Har$ni$koll$på$läget? $

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har$ni$koll$på$läget? $"

Transkript

1 VAMässan 19September2012 Har ni koll på läget? - en introduktion till Svenskt Vattens checklista för självutvärdering av säkerhetsarbetet med fokus på SCADA VAMässan Göteborgden19september2012 DrErikJohansson(MD) EBarbeteiniCeratavSvensktVaBensarbetsgruppSVFSCADA: Ber$l&Johansson&(Norrva0en),&Jan&Ekwall&(Stockholm&Va0en),& Kenneth&Eriksson&(VA&SYD),&Lennart&Andersson&(Mi0Sverige&Va0en),& Jan&Selin&(Gästrike&Va0en),&Johanna&Lindgren&(Svenskt&Va0en)& *)!Observera att termen SCADA-system allt oftare kommit att användas som en kort form då man egentligen avser olika former av industriella informations- och styrsystem Har$ni$koll$på$läget? $? Hur$säkra&är$ni?$ 2012ErikJohansson 1

2 VAMässan 19September2012 Säkerhet = Staket! Bom! Lås! Larm! Vaktbolag! Kameraövervakning! Rutiner för att ta emot besök... Säkerhet = Safety + Security 2012ErikJohansson 2

3 VAMässan 19September2012 Security?$ Säkerhet är en kvalitetsaspekt! För att en organisation ska vara verkligt effektiv, måste varje del av den arbeta tillsammans mot samma mål, med insikt om att varje person och varje aktivitet påverkar och i sin tur påverkas av varandra... (Fritt&översatt&från&TQM,&Oakland,&1989&)& 2012ErikJohansson 3

4 VAMässan 19September2012 Har$ni$koll$på$läget? $? Hur$får&vi$koll?$ Enkätstudie$ 2012ErikJohansson 4

5 VAMässan 19September2012 Det behövs en checklista!! Den kan bidra till att brister identifieras och tydliggörs!! Vetskapen om brister kan vägleda beslut!! Välavvägda beslut leder till förbättringar!! Förbättringar minskar risken för störningar!! Robustare system ger säkrare VA process!! Säkrare VA process ger gladare medborgare... Det som vi inte mäter kan vi inte förbättra... VAMässanden19september2012 DrErikJohansson Checklista? VAMässanden19september2012 DrErikJohansson 2012ErikJohansson 5

6 VAMässan 19September2012 Avsikten med checklistan!! ett första steg i en självutvärderingsprocess! ett internt dokument för respektive organisation som kan ge en indikation om var verksamheten kan förbättras.!! att ge insikt och ökad medvetenhet som leder till en förbättrad informations- och ITsäkerhet.!! underlag för att ta fram en passande åtgärdsplan prioritera resurser och strategiska investeringar. Öka säkerhetsmedvetandet i er organisation! Önskemål från intressenter...!! Ett trettiotal frågeställningar...!! Max två A4-sidor...!! Överskådlig och enkel uppbyggnad...!! Gå att besvara i form av Ja Till viss del Nej...!! Välunderbyggd och heltäckande...!! Beskriva vad som behöver göras...!! Tala om vilka lösningar som är bäst ErikJohansson 6

7 VAMässan 19September2012 Den Blå Checklistan självutvärdering ur flera aspekter!!! Organisatoriska aspekter Ledningens fokus och medvetenhet, delegering av ansvar och befogenheter, tilldelning av resurser mm!! Tekniska aspekter Aktuella nulägesbeskrivningar, tekniska sårbarhetsanalyser mm!! Administrativa aspekter Styrande dokument och rutiner, träning/övning/utbildning, kravställning och uppföljning, incidenthantering mm Exempel på frågeställningar... Övergripande+självutvärdering+för+säkerhetsarbetet+ med+tyngdpunkt+på+industriella+kontrollsystem+(scada)+ JA Tillviss del NEJ 4a Finns+det+styrande+dokument+vilka+vägleder+arbete+som+direkt+(eller+indirekt)+kan+komma+aB+ påverka+informaconssäkerheten+för+verksamheten?+ x 4b E+Inkluderar+dessa+styrande+dokument+även+hanteringen+av+industriella+kontrollsystem?+ x 4c E+Har+kraven+i+dessa+styrande+dokument+uppdaterats+under+senaste+tre+åren?+ x Finns+det+inom+organisaConen+eB+etablerat+forum+där+representanter+för+verksamheten+och+ specialisiunkconer+samarbetar+kring+aktuella+informaconssäkerhetsfrågor?+ x Har+alla+system,+inklusive+industriella+kontrollsystem,+en+utpekad+systemägare?+ x 2012ErikJohansson 7

8 VAMässan 19September2012 Exempel på frågeställningar... Övergripande+självutvärdering+för+säkerhetsarbetet+ med+tyngdpunkt+på+industriella+kontrollsystem+(scada)+ JA Tillviss del NEJ 7 Har+alla+era+ITEsystem+(inklusive+industriella+kontrollsystem)+klassificerats+med+avseende+på+ vilka+värsta+tänkbara+konsekvenser+som+kan+drabba+verksamheten+om+de+förloras/förstörs?+ x a Finns+en+välutarbetad+ruCn+för+hantering+av+alla+former+av+säkerhetsincidenter?+ x 8b E+Rapporteras+och+utreds+alla+konstaterade+eller+misstänkta+incidenter?+ x 8c E+Används+rapporterade+säkerhetsincidenter+i+det+löpande+förbäBringsarbetet?+ x a Finns+konkreta+åtgärdsplaner+(konCnuitetsplaner)+där+det+tydligt+framgår+vem+som+gör+vad+för+ ab+mildra+effekterna+om+allvarliga+störningar+inträffar+hos+industriella+kontrollsystem?+ x 9b E+Har+personalen+tränats+för+aB+hantera+störningar+pga+ITEincidenter?+ x 9c E+Har+konCnuitetsplanerna+(se+pkt+ovan)+reviderats+under+senaste+tre+åren?++ Grafisk illustration av utvärderingen Sammanställning1av1antal1markeringar JA+ Till+viss+del+ NEJ ErikJohansson 8

9 VAMässan 19September2012 Sammanvägt resultat för att möjliggöra relativa jämförelser Sammanvägt1index1= %+ 66%+ Säkerhetsarbetet+OK+ FörbäBringsmöjligheter+ Sammanfattning:!! Ladda ner checklistan!! Genomför en utvärdering Tillsammans inom organisationen Rapportera säkerhetstalet till SV!! Ta fram anpassade och prioriterade åtgärdsplaner Sammanvägt1index1= %+!! Kontakta Johanna Lindgren, 66%+ SäkerhetsarbetetOK FörbäBringsmöjligheter 2012ErikJohansson 9

10 VAMässan 19September2012 Öka säkerhetsmedvetandet i er organisation!!! SIK-kurs med VA fokus 5-6 dec 2012 Arrangeras av NCS3 (MSB tillsammans med FOI) Kostnadsfritt för samhällskritiska aktörer! Anmäl snarast ert intresse på: Öka säkerhetsmedvetandet i er organisation!!! Studera aktuella handböcker och vägledningar!!! Genomför riskanalyser som inkluderar de industriella informations- och styrsystemen! 2012ErikJohansson 10

11 VAMässan 19September2012 Skaffa er koll på läget! med hjälp av Svenskt Vattens blå lista för självutvärdering av säkerhetsarbetet med fokus på SCADA Ladda ner den blå listan från Svenskt Vattens hemsida: Tack för er uppmärksamhet! Erik%Johansson%% +46%70% % Kontakta'mig'gärna'om'' ni'har'ytterligare'frågor!' ' ' ' Kom'till'Svenskt'Vattens'monter'' där'visar'vi'hur' checklistan '' fungerar'i'praktiken!' ' 2012ErikJohansson 11

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Maria Rydqvist Boverket Bild 1 av 32 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Det går att komma fram

Läs mer

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

NCS3: årsrapport 2012

NCS3: årsrapport 2012 NCS3: årsrapport 2012 Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet JONAS HALLBERG, MIKAEL WEDLIN, DAVID LINDAHL, JONAS ALMROTH, MATS PERSSON, TEODOR SOMMESTAD FOI är en huvudsakligen

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Från processkartläggning till processutveckling En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Innehållsförteckning Örebro kommuns processledningsmodell... 3 Definitioner och begrepp... 4 Roller och ansvar...

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Erik Johansson

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Erik Johansson Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning Erik Johansson Förord Dricksvattenförsörjningen är i hög grad beroende av välfungerande industriella informations- och styrsystem. Dessa

Läs mer