Utkast Huvudsakligt innehåll. Utsläppshandel fas III

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utkast 16.3.2012. Huvudsakligt innehåll. Utsläppshandel fas III"

Transkript

1 LAGFÖRSLAG nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Utkast Utsläppshandel fas III Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att EG-direktivet 2009/29/EG om ändring av det s.k. utsläppshandelsdirektivet (2003/87/EG) genomförs i landskapet. Ändringarna i utsläppshandelsdirektivet syftar till att för utsläppshandelsperioden (den s.k. fas III) förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Ändringarna föreslås bli tillämpliga genom en s.k. blankettbestämmelse. Således förslås ändring av 1 punkten i 1 1 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel så att rikslagen om utsläppshandel (FFS 311/2011) görs tillämplig i landskapet. LFxx _ docx

2 2 INNEHÅLL Huvudsakligt innehåll... 1 Allmän motivering Bakgrund Nuvarande regelverk Utsläppshandelsdirektivet ändrat från år Förslag Förslagets verkningar... 8 Lagtext... 9 L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 landskapslagen tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel... 9 Bilaga - rikslag om utsläppshandel Parallelltexter... 37

3 3 Allmän motivering 1. Bakgrund Inom EU finns ett utsläppshandelssystem för handel med utsläppskvoter av växthusgaser. Systemet innebär att det krävs tillstånd av nationell myndighet för att bedriva verksamhet vid anläggningar som omfattas av regelverket och där det sker i utsläpp av koldioxid. För anläggningen kan utfärdas ett visst antal rätter att släppa ut koldioxid, s.k. utsläppsrätter (European Union Allowances, EUA). Varje utsläppsrätt ger rätt att släppa ut ett ton koldioxid under en fastställd period. En anläggning som släpper ut koldioxid understigande den volym dess utsläppsrätter motsvarar kan sälja dem. Presumtiva köpare är de som inte lyckas åstadkomma utsläppsminskningar i sina anläggningar eller där åtgärder för utsläppsminskningar är dyrare än utsläppsrätterna. Sådan handel är ägnad att åstadkomma utsläppsminskningar där de kan göras till lägsta kostnad. Alla innehav av utsläppsrätter och verifierade utsläpp registreras i gemenskapens oberoende transaktionslogg (Community Independence Transaction Log, CITL) och i nationella register 1. Landskapets och rikets register sköts av Energimarknadsverket (se jfr överenskommelseförordning 2006:5). Globalt administreras ett register av FN. Registren är viktiga för att säkra en korrekt beräkning av utsläppsenheter och behandling av utsläppsrätter. Det är ett ekonomiskt styrmedel ägnat att minska utsläppen av växthusgaser med minsta negativa följder för ekonomisk utveckling och sysselsättning. Det omfattar anläggningar som bedriver verksamhet inom energisektorn, tillverkning och bearbetning av järnmetaller, mineralindustri samt tillverkning av papper och papp. Systemet är ägnat att fullgöra EU:s och EU:s medlemsländers åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Kyotoprotokollet, som trädde i kraft den 16 februari 2005, fogades år 1997 till FN:s ramkonvention om klimatförändring (av år 1992). Det omfattar utsläpp av växthusgaserna koldioxid (CO 2 ), metan (CH 4 ), dikväveoxid (N 2 O), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF 6 ). Utsläppshandelsdirektivet trädde i kraft år 2003 (EG-direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, 2003/87/EG). EU åtog sig i enlighet med Kyotoprotokollet att minska sina växthusgasutsläpp till år 2012 med 8 procent räknat på 1990 års nivå. I juli 2010 bedömde EU-kommissionen att de 15 äldsta medlemsländerna (EU-15) kommer att uppfylla minskningsmålen Nuvarande regelverk I landskapet finns bestämmelser om utsläppshandel i landskapslagen (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel samt i landskapsförordningen (2008:73) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande utsläppshandel. Härigenom har följande riksförfattningar med vissa avvikelser gjorts tillämpliga i landskapet: 1 EU-förordning nr 2216/2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem. 2 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet av den : Framsteg mot Kyotomålen, KOM(2011) 624 slutlig.

4 4 Lagen om utsläppshandel (FFS 683/2004). Lagen om användning av Kyotomekanismerna (FFS 109/2007). Statsrådets förordning om utsläppshandel (FFS 194/2007). Handels- och industriministeriets förordning om övervakning av koldioxidutsläpp och om den rapport som skall utarbetas om utsläppen (FFS 647/2007). Handels- och industriministeriets förordning om förfarandet för godkännande av kontrollörer av utsläpp som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel och om utförandet av kontrolluppgifter (FFS 888/2007). En grundregel i Kyotoprotokollet är att utsläppsminskningar ska åstadkommas inom respektive land. Där finns dock tre s.k. flexibla mekanismer genom vilka ett land kan dra nytta av utsläppsminskningar som genomförts i ett annat land. De tre flexibla mekanismerna är IET - (International Emission Trading) enligt artikel 17 i Kyotoprotokollet. IET avser handel med utsläppsrätter mellan parter med utsläppsåtagande (industriländer). JI - (Joint Implementation) enligt artikel 6 i Kyotoprotokollet. JI ger industriländer möjlighet att genomföra åtgärder i andra länder som har utsläppstak enligt Kyotoprotokollet, och att därvid tillgodoräkna sig utsläppsminskningar för att uppfylla sina egna åtaganden. En investering enligt JI ska främja överföring av miljövänlig teknik från ett land till ett annat, och modernisering och effektivisering av industri- och energisektorn i värdlandet. Utsläppsminskningsenheter från JI benämns ERU (Emission Reduction Unit). CDM - (Clean Development Mechanism) enligt artikel 12 i Kyotoprotokollet. CDM är i princip uppbyggd som JI. Med CDM kan länder med åtagande enligt Kyotoprotokollet minska utsläppen i utvecklingsländer, vilka är anslutna till protokollet men som inte har några krav på sig att minska sina utsläpp. Utsläppsminskningar från CDM benämns CER (Certified Emissions Reductions). 3. Utsläppshandelsdirektivet ändrat från år 2013 Enligt direktivet 2009/29/EG om ändring av utsläppshandelsdirektivet avser fas I - den första utsläppshandelsperioden åren , fas II - den nuvarande utsläppshandelsperioden åren samt fas III - den kommande utsläppshandelsperioden åren Till EU:s mål till år 2020 för utveckling av förnybar energi och ökad energieffektivitet hör att EU ensidigt åtar sig att minska sina utsläpp med 20 procent fram till år 2020 från 1990 års nivå. Målet utgör en del av det s.k mål som EU har fastställt att till år 2020 genomföra en 20 procentig minskning av växthusgasutsläppen jämfört med 1990 års nivåer, 20 procentig minskning av energiförbrukningen med bättre energieffektivitet samt en ökad produktion av förnybar energi till 20 procent av energiproduktionen. Tillämpningsområdet utvidgas Med direktiv 2009/29/EG utvidgas utsläppshandelsdirektivets tillämpningsområde. Direktivet ska också omfatta tillverkning av gips och gipsprodukter samt i en större omfattning än hittills metallframställning och kemisk industri. Tillämpningsområdet utvidgas också så att förutom koldioxidutsläppen omfattas också koldioxidekvavilenter genom utsläpp av perfluorkarboner från aluminiumproduktion samt dikväveoxidutsläpp från kemisk industri. Direktivet kommer också att omfatta avskiljning, pipeline-

5 5 transporter och lagring av koldioxid. Under vissa förutsättningar och efter kommissionens godkännande kommer dock medlemsstaterna att kunna lämna anläggningar med utsläpp under ton koldioxid per år utanför utsläppshandelssystemet. Från nationella till EU-gemensamma fördelningsplaner Hittillsvarande system med nationella fördelningsplaner ersätts med ett för hela EU omfattande tak för kvantitet växthusgasutsläpp och utsläppsrätter. Årligen kommer antalet beviljade utsläppsrätter att linjärt minskas med 1,74 procent, jämfört med de årliga antal utsläppsrätter som godkänts under nuvarande utsläppshandelsperiod. Detta utökas dock med mängden utsläpp från de anläggningar som först från och med år 2013 omfattas av utsläppshandelssystemet, vilka också ska minskas linjärt med 1,74 procent per år. Kommissionen har fastställt [beslut K(2010) 7180 av den 22 oktober 2010] att det totala antalet utsläppsrätter år 2013 ska vara (dvs. knappt 2,04 miljarder) utsläppsrätter. I tabellen nedan visas huvudsakliga skillnader mellan fas I ( ) och fas II ( ) jämfört med fas III ( ) i EU:s utsläppshandelssystem fas I och II nationellt tak fast tak handelsperioder på 3 och 5 år begränsad auktionering (< 4 %) gratis tilldelning för industri och elproducenter gratis tilldelning baserad på utsläpp på anläggningsnivå gratis tilldelning baserad på historiska utsläppsnivåer rättslig grund: direktiv 2003/87/EG nationella tilldelningsplaner kommissionens beslut om nationella tilldelningsplaner nationella tilldelningsbeslut fas III EU-tak fast tak som sänks årligen handelsperiod på 8 år omfattande auktionering gratis tilldelning under en övergångsperiod för industri- och värmerelaterade utsläpp (inte för elproduktion) gratis tilldelning baserad på särskilda utsläpp på produktnivå gratis tilldelning beräknad med riktmärken rättslig grund: reviderat direktiv 2003/87/EG gemenskapstäckande genomförandebestämmelser (CIM) nationella genomförandeåtgärder (NIM) Tilldelning av utsläppsrätter Under utsläppshandelsperioden i fas III ska finnas en gemenskapstäckande och harmoniserad tilldelningsmetod. Auktion blir huvudmetoden för tilldelning av utsläppsrätter, den anses vara den i längden enklaste och mest ekonomiska effektiva metoden. Fortsatt kommer dock särskilda regler kommer gälla för vissa verksamheter. Under en övergångsperiod ska således gratistilldelning kunna ske, beräknat på grund av förhandsriktmärke 3. Jämför nedan om gradvis ökande auktion och minskande gratis tilldelning. Dessutom kan i fas III gratistilldelning ges för elektricitet producerad av restgaser, men ingen gratistilldelning ska ske till anläggningar för att avskilja, transportera i kanaler eller lagra koldioxid. 3 Det finns fyra förhandsriktmärken för att beräkna årliga koldioxidutsläpp. I första hand ska det ske enligt produktriktmärke, därefter i hierarkisk ordning enligt värmeriktmärke, bränsleutsläppsriktmärke och processutsläppsriktmärke. Produktriktmärke är utsläppsrätt beräknat per producerad produkt. Värmeriktmärke är utsläppsrätt beräknat per förbrukad värme. Bränsleutsläppsriktmärke är utsläppsrätt beräknat per förbrukat bränsle. Processutsläppsriktmärke är utsläppsrätt beräknat på historiska utsläpp.

6 6 Följaktligen kommer utsläppsrätter under perioden att tilldelas utsläppsrätter enligt följande tre metoder: 1. Art 10 utsläppshandelsdirektivet procents auktion enligt marknadsvillkor för all elproduktion samt anläggningar för avskiljning och lagring av växthusgasutsläpp, undantaget el producerad från industrins avfallsgas och de tidsbundna undantag som gäller för nya medlemsstater. 2. Art 10a och 10c utsläppshandelsdirektivet - gradvis ökande auktion och minskande gratis tilldelning. År 2013 tilldelas 80 procent av utsläppsrätterna gratis. Antalet gratisutsläppsrätter minskas därefter årligen linjärt med 1,74 procent, så att år 2020 tilldelas 30 procent gratis och så att gratistilldelningen upphör helt år Till den grupp som omfattas av denna metod hör bl.a. fjärrvärme. 3. Art 10b utsläppshandelsdirektivet - helt gratis tilldelning av utsläppsrätter till industri med stora koldioxidläckage som till följd av klimatpolitiken måste bära höga kostnader och där det finns en risk att verksamheten annars flyttas till länder utanför EU. (Jfr kommissionens beslut 2010/2/EU och 2011/278/EU. Största delen av den energiintensiva industrin hör till denna grupp. Beslutet tilllämpas , om inte något annat följer av internationella förhandlingar och deras resultat. Ny bedömning görs med tanke på de följande åren. Tilldelningsprocess Utsläppshandelsperioden ska föregås av en process där det totala antalet helt och delvis gratis tilldelade utsläppshandelsrätter beräknas (jfr metod 2 och 3 ovan). Återstående utsläppsrätter ska i sin helhet auktioneras nationellt eller genom en EU-gemensam auktionsplattform. Processen för tilldelning av utsläppsrätter ska utgå från gemenskapstäckande och fullt harmoniserade genomförandebestämmelser (CIM) enligt artikel 10a i utsläppshandelsdirektivet 4. Således ska inom varje medlemsland i ett första steg förtecknas alla befintliga anläggningar som eventuell är berättigade till gratistilldelning (s.k. NIM-förteckningar 5 ). Medlemsländerna ska till EU-kommissionen lämna dessa förteckningar jämte de preliminära årlig tilldelningar under den senare delen av år En nationell beräkning av samtliga utsläppsrätters fördelning kan sedan beräknas på följande sätt: % till medlemslandet enligt dess verifierade utsläpp % till vissa medlemsländer av solidaritetsskäl och för att främja tillväxten inom gemenskapen % till medlemsländer vars växthusgasutsläpp år 2005 med minst 20 % underskred deras utsläpp för det basår som gäller för dem enligt Kyotoprotokollet. Till den del utsläppsrätter inte tilldelas gratis ska de auktioneras ut. En fördelning görs till medlemsstaterna grundat på verifierade utsläpp år 2005 eller ett medelvärde för utsläpp åren Kommissionen har antagit en förordning om genomförandet av auktioner 6. Medlemsländernas lag- 4 Kommissionens beslut om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (ä gnm kom. beslut 2011/278/EU). 5 NIM = National Implementation Measures, dvs. nationella genomförandeåtgärder. 6 Förordning (EU) nr 1031/2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen.

7 7 stiftning om utsläppshandelsperioden ska ha trätt i kraft senast den 31 december Flertalet medlemsländer ämnar delta i den gemensamma auktionsplattformen medan några har valt att utnyttja en undantagsbestämmelse och utforma egna auktionsplattformar, till dessa länder hör Tyskland, Polen och Storbritannien. En gemensam plattform har ansetts bäst kunna uppfylla fastställda mål och vara mest kostnadseffektivt, mest öppet, bäst säkerställa respekt för principen om icke-diskriminering samt ge största möjliga harmonisering och förutsägbarhet jämfört med auktionering genom två eller flera parallella nationella auktionsplattformar. Auktionsformatet ska genomföras på internet med en enda budgivningsomgång med hemliga bud från behöriga budgivare. Samma budgivare kan lämna flera bud. Budgivning ska kunna ske under minst två timmar. Därefter offentliggörs omedelbart ett s.k. clearingpris, vilket blir det pris en utsläppsrätt kommer att betinga. De som lämnat bud som var på eller över clearingpriset, får alla betala clearingpriset, oavsett vilket pris de specificerat i sina anbud. Intäkterna från auktionen går till medlemsländerna enligt deras respektive nationella andel. Auktionerna ska börja år 2012, men inga datum för dem har ännu fastställts. För att begränsa effekter av auktioner på andrahandsmarknaden avses de genomföras relativt ofta, minst varje vecka för EU-utsläppsrätter (EUA) och minst en gång varannan månad för EU luftfartsutsläppsrätter (EUAA) med tanke på deras mindre kvantitet. Varje land ska förordna en auktionsförrättare och en auktionsövervakare, varvid flera länder får förordna samma auktionsförrättare. Auktionsförrättaren ska förrätta auktion, ta emot auktionsintäkter samt fördela intäkterna på medlemsländerna. Auktionsövervakaren ska övervaka varje auktion och månatligen rapportera till kommissionen och berörda medlemsländer om genomförandet av auktionerna. För rikets och landskapets del beslutar statsrådet om en auktionsförrättare av utsläppsrätter enligt den gemensamma utsläppshandelskvoten. Den för flera medlemsländer gemensamma auktionsplattformen ska svara för auktionernas förfarande och genomförande medan auktionsförrättaren svarar för utauktioneringen av utsläppsrätterna för medlemsstatens räkning. 3. Förslag Landskapsregeringen föreslår att EG-direktivet 2009/29/EG om ändring av det s.k. utsläppshandelsdirektivet (2003/87/EG) genomförs i landskapet. Ändringarna föreslås bli tillämpliga genom en s.k. blankettbestämmelse. Således förslås ändring av 1 punkten i 1 1 mom. landskapslagen om tilllämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel så att rikslagen om utsläppshandel (FFS 311/2011) görs tillämplig i landskapet. Landskapsregeringens avsikt att lagen ska träda i kraft senast den 1 januari Ändringarna av utsläppshandelsdirektivet med EG-direktivet 2009/29/EG ska i medlemsländerna genomföras med nödvändiga författningar senast den 31 december Landskapsregering konstaterar att det är oklart hur förfarandet för överförande av utsläppsrätter från tidigare utsläppshandelsperiod ( ) ska ske. Därför saknas närmare bestämmelser om detta finns i rikslagen om utsläppshandel. Finlands regering har i propositionen (315/2010, s.16) till Riksdagen konstaterat sin avsikt att lagen till denna del ska kompletteras efter det att sådana genomförandebestämmelser har antagits på EU-nivå. I enlighet med landskapslagen blir sådana bestämmelser tillämpliga i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

8 8 4. Förslagets verkningar Med förslaget genomförs EG-direktivet 2009/29/EG, som reglerar utsläppshandelssystemet med växthusgaser inom gemenskapen under perioden Regelverket är ägnat bidra till en global minskning av skadliga utsläpp av växthusgaser. Förslaget rör utformning av globalt effektiva och marknadsmässiga mekanismer som kan främja detta ändamål. Förslagets bestämmelser om register och förande av register rör arbetsuppgifter som enligt överenskommelseförordning handhas av energimarknadsverket 7. När utsläppsrätter släpps kommer intäkter från auktionerna i ett första skede att tillfalla medlemsländerna. Intäkterna kommer att variera, beroende främst på det antal utsläppsrätter som auktioneras ut och priset på dem. Det finns ytterligare osäkerhet kring intäktsbeloppens storlek, bl.a. till följd av att aktörer över åren kan komma att följa olika strategier för att säkra sitt utsläppsrättsbehov. De kan agera utifrån hur deras omvärld ser ut, såväl på utsläppshandelsmarknaden som på marknaden för den egna kärnverksamheten. De får också överföra utsläppsrätter från fas II till fas III, dock med begränsning av antal utsläppsrätter förvärvade med en flexibel mekanism (jfr avsnitt 2 ovan). Landskapsregeringen förutsätter att de medel som betalats av aktörer i landskapet överförs från rikets till landskapets budget. Förslaget bedöms inte få väsentliga ekonomiska eller organisatoriska följder vare för landskap, kommuner eller företag. Förslaget bedöms heller inte ha direkta ekonomiska följder för enskilda, eller ha några kända följder för jämställdheten mellan kvinnor och män. 7 ÅFS 2006:5: Republikens presidents om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser (FFS 87/2006).

9 9 Lagtext Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas. 1. L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 landskapslagen tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 1 mom. 1 punkten landskapslagen (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel som följer: 1 Tillämpning av rikslag Med de undantag som anges i denna lag ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet: 1) lagen om utsläppshandel (FFS 311/2011), Denna lag träder i kraft den Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Mariehamn den L a n t r å d Föredragande minister

10 10 Bilaga - rikslag om utsläppshandel Lag om utsläppshandel (FFS 311/2011) I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt sätt främja minskningen av utsläppen av växthusgaser. Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, nedan utsläppshandelsdirektivet, med undantag för bestämmelserna om handel med utsläppsrätter för luftfart. 2 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på koldioxidutsläpp från följande verksamheter och dessutom på sådana andra växthusgasutsläpp som anges särskilt i anslutning till de verksamheter som nämns i punkten: 1) förbränning av bränsle i anläggningar med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt, med undantag av förbränning av avfall i anläggningar som iakttar villkoren för förbränningsanläggningar för avfall i enlighet med de villkor som tagits in i ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (FFS 86/2000), 2) raffinering av mineralolja, 3) produktion av koks, 4) rostning, sintring och pelletering av metallhaltig malm, inklusive sulfid malm, 5) järn- och ståltillverkning, inklusive stränggjutning, om produktionskapaciteten överstiger 2,5 ton per timme, 6) produktion eller bearbetning av järnmetaller, inklusive ferrolegeringar, där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt används, 7) produktion eller bearbetning av icke-järnmetaller, inklusive legeringar, där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt, inklusive bränslen som används som reduktionsmedel, på mer än 20 megawatt används, 8) produktion av cementklinker i roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton per dag, eller i andra typer av ugnar med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag, 9) produktion av kalk eller bränning av dolomit eller magnesit i roterugn eller i andra typer av ugnar med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag, 10) tillverkning av glas, inklusive glasfibrer, om smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag, 11) tillverkning av keramiska produkter genom bränning, om produktionskapaciteten överstiger 75 ton per dag,

11 12) tillverkning av mineralull som görs av glas, sten eller slagg, om smältningskapaciteten överstiger 20 ton per dag, 13) torkning eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor och andra gipsprodukter, där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt används, 14) framställning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial, 15) framställning av papper eller kartong, om produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dag, 16) produktion av kimrök, som inbegriper förkolning av organiska ämnen, där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt används, 17) produktion av ammoniak, 18) produktion av organiska baskemikalier i stor skala genom krackning, reformering, delvis eller full oxidation eller genom liknande processer och där produktionskapaciteten överstiger 100 ton per dag, 19) produktion av vätgas och syntesgas genom reformering eller partiell oxidation och där produktionskapaciteten överstiger 25 ton per dag, 20) produktion av natriumkarbonat och natrium bikarbonat, 21) avskiljning av växthusgaser från anläggningar som omfattas av denna lag för transport och geologisk lagring i en lagringsanläggning som är godkänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006, nedan direktivet om geologisk lagring av koldioxid, 22) transport av växthusgaser via pipelines för geologisk lagring i en lagringsanläggning som är godkänd enligt direktivet om geologisk lagring av koldioxid, 23) geologisk lagring av växthusgaser i lagringsanläggningar som är godkända enligt direktivet om geologisk lagring av koldioxid, 24) produktion av sekundäraluminium där förbränningsenheter med en sammanlagd tillförd effekt på mer än 20 megawatt används, 25) produktion av primäraluminium, samt utsläpp av perfluorkarboner från produktionen, 26) produktion av salpetersyra, samt dikväveoxidutsläpp från produktionen, 27) produktion av adipinsyra, samt dikväveoxidutsläpp från produktionen, 28) produktion av glyoxal och glyoxalsyra, samt dikväveoxidutsläpp från produktionen. Om en anläggning eller en del av anläggningen används i en verksamhet för vilken något tröskelvärde i form av sammanlagd tillförd effekt för förbränningsenheterna enligt 1 mom. inte anges, avgörs frågan om huruvida verksamheten omfattas av tillämpningsområdet för denna lag i första hand utifrån det tröskelvärde för produktionskapacitet som nämns i 1 mom. Denna lag tillämpas dock på anläggningens enheter som förbränner bränsle och vars sammanlagda tillförda effekt överstiger 20 megawatt i enlighet med 1 mom. 1 punkten också i det fall att anläggningens produktionskapacitet understiger produktionskapaciteten enligt 1 mom. Denna lag tillämpas inte på en anläggning eller en del av en anläggning vars huvudsakliga syfte är att undersöka, utveckla eller prova nya produkter eller metoder. Denna lag tillämpas inte heller på en anläggning som uteslutande använder biomassa med undantag för när anläggningen eller förbränningsenheten startas eller stoppas. Bestämmelser om utsläppshandel för luftfarten finns i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (FFS 34/2010). 11

12 12 3 Sammanräkning av kapaciteten Om flera olika verksamheter som omfattas av samma punkt i 2 1 mom. bedrivs i samma anläggning, avgörs frågan om huruvida verksamheterna omfattas av tillämpningsområdet för denna lag utifrån den sammanräknade kapaciteten. Om frågan huruvida en anläggning omfattas av tillämpningsområdet för denna lag avgörs utifrån den sammanlagda tillförda effekten hos förbränningsenheter enligt 2 1 mom., sammanräknas de tillförda effekterna hos samtliga tillhörande tekniska enheter i vilka bränsle förbränns. När den sammanlagda tillförda effekten beräknas beaktas inte förbränningsenheter vars tillförda effekt är mindre än 3 megawatt och inte heller enheter som uteslutande använder biomassa med undantag för när enheten startas eller stoppas. Om en anläggning omfattas av lagens tillämpningsområde med stöd av 2 1 mom., tillämpas denna lag på samtliga enheter inom anläggningen eller inom delar av anläggningen i vilka bränsle förbränns, dock inte på enheter som iakttar villkoren för förbränningsanläggningar för avfall i enlighet med de villkor som tagits in i ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen. 4 Tillämpningen av lagen på anläggningar som anslutits till ett fjärrvärmenät Denna lag tillämpas på en anläggning med en sammanlagd tillförd effekt som underskrider den som nämns i 2 1 mom. 1 punkten, när det huvudsakliga syftet med anläggningen är att producera värme för ett fjärrvärmenät, om 1) den tillförda effekten i minst en anläggning som anslutits till samma fjärrvärmenät överskrider 20 megawatt och den anläggningen producerar värme i huvudsak för fjärrvärmenätet, 2) den anläggning som nämns i 1 punkten har anslutits till fjärrvärmenätet senast den 30 april 2010, och 3) Europeiska kommissionen, nedan kommissionen, godkänner att anläggningen i fråga inbegrips i systemet för handel med utsläppsrätter. 5 Avskiljning och sjötransport av utsläpp Om utsläppen från en anläggning avskiljs i enlighet med 2 1 mom. 21 punkten och transporteras sjövägen för geologisk lagring inom Europeiska unionen, kan denna lag på ansökan från anläggningens verksamhetsutövare tillämpas på ovan nämnda avskiljning, transport och lagring av utsläpp, under förutsättning att kommissionen godkänner att avskiljningen, transporten och lagringen av utsläpp inkluderas i systemet för handel med utsläppsrätter. En ansökan enligt 1 mom. ska lämnas in till arbets- och näringsministeriet. Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan och om verifiering, övervakning och rapportering av utsläpp utfärdas vid behov genom förordning av arbets- och näringsministeriet. 6 Definitioner I denna lag avses med 1) växthusgaser koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid samt andra gasformiga beståndsdelar i atmosfären, både naturliga och antropogena, som absorberar och återkastar infraröd strålning, 2) utsläpp utsläpp i atmosfären av växthusgaser från en anläggning,

13 3) en mängd som motsvarar ett ton koldioxid eller ett ton koldioxidekvivalenter ett ton koldioxid eller en mängd av någon annan växthusgas som har samma potential för global uppvärmning som ett ton koldioxid, 4) utsläppsrätt den rätt som avses i utsläppshandelsdirektivet att i atmosfären släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under en bestämd period, 5) handelsperiod en period för vilken det avgiftsfritt har beviljats eller kommer att beviljas eller annars tilldelas utsläppsrätter, 6) anläggning en fast, teknisk enhet där en eller flera av de verksamheter som anges i 2 bedrivs, liksom annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt eller funktionellt är knuten till denna och som kan påverka utsläpp och föroreningar, 7) förbränning varje oxidation av bränslen, oavsett hur den värme, el eller mekaniska energi som produceras genom denna process används, och all annan direkt därtill anknuten verksamhet, inbegripet rening av rökgaser, 8) verksamhetsutövare en fysisk eller juridisk person som utövar ett faktiskt bestämmande inflytande över verksamheten i en anläggning, 9) elproducent en anläggning som den 1 januari 2005 eller senare har producerat el för försäljning till tredje part och i vilken ingen verksamhet som anges i 2 bedrivs utom förbränning av bränsle, 10) en anläggnings produktionskapacitet den produktionsmängd inom den industriella produktionen som en anläggning eller en del av en anläggning kan producera under ett år om den är i drift 24 timmar i dygnet under 365 dagar med full nominell effekt och som anges närmare i kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter, 11) standardfaktor för kapacitetsutnyttjande den tid för användning av produktionskapaciteten som anges årligen för varje sektor eller del av sektor i enlighet med kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter, 12) klimatkonventionen Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (FördrS 61/1994), 13) avtalspart i bilaga I en avtalspart som är nämnd i bilaga I till klimatkonventionen och som har ett kvantifierat åtagande om begränsning av utsläpp eller skyldighet att minska utsläpp i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (FördrS 13/2005), nedan Kyotoprotokollet, och som har ratificerat Kyotoprotokollet, 14) projektverksamhet sådan verksamhet som en eller flera av avtalsparterna i bilaga I har godkänt i enlighet med artikel 6 eller 12 i Kyotoprotokollet och de beslut som antagits i enlighet med Kyotoprotokollet, 15) utsläppsminskningsenhet en räkneenhet som härrör från en utsläppsminskning som uppnåtts genom projektverksamhet genomförd i en annan stat som är nämnd i bilaga I till klimatkonventionen och som har utfärdats i enlighet med artikel 6 i Kyotoprotokollet och de beslut som antagits i enlighet med Kyotoprotokollet, 16) certifierad utsläppsminskning en räkneenhet som härrör från en utsläppsminskning som uppnåtts genom projektverksamhet genomförd i en stat som inte omfattas av bilaga I till klimatkonventionen och som har utfärdats i enlighet med artikel 12 i Kyotoprotokollet och de beslut som antagits i enlighet med Kyotoprotokollet, 17) projektenhet en utsläppsminskningsenhet och certifierad utsläppsminskning, 18) kommissionens registerförordning förordning som antagits av kommissionen på grundval av artikel 19.3 i utsläppshandelsdirektivet, 19) kommissionens övervakningsförordning en förordning om övervakning av utsläpp som kommissionen antagit på grundval av artikel 14.1 i utsläppshandelsdirektivet, 13

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om utsläppshandel ändras. I lagen

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 3.5.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 122/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet

Läs mer

Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden

Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden Utvecklingen på utsläppsrättsmarknaden 2013 En beskrivning och analys av den globala utsläppshandeln ER 2013:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Företagsstrategier för utsläppshandel och klimatåtaganden

Företagsstrategier för utsläppshandel och klimatåtaganden Företagsstrategier för utsläppshandel och klimatåtaganden En enkätstudie av företagens agerande och attityder inom ramen för EU s system för handel med utsläppsrätter rapport 5679 mars 2007 Företagsstrategier

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.3.2012 COM(2012) 93 final 2012/0042 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 76/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-XX-XX Till Ålands lagting Avfallsdirektivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning

Läs mer

Klimatneutrala företag

Klimatneutrala företag Svenska Naturskyddsföreningen Rapport Klimatneutrala företag risker och möjligheter Text: Jessica Henryson, Westander Publicitet & Påverkan Projektsamordning och textgranskning: Ylva Rylander, SNF Layout:

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom energiområdet

Ekonomiska styrmedel inom energiområdet Ekonomiska styrmedel inom energiområdet EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Bearbetning Maria Holm Grafisk form Stefan

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att elmarknadslagen skall ändras. Det föreslås

Läs mer

Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön

Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön UPPSALA UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Uppsats påbyggnadskurs D Höstterminen 2005 Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön Författare:

Läs mer

Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin

Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin 2004:026 SHU EXAMENSARBETE Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin LINDA PETTERSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/0016(COD) 13.5.2008 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:174

Regeringens proposition 2013/14:174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

EU ETS och den nordeuropeiska elmarknaden på längre sikt. - en underlagsrapport till FFF-utredningen

EU ETS och den nordeuropeiska elmarknaden på längre sikt. - en underlagsrapport till FFF-utredningen EU ETS och den nordeuropeiska elmarknaden på längre sikt - en underlagsrapport till FFF-utredningen Profu i Göteborg AB Mölndal, februari 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0114-0240 Avis juridique important 32004L0018 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin

Energieffektivisering inom industrin riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Energieffektivisering inom industrin effekter av statens insatser rir 2013:8 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Prisbildningen för EU:s utsläppsrätter

Prisbildningen för EU:s utsläppsrätter Prisbildningen för EU:s utsläppsrätter Skillnader mellan de olika faserna Kim Nikander < Institutionen för finansiell ekonomi och statistik Svenska handelshögskolan Helsingfors 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168. Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till kraftverk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168. Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till kraftverk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.VI.2007 K(2007)3168 Ärende: Statligt stöd N 893/2007 Finland Ändring och förlängning av stöd till Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom elektronisk anmälan SANI 358

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet

Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet Kontrollstation 2004 Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna broschyr beställer du på: Energimyndigheten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer