Ur innehållet: Ordbehandling Datorer och datasystem Internet e-post Att arbeta med IT Kalkyler Presentation med PowerPoint Databaser Hemsida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur innehållet: Ordbehandling Datorer och datasystem Internet e-post Att arbeta med IT Kalkyler Presentation med PowerPoint Databaser Hemsida"

Transkript

1 BIOLOGI A I Biologi A får du läsa om naturvetenskapliga teorier, om livets uppkomst och utveckling. Artsammansättningen i ett ekosystem, liksom organismernas beteende, belyses utifrån ett evolutionärt perspektiv. Du får också studera arvets och miljöns relativa betydelse för individens egenskaper. Vid studiet av genteknik behandlas även etiska frågeställningar. Ur innehållet: Ekologi Livets uppkomst och evolutionens mekanismer Arv och miljö Genkunskap och etik Evolutionsekologi och etologi Populationsekologi Systemekologi De gröna växterna Djuren Nerbrytarna sluter kretsloppet Marken växternas moderkaka Vinterekologi Energin flödar näringsämnena cirkulerar Ekosystem i förändring exemplet insjön Liv i havet från salt till bräckt vatten BIOLOGI B Genom Biologi B tillägnar du dig kunskaper i molekylärbiologi och fysiologi hos växter, djur och människan. Molekylärbiologiska och evolutionära aspekter ger fördjupade kunskaper om systematik och livets utveckling på jorden. Ur innehållet: Cellen i funktion Liv under mikroskop Molekyler och virus Människan i fokus Nervsystemet och sinnena Körtlarna Cellen omsätter energi Matspjälkning och hälsa Blod och lymfa i cirkulation Kroppen försvarar sig Kroppen i arbete Andning Utsöndringen DATORANVÄNDNING Kursen ger en god utbildning i att hantera alla delar av Microsoft Office Kursen tar också upp persondatorer och nätverk, datasäkerhet, lagstiftning, att arbeta med IT, ergonomi och layout. Ur innehållet: Ordbehandling Datorer och datasystem Internet e-post Att arbeta med IT Kalkyler Presentation med PowerPoint Databaser Hemsida Kursen ger dig träning i muntlig och skriftlig kommunikation. Du får lära dig att utforma affärsdokument på ett språkligt korrekt sätt samt att utveckla förmågan att använda språket och informationstekniken vid yrkesmässiga kontakter. ENGELSKA A Ur innehållet: Forming business relations Business communication on the telephone Presenting company information Attending business meetings Getting what you want Writing business letters Working abroad and in Sweden Writing a job application and CV I Engelska A får du läsa skönlitteratur brittiska, amerikanska och irländska texter, flertalet

2 är skrivna under 90-talet och sakprosa. Du får också lära dig mer om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur. Skrivträning med inriktning på språkriktighet samt träning i att muntligt och skriftligt ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor ingår också i kursen. ENGELSKA B I Engelska B ligger tonvikten inom den skönlitterära delen på brittiska, amerikanska och irländska texter, men du får även läsa bidrag från Australien, Nya Zeeland, Indien och södra Afrika. Moderna texter överväger men prov på äldre litteratur som Shakespeare, Blake, Dickens, Wilde och Joyce förekommer. I kursen läggs stor vikt vid de kommunikativa färdigheterna höra läsa tala skriva. FILOSOFI A Filosofikursen ger dig insikt i grundläggande frågeställningar som gäller kunskapen om världen och om oss människor. Olika kunskapsteoretiska och värdefilosofiska frågeställningar behandlas, liksom filosofins utveckling, från antiken till nutidens tänkare. Ur innehållet: Semantik och argumentation Vad är verkligheten? Kunskapsteori? Etik Existentialism Vetenskapsfilosofi Filosofi och politik Analytisk filosofi Genom kursen utvecklas din förmåga att skapa ett ekonomiskt beslutsunderlag i form av kalkyler och lönsamhetsbedömningar. Du får också lära dig finansiell planering, dvs att kunna beräkna kapitalbehov och värdera olika finansieringsformer. FINANISIERING OCH KALKYLERING Ur innehållet: Kalkyler som beslutsunderlag Totalkalkyl Bidragskalkyl Kalkylering i varuhandelsföretag, tjänsteföretag och tillverkande företag Kalkylering med investering Finansiering spara eller låna Kapitalbehov en fråga om tid Finansiering i olika former Finansieringsanalysen Likviditetsplanering Finansiella nyckeltal Budgetering Datorstöd vid kalkylering FYSIK A Fysik A ger dig en orientering om fysikens idéhistoriska utveckling samt om energiförsörjningens problem. Sambanden mellan fysikaliska storheter studeras huvudsakligen kvalitativt men viss matematisk behandling ingår. Ur innehållet: Fysikens värld Rörelse Newtons lagar Ljus Energi Termofysik Elektricitet Makrokosmos och mikrokosmos FYSIK B Fysik B bygger på A-kursen och behandlar områdena mekanik, elektromagnetism, mekaniska och elektromagnetiska vågor samt atom- och kärnfysik. Genom kursen får du också en

3 orientering om universums utveckling. Ur innehållet: Vågor Kärnfysik Rätlinjig rörelse Kroklinjig rörelse Rörelsemängd Gravitation Elektriska fält Magnetiska fält Induktion Relativitetsteori Kvantfysik Astrofysik FÖRETAGSEKONOMI A Detta är en grundläggande kurs i företagsekonomi med inslag av privatekonomi. Kursen tar upp företagens roll och villkor i vårt samhälle. Du får övning i grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder. Ur innehållet: Ekonomi och marknad Affärsidé, produkter och intressenter Starta och driva företag Skaffa resurser Hur går företaget är affärsidén lönsam? Ekonomisk planering och uppföljning Räcker pengarna? Marknadsföring att konkurrera om företaget FÖRETAGSEKONOMI B Genom kursen får du en bred orientering om företag och deras verksamhet. Du får också läsa om olika metoder och tekniker som används inom marknadsföring, organisation, redovisning och kalkylering. Kursen tar också upp företagsekonomiska begrepp som används för att definiera problem inom alla ämnesområden. Ur innehållet: Marknadsföring Kalkylering för lönsamhet Produkt- och penningflödet Bokföring Bokslut och analys Personal och organisation Kvalitetssäkring att bry sig om kunden GEOGRAFI A Kursen ger dig ökade insikter i den roll som människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan och vårt ömsesidiga beroende på lokal, regional och global nivå. Kursen har inriktning mot naturresurser, resursanvändning och konsekvenserna därav. Ur innehållet: Geografi världens ämne Jorden vår planet Människa, befolkning, mänsklighet Jordskorpan grunden för vår livsmiljö Vattnet en livsviktig resurs Väder, klimat och växtlighet berör alla Marken vi lever av Näringsliv i förändring Människan, energin och miljön GEOGRAFI B Kursen ger en fördjupning av geografistudierna. Grundtemat i B-kursen är samspelet mellan natur-, kultur- och samhällsbetingade processer.

4 Ur innehållet: Vår plats, andra platser Region och miljö Turism och resor Landskap och samhällsplanering i Sverige Staden, stadsmiljön Att lära mer om projektarbete HISTORIA A I Historia A fördjupar och vidgar du ditt historiemedvetande och du förstärker din förståelse för din egen och andras identitet. Du får också en kritisk och analytisk hållning till främst historiska framställningar men också till andra påståenden som möter dig i samhället. Ur innehållet: Forntiden Antiken Medeltiden Upptäckternas och enväldets tid Norden under och 1600-talen Upplysningstiden Revolutionernas tid Världserövring och världskrig Demokratier och diktaturer Det kalla krigets tid Världen efter 1989 HISTORIA B Genom Historia B får du ökad historisk medvetenhet och förmåga att tolka historiska fenomen och kommunicera kring dem. Tidigare inhämtade kunskaper i Historia A tillämpas och kompletteras. Ur innehållet: Hur var det egentligen Lagen, brotten och straffen Slaveri och slavhandel Östersjön i nordisk politik Hjälpmedel i vardagslivet Nordamerikas indianer Platsens historia - lokalhistoria Kommunikationernas historia Nationalegenskaper, nationalism och rasism Sjukdom och läkekonst genom tiderna Kina - mittens rike Kulturer i Afrika Klädmode - förr och nu Kvinnokamp och kvinnoliv KEMI A Kursen ger kunskaper om materiens byggnad, kemiska reaktioner och energiomsättningar. Den ger också fördjupad kunskap om kemiska ämnens förekomster, egenskaper och användningsområden. Ur innehållet: Allt består av atomer Kemisk bindning Jordens sfärer Syra, bas, salt Fast, flytande eller gasform Kolväten och andra bränslen Oxidation och reduktion Stökiemetri att räkna i kemin Energi, reaktioner och kretslopp Syror och baser Kolföreningarnas kemi Plaster och keramer KEMI B I Kemi B får du läsa om organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några tillämpningsområden. Ur innehållet: Kemisk jämvikt Organisk kemi Livets molekyler Biokemi Bioteknik Analytisk kemi

5 KONSTRUKTION A Kursen ger grundläggande kunskaper och förmåga att lösa konstruktionsproblem, genomföra nödvändiga beräkningar, simuleringar, provningar och mätningar. Kursen ger dig även kunskaper om grundläggande materialteknik samt mät- och styrteknik. Ur innehållet: Teknikhistoria Materiallära Ritteknik Elektronik Ellära Hållfasthetslära Mekanik Datorer KULTUR OCH IDÉHISTORIA I denna kurs får du läsa om sambanden mellan idéhistoria och estetik under olika epoker. Kursen behandlar även konstarterna som en del av en bredare historisk utveckling. Ur innehållet: Urtid och stenålder Egypten och andra flodkulturer Antiken Hellas Antiken Rom Folkvandringstiden Medeltiden Renässansen Barocken Upplysningstiden Romantiken Mot vårt eget århundrade Tiden fram till andra världskriget Efterkrigstiden Nära vår egen tid LATIN A Att studera latin, en gång romarrikets och därmed hela medelhavsvärldens officiella språk, innebär en språklig, litterär och kulturhistorisk vandring genom årtusendena fram till vår egen tid. Kursen ger dig många tillfällen att ta del av den kulturella gemenskap som förenar Europas länder. Inom området allmän språkkunskap studeras de klassiska språkens inflytande på det internationella ordförrådet. Ur innehållet Latinets uttal under olika epoker Att kunna översätta och förstå mycket enkla latinska texter Ett latinskt basordförråd Latinska morfem i internationella lånord Elementära kunskaper om latinsk formlära Latinska citat och sentenser Latinets användning inom fackterminologi Viktiga händelser i det romerska rikets historia LATIN B Latin med allmän språkkunskap B upptar främst enklare latinska originaltexter, såväl prosa som poesi. Du får bl a studera Ciceros talekonst, Catullus' kärlekslyrik och Horatius' reflektionsdikter, vidare julevangeliet och Mozarts requiem. I kursen ingår fortsatt analys av internationella lånord som bygger på latinet. Några latinska inskrifter i Sverige översätts. Härtill kommer fördjupade studier av latinsk formlära och syntax liksom ytterligare studium av den grekisk-romerska kulturen och dess betydelse för vår tid. Orientering ges om det grekiska alfabetet.

6 MARKNADSFÖRING När du läser den här kursen lär du dig mer om marknadsföring av varor och tjänster. Du ökar din förståelse för inköps- och logistikprocesserna och deras samverkan med marknadsföringen. Du får också träna förmågan att formulera problem, samla information och föreslå kreativa lösningar. Ur innehållet: Affärsidén Företagets förutsättningar Att hitta sin kund Konkurrens och konkurrenter Leverantörerna Distributionen Marknadsundersökningar Från strategi till marknadsplan Från 4P till relationsmarknadsföring Marknadsföring av varor och tjänster Marknadsföring i butik Kommunikation Personlig försäljning IT som ett verktyg i marknadsföringen Massmedier Aktivitets- och kampanjplanering Internationell marknadsföring Uppföljning MILJÖPOLITIK Kursen ger dig insikt i miljöfrågor utifrån ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Olika metoder för att genomföra miljövärderingar beskrivs. I kursen presenteras olika redskap som samhället använder för att skydda livsmiljön och för att hushålla med naturresurser. Ur innehållet: Vad är miljöpolitik Människan påverkar miljön Nutidens miljö är framtidens utmaningar Miljöpolitiska styrmedel Miljö och ekonomi Miljöpolitik på olika nivåer Svensk säkerhetspolitik Kursen har 5 uppdrag som du skickar till din webblärare. NATURKUNSKAP A Kursen ger dig en inblick i miljöfrågor men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Ur innehållet: Från "Big Bang" till 2000-talet In i mikrokosmos Naturmiljön Energi På gott och ont vår livsstil Vattenförsörjning Vår framtid på jorden NATURKUNSKAP B Kursen ger dig en inblick i människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Kursen tar också upp betydelsen av en hälsofrämjande livsstil och etiska frågor. Speciellt när det gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande. Ur innehållet: Den flitiga elektronen Det svänger Levande kemi Cellen Kroppen frisk

7 och sjuk Ekologi vid stranden Signaler i kroppen Genetik Evolution Etologi Vår kemiska miljö ORGANISATION OCH LEDARSKAP Kursen ger dig fördjupade kunskaper om olika former av organisation och ledarskap samt deras betydelse för företag och förvaltning. Den ger också beredskap inför förändringar beträffande såväl organisation, verksamhet som arbetssätt samt utvecklar förmågan att leda och samarbeta. Ur innehållet: Affärsidén Organisation - läran om företagets anatomi Hur organiserar man? Varför ser det ut som det gör? Kompetens Personaladministration Ledarskap Motivation Gruppen Företagskultur Styrning - att sätta och sträva mot mål Ekonomistyrning IT, information och informationssystem PERSONDATORER Kursen ger dig fördjupade kunskaper om persondatorer, programvaror och kringutrustning samt färdigheter i att installera hård- och mjukvara. Du får också färdigheter i felsökning på systemnivå och kunskaper om ergonomi, säkerhet och miljö. Ur innehållet: Datorsystemets delar Moderkort Processorer Datorns kommunikation Minneshantering Hårddiskar Diskstyrning Kringutrustning Bildskärmar Grafikkort Skrivare Operativsystem Startsekvens Hård- och mjukvarukonfiguration Arbete med datorer Datorers sårbarhet och förebyggande service Felsökning och korrektiv service Datorers miljöpåverkan Ur innehållet: Word Specialtecken, radavstånd och autokorrigering Numrerad lista, punkter Sök/ersätt, språk, räkna ord Kantlinjer och fyllning, ClipArt Tabeller, konvertera text till tabell WordArt, anfang, makro Spalter, teckenavstånd Affärsdokument, sidhuvud, sidindelning, vattenstämpel Koppla dokument Hämta format, formatmallar Disposition, innehållsförteckning, index Säkerhetskopia, lösenord Excel Diagram Arbeta med formler Grafik och objekt Målsökning Funktioner i Excel Verktyg Databas Sammanställa data PowerPoint Bildhantering, bildövergång och animering Bildbakgrund, färgschema Tabeller och diagram Länkade och inbäddade objekt, hyperlänkar, händelseknappar Organisationsschema Ljud Skriv ut Nätverkstjänster, Internet, e-post och ergonomi Nätverkstjänster Söka information på Internet E-post Ergonomi PROGRAMMERING Kursen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Du får också kunskap om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk samt

8 grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. Ur innehållet: Datorer och program Introduktion till Java Variabler och inmatning Operatorer Algoritmer och kontrollstrukturer Villkorssatser Repetitionssatser Applets PSYKOLOGI A Du kommer i Psykologi A att få lära dig att förstå och förklara människans beteende och reaktioner utifrån fyra psykologiska perspektiv. Du får också inblick i hur de grundläggande psykologiska principerna tillämpas i hem, skola, arbetsliv, sjukvård osv. Du får även större förutsättningar att förstå dig själv och andra människor bättre. Ur innehållet: Freud och det psykodynamiska perspektivet Det psykodynamiska perspektivet Jagets försvarsmekanismer Beteendeperspektivet Det humanistiska perspektivet Det kognitiva perspektivet Behov och känslor Dröm och sömn Kriser Depressioner Ångest, fobier, tvång och neuroser Stress och utbrändhet Att vara "psykiskt sjuk" Utvecklingspsykologi Socialpsykologi Könsroller, arv eller miljö PSYKOLOGI B Du kommer i Psykologi B att fördjupa och bredda dina kunskaper om människans personlighet. Du kommer att utifrån olika psykologiska perspektiv att tillämpa dina kunskaper om människans utveckling, sociala roll, psykiska störningar samt olika psykoterapier. Du kommer även att få studera de biologiska förutsättningarna för människans psyke. Ur innehållet: Barns utveckling i ett psykodynamsikt perspektiv Den omdiskuterade Freud Ideologen Watson Gestaltterapi Kognitiv terapi Jungs drömteori Kristerapi, överdeterminerade kriser, skilsmässokriser, posttraumatiskt stressyndrom Varför blir man deprimerad? Kognitiv beteendeterapi mot panikattacker Beteendeterapi mot tvång Neuroser och personlighetsstörningar, Narcissism Ätstörningar Vad kan man göra åt stressen, Utbrändhet Att vara psykiskt sjuk Barndomen Hur "kläcks" ett barn? Om objektrelationsteorier Vi och dom, Judith Harris teori om gruppsocialisation Personligheten Förnuft och känsla - IQ och EQ Vad är det vi minns Socialbiologi Kursen har 3 uppdrag som du skickar till din webblärare. REDOVISNING OCH BESKATTNING Kursen fördjupar dina kunskaper och färdigheter i bokföring, bokslutsarbete och beskattning. Du utvecklar din förmåga att använda ändamålsenlig redovisning som tar hänsyn till både interna och externa krav. Du lär dig även att använda information från redovisningen för kritisk granskning, uppföljning och analys.

9 Ur innehållet: Redovisning av företagets ekonomi Löpande bokföring Bokslutsrutiner Bokslutsplanering Redovisning i olika företagsformer Årsredovisning i aktiebolag Revision och intern kontroll Redovisning i koncerner Företagsanalyser Redovisning i varuhandelsföretag, tjänsteföretag och tillverkande företag Beskattning av privatpersoner och näringsverksamhet Ekonomisk brottslighet Internationell redovisning RELIGIONSKUNSKAP A Religionskunskap A betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen visar att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet. Genom Religionskunskap A får du ökade kunskaper om och förståelse för olika religioner och livsåskådningar. I kursen får du också möjlighet att reflektera över existentiella och etiska frågor utifrån olika perspektiv. Ur innehållet: Människan och religionerna Världsreligionerna Hinduism Buddhism Judendom Kristendom Islam Människan och idéerna Andliga strömningar Etik och moral RELIGIONSKUNSKAP B Religionskunskap B breddar och fördjupar innehållet i Religionskunskap A. Du får fördjupade kunskaper särskilt med inriktning på hur samspelet mellan samhällssyn, religion och andra livsåskådningar påverkar kultur och samhälle. Ur innehållet: Att förstå världen Myterna, religionernas språk Sikhism Östasiens religioner Judendomens historia Kristendomens historia Den svenska kyrkan Den kristna kyrkan efter reformationen Islams historia Människan och idéerna Andliga strömningar RÄTTSKUNSKAP Kursen ger på ett trevligt och lättillgängligt sätt kunskaper om vardagslivets juridiska spörsmål. Du lär dig mer om vad som gäller inom områden som berör brott och straff, familjen, olika typer av avtal och köp, ditt boende och dina försäkringar samt lagar och regler i arbetslivet. Ur innehållet: Normer och lagar Om man bryter mot lagen Brott och straff Om man flyttar samman När någon dör Avtal och köp Köpa på kredit Bo i lägenhet Eget hus Låna pengar Försäkringar När skadan redan skett Trygghet i anställningen Rätt över gränserna SAMHÄLLSKUNSKAP A

10 Vill du ha större kunskaper om samhällslivet och om hur du kan delta och påverka din situation? Kursen ger dig kunskaper om nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor inom en mängd skilda områden som påverkar dig i vardagslivet. Ur innehållet: Massmedia och verklighet Demokrati och diktatur Så styrs Sverige Så styrs kommunen Arbetsmarknaden Samhällets ekonomi Lag och rätt Vardagslivets ekonomi och juridik SAMHÄLLSKUNSKAP B Samhällskunskap B är en fortsättning på A-kursen och ger dig fördjupade och vidgade kunskaper. Du får insikt i mer komplexa och omfattande samhällsfrågor och lär dig analysera och presentera dessa. Ur innehållet: Ekonomisk politik Internationell ekonomi Främmande länders statsskick Internationell politik Jordens befolkning Jordens resurser Näringsliv SAMHÄLLSKUNSKAP C Genom Samhällskunskap C fördjupar och vidgar du dina kunskaper och färdigheter samt din medvetenhet och analysförmåga utöver målen för Samhällskunskap A och B. Du blir också förtrogen med att analysera, presentera och värdera komplicerade samhällsfrågor. I Samhällskunskap C har du stor frihet att själv utforma dina studier efter dina egna intressen och behov. I kursen ingår att du ska göra ett större självständigt arbete som du får svara för vid prövningen för officiellt betyg. STADEN OCH FRAMTIDEN Genom kursen får du kunskap om hur arkitektur, stadsplanering och estetik utgör en naturlig del av vardagsverkligheten. Ur innehållet: Stadsbegreppet Vad är en stad? Stadens historia Staden, människan och närmiljön Stadsplanering vem beslutar hur en stad ska se ut? Verktyg och regler vid stadsplanering Översiktsplanering Detaljplan Trafikförsörjning Miljön Staden och framtiden Den framtida miljön SVENSKA A Svenska A vill öka tilltron till din egna språkliga förmåga. Kursen betonar behovet av att kommunicera i tal och skrift och av att vidareutveckla förmågan att läsa och lära. Regler för det svenska språkbruket ingår liksom läsning av texter av olika slag och från olika tider. Ur innehållet: Läsa, lära, anteckna, minnas Att tala och debattera Meningsbyggnad Ordklasser Satsdelar Berättande och beskrivande texter Utredande texter Referat

11 SVENSKA B Kursen ger dig fördjupade kunskaper om språk och litteratur. Kursen innehåller bl a studier i språkhistoria och språksociologi som ger dig ökad insikt i språkets utveckling. Du lär dig att kritiskt analysera och bedöma texter och budskap i medier. Du kommer även att gå igenom litteraturhistoriska epoker och idéströmningar samt läsa centrala svenska, nordiska och internationella litterära verk. Ur innehållet: Referat och recensioner Utredande och argumenterande text Att läsa lyrik Berättarteknik i romaner och noveller Språkhistoria och språken i Norden Språkteori Antiken till naturalismen Omvälvningarnas decennier Manligt kvinnligt jämlikt Samtida berättare

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Introduktion till tidningsprojektet

Introduktion till tidningsprojektet Introduktion till tidningsprojektet Välkommen till ett arbetsmaterial om skogen. Vi vill ge dig, ditt arbetslag och dina elever möjlighet att arbeta tillsammans på ett kreativt och lustfyllt sätt. Därför

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker, Kemi Ämnets syfte Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö.

Läs mer

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Samhällskunskap Religion Biologi Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. (bib) Vardagliga moraliska frågor

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Kursbeskrivning gymnasiala kurser

Kursbeskrivning gymnasiala kurser Kursbeskrivning gymnasiala kurser Biologi A, 100p...3 Biologi B, 50p...3 Bokföring, 100p...3 Databashantering, 100p...3 Databashantering med SQL och SQL Server, 150p...3 Datakörkortet, 250p...4 Datorkunskap

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

SVENSKA. För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Grundläggande nivå. Delkurser 1-5. Kurskod: SGRSVE7

SVENSKA. För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Grundläggande nivå. Delkurser 1-5. Kurskod: SGRSVE7 SVENSKA För dig som vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig. Delkurser 1-5 Kurskod: SGRSVE7 Samtala och lyssna Läsa och förstå Skriva ord och texter Träna stavning och ordkunskap Kurs 1-4

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6 Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret 10-11 Sverigetema v. 45 v. 6 När vi planerat arbetet har vi utgått från: Mål att sträva mot i läroplanen Skolan skall sträva efter att eleven: utveckla

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida Skola & Förskola - Mål och kvalitet- Styrdokument.

Handlingsplanen finns på Ystad kommuns hemsida Skola & Förskola - Mål och kvalitet- Styrdokument. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Syfte: Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

. Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

. Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. SO: Grovplanering åk 4-5 år 1 Hösttermin Historia Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500. Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.. Nordens kulturmöten

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 1898 n a d e s e rand ä l t l e b i x fle s d o m r e Liber H Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Nu kan du i

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem Lokala kursplaner i No/Teknik: Vi jobbar med det naturvetenskapliga arbetssättet dvs. genom att ställa hypoteser, undersöka, experimentera och dra slutsatser. Vi har delat in No området i tre huvudgrupper,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3

Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3 Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt

Läs mer

Fysik Kunskapens användning

Fysik Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Fysik Kunskapens användning utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå; SKOLFS 2012:18 Utkom från trycket den 31 maj 2012 beslutade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna Vad är Lärvux? Lärvux är en egen skolform som består av en grundläggande och en gymnasial nivå. Du är välkommen att söka kurser hos oss om du behöver

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SO: GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP OCH SAMHÄLLSKUNSKAP F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SO: GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP OCH SAMHÄLLSKUNSKAP F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SO: GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP OCH SAMHÄLLSKUNSKAP F-KLASS ÅK 5 F-KLASS GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP, SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 1 Att leva tillsammans Livet förr och nu Migration

Läs mer

Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument?

Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument? Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument? Till vem riktar sig materialet? Materialet är i första hand avsett för lärare på gymnasiet, framför allt lärare i historia. Flera av övningarna

Läs mer

Kursbeskrivningar Särskild utbildning för vuxna

Kursbeskrivningar Särskild utbildning för vuxna Kursbeskrivningar Särskild utbildning för vuxna Svenska pratar om vad vi gjort och varit med om pratar om nyheter och innehåll i böcker vi läst lär oss nya ord pratar om vad vi ser på bilder gör berättelser

Läs mer

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK SOL och MÅNE TID och ÅRSTID VARDAGSFYSIK och TEKNIK 4 MATERIA 5 3 BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK VÄXTER, SVAMPAR BAKTERIER och DJUR 1 KROPP Och HÄLSA 2 FAROR och SKYDD 6 7 TEKNIK Kursplan för de naturorienterande

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Gemensamt för samhällsorienterande ämnen Kungsmarksskolan skall i sin undervisning sträva efter att: - arbetet genomsyras av en demokratisk

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna lärcenter.nu Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lärcenter Särskild utbildning för vuxna är en del av kommunens vuxenutbildning. Du är välkommen att söka kurser

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kemi Kunskapens användning

Kemi Kunskapens användning Delmål Delmål Kemi Kunskapens användning 2010-06-14 utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Samhällsorienterade ämnen årskurs 1-3 (Religionskunskap, Geografi, Samhällskunskap och Historia)

Samhällsorienterade ämnen årskurs 1-3 (Religionskunskap, Geografi, Samhällskunskap och Historia) Samhällsorienterade ämnen årskurs 1-3 (Religionskunskap, Geografi, Samhällskunskap och Historia) Centralt innehåll Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Ämnesplan i Fysik Treälven

Ämnesplan i Fysik Treälven Ämnesplan i Fysik Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Fysik Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Mål för godkänt skolår 9 utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska

Läs mer

Grön Flagg TEMA: Vatten förankrat i Lgr 11.

Grön Flagg TEMA: Vatten förankrat i Lgr 11. Grön Flagg TEMA: Vatten förankrat i Lgr 11. Från kapitel 1 Skolan ska syfta till att eleven ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 kusplan svenska grnsve2.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Syfte och mål med kursen

Syfte och mål med kursen Arbetsområde: Världskrigens tid åk 9 Under vecka 34-40 kommer vi att arbeta med Världskrigens tid. Genom att ha kunskap om vår historia skapar vi förståelse om det samhälle vi lever i idag. Första och

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y kursplan svenska y.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs Y Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Södervångskolans mål i SO

Södervångskolans mål i SO Södervångskolans mål i SO Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det fösta skolåret ha kunskap om våra vanligaste trafikregler och visa ett moget och säkert beteende i trafiken känna till några

Läs mer

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker,

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, BILD kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, ha grundläggande förmåga att granska och

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA A Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer