Grafisk kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk kommunikation"

Transkript

1 Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation Ämnets syfte Grafisk kommunikation är ett ämne med en stark historisk tradition. Visuella budskap har följt människans utveckling från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala samhälle. Samhället är fyllt av visuella budskap med allt från trafikmärken, filmaffischer och informationsskyltar i det offentliga samhället till dagstidningar, livsmedelsförpackningar och postorderkataloger i hemmet. Alla grafiska idéer skapas för en tänkt målgrupp och med ett budskap som har ett bestämt syfte. De grafiska idéernas gestaltning har avgörande betydelse för journalistik, information och reklam, men är även en viktig del inom design- och kultursektorn. Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de processer och tekniker som leder fram till grafiska produkter. Begrepp som målgrupp och sammanhang utifrån till exempel ålder, kön, sexualitet och social status är centrala för förståelsen för skapandet av grafiska idéer. Undervisningen ska ge eleverna såväl en historisk förankring som en inblick i modern grafisk produktionsteknik. Utifrån de processer som studeras ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativa, estetiska och tekniska förmåga. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om grafiska arbetsflöden och hur de ingående delarna bygger på varandra. I undervisningen ska olika förutsättningar för grafiska produktioner problematiseras, till exempel tidsramar, ekonomi och kvalitetskrav. Undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att omsätta teoretiska resonemang om budskaps visualisering till praktisk produktion genom att de får använda olika grafiska uttrycksmedel, till exempel typografi, layout, färglära, materiallära och illustrationstekniker, med relevant teknik. Eleverna ska ges möjlighet att tekniskt framställa produkter och förbereda produkterna för ett mångfaldigande, till exempel genom tryckning eller publicering på mångfaldigande, till exempel genom tryckning eller publicering på webb. Eleverna ska via muntliga, skriftliga och visuella redovisningar analysera egna och andras produktioner. Undervisningen ska ge utrymme för tematisk fördjupning och produktion av arbetsprover. Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner utifrån överenskomna tidsramar, ekonomiska ramar och kvalitetskrav. 2. Förmåga att visualisera idéer genom manuella skisser och digitala grafiska tekniker. 3. Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt. 4. Förmåga att analysera och bedöma grafiska produkter och idéer utifrån kreativa, tekniska och estetiska perspektiv, såväl som perspektiv på etik, genus och relevant lagstiftning. 5. Kunskaper om olika grafiska arbetsroller och ingående delar i det grafiska arbetsflödet. 6. Färdigheter i att använda relevanta grafiska program. Kurser i ämnet Grafisk illustration 1, 100 poäng. Grafisk illustration 2, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk illustration 1. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk illustration 3. Grafisk illustration 3, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk illustration 1. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk illustration 2. Grafisk kommunikation 1, 100 poäng. Grafisk kommunikation 2, 100 poäng som bygger på kursen grafisk kommunikation 1. Grafisk kommunikation 3, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk kommunikation 2. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk kommunikation 4. Grafisk kommunikation 4, 100 poäng, som bygger på kursen grafisk kommunikation 2. Kursen kan läsas parallellt med kursen grafisk kommunikation 3. Grafisk illustration 1 Kursen grafisk illustration 1 omfattar punkterna 2, 3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande färdigheter i och kunskaper om illustrationsteknik och skissteknik. Skissteknik: skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning, skissmanér.

2 snabbskissning, skissmanér. Begreppen kongenialitet, sammanhang/kontext, målgrupp i illustrationssammanhang. Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer. Digitaliseringsmetoder för illustrationsprogram (digitalkamera, scanner) och dess användning på original gjorda med manuella illustrationstekniker. Illustrationsprogram: fördelar, nackdelar, skillnader mellan vektor- och pixelgrafik, programkännedom, illustrationsmanér. Relevant fackspråk inom illustration, typografi, färglära, digitaliseringsmetodik. Eleven använder olika sätt att illustrera med digital teknik, med avseende på användningsområde och manér och använder med viss säkerhet relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal. Eleven använder manuella illustrationstekniker och visar och exemplifierar dess användning i digitala syften. Hon eller han visualiserar med viss hjälp idéer genom manuella skisser utifrån kundspecifikationer. Med viss hjälp producerar eleven grafiska idéer i relevanta illustrationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk. Eleven använder olika sätt att illustrera med digital teknik med avseende på användningsområde och manér, och diskuterar för- och nackdelar. Hon eller han använder med säkerhet relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal och diskuterar kvalitativa aspekter av digitaliseringen. Med viss säkerhet använder eleven manuella illustrationstekniker och förstår deras användning i digitala syften. Hon eller han visualiserar idéer genom manuella skisser utifrån kundspecifikationer eller egna idéer och använder med viss hjälp grafiska illustrationsprogram för att göra digitala skisser. Eleven producerar grafiska idéer i relevanta illustrationsprogram och använder illustrationerna i layout- eller presentationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk och använder det aktivt i ämnesdiskussioner. Eleven använder olika sätt att illustrera med digital teknik med avseende på användningsområde och manér, diskuterar för- och nackdelar och arbetar aktivt för att för att hitta egna manér inom olika illustrationssätt. Hon eller han använder med säkerhet relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal och argumenterar för kvalitativa aspekter av digitaliseringen. Med säkerhet använder eleven manuella illustrationstekniker och analyserar deras användning i digitala syften. Hon eller han visualiserar på ett strukturerat sätt idéer genom manuella skisser utifrån kundspecifikationer eller egna idéer och använder grafiska illustrationsprogram för att göra digitala skisser. Eleven producerar grafiska idéer i relevanta illustrationsprogram och använder illustrationerna i layout- eller presentationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk, använder det aktivt och integrerat i arbetet och i ämnesdiskussioner. Grafisk illustration 2 Kursen grafisk illustration 2 omfattar punkterna 1?4 och 6 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande färdigheter i och kunskaper om illustrationsteknik och skissteknik. I kursen ges möjlighet att producera arbetsprover. Skissteknik, både manuell och i vektorgrafikmiljö. Illustrationsteknik i relevanta vektorprogram. Tematiserad fördjupning inom vektorgrafik, till exempel nyhetsgrafik/teknisk illustration, förpackningsdesign, serieteckning/karikatyrteckning, speldesign, varumärkesdesign/grafiska profiler som leder till arbetsprover, illustrationsmanér för valt tema, analysmodeller för kreativa, estetiska och tekniska aspekter. Eleven använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i vektorprogram. Resultatet visar begränsad teknisk kvalitet. Eleven använder vektorgrafik för att skissa idéer och kan med viss säkerhet producera grafiska idéer i relevanta program för vektorgrafik. Med viss teknisk förmåga men med begränsad estetisk och kreativ kvalitet använder eleven olika illustrationstekniker och manér, manuellt och digitalt. Hon eller han visualiserar idéer från instruktioner genom manuella skisser. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och kan med viss säkerhet producera arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt, samt presenterar den på ett sätt som är lämpligt för vektorgrafik. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér. Eleven använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i vektorprogram. Resultatet visar huvudsakligen fullgod teknisk kvalitet. Eleven använder vektorgrafik för att skissa idéer och producerar grafiska idéer i relevanta program för vektorgrafik. Med viss teknisk förmåga och med önskad estetisk och kreativ kvalitet använder visualiserar instruktioner och egna idéer genom manuella skisser.

3 visualiserar instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar och analyserar tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt, samt presenterar den på ett tilltalande sätt som är lämpligt för vektorgrafik. Eleven diskuterar arbetsprovets betydelse för individer. Eleven förstår relevant fackspråk, och använder aktivt grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér i ämnesdiskussioner. Eleven använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i vektorprogram. Resultatet visar fullgod teknisk kvalitet. Eleven använder vektorgrafik för att skissa idéer samt väljer skissteknik och argumenterar för sitt val utifrån behov vid varje uppdrag. På ett strukturerat sätt producerar hon eller han grafiska idéer i relevanta program för vektorgrafik. Med god teknisk förmåga och med önskad estetisk och kreativ kvalitet använder visualiserar på ett strukturerat sätt instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han problematiserar tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt, estetiskt och kreativt sätt för att nå kongenialitet, samt presenterar den på ett väl strukturerat sätt och tilltalande som är lämpligt för vektorgrafik. Eleven diskuterar och analyserar arbetsprovets betydelse för individen och individer. Eleven förstår relevant fackspråk, integrerar och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér i arbetet och ämnesdiskussioner. Grafisk illustration 3 Kursen grafisk illustration 3 omfattar punkterna 1?4 och 6 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande färdigheter och kunskaper om illustrationsteknik och skissteknik. I kursen ges möjlighet att producera arbetsprover. Skissteknik, både manuell och i vektorgrafikmiljö. Illustrationsteknik i relevanta pixelprogram. Tematiserad fördjupning inom pixelgrafik, till exempel bildbehandling för repro, bildretusch/bildmanipulation, serieteckning/karikatyrteckning, speldesign, kollageteknik, mönsterdesign som leder till arbetsprover, illustrationsmanér för valt tema, analysmodeller för kreativa, estetiska och tekniska aspekter. Eleven visualiserar idéer från instruktioner genom manuella skisser. Hon eller han använder pixelgrafik för att skissa idéer och kan med viss hjälp producera grafiska idéer i relevanta program för pixelgrafik. Med viss teknisk förmåga men med begränsad estetisk och kreativ kvalitet använder eleven olika illustrationstekniker och manér, manuellt och digitalt. Hon eller han använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i pixelprogram. Resultatet visar begränsad teknisk kvalitet. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och kan med viss hjälp producera arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar den egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt samt presenterar den på ett sätt som är lämpligt för pixelgrafik. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér. Eleven visualiserar självständigt instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Hon eller han använder självständigt pixelgrafik för att skissa idéer och producerar grafiska idéer i relevanta program för pixelgrafik. Med viss teknisk förmåga och med estetisk och kreativ önskad kvalitet använder använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i pixelprogram. Resultatet visar huvudsakligen fullgod teknisk kvalitet. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar självständigt arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han diskuterar och analyserar den egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt sätt, samt presenterar den på ett tilltalande sätt som är lämpligt för pixelgrafik. Eleven diskuterar arbetsprovets betydelse för individer. begrepp inom illustrationsteknik och manér i diskussioner. Eleven visualiserar självständigt på ett strukturerat sätt instruktioner och egna idéer genom manuella skisser. Hon eller han använder pixelgrafik för att skissa idéer samt väljer skissteknik och argumenterar för sitt val utifrån behov vid varje uppdrag. På ett strukturerat sätt producerar eleven grafiska idéer i relevanta program för pixelgrafik. Med god teknisk förmåga och med estetisk och kreativ önskad kvalitet använder använder relevant utrustning för digitalisering av pappersoriginal avsett för fortsatt arbete i pixelprogram. Resultatet visar fullgod teknisk kvalitet. Eleven fördjupar sig i en vald tematisering och producerar självständigt arbetsprover inom tematiseringen och manér. Hon eller han problematiserar den egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt, estetiskt och

4 egna tematiseringens svårigheter och hur dessa löses på ett tekniskt, estetiskt och kreativt sätt för att nå kongenialitet, samt presenterar den på ett väl strukturerat och tilltalande sätt som är lämpligt för pixelgrafik. Eleven analyserar arbetsprovets betydelse för individen och individer. Eleven förstår relevant fackspråk och integrerar och använder grundläggande grafiska begrepp inom illustrationsteknik och manér i arbetet och ämnesdiskussioner. Grafisk kommunikation 1 Kursen grafisk kommunikation 1 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte med särskild betoning på punkterna 1, 2 och 6. Kursen behandlar grundläggande färdigheter och kunskaper om typografi, korrekturläsning, komposition med text och bild på ytor och format, redigering av trycksaker, färglära, grafiska färgsystem, papperslära, skrivare och PDF. Processen kring idéskapande. Begreppen kongenialitet, sammanhang/kontext, målgrupp utifrån olika budskapsmodeller. Skissteknik: skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning, skissmanér. Typografins betydelse: typsnittsklassificering, typografiska regler, korrekturläsning med korrekturtecken. Layoutens betydelse: Komposition av ytor, balans, harmoni, flyt, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande, redigering i layoutprogram. Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgmatchning, papper som material, olika papperstypers användningsområde. Utskriftshantering: skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare och färgskrivare, hantering av PDF. Relevant fackspråk inom typografi, layout, färglära och utskriftshantering. Eleven planerar och genomför en grafisk produktion utifrån en tydligt skriven instruktion. Hon eller han förstår konsekvenserna av tidsramar och anpassar delvis sin produktion efter detta. Eleven diskuterar valet av typografi, layout, färg, material och publiceringsform utifrån en styrd instruktion. Med viss säkerhet genomför eleven typografisk korrekturläsning. Hon eller han analyserar den egna grafiska produkten och produktionen utifrån ett tekniskt perspektiv. Eleven visualiserar idéer genom manuella skisser utifrån specifikationer och med viss hjälp. Hon eller han använder med viss säkerhet digitala grafiska tekniker för att skissa. Eleven diskuterar innebörden av de instruktioner som givits för en uppgift och formulerar enkla idéer om hur en produktion kan se ut. Eleven förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet. Eleven producerar med viss säkerhet grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk. Eleven planerar och genomför en grafisk produktion utifrån en egen framtagen idé. Hon eller han förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta. Eleven diskuterar och argumenterar för valet av typografi, layout, färg, material och publiceringsform utifrån en styrd instruktion eller en egen framtagen idé. På ett relevant sätt genomför hon eller han typografisk korrekturläsning. Eleven analyserar sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven visualiserar självständigt egna idéer genom manuella skisser. Eleven använder digitala grafiska tekniker för att skissa. Hon eller han diskuterar innebörden av de instruktioner som givits för en uppgift och formulerar idéer om hur en produktion kan se ut. Eleven analyserar den egna grafiska produkten och produktionen utifrån ett kreativt, estetiskt och tekniskt perspektiv. Med viss säkerhet analyserar hon eller han andras produkter och produktioner. Eleven har förståelse för etiska och genuskonsekvenser. Hon eller han förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet och kan sätta in den i ett sammanhang. illustrationsprogram. Eleven förstår relevant fackspråk och använder det aktivt i diskussioner. Eleven planerar och genomför en grafisk produktion utifrån en egen framtagen idé. Hon eller han förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta, samt föreslår produktionstekniska lösningar för att klara kraven. Eleven argumenterar för valet av typografi, layout, färg, material och publiceringsform. På ett relevant sätt genomför hon eller han typografisk korrekturläsning. Eleven använder relevanta korrekturtecken. Hon eller han analyserar sin egen och andras produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven visualiserar egna idéer genom manuella skisser på ett strukturerat sätt. Hon eller han använder digitala grafiska tekniker för att skissa. Eleven analyserar den egna produktionen och andras grafiska produkter utifrån ett kreativt, estetiskt och tekniskt perspektiv och argumenterar för etiska konsekvenser och genuskonsekvenser. Hon eller han analyserar även effekter av de grafiska produkterna. Eleven förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet och kan sätta in den i ett sammanhang. illustrationsprogram, utifrån efterfrågade parametrar.

5 KURS Grafisk kommunikation 2 Kursen grafisk kommunikation 2 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1?4 och 6. Kursen behandlar fördjupade färdigheter och kunskaper om processer kring idé och kreativitet, typografi, layout och redigering av grafiska produkter, samt grundläggande färdigheter i anpassning av trycksaker för mångfaldigande genom tryckning eller webbpublicering. Kreativa processer för att skapa budskap och visuella idéer. Typografiska regler, typografisk hantering av olika budskapsmodeller, typografi i layout- och illustrationsprogram, kalligrafi. Layout i spaltarrangemang och med hjälp av gridteknik, symmetri och asymmetri, redigering i layoutprogram. Färg- och bildhantering i layout-, illustrations- och bildbehandlingsprogram, bildformat, bildkomprimering, grafiska färgsystem. Utskrifts- och originalhantering i illustrations-, bildbehandlings- och layoutprogram samt anpassning för publicering via tryckprocesser eller webb, anpassning av PDF.Relevant fackspråk inom typografi, layout, färglära och utskriftshantering. Relevant fackspråk inom typografi, layout, färglära, utskrifts- och originalhantering. Eleven genomför en grafisk produktion utifrån en enkel arbetsinstruktion. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar i viss utsträckning sin produktion efter detta. Eleven argumenterar för val av typografi, layout, färg, material och publiceringsform på ett tydligt sätt samt genomför på ett relevant sätt typografisk korrekturläsning. Med viss säkerhet använder eleven kreativa modeller för att skapa produkter för givna målgrupper och sammanhang. Hon eller han diskuterar sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven skapar med viss säkerhet layouter med gridteknik och relevanta filformat utifrån kända förutsättningar. Hon eller han producerar enklare grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med viss hjälp färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven diskuterar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska framskissad idé. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta. Eleven argumenterar för val av typografi, layout, färg, material och publiceringsform på ett tydligt och kreativt sätt samt genomför på ett relevant sätt typografisk korrekturläsning. Med viss säkerhet använder eleven kreativa modeller för att skapa produkter för givna målgrupper och sammanhang. Hon eller han diskuterar och argumenterar för sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet. Eleven skapar layouter med gridteknik och relevanta filformat utifrån kända förutsättningar. Hon eller han producerar grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med viss säkerhet färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet samt intresserar sig för hur produktionsflödet påverkas av den egna insatsen. framskissad idé. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram och kvalitet och anpassar sin produktion efter detta. Eleven argumenterar för val av typografi, layout, färg, material och publiceringsform på ett tydligt, kreativt och strukturerat sätt samt genomför på ett relevant sätt typografisk korrekturläsning och spårar systematiska fel. Med säkerhet använder eleven kreativa modeller för att skapa produkter för givna målgrupper och sammanhang, samt beskriver på ett tydligt sätt de kreativa modeller som används. Eleven diskuterar och argumenterar för sin egen produktion utifrån begreppen målgrupp, sammanhang och grad av kongenialitet samt föreslår förbättringar i sin egen arbetsteknik och arbetsmetodik. Eleven skapar väl strukturerade layouter med gridteknik och relevanta filformat i kända och nya situationer. Eleven producerar grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med säkerhet färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet, beskriver de konsekvenser hans eller hennes produktionsmetod har för nästa steg i produktionskedjan samt tar aktiv del i hur produktionsflödet påverkas av den egna insatsen.

6 Grafisk kommunikation 3 Kursen grafisk kommunikation 3 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 5 och 6. Kursen behandlar fördjupade färdigheter och kunskaper om, redigering av trycksaker, anpassning av grafiska produkter för publicering och det grafiska arbetsflödets ingående delar från idé till original. Manuella och digitala arbetsflöden med start i idéprocessen samt avlämning av original. Arbetsflödets kvalitetsaspekter. Typografi och layout utifrån produktion i layout- och illustrationsprogram. Produktionsteknik i grafiska produktionsprogram. Utskrifts- och originalhantering i illustrations-, bildbehandlings- och layoutprogram samt anpassning för publicering via tryckprocesser eller webb. Reproduktionsteknik, digital utskjutning, preflight och anpassning av PDF. Relevant fackspråk inom typografi, layout, utskrifts- och originalhantering samt arbetsflöden. Eleven genomför en grafisk produktion utifrån en tydlig arbetsinstruktion och använder de grafiska uttrycksmedlen på ett tekniskt relevant sätt. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram, kvalitet och anpassning mot vald kanal (tryckmedia, internet) och anpassar i viss utsträckning sin produktion efter detta. Med viss säkerhet diskuterar eleven produktionstekniska förbättringar av sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Eleven beskriver den grafiska produktionskedjans olika steg och hur de förhåller sig till varandra vad gäller krav på leverans, ekonomi, kvalitet. Hon eller han diskuterar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven producerar enklare grafiska idéer i relevanta program inom redigering och illustrationsprogram, och anpassar med viss hjälp färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Hon eller han skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering. Med viss säkerhet använder eleven relevant teknik för originalhantering och reproduktion. Eleven förstår relevant fackspråk, och använder grundläggande grafiska idé och använder de grafiska uttrycksmedlen på ett tekniskt relevant sätt. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram, kvalitet och anpassning mot vald kanal (tryckmedia, internet) och anpassar sin produktion efter detta. Med säkerhet diskuterar eleven produktionstekniska förbättringar av sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. illustration och arbetsflöden. Eleven beskriver och ger synpunkter på den grafiska produktionskedjans olika steg och hur de förhåller sig till varandra vad gäller krav på leverans, ekonomi, kvalitet, samt reflekterar över sin egen roll i produktionskedjan. Hon eller han diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. illustrationsprogram, och anpassar utifrån standardlösningar färger och bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Hon eller han skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering. Med säkerhet använder eleven relevant teknik för originalhantering och reproduktion. Eleven förstår relevant fackspråk, och använder aktivt grundläggande grafiska idé på ett tydligt och strukturerat sätt, och använder de grafiska uttrycksmedlen på ett tekniskt relevant sätt. Hon eller han planerar för och förstår konsekvenserna av krav på leveranstid, ekonomisk ram, kvalitet och anpassning mot vald kanal (tryckmedia, internet) och anpassar sin produktion efter detta. Med säkerhet diskuterar eleven produktionstekniska, ekonomiska och kvalitativa förbättringar av sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Eleven beskriver och ger synpunkter på den grafiska produktionskedjans olika steg och hur de förhåller sig till varandra vad gäller krav på leverans, ekonomi, kvalitet, samt föreslår förbättringar i sin egen roll i produktionskedjan. Hon eller han diskuterar och analyserar den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. illustrationsprogram, och anpassar utifrån standardlösningar och uttalade kundönskemålfärger bilder till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Hon eller han skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering med anpassning mot vald kvalitet i nya situationer. Med säkerhet använder eleven relevant teknik för originalhantering och reproduktion. Grafisk kommunikation 4 Kursen grafisk kommunikation 4 omfattar punkterna 1?6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 5 och 6. Kursen behandlar fördjupade färdigheter och kunskaper om anpassning av trycksaker mot mångfaldigande genom tryckning eller webbpublicering, samt grundläggande kunskaper om automatiserade arbetsflöden inom tryckerinäringen och digital publicering.

7 Manuella och automatiserade produktionsflöden, kvalitets- och leveransaspekter, distributionskanaler, PDF och JDF. Reproduktionsprocessen, med utskrifts- och originalhantering samt PostScript-hantering. Relevant fackspråk inom produktionsflöden, reproduktionsprocessen och arbetsformat. Eleven redogör med viss säkerhet för förekommande arbetsuppgifter inom reproduktion och prepress. Hon eller han redogör med viss säkerhet även för hela produktionskedjan inom grafisk produktion, från idé till original och överlämning till grafiska producenter. Eleven diskuterar mångfaldigandeprocesser och de förutsättningar som krävs för att lämna användbara original till dessa, och nämner tydliga skillnader mellan olika processer. Eleven använder med viss säkerhet relevant teknik för originalhantering, reproduktion, preflight och prepress. Med viss självständighet hanterar hon eller han originalproduktion av grafiska produkter i layout- och illustrationsprogram och anpassar med viss hjälp färger, bilder och dokument till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven levererar med viss hjälp användbara original till producenter för mångfaldigande. Hon eller han diskuterar ett fåtal enklare produktionstekniska förbättringar i sitt eget arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Utifrån arbetets art diskuterar eleven den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering och visar en viss förståelse för plattformsoberoende format och arbetsflödesformat. Eleven förstår relevant fackspråk och använder grundläggande grafiska Eleven redogör med säkerhet för arbetsuppgifter inom reproduktion och prepress. Hon eller han redogör med säkerhet även för hela produktionskedjan inom grafisk produktion, från idé till original och överlämning till grafiska producenter. Eleven diskuterar mångfaldigandeprocesser och de förutsättningar som krävs för att lämna användbara original till dessa, och redogör för skillnader mellan olika processer. Eleven använder med säkerhet relevant teknik för originalhantering, reproduktion, preflight och prepress. Hon eller han hanterar originalproduktion av grafiska produkter i layout- och illustrationsprogram och anpassar färger, bilder och dokument till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven levererar användbara original till producenter för mångfaldigande. Hon eller han diskuterar ett flertal produktionstekniska förbättringar av sitt eget och andras arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Utifrån en kvalitetsförståelse diskuterar eleven den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. arbetsflödet. Eleven skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering, och optimerar dessa utifrån instruktioner (beställning). Hon eller han visar förståelse för plattformsoberoende format och arbetsflödesformat, och deras problematik. Eleven redogör med säkerhet för arbetsuppgifter inom reproduktion och prepress, och deras inbördes kvalitetskrav. Hon eller han redogör för och analyserar med säkerhet även hela produktionskedjan inom grafisk produktion, från idé till original och överlämning till grafiska producenter. Eleven diskuterar och analyserar mångfaldigandeprocesser och de förutsättningar som krävs för att lämna användbara original till dessa, och redogör för skillnader mellan olika processer. Eleven använder med säkerhet relevant teknik för originalhantering, reproduktion, preflight och prepress. Hon eller han hanterar originalproduktion av grafiska produkter i layout- och illustrationsprogram och anpassar färger, bilder och dokument till format och filtyper som är vanliga inom branschen. Eleven levererar användbara original till producenter för mångfaldigande. Hon eller han diskuterar och föreslår produktionstekniska förbättringar av sitt eget och andras arbete i grafiska program för layout, illustration och arbetsflöden. Utifrån en kvalitetsförståelse diskuterar och analyserar eleven den egna arbetsinsatsen i det grafiska arbetsflödet, med avseende på arbetsmoment som ligger före och efter i arbetsflödet. Eleven skapar relevanta filformat för mångfaldigande och publicering, och optimerar dessa utifrån instruktioner (beställning) och nya förutsättningar. Hon eller han lämnar användbara original via plattformsoberoende format och arbetsflödesformat. Skolverket Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12 och Fleminggatan 20 Telefon: Fax: E-post:

GRAFISK KOMMUNIKATION

GRAFISK KOMMUNIKATION GRAFISK KOMMUNIKATION Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation.

Läs mer

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte GRAFISK PRODUKTION Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk produkt utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden processen bygger på. Det behandlar även betydelsen av samarbete

Läs mer

fotografering grafik & media

fotografering grafik & media Gymnasial vuxenutbildning 2013 fotografering grafik & media Studera i grupp och på distans. Du kan också starta studierna I samarbete med när du vill! Avans utbildning tfn. 063-57 50 60 e-post. utbildning@avans.se

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

LJUDPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

LJUDPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet LJUDPRODUKTION Ljudproduktion omfattar ett stort område, från olika radiogenrer och film- och tv-ljud, till interaktiva medier, dataspel, ljudböcker och ljudinstallationer i offentliga miljöer. Ljud används

Läs mer

FILM- OCH TV-PRODUKTION

FILM- OCH TV-PRODUKTION FILM- OCH TV-PRODUKTION Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning

Läs mer

fotografering grafik & media

fotografering grafik & media Gymnasial vuxenutbildning 2015 fotografering grafik & media HELTID DAGTID ON-LINE DISTANS Studera i grupp i sal eller helt på distans. Avans utbildning tfn. 063-57 50 60 e-post. info@avans.se www.avans.se

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DIGITALT SKAPANDE Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

MÄNNISKAN I INDUSTRIN

MÄNNISKAN I INDUSTRIN MÄNNISKAN I INDUSTRIN Ämnet människan i industrin behandlar industrins villkor och individens roll, ansvar och betydelse i arbetsgruppen och för företagets produktion. Det är också en introduktion till

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild Övergripande Mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: INKÖP OCH LOGISTIK Ämnet inköp och logistik behandlar logistik och varuhantering. Ämnet handlar om distribution och hantering av varor. I ämnet ingår varusortiment, lagerhållning och utrustning som används

Läs mer

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk.

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk. GRAFISK DESIGN & I L L U S T R AT I O N PORTFOLIO Vår kultur är i hög grad en visuell kultur. Bilder och budskap möter oss överallt i vår vardag. Visste du att vi uppskattningsvis möts av omkring 2000

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Programutbud för årskurs 2 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 2 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 2 läsåret 2012/2013 Alla kurser motsvarar 100 poäng och läses under period 2 (novjuni) Max= maximalt antal elever i kursen Min = minimalt antal elever för att kursen skall starta

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Att skapa er logotyp. Kreativitet

Att skapa er logotyp. Kreativitet Att skapa er logotyp Er logotyp är ert ansikte utåt. Det är er logotyp som ger en första bild av vilka ni är, vad ni gör, vad ni kan etc. Framtagandet av er logotyp är viktig och består enligt oss av två

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling TE - Berzeliusskolan Centralt innehåll för inriktnings- och fördjupningskurser för Design och produktutveckling på Berzeliusskolan Mer utförlig

Läs mer

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret.

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Innehållsförteckning Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Hur vill ni ha originalet? Vad är ett original? Vad är DPI? Vad är vektorgrafik? Vad är pixelgrafik?

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Västkustens nya grafiska centrum

Västkustens nya grafiska centrum Västkustens nya grafiska centrum Grafiska nyheter från Munkreklam och Hatech Två företag med hög grafisk kompetens och servicenivå ger trygghet och kvalitet Munkreklam AB 30 år som tryckeri Hatech Digital

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Studiehandledning. kurs Matematik 1b

Studiehandledning. kurs Matematik 1b Studiehandledning kurs Matematik 1b Innehållsförteckning Inledning och Syfte... 1 Ämnesplan för ämnet matematik... 1 Ämnets syfte... 1 Centralt innehåll... 2 Problemlösning... 2 Taluppfattning, aritmetik

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Kursplan och arbetsplan

Kursplan och arbetsplan Kursplan och arbetsplan Fotograf för Reklam och magasin Yrkeshögskola Kurs 1 Bildkommunikation (60 poäng) Kursen ska ge kunskaper om annons-, tidnings- och webbdesign, typografins utveckling och anpassning

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Utbildningar hösten 2011

Utbildningar hösten 2011 Adobe Creative Suite Utbildningar hösten 2011 Kurser InDesign grunder...2 InDesign fördjupning...3 InDesign nyheter i CS5... 4 Photoshop CS5 1.0...5 Photoshop CS5 Produktion... 6 Digitalkamera och foto/bild...7

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Kursplaner och mål för kurser eller huvudmoment

Kursplaner och mål för kurser eller huvudmoment Kursplaner och mål för kurser eller huvudmoment Introduktion och Grafiska produktionsflöden 2p Mål: Efter genomgången kurs kommer studenterna: ha verktyg för att på egen hand kunna tillgo dogöra sig teoretisk

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden.

Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Den självklara kanalen för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. dagenssamhalle.se VÅRT DIGITALA ERBJUDANDE 2014 Navet i vårt digitala erbjudande är vår prisbelönta debattsajt dagenssamhalle.se.

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

kursutbud klassrum - distans - anpassat - konsulttjänster InfoMediaTech

kursutbud klassrum - distans - anpassat - konsulttjänster InfoMediaTech kursutbud klassrum - distans - anpassat - konsulttjänster InfoMediaTech Innehåll: Klassrumskurser InDesign... 6 Photoshop för tryck... 6 Illustrator för tryck... 6 PDF för dokumenthantering... 7 Interaktiva

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer