Grafisk kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk kommunikation"

Transkript

1 Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation Ämnets syfte Grafisk kommunikation är ett ämne med en stark historisk tradition. Visuella budskap har följt människans utveckling från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala samhälle. Samhället är fyllt av visuella budskap med allt från trafikmärken, filmaffischer och informationsskyltar i det offentliga samhället till dagstidningar, livsmedelsförpackningar och postorderkataloger i hemmet. Alla grafiska idéer skapas för en tänkt målgrupp och med ett budskap som har ett bestämt syfte. De grafiska idéernas gestaltning har avgörande betydelse för journalistik, information och reklam, men är även en viktig del inom design- och kultursektorn. Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de processer och tekniker som leder fram till grafiska produkter. Begrepp som målgrupp och sammanhang utifrån till exempel ålder, kön, sexualitet och social status är centrala för förståelsen för skapandet av grafiska idéer. Undervisningen ska ge eleverna såväl en historisk förankring som en inblick i modern grafisk produktionsteknik. Utifrån de processer som studeras ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativa, estetiska och tekniska förmåga. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om grafiska arbetsflöden och hur de ingående delarna bygger på varandra. I undervisningen ska olika förutsättningar för grafiska produktioner problematiseras, till exempel tidsramar, ekonomi och kvalitetskrav. Undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att omsätta teoretiska resonemang om budskaps visualisering till praktisk produktion genom att de får använda olika grafiska uttrycksmedel, till exempel typografi, layout, färglära, materiallära och illustrationstekniker, med relevant teknik. Eleverna ska ges möjlighet att tekniskt framställa produkter och förbereda produkterna för ett mångfaldigande, till exempel genom tryckning eller publicering på mångfaldigande, till exempel genom tryckning eller publicering på webb. Eleverna ska via muntliga, skriftliga och visuella redovisningar analysera egna och andras produktioner. Undervisningen ska ge utrymme för tematisk fördjupning och produktion av arbetsprover. Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner utifrån överenskomna tidsramar, ekonomiska ramar och kvalitetskrav. 2. Förmåga att visualisera idéer genom manuella skisser och digitala grafiska tekniker. 3. Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt. 4. Förmåga att analysera och bedöma grafiska produkter och idéer utifrån kreativa, tekniska och estetiska perspektiv, såväl som perspektiv på etik, genus och relevant lagstiftning. 5. Kunskaper om olika grafiska arbetsroller och ingående delar i det grafiska arbetsflödet. 6. Färdigheter i att använda relevanta grafiska program. Kurser i ämnet Grafisk illustration 1, 100 poäng. Grafisk illustration 2, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk illustration 1. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk illustration 3. Grafisk illustration 3, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk illustration 1. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk illustration 2. Grafisk kommunikation 1, 100 poäng. Grafisk kommunikation 2, 100 poäng som bygger på kursen grafisk kommunikation 1. Grafisk kommunikation 3, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk kommunikation 2. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk kommunikation 4. Grafisk kommunikation 4, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk kommunikation 2. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk kommunikation 3. Grafisk illustration 1 Kursen grafisk illustration 1 omfattar punkterna 2, 3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande färdigheter i och kunskaper om illustrationsteknik och skissteknik. Skissteknik: skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning, skissmanér.

2 snabbskissning, skissmanér. Begreppen kongenialitet, sammanhang/kontext, målgrupp i illustrationssammanhang. Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer. Digitaliseringsmetoder för illustrationsprogram (digitalkamera, scanner) och dess användning på original gjorda med manuella illustrationstekniker. Illustrationsprogram: fördelar, nackdelar, skillnader mellan vektor- och pixelgrafik, programkännedom, illustrationsmanér. Relevant fackspråk inom illustration, typografi, färglära, digitaliseringsmetodik. Eleven använder olika sätt att illustrera med digital teknik, med avseende på användningsområde och manér och använder med viss säkerhet relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal. Eleven använder manuella illustrationstekniker och visar och exemplifierar dess användning i digitala syften. Hon eller han visualiserar med viss hjälp idéer genom manuella skisser utifrån kundspecifikationer. Med viss hjälp producerar eleven grafiska idéer i relevanta illustrationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk. Eleven använder olika sätt att illustrera med digital teknik med avseende på användningsområde och manér, och diskuterar för- och nackdelar. Hon eller han använder med säkerhet relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal och diskuterar kvalitativa aspekter av digitaliseringen. Med viss säkerhet använder eleven manuella illustrationstekniker och förstår deras användning i digitala syften. Hon eller han visualiserar idéer genom manuella skisser utifrån kundspecifikationer eller egna idéer och använder med viss hjälp grafiska illustrationsprogram för att göra digitala skisser. Eleven producerar grafiska idéer i relevanta illustrationsprogram och använder illustrationerna i layout- eller presentationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk och använder det aktivt i ämnesdiskussioner. Eleven använder olika sätt att illustrera med digital teknik med avseende på användningsområde och manér, diskuterar för- och nackdelar och arbetar aktivt för att för att hitta egna manér inom olika illustrationssätt. Hon eller han använder med säkerhet relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal och argumenterar för kvalitativa aspekter av digitaliseringen. Med säkerhet använder eleven manuella illustrationstekniker och analyserar deras användning i digitala syften. Hon eller han visualiserar på ett strukturerat sätt idéer genom manuella skisser utifrån kundspecifikationer eller egna idéer och använder grafiska illustrationsprogram för att göra digitala skisser. Eleven producerar grafiska idéer i relevanta illustrationsprogram och använder illustrationerna i layout- eller presentationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk, använder det aktivt och integrerat i arbetet och i ämnesdiskussioner. Grafisk illustration 2 Kursen grafisk illustration 2 omfattar punkterna 1?4 och 6 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande färdigheter i och kunskaper om illustrationsteknik och skissteknik. I kursen ges möjlighet att producera arbetsprover. Skissteknik, både manuell och i vektorgrafikmiljö. Illustrationsteknik i relevanta vektorprogram. Tematiserad fördjupning inom vektorgrafik, till exempel nyhetsgrafik/teknisk illustration, förpackningsdesign, serieteckning/karikatyrteckning, speldesign, varumärkesdesign/grafiska profiler som leder till arbetsprover, illustrationsmanér för valt tema, analysmodeller för kreativa, estetiska och tekniska aspekter. Eleven använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i vektorprogram. Resultatet visar begränsad teknisk kvalitet. Eleven använder vektorgrafik för att skissa idéer och kan med viss säkerhet producera grafiska idéer i relevanta program för vektorgrafik. Med viss teknisk förmåga men med begränsad estetisk och kreativ kvalitet använder eleven olika illustrationstekniker och manér, manuellt och digitalt. Hon eller han visualiserar idéer från instruktioner genom manuella skisser. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och kan med viss säkerhet producera arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt, samt presenterar den på ett sätt som är lämpligt för vektorgrafik. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér. Eleven använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i vektorprogram. Resultatet visar huvudsakligen fullgod teknisk kvalitet. Eleven använder vektorgrafik för att skissa idéer och producerar grafiska idéer i relevanta program för vektorgrafik. Med viss teknisk förmåga och med önskad estetisk och kreativ kvalitet använder visualiserar instruktioner och egna idéer genom manuella skisser.

3 visualiserar instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar och analyserar tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt, samt presenterar den på ett tilltalande sätt som är lämpligt för vektorgrafik. Eleven diskuterar arbetsprovets betydelse för individer. Eleven förstår relevant fackspråk, och använder aktivt grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér i ämnesdiskussioner. Eleven använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i vektorprogram. Resultatet visar fullgod teknisk kvalitet. Eleven använder vektorgrafik för att skissa idéer samt väljer skissteknik och argumenterar för sitt val utifrån behov vid varje uppdrag. På ett strukturerat sätt producerar hon eller han grafiska idéer i relevanta program för vektorgrafik. Med god teknisk förmåga och med önskad estetisk och kreativ kvalitet använder visualiserar på ett strukturerat sätt instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han problematiserar tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt, estetiskt och kreativt sätt för att nå kongenialitet, samt presenterar den på ett väl strukturerat sätt och tilltalande som är lämpligt för vektorgrafik. Eleven diskuterar och analyserar arbetsprovets betydelse för individen och individer. Eleven förstår relevant fackspråk, integrerar och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér i arbetet och ämnesdiskussioner. Grafisk illustration 3 Kursen grafisk illustration 3 omfattar punkterna 1?4 och 6 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande färdigheter och kunskaper om illustrationsteknik och skissteknik. I kursen ges möjlighet att producera arbetsprover. Skissteknik, både manuell och i vektorgrafikmiljö. Illustrationsteknik i relevanta pixelprogram. Tematiserad fördjupning inom pixelgrafik, till exempel bildbehandling för repro, bildretusch/bildmanipulation, serieteckning/karikatyrteckning, speldesign, kollageteknik, mönsterdesign som leder till arbetsprover, illustrationsmanér för valt tema, analysmodeller för kreativa, estetiska och tekniska aspekter. Eleven visualiserar idéer från instruktioner genom manuella skisser. Hon eller han använder pixelgrafik för att skissa idéer och kan med viss hjälp producera grafiska idéer i relevanta program för pixelgrafik. Med viss teknisk förmåga men med begränsad estetisk och kreativ kvalitet använder eleven olika illustrationstekniker och manér, manuellt och digitalt. Hon eller han använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i pixelprogram. Resultatet visar begränsad teknisk kvalitet. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och kan med viss hjälp producera arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar den egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt samt presenterar den på ett sätt som är lämpligt för pixelgrafik. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér. Eleven visualiserar självständigt instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Hon eller han använder självständigt pixelgrafik för att skissa idéer och producerar grafiska idéer i relevanta program för pixelgrafik. Med viss teknisk förmåga och med estetisk och kreativ önskad kvalitet använder använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i pixelprogram. Resultatet visar huvudsakligen fullgod teknisk kvalitet. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar självständigt arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar och analyserar den egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt, samt presenterar den på ett tilltalande sätt som är lämpligt för pixelgrafik. Eleven diskuterar arbetsprovets betydelse för individer. begrepp inom illustrationsteknik och manér i diskussioner. Eleven visualiserar självständigt på ett strukturerat sätt instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Hon eller han använder pixelgrafik för att skissa idéer samt väljer skissteknik och argumenterar för sitt val utifrån behov vid varje uppdrag. På ett strukturerat sätt producerar eleven grafiska idéer i relevanta program för pixelgrafik. Med god teknisk förmåga och med estetisk och kreativ önskad kvalitet använder använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i pixelprogram. Resultatet visar fullgod teknisk kvalitet. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar självständigt arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han problematiserar den egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt, estetiskt och

4 egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt, estetiskt och kreativt sätt för att nå kongenialitet, samt presenterar den på ett väl strukturerat och tilltalande sätt som är lämpligt för pixelgrafik. Eleven analyserar arbetsprovets betydelse för individen och individer. Eleven förstår relevant fackspråk och integrerar och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér i arbetet och ämnesdiskussioner. Grafisk kommunikation 1 Kursen grafisk kommunikation 1 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte med särskild betoning på punkterna 1, 2 och 6. Kursen behandlar grundläggande färdigheter och kunskaper om typografi, korrekturläsning, komposition med text och bild på ytor och format, redigering av trycksaker, färglära, grafiska färgsystem, papperslära, skrivare och PDF. Processen kring idéskapande. Begreppen kongenialitet, sammanhang/kontext, målgrupp utifrån olika budskapsmodeller. Skissteknik: skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning, skissmanér. Typografins betydelse: typsnittsklassificering, typografiska regler, korrekturläsning med korrekturtecken. Layoutens betydelse: Komposition av ytor, balans, harmoni, flyt, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande, redigering i layoutprogram. Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgmatchning, papper som material, olika papperstypers användningsområde. Utskriftshantering: skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare och färgskrivare, hantering av PDF. Relevant fackspråk inom typografi, layout, färglära och utskriftshantering. Eleven planerar och genomför en grafisk produktion utifrån en tydligt skriven instruktion. Hon eller han förstår konsekvenserna av tidsramar och anpassar delvis sin produktion efter detta. Eleven diskuterar valet av typografi, layout, färg, material och publiceringsform utifrån en styrd instruktion. Med viss säkerhet genomför eleven typografisk korrekturläsning. Hon eller han analyserar den egna grafiska produkten och produktionen utifrån ett tekniskt perspektiv. Eleven visualiserar idéer genom manuella skisser utifrån specifikationer och med viss hjälp. Hon eller han använder med viss säkerhet digitala grafiska tekniker för att skissa. Eleven diskuterar innebörden av de instruktioner som givits för en uppgift och formulerar enkla idéer om hur en produktion kan se ut. Eleven förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet. Eleven producerar med viss säkerhet grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk. Eleven planerar och genomför en grafisk produktion utifrån en egen framtagen idé. Hon eller han förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta. Eleven diskuterar och argumenterar för valet av typografi, layout, färg, material och publiceringsform utifrån en styrd instruktion eller en egen framtagen idé. På ett relevant sätt genomför hon eller han typografisk korrekturläsning. Eleven analyserar sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven visualiserar självständigt egna idéer genom manuella skisser. Eleven använder digitala grafiska tekniker för att skissa. Hon eller han diskuterar innebörden av de instruktioner som givits för en uppgift och formulerar idéer om hur en produktion kan se ut. Eleven analyserar den egna grafiska produkten och produktionen utifrån ett kreativt, estetiskt och tekniskt perspektiv. Med viss säkerhet analyserar hon eller han andras produkter och produktioner. Eleven har förståelse för etiska och genuskonsekvenser. Hon eller han förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet och kan sätta in den i ett sammanhang. illustrationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk och använder det aktivt i diskussioner. Eleven planerar och genomför en grafisk produktion utifrån en egen framtagen idé. Hon eller han förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta, samt föreslår produktionstekniska lösningar för att klara kraven. Eleven argumenterar för valet av typografi, layout, färg, material och publiceringsform. På ett relevant sätt genomför hon eller han typografisk korrekturläsning. Eleven använder relevanta korrekturtecken. Hon eller han analyserar sin egen och andras produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven visualiserar egna idéer genom manuella skisser på ett strukturerat sätt. Hon eller han använder digitala grafiska tekniker för att skissa. Eleven analyserar den egna produktionen och andras grafiska produkter utifrån ett kreativt, estetiskt och tekniskt perspektiv och argumenterar för etiska konsekvenser och genuskonsekvenser. Hon eller han analyserar även effekter av de grafiska produkterna. Eleven förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet och kan sätta in den i ett sammanhang. illustrationsprogram, utifrån efterfrågade parametrar.

5 KURS Grafisk kommunikation 2 Kursen grafisk kommunikation 2 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1?4 och 6. Kursen behandlar fördjupade färdigheter och kunskaper om processer kring idé och kreativitet, typografi, layout och redigering av grafiska produkter, samt grundläggande färdigheter i anpassning av trycksaker för mångfaldigande genom tryckning eller webbpublicering. Kreativa processer för att skapa budskap och visuella idéer. Typografiska regler, typografisk hantering av olika budskapsmodeller, typografi i layout- och illustrationsprogram, kalligrafi. Layout i spaltarrangemang och med hjälp av gridteknik, symmetri och asymmetri, redigering i layoutprogram. Färg- och bildhantering i layout-, illustrations- och bildbehandlingsprogram, bildformat, bildkomprimering, grafiska färgsystem. Utskrifts- och originalhantering i illustrations-, bildbehandlings- och layoutprogram samt anpassning för publicering via tryckprocesser eller webb, anpassning av PDF.Relevant fackspråk inom typografi, layout, färglära och utskriftshantering. Relevant fackspråk inom typografi, layout, färglära, utskrifts- och originalhantering. Eleven genomför en grafisk produktion utifrån en enkel arbetsinstruktion. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar i viss utsträckning sin produktion efter detta. Eleven argumenterar för val av typografi, layout, färg, material och publiceringsform på ett tydligt sätt samt genomför på ett relevant sätt typografisk korrekturläsning. Med viss säkerhet använder eleven kreativa modeller för att skapa produkter för givna målgrupper och sammanhang. Hon eller han diskuterar sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven skapar med viss säkerhet layouter med gridteknik och relevanta filformat utifrån kända förutsättningar. Hon eller han producerar enklare grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med viss hjälp färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven diskuterar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska framskissad idé. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta. Eleven argumenterar för val av typografi, layout, färg, material och publiceringsform på ett tydligt och kreativt sätt samt genomför på ett relevant sätt typografisk korrekturläsning. Med viss säkerhet använder eleven kreativa modeller för att skapa produkter för givna målgrupper och sammanhang. Hon eller han diskuterar och argumenterar för sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven skapar layouter med gridteknik och relevanta filformat utifrån kända förutsättningar. Hon eller han producerar grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med viss säkerhet färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet samt intresserar sig för hur produktionsflödet påverkas av den egna insatsen. framskissad idé. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta. Eleven argumenterar för val av typografi, layout, färg, material och publiceringsform på ett tydligt, kreativt och strukturerat sätt samt genomför på ett relevant sätt typografisk korrekturläsning och spårar systematiska fel. Med säkerhet använder eleven kreativa modeller för att skapa produkter för givna målgrupper och sammanhang, samt beskriver på ett tydligt sätt de kreativa modeller som används. Eleven diskuterar och argumenterar för sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet samt föreslår förbättringar i sin egen arbetsteknik och arbetsmetodik. Eleven skapar väl strukturerade layouter med gridteknik och relevanta filformat i kända och nya situationer. Eleven producerar grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med säkerhet färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet, beskriver de konsekvenser hans eller hennes produktionsmetod har för nästa steg i produktionskedjan samt tar aktiv del i hur produktionsflödet påverkas av den egna insatsen.

6 Grafisk kommunikation 3 Kursen grafisk kommunikation 3 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 5 och 6. Kursen behandlar fördjupade färdigheter och kunskaper om, redigering av trycksaker, anpassning av grafiska produkter för publicering och det grafiska arbetsflödets ingående delar från idé till original. Manuella och digitala arbetsflöden med start i idéprocessen samt avlämning av original. Arbetsflödets kvalitetsaspekter. Typografi och layout utifrån produktion i layout- och illustrationsprogram. Produktionsteknik i grafiska produktionsprogram. Utskrifts- och originalhantering i illustrations-, bildbehandlings- och layoutprogram samt anpassning för publicering via tryckprocesser eller webb. Reproduktionsteknik, digital utskjutning, preflight och anpassning av PDF. Relevant fackspråk inom typografi, layout, utskrifts- och originalhantering samt arbetsflöden. Eleven genomför en grafisk produktion utifrån en tydlig arbetsinstruktion och använder de grafiska uttrycksmedlen på ett tekniskt relevant sätt. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram, kvalitet och anpassning mot vald kanal (tryckmedia, internet) och anpassar i viss utsträckning sin produktion efter detta. Med viss säkerhet diskuterar eleven produktionstekniska förbättringar av sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Eleven beskriver den grafiska produktionskedjans olika steg och hur de förhåller sig till varandra vad gäller krav på leverans, ekonomi, kvalitet. Hon eller han diskuterar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven producerar enklare grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med viss hjälp färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Hon eller han skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering. Med viss säkerhet använder eleven relevant teknik för originalhantering och reproduktion. Eleven förstår relevant fackspråk, och använder grundläggande grafiska idé och använder de grafiska uttrycksmedlen på ett tekniskt relevant sätt. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram, kvalitet och anpassning mot vald kanal (tryckmedia, internet) och anpassar sin produktion efter detta. Med säkerhet diskuterar eleven produktionstekniska förbättringar av sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. illustration och arbetsflöden. Eleven beskriver och ger synpunkter på den grafiska produktionskedjans olika steg och hur de förhåller sig till varandra vad gäller krav på leverans, ekonomi, kvalitet, samt reflekterar över sin egen roll i produktionskedjan. Hon eller han diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. illustrationsprogram, och anpassar utifrån standardlösningar färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Hon eller han skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering. Med säkerhet använder eleven relevant teknik för originalhantering och reproduktion. Eleven förstår relevant fackspråk, och använder aktivt grundläggande grafiska idé på ett tydligt och strukturerat sätt, och använder de grafiska uttrycksmedlen på ett tekniskt relevant sätt. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram, kvalitet och anpassning mot vald kanal (tryckmedia, internet) och anpassar sin produktion efter detta. Med säkerhet diskuterar eleven produktionstekniska, ekonomiska och kvalitativa förbättringar av sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Eleven beskriver och ger synpunkter på den grafiska produktionskedjans olika steg och hur de förhåller sig till varandra vad gäller krav på leverans, ekonomi, kvalitet, samt föreslår förbättringar i sin egen roll i produktionskedjan. Hon eller han diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. illustrationsprogram, och anpassar utifrån standardlösningar och uttalade kundönskemålfärger bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Hon eller han skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering med anpassning mot vald kvalitet i nya situationer. Med säkerhet använder eleven relevant teknik för originalhantering och reproduktion. Grafisk kommunikation 4 Kursen grafisk kommunikation 4 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5 och 6. Kursen behandlar fördjupade färdigheter och kunskaper om anpassning av trycksaker mot mångfaldigande genom tryckning eller webbpublicering, samt grundläggande kunskaper om automatiserade arbetsflöden inom tryckerinäringen och digital publicering.

7 Manuella och automatiserade produktionsflöden, kvalitets- och leveransaspekter, distributionskanaler, PDF och JDF. Reproduktionsprocessen, med utskrifts- och originalhantering samt PostScript-hantering. Relevant fackspråk inom produktionsflöden, reproduktionsprocessen och arbetsformat. Eleven redogör med viss säkerhet för förekommande arbetsuppgifter inom reproduktion och prepress. Hon eller han redogör med viss säkerhet även för hela produktionskedjan inom grafisk produktion, från idé till original och överlämning till grafiska producenter. Eleven diskuterar mångfaldigandeprocesser och de förutsättningar som krävs för att lämna användbara original till dessa, och nämner tydliga skillnader mellan olika processer. Eleven använder med viss säkerhet relevant teknik för originalhantering, reproduktion, preflight och prepress. Med viss självständighet hanterar hon eller han originalproduktion av grafiska produkter i layout- och illustrationsprogram och anpassar med viss hjälp färger, bilder och dokument till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven levererar med viss hjälp användbara original till producenter för mångfaldigande. Hon eller han diskuterar ett fåtal enklare produktionstekniska förbättringar i sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Utifrån arbetets art diskuterar eleven den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering och visar en viss förståelse för plattformsoberoende format och arbetsflödesformat. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska Eleven redogör med säkerhet för arbetsuppgifter inom reproduktion och prepress. Hon eller han redogör med säkerhet även för hela produktionskedjan inom grafisk produktion, från idé till original och överlämning till grafiska producenter. Eleven diskuterar mångfaldigandeprocesser och de förutsättningar som krävs för att lämna användbara original till dessa, och redogör för skillnader mellan olika processer. Eleven använder med säkerhet relevant teknik för originalhantering, reproduktion, preflight och prepress. Hon eller han hanterar originalproduktion av grafiska produkter i layout- och illustrationsprogram och anpassar färger, bilder och dokument till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven levererar användbara original till producenter för mångfaldigande. Hon eller han diskuterar ett flertal produktionstekniska förbättringar av sitt eget och andras arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Utifrån en kvalitetsförståelse diskuterar eleven den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. arbetsflödet. Eleven skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering, och optimerar dessa utifrån instruktioner (beställning). Hon eller han visar förståelse för plattformsoberoende format och arbetsflödesformat, och deras problematik. Eleven redogör med säkerhet för arbetsuppgifter inom reproduktion och prepress, och deras inbördes kvalitetskrav. Hon eller han redogör för och analyserar med säkerhet även hela produktionskedjan inom grafisk produktion, från idé till original och överlämning till grafiska producenter. Eleven diskuterar och analyserar mångfaldigandeprocesser och de förutsättningar som krävs för att lämna användbara original till dessa, och redogör för skillnader mellan olika processer. Eleven använder med säkerhet relevant teknik för originalhantering, reproduktion, preflight och prepress. Hon eller han hanterar originalproduktion av grafiska produkter i layout- och illustrationsprogram och anpassar färger, bilder och dokument till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven levererar användbara original till producenter för mångfaldigande. Hon eller han diskuterar och föreslår produktionstekniska förbättringar av sitt eget och andras arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Utifrån en kvalitetsförståelse diskuterar och analyserar eleven den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering, och optimerar dessa utifrån instruktioner (beställning) och nya förutsättningar. Hon eller han lämnar användbara original via plattformsoberoende format och arbetsflödesformat. Skolverket Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12 och Fleminggatan 20 Telefon: Fax: E-post:

GRAFISK KOMMUNIKATION

GRAFISK KOMMUNIKATION GRAFISK KOMMUNIKATION Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation.

Läs mer

fotografering grafik & media

fotografering grafik & media Gymnasial vuxenutbildning 2013 fotografering grafik & media Studera i grupp och på distans. Du kan också starta studierna I samarbete med när du vill! Avans utbildning tfn. 063-57 50 60 e-post. utbildning@avans.se

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

Esko Mäkelä. Lektor i slöjd vid Konstfack Lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet

Esko Mäkelä. Lektor i slöjd vid Konstfack Lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet Esko Mäkelä Lektor i slöjd vid Konstfack Lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet Slöjdens estetiska uttrycksformer olika sätt att arbeta in mening och uttryck i material Slöjdens tre konfliktytor

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VAL YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 2015/2016 Sida 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val.

Läs mer

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Innehållsförteckning Lilla individuella valet - läsåret 2010/2011... 3 Att tänka på om du vill plugga vidare... 4 Etik och livsfrågor (Livskunskap)... 5 Fotografisk

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer