Ur innehållet: Ordbehandling Datorer och datasystem Internet e-post Att arbeta med IT Kalkyler Presentation med PowerPoint Databaser Hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur innehållet: Ordbehandling Datorer och datasystem Internet e-post Att arbeta med IT Kalkyler Presentation med PowerPoint Databaser Hemsida"

Transkript

1 BIOLOGI A I Biologi A får du läsa om naturvetenskapliga teorier, om livets uppkomst och utveckling. Artsammansättningen i ett ekosystem, liksom organismernas beteende, belyses utifrån ett evolutionärt perspektiv. Du får också studera arvets och miljöns relativa betydelse för individens egenskaper. Vid studiet av genteknik behandlas även etiska frågeställningar. Ur innehållet: Ekologi Livets uppkomst och evolutionens mekanismer Arv och miljö Genkunskap och etik Evolutionsekologi och etologi Populationsekologi Systemekologi De gröna växterna Djuren Nerbrytarna sluter kretsloppet Marken växternas moderkaka Vinterekologi Energin flödar näringsämnena cirkulerar Ekosystem i förändring exemplet insjön Liv i havet från salt till bräckt vatten BIOLOGI B Genom Biologi B tillägnar du dig kunskaper i molekylärbiologi och fysiologi hos växter, djur och människan. Molekylärbiologiska och evolutionära aspekter ger fördjupade kunskaper om systematik och livets utveckling på jorden. Ur innehållet: Cellen i funktion Liv under mikroskop Molekyler och virus Människan i fokus Nervsystemet och sinnena Körtlarna Cellen omsätter energi Matspjälkning och hälsa Blod och lymfa i cirkulation Kroppen försvarar sig Kroppen i arbete Andning Utsöndringen DATORANVÄNDNING Kursen ger en god utbildning i att hantera alla delar av Microsoft Office Kursen tar också upp persondatorer och nätverk, datasäkerhet, lagstiftning, att arbeta med IT, ergonomi och layout. Ur innehållet: Ordbehandling Datorer och datasystem Internet e-post Att arbeta med IT Kalkyler Presentation med PowerPoint Databaser Hemsida Kursen ger dig träning i muntlig och skriftlig kommunikation. Du får lära dig att utforma affärsdokument på ett språkligt korrekt sätt samt att utveckla förmågan att använda språket och informationstekniken vid yrkesmässiga kontakter. ENGELSKA A Ur innehållet: Forming business relations Business communication on the telephone Presenting company information Attending business meetings Getting what you want Writing business letters Working abroad and in Sweden Writing a job application and CV I Engelska A får du läsa skönlitteratur brittiska, amerikanska och irländska texter, flertalet

2 är skrivna under 90-talet och sakprosa. Du får också lära dig mer om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur. Skrivträning med inriktning på språkriktighet samt träning i att muntligt och skriftligt ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor ingår också i kursen. ENGELSKA B I Engelska B ligger tonvikten inom den skönlitterära delen på brittiska, amerikanska och irländska texter, men du får även läsa bidrag från Australien, Nya Zeeland, Indien och södra Afrika. Moderna texter överväger men prov på äldre litteratur som Shakespeare, Blake, Dickens, Wilde och Joyce förekommer. I kursen läggs stor vikt vid de kommunikativa färdigheterna höra läsa tala skriva. FILOSOFI A Filosofikursen ger dig insikt i grundläggande frågeställningar som gäller kunskapen om världen och om oss människor. Olika kunskapsteoretiska och värdefilosofiska frågeställningar behandlas, liksom filosofins utveckling, från antiken till nutidens tänkare. Ur innehållet: Semantik och argumentation Vad är verkligheten? Kunskapsteori? Etik Existentialism Vetenskapsfilosofi Filosofi och politik Analytisk filosofi Genom kursen utvecklas din förmåga att skapa ett ekonomiskt beslutsunderlag i form av kalkyler och lönsamhetsbedömningar. Du får också lära dig finansiell planering, dvs att kunna beräkna kapitalbehov och värdera olika finansieringsformer. FINANISIERING OCH KALKYLERING Ur innehållet: Kalkyler som beslutsunderlag Totalkalkyl Bidragskalkyl Kalkylering i varuhandelsföretag, tjänsteföretag och tillverkande företag Kalkylering med investering Finansiering spara eller låna Kapitalbehov en fråga om tid Finansiering i olika former Finansieringsanalysen Likviditetsplanering Finansiella nyckeltal Budgetering Datorstöd vid kalkylering FYSIK A Fysik A ger dig en orientering om fysikens idéhistoriska utveckling samt om energiförsörjningens problem. Sambanden mellan fysikaliska storheter studeras huvudsakligen kvalitativt men viss matematisk behandling ingår. Ur innehållet: Fysikens värld Rörelse Newtons lagar Ljus Energi Termofysik Elektricitet Makrokosmos och mikrokosmos FYSIK B Fysik B bygger på A-kursen och behandlar områdena mekanik, elektromagnetism, mekaniska och elektromagnetiska vågor samt atom- och kärnfysik. Genom kursen får du också en

3 orientering om universums utveckling. Ur innehållet: Vågor Kärnfysik Rätlinjig rörelse Kroklinjig rörelse Rörelsemängd Gravitation Elektriska fält Magnetiska fält Induktion Relativitetsteori Kvantfysik Astrofysik FÖRETAGSEKONOMI A Detta är en grundläggande kurs i företagsekonomi med inslag av privatekonomi. Kursen tar upp företagens roll och villkor i vårt samhälle. Du får övning i grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder. Ur innehållet: Ekonomi och marknad Affärsidé, produkter och intressenter Starta och driva företag Skaffa resurser Hur går företaget är affärsidén lönsam? Ekonomisk planering och uppföljning Räcker pengarna? Marknadsföring att konkurrera om företaget FÖRETAGSEKONOMI B Genom kursen får du en bred orientering om företag och deras verksamhet. Du får också läsa om olika metoder och tekniker som används inom marknadsföring, organisation, redovisning och kalkylering. Kursen tar också upp företagsekonomiska begrepp som används för att definiera problem inom alla ämnesområden. Ur innehållet: Marknadsföring Kalkylering för lönsamhet Produkt- och penningflödet Bokföring Bokslut och analys Personal och organisation Kvalitetssäkring att bry sig om kunden GEOGRAFI A Kursen ger dig ökade insikter i den roll som människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan och vårt ömsesidiga beroende på lokal, regional och global nivå. Kursen har inriktning mot naturresurser, resursanvändning och konsekvenserna därav. Ur innehållet: Geografi världens ämne Jorden vår planet Människa, befolkning, mänsklighet Jordskorpan grunden för vår livsmiljö Vattnet en livsviktig resurs Väder, klimat och växtlighet berör alla Marken vi lever av Näringsliv i förändring Människan, energin och miljön GEOGRAFI B Kursen ger en fördjupning av geografistudierna. Grundtemat i B-kursen är samspelet mellan natur-, kultur- och samhällsbetingade processer.

4 Ur innehållet: Vår plats, andra platser Region och miljö Turism och resor Landskap och samhällsplanering i Sverige Staden, stadsmiljön Att lära mer om projektarbete HISTORIA A I Historia A fördjupar och vidgar du ditt historiemedvetande och du förstärker din förståelse för din egen och andras identitet. Du får också en kritisk och analytisk hållning till främst historiska framställningar men också till andra påståenden som möter dig i samhället. Ur innehållet: Forntiden Antiken Medeltiden Upptäckternas och enväldets tid Norden under och 1600-talen Upplysningstiden Revolutionernas tid Världserövring och världskrig Demokratier och diktaturer Det kalla krigets tid Världen efter 1989 HISTORIA B Genom Historia B får du ökad historisk medvetenhet och förmåga att tolka historiska fenomen och kommunicera kring dem. Tidigare inhämtade kunskaper i Historia A tillämpas och kompletteras. Ur innehållet: Hur var det egentligen Lagen, brotten och straffen Slaveri och slavhandel Östersjön i nordisk politik Hjälpmedel i vardagslivet Nordamerikas indianer Platsens historia - lokalhistoria Kommunikationernas historia Nationalegenskaper, nationalism och rasism Sjukdom och läkekonst genom tiderna Kina - mittens rike Kulturer i Afrika Klädmode - förr och nu Kvinnokamp och kvinnoliv KEMI A Kursen ger kunskaper om materiens byggnad, kemiska reaktioner och energiomsättningar. Den ger också fördjupad kunskap om kemiska ämnens förekomster, egenskaper och användningsområden. Ur innehållet: Allt består av atomer Kemisk bindning Jordens sfärer Syra, bas, salt Fast, flytande eller gasform Kolväten och andra bränslen Oxidation och reduktion Stökiemetri att räkna i kemin Energi, reaktioner och kretslopp Syror och baser Kolföreningarnas kemi Plaster och keramer KEMI B I Kemi B får du läsa om organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några tillämpningsområden. Ur innehållet: Kemisk jämvikt Organisk kemi Livets molekyler Biokemi Bioteknik Analytisk kemi

5 KONSTRUKTION A Kursen ger grundläggande kunskaper och förmåga att lösa konstruktionsproblem, genomföra nödvändiga beräkningar, simuleringar, provningar och mätningar. Kursen ger dig även kunskaper om grundläggande materialteknik samt mät- och styrteknik. Ur innehållet: Teknikhistoria Materiallära Ritteknik Elektronik Ellära Hållfasthetslära Mekanik Datorer KULTUR OCH IDÉHISTORIA I denna kurs får du läsa om sambanden mellan idéhistoria och estetik under olika epoker. Kursen behandlar även konstarterna som en del av en bredare historisk utveckling. Ur innehållet: Urtid och stenålder Egypten och andra flodkulturer Antiken Hellas Antiken Rom Folkvandringstiden Medeltiden Renässansen Barocken Upplysningstiden Romantiken Mot vårt eget århundrade Tiden fram till andra världskriget Efterkrigstiden Nära vår egen tid LATIN A Att studera latin, en gång romarrikets och därmed hela medelhavsvärldens officiella språk, innebär en språklig, litterär och kulturhistorisk vandring genom årtusendena fram till vår egen tid. Kursen ger dig många tillfällen att ta del av den kulturella gemenskap som förenar Europas länder. Inom området allmän språkkunskap studeras de klassiska språkens inflytande på det internationella ordförrådet. Ur innehållet Latinets uttal under olika epoker Att kunna översätta och förstå mycket enkla latinska texter Ett latinskt basordförråd Latinska morfem i internationella lånord Elementära kunskaper om latinsk formlära Latinska citat och sentenser Latinets användning inom fackterminologi Viktiga händelser i det romerska rikets historia LATIN B Latin med allmän språkkunskap B upptar främst enklare latinska originaltexter, såväl prosa som poesi. Du får bl a studera Ciceros talekonst, Catullus' kärlekslyrik och Horatius' reflektionsdikter, vidare julevangeliet och Mozarts requiem. I kursen ingår fortsatt analys av internationella lånord som bygger på latinet. Några latinska inskrifter i Sverige översätts. Härtill kommer fördjupade studier av latinsk formlära och syntax liksom ytterligare studium av den grekisk-romerska kulturen och dess betydelse för vår tid. Orientering ges om det grekiska alfabetet.

6 MARKNADSFÖRING När du läser den här kursen lär du dig mer om marknadsföring av varor och tjänster. Du ökar din förståelse för inköps- och logistikprocesserna och deras samverkan med marknadsföringen. Du får också träna förmågan att formulera problem, samla information och föreslå kreativa lösningar. Ur innehållet: Affärsidén Företagets förutsättningar Att hitta sin kund Konkurrens och konkurrenter Leverantörerna Distributionen Marknadsundersökningar Från strategi till marknadsplan Från 4P till relationsmarknadsföring Marknadsföring av varor och tjänster Marknadsföring i butik Kommunikation Personlig försäljning IT som ett verktyg i marknadsföringen Massmedier Aktivitets- och kampanjplanering Internationell marknadsföring Uppföljning MILJÖPOLITIK Kursen ger dig insikt i miljöfrågor utifrån ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Olika metoder för att genomföra miljövärderingar beskrivs. I kursen presenteras olika redskap som samhället använder för att skydda livsmiljön och för att hushålla med naturresurser. Ur innehållet: Vad är miljöpolitik Människan påverkar miljön Nutidens miljö är framtidens utmaningar Miljöpolitiska styrmedel Miljö och ekonomi Miljöpolitik på olika nivåer Svensk säkerhetspolitik Kursen har 5 uppdrag som du skickar till din webblärare. NATURKUNSKAP A Kursen ger dig en inblick i miljöfrågor men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Ur innehållet: Från "Big Bang" till 2000-talet In i mikrokosmos Naturmiljön Energi På gott och ont vår livsstil Vattenförsörjning Vår framtid på jorden NATURKUNSKAP B Kursen ger dig en inblick i människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Kursen tar också upp betydelsen av en hälsofrämjande livsstil och etiska frågor. Speciellt när det gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande. Ur innehållet: Den flitiga elektronen Det svänger Levande kemi Cellen Kroppen frisk

7 och sjuk Ekologi vid stranden Signaler i kroppen Genetik Evolution Etologi Vår kemiska miljö ORGANISATION OCH LEDARSKAP Kursen ger dig fördjupade kunskaper om olika former av organisation och ledarskap samt deras betydelse för företag och förvaltning. Den ger också beredskap inför förändringar beträffande såväl organisation, verksamhet som arbetssätt samt utvecklar förmågan att leda och samarbeta. Ur innehållet: Affärsidén Organisation - läran om företagets anatomi Hur organiserar man? Varför ser det ut som det gör? Kompetens Personaladministration Ledarskap Motivation Gruppen Företagskultur Styrning - att sätta och sträva mot mål Ekonomistyrning IT, information och informationssystem PERSONDATORER Kursen ger dig fördjupade kunskaper om persondatorer, programvaror och kringutrustning samt färdigheter i att installera hård- och mjukvara. Du får också färdigheter i felsökning på systemnivå och kunskaper om ergonomi, säkerhet och miljö. Ur innehållet: Datorsystemets delar Moderkort Processorer Datorns kommunikation Minneshantering Hårddiskar Diskstyrning Kringutrustning Bildskärmar Grafikkort Skrivare Operativsystem Startsekvens Hård- och mjukvarukonfiguration Arbete med datorer Datorers sårbarhet och förebyggande service Felsökning och korrektiv service Datorers miljöpåverkan Ur innehållet: Word Specialtecken, radavstånd och autokorrigering Numrerad lista, punkter Sök/ersätt, språk, räkna ord Kantlinjer och fyllning, ClipArt Tabeller, konvertera text till tabell WordArt, anfang, makro Spalter, teckenavstånd Affärsdokument, sidhuvud, sidindelning, vattenstämpel Koppla dokument Hämta format, formatmallar Disposition, innehållsförteckning, index Säkerhetskopia, lösenord Excel Diagram Arbeta med formler Grafik och objekt Målsökning Funktioner i Excel Verktyg Databas Sammanställa data PowerPoint Bildhantering, bildövergång och animering Bildbakgrund, färgschema Tabeller och diagram Länkade och inbäddade objekt, hyperlänkar, händelseknappar Organisationsschema Ljud Skriv ut Nätverkstjänster, Internet, e-post och ergonomi Nätverkstjänster Söka information på Internet E-post Ergonomi PROGRAMMERING Kursen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Du får också kunskap om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk samt

8 grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. Ur innehållet: Datorer och program Introduktion till Java Variabler och inmatning Operatorer Algoritmer och kontrollstrukturer Villkorssatser Repetitionssatser Applets PSYKOLOGI A Du kommer i Psykologi A att få lära dig att förstå och förklara människans beteende och reaktioner utifrån fyra psykologiska perspektiv. Du får också inblick i hur de grundläggande psykologiska principerna tillämpas i hem, skola, arbetsliv, sjukvård osv. Du får även större förutsättningar att förstå dig själv och andra människor bättre. Ur innehållet: Freud och det psykodynamiska perspektivet Det psykodynamiska perspektivet Jagets försvarsmekanismer Beteendeperspektivet Det humanistiska perspektivet Det kognitiva perspektivet Behov och känslor Dröm och sömn Kriser Depressioner Ångest, fobier, tvång och neuroser Stress och utbrändhet Att vara "psykiskt sjuk" Utvecklingspsykologi Socialpsykologi Könsroller, arv eller miljö PSYKOLOGI B Du kommer i Psykologi B att fördjupa och bredda dina kunskaper om människans personlighet. Du kommer att utifrån olika psykologiska perspektiv att tillämpa dina kunskaper om människans utveckling, sociala roll, psykiska störningar samt olika psykoterapier. Du kommer även att få studera de biologiska förutsättningarna för människans psyke. Ur innehållet: Barns utveckling i ett psykodynamsikt perspektiv Den omdiskuterade Freud Ideologen Watson Gestaltterapi Kognitiv terapi Jungs drömteori Kristerapi, överdeterminerade kriser, skilsmässokriser, posttraumatiskt stressyndrom Varför blir man deprimerad? Kognitiv beteendeterapi mot panikattacker Beteendeterapi mot tvång Neuroser och personlighetsstörningar, Narcissism Ätstörningar Vad kan man göra åt stressen, Utbrändhet Att vara psykiskt sjuk Barndomen Hur "kläcks" ett barn? Om objektrelationsteorier Vi och dom, Judith Harris teori om gruppsocialisation Personligheten Förnuft och känsla - IQ och EQ Vad är det vi minns Socialbiologi Kursen har 3 uppdrag som du skickar till din webblärare. REDOVISNING OCH BESKATTNING Kursen fördjupar dina kunskaper och färdigheter i bokföring, bokslutsarbete och beskattning. Du utvecklar din förmåga att använda ändamålsenlig redovisning som tar hänsyn till både interna och externa krav. Du lär dig även att använda information från redovisningen för kritisk granskning, uppföljning och analys.

9 Ur innehållet: Redovisning av företagets ekonomi Löpande bokföring Bokslutsrutiner Bokslutsplanering Redovisning i olika företagsformer Årsredovisning i aktiebolag Revision och intern kontroll Redovisning i koncerner Företagsanalyser Redovisning i varuhandelsföretag, tjänsteföretag och tillverkande företag Beskattning av privatpersoner och näringsverksamhet Ekonomisk brottslighet Internationell redovisning RELIGIONSKUNSKAP A Religionskunskap A betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen visar att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet. Genom Religionskunskap A får du ökade kunskaper om och förståelse för olika religioner och livsåskådningar. I kursen får du också möjlighet att reflektera över existentiella och etiska frågor utifrån olika perspektiv. Ur innehållet: Människan och religionerna Världsreligionerna Hinduism Buddhism Judendom Kristendom Islam Människan och idéerna Andliga strömningar Etik och moral RELIGIONSKUNSKAP B Religionskunskap B breddar och fördjupar innehållet i Religionskunskap A. Du får fördjupade kunskaper särskilt med inriktning på hur samspelet mellan samhällssyn, religion och andra livsåskådningar påverkar kultur och samhälle. Ur innehållet: Att förstå världen Myterna, religionernas språk Sikhism Östasiens religioner Judendomens historia Kristendomens historia Den svenska kyrkan Den kristna kyrkan efter reformationen Islams historia Människan och idéerna Andliga strömningar RÄTTSKUNSKAP Kursen ger på ett trevligt och lättillgängligt sätt kunskaper om vardagslivets juridiska spörsmål. Du lär dig mer om vad som gäller inom områden som berör brott och straff, familjen, olika typer av avtal och köp, ditt boende och dina försäkringar samt lagar och regler i arbetslivet. Ur innehållet: Normer och lagar Om man bryter mot lagen Brott och straff Om man flyttar samman När någon dör Avtal och köp Köpa på kredit Bo i lägenhet Eget hus Låna pengar Försäkringar När skadan redan skett Trygghet i anställningen Rätt över gränserna SAMHÄLLSKUNSKAP A

10 Vill du ha större kunskaper om samhällslivet och om hur du kan delta och påverka din situation? Kursen ger dig kunskaper om nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor inom en mängd skilda områden som påverkar dig i vardagslivet. Ur innehållet: Massmedia och verklighet Demokrati och diktatur Så styrs Sverige Så styrs kommunen Arbetsmarknaden Samhällets ekonomi Lag och rätt Vardagslivets ekonomi och juridik SAMHÄLLSKUNSKAP B Samhällskunskap B är en fortsättning på A-kursen och ger dig fördjupade och vidgade kunskaper. Du får insikt i mer komplexa och omfattande samhällsfrågor och lär dig analysera och presentera dessa. Ur innehållet: Ekonomisk politik Internationell ekonomi Främmande länders statsskick Internationell politik Jordens befolkning Jordens resurser Näringsliv SAMHÄLLSKUNSKAP C Genom Samhällskunskap C fördjupar och vidgar du dina kunskaper och färdigheter samt din medvetenhet och analysförmåga utöver målen för Samhällskunskap A och B. Du blir också förtrogen med att analysera, presentera och värdera komplicerade samhällsfrågor. I Samhällskunskap C har du stor frihet att själv utforma dina studier efter dina egna intressen och behov. I kursen ingår att du ska göra ett större självständigt arbete som du får svara för vid prövningen för officiellt betyg. STADEN OCH FRAMTIDEN Genom kursen får du kunskap om hur arkitektur, stadsplanering och estetik utgör en naturlig del av vardagsverkligheten. Ur innehållet: Stadsbegreppet Vad är en stad? Stadens historia Staden, människan och närmiljön Stadsplanering vem beslutar hur en stad ska se ut? Verktyg och regler vid stadsplanering Översiktsplanering Detaljplan Trafikförsörjning Miljön Staden och framtiden Den framtida miljön SVENSKA A Svenska A vill öka tilltron till din egna språkliga förmåga. Kursen betonar behovet av att kommunicera i tal och skrift och av att vidareutveckla förmågan att läsa och lära. Regler för det svenska språkbruket ingår liksom läsning av texter av olika slag och från olika tider. Ur innehållet: Läsa, lära, anteckna, minnas Att tala och debattera Meningsbyggnad Ordklasser Satsdelar Berättande och beskrivande texter Utredande texter Referat

11 SVENSKA B Kursen ger dig fördjupade kunskaper om språk och litteratur. Kursen innehåller bl a studier i språkhistoria och språksociologi som ger dig ökad insikt i språkets utveckling. Du lär dig att kritiskt analysera och bedöma texter och budskap i medier. Du kommer även att gå igenom litteraturhistoriska epoker och idéströmningar samt läsa centrala svenska, nordiska och internationella litterära verk. Ur innehållet: Referat och recensioner Utredande och argumenterande text Att läsa lyrik Berättarteknik i romaner och noveller Språkhistoria och språken i Norden Språkteori Antiken till naturalismen Omvälvningarnas decennier Manligt kvinnligt jämlikt Samtida berättare

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 1898 n a d e s e rand ä l t l e b i x fle s d o m r e Liber H Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Nu kan du i

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras.

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras. 2011-2012 1 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: www.vasteras.se/frimanska/vux-larvux/larvux.shtml Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen... 1 Samtliga arbetsområden 1-6... 2

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. Det centrala innehållet i Lgr 11 som klasserna arbetar med när de har en naturskoledag (inklusive förarbete och efterarbete) med Nynäshamns Naturskola. Tema: ekorren åk F Vad säger läroplanen Lgr 11 om

Läs mer

Lokal ämnesplan i NO år 6-9 27/10-07

Lokal ämnesplan i NO år 6-9 27/10-07 Lokal ämnesplan i NO år 6-9 27/10-07 Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Ekologi och ekosystem år 6, 7, 8, 9 ämnen: Bi, Ke (Bi) Ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vägga Vuxenutbildning Karlshamn SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå,

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i historia Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

3.14 RELIGIONSKUNSKAP. Syfte

3.14 RELIGIONSKUNSKAP. Syfte 3.14 LIGIONSKUNSKAP Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Religioner och andra livsåskådningar

Religioner och andra livsåskådningar Ritualer, levnadsregler och heliga platser Världsreligionerna Kristendom,, islam, judendom, hinduism och buddhism Fornskandinavisk och äldre samisk religion Religion och livsåskådning Religion åk 4-6 -

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

LGR 11. Åk 4 6. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson www.lektion.se

LGR 11. Åk 4 6. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson www.lektion.se 1 LGR 11 Åk 4 6 The compact version Planeringstöd för lärare 2 Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 4-6 har ofta många ämnen att hålla reda på. Det är inte ovanligt att en klasslärare har åtta eller flera

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016

Lärvux. Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016 Lärvux Särskild utbildning för vuxna Grundläggande kurser Läsåret 2015-2016 Lärvux finns på grundläggande- och gymnasial nivå och är till för dig som: Vill lära dig nya ämnen Vill fördjupa och utveckla

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap)

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) Lokal pedagogisk planering år 2 Förmågor: Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara samband, se olika

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Fysiken i naturen och samhället

Fysiken i naturen och samhället Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll Engergins oförstörbarhet och flöde Energikällor och energianvändning Väder och väderfenomen Fysiken i naturen och samhället Fysiken och Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

KATALOG FÖR DET INDIVIDUELLA VALET

KATALOG FÖR DET INDIVIDUELLA VALET Påhlmans gymnasium vill erbjuda många intressanta kurser till sina elever. För att du bättre ska kunna välja har vi utformat en kurskatalog med kortfattade kursbeskrivningar. Obs! Alla kan inte välja alla

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Kort om kursplanen i teknik

Kort om kursplanen i teknik Kort om kursplanen i teknik är ett sammandrag av Skolverkets kursplan i teknik från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1 samt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik 2.

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Grovplanering 2012/2013 BILD

Grovplanering 2012/2013 BILD Grovplanering 2012/2013 BILD Teckna, måla och modellera. Vi använder material som t.ex. papper och lera samt verktyg för olika tekniker. Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Läs mer

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för särskild utbildning för vuxna Simrishamn 2015-2016 Fredsdalsgatan 7, 272 24 Simrishamn Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Simrishamn. En utbildning för dig som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2 100p H Mat. Spec. Linjär algebra

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer