Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende"

Transkript

1 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende

2 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning Parter Giltighetstid Uppdragsbeskrivningar Uppdrag och inriktning Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Mottagande av beställning Kvalitetsarbete Ledningssystem Processer och rutiner Systematiskt förbättringsarbete Evidens Jämställdhet Säkerhet Verksamhet Värdegrund och bemötande Ledningen

3 4.3 Verksamhetschef hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Hälso- och sjukvård Kost Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet Stöd till anhöriga Dokumentation och förvaring av handlingar Genomförandeplan och vårdplan Kontaktpersonal Sekretess Misstanke om brott Avgifter och privata medel Nyckelhantering Lokaler och inventarier Transporter Tolk Verksamhetsövergång Miljö Kommunikation, samverkan, och tillsyn Kommunikation

4 5.2 Samverkan och samarbete Parternas samverkan Tillsyn och kostnadsansvar Personal Arbetsgivaransvar Bemanning Rekrytering och kompetens Arbetstekniska hjälpmedel Studerande och praktikanter Uppföljning och utvärdering Ekonomi Ersättning Övrigt Utskrivningsklara Skadeståndsansvar Överlåtelse av delar av denna uppdragsbeskrivning Krav på eventuella underleverantörer Tvist Insats - Vård- och omsorgsboende

5 10.1 Beskrivning av uppdraget Krav på utförandet Övergripande mål Kvalitets- och verksamhetskrav Tillgänglighet och information Delaktighet och dokumentation Bemötande och arbetssätt Personlig vård Hemmaliv Ledsagning och följeslagare Mat och måltider Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv Påkalla extra uppföljning Inrättade platser Ersättningsmodell Fast anslag Prestationsmodell Inhämtning av uppgifter och utbetalning av ersättning Ersättning vid tomplatser

6 1. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivningen är ett verktyg för ledning, styrning och uppföljning av vård- och omsorgsförvaltningens interna verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppdragsbeskrivningen reglerar åtagandet i form av verksamhetens innehåll, kvalitet, volymer och ersättning. Kraven i kapitel 1-9 är gemensamma för all utförarverksamhet. Kapitlen därefter beskriver de krav som gäller för en specifik verksamhet/process. Utföraren ansvarar för att medarbetarna känner till vilka krav som ställs i uppdragsbeskrivningen. I Uppdragsbeskrivningen används begreppen personer, individer, deltagare, brukare och enskilda. Dessa begrepp, och eventuella ytterligare begrepp som används för att beskriva såväl enskilda personer som målgrupp/-er, avser både kvinnor och män. Uppdragsenheten (beställare) Uppdragsenhetens uppdrag är att säkerställa att vård och sociala tjänster av god kvalitet tillhandahålls till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske utifrån befolkningens behov, gällande lagstiftning, vård- och omsorgsnämndens mål och prioriteringar samt givna resursramar. Biståndskontoret Handläggarna på biståndskontoret utreder och beslutar om insatser på individnivå enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Utförarverksamheten (utförare) Utförarnas uppdrag är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster enligt beställningar från biståndskontoret och krav i uppdragsbeskrivningar och styrdokument. 1.1 Parter Mellan uppdragsenheten och utförararen vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun har denna överenskommelse träffats för drift av verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning. 1.2 Giltighetstid Uppdragsbeskrivningen gäller från och med Uppdragsenheten ansvarar för att utarbeta samt revidera uppdragsbeskrivningarna i dialog med utförarna. Revideringarna sker vid behov. Eventuell oenighet mellan parterna gällande innehållet avgörs av förvaltningschef. Uppdragsenheten ansvarar för att uppdragsbeskrivningarna finns tillgängliga i digital form på intranätet, samt ansvarar för att informera utförarna om det skett uppdatering av uppdragsbeskrivningarna. 5

7 1.3 Uppdragsbeskrivningar Det finns uppdragsbeskrivningar för alla verksamhetsområden/processer inom vård- och omsorgsförvaltningen: Myndighetsutövning: 1. Biståndskontoret Utförarverksamheter: 2. Anhörigcentrum 3. Avlösarservice LSS 4. Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL/LSS inklusive korttidsvistelse 5. Bostad med särskild service enligt LSS 6. Daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS/SoL 7. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt SoL 8. Hemtjänst enligt SoL 9. Hemtjänst och/eller boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt SoL 10. Kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL 11. Kontaktperson enligt LSS 12. Korttidsvistelse enligt LSS 13. Korttidsvistelse enligt SoL 14. Kostverksamheten 15. Ledsagarservice enligt LSS 16. Personlig assistans enligt LSS/SFB 17. Vård- och omsorgsboende enligt SoL 18. Mötesplatser för personer med funktionsnedsättningar 19. Mötesplatser för seniorer 2. Uppdrag och inriktning Utföraren ska verkställa beslut som fattats enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) samt utföra hälso- och sjukvård enligt gällande lagstiftning. Utföraren ska också bedriva öppen- och hälsofrämjande verksamhet. 2.1 Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Utföraren ska följa gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella riktlinjer för verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt andra för verksamheten tillämpliga lagar. Utföraren ska också följa den lagstiftning som reglerar skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv. Utföraren ska följa styrande dokument som gäller för Eskilstuna kommun och vård- och omsorgsförvaltningen. 2.2 Mottagande av beställning Handläggaren överlämnar beställningen till utföraren via utförarens inkorg i förvaltningens verksamhetssystem. 6

8 Om beställningen skickas till fel utförarenhet har mottagande skyldighet att annullera beställningen i verksamhetssystemet innan den blivit verkställd, på detta sätt får handläggaren tillbaka beställningen och kan skicka den till rätt enhet. Verkställighetsdatum är den dag då insatsen är tillgänglig för den enskilde, efter att den enskilde tackat ja. Vad som ska tolkas som verkställighetsdatum för de olika verksamheterna framgår av Rutin för definition av verkställighetsdatum. Utföraren ska följa rutinen och utan dröjsmål registrera verkställighetsdatum i verksamhetssystemet. Utföraren ska rapportera alla händelser av vikt till biståndskontoret, detta görs genom att flagga i journalanteckning i verksamhetssystemet VIVA, kan t.ex. vara ny eller förändrad genomförandeplan. Vilka händelser som ska rapporteras framgår av Rutin för flaggning i VIVA. 3. Kvalitetsarbete 3.1 Ledningssystem Utföraren ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 vilket ska ingå i förvaltningens integrerade ledningssystem. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Processer och rutiner Utföraren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer som ska finnas för att säkra verksamhetens kvalitet. Utföraren ska utarbeta och fastställa de rutiner som ska finnas i processen. Rutinerna och beskrivningarna i processen ska beskriva hur en arbetsuppgift ska utföras och ange vem/vilka som är ansvariga för utförandet. Medarbetarna ska ha tillgång till, och vara väl förtrogna med processen och dess tillhörande dokument. Utföraren ska säkerställa att medarbetarna har kunskap om var och hur de ska hitta processen och dess styrande och stödjande dokument samt säkersälla att rutiner/riktlinjer följs. Anhörigvårdare ska ha kännedom om de mest nödvändiga styrande och stödjande dokumenten för att de ska kunna utföra uppdraget. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra vårdgivare, myndigheter, organisationer Systematiskt förbättringsarbete Riskanalys Utföraren ska systematiskt använda sig av tillgänglig information för att beskriva och bedöma risker, samt uppskatta sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser i syfte att minimera risken för brister i verksamhetens kvalitet. Utföraren ska ha rutiner för detta. Egenkontrollen Utföraren ska utöva egenkontroll dvs. systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de processer, rutiner och beskrivningar som ingår i verksamhetens ledningssystem. Utföraren ska ha en tydlig plan för vilka egenkontroller som ska genomföras inom verksamhetsområdet, på vilket sätt de ska genomföras och hur resultatet ska redovisas och tas tillvara för att förbättra verksamheten. 7

9 Klagomål och synpunkter Utföraren ska aktivt verka för att den enskilde, dennes anhöriga eller annan person ges möjlighet att lämna synpunkter, klagomål, förslag och beröm på verksamheten eller begära rättelse för något som man anser vara fel. Gäller anmälan något som behöver åtgärdas akut ska det göras omgående. Eskilstuna kommuns broschyr Säg vad du tycker och blankett om synpunktshantering och Patientnämndens broschyr Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i landsting eller kommun ska finnas tillgänglig och synlig ute i verksamheten. Verksamheten ansvarar för att information om kommunens synpunktshantering ges till den enskilde och företrädare då insats börjar utföras. Legitimerad personal ansvar på motsvarande sätt för att delge information om Patientnämnden. Utföraren ansvarar för att alla medarbetare vet vad som räknas som en synpunkt och hur de kan hjälpa till att fylla i synpunkts blanketter. Kommunens rutiner för synpunktshantering ska vara känd i verksamheten. Avvikelser Utföraren ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelser och synpunkter blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten. Utföraren ska ha rutiner för avvikelserapportering enl. socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som beskriver hur fel och brister identifieras, dokumenteras, analyseras och följs upp. Rutinerna ska vara kända i verksamheten. Enhetschef på enheten ska följa upp registrerade avvikelser i Viva och notera vilka åtgärder som vidtagits till följd av avvikelsen. Avvikelser ska följas upp senast inom tre veckor efter det att de registrerats i Viva. Om avvikelsen kräver större åtgärder kan det ta längre tid innan avvikelsen avslutas i Viva. Rapporteringsskyldighet Rapportering enligt lex Sarah vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden gäller såväl aktiva handlingar som försummelser, och ska ske omgående och gäller alla medarbetare, uppdragstagare m.fl. i verksamheten. Socialt ansvarig samordnare utreder och rapporterar till nämnd. Socialt ansvarig samordnare gör på delegation från vård- och omsorgsnämnden en anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om rapporten och/eller utredningen visar att det var ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Detta gäller oavsett om det allvarliga missförhållandet har avhjälpts eller inte. Avvikelserapportering utifrån hälso- och sjukvårdslagen ska ske omgående. Medicinsk ansvarig sjuksköterska bedömer om avvikelsen ska rapporteras enligt Lex Maria till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Utföraren ansvarar för att kommunens rutiner och riktlinjer för anmälan enligt lex Sarah och Lex Maria och avvikelser görs kända och följs i verksamheten. Sammanställning och analys Enhetschef på enheten ansvarar för att inkomna klagomål, beröm, synpunkter och avvikelser sammanställas och analyseras tillsammans med medarbetarna på enheten och legitimerad personalen för att utföraren ska upptäcka mönster eller trender som indikerar brister i 8

10 verksamhetens kvalitet. En samlad uppföljning och analys ska göras på områdesnivå inom varje verksamhetsprocess. Utifrån resultatet ska åtgärder vidtas för att utveckla verksamhetens kvalitet samt för att undanröja att avvikelser upprepas. 3.2 Evidens Utföraren ska i all verksamhet arbeta utifrån en evidensbaserad och/eller en kunskapsbaserad praktik. Det innebär att verksamheten grundar sig på ett samspel mellan den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen alternativt bästa kända praxis, den enskildes erfarenhet och önskemål samt den professionelles erfarenhet och förmåga. 3.3Jämställdhet Utföraren har ansvar för att verksamheterna bedrivs på ett, för kvinnor och män, jämställt sätt avseende tillgänglighet, kvalité och anpassning. Utföraren ansvarar för att genomföra kartläggningar av verksamheterna och verksamhetsprocesserna ur jämställdhetsperspektiv i syfte att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar och livsvillkor. Vad som framkommit i kartläggningarna ska göras känt inom respektive verksamhetsgren i syfte att åtgärda eventuell ojämställdhet. Den metod som ska användas i Eskilstuna kommun för kartläggning ur jämställdhetsperspektiv är 3-5 R metoden. All statistik som tas ut rörande individer ska tas ut uppdelat på kön. Utföraren har ett ansvar för att se till att verksamheten arbetar medvetet för att uppmärksamma och förebygga våld i nära relationer hos den enskilde, och att kunskap finns om vilken hjälp och stöd en drabbad kan erbjudas. All personal bör regelbundet få kompetensutveckling inom området våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att förebygga våld och övergrepp. Personal ska känna till styrdokument gällande våld i nära relationer. 3.4 Säkerhet Utföraren ansvarar för säkerheten inom verksamheten. Förvaltningsgemensamma rutiner för systematiskt säkerhetsarbete ska finnas som stöd i arbetet med att förebygga händelser och för att ha beredskap och kunskap om hur man ska agera vid krissituationer som t.ex. brand, inbrott/stölder, hot och våld. Med krissituation menas också beredskap vid större händelser som t.ex. längre elavbrott, avbrott i värmeförsörjning, svårighet att förse den enskilda med mat/livsmedel samt avbrott kommunikation så som IT-kommunikation och telefoni. Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, ska genomföras på områdesnivå. Utföraren ska medverka i kommunens krisledningsarbete om det efterfrågas. Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande rutiner. Säkerhetsutrustningen ska hållas i driftdugligt skick. Alla typer av larm ska underhållas och driftsäkras gäller t.ex. brandlarm, överfallslarm, trygghetslarm. 9

11 Larmanrop från den enskilde åtgärdas skyndsamt om inget annat framgår beträffande inställighetstider. Provlarm gällande trygghetslarm ska utföras minst en gång per månad. Utföraren ska ha rutin som beskriver hur provlarm ska genomföras och dokumenteras samt vilka verksamheter som ansvarar för provlarm. I rutinen ska även framgå vilka åtgärder som ska vidtas vid avbrott i larmkommunikation för att trygga den enskildes säkerhet. All personal ska kunna styrka att de är anställda av vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun. Lokal rutin för utlämnande/återlämnande av presentationskort/ tjänstelegitimation/nycklar ska finnas. 4. Verksamhet 4.1 Värdegrund och bemötande Verksamheten ska präglas av respekt för varje enskild individs behov, resurser och önskemål och bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Detta innebär att personal i mötet med den enskilde ska ha respekt för självbestämmandet, värna integritet, trygghet och värdighet, oavsett exempelvis kön, etnicitet, sexualitet, religiös övertygelse etc. All service och alla tjänster ska planeras, erbjudas och utförs på ett jämställt, jämlikt och icke diskriminerande sätt. Varje möte med den enskilde är unikt och ska karakteriseras av organisationens värden; brukarfokus, respekt, tydlighet, helhetssyn och professionalism. Personalen ska känna till innehållet i Riktlinjer för värdegrund och etik som gäller för vård- och omsorgsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Riktlinjerna ska delas ut vid introduktion av nyanställda. Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde ska socialt stöd, service och omsorg ges utifrån ett salutogent förhållningssätt där den enskilde sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. I verksamheterna ska dagen utformas så att den stärker den enskildes fysiska och psykiska välbefinnande genom att tillvarata den enskildes egna initiativ och uppmuntra till samspel med omvärlden för att bidra till meningsfullhet och sammanhang. Den enskilde ska ha delaktighet och inflytande över sin person och vardag. Den enskildes självständighet och hälsa ska främjas genom ett förebyggande, habiliterande och rehabiliterande synsätt. 4.2 Ledningen Utföraren ansvarar för att kompetent arbetsledning finns tillgänglig i tillräcklig omfattning för att leda och styra verksamheten. Utföraren ska ha chef i beredskap på obekväm arbetstid som kan stödja och vägleda i arbetet samt har befogenhet att omfördela arbetsuppgifter. 4.3 Verksamhetschef hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Vårdgivaren svarar för att det finns verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvården och ansvarar för att hälso- och sjukvården utförs på ett säkert sätt med god kvalitet och kostnadseffektivt. Undantaget är ledningsansvaret för uppgifter som MAS ansvarar för enligt HSL 24 10

12 och Patientsäkerhetsförordningen 7kap 3. som säkerställer att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 4.4 Hälso- och sjukvård Utförarens hälso- och sjukvårdsansvar förtydligas i uppdragsbeskrivningen för Kommunal hälso- och sjukvård. Utföraren ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet och omfatta såväl förebyggande hälsovård som sjukvårdsinsatser till de personer som bor i särskilda boendeformer, korttidsvistelse SoL och till de som vistas i utförarens dagverksamheter och daglig verksamhet och sysselsättning. Utföraren ansvarar även för den hemsjukvård, d.v.s. den hälso-och sjukvård som ges i det egna hemmet, till personer över 18 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral eller mottagning. Uppdraget för hemsjukvård och hembesök regleras i Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Sörmland Utföraren ska följa de vårdprogram, föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och rutiner som rör hälso- och sjukvården. Den kommunala hälso- och sjukvården ska, då behov finns, arbeta fram rutiner baserade på de av Mas upprättade riktlinjer för hälso-och sjukvård, göra dessa kända för berörda inom hälso- och sjukvårdsorganisationen samt säkerställa att de efterlevs. Övriga chefer ansvarar för att säkerställa att dessa rutiner/riktlinjer är kända och efterlevs av sin personal. Personal ska efter delegering och eller instruktion på uppdrag av legitimerad personal utföra hälsooch sjukvårdsinsatser. Utförarens enhetschefer ansvarar för att ha tillräckligt med personal med grundkompetens för att kunna utföra delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser, dygnet runt, årets alla dagar. Vid utförande av delegerat uppdrag blir utövaren hälso- och sjukvårdspersonal och lyder under hälso- och sjukvårdens regelverk. Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar för att handleda/ge instruktion till personal för utförande av hälso- och sjukvård. Enhetschef i verksamheten och ansvarig sjuksköterska/distriktssköterska ska, tillsammans med övriga yrkesprofessioner, samverka för att samordna hälso- och sjukvårds - och sociala insatser runt den enskilde. Det ska finnas rutiner för hur teamsamverkan ska ske. All personal ska delta i patientsäkerhetsarbetet vilket kan innebära faktainsamling, registrering, åtgärder och uppföljning gällande de nationella kvalitetsregistren. Alla enheter inom hemtjänst, vård och omsorgsboenden, bostad med särskild service och korttidsenheter ska årligen genomföra egenkontroll av basala hygienrutiner och klädregler. 4.5 Kost Måltiderna ska anpassas efter individens behov av stöd samt utformas så att de ger en positiv upplevelse och främjar hälsa och välbefinnande. Enheter som hanterar måltider ska ha ett egenkontrollprogram som visar att livsmedelslagens krav på temperaturer, tider för varmhållning och hygien o.d. följs. Kostverksamheten kan vid behov bistå med råd till verksamheterna gällande deras egenkontrollprogram. 11

13 Utföraren ska delta i kostråd som kökschef bjuder in till. Resultat av verksamheternas egenkontroll och resultat av eventuella enkäter och kvalitetsuppföljningar samt synpunkter och önskemål från gäster och samarbetspartners ska tas upp på kostrådet. Produktionskökens ansvar för att tillhandahålla måltider och livsmedel regleras i uppdragsbeskrivningen Kostverksamhet. 4.6 Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet ska bedrivas i boenden, på mötesplatser och i fritidsverksamhet i syfte att uppnå en mer jämställd och jämlik folkhälsa. Både fysiska, sociala, intellektuella och kulturella aktiviteter är viktiga för individens välmående. Verksamheten ska genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt, sprida kunskap om vad som bidrar till en god hälsa och stimulera till hälsosamma val när det gäller t ex kost, motion och sömn. Förhållningssättet ska vara vägledande och stöttande och betona det friska hos individen. Utföraren ska skapa miljöer med möjligheter till goda möten samt erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och ett brett kulturutbud. Utföraren ska samverka med andra förvaltningar och externa aktörer för att öka kulturutbudet i förvaltningens verksamheter. Enligt det partnerskapsavtal som är tecknat mellan vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) och Frivilligcentralen i Eskilstuna (FCE)ska utförarna utse en kontaktperson iförhållande till FCEs samordnare. Utförarna ska också månatligen redovisa behovet av frivilligstödjare till FCE, tillhandhålla frivilligarbetarna verksamhetsanpassad utbildning samt ansvara för att den frivillige omfattas av en ansvar- och olycksfallsförsäkring. 4.7 Stöd till anhöriga All personal ska bemöta anhöriga med respekt och engagemang och kunna informera om kommunens anhörigstöd. Utförarens målsättning ska vara att anhöriga ska känna sig trygga med insatserna som närstående får och ska ges möjlighet till delaktighet i vården och omsorgen, om den enskilde så önskar. Alla verksamheter/processer ska ha handlingsplaner/rutiner som beskriver hur man konkret ska samverka och bemöta anhöriga. Kommunens Program för anhörigstöd ska följas vid utförandet av insatser och vid myndighetsutövning och ligga till grund för utförarens rutiner. Utföraren ska årligen utvärdera hur anhöriga upplevt det indirekta stödet i form av avlösning i hemmet, avlösarservice, korttidsplats LSS, växelvårdsplats SoL och dagverksamhet för äldre. För detta ändamål ska utföraren utforma enhetliga enkäter. Resultatet ska redovisas fördelat på kön och över/under 65 år. Utföraren ska utifrån resultatet vid behov vidta åtgärder för att utveckla verksamheten. Utföraren ska sammanställa resultatet och redovisa detta till nämnd. Detta för att nämnden ska kunna ta ställning till om stödet till anhöriga behöver utvecklas. Även det direkta stödet som ges vid anhörigcentrum ska utvärderas, se uppdragsbeskrivning för Anhörigcentrum. 4.8 Dokumentation och förvaring av handlingar Utföraren ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, LSS och patientdatalagen. Här erinras särskilt om utförarens skyldighet att 12

14 dokumentera faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Syftet med dokumentation är att säkerställa den enskildes rätt till en god och säker service, stöd, vård och omsorg, samt för att kunna visa att beviljade insatser utförts. Under 2015 införs ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) i Vård- och omsorgsförvaltningen. ICF är ett internationellt klassifikationssystem som syftar till att få ett gemensamt fackspråk, enklare jämförbarhet och förenkla arbetet i socialtjänsten. Från och med mars 2015 ska samtliga verksamheter i Vård- och omsorgsförvaltningen (undantaget bostadsanpassning) utföra utredning, bedömning och dokumentation utifrån ICF. Dokumentationen ska, utifrån den enskildes behov, beskriva insatsernas planering, genomförande och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att trygga den enskildes säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering, revidering och planering av insatserna. Dokumentation som rör enskilda personer ska vara värdeneutralt skriven och förvaras på ett säkert sätt, så att endast de som behöver den för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får tillgång till dokumentationen. Originalhandlingar ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de inte riskerar att förstöras. Arkivlagen och vård- och omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan ska följas. Utföraren ska ha rutiner som säkerställer att nödvändig dokumentation finns tillgänglig även vid datorproblem t.ex. driftstopp Genomförandeplan och vårdplan Hur en beslutad insats enligt SoL eller LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan, såvida det inte framgår av annan plan eller är uppenbart obehövligt. Obehövligt kan anses vara genomförandeplan till personer med enbart larm och till personer med kontaktperson enligt LSS. Genomförandeplanen ska upprättas och följas upp enligt Instruktion för social dokumentation. Målsättningen är att genomförandeplanen ska upprättas snarast efter det att beslutet börjar verkställas, dock senast upprättad efter fjorton dagar om inget annat anges i den verksamhetsspecifika delen. Den enskilde ska, så långt som är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. I första hand ska den enskilde tillfrågas hur och när han/hon önskar få sina insatser utförda. När så inte är möjligt kan företrädare tillfrågas eller att insatsernas utförande baseras på observationer. Det ska framgå av genomförandeplanen hur den enskilde har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Det som är betydelsefullt i bemötande av den enskilde ska noteras i genomförandeplanen. Finns särskild bemötandeplan 1 ska hänvisning till denna finnas med i genomförandeplanen. Av genomförandeplanen ska framgå 2 ; om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den 1 Kan ev. komma att ändra namn till arbetsplan 2 SOSFS 2006:5 13

15 när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras, på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen vilka personer som har deltagit i planeringen när planen har fastställts när och hur planen ska följas upp Genomförandeplan ska vara aktuella och revideras kontinuerligt, minst var sjätte månad i samråd med den enskilde. Om en person har behov av en hälso- och sjukvårdsinsats över tid ska planering av hur insatsen ska utföras dokumenteras i en vårdplan. Vårdplanen ska upprättas och följas upp enligt rutin och instruktion för dokumentation av vårdplan. 4.9 Kontaktpersonal Utföraren ska se till att varje person har en namngiven kontaktpersonal (gäller inte personlig assistans, trygghetslarm och tillfälliga insatser). Kontaktpersonalen har ett särskilt ansvar att bidra till trygghet och kontinuitet. Kontaktpersonalen ska ha regelbunden kontakt med den enskilde. Kontaktpersonal ska erbjudas i samband med att insatsen verkställs. En skriftlig rutin för kontaktpersonal, som beskriver vad som ingår i uppdraget, ska finnas upprättad. Utföraren ska säkerställa att den enskilde, och i förekommande fall legal företrädare och/eller anhörig, vet vem som är kontaktpersonal. I samband med att kontaktpersonal utses samt vid behov ska den enskilde informeras om möjligheten att byta kontaktpersonal. I första hand bör eventuella problem lösas i dialog med den enskilde. Önskemål/krav om att få byta kontaktpersonal får inte anses oskäliga Sekretess Utföraren ansvarar för att all personal som är verksam hos utföraren har kunskaper om Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Utföraren ansvarar för att frivilligaktörer avger tystnadslöfte Misstanke om brott Utföraren ansvarar för att all personal har kännedom om regelverket kring korruption, mutor och jäv. Utföraren ansvarar för att ha skriftlig rutin för personalens agerande om den enskilde blir utsatt för brott eller då det föreligger misstanke om att den enskilde har blivit utsatt för brott. Rutinerna ska innehålla styrning av situationer gällande brott/misstanke om brott begått av utomstående/närstående, brott/misstanke om brott begått av annan brukare samt brott/misstanke om brott begått av personal. Utföraren ansvarar även för att ha skriftlig rutin för hur personal ska agera om den enskilde begått brott eller om det finns misstanke om brott som begåtts av brukare. 14

16 Utföraren ansvarar för att personalen har kännedom om reglering av sekretess vid misstanke om brott och/eller försök till brott Avgifter och privata medel Den enskilde betalar avgift för vård, omsorg och mat enligt den taxa som kommunfullmäktige fastställt. Biståndskontoret ansvarar för debiteringen. Den enskilde betalar även hyra eller boavgift för sin bostad. Utföraren får inte ta ut avgift av den enskilde för åtaganden och skyldigheter som omfattas av uppdragsbeskrivningen. Utföraren ansvarar för att verkställighetsdatum, frånvaro t.ex. sjukhusvistelse, bortrest, korttidsvistelse, förändringar av insatsens omfattning och andra förhållanden som påverkar den enskildes avgift registreras omgående i verksamhetssystemet, så att faktura med rätt belopp kan skickas till den enskilde. Vid osäkerhet kontaktas avgiftshandläggaren. Den enskilde, i samverkan med anhörig, god man eller annan känd företrädare, ansvarar själv för sin privata ekonomi och sina privata värdeföremål samt förvaring av dessa. Om den enskilde eller dennes anhöriga inte har möjlighet att ta hand om den enskildes ekonomi ska legal företrädare utses. Utförarens personal eller biståndshandläggaren kan vara behjälplig med ansökan om god man/företrädare. Vid behov ska enhetschef anmäla behov av god man/företrädare till överförmyndaren. Personal ska i så liten utsträckning som möjligt hantera den enskildes ekonomi eller värdeföremål, när så måste ske ska utföraren ha förvaltningsgemensam rutin som beskriver hur privata tillgångar ska hanteras och förvaras på ett säkert sätt. Gäller inte anhörigvårdare som lever i hushållsgemenskap med brukaren Nyckelhantering Utföraren ska ha rutiner för nyckelhantering samt ansvara för att nycklar hanteras och förvaras på ett betryggande sätt. Utföraren ska stå för eventuella kostnader om nycklar kommer bort när utföraren har övertagit ansvaret för den enskildes nycklar. Rutin för återlämnande av nycklar och passerkort ska finnas Lokaler och inventarier Utföraren ansvarar för effektiv lokalförsörjning vilket innebär att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt, miljömässigt, hållbart och kostnadseffektivt sätt. Kommunens riktlinjer inom området ska följas. Lokalförändring som medför ökade kostnader ska tas upp med vård- och omsorgsförvaltningens lokalstrateg för beslut. Utföraren ansvarar för att tillhandahålla och vårda de inventarier och den utrustning som behövs för att utföra uppdraget. Utföraren ansvarar för att gemensamhetslokaler och övriga lokaler städas och vårdas så att god trivsel och hygien upprätthålls. 3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:4 kap.23 15

17 Utföraren svarar för TV-licensavgift för gemensamma utrymmen och anslutna lägenheter/rum och ett standardutbud av kanaler Transporter Utföraren ansvarar för att personalen har tillgång till de transportmedel t.ex. bil, cykel, bussbiljett som behövs för att utföra uppdraget Tolk Utföraren ska vid behov anlita och bekosta tolk med undantag för den tolktjänst som landstinget har ansvar för Verksamhetsövergång Vid politiska beslut om verksamhetsövergång till annan utförare eller annan förändring, ska utföraren medverka till att övergången sker utan olägenheter för kommunen och brukarna. Utföraren är skyldig att utan kostnad, ge de uppgifter som behövs vid en eventuell övergång till annan utförare eller annan förändring Miljö Utföraren ska arbeta för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, det vill säga en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Utföraren ska så långt som möjligt arbeta på ett sådant sätt att klimatpåverkan minskar och sträva efter att begränsa förbrukningen av fossila bränslen och andra ändliga resurser samt att avveckla sådana processer som leder till att föroreningar i miljön ökar. Utföraren ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Det innebär bland annat att på olika sätt aktivt arbeta för att minska matsvinnet i verksamheterna. Utföraren ska följa lagar och förordningar samt kommunens styrdokument och miljömål som gäller inom miljöområdet. Utföraren ska identifiera negativ påverkan på miljön och vid behov vidta förbättringsåtgärder för att undvika negativ klimatpåverkan. 5. Kommunikation, samverkan, och tillsyn 5.1 Kommunikation Utföraren har ett kommunikationsansvar för sitt ansvarsområde. Utföraren ansvarar för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med den enskilde, anhöriga och företrädare. Det innebär att ge aktuell information om verksamheten, bland annat genom att se till att det finns aktuella beskrivningar och kontaktuppgifter på eskilstuna.se. Detta är särskilt viktigt för nya personer med insats och deras anhöriga och företrädare. I de fall servicedeklarationer finns ska dessa delas ut vid inledande kontakt med den enskilde. Vid förändringar av exempelvis öppettider, byte av tid eller dag för insatsen och annan information av vikt för den enskilde och/eller dess företrädare ska utföraren se till att denna information når berörda i tid. 16

18 Utföraren ska säkerställa en säker informationsöverföring, såväl mellan arbetspass på samma arbetsplats som mellan olika yrkesgrupper och organisatoriska gränser. Utföraren ansvarar även för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med medarbetarna. Det innebär bland annat ansvaret för att medarbetare vet var och hur de ska söka information och för att de har tillgång till, informations- och kommunikationskanalerna. Utföraren ansvarar dessutom för mediekontakter inom sitt sakområde. 5.2 Samverkan och samarbete För att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet ansvarar utföraren för att nödvändig samverkan och samarbete sker i vård- och omsorgsprocesserna inom och mellan olika yrkesgrupper, olika funktioner och enheter, olika verksamheter och vårdgivare. För att nå den enskildes individuella mål ska samverkan och samarbete ske med såväl professionella som andra aktörer som finns i den enskildes nätverk. Utföraren ska ha väl fungerande rutiner för detta och inhämta samtycke till samverkan och informationsöverföring. 5.3 Parternas samverkan Parterna, utföraren och uppdragsenheten, ska ha ett ömsesidigt utbyte av information, kunskap och erfarenhet. Parterna ska ömsesidigt informera om väsentliga förändringar som påverkar verksamhet och förutsättningar för verksamheten. 5.4 Tillsyn och kostnadsansvar Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), Arbetsmiljöverket, Räddningstjänst m.fl. har tillsynsansvar för verksamheten. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande vid tillsyn. Utföraren ska svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från tillsynsmyndigheterna. Utförarverksamheten ska informera uppdragsenheten om resultatet samt vid behov utarbeta en gemensam åtgärdsplan där kostnadsansvar anges. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utövar tillsyn över hälso- och sjukvården. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande. Utföraren ska på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 6. Personal 6.1 Arbetsgivaransvar Utföraren är arbetsgivare med fullt ansvar för medarbetare och chefer inom utförarens ansvarsområde samt utifrån delegation från vård- och omsorgsnämnden. Utföraren har som arbetsgivare ansvar att följa gällande lagar, avtal, föreskrifter och Eskilstuna kommuns riktlinjer och rutiner inom personalområdet. 6.2 Bemanning Alla enheter ska arbeta med optimal bemanning utifrån verksamhetens behov. Utföraren ska ha den bemanning som krävs för att tillgodose behov av tillsyn, vård- och omsorg. Bemanningen ska motsvara de eventuella krav som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. En översyn av bemanningen ska göras i samband med att föreskrifterna börjar att gälla. 17

19 6.3 Rekrytering och kompetens Utföraren ansvarar för att medarbetare som anställs har adekvat utbildning och lämplig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget. Om det finns krav på särskild kompetens beskrivs det under kapitel Krav på utförande. Utföraren ansvarar för att ha tillräckligt med personal med grundkompetens för att kunna utföra delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats dygnet runt årets alla dagar. Medarbetarna ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med svensktalande brukare, deras anhöriga och övrig personal, kan förstå instruktioner kopplade till verksamheten samt kan fullgöra sin dokumentationsplikt. Utföraren ska eftersträva att utifrån behov ha medarbetare med kompetens att möta brukare med annan språk- och/eller kulturtillhörighet. Medarbetarna ska ha sådana datorkunskaper att dokumentationsskyldigheten kan fullföljas samt att andra arbetsuppgifter som fodrar datorkunskap kan utföras. Vid rekrytering till chefsbefattningar ska det krävas relevant högskoleutbildning och lämplig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget. Vid varje rekrytering ska utföraren sträva efter en personalsammansättning som främjar mångfald i vid bemärkelse. Utföraren ska utarbeta och följa introduktionsprogram för nyanställda. Nyanställda medarbetare ska få tillräcklig introduktion för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett adekvat sätt. Utföraren ansvarar för att regelbundet stödja och handleda medarbetare. I detta arbete ingår bl.a. att skapa regelbundna tillfällen för alla medarbetare där man tillsammans diskuterar och enas om gemensamma förhållningssätt/arbetssätt och diskuterar etik och värdegrundsfrågor. Utföraren ska tillhandahålla en samlad plan för personalens kompetensutveckling. Med samlad plan avses en enhetsgemensam eller verksamhetsgemensam plan för personalens fortbildning och/eller vidareutbildning som bygger på verksamhetens uppdrag och mål som omfattar personalens behov av kompetensutveckling. Detta för att personalen ska utvecklas i sin yrkesroll utifrån verksamhetens uppdrag. Om behov av kompetensutveckling ej bedöms föreligga ska det framgå i medarbetaröverenskommelsen/kompetensutvecklingsplanen. 6.4 Arbetstekniska hjälpmedel Utföraren ska bekosta och ansvara för att medarbetarna har de arbetstekniska hjälpmedel som behövs för att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Med arbetstekniska hjälpmedel avses sådana hjälpmedel som de anställda behöver för att förebygga arbetsskador. 6.5 Studerande och praktikanter Utföraren ska regelbundet ta emot studenter/praktikanter på gymnasie- och högskolenivå utifrån dialog, samtal/avtal med Mälardalens högskola och andra utbildningsaktörer. 18

20 7. Uppföljning och utvärdering Utföraren ska fortlöpande följa upp resultat av utförda insatser på individnivå och på verksamhetsnivå. Uppföljning av den enskildes genomförandeplan samt egenkontroll är exempel på utförarens uppföljning. Utföraren ska även använda de planerings- och uppföljningssystem som finns att tillgå t.ex. Stratsys och styrkort för planering och uppföljning. Vid förändrade behov hos den enskilde eller om insats inte verkställs ska utföraren påtala behov av uppföljning genom att kontakta berörd handläggare. Om den enskilde exempelvis tackat nej upprepade gånger till biståndsbedömd insats bör biståndsbeslutet omprövas. Biståndskontoret ska återkoppla till utföraren. Uppdragsenheten genomför årligen internkontroll på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden för att följa upp kvalitén inom vissa områden. Utförarens chefer och medarbetare ska ha kännedom om syftet med denna internkontroll och medverka vid genomförandet genom att svara på frågor om verksamheten. Resultatet av internkontrollen ska redovisas på ett sådant sätt att personalen garanteras vara anonym. Utföraren ska medverka i brukarundersökningar och andra uppföljningar som initieras av vård- och omsorgsförvaltningen eller annan exempelvis Öppna jämförelser och Socialstyrelsens brukarundersökning. Utföraren ska analysera resultatet och vid behov vidta förbättringsåtgärder i syfte att utveckla verksamheten. Utföraren ska medverka vid uppföljning av uppdragsbeskrivning och vid individuell uppföljning som utförs av handläggare. Med medverka menas till exempel att vid förfrågan delta på uppföljning och att möjliggöra att uppdragsenheten och biståndskontoret får del av dokumentation, rutiner och resultat av egenkontroller och enkäter. Uppdragsenheten ska vid verksamhetsuppföljning få tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs, med undantag av den enskildes bostad. Verksamhetsuppföljningen är en del av vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete. Att planera, utföra, följa upp och förbättra, PUFF, i ett processinriktat arbetssätt förväntas leda till systematisk kvalitetsutveckling i verksamheten. Resultatet av uppföljningen ska användas som stöd för enheternas verksamhets- och kvalitetsutveckling. Utföraren ansvarar för att syftet med verksamhetsuppföljningen är känd i verksamheten och ansvarar för att följa processen Verksamhetsuppföljning när uppföljning genomförs. Utföraren ansvarar för att sprida resultatet av verksamhetsuppföljningen till alla enheter inom verksamhetsområdet så att resultatet och eventuella förbättringsområden kan uppmärksammas av flera enheter och inte bara de som direkt berörts av verksamhetsuppföljningen. Resultatet från verksamhetsuppföljningen ska spridas till brukare/företrädare/anhöriga på lämpligt sätt, exempelvis genom att dra ut sammanfattning från rapporten som finns på eskilstuna.se och häng på anslagstavla där så är möjligt. Eventuella kostnader som uppstår i samband med genomförandet av uppföljning och/eller kostnader för åtgärder till följd av uppföljning finansieras av utföraren. 19

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Kommunal hälso- och sjukvård

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Kommunal hälso- och sjukvård Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Kommunal hälso- och sjukvård Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Bostad med särskild service enligt LSS

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Bostad med särskild service enligt LSS Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Bostad med särskild service enligt LSS Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 6 1.1 Parter... 6 1.2 Giltighetstid... 6

Läs mer

Ledsagarservice enligt LSS

Ledsagarservice enligt LSS Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Ledsagarservice enligt LSS 1 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Personlig assistans enligt LSS och SFB

Uppdragsbeskrivning Personlig assistans enligt LSS och SFB Uppdragsbeskrivning Personlig assistans enligt LSS och SFB Uppdragsenheten Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-06-13-2019-12-31 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 4 1.1 Parter... 4 1.2 Giltighetstid...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Mötesplatser för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Mötesplatser för personer med funktionsnedsättning Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Mötesplatser för personer med funktionsnedsättning Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Personlig assistans enligt LSS och SFB

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Personlig assistans enligt LSS och SFB Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS och SFB Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse SoL

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse SoL Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse SoL Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 6 1.1 Parter... 6 1.2 Giltighetstid... 6 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Hemtjänst

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Hemtjänst Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Hemtjänst Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 6 1.1 Parter... 6 1.2 Giltighetstid... 6 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Kontaktperson enligt LSS 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Ledsagarservice enligt LSS

Uppdragsbeskrivning Ledsagarservice enligt LSS Uppdragsbeskrivning Ledsagarservice enligt LSS 2016-06-13-2019-12-31 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 4 1.1 Parter... 4 1.2 Giltighetstid... 4 1.3 Uppdragsbeskrivningar... 4 2. Uppdrag och

Läs mer

Daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS/SoL

Daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS/SoL Utf UPPDRAGSBESKRIVNING Daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS/SoL Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Ledsagarservice LSS. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Ledsagarservice LSS. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Ledsagarservice LSS Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Kommunal Hälso- och sjukvård

Kommunal Hälso- och sjukvård Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Kommunal Hälso- och sjukvård 1 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-06-01

Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-06-01 Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-06-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 5 2. Parter...

Läs mer

Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31.

Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31. Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 enligt SoL Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014- 12-31. Hemtjänst

UPPDRAGSBESKRIVNING. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014- 12-31. Hemtjänst UPPDRAGSBESKRIVNING Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014- 12-31 Hemtjänst Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 4 2. Parter...

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Biståndskontoret

Uppdragsbeskrivning Biståndskontoret Uppdragsbeskrivning Biståndskontoret Uppdragsenheten, Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-03-01-2019-12-31 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 4 1.1 Parter... 4 1.2 Giltighetstid... 4 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Boende med särskild service enligt LSS

Boende med särskild service enligt LSS Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING Boende med särskild service enligt LSS Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Anhörigstöd. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Anhörigstöd. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Anhörigstöd Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING. Hälso- och sjukvård

Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING. Hälso- och sjukvård Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING Hälso- och sjukvård Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Bostad med särskild service enligt LSS

Bostad med särskild service enligt LSS Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Bostad med särskild service enligt LSS 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Vård- och omsorgsboende

Uppdragsbeskrivning Vård- och omsorgsboende Uppdragsbeskrivning Vård- och omsorgsboende 2016-06-13-2019-12-31 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 4 1.1 Parter... 4 1.2 Giltighetstid... 4 1.3 Uppdragsbeskrivningar... 4 2. Uppdrag och inriktning...

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boendestöd. Vuxenförvaltningen 2011-03-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boendestöd. Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boendestöd Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, över 65 år. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, över 65 år. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, över 65 år Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Boendestöd och/eller Hemtjänst för personer med psykisk funktionsnedsättning

Uppdragsbeskrivning Boendestöd och/eller Hemtjänst för personer med psykisk funktionsnedsättning Uppdragsbeskrivning Boendestöd och/eller Hemtjänst för personer med psykisk 2016-06-13-2019-12-31 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer