SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkript

1 6/ Bildningsnämnden TID - AIKA kl. 16:30-18:15 PLATS - PAIKKA Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4 58 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Nuläget inom dagvården Ändring av principbeslutet om barndagvårdsavgifter Ekonomiuppföljning för bildningsavdelningen per Rättelseyrkande över utbildningschefens tjänsteinnehavarbeslut nr 137 av den angående upphandling av elevtransporter. 64 Åbo förvaltningsdomstols beslut angående besvär över upphandling av elevtransporter och transporter inom äldreomsorgen i Väståboland stad Anmälningsärenden 130 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmän hetens påseende i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Kor po, Hout skär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pide tään ylei sesti nähtävänä alkuperäisenä Paraisten kaupungintalolla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Ini ön aluekonttoreissa. Ordförande/Puheenjohtaja: Petra Palmroos

2 6/ Bildningsnämnden TID - AIKA kl./klo 16:30-18:15 PLATS - PAIKKA Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4 NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Palmroos Petra Ordförande Söderholm Timo Viceordförande Nyström Ann-Christin Ledamot Sjöström Kristian Ledamot Mannström Christoffer Ledamot Mattsson Helge Ledamot Grandell Nina Ledamot Ekholm Märta Ledamot Lindell Stig Ledamot Viitala Marica Ledamot Pasila Brita Ledamot ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Karlsson Inger Sst:s repr. Lundberg Ulrika Föredragande/Sekreterare Hotanen Pia Sakkunnig Sundqvist Paula Sakkunnig FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Petra Palmroos Ordförande/Puheenjohtaja Ulrika Lundberg Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Väståboland/Länsi-Turunmaa Ann-Christin Nyström Christoffer Mannström PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Väståbolands / Länsi-Turunmaa Intygar/Todistaa: Anne Söderblom Kanslist/ Kanslisti

3 6/ Bildningsnämnden Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Bildningsnämnden 58 Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

4 6/ Bildningsnämnden Val av protokolljusterare Bildningsnämnden 59 Förslag: Beslut: Till protokolljusterare utses ledamöterna Ann-Christin Nyström och Christoffer Mannström. Förslaget godkändes.

5 6/ Bildningsnämnden Nuläget inom dagvården 1034/ /2009 Bildningsnämnden 60 Beredare: Barnomsorgschef Pia Hotanen, tfn Föredragande: Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn Förslag: Beslut: Barnomsorgschefen informerar om nuläget inom dagvården. Förslaget godkändes. Bildningsnämnden beslöt att en tjänstemannagrupp förbereder arbetet med en dagvårds strategi varefter nämnden tillsätter en politisk arbetsgrupp för det fortsatta arbetet.

6 6/ Bildningsnämnden Ändring av principbeslutet om barndagvårdsavgifter 46/ /2008 Bildningsnämnden 61 Beredare: Barnomsorgschef Pia Hotanen, tfn Föredragande: Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn Barndagvårdsavgiften är en fast månadsavgift och fastställs en gång per år på basis av kontrollerade inkomstuppgifter och gällande förordning så att den är i kraft tillsvidare. Avgiften skall justeras ifall - familjens inkomster väsentligt förändras (minst 5 %) -familjens storlek förändras -avgiften är felaktig -gällande bestämmelser förändras Förändringen träder i kraft i början av följande månad, då de nya inkomstuppgifterna som ligger som grund för avgiften meddelats. Avgiften fastställs för vårdbehov i medeltal, men justeras ej vid avvikelser kortare än tre månader. Det allmänna ekonomiska läget i samhället har lett till att många föräl drar har blivit permitterade för kortare och längre perioder, ofta mycket ore gelbundet. På grund av att tiden för permitteringen oftast un ders kri dit tre må na der, så har dessa familjers avgifter inte kunnat jus te ras. Fö räl drar och bes lutsfattare har kontaktat bildningsavdelnin gen i ärendet och öns kar att man kunde ta i beak tan de de per mit terade fö räl drarnas träng da si tuation och än dra på prin cipbes lutet och i des sa fall juste ra av gif ten för kortare tid än tre må nader. Förslag: Beslut: Bildningsnämnden besluter att dagvårdsavgfiten justeras även i de fall en förälder blir permitterad och avvikelsen gäller en kortare pe riod än tre månader, dock inte för kortare tid än en må nad. Ändringen gäl ler tills vi da re, dock så att bildningsnämnden på nytt tar ställning i frågan då det allmänna ekono miska läget har för bätt rats. Förslaget godkändes.

7 6/ Bildningsnämnden Ekonomiuppföljning för bildningsavdelningen per / /2009 Bildningsnämnden 62 Beredare: Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn Föredragande: Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn En rapport över budgetuppföljningen per sam mans tälls som bäst. Ekonomisystemet har tillsvidare inte möjliggjort bokföring av de interna kostnaderna som hyror, städning, måltider och it. Sålunda saknas ännu dessa kostnader från ekonomirapporten. Den ekonomiska situationen per för bildningsavdelningen presenteras närmare på mötet. Förslag: Beslut: Bildningsnämnen tar del av rapporten om den ekonomiska situ ationen för bild ningsavdelningen per Förslaget godkändes. Protokollsutdrag: Stadsstyrelsen

8 6/ Bildningsnämnden Rättelseyrkande över utbildningschefens tjänsteinnehavarbeslut nr 137 av den angående upphandling av elevtransporter. 409/ /2009 Bildningsnämnden 63 Beredare: Stadsjurist Monica Avellan tfn Föredragande: Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn Väståbolands stad har inbegärt anbud på elevtransporter och transporter inom äldreomsorgen för perioden med option för år Anbudsbegäran var daterad Anbuden jämte bilagor skulle vara upphandlaren till handa senast den Anbudsbegäran omfattade 8 separata produkter. Inom ut satt tid inkom sammanlagt 20 anbud. Taxi Y o T Leino Oy Ab har inkommit med ett rättelseyrkande över tjänsteinnehavarbeslutet nr 137 av den Åbo förvaltningsdomstol har gett sitt beslut i det ärende som Taxi Y o T Leino Oy Ab igen aktualiserat i sitt rät telseyrkande Förvaltnings domstolen förkas tade de bes vär som Taxi Y o T Leino an fört över bildningsnämn dens beslut , där nämnden för kas tade det rättel seyr kande som nämnda företag anfört över utbild ningsche fens beslut nr 60/2009 och nr 61/2009. Till den del ärendet kunnat avgöras som ett ärende enligt kom munal lagen har det alltså redan vun nit la ga kraft. Och eftersom ifrågavarande upphandlingsärende in te anhängiggjorts hos mark nadsdoms tolen genom ansökan inom ut satt tid, har bildnings nämndens beslut vunnit laga kraft också enligt stad gan dena i upphandlingsla gen. Därför finns det inte någon anledning att behandla upphandlingsbeslutet nr 60/2009 och dess motiverin gar en ytterligare gång. Utbildningschef Ulrika Lundberg har inför under tecknandet av avtal om elevtranspor ter kons taterat, att de för pro dukt 2 valda le verantö rerna Elmer Lindberg och Bjarne Pelto saknar till räckligt antal trafik tillstånd för att kun na skö ta elevtransporterna enligt produkt 2 i sin helhet. Därför har utbildning sche fen genom beslut nr 137 yt terligare valt de därpå följan de godtagbara och billigaste anbuden vid konkurren sutsättningen för bilar med ka pacitet för produkt 2. Utbildningschefen har valt Tu run Invatak sit Oy och Tommin Inva taksit Oy. Detta förfarande är helt korrekt. Det har inte funnits nå gon anledning att verkställa en ny konkurren sutsättning.

9 6/ Orsaken till att Taxi Y o T Leino Oy Ab:s anbud förkastats är att företaget i strid med anbuds begäran gjort följande förbehåll i sitt anbud: Under tecknad förbe håller sig rät ten att godta ga eller förkasta giv na kö ror. Detta inne bär att upphandlingsen he ten, trots att den hade valt företaget som leverantör av vissa produkter, inte med säkerhet ha de vetat om Taxi Y o T Leino Oy Ab kommer att ingå avtal om dessa köror och sköta dem, eller om företaget väljer att förkasta dessa kö ror. Det anbud som ges är bin dande och ska motsvara anbudsbe gä ran. Upphan dlingsenheten har därför varit skyldig att förkasta Taxi Y o T Leino Oy Ab:s anbud. Bilagor: Tjänsteinnehavarbeslut nr 137/2009 Taxi Y o T Leino Oy Ab:s rättelseyrkande Förslag: Beslut: Bildningsnämnden beslutar förkasta Taxi Y o T Leino Oy Ab:s rättelseyrkande som og rundat med ovan angivna motiverin gar. Förslaget godkändes. Protokollsutdrag: Taxi Y o T Leino Oy Ab

10 6/ Bildningsnämnden Åbo förvaltningsdomstols beslut angående besvär över upphandling av elevtransporter och transporter inom äldreomsorgen i Väståboland stad 409/ /2009 Bildningsnämnden 64 Beredare: Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn Föredragande: Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn Väståbolands stad har inbegärt anbud på skoltransporter och transporter inom äldreomsorgen för perioden med op tion för år Anbudsbegäran var daterad Anbuden jämte bilagor skulle vara upphandlaren tillhanda senast den Anbudsbegäran omfattade 8 separata produkter. Inom utsatt tid inkom sammanlagt 20 anbud. Utbildningschefen har med tjänsteinnehavarbeslut valt trafikidkare för respektive produkt. Sammanlagt 6 rättelseyrkanden anfördes över besluten. Bildningsnämnden förkastade på sitt möte samt liga rättelseyrkanden. Taxi Y o T Leino Oy Ab anförde besvär till Åbo förvaltningsdomstol över bild nings nämn dens bes lut av den Åbo förvaltninsgdomstol har med beslut givet beslutat att inte pröva besvären. Bilagor: Åbo förvaltningsdomstols beslut Förslag: Beslut: Bildningsnämnden tar del av Åbo förvaltninsgdomstols beslut av den Förslaget godkändes.

11 6/ Bildningsnämnden Anmälningsärenden Bildningsnämnden 65 Utbildningschef Ulrika Lundbergs beslut: - 102/ : Rätt till deltidsarbete - 103/ : Anställning av Carola Lindholm som gruppfamiljedagvårdare vid Junibacken för tiden / : Anställning av Marie-Louise indroos som ambulerande gruppfamiljedagvårdare för tiden / : Anställning av Erica Österlund som assistent vid Tallbackens daghem för tiden / : Anställning av Catarina Ahlstrand-Jalonen som gruppfamiljedagvårdare för tiden / : Anställning av Leif Bergström som skolgångsbiträde vid Våno skola för tiden / : Anställning av Elin Fjäder som skolgångsbiträde vid Kirjala skola för tiden / : Anställning av Peter Isberg som skolgångsbiträde vid Sarlinska skolan för tiden / : Anställning av Anne Karlsson som skolgångsbiträde vid Malms skola för tiden / : Anställning av Anette Lindbom som skolgångsbiträde vid Sarlinska skolan för tiden / : Anställning av Mette Urvas som skolgångsbiträde vid Skräbböle skola för tiden / : Anställning av Carola Penger som skolgångsbiträde vid Malms skola för tiden / : Anställning av Dolores Westerberg som skolgångsbiträde vid Träsk skola för tiden / : Anställning av Sabina Sundqvist som skolgångsbiträde vid Malms skola för tiden / : Anställning av Pia Niemikko som skolgångsbiträde vid Träsk skola för tiden / : Anställning av Daniela Strandberg som skolgångsbiträde vid Malms skola för tiden / : Anställning av Anna Alexandersson som assistent vid Björkhagens daghem för tiden / : Bildningsavdelningens representant i arbetsgruppen för ett äldrepolitiskt program. Kulturchef Fia Isaksson utses till bildningsavdelningens representant / : Anställning av Regina Ekqvist som skolgångsbiträde vid Iniö skola för tiden / : Anställning av Regina Ekqvist som timlärare i modersmål och textilslöjd vid Iniö skola för tiden / : Anställning av Petra Stenwall som vikarie för klasslä-

12 6/ rare vid Träsk skola för tiden / : Komplettering av tjänsteinnehavarbeslut. Sonja Balthasar anställs solm timlärare i Iniö skola för läsåret , dvs för perioden / : Anställning av Hanna Suominen som skolgångsbiträde vid Koivuhaan koulu för tiden / : Anställning av Salla Vehkasalo som skolgångsbiträde vid Storgårdin koulu för tiden / : Anställning av Heli Sirviö som skolgångsbiträde vid Koivuhaan koulu för tiden / : Anställning av Carola Lindholm som assistent vid Talluddens daghem för tiden / : Anställning av Leena Koivunen som barnträdgårdslärare vid Sagoängens daghem för tiden / : Anställning av Liisa Ylinen som timlärare med klassläraruppgifter vid Ulkosaariston koulu för tiden / : Till barnträdgårdslärare vid Sagoängens daghem väljs barnträdgårdslärare Leena Koivunen för tiden / : Anställning av Ingrid Karlsson som lektor i huslig ekonomi vid Sarlinska skolan och Kyrkbackens skola fr.o.m tillsvidare - 132/ : Anställning av Sara Troberg-Rantapaju som ambulerande speciallärare fr.o.m tillsvidare - 133/ : Anställning av Heidi Skaag-Isaksson som specialklasslärare vid Kyrkbackens skola fr.o.m tillsvidare - 134/ : Anställning av Bo Blomqvist som klasslärare med rektorsuppgifter vid Kirjala skola fr.o.m tillsvidare - 135/ : Anställning av Maria Sjöblom-Lehtinen som klasslärare vid Kyrkbackens skola fr.o.m tillsvidare - 136/ : Anställning av Örjan Ohls som klasslärare vid Träsk skola fr.o.m tillsvidare - 137/ : Elevtransport. Kompletterande upphandlingsbeslut, Pargas kommunområde. Produkt 2-138/ : Anställning av Hannele Sjöberg som ledare för efter middagsverksamheten vid Träsk skola för tiden / : Anställning av Mona Björkman som skolgångsbiträde vid Ulkosaariston koulu för tiden / : Anställning av Daniela Gustafsson som barnträdgårdslärare vid Talluddens daghem för tiden / : Beviljande av skolskjuts på grund av allt för farlig skolväg i Pargas kommunområde läsåret / : Beviljande av förskoleskjuts i Pargas kommunområde för läsåret / : Beslut om förskolplats och skjuts till förskola - 145/ : Anhållan om skolskjuts. Beviljas inte eftersom skolvägens längd inte uppgår till 3 km - 146/ : Beviljande av skolskjuts till förskolan - 147/ : Anställning av Marjo Aaltonen som assistent vid Talluddens daghem för tiden

13 6/ / : Upphandling av elevtransport till sjöss för läsåret , Nagu kommunområde. Transportservice Oy Sjövägen Ab väljs för transporten / : Direkt upphandling av elevtransporter, Pargas kommunområde / : Direkt upphandling av elev transporter, Pargas kommunområde / : Anställning av Carolina Isaks son som assistent vid Tallbackens daghem för tiden / : Anställning av Niina Setälä som närvårdare vid Kirjala daghem för tiden / : Anställning av John Haverinen som skolgångsbiträde vid Koivuhaan koulu för tiden / : Direkt upphandling av kompletterande elevtransport, Nagu kommunområde / : Bevilja elev från annan kom mun rätt att fortsätta skolgången i Väståbolands stad läsåret / : Anställning av Carina Tamminen som vikarie för skolkurator vid Kyrkbackens skola och Pargas svenska gymnasium för tiden / : Arbetsvärderingsdelen av rektor Bo Blomqvists uppgiftsrelaterade lön faställs till 474,44 /månad från och med / : Anställning av Christoffer Dahla som assistent vid Folkhälsans daghem för tiden / : Anställning av Linda Lindberg som timlärare med rektorsuppgifter vid Iniö skola för tiden / : Anställning av Ulla-Maija Söderlund som timlärare i bisyssla vid Ulkosaariston koulu för tiden / : Anställning av Arja Broman som timlärare i huvudsyssla vid Ulkosaariston koulu för tiden / : Anställning av Ann-Charlott Vikström som timlärare med klassläraruppgifter vid Kyrkbackens skola för tiden / : Ersättning för projektarbete. Till lektor Johan Ström ut betalas ett ersättning för 182 h för utfört arbete inom projektet elä ran de. Utbildningschef Paula Sundqvists beslut: - 41/ : Anställning av Jussi Aho som föreläsare / : Anställning av Ossi Öhman som guide / : Beslut att inte bevilja plats i eftermiddagsverksamheten för en elev för läsåret p.g.a. obetalda avgifter. - 44/ : Beslut att inte bevilja plats i eftermiddagsverksamheten för en elev för läsåret p.g.a. obetalda avgifter. - 45/ : Intagning av elev till eftermiddagsverksamheten för lä så ret / : Anställning av Hannele Arminen som klasslärare vid Koivuhaan koulu för tiden / : Anställning av Eva-Kaisa Wilkko som klasslärare vid

14 6/ Koivuhaan koulu för tiden / : Intagning av elev till eftermiddagsverksamheten - 49/ : Till vik. klasslärare för tiden valdes Eva-Kai sa Wilkko. - 50/ : Till uppgiften som skolgångsbiträde för tiden valdes Johanna Itko nen, Salla Vehka salo, Hanna Suo mi nen och Heli Sirviö. - 51/ : Till vik. timlärare i svenska och tyska valdes Mari Koskela. - 52/ : Till vik. lektor i engelska och svenska vid grundläggade utbildning valdes Min na Tam men koski. - 53/ : Till vik. lektor i engelska och modersmål vid grundläggande utbildning valdes Tea Vairinen. - 54/ : Anställning av Anni Niittynen som klasslärare vid Ul kosaariston koulu för tiden / : Intagning av elev till eftermiddagsverksamheten för lä så ret / : Beviljande av skolskjuts p.g.a. för farlig skolväg. Beslutet gäller läsåret / : Beviljande av skolskjuts till förskolan. Beslu tet gäller läsåret / : Beslut att inte bevilja skolskjuts till förskolan. - 59/ : Anställning av Heidi Viitanen till lektor vid Pa rais tenseu dun koulu för tiden / : Beslut att delegera beslutanderätt inom den finskspråkiga utbildningsenheten. Utbildningschefen delegerar till rektorerna och deras ställföreträdare rätten att bevilja semester för sin per sonal fr.o.m / : Intagning av elev till eftermiddagsverksamheten för läså ret / : Beviljande av mödra- och föräldraledighet för tiden avlönat och oavlönat - 65/ : Fastställa villkorligt val av tjänsteinnehavare (Elina Rinne) - 66/ : Intagning av elev till eftermiddagsverksamheten - 67/ : Beviljande av skolskjuts till förskolan. Beslu tet gäller läså ret Barnomsorgschefens beslut: - 40/ : Anställning av Minna Jakobsson som gruppfamiljedagvårdare för tiden / : Beviljande av vårdledighet för tiden / : Anställning av Leena Winberg som barnträdgårdslärare vid Björkhagens daghem för tiden / : Korrigering av tjänstemannabeslut nr. 24/2009. Anna Jäppinens tjänstetid korrigeras från till / : Barnträdgårdslärare Monika Karlsson förflyttas tillfälligt från Havsvind till Talluddens daghem för tiden / : Anställning av Camilla Hynynen som vikarierande nä-

15 6/ rvårdare vid Talluddens daghem för tiden / : Anställning av Carina Ulenius som närvårdare vid Iniö daghem för tiden / : Beviljande av tjänstledighet för tiden / : Upphandlingsbeslut: Möbler (grupp 1) till Sagoängens daghem. Väljs Isku Interior Oy:s delanbud som är det enda godtagbara anbudet. - 50/ : Upphandlingsbeslut: Möbler (grupp 2) till Sagoängens daghem. Alla inkomna anbud förkastas. - 51/ : Upphandlingsbeslut: Möbler (grupp 3) till Sagoängens daghem. Alla inkoma anbud förkastas. - 52/ : Beviljande av kommuntillägg/dagvårdssedel för barn som är i dagvård i Folkhälsans daghem i Korpo - 53/ : Anställning av Camilla Bagge som familjedagvårdare för tiden / : Val av närvårdare till Kirjala daghem. Viivi Hautaviita väljs för tiden / : Val av närvårdare till Knattebo daghem. På basen av daghemsföreståndarens förslag väljs ingen av de sökande till uppgiften som närvårdare. - 56/ : Val av närvårdare till Talluddens daghem. Annica Suojanen väljs för tiden / : Anställning av Annica Suojanen som närvårdare vid Talluddens daghem för tiden / : Rättelse av tjänsteinnehavarbeslut 44/2009 angående lön. Den rätta lönen är 2069, / : Beslut om att ändra vårdledighet till studieledighet för tiden / : Beviljande av studieledighet för tiden / : Rättelse av beslut 35/2009 angående längden av läroavtalsförhållande. Anneli Saarinen står i läroavtalsförhållande till Väståbolands stad för tiden / : Beviljande av deltidstjänstledighet (25 %) till Linda Lind berg för tiden för att sköta andra uppgifter inom Väs tåbolands stad - 64/ : Anställning av Hanna Kostio som vikare för barnträdgårdslärare vid Björkhagens daghem för tiden / : Beviljande av moderskapsledighet för tiden och föräldraledighet för tiden / : Anställning av Nina Sjöblom som kökshjälp/dagvårdare vid Tummelisa daghem för tiden / : Beslut om privat stöd/dagvårdssedel - 68/ : Beslut om privat dagvårdsstöd/dagvårdssedel Övriga inkomna skrivelser: - Åbo förvaltningsdomstol, beslut nr 01512/08/2209/ : Förvaltningsdomstolens beslut gällande Korpo kommunfullmäktiges beslut

16 6/ av att ändra en lektorstjänst till timläraruppgift. Förvaltningsdomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut. - Social- och hälsovårdsministeriet, kommuninfo 5/2009/ : Om över vakning av säkerheten inom barndagvården Förslag: Beslut: Bildningsnämnden beslutar ta del av anmälningsärendena och godkänner för sin del de vidtagna åtgärderna. Förslaget godkändes.

17 6/ ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BE SVÄRSANVIS NING Bildningsnämnden Datum för sammanträdet BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer 60, 62, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer 61 Enligt 5 1 mom. Förv.ProcessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framtällas samt tid för yr kande av rät telse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress. Bildningsnämnden i Väståbolands stad, Strandvägen 28, Pargas Paragrafer 61 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrka dets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Fogas till protokollet

18 6/ BESVÄRSANVISNING Besvärsmyn-dighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Åbo Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar 63 Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till 1 ): namn, adress och postadress Paragrafer Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Inlämnande av besvärshandlingarna Rättegångsavgift Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1 ) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet

19 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Sivistyslautakunta Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 60, 62, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 61 Hall.LainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati-musviran - omainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Länsi-Turunmaan kaupungin sivistyslautakunta, Rantatie 28, Parainen Pykälät 61 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

20 6/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusvirano mainen, osoi te ja postiosoi te Turun hallinto-oikeus, PL 32, Turku Kunnallisvali tus, pykälät Valitusaika 30 päivää 63 Hallintovali tus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

TID - AIKA 12.06.2014 KL. - KLO 16:30-18:15 Houtskär områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21670 Houtskär

TID - AIKA 12.06.2014 KL. - KLO 16:30-18:15 Houtskär områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21670 Houtskär 5/2014 89 Social- och hälsovårdsnämnden 12.06.2014 TID - AIKA 12.06.2014 KL. - KLO 16:30-18:15 PLATS - PAIKKA Houtskär områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21670 Houtskär 57 Konstatera sammanträdets laglighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 41 Stadsstyrelsen TID - AIKA 30.01.2008 kl. 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45 18 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 46 19 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 4/2008 133 Stadsfullmäktige TID - AIKA 04.06.2008 kl. 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 41 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 136 42 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 137 43 GODKÄNNA

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010

Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010 Styrelsen 06 20100 Protokoll 15.6.20100 Styrelsen 25.05.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/10 Tid: 15.06.2010 kl. 9.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 13.17 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer