Nyckeln till kreativitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeln till kreativitet"

Transkript

1 Linköpings universitet Institutionen för konst och kultur Nyckeln till kreativitet - öppna sinnet för kreativt bildskapande Grafisk design och kommunikation Alida Andersson & Anna Svensson Handledare och examinator: Gary Svensson

2 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att utforska kreativitet inom området bildskapande. Detta genom att ta del av människors åsikter, erfarenheter och kunskaper i ämnet samt genom egen bildframtagning. Litteraturgenomgång och kvalitativa intervjuer med nio medverkande illustratörer, redovisar för begreppet kreativitet och dess innebörd. Två illustrationsarbeten har även genomförts inom ramarna för rapportens syfte. Ordet kreativitet kommer från det latinska ordet creare som betyder skapa men att definiera begreppen är svårare, slutsatsen är att det finns nära nog lika många sätt att beskriva ordet kreativitet som det finns människor som använder det. Något som däremot är klart är att kreativitet är viktigt både för den enskilda människan och för samhället i stort. I undersökningarna framkommer att uppmuntran till kreativitet från tidig ålder är viktig för utvecklingen av kreativa egenskaper. Ytterligare en faktor till kreativ utveckling är en egen vilja, eller ett driv, att bejaka de kreativa egenskaperna. Kreativitet beskrivs som ett sätt att leva snarare än en speciell begåvning. Valet av ett kreativt yrke kräver att personen i fråga är beredd att leva med sitt yrke i stor utsträckning. Anledningen till det är att kreativiteten kommer inifrån och är beroende av flera personliga aspekter, privatlivet påverkar yrkeslivet och kan även verka i motsatt riktning. Nyckeln till kreativitet visar sig vara att lyssna till sitt hjärta och lita på sin magkänsla. Alla människor fungerar olika och för att kunna arbeta med kreativitet som ett effektivt arbetsverktyg gäller det att hitta sin egen arbetsmetod. Något som framkommer i de intervjuer som genomförts är hur kreativitet inom bildskapande ofta följer ett mönster. Första steget innebär insamlande av fakta och inspiration som är kopplat till ämnet. Därefter får materialet vila i det omedvetna medan hjärnan koncentrerar sig på något annat. Då kommer ofta idéerna av sig själva när man minst anar det. En del av arbetet har varit att ta fram illustrationer till take away-muggar för cafékedjan Fräcka Frökens Frestelser. Tre illustrationer har tagits fram med det bakomliggande konceptet världens inspiration. Under bildframtagningen utvecklades en metod för att två personer tillsammans ska kunna framställa en bild. Under arbetets gång har en lista med 29 tips för en kreativare tillvaro sammanställts, den återfinns i den avslutande delen av rapporten. 2

3 Tackord Vi vill börja med att tacka vår handledare och examinator Gary Svensson som gett oss välbehövliga begränsningar, uppmuntrande ord och goda råd. Intervjuerna har varit intressanta för rapportens utveckling och givande för oss personligen. Vi är tacksamma för att Stina Wirsén, Linda Carlsson, Malin Lindgren och Bo Lundberg besvarade våra frågor under trevliga möten. Tack även till Sissi Edholm, Lisa Ullenius, Lars Rehnberg, Johan Björkegren, Sara Berner och Jesper Larsson som tog sig tid att besvara våra frågor via e-post. Emese Tot och Marina Keteli vill vi tacka för att de ställde upp och testade våra intervjufrågor. För trevligt sällskap och boende i Stockholm vill vi tacka Birgit Mäesalu. Vi vill tacka Gustav Strömberg och Jonas Levin för hjälp med den tekniska problematiken. Marie Svensson, Sandra Landstedt och Josefin Engevad korrekturläste tålmodigt under de sista intensiva arbetsdagarna, tack! 3

4 Förord När det började planeras för examensarbete i början av vår sista termin under utbildningen Grafisk Design och Kommunikation (GDK) tog vi (författarna) hjälp av varandra för att bolla idéer. Vi har samarbetat tidigare i olika projekt inom utbildningen och dessutom läste vi båda den femte terminen på utbildningen i Skottland, vid University of the West of Scotland (UWS), via Erasmus. Med andra ord visste vi att vi arbetar bra ihop och har stor respekt för varandra. När det visade sig att vi båda var nyfikna på och intresserade av just den skapande delen av vår utbildning som ämne för examensarbetet kändes det helt naturligt att påbörja ett samarbete och göra examensarbetet tillsammans. Fördelarna är många; vi kunde göra ett mer omfattande arbete, vi kunde bolla idéer och åsikter under arbetets gång och dessutom är det alltid trevligt med sällskap. När vi studerade i Skottland läste vi mer konstnärliga kurser än de som erbjuds på GDK och lärarna där lade stor vikt vid idéskapande och personligt uttryck. Tidigare under utbildningen på GDK har vi haft fokus på kommersiellt skapande; att anpassa sitt skapande till kunder, konsumenter och marknader. Vi har analyserat målgrupper, undersökt konkurrenter, gjort marknadsplaner, studerat trender och använt oss av ett antal olika marknadsstrategier. Vid redovisningar av projekt var vi vana vid att kunna motivera varje designbeslut, att gå på känsla eller göra något enbart för utseendets skull var inte tänkbart. Kurserna vi läste på UWS var Figurative Studies, Advanced Visual Cretivity och Digital Media. Under hela terminen var det ingen som nämnde målgrupp eller liknande termer. Vi släpptes lösa med vår kreativitet; uppgifterna syftade till att utveckla sättet vi arbetar med vår egen kreativa process. Stor vikt lades vid inspiration, idéutveckling och personligt uttryck. Vi fick utforska olika tekniker och metoder, i kursen Digital Media uppmanade läraren oss till att använda oss av crazy imagination i en av inlämningsuppgifterna. Detta ledde till att vi fick chansen att utforska vår egen kreativitet och lägga mycket tid och fokus på den. I början var det lite ovant att inte ha samma ramar som vi var vana vid men sedan släppte vi loss. Vid ett tillfälle sa vi till varandra att vi måste ta tillvara på den här superkreativiteten vi upplever nu, vi kanske aldrig mer får chansen att vara så här fria i tankarna, vi såg inspiration i allt och idéerna flödade. 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och frågeställning Avgränsning Metod Litteratur Kvalitativa intervjuer Intervjuer ansikte mot ansikte E-postintervjuer Designprocess Disposition av uppsatsen Avhandling Litteratur Vad är kreativitet?...13 Föds man kreativ?...14 Flow...15 Metoder för att bli mer kreativ...16 Den kreativa processen...18 Faktorer som påverkar kreativitet Intervjuer Intervjuer ansikte mot ansikte Stina Wirsén Linda Carlsson Malin Lindgren Bo Lundberg E-postintervjuer Sissi Edholm Lisa Ullenius Lars Rehnberg Johan Björkegren Sara Berner Jesper Larsson för Creators Inn by Elvine Illustrationsarbete Tackkort Fräcka Frökens Frestelser Bakgrund Brainstorming och idébedömning Visuella referenser Skissarbete Resultat Avslutande del Diskussion Få utlopp för sin kreativitet...53 Kreativiteten och livet...53 Det finns inga rätta svar...54 Hitta sitt eget sätt...55

6 3.1.5 Nyckeln till kreativitet Slutsats tips för en kreativare tillvaro Referenser Bilagor Bilaga 1 : Intervjufrågor Bilaga 2: Transkribering Stina Wirsén Bilaga 3: Transkribering Linda Carlsson Bilaga 4: Transkribering Malin Lindgren Bilaga 5: Transkribering Bo Lundberg Bilaga 6: Sissi Edholm Bilaga 7: Lisa Ullenius Bilaga 8: Lars Rehnberg Bilaga 9: Johan Björkegren Bilaga 10: Sara Berner Bilaga 10: Jesper Larsson för Creators Inn Bilaga 11 : Förfrågan om intervju Bilaga 12: Förklaring av intervju

7 1 Inledning Detta kapitel presenterar grunden för arbetet. Här berättas bakgrunden till varför arbetet valts samt dess syfte, avgränsningar och metoder. 1.1 Bakgrund På utbildningen Grafisk Design och Kommunikation (GDK) ges, under de sista terminerna, möjligheten att rikta in sig mot en yrkesroll som antingen projektledare, produktionsledare eller kreatör. Vi har båda alltid varit intresserade av kreatörsrollen, vi älskar att skapa och fascineras båda två av vad som kan beskrivas som idéframtagning och inspiration. De delarna är nödvändig i vårt framtida arbete inom grafisk formgivning och enligt oss även en av de mest givande delarna av arbetet. Under vår utbytestermin i Skottland fick vi chansen att utforska vår egen kreativitet på ett sätt som vi inte hade gjort under åren på GDK. Det som brukar beskrivas som ett kreativt rus eller flow (sv: flöde), upplevde vi flera gånger under denna period. Vi såg det som en fantastisk möjlighet att få vara fria och kreativa, vilket ledde oss till att i det här arbetet undersöka hur kreativitet fungerar och hur den kan tillvaratas. Kreativitet. Ett ord som används i många sammanhang, men vad är kreativitet egentligen, vad menar vi när vi använder ordet? Vi ville gräva djupare och ta reda på hur människor i vårt framtida arbetsområde, den grafiska branschen1, ser på kreativitet. Vi undrade vad kreativitet egentligen står för. Eftersom vårt framtida arbete är beroende av det nyskapande och det kreativa ställde vi oss även frågan om man kan öva upp sin kreativitet och bli bättre på det? Finns det knep att ta till när man har kört fast? För att själva se och känna hur det här arbetet påverkar oss har vi även valt att lägga in en skapande del. Blir vi inspirerade av de människor vi intervjuar och leder det oss till att hitta nya vägar som i sin tur leder till större kreativitet? Får vi tips på hur man kan bli mer kreativ? Vi är båda intresserade av illustration, och kan båda tänka oss det som en del av vårt framtida yrke, därför kom den praktiska delen av arbetet att handla om framförallt illustration. Vi önskade ett uppdrag som var relativt fritt, där vår kreativitet skulle få arbeta och inte vara så begränsad. Sen kom idén, som så ofta som en blixt från klar himmel, och föreslog oss att skapa fräcka illustrationer till take away-muggar. Så börjar vår historia Med den grafiska branschen menar vi den bransch som arbetar med grafisk kommunikation, från idéutveckling till produktion. Grafisk kommunikation innebär att producera och arrangera bilder och text för att få fram ett budskap. Exempel på yrkestitlar är Art Director, grafisk formgivare, copywriter och illustratör. 1 7

8 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med denna rapport är att utforska kreativitet inom området bildskapande2. Detta genom att ta del av människors åsikter, erfarenheter och kunskaper i ämnet samt genom egen bildframtagning. Utifrån syftet har vi valt att formulera följande frågeställningar: Hur beskrivs och definieras kreativitet i litteratur och av bildskapare? Finns det metoder för att öka kreativiteten? Hur påverkas vårt eget bildskapande av den djupare kunskapen om kreativitet som kommer fram i detta arbete? 1.3 Avgränsning Vi har gjort vissa avgränsningar i vårt arbete. En avgränsning har varit att vi valt att fokusera på kreativitet inom bildskapande, eftersom det kommer att vara aktuellt i vårt framtida yrkesliv. I litteraturstudien valde vi därför främst litteratur som fokuserade på kreativitet inom bildskapande, även om det finns en mängd andra aspekter på kreativitet. Vid valet av intervjupersoner valde vi att begränsa oss ytterligare och intervjuade enbart illustratörer. Detta för att på ett effektivare sätt kunna dra paralleller mellan de olika intervjuerna och tydligt se likheter och skillnader. I det praktiska arbetet, framtagandet av illustrationer till cafékedjan Fräcka Frökens take away-muggar, gjorde vi vissa avgränsningar. Vi valde att inte göra en djupgående analys av Fräcka Fröken, eftersom vår främsta tanke med arbetet var att undersöka vår egen kreativa process. Av samma anledning har vi inte användartestat vårt koncept. 1.4 Metod Kreativitet har undersökts ur tre olika aspekter; litteratur, intervjuer och praktisk tillämpning. Nedan beskrivs de metoder som använts för att utforska respektive del Litteratur För att finna relevant litteratur till vår undersökning begav vi oss till Campus Norrköpings bibliotek för att söka i tillgängliga databaser. Leedy och Ormrod (2005, s. 65) påpekar vikten av korrekta sökord, de vi använde oss av var; kreativitet, kreativ process, creative ability samt creation artistic. Dessa sökningar gav oss ett stort urval att börja undersöka ur relevanssynpunkt. Då vi valt att fokusera på kreativitet inom bildskapande valdes många böcker och artiklar bort eftersom de inte behandlade ämnet ur den aspekten. Efter att ha valt ut litteratur delade vi upp denna mellan oss så att vi båda hade ungefär lika mycket att läsa in. 2 Med bildskapande syftar vi i den här rapporten till att ta fram bilder på uppdrag. 8

9 Under hela arbetets gång har vi läst denna litteratur och viss litteratur har även tillkommit efter de första söktillfällena. I avsnitt 2.1 redovisas den litteratur som har varit av intresse för vårt syfte Kvalitativa intervjuer Frågeställningarna vi valt att fokusera kring i detta projekt kräver att vi som undersökare sätter oss in i den kreativa processen och försöker förstå vad det är som sker. Analysen kommer att ske samtidigt som datainsamlingen i en slags växelverkan, vilket enligt Nationalencyklopedin (2009, kvalitativ metod) är typiskt för en kvalitativ metod. I en kvalitativ metod söks en bättre förståelse för en komplex situation (Leedy & Ormrod 2005, s. 95), i det här fallet en förståelse för hur den kreativa processen fungerar. Metoden innebär att omfattande data, ofta i form av intervjuer, samlas in från ett litet antal medverkande. Sedan söks samband i den data som samlats in för att få fram ett resultat (Leedy & Ormrod 2005, s. 94). Det finns olika typer av kvalitativa metoder, en av de metoder som vi valt att använda oss av för att få svar på frågeställningen kallas för fenomenologi. Metodens syfte är att beskriva människors upplevelse av ett fenomen (Kvalitativ metod 2009, fenomenologi). Vi har själva upplevelser av den kreativa processen, men vill få en djupare förståelse för hur processen kan se ut och skilja sig mellan olika personer, för att i ett nästa skede titta på vad som exempelvis kan optimera processen. Risken med den fenomenologiska metoden i detta fall är att testpersonerna svarar på intervjufrågor utifrån hur de tror att den kreativa processen fungerar, men inte som den fungerar i verkligheten för dem. Genom att gå igenom tidigare nummer av tidskriften Cap & Design, en tidning för grafiska formgivare, hittades många intressanta kandidater till våra intervjuer. Vi tittade även i andra tidningar, böcker och sökte på Internet efter illustratörer. På så sätt fann vi många duktiga illustratörer som inspirerade oss. De som väckte störst intresse hos oss beslöt vi oss för att kontakta. Fyra av dessa illustratörer tackade ja till att intervjuas muntligt. Ytterligare fem illustratörer erbjöd sig att besvara frågorna men hade inte möjlighet att träffas ansikte mot ansikte, dessa intervjuades därför via e-post. Samma frågor har använts i samtliga intervjuer, se bilaga 1. Frågorna är utformade så att de intervjuade ska kunna tala och skriva fritt utifrån hur de tolkar frågan. Det är större sannolikhet att få ut bra information om den som intervjuar frågar vad en person har gjort, eller skulle ha gjort i en viss situation, än att fråga en abstrakt eller hypotetisk fråga (Leedy & Ormrod, 2005, s. 147). När vi formulerade våra intervjufrågor efterföljdes detta i möjligaste mån. Att fråga om arbetsprocessen var typiskt en sådan fråga som Leedy & Ormrod rekommenderar Intervjuer ansikte mot ansikte Vi förberedde oss inför intervjuerna som skulle ske ansikte mot ansikte genom att göra testintervjuer med två personer. Dels för att testa frågorna men även för att öva oss inför uppgiften som intervjuare. Det var ett bra sätt att få reda på ungefär hur lång tid intervjun skulle ta, vilket visade sig vara cirka en timme. Leedy & Ormrod (2005, s. 147) rekommenderar att hitta ett bra ställe att utföra 9

10 intervjun på, en enskild och tyst plats där intervjun kan ske ostört. Tre av våra fyra intervjuer hölls dock på café, i en relativt bullrig miljö. Den miljön bidrog dock till en avslappnad stämning vid intervjutillfällena. En intervju hölls i den intervjuades ateljé, där vi kunde tala ostört. Trost (2005, s ) talar om fördelar med att spela in intervjun med en bandspelare. Fördelar som att tonfall och ordval kan lyssnas till flera gånger, transkribering kan göras exakt efter vad som sägs och att anteckningar vid intervjutillfället inte är nödvändiga. Vi valde av dessa anledningar att använda bandspelare vid alla fyra intervjuer. Innan intervjuerna inleddes tillfrågades intervjupersonerna om godkännande att få spela in samtalet. Hade någon nekat skulle vi ha tagit anteckningar istället. När en intervjuare utför en intervju är det viktigt att denne låter den som intervjuas tala till punkt och inte avbryta, säger Trost (2005, s 66). Vi insåg att det här var ett viktigt verktyg att arbeta med när vi utförde våra testintervjuer, och försökte att hålla detta när vi utförde intervjuerna. Efter att intervjun är klar, kan det enligt Trost (2005, s. 92) hända att den som intervjuas slappnar av och öppnar sig på ett helt annat sätt för den som intervjuar. Vi tog till oss detta, i de flesta intervjuer valde vi därför att inte stänga av bandspelaren när intervjufrågorna var avklarade. Ett tips från Leedy och Ormrod (2005, s. 147) är att inleda intervjun med småprat som kan bryta isen och att visa respekt mot intervjuaren genom att lyssna och visa intresse i det hon eller han säger. Vi valde därför att inleda intervjun med neutrala frågor om bakgrund och yrke, frågor som ofta kan besvaras lätt av personen i fråga. Följdfrågor ställdes vid tillfällen då vi som intervjuare ville veta mer av det som den intervjuade berättade om. Enligt Trost (2005, s ) är det ett sätt att visa intresse för den som intervjuas. Vid vissa tillfällen valde vi som intervjuare att ställa följdfrågor av eget personligt intresse och ställde därför inte alltid frågor som var relevanta för undersökningen. Men det var även ett sätt, att som Trost påpekar, visa på mer intresse för den som intervjuas. För att ta kontakt med de illustratörer vi valt ut som intressanta för vår undersökning, skickade vi ut förfrågan via e-post, se bilaga 11. Dag och plats bestämdes med dem som svarade att de var intresserade av att bli intervjuade. Den 23 och 24 april utförde vi alla intervjuerna i Stockholm. I det sista epostmeddelandet vi skickade innan vi skulle träffa illustratörerna, berättade vi kort om hur intervjun skulle gå till och ungefär vilka frågor vi skulle ställa, se bilaga 12. Uppföljning är viktig vid ett event, det rådet fick vi av Pether Skoglund från Mötesfabriken3, samma sak tror vi gäller för kontakt med människor vid intervjuer. Därför valde vi att göra egna tackkort som vi sedan skickade ut till de fyra illustratörer vi intervjuat. Vi kommer även att skicka ut en kopia av den färdiga rapporten till dem. Vid sammanställningarna av intervjuerna valde vi att fokusera på de frågor som vi ansåg var viktiga för rapporten, det vill säga frågor om den intervjuades kreativitet och arbetsprocess, se intervjufrågorna bilaga 1. När transkriberingar och sammanställningar var färdiga skickades dessa ut via e-post till respektive illustratör Pether Skoglund VD Mötesfabriken, samtal inför GDK:s Inspirationskväll den 5 oktober

11 så att de hade en chans att själva korrigera texten om någonting inte stämde. Två av illustratörerna återkom med kommentarer. Se kompletta intervjuer, bilaga 2-5. Se sammanfattningar av intervjuer, kap E-postintervjuer Flera av de personer som vi tillfrågade för intervju gav svaret att de just då inte hade möjlighet att möta oss för en intervju men gärna svarade på frågor via e-post. Därför bestämde vi oss för att komplettera intervjuerna ansikte mot ansikte med e-postintervjuer. Vi ansåg att vi kunde få fram mer information som skulle främja vårt projekt utan att ta alltför stor tid i anspråk för de intervjuade. Sarah Lowndes har skrivit ett kapitel om e-postintervjuer i boken Forskningsintervjun teknik och genomförande (Gillham 2008, s ). Det kapitlet läste vi innan vi tog beslutet att använda denna metod. Lowndes lyfter fram de fördelar vi eftersträvade; högkvalitativ data kan samlas in på ett tidseffektivt sätt med begränsad arbetsinsats av både oss och de tillfrågade. Lowndes ser vissa risker i denna intervjuteknik, e-postsvarets prydlighet kan kännas begränsande i jämförelse med den engagerande uppriktighet och spontanitet som ryms i svaren som ges i en lyckad intervju ansikte mot ansikte / / ett annat potentiellt problem med e-postintervjun är att den riskerar att feltolkas. Det kan vara svårt att uppfatta den känslomässiga tonen i ett e-postmeddelande. (Gillham 2008, s ) Lowndes påpekar även att risken finns för att språket i ett e-postmeddelande blir alltför likt talspråk. Vi övervägde dessa nackdelar men fann dem mindre viktiga än de fördelar som fanns. Då Lowdnes även påpekar att e-postintervjun bör användas som en av flera metoder (Gillham 2008, s. 154) kände vi oss trygga i att använda den som komplement till intervjuerna ansikte mot ansikte. Samma frågor som låg till grund för intervjuerna ansikte mot ansikte användes i epostutskicket, se bilaga 1. Lowndes (Gillham 2008, s ) tipsar om att man redan i e-postmeddelande med frågorna anger vilket datum som svar önskas, för att ge den intervjuade en tidsram. Vidare menar hon att det är mindre påträngande med ett e-postmeddelande än med ett telefonsamtal, då intervjupersonen kan påminnas om att deadline närmar sig. Däremot finns risken att få en lägre svarsfrekvens än vid exempelvis telefonintervjuer, då ett e-postmeddelande är lättare att ignorera och även riskerar att försvinna i den ständiga ström av e-post som vi möter dagligen. Vi gjorde som Lowndes föreslog och satte en deadline för att skicka in svaren, ett undantag gjordes för en av illustratörerna som inte skulle ha möjlighet att besvara frågorna i tid. Vidare skickade vi ut ett e-postmeddelande strax innan deadline som påminde de vi intervjuade att skicka in sina svar. Sammanlagt fick vi fem svar på epostintervjuerna. Det var ytterligare två personer som fick intervjufrågorna men som inte svarade. E-postintervjuerna sammanfattades var och en för sig för att få med det, för ämnet väsentliga, i en överskådlig text. Se kompletta intervjuer, bilaga 6-9. Se sammanfattningar av e-postintervjuer, kap

12 1.4.3 Designprocess Vi inledde vårt uppdrag för Fräcka Fröken genom att göra en kort analys av företaget. Detta genom att intervjua Fräcka Frökens ägare Kusay Allawirdi som berättade om målgrupp, bakgrund och dagsläget för caféet. Brainstorming är en metod som kan användas när man är flera som tillsammans vill generera ett stort antal idéer. skriver Dorte Nielsen i hennes bok Idéer (2003, s. 57) Vi valde därför att använda denna metod när vi skulle komma på idéer till illustrationer till Fräcka Frökens take away-muggar. Klimchuk & Krasovec (2006, s. 190) berättar att en visuell referens eller en swipe är en värdefull resurs för designinspiration och för att bestämma den visuella grundstommen för ett designuppdrag. Swipes består av ihopsamlade bilder som utgör en startpunkt för layout och stil och hjälper till med att generera idéer och hitta olika användbara tekniker. Vi valde att gå till biblioteket och samla ihop bilder som kunde ligga till grund för dessa tre olika swipes som vi skapade, se bilder 7, 8 & 9. Vi sökte även på Internet efter bra referensbilder som vi använde oss av. Enligt illustratören Malin Lindgren4 är en bra metod för att hitta idéer att överskölja sin hjärna med bilder. Under tiden som vi tecknade illustrationerna till Fräcka Fröken skrev vi anteckningar och dokumenterade arbetet, detta för att på ett lättare sätt i efterhand analysera hur arbetsprocessen fungerade, se kapitel Disposition av uppsatsen Efter det inledande kapitlet presenteras i det andra kapitlet avhandlingen uppdelat i tre avsnitt; vi presenterar vad vi funnit om kreativitet i litteraturen, redovisar de intervjuer som vi genomfört samt förklarar och beskriver det arbete vi utfört i vårt illustrationsuppdrag. I det tredje kapitlet analyserar och sammanfattar vi det material som tidigare presenterats. Kapitlet är uppdelat med underrubriker för att förtydliga de olika aspekterna på kreativitet som valts för diskussion. Som avslutning presenterar vi en lista med tips på hur kreativitet kan utmanas och utvecklas. Tipsen är sammanställda utifrån hela rapportens arbete. 4 Malin Lindgren Illustratör, intervju den 24 april

13 2 Avhandling I denna del av rapporten har vi samlat de tre huvuddelar som utgör vårt arbete. Den första delen är litteratur, där vi läst och begrundat litteraturens syn på kreativitet. Den andra delen består av sammanfattningar av de intervjuer vi genomfört med intressanta människor för projektet. Den sista delen presenterar det praktiska arbete som vi utfört, som resulterade i tre illustrationer till cafékedjan Fräcka Frökens Frestelser. 2.1 Litteratur Vi har i vår studie sökt efter litteraturvärldens tankar och åsikter om kreativitet. Vi har hittat många intressanta böcker och tänkare, flera av dem delar liknande tankar, men det finns också mycket som skiljer deras åsikter åt Vad är kreativitet? Kreativitet kommer från latinska ordet creare, vilket betyder skapa. Kreativitet betyder därmed (ny)skapande (Jeffmar 1978, s. 10). Att kreativitet handlar om att komma med nya idéer och skapa nytt håller kreativitetskonsulten PA Ståhlberg med om. Han förklarar att 90 procent av hjärnan arbetar med det undermedvetna. Vilket betyder att endast tio procent finns över till att medvetet försöka tänka nytt. Hjärnan fungerar så att den hela tiden skapar mönster och sedan använder dessa mönster om och om igen. Kreativitet enligt PA Ståhlberg är att bryta dessa mönster och att skapa nytt, helt nytt (Bergstedt 2001, s. 20). Många av litteraturens talesmän för kreativitet är överens om att ordet är svårdefinierat. Jan Rollof (2001, s. 7) är en av dem som menar att kreativitet är ett brett ämne, med många vinklar och spår att utforska. Kreativitet har ingen entydig definition, det är svårt att ringa in alla aspekter av mänsklig skaparkraft. George Klein skriver i inledningen till boken Om kreativitet och Flow ut ordet kreativitet inom citationstecken och förklarar Jag måste sätta ordet inom citationstecken eftersom det är för stort, för vagt definierat och alltför missbrukat för att jag skall vara i stånd att använda det helt obesvärat. (Ödman red. 1990, s. 7). Klein konstaterar, efter att ha läst de olika författarna som berättar om kreativitet i boken att kreativitet betyder helt olika saker för alla författarna, i den mån ordet betyder någonting över huvud taget (Ödman red. 1990, s. 9). Kreativitet är ett ord som återfinns inom många olika ämnesområden, jag har hört talas om kreativ skatteplanering, kreativt sexliv, kreativt bedrägeri. Jag har ännu inte hört talas om kreativ terrorism, kreativ tortyr eller kreativ utpressning, men jag är säker på att man talar om det i de kretsar där sådant förekommer. Och varför inte? Egon Fenyö menar att vi måste acceptera sådana uttryck så länge vi godtar att hobbys kan vara kreativa. Det är beklagligt, men sant. (Ödman red. 1990, s. 28). Rollof (1999, s. 29) berättar att kreativitet ofta uppdelas i konstnärligt skapande, forskning och industriell innovation. Han fortsätter och säger att det finns mer likheter än olikheter emellan dessa grupperingar. Samma processer arbetar, det är skillnaden i talang, utgångspunkt, tillfälligheter och personlighetsdrag som gör att resultatet av kreativitet utrycks på olika sätt. 13

14 Ett annat sätt att se på kreativitet är att det handlar om problemlösning. Rollof (1999, s ) menar att problemlösning är en del av kreativitet, men inte allt. Kreativitet innebär förutom problemlösning även förbättring och utveckling av idéer. Den kreativa processen innefattar även en mental process, behovet att gestalta idéer, känslor, abstrakta begrepp och symboler, i synnerhet inom konst och estetik (Rollof 1999, s ). Mihály Csikszentmihalyi (Ödman red. 1990, s. 20) menar annorlunda, en kreativ person drivs av problemet och upptäckarglädjen snarare än viljan att uppnå konkreta resultat. Han anser därför att skolans och universitetens uppfostran till problemlösning i stället för problemformulering förkväver kreativiteten. Jeffmar berättar om Neisser som menar att kreativitet och problemlösning är varandras motsatser. Enligt honom är problemlösning ett svar på en begäran från omgivningen, medan kreativitet är något, som tycks välla fram mer eller mindre obehindrat inifrån den kreativa personen själv. (Neisser 1963 se Jeffmar 1978, s. 12). Neisser menar istället att problemlösning och intelligens är samma sak. Kreativitet är ett ord som används flitigt idag, Rollof (1999, s. 11) talar om ordet som ett modeord, något som företag gärna betonar att de har gott om i sina organisationer. Han fortsätter och säger att kreativitet är viktigt; goda hjärnor är den viktigaste tillgången i dagens samhälle, idéer den främsta drivkraften (Rollof 1999, s. 11). En artikel i tidskriften Chef håller med och berättar om kreativitet som har blivit lite av en hype i yrkeslivet. Alla ska vara kreativa, oavsett bransch (Bergstedt 2001, s. 20). Hur definieras då en kreativ människa? Gudmund Smith (Ödman red. 1990, s. 1920) definierar kreativa människor som de som har en intuitiv förståelse för andra människor och kan sätta sig in i deras situation. Gudmund fortsätter och säger att kreativiteten väcks i barnets förundran. Fantasin och ångesten är dess ständiga följeslagare. Han menar också på att självförtroendet är en viktig komponent i kreativiteten, och också att de kreativa har större ångesttolerans de kan stå ut med sin fruktan för att förverkliga sina idéer. Han fortsätter och menar att kreativiteten är ett sätt att leva, snarare än en speciell begåvning. I tidskriften Chefs artikelserie om kreativitet berättas det att gemensamma nämnare för personer som är kreativa är att de ser helheter i stället för att dissekera problem. De ser samband mellan olika händelser och kan se nya mönster. De har en öppen attityd och är positiva, både till dem själva och till andra. De ser möjligheter i stället för hinder och vågar att se saker på ett nytt sätt (Dahlqvist 1998 se Bergstedt 2001, s. 22) Föds man kreativ? En intressant fråga som vi sökt svar på är huruvida man föds kreativ eller inte. Några av de författare, vars böcker vi läst, är överens om att alla människor föds kreativa, men att det är en förmåga som måste vårdas. Rollof (1999, s. 22) menar att alla människor är kreativa, några mer än andra, men alla har möjlighet till att öva upp och stimulera sin egen kreativitet. Karl-Erik Fichtelius (Ödman red. 1990, s ) är biolog, läkare och humanistisk författare som beskriver flow-begreppet som vårt behov av lagom stora prövningar. Han menar att barn ständigt är på jakt efter dessa upplevelser, men säger att vuxna ofta prioriterar sitt trygghetsbehov och därför inte 14

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Vad i den skapande verksamheten kan främja språkutvecklingen hos barn i yngre åldrar?

Vad i den skapande verksamheten kan främja språkutvecklingen hos barn i yngre åldrar? Vad i den skapande verksamheten kan främja språkutvecklingen hos barn i yngre åldrar? På vilket sätt kan barns språkutveckling påverkas av förskolans skapande verksamhet, pedagogens arbetssätt, hjärnans

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg EXAMENSARBETE Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst,

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

När eleverna vet mest

När eleverna vet mest Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur, språk, medier Examensarbete 15 högskolepoäng När eleverna vet mest When pupils know more than the pedagogues Mari Johansson Katarina Gråhamn Lärarexamen 270hp Kultur,

Läs mer

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren?

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur, Språk, Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? To be a creative

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Internkommunikation. en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola

Internkommunikation. en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Internkommunikation en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Johan Hansson och Erik Åkesson Examensarbete Medie- och kommunikationsvetenskap Konst, kultur och kommunikation

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Undersökning om transportelevers inlärningsstilar

Undersökning om transportelevers inlärningsstilar Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap VAL-projektet Examensarbete 15 Högskolepoäng Undersökning om transportelevers inlärningsstilar A Study on Learning Styles

Läs mer