använder dig av illustrationer ska dessa alltid vara enhetliga i en produktion och spegla innehållet i texten. Avänd aldrig Clipart! GRAFISK MANUAL 19

20 Diagram och tabeller Diagram Ett diagram har som uppgift att förenkla och tydliggöra statistik och sifferuppgifter. Därför är det viktigt att vi gör diagrammen enkla och tydliga utan skuggor, perspektiv och murriga färger. Kombinationen av färger är viktig. Genom att använda endast två färger eller toner av en färg skapas ett lugnt intryck. Använd gärna färgerna från vår palett (se sidan 15) och välj färger så att de passar resten av trycksaken När Växjö kommun jämförs med andra ska Växjö kommuns färg vara den mörkaste. VÄXJÖ KALMAR JÖNKÖPING Pendling efter kön 2007 Män Kvinnor Inpendling Från övriga kommuner i länet Från övriga län Tabeller Tabellerna ska endast innehålla en färg, i olika nyanser. Exempelvis mörkblå i huvudet, mellanblå till fältet för underrubrik och totalsumma, samt ljusblå och vitt till tabellfälten. Fälten bör vara minst 3,5 mm höga. Ytterligare linjer eller boxar runt text och fält bör undvikas. Vid behov av större teckenstorlek ska höjden på fälten justeras så att de matchar teckenstorleken. GRAFISK MANUAL 20

21 SPRÅK En grundläggande regel är att alltid skriva enkelt, begripligt och korrekt. Försök vara så konkret som möjligt. En god regel är att inledande meningar ger svar på frågorna när, var, hur, varför och vem? Undvik interna uttryck och förkortningar som kan vara svåra att förstå för andra. Namnet på förvaltningar, enheter och kontor betraktas i regel inte som egennamn utan skrivs alltid med liten begynnelsebokstav i löpande text. Detsamma gäller för namn på nämnder samt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Även titlar skrivs alltid med liten begynnelsebokstav. Namnen på alla politiska partier skrivs med stor begynnelsebokstav. Även initialförkortningarna skrivs med stor bokstav exempelvis M, S, C, FP. Detta gäller också när partibeteckningen står inom parantes efter personnamn: Anders Andersson (M). När partibeteckningen inte utgör ett namn skrivs den med liten bokstav: socialdemokraten Sven Svensson. Förkortningar bör användas sparsamt och endast när det gäller vedertagna sådana som till exempel bl.a. (bland annat), d.v.s. (det vill säga), etc. (et cetera) och t.o.m. (till och med). Vi använder ordet webbplats när vi pratar om våra sidor på webben. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska Växjö kommun följa Språkrådets Svenska skrivregler. Läs mer på Exempel på användning av stor och liten bokstav i löpande text kommunledningskontoret, skol- och barnomsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen, arbete och välfärd. skol- och barnomsorgsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, omsorgsnämnden, gymnasienämnden. mångfaldsutskottet, kommundelsrådet i Lammhult, valnämnden, överförmyndarnämnden. landstinget, Växjöbo, stadsbiblioteket, Växjö stadsbibliotek, simhallen, Värendsvallen, komvux, arbetsförmedlingen. Växjö kommun skrivs alltid med versalt V och gement k. Namn på förvaltningar och nämnder gymnasieförvaltningen kommunledningsförvaltningen kultur- och fritidsförvaltningen miljö- och hälsoskyddskontoret omsorgsförvaltningen skol- och barnomsorgsförvaltningen arbete och välfärd stadsbyggnadskontoret tekniska förvaltningen gymnasienämnden kommunstyrelsen kulturnämnden/fritidsnämnden miljö- och hälsoskyddsnämnden omsorgsnämnden skol- och barnomsorgsnämnden nämnden för arbete och välfärd byggnadsnämnden tekniska nämnden GRAFISK MANUAL 21

22 Klarspråk och lättläst Klarspråk Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Klarspråk riktar sig till dem som har fullgod läsförmåga. På Språkrådets hemsida, under fliken Klarspråk finns en liten folder med goda råd att ladda ner. Där finns också ett klarspråkstest som hjälper dig att ta reda på hur begriplig en text är. Lättläst Lättläst är för de personer som är läsovana eller har lässvårigheter och som inte kan tillgodogöra sig information på klarspråk. Det ena utesluter inte det andra, utan de två språkformerna kompletterar varandra. Enligt undersökningar är det 25 % som inte kan läsa och återberätta en vanlig nyhetsartikel. Många av dessa behöver lättläst information. På Centrum för Lättlästs webbplats, kan du läsa mer om lättläst. Tänk på att all information från Växjö kommun ska vara skriven på klarspråk. Viss information, beroende på målgrupp, måste även tillhandahållas i en lättläst variant. GRAFISK MANUAL 22

23 TRYCKSAKER Broschyrer, foldrar, flygblad, annonser och annat material ska målgruppsanpassas och utformas på ett sätt som förstärker kommunens identitet. I enkelsidiga trycksaker ska kommunens logotyp sitta i övre eller nedre högra hörnet. I dubbelsidiga eller flersidiga trycksaker ska kommunens logotyp placeras på baksidan. Allt marknadsförings- och informationsmaterial ska produceras i samråd med informatören/kommunikatören på din förvaltning eller kommunikationsenheten. Växjö kommun har central upphandling av kommunikationsbyråtjänster. Upphandlingen gäller all kommunal verksamhet. För mer information om vilka uppdrag som ingår i respektive del, kontaktuppgifter, priser med mera finns på insidan, insidan.vaxjo.se/kommunikationsbyratjanster Dessa byråer anlitas i respektive del: Gymnasieförvaltningen, Box 1222, Växjö, tel , Strategisk kommunikationsplanering/fullservicebyrå, del 1 Länge Leve Kommunikation AB, Malmö Löpande och enklare uppdrag, del 2 Kalmar Kreation AB Uppdrag med särskilt kreativt och färgstarkt uttryck och/eller särskilda krav på bildspråk/bildbehandling, del 3 Bläck & Co Reklambyrå AB, Växjö Avtalen gäller från och med till och med Foto Emelie Helldén Kommunikationsbyråerna ska följa kommunens grafiska profil. GRAFISK MANUAL 23

24 KONTORSDOKUMENT Times New Roman Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Times New Roman Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö På brev, protokoll, kallelser, yttranden, fax, korrespondenskort, visitkort med mera ska kommunens logotyp alltid vara placerad i övre högra hörnet. I fall där logotyp för projekt eller särprofilering förekommer ska denna placeras i övre vänstra hörnet, i jämnhöjd med kommunens logotyp och i samma proportioner. I kontorsdokument som till exempel brev, protokoll, enklare broschyrer och foldrar använder vi Times New Roman för löpande text och styckerubriker samt Arial för huvud-, under- och mellanrubriker samt övrig text. Det är viktigt att avsändarinformationen på korrespondensmaterial (till exempel visitkort och brev), trycksaker och dokument är så tydlig som möjlig så att mottagaren lätt både kan identifiera och komma i kontakt med avsändaren. Blanketter I avvaktan på digital blanketthantering används redan befintliga blanketter. Vid all nyproduktion av blanketter ska logotypen placeras i övre höger hörn. Typsnittet ska vara Arial. Blanketter som riktar sig externt samt blanketter som är gemensamma för alla förvaltningar ska vid utformningen göras i samråd med informationsenheten. GRAFISK MANUAL 24

25 Standardmall för brev Särprofilering Logotyp för projekt och särprofilering placeras i det övre vänstra hörnet. Datum Arial 9 punkter Placering av logotyp Kommunens logotyp placeras i det övre högra hörnet. Avsändare och handläggare Förnamn, Efternamn, Arial fet 10 punkter Titel, Arial kursiv 10 punkter Telefonnummer Arial 10 punkter Brödtext och löpande text Times New Roman 12 punkter För- och efternamn titel Tel Huvudrubrik Kalle Karlsson Adress Postort Brödtexten börjar här med Times New Roman, 12 p. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Mottagare Anpassat för fönsterkuvert. Arial 10 punkter 1. Huvudrubrik Arial fet 14 punkter Fler rubriknivåer Fler än fyra rubriknivåer kan bli svårt för läsaren att hålla reda på. Kuvert Kuvert finns färdigtryckta med kommunens logotyp. Beställs enligt upphandlingsenhetens ramavtal. Vid användning av logotyp för särprofilering ska den placeras i nedre vänstra hörnet i proportion till Växjö kommuns logotyp. 2. underrubrik Brödtexten börjar här med Times New Roman, 12 p. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. 3. Mellanrubrik Brödtexten börjar här med Times New Roman, 12 p. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. 2. Underrubrik Arial fet 12 punkter, versaler 3. Mellanrubrik Arial fet 12 punkter Vid tveksamheter rådfråga alltid informatören på din förvaltning eller informationsenheten. 4. Styckerubrik Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. Och fortsätter sedan. Radlängden bör inte överstiga 13 cm. 4. Styckerubrik Times New Roman fet 12 punkter senheten g Arbetsplats och förvaltning eller nämnd Arbetsplatsens namn ska alltid skrivas 1 (2) först. Är arbetsplatsen en förvaltning eller nämnd skrivs denna i versaler max två nivåer. Arial 10 punkter, versaler, Arial 10 punkter Hälsningsfras Namnförtydligande titel VÄXJÖ YRKESHÖGSKOLA Gymnasieförvaltningen Postadress Box 0000, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 00 Tel Mobil Fax Org.nr Bg E-post 1 (2) Avslutning Brev avslutas med en underskrift och namnförtydligande Sidnummer Sidan 1 av 2. Arial 9 punkter Adressuppgifter Tillhörande förvaltnings-/nämndsuppgifter skrivs i sidfoten. Arial fet 9 punkter, Arial 9 punkter GRAFISK MANUAL 25

26 Korrespondenskort och visitkort Korrespondenskort och visitkort beställs direkt från Insidan, insidan.vaxjo.se Särprofilering Logotyp för projekt och särprofilering placeras i det övre vänstra hörnet. Nivåer Generellt ska arbetsplatsens namn komma först. Det är viktigare ur ett mottagarperspektiv att verksamheten som brukaren/kunden har kontakt med är avsändare, till exempel när informationen kommer från en skola eller ett vårdboende. Då finns det ingen anledning att i avsändaren beskriva kommunens organisation. Förnamn Efternamn titel Förnamn Efternamn titel VÄXJÖ YRKESHÖGSKOLA Gymnasieförvaltningen Post Box 1222, Växjö Besök Västra Esplanaden 17 Tel XXX XX Mobil XXXX-XX XX XX Fax 0470-XXX XX E-post Titel Skrivs alltid med liten begynnelsebokstav. Särprofilering Webbplatsens direktadress skrivs alltid sist VÄXJÖ YRKESHÖGSKOLA Gymnasieförvaltningen Post Box 1222, Växjö Besök Västra Esplanaden 17 Tel XXX XX Mobil XXXX-XX XX XX Fax 0470-XXX XX E-post Arbetsplats och förvaltning eller nämnd Arbetsplatsens namn ska alltid skrivas först. Är arbetsplatsen en förvaltning eller nämnd skrivs denna i versaler max två nivåer. GRAFISK MANUAL 26

27 WEBBPLATSER OCH E-POST Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial används för webbplatser. Övriga riktlinjer för webbplatser, till exempel regler för box- och profilbilder, makrosajter et cetera finns publicerade på Insidan, insidan. vaxjo.se Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Signatur för e-post E-postsignaturen ska ha enhetlig avsändarinformation samt skrivas med typsnittet Arial, storlek punkter och i svart färg. Illustrationen nedan visar vad som ska framgå av signaturen. E-postmeddelandet skrivs med Arial i valfri teckenstorlek mellan punkter. Eventuell byline (till exempel Tänk på miljön innan du skriver ut e-brev och bifogade filer) ska skrivas med två blankraders avstånd efter signaturen, i samma storlek och enbart med text. E-postsignatur steg för steg Ulrika Parment webbredaktör Informationsenheten Kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, Box 1222, Växjö Tel Mobil Öppna Microsoft Outlook. 2. Välj Verktyg på menyraden överst i Outlook och sedan Alternativ i undermenyn. 3. Välj fliken E-postformat, tryck Signaturväljaren längst ner. 4. I det nya fönstret väljer du Nytt. 5. Ge den nya signaturen ett namn och tryck på nästa. 6. Ett nytt fönster öppnas. Tryck på teckensnitt. Välj teckensnitt Arial, stil normal, storlek punkter. Tryck OK. 7. Skriv in den information du vill ha som autosignatur i textfältet. Tryck på Slutför. 8. Tryck på OK för att spara din nya signatur. När du kommer tillbaka till E-postformat väljer du den nya signaturen som Standard. Tryck OK. GRAFISK MANUAL 27

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005.

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Riktlinjer för användning av kommunvapnet samt skriv- och Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Innehållsförteckning Varför behövs det här dokumentet? Sidan 3 Övergripande riktlinjer Sidan 3 Logotypen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning Grafisk profil & varumärkesbeskrivning - en liten guide Varför en grafisk manual - och varför ett varumärke? Med den digitala teknikens frammarsch är möjligheterna att skapa och utforma egna dokument

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

ab kristianstadsbyggen grafisk manual

ab kristianstadsbyggen grafisk manual a kristianstadsyggen grafisk manual några inledande ord logotype ABK är synligt i många sammanhang, från informationsladen i trapphuset till vårt månadslad och annonser i lokaltidningen. Vi har egna fordon,

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Grafisk profil för Örebro kommun

Grafisk profil för Örebro kommun Grafisk profil för Örebro kommun Riktlinjerna är beslutade av kommunstyrelsen 30 januari 2001 och reviderade av Stadskansliet Information 8 juli 2004 Grafisk profil för Örebro kommun, riktlinjer Diarienummer

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Grafisk profil VAD, NÄR, HUR. Informationspolicy VARFÖR

Grafisk profil VAD, NÄR, HUR. Informationspolicy VARFÖR Grafisk profil VAD, NÄR, HUR Informationspolicy VARFÖR Ett enhetligt ansikte utåt Kalmar kommun är en stor koncern med många skilda verksamheter. En grafisk profil behövs för att alla olika förvaltningar

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer