SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA"

Transkript

1 6/ Bildningsnämnden TID - AIKA kl. 16:30-18:15 PLATS - PAIKKA Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4 58 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Nuläget inom dagvården Ändring av principbeslutet om barndagvårdsavgifter Ekonomiuppföljning för bildningsavdelningen per Rättelseyrkande över utbildningschefens tjänsteinnehavarbeslut nr 137 av den angående upphandling av elevtransporter. 64 Åbo förvaltningsdomstols beslut angående besvär över upphandling av elevtransporter och transporter inom äldreomsorgen i Väståboland stad Anmälningsärenden 130 Det justerade protokollet till vilket bifogas besvärsanvisning är till allmän hetens påseende i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Kor po, Hout skär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pide tään ylei sesti nähtävänä alkuperäisenä Paraisten kaupungintalolla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Ini ön aluekonttoreissa. Ordförande/Puheenjohtaja: Petra Palmroos

2 6/ Bildningsnämnden TID - AIKA kl./klo 16:30-18:15 PLATS - PAIKKA Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4 NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Palmroos Petra Ordförande Söderholm Timo Viceordförande Nyström Ann-Christin Ledamot Sjöström Kristian Ledamot Mannström Christoffer Ledamot Mattsson Helge Ledamot Grandell Nina Ledamot Ekholm Märta Ledamot Lindell Stig Ledamot Viitala Marica Ledamot Pasila Brita Ledamot ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Karlsson Inger Sst:s repr. Lundberg Ulrika Föredragande/Sekreterare Hotanen Pia Sakkunnig Sundqvist Paula Sakkunnig FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Petra Palmroos Ordförande/Puheenjohtaja Ulrika Lundberg Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Väståboland/Länsi-Turunmaa Ann-Christin Nyström Christoffer Mannström PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Väståbolands / Länsi-Turunmaa Intygar/Todistaa: Anne Söderblom Kanslist/ Kanslisti

3 6/ Bildningsnämnden Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Bildningsnämnden 58 Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

4 6/ Bildningsnämnden Val av protokolljusterare Bildningsnämnden 59 Förslag: Beslut: Till protokolljusterare utses ledamöterna Ann-Christin Nyström och Christoffer Mannström. Förslaget godkändes.

5 6/ Bildningsnämnden Nuläget inom dagvården 1034/ /2009 Bildningsnämnden 60 Beredare: Barnomsorgschef Pia Hotanen, tfn Föredragande: Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn Förslag: Beslut: Barnomsorgschefen informerar om nuläget inom dagvården. Förslaget godkändes. Bildningsnämnden beslöt att en tjänstemannagrupp förbereder arbetet med en dagvårds strategi varefter nämnden tillsätter en politisk arbetsgrupp för det fortsatta arbetet.

6 6/ Bildningsnämnden Ändring av principbeslutet om barndagvårdsavgifter 46/ /2008 Bildningsnämnden 61 Beredare: Barnomsorgschef Pia Hotanen, tfn Föredragande: Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn Barndagvårdsavgiften är en fast månadsavgift och fastställs en gång per år på basis av kontrollerade inkomstuppgifter och gällande förordning så att den är i kraft tillsvidare. Avgiften skall justeras ifall - familjens inkomster väsentligt förändras (minst 5 %) -familjens storlek förändras -avgiften är felaktig -gällande bestämmelser förändras Förändringen träder i kraft i början av följande månad, då de nya inkomstuppgifterna som ligger som grund för avgiften meddelats. Avgiften fastställs för vårdbehov i medeltal, men justeras ej vid avvikelser kortare än tre månader. Det allmänna ekonomiska läget i samhället har lett till att många föräl drar har blivit permitterade för kortare och längre perioder, ofta mycket ore gelbundet. På grund av att tiden för permitteringen oftast un ders kri dit tre må na der, så har dessa familjers avgifter inte kunnat jus te ras. Fö räl drar och bes lutsfattare har kontaktat bildningsavdelnin gen i ärendet och öns kar att man kunde ta i beak tan de de per mit terade fö räl drarnas träng da si tuation och än dra på prin cipbes lutet och i des sa fall juste ra av gif ten för kortare tid än tre må nader. Förslag: Beslut: Bildningsnämnden besluter att dagvårdsavgfiten justeras även i de fall en förälder blir permitterad och avvikelsen gäller en kortare pe riod än tre månader, dock inte för kortare tid än en må nad. Ändringen gäl ler tills vi da re, dock så att bildningsnämnden på nytt tar ställning i frågan då det allmänna ekono miska läget har för bätt rats. Förslaget godkändes.

7 6/ Bildningsnämnden Ekonomiuppföljning för bildningsavdelningen per / /2009 Bildningsnämnden 62 Beredare: Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn Föredragande: Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn En rapport över budgetuppföljningen per sam mans tälls som bäst. Ekonomisystemet har tillsvidare inte möjliggjort bokföring av de interna kostnaderna som hyror, städning, måltider och it. Sålunda saknas ännu dessa kostnader från ekonomirapporten. Den ekonomiska situationen per för bildningsavdelningen presenteras närmare på mötet. Förslag: Beslut: Bildningsnämnen tar del av rapporten om den ekonomiska situ ationen för bild ningsavdelningen per Förslaget godkändes. Protokollsutdrag: Stadsstyrelsen

8 6/ Bildningsnämnden Rättelseyrkande över utbildningschefens tjänsteinnehavarbeslut nr 137 av den angående upphandling av elevtransporter. 409/ /2009 Bildningsnämnden 63 Beredare: Stadsjurist Monica Avellan tfn Föredragande: Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn Väståbolands stad har inbegärt anbud på elevtransporter och transporter inom äldreomsorgen för perioden med option för år Anbudsbegäran var daterad Anbuden jämte bilagor skulle vara upphandlaren till handa senast den Anbudsbegäran omfattade 8 separata produkter. Inom ut satt tid inkom sammanlagt 20 anbud. Taxi Y o T Leino Oy Ab har inkommit med ett rättelseyrkande över tjänsteinnehavarbeslutet nr 137 av den Åbo förvaltningsdomstol har gett sitt beslut i det ärende som Taxi Y o T Leino Oy Ab igen aktualiserat i sitt rät telseyrkande Förvaltnings domstolen förkas tade de bes vär som Taxi Y o T Leino an fört över bildningsnämn dens beslut , där nämnden för kas tade det rättel seyr kande som nämnda företag anfört över utbild ningsche fens beslut nr 60/2009 och nr 61/2009. Till den del ärendet kunnat avgöras som ett ärende enligt kom munal lagen har det alltså redan vun nit la ga kraft. Och eftersom ifrågavarande upphandlingsärende in te anhängiggjorts hos mark nadsdoms tolen genom ansökan inom ut satt tid, har bildnings nämndens beslut vunnit laga kraft också enligt stad gan dena i upphandlingsla gen. Därför finns det inte någon anledning att behandla upphandlingsbeslutet nr 60/2009 och dess motiverin gar en ytterligare gång. Utbildningschef Ulrika Lundberg har inför under tecknandet av avtal om elevtranspor ter kons taterat, att de för pro dukt 2 valda le verantö rerna Elmer Lindberg och Bjarne Pelto saknar till räckligt antal trafik tillstånd för att kun na skö ta elevtransporterna enligt produkt 2 i sin helhet. Därför har utbildning sche fen genom beslut nr 137 yt terligare valt de därpå följan de godtagbara och billigaste anbuden vid konkurren sutsättningen för bilar med ka pacitet för produkt 2. Utbildningschefen har valt Tu run Invatak sit Oy och Tommin Inva taksit Oy. Detta förfarande är helt korrekt. Det har inte funnits nå gon anledning att verkställa en ny konkurren sutsättning.

9 6/ Orsaken till att Taxi Y o T Leino Oy Ab:s anbud förkastats är att företaget i strid med anbuds begäran gjort följande förbehåll i sitt anbud: Under tecknad förbe håller sig rät ten att godta ga eller förkasta giv na kö ror. Detta inne bär att upphandlingsen he ten, trots att den hade valt företaget som leverantör av vissa produkter, inte med säkerhet ha de vetat om Taxi Y o T Leino Oy Ab kommer att ingå avtal om dessa köror och sköta dem, eller om företaget väljer att förkasta dessa kö ror. Det anbud som ges är bin dande och ska motsvara anbudsbe gä ran. Upphan dlingsenheten har därför varit skyldig att förkasta Taxi Y o T Leino Oy Ab:s anbud. Bilagor: Tjänsteinnehavarbeslut nr 137/2009 Taxi Y o T Leino Oy Ab:s rättelseyrkande Förslag: Beslut: Bildningsnämnden beslutar förkasta Taxi Y o T Leino Oy Ab:s rättelseyrkande som og rundat med ovan angivna motiverin gar. Förslaget godkändes. Protokollsutdrag: Taxi Y o T Leino Oy Ab

10 6/ Bildningsnämnden Åbo förvaltningsdomstols beslut angående besvär över upphandling av elevtransporter och transporter inom äldreomsorgen i Väståboland stad 409/ /2009 Bildningsnämnden 64 Beredare: Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn Föredragande: Utbildningschef Ulrika Lundberg tfn Väståbolands stad har inbegärt anbud på skoltransporter och transporter inom äldreomsorgen för perioden med op tion för år Anbudsbegäran var daterad Anbuden jämte bilagor skulle vara upphandlaren tillhanda senast den Anbudsbegäran omfattade 8 separata produkter. Inom utsatt tid inkom sammanlagt 20 anbud. Utbildningschefen har med tjänsteinnehavarbeslut valt trafikidkare för respektive produkt. Sammanlagt 6 rättelseyrkanden anfördes över besluten. Bildningsnämnden förkastade på sitt möte samt liga rättelseyrkanden. Taxi Y o T Leino Oy Ab anförde besvär till Åbo förvaltningsdomstol över bild nings nämn dens bes lut av den Åbo förvaltninsgdomstol har med beslut givet beslutat att inte pröva besvären. Bilagor: Åbo förvaltningsdomstols beslut Förslag: Beslut: Bildningsnämnden tar del av Åbo förvaltninsgdomstols beslut av den Förslaget godkändes.

11 6/ Bildningsnämnden Anmälningsärenden Bildningsnämnden 65 Utbildningschef Ulrika Lundbergs beslut: - 102/ : Rätt till deltidsarbete - 103/ : Anställning av Carola Lindholm som gruppfamiljedagvårdare vid Junibacken för tiden / : Anställning av Marie-Louise indroos som ambulerande gruppfamiljedagvårdare för tiden / : Anställning av Erica Österlund som assistent vid Tallbackens daghem för tiden / : Anställning av Catarina Ahlstrand-Jalonen som gruppfamiljedagvårdare för tiden / : Anställning av Leif Bergström som skolgångsbiträde vid Våno skola för tiden / : Anställning av Elin Fjäder som skolgångsbiträde vid Kirjala skola för tiden / : Anställning av Peter Isberg som skolgångsbiträde vid Sarlinska skolan för tiden / : Anställning av Anne Karlsson som skolgångsbiträde vid Malms skola för tiden / : Anställning av Anette Lindbom som skolgångsbiträde vid Sarlinska skolan för tiden / : Anställning av Mette Urvas som skolgångsbiträde vid Skräbböle skola för tiden / : Anställning av Carola Penger som skolgångsbiträde vid Malms skola för tiden / : Anställning av Dolores Westerberg som skolgångsbiträde vid Träsk skola för tiden / : Anställning av Sabina Sundqvist som skolgångsbiträde vid Malms skola för tiden / : Anställning av Pia Niemikko som skolgångsbiträde vid Träsk skola för tiden / : Anställning av Daniela Strandberg som skolgångsbiträde vid Malms skola för tiden / : Anställning av Anna Alexandersson som assistent vid Björkhagens daghem för tiden / : Bildningsavdelningens representant i arbetsgruppen för ett äldrepolitiskt program. Kulturchef Fia Isaksson utses till bildningsavdelningens representant / : Anställning av Regina Ekqvist som skolgångsbiträde vid Iniö skola för tiden / : Anställning av Regina Ekqvist som timlärare i modersmål och textilslöjd vid Iniö skola för tiden / : Anställning av Petra Stenwall som vikarie för klasslä-

12 6/ rare vid Träsk skola för tiden / : Komplettering av tjänsteinnehavarbeslut. Sonja Balthasar anställs solm timlärare i Iniö skola för läsåret , dvs för perioden / : Anställning av Hanna Suominen som skolgångsbiträde vid Koivuhaan koulu för tiden / : Anställning av Salla Vehkasalo som skolgångsbiträde vid Storgårdin koulu för tiden / : Anställning av Heli Sirviö som skolgångsbiträde vid Koivuhaan koulu för tiden / : Anställning av Carola Lindholm som assistent vid Talluddens daghem för tiden / : Anställning av Leena Koivunen som barnträdgårdslärare vid Sagoängens daghem för tiden / : Anställning av Liisa Ylinen som timlärare med klassläraruppgifter vid Ulkosaariston koulu för tiden / : Till barnträdgårdslärare vid Sagoängens daghem väljs barnträdgårdslärare Leena Koivunen för tiden / : Anställning av Ingrid Karlsson som lektor i huslig ekonomi vid Sarlinska skolan och Kyrkbackens skola fr.o.m tillsvidare - 132/ : Anställning av Sara Troberg-Rantapaju som ambulerande speciallärare fr.o.m tillsvidare - 133/ : Anställning av Heidi Skaag-Isaksson som specialklasslärare vid Kyrkbackens skola fr.o.m tillsvidare - 134/ : Anställning av Bo Blomqvist som klasslärare med rektorsuppgifter vid Kirjala skola fr.o.m tillsvidare - 135/ : Anställning av Maria Sjöblom-Lehtinen som klasslärare vid Kyrkbackens skola fr.o.m tillsvidare - 136/ : Anställning av Örjan Ohls som klasslärare vid Träsk skola fr.o.m tillsvidare - 137/ : Elevtransport. Kompletterande upphandlingsbeslut, Pargas kommunområde. Produkt 2-138/ : Anställning av Hannele Sjöberg som ledare för efter middagsverksamheten vid Träsk skola för tiden / : Anställning av Mona Björkman som skolgångsbiträde vid Ulkosaariston koulu för tiden / : Anställning av Daniela Gustafsson som barnträdgårdslärare vid Talluddens daghem för tiden / : Beviljande av skolskjuts på grund av allt för farlig skolväg i Pargas kommunområde läsåret / : Beviljande av förskoleskjuts i Pargas kommunområde för läsåret / : Beslut om förskolplats och skjuts till förskola - 145/ : Anhållan om skolskjuts. Beviljas inte eftersom skolvägens längd inte uppgår till 3 km - 146/ : Beviljande av skolskjuts till förskolan - 147/ : Anställning av Marjo Aaltonen som assistent vid Talluddens daghem för tiden

13 6/ / : Upphandling av elevtransport till sjöss för läsåret , Nagu kommunområde. Transportservice Oy Sjövägen Ab väljs för transporten / : Direkt upphandling av elevtransporter, Pargas kommunområde / : Direkt upphandling av elev transporter, Pargas kommunområde / : Anställning av Carolina Isaks son som assistent vid Tallbackens daghem för tiden / : Anställning av Niina Setälä som närvårdare vid Kirjala daghem för tiden / : Anställning av John Haverinen som skolgångsbiträde vid Koivuhaan koulu för tiden / : Direkt upphandling av kompletterande elevtransport, Nagu kommunområde / : Bevilja elev från annan kom mun rätt att fortsätta skolgången i Väståbolands stad läsåret / : Anställning av Carina Tamminen som vikarie för skolkurator vid Kyrkbackens skola och Pargas svenska gymnasium för tiden / : Arbetsvärderingsdelen av rektor Bo Blomqvists uppgiftsrelaterade lön faställs till 474,44 /månad från och med / : Anställning av Christoffer Dahla som assistent vid Folkhälsans daghem för tiden / : Anställning av Linda Lindberg som timlärare med rektorsuppgifter vid Iniö skola för tiden / : Anställning av Ulla-Maija Söderlund som timlärare i bisyssla vid Ulkosaariston koulu för tiden / : Anställning av Arja Broman som timlärare i huvudsyssla vid Ulkosaariston koulu för tiden / : Anställning av Ann-Charlott Vikström som timlärare med klassläraruppgifter vid Kyrkbackens skola för tiden / : Ersättning för projektarbete. Till lektor Johan Ström ut betalas ett ersättning för 182 h för utfört arbete inom projektet elä ran de. Utbildningschef Paula Sundqvists beslut: - 41/ : Anställning av Jussi Aho som föreläsare / : Anställning av Ossi Öhman som guide / : Beslut att inte bevilja plats i eftermiddagsverksamheten för en elev för läsåret p.g.a. obetalda avgifter. - 44/ : Beslut att inte bevilja plats i eftermiddagsverksamheten för en elev för läsåret p.g.a. obetalda avgifter. - 45/ : Intagning av elev till eftermiddagsverksamheten för lä så ret / : Anställning av Hannele Arminen som klasslärare vid Koivuhaan koulu för tiden / : Anställning av Eva-Kaisa Wilkko som klasslärare vid

14 6/ Koivuhaan koulu för tiden / : Intagning av elev till eftermiddagsverksamheten - 49/ : Till vik. klasslärare för tiden valdes Eva-Kai sa Wilkko. - 50/ : Till uppgiften som skolgångsbiträde för tiden valdes Johanna Itko nen, Salla Vehka salo, Hanna Suo mi nen och Heli Sirviö. - 51/ : Till vik. timlärare i svenska och tyska valdes Mari Koskela. - 52/ : Till vik. lektor i engelska och svenska vid grundläggade utbildning valdes Min na Tam men koski. - 53/ : Till vik. lektor i engelska och modersmål vid grundläggande utbildning valdes Tea Vairinen. - 54/ : Anställning av Anni Niittynen som klasslärare vid Ul kosaariston koulu för tiden / : Intagning av elev till eftermiddagsverksamheten för lä så ret / : Beviljande av skolskjuts p.g.a. för farlig skolväg. Beslutet gäller läsåret / : Beviljande av skolskjuts till förskolan. Beslu tet gäller läsåret / : Beslut att inte bevilja skolskjuts till förskolan. - 59/ : Anställning av Heidi Viitanen till lektor vid Pa rais tenseu dun koulu för tiden / : Beslut att delegera beslutanderätt inom den finskspråkiga utbildningsenheten. Utbildningschefen delegerar till rektorerna och deras ställföreträdare rätten att bevilja semester för sin per sonal fr.o.m / : Intagning av elev till eftermiddagsverksamheten för läså ret / : Beviljande av mödra- och föräldraledighet för tiden avlönat och oavlönat - 65/ : Fastställa villkorligt val av tjänsteinnehavare (Elina Rinne) - 66/ : Intagning av elev till eftermiddagsverksamheten - 67/ : Beviljande av skolskjuts till förskolan. Beslu tet gäller läså ret Barnomsorgschefens beslut: - 40/ : Anställning av Minna Jakobsson som gruppfamiljedagvårdare för tiden / : Beviljande av vårdledighet för tiden / : Anställning av Leena Winberg som barnträdgårdslärare vid Björkhagens daghem för tiden / : Korrigering av tjänstemannabeslut nr. 24/2009. Anna Jäppinens tjänstetid korrigeras från till / : Barnträdgårdslärare Monika Karlsson förflyttas tillfälligt från Havsvind till Talluddens daghem för tiden / : Anställning av Camilla Hynynen som vikarierande nä-

15 6/ rvårdare vid Talluddens daghem för tiden / : Anställning av Carina Ulenius som närvårdare vid Iniö daghem för tiden / : Beviljande av tjänstledighet för tiden / : Upphandlingsbeslut: Möbler (grupp 1) till Sagoängens daghem. Väljs Isku Interior Oy:s delanbud som är det enda godtagbara anbudet. - 50/ : Upphandlingsbeslut: Möbler (grupp 2) till Sagoängens daghem. Alla inkomna anbud förkastas. - 51/ : Upphandlingsbeslut: Möbler (grupp 3) till Sagoängens daghem. Alla inkoma anbud förkastas. - 52/ : Beviljande av kommuntillägg/dagvårdssedel för barn som är i dagvård i Folkhälsans daghem i Korpo - 53/ : Anställning av Camilla Bagge som familjedagvårdare för tiden / : Val av närvårdare till Kirjala daghem. Viivi Hautaviita väljs för tiden / : Val av närvårdare till Knattebo daghem. På basen av daghemsföreståndarens förslag väljs ingen av de sökande till uppgiften som närvårdare. - 56/ : Val av närvårdare till Talluddens daghem. Annica Suojanen väljs för tiden / : Anställning av Annica Suojanen som närvårdare vid Talluddens daghem för tiden / : Rättelse av tjänsteinnehavarbeslut 44/2009 angående lön. Den rätta lönen är 2069, / : Beslut om att ändra vårdledighet till studieledighet för tiden / : Beviljande av studieledighet för tiden / : Rättelse av beslut 35/2009 angående längden av läroavtalsförhållande. Anneli Saarinen står i läroavtalsförhållande till Väståbolands stad för tiden / : Beviljande av deltidstjänstledighet (25 %) till Linda Lind berg för tiden för att sköta andra uppgifter inom Väs tåbolands stad - 64/ : Anställning av Hanna Kostio som vikare för barnträdgårdslärare vid Björkhagens daghem för tiden / : Beviljande av moderskapsledighet för tiden och föräldraledighet för tiden / : Anställning av Nina Sjöblom som kökshjälp/dagvårdare vid Tummelisa daghem för tiden / : Beslut om privat stöd/dagvårdssedel - 68/ : Beslut om privat dagvårdsstöd/dagvårdssedel Övriga inkomna skrivelser: - Åbo förvaltningsdomstol, beslut nr 01512/08/2209/ : Förvaltningsdomstolens beslut gällande Korpo kommunfullmäktiges beslut

16 6/ av att ändra en lektorstjänst till timläraruppgift. Förvaltningsdomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut. - Social- och hälsovårdsministeriet, kommuninfo 5/2009/ : Om över vakning av säkerheten inom barndagvården Förslag: Beslut: Bildningsnämnden beslutar ta del av anmälningsärendena och godkänner för sin del de vidtagna åtgärderna. Förslaget godkändes.

17 6/ ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BE SVÄRSANVIS NING Bildningsnämnden Datum för sammanträdet BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer 60, 62, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer 61 Enligt 5 1 mom. Förv.ProcessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framtällas samt tid för yr kande av rät telse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress. Bildningsnämnden i Väståbolands stad, Strandvägen 28, Pargas Paragrafer 61 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrka dets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Fogas till protokollet

18 6/ BESVÄRSANVISNING Besvärsmyn-dighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Åbo Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar 63 Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till 1 ): namn, adress och postadress Paragrafer Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Inlämnande av besvärshandlingarna Rättegångsavgift Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1 ) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet

19 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Sivistyslautakunta Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 60, 62, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 61 Hall.LainkäyttöL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati-musviran - omainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Länsi-Turunmaan kaupungin sivistyslautakunta, Rantatie 28, Parainen Pykälät 61 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

20 6/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusvirano mainen, osoi te ja postiosoi te Turun hallinto-oikeus, PL 32, Turku Kunnallisvali tus, pykälät Valitusaika 30 päivää 63 Hallintovali tus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

18 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

18 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3/2008 41 Organisationskommissionen TID - AIKA 02.04.2008 kl. 15:00-20:00 PLATS - PAIKKA Restaurang Buffalo, Korpo kommun 18 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 44 19 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Organisationskommissionen TID - AIKA 05.02.2008 kl. 14:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 4 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 144 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 144 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 12/2008 370 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.06.2008 kl. 16:00 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten 144 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 373 145 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 374 146 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 76 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 135. 77 Val av protokolljusterare 136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 76 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 135. 77 Val av protokolljusterare 136 5/2015 132 Kulturnämnden TID - AIKA 13.10.2015 kl./ klo 16:30-17:35 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Skansen 76 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 135 77 Val av protokolljusterare 136 78 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 40 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 40 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 5/2008 76 Social- och hälsovårdsnämnden 27.05.2008 TID - AIKA 27.05.2008 kl. 17:30-18:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten 40 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 79 41 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 35 Houtskärs närservicenämnd TID - AIKA 27.02.2012 kl. 18:00-20:20 PLATS - PAIKKA Houtskärs områdeskontor 18 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 38 19 Val av protokolljusterare 39

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 4/2008 30 Direktionen för vattentjänstverket 11.06.2008 Vesihuoltolaitoksen johtokunta TID - AIKA 20:50-21:00 PLATS - PAIKKA Stadshuset / Styrhytten 17 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 4. 2 Val av protokolljusterare 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 4. 2 Val av protokolljusterare 5 1/2016 1 Kulturnämnden TID - AIKA 01.03.2016 kl./ klo 16:31-17:37 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten 1 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 2 Val av protokolljusterare 5 3 Godkännande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 34 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 69. 35 Val av protokolljusterare 70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 34 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 69. 35 Val av protokolljusterare 70 5/2015 67 Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster TID - AIKA 21.09.2015 kl./klo 15:00-17:33 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 34 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 69 35 Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2/2008 21 Svenska utbildningsnämnden 13.03.2008 TID - AIKA 13.03.2008 kl. 17:30-18:35 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Kajutan 14 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 24 15 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

61 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

61 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 7/2008 134 Organisationskommissionen TID - AIKA 10.09.2008 kl. 13:00-17:20 PLATS - PAIKKA Snäckan, Iniö 61 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 137 62 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 138 63 ANMÄLNINGSÄRENDEN

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4 1/2014 1 Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster TID - AIKA 03.02.2014 kl./klo 15:00-17:50 PLATS - PAIKKA Stadshuset i Pargas, Kajutan 1 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 2 Val

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Tekniska nämnden Tekninen lautakunta

PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Tekniska nämnden Tekninen lautakunta 15.03.2017 1 Sammanträdestid: Kokousaika: Sammanträdesplats: Kokouspaikka: Beslutande / Päättäjät Onsdagen den 15 mars 2017, kl. 18.30-19.30 Keskiviikkona 15. maaliskuuta 2017, klo 18.30-19.30 Kommungården,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Tekniska nämnden Tekninen lautakunta

PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Tekniska nämnden Tekninen lautakunta 29.09.2015 1 Sammanträdestid: Kokousaika: Sammanträdesplats: Kokouspaikka: Beslutande / Päättäjät Snellman, Stefan Backlund, Christian Backlund, Marlene Berger, Helena Edström, Carola Källman, Carl-Johan

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 46 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 84. 47 Val av protokolljusterare 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 46 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 84. 47 Val av protokolljusterare 85 6/2015 81 Bildningsnämnden TID - AIKA 14.10.2015 kl./klo 17:00-20:30 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 46 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 84 47 Val av protokolljusterare 85 48 Godkännande

Läs mer

52 ORGANISATIONSKOMMISSIONENS SAMMANTRÄDEN HÖSTEN 2008 108

52 ORGANISATIONSKOMMISSIONENS SAMMANTRÄDEN HÖSTEN 2008 108 5/2008 79 Organisationskommissionen TID - AIKA 18.06.2008 kl. 11:15-17:00 PLATS - PAIKKA Allaktivitetshuset Snäckan, Iniö 37 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUT FÖRHET 83 38 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 41 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 84. 42 Val av protokolljusterare 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 41 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 84. 42 Val av protokolljusterare 85 6/2015 82 Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster TID - AIKA 19.10.2015 kl./klo 15:00-19:10 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 41 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 84 42 Val

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 90 Houtskärs närservicenämnd TID - AIKA 22.08.2012 kl. 18:00-20:10 PLATS - PAIKKA Houtskärs områdeskontor 47 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutsförhet 93 48 Val av protokolljusterare

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 25.9.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 8/2012 Tid: 25.9.2012 kl. 15.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

TID - AIKA 10.12.2015 KL. - KLO 17:00-19:15 Stadshuset, Styrhytten, Strandvägen 28, 21600 Pargas

TID - AIKA 10.12.2015 KL. - KLO 17:00-19:15 Stadshuset, Styrhytten, Strandvägen 28, 21600 Pargas 12/2015 232 Social- och hälsovårdsnämnden 10.12.2015 TID - AIKA 10.12.2015 KL. - KLO 17:00-19:15 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Styrhytten, Strandvägen 28, 21600 Pargas 127 Konstatera sammanträdets laglighet

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den

Kommunkansliet i Kimito den 2/2010 PROTOKOLL 1 Sammanträdestid: kl. 18.00-19.35 Sammanträdesplats: Pjånkis daghem, Rundvandring 18.00-18.30 Beslutande: Bjarne Wretdal Gunilla Åkerberg Margita Hangelin Gita Lindgren Dan Nervander

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 12.10.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

TID - AIKA 12.06.2014 KL. - KLO 16:30-18:15 Houtskär områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21670 Houtskär

TID - AIKA 12.06.2014 KL. - KLO 16:30-18:15 Houtskär områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21670 Houtskär 5/2014 89 Social- och hälsovårdsnämnden 12.06.2014 TID - AIKA 12.06.2014 KL. - KLO 16:30-18:15 PLATS - PAIKKA Houtskär områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21670 Houtskär 57 Konstatera sammanträdets laglighet

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 61 4/2015 58 Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 29 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 60 30 Val

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Tekniska nämnden Tekninen lautakunta

PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Tekniska nämnden Tekninen lautakunta 27.10.2015 1 Sammanträdestid: Kokousaika: Sammanträdesplats: Kokouspaikka: Beslutande / Päättäjät Tisdagen den 27 oktober 2015, kl. 18.30-20.30 Tiistaina 27. lokakuuta 2015, klo 18.30-20.30 Kommungården,

Läs mer

Hos ordförande Jesper Eliasson

Hos ordförande Jesper Eliasson Nr 4/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Hos ordförande Jesper Eliasson x Eliasson Jesper, ordf. x Jansson Carina, vice ordf. - Högback Glenn x Renfors Kerstin

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunfullmäktige

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunfullmäktige Nr 5/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande - Ekström Christian, vice ordförande x Alm Marika

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen.

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 7.4.2011 2/11 Sammanträdestid Torsdagen den 7.4. 2011, klockan 20.00-22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård, ordförande x Sven

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Sammanträdesdatum Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4

Sammanträdesdatum Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27.5.2015 Nr 3/2015 3/28 Sammanträdestid Onsdagen den 27 maj 2015, kl. 18:30 19:30 Sammanträdesplats Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4 Beslutande: Ersättare: Hästö, Jan-Erik Svartsjö,

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Torsdagen den 8.1.2015 kl. 12.00 Sammanträdesplats: E-mötesförfarande Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 96 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 173. 97 Val av protokolljusterare 174

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 96 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 173. 97 Val av protokolljusterare 174 7/2014 169 Kulturnämnden TID - AIKA 17.11.2014 kl./ klo 18:00-19:55 PLATS - PAIKKA Ungdomsgården Gluggen, Korpo 96 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 173 97 Val av protokolljusterare 174

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer