Ur innehållet: Ordbehandling Datorer och datasystem Internet e-post Att arbeta med IT Kalkyler Presentation med PowerPoint Databaser Hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur innehållet: Ordbehandling Datorer och datasystem Internet e-post Att arbeta med IT Kalkyler Presentation med PowerPoint Databaser Hemsida"

Transkript

1 BIOLOGI A I Biologi A får du läsa om naturvetenskapliga teorier, om livets uppkomst och utveckling. Artsammansättningen i ett ekosystem, liksom organismernas beteende, belyses utifrån ett evolutionärt perspektiv. Du får också studera arvets och miljöns relativa betydelse för individens egenskaper. Vid studiet av genteknik behandlas även etiska frågeställningar. Ur innehållet: Ekologi Livets uppkomst och evolutionens mekanismer Arv och miljö Genkunskap och etik Evolutionsekologi och etologi Populationsekologi Systemekologi De gröna växterna Djuren Nerbrytarna sluter kretsloppet Marken växternas moderkaka Vinterekologi Energin flödar näringsämnena cirkulerar Ekosystem i förändring exemplet insjön Liv i havet från salt till bräckt vatten BIOLOGI B Genom Biologi B tillägnar du dig kunskaper i molekylärbiologi och fysiologi hos växter, djur och människan. Molekylärbiologiska och evolutionära aspekter ger fördjupade kunskaper om systematik och livets utveckling på jorden. Ur innehållet: Cellen i funktion Liv under mikroskop Molekyler och virus Människan i fokus Nervsystemet och sinnena Körtlarna Cellen omsätter energi Matspjälkning och hälsa Blod och lymfa i cirkulation Kroppen försvarar sig Kroppen i arbete Andning Utsöndringen DATORANVÄNDNING Kursen ger en god utbildning i att hantera alla delar av Microsoft Office Kursen tar också upp persondatorer och nätverk, datasäkerhet, lagstiftning, att arbeta med IT, ergonomi och layout. Ur innehållet: Ordbehandling Datorer och datasystem Internet e-post Att arbeta med IT Kalkyler Presentation med PowerPoint Databaser Hemsida Kursen ger dig träning i muntlig och skriftlig kommunikation. Du får lära dig att utforma affärsdokument på ett språkligt korrekt sätt samt att utveckla förmågan att använda språket och informationstekniken vid yrkesmässiga kontakter. ENGELSKA A Ur innehållet: Forming business relations Business communication on the telephone Presenting company information Attending business meetings Getting what you want Writing business letters Working abroad and in Sweden Writing a job application and CV I Engelska A får du läsa skönlitteratur brittiska, amerikanska och irländska texter, flertalet

2 är skrivna under 90-talet och sakprosa. Du får också lära dig mer om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur. Skrivträning med inriktning på språkriktighet samt träning i att muntligt och skriftligt ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor ingår också i kursen. ENGELSKA B I Engelska B ligger tonvikten inom den skönlitterära delen på brittiska, amerikanska och irländska texter, men du får även läsa bidrag från Australien, Nya Zeeland, Indien och södra Afrika. Moderna texter överväger men prov på äldre litteratur som Shakespeare, Blake, Dickens, Wilde och Joyce förekommer. I kursen läggs stor vikt vid de kommunikativa färdigheterna höra läsa tala skriva. FILOSOFI A Filosofikursen ger dig insikt i grundläggande frågeställningar som gäller kunskapen om världen och om oss människor. Olika kunskapsteoretiska och värdefilosofiska frågeställningar behandlas, liksom filosofins utveckling, från antiken till nutidens tänkare. Ur innehållet: Semantik och argumentation Vad är verkligheten? Kunskapsteori? Etik Existentialism Vetenskapsfilosofi Filosofi och politik Analytisk filosofi Genom kursen utvecklas din förmåga att skapa ett ekonomiskt beslutsunderlag i form av kalkyler och lönsamhetsbedömningar. Du får också lära dig finansiell planering, dvs att kunna beräkna kapitalbehov och värdera olika finansieringsformer. FINANISIERING OCH KALKYLERING Ur innehållet: Kalkyler som beslutsunderlag Totalkalkyl Bidragskalkyl Kalkylering i varuhandelsföretag, tjänsteföretag och tillverkande företag Kalkylering med investering Finansiering spara eller låna Kapitalbehov en fråga om tid Finansiering i olika former Finansieringsanalysen Likviditetsplanering Finansiella nyckeltal Budgetering Datorstöd vid kalkylering FYSIK A Fysik A ger dig en orientering om fysikens idéhistoriska utveckling samt om energiförsörjningens problem. Sambanden mellan fysikaliska storheter studeras huvudsakligen kvalitativt men viss matematisk behandling ingår. Ur innehållet: Fysikens värld Rörelse Newtons lagar Ljus Energi Termofysik Elektricitet Makrokosmos och mikrokosmos FYSIK B Fysik B bygger på A-kursen och behandlar områdena mekanik, elektromagnetism, mekaniska och elektromagnetiska vågor samt atom- och kärnfysik. Genom kursen får du också en

3 orientering om universums utveckling. Ur innehållet: Vågor Kärnfysik Rätlinjig rörelse Kroklinjig rörelse Rörelsemängd Gravitation Elektriska fält Magnetiska fält Induktion Relativitetsteori Kvantfysik Astrofysik FÖRETAGSEKONOMI A Detta är en grundläggande kurs i företagsekonomi med inslag av privatekonomi. Kursen tar upp företagens roll och villkor i vårt samhälle. Du får övning i grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder. Ur innehållet: Ekonomi och marknad Affärsidé, produkter och intressenter Starta och driva företag Skaffa resurser Hur går företaget är affärsidén lönsam? Ekonomisk planering och uppföljning Räcker pengarna? Marknadsföring att konkurrera om företaget FÖRETAGSEKONOMI B Genom kursen får du en bred orientering om företag och deras verksamhet. Du får också läsa om olika metoder och tekniker som används inom marknadsföring, organisation, redovisning och kalkylering. Kursen tar också upp företagsekonomiska begrepp som används för att definiera problem inom alla ämnesområden. Ur innehållet: Marknadsföring Kalkylering för lönsamhet Produkt- och penningflödet Bokföring Bokslut och analys Personal och organisation Kvalitetssäkring att bry sig om kunden GEOGRAFI A Kursen ger dig ökade insikter i den roll som människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan och vårt ömsesidiga beroende på lokal, regional och global nivå. Kursen har inriktning mot naturresurser, resursanvändning och konsekvenserna därav. Ur innehållet: Geografi världens ämne Jorden vår planet Människa, befolkning, mänsklighet Jordskorpan grunden för vår livsmiljö Vattnet en livsviktig resurs Väder, klimat och växtlighet berör alla Marken vi lever av Näringsliv i förändring Människan, energin och miljön GEOGRAFI B Kursen ger en fördjupning av geografistudierna. Grundtemat i B-kursen är samspelet mellan natur-, kultur- och samhällsbetingade processer.

4 Ur innehållet: Vår plats, andra platser Region och miljö Turism och resor Landskap och samhällsplanering i Sverige Staden, stadsmiljön Att lära mer om projektarbete HISTORIA A I Historia A fördjupar och vidgar du ditt historiemedvetande och du förstärker din förståelse för din egen och andras identitet. Du får också en kritisk och analytisk hållning till främst historiska framställningar men också till andra påståenden som möter dig i samhället. Ur innehållet: Forntiden Antiken Medeltiden Upptäckternas och enväldets tid Norden under och 1600-talen Upplysningstiden Revolutionernas tid Världserövring och världskrig Demokratier och diktaturer Det kalla krigets tid Världen efter 1989 HISTORIA B Genom Historia B får du ökad historisk medvetenhet och förmåga att tolka historiska fenomen och kommunicera kring dem. Tidigare inhämtade kunskaper i Historia A tillämpas och kompletteras. Ur innehållet: Hur var det egentligen Lagen, brotten och straffen Slaveri och slavhandel Östersjön i nordisk politik Hjälpmedel i vardagslivet Nordamerikas indianer Platsens historia - lokalhistoria Kommunikationernas historia Nationalegenskaper, nationalism och rasism Sjukdom och läkekonst genom tiderna Kina - mittens rike Kulturer i Afrika Klädmode - förr och nu Kvinnokamp och kvinnoliv KEMI A Kursen ger kunskaper om materiens byggnad, kemiska reaktioner och energiomsättningar. Den ger också fördjupad kunskap om kemiska ämnens förekomster, egenskaper och användningsområden. Ur innehållet: Allt består av atomer Kemisk bindning Jordens sfärer Syra, bas, salt Fast, flytande eller gasform Kolväten och andra bränslen Oxidation och reduktion Stökiemetri att räkna i kemin Energi, reaktioner och kretslopp Syror och baser Kolföreningarnas kemi Plaster och keramer KEMI B I Kemi B får du läsa om organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några tillämpningsområden. Ur innehållet: Kemisk jämvikt Organisk kemi Livets molekyler Biokemi Bioteknik Analytisk kemi

5 KONSTRUKTION A Kursen ger grundläggande kunskaper och förmåga att lösa konstruktionsproblem, genomföra nödvändiga beräkningar, simuleringar, provningar och mätningar. Kursen ger dig även kunskaper om grundläggande materialteknik samt mät- och styrteknik. Ur innehållet: Teknikhistoria Materiallära Ritteknik Elektronik Ellära Hållfasthetslära Mekanik Datorer KULTUR OCH IDÉHISTORIA I denna kurs får du läsa om sambanden mellan idéhistoria och estetik under olika epoker. Kursen behandlar även konstarterna som en del av en bredare historisk utveckling. Ur innehållet: Urtid och stenålder Egypten och andra flodkulturer Antiken Hellas Antiken Rom Folkvandringstiden Medeltiden Renässansen Barocken Upplysningstiden Romantiken Mot vårt eget århundrade Tiden fram till andra världskriget Efterkrigstiden Nära vår egen tid LATIN A Att studera latin, en gång romarrikets och därmed hela medelhavsvärldens officiella språk, innebär en språklig, litterär och kulturhistorisk vandring genom årtusendena fram till vår egen tid. Kursen ger dig många tillfällen att ta del av den kulturella gemenskap som förenar Europas länder. Inom området allmän språkkunskap studeras de klassiska språkens inflytande på det internationella ordförrådet. Ur innehållet Latinets uttal under olika epoker Att kunna översätta och förstå mycket enkla latinska texter Ett latinskt basordförråd Latinska morfem i internationella lånord Elementära kunskaper om latinsk formlära Latinska citat och sentenser Latinets användning inom fackterminologi Viktiga händelser i det romerska rikets historia LATIN B Latin med allmän språkkunskap B upptar främst enklare latinska originaltexter, såväl prosa som poesi. Du får bl a studera Ciceros talekonst, Catullus' kärlekslyrik och Horatius' reflektionsdikter, vidare julevangeliet och Mozarts requiem. I kursen ingår fortsatt analys av internationella lånord som bygger på latinet. Några latinska inskrifter i Sverige översätts. Härtill kommer fördjupade studier av latinsk formlära och syntax liksom ytterligare studium av den grekisk-romerska kulturen och dess betydelse för vår tid. Orientering ges om det grekiska alfabetet.

6 MARKNADSFÖRING När du läser den här kursen lär du dig mer om marknadsföring av varor och tjänster. Du ökar din förståelse för inköps- och logistikprocesserna och deras samverkan med marknadsföringen. Du får också träna förmågan att formulera problem, samla information och föreslå kreativa lösningar. Ur innehållet: Affärsidén Företagets förutsättningar Att hitta sin kund Konkurrens och konkurrenter Leverantörerna Distributionen Marknadsundersökningar Från strategi till marknadsplan Från 4P till relationsmarknadsföring Marknadsföring av varor och tjänster Marknadsföring i butik Kommunikation Personlig försäljning IT som ett verktyg i marknadsföringen Massmedier Aktivitets- och kampanjplanering Internationell marknadsföring Uppföljning MILJÖPOLITIK Kursen ger dig insikt i miljöfrågor utifrån ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Olika metoder för att genomföra miljövärderingar beskrivs. I kursen presenteras olika redskap som samhället använder för att skydda livsmiljön och för att hushålla med naturresurser. Ur innehållet: Vad är miljöpolitik Människan påverkar miljön Nutidens miljö är framtidens utmaningar Miljöpolitiska styrmedel Miljö och ekonomi Miljöpolitik på olika nivåer Svensk säkerhetspolitik Kursen har 5 uppdrag som du skickar till din webblärare. NATURKUNSKAP A Kursen ger dig en inblick i miljöfrågor men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Ur innehållet: Från "Big Bang" till 2000-talet In i mikrokosmos Naturmiljön Energi På gott och ont vår livsstil Vattenförsörjning Vår framtid på jorden NATURKUNSKAP B Kursen ger dig en inblick i människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Kursen tar också upp betydelsen av en hälsofrämjande livsstil och etiska frågor. Speciellt när det gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande. Ur innehållet: Den flitiga elektronen Det svänger Levande kemi Cellen Kroppen frisk

7 och sjuk Ekologi vid stranden Signaler i kroppen Genetik Evolution Etologi Vår kemiska miljö ORGANISATION OCH LEDARSKAP Kursen ger dig fördjupade kunskaper om olika former av organisation och ledarskap samt deras betydelse för företag och förvaltning. Den ger också beredskap inför förändringar beträffande såväl organisation, verksamhet som arbetssätt samt utvecklar förmågan att leda och samarbeta. Ur innehållet: Affärsidén Organisation - läran om företagets anatomi Hur organiserar man? Varför ser det ut som det gör? Kompetens Personaladministration Ledarskap Motivation Gruppen Företagskultur Styrning - att sätta och sträva mot mål Ekonomistyrning IT, information och informationssystem PERSONDATORER Kursen ger dig fördjupade kunskaper om persondatorer, programvaror och kringutrustning samt färdigheter i att installera hård- och mjukvara. Du får också färdigheter i felsökning på systemnivå och kunskaper om ergonomi, säkerhet och miljö. Ur innehållet: Datorsystemets delar Moderkort Processorer Datorns kommunikation Minneshantering Hårddiskar Diskstyrning Kringutrustning Bildskärmar Grafikkort Skrivare Operativsystem Startsekvens Hård- och mjukvarukonfiguration Arbete med datorer Datorers sårbarhet och förebyggande service Felsökning och korrektiv service Datorers miljöpåverkan Ur innehållet: Word Specialtecken, radavstånd och autokorrigering Numrerad lista, punkter Sök/ersätt, språk, räkna ord Kantlinjer och fyllning, ClipArt Tabeller, konvertera text till tabell WordArt, anfang, makro Spalter, teckenavstånd Affärsdokument, sidhuvud, sidindelning, vattenstämpel Koppla dokument Hämta format, formatmallar Disposition, innehållsförteckning, index Säkerhetskopia, lösenord Excel Diagram Arbeta med formler Grafik och objekt Målsökning Funktioner i Excel Verktyg Databas Sammanställa data PowerPoint Bildhantering, bildövergång och animering Bildbakgrund, färgschema Tabeller och diagram Länkade och inbäddade objekt, hyperlänkar, händelseknappar Organisationsschema Ljud Skriv ut Nätverkstjänster, Internet, e-post och ergonomi Nätverkstjänster Söka information på Internet E-post Ergonomi PROGRAMMERING Kursen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Du får också kunskap om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk samt

8 grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. Ur innehållet: Datorer och program Introduktion till Java Variabler och inmatning Operatorer Algoritmer och kontrollstrukturer Villkorssatser Repetitionssatser Applets PSYKOLOGI A Du kommer i Psykologi A att få lära dig att förstå och förklara människans beteende och reaktioner utifrån fyra psykologiska perspektiv. Du får också inblick i hur de grundläggande psykologiska principerna tillämpas i hem, skola, arbetsliv, sjukvård osv. Du får även större förutsättningar att förstå dig själv och andra människor bättre. Ur innehållet: Freud och det psykodynamiska perspektivet Det psykodynamiska perspektivet Jagets försvarsmekanismer Beteendeperspektivet Det humanistiska perspektivet Det kognitiva perspektivet Behov och känslor Dröm och sömn Kriser Depressioner Ångest, fobier, tvång och neuroser Stress och utbrändhet Att vara "psykiskt sjuk" Utvecklingspsykologi Socialpsykologi Könsroller, arv eller miljö PSYKOLOGI B Du kommer i Psykologi B att fördjupa och bredda dina kunskaper om människans personlighet. Du kommer att utifrån olika psykologiska perspektiv att tillämpa dina kunskaper om människans utveckling, sociala roll, psykiska störningar samt olika psykoterapier. Du kommer även att få studera de biologiska förutsättningarna för människans psyke. Ur innehållet: Barns utveckling i ett psykodynamsikt perspektiv Den omdiskuterade Freud Ideologen Watson Gestaltterapi Kognitiv terapi Jungs drömteori Kristerapi, överdeterminerade kriser, skilsmässokriser, posttraumatiskt stressyndrom Varför blir man deprimerad? Kognitiv beteendeterapi mot panikattacker Beteendeterapi mot tvång Neuroser och personlighetsstörningar, Narcissism Ätstörningar Vad kan man göra åt stressen, Utbrändhet Att vara psykiskt sjuk Barndomen Hur "kläcks" ett barn? Om objektrelationsteorier Vi och dom, Judith Harris teori om gruppsocialisation Personligheten Förnuft och känsla - IQ och EQ Vad är det vi minns Socialbiologi Kursen har 3 uppdrag som du skickar till din webblärare. REDOVISNING OCH BESKATTNING Kursen fördjupar dina kunskaper och färdigheter i bokföring, bokslutsarbete och beskattning. Du utvecklar din förmåga att använda ändamålsenlig redovisning som tar hänsyn till både interna och externa krav. Du lär dig även att använda information från redovisningen för kritisk granskning, uppföljning och analys.

9 Ur innehållet: Redovisning av företagets ekonomi Löpande bokföring Bokslutsrutiner Bokslutsplanering Redovisning i olika företagsformer Årsredovisning i aktiebolag Revision och intern kontroll Redovisning i koncerner Företagsanalyser Redovisning i varuhandelsföretag, tjänsteföretag och tillverkande företag Beskattning av privatpersoner och näringsverksamhet Ekonomisk brottslighet Internationell redovisning RELIGIONSKUNSKAP A Religionskunskap A betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen visar att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet. Genom Religionskunskap A får du ökade kunskaper om och förståelse för olika religioner och livsåskådningar. I kursen får du också möjlighet att reflektera över existentiella och etiska frågor utifrån olika perspektiv. Ur innehållet: Människan och religionerna Världsreligionerna Hinduism Buddhism Judendom Kristendom Islam Människan och idéerna Andliga strömningar Etik och moral RELIGIONSKUNSKAP B Religionskunskap B breddar och fördjupar innehållet i Religionskunskap A. Du får fördjupade kunskaper särskilt med inriktning på hur samspelet mellan samhällssyn, religion och andra livsåskådningar påverkar kultur och samhälle. Ur innehållet: Att förstå världen Myterna, religionernas språk Sikhism Östasiens religioner Judendomens historia Kristendomens historia Den svenska kyrkan Den kristna kyrkan efter reformationen Islams historia Människan och idéerna Andliga strömningar RÄTTSKUNSKAP Kursen ger på ett trevligt och lättillgängligt sätt kunskaper om vardagslivets juridiska spörsmål. Du lär dig mer om vad som gäller inom områden som berör brott och straff, familjen, olika typer av avtal och köp, ditt boende och dina försäkringar samt lagar och regler i arbetslivet. Ur innehållet: Normer och lagar Om man bryter mot lagen Brott och straff Om man flyttar samman När någon dör Avtal och köp Köpa på kredit Bo i lägenhet Eget hus Låna pengar Försäkringar När skadan redan skett Trygghet i anställningen Rätt över gränserna SAMHÄLLSKUNSKAP A

10 Vill du ha större kunskaper om samhällslivet och om hur du kan delta och påverka din situation? Kursen ger dig kunskaper om nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor inom en mängd skilda områden som påverkar dig i vardagslivet. Ur innehållet: Massmedia och verklighet Demokrati och diktatur Så styrs Sverige Så styrs kommunen Arbetsmarknaden Samhällets ekonomi Lag och rätt Vardagslivets ekonomi och juridik SAMHÄLLSKUNSKAP B Samhällskunskap B är en fortsättning på A-kursen och ger dig fördjupade och vidgade kunskaper. Du får insikt i mer komplexa och omfattande samhällsfrågor och lär dig analysera och presentera dessa. Ur innehållet: Ekonomisk politik Internationell ekonomi Främmande länders statsskick Internationell politik Jordens befolkning Jordens resurser Näringsliv SAMHÄLLSKUNSKAP C Genom Samhällskunskap C fördjupar och vidgar du dina kunskaper och färdigheter samt din medvetenhet och analysförmåga utöver målen för Samhällskunskap A och B. Du blir också förtrogen med att analysera, presentera och värdera komplicerade samhällsfrågor. I Samhällskunskap C har du stor frihet att själv utforma dina studier efter dina egna intressen och behov. I kursen ingår att du ska göra ett större självständigt arbete som du får svara för vid prövningen för officiellt betyg. STADEN OCH FRAMTIDEN Genom kursen får du kunskap om hur arkitektur, stadsplanering och estetik utgör en naturlig del av vardagsverkligheten. Ur innehållet: Stadsbegreppet Vad är en stad? Stadens historia Staden, människan och närmiljön Stadsplanering vem beslutar hur en stad ska se ut? Verktyg och regler vid stadsplanering Översiktsplanering Detaljplan Trafikförsörjning Miljön Staden och framtiden Den framtida miljön SVENSKA A Svenska A vill öka tilltron till din egna språkliga förmåga. Kursen betonar behovet av att kommunicera i tal och skrift och av att vidareutveckla förmågan att läsa och lära. Regler för det svenska språkbruket ingår liksom läsning av texter av olika slag och från olika tider. Ur innehållet: Läsa, lära, anteckna, minnas Att tala och debattera Meningsbyggnad Ordklasser Satsdelar Berättande och beskrivande texter Utredande texter Referat

11 SVENSKA B Kursen ger dig fördjupade kunskaper om språk och litteratur. Kursen innehåller bl a studier i språkhistoria och språksociologi som ger dig ökad insikt i språkets utveckling. Du lär dig att kritiskt analysera och bedöma texter och budskap i medier. Du kommer även att gå igenom litteraturhistoriska epoker och idéströmningar samt läsa centrala svenska, nordiska och internationella litterära verk. Ur innehållet: Referat och recensioner Utredande och argumenterande text Att läsa lyrik Berättarteknik i romaner och noveller Språkhistoria och språken i Norden Språkteori Antiken till naturalismen Omvälvningarnas decennier Manligt kvinnligt jämlikt Samtida berättare

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning

Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning 1 (14) Kursbeskrivningar Gymnasial vuxenutbildning OBS! Alla kurser startar inte alla perioder Arbetssätt och lärande, LPL1201, 50 poäng Kursen skall ge kunskap om människors läroprocesser och olika sätt

Läs mer

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring Estetik och skapande Bild och Form grundkurs Caroline Ring BF 1202 Du får lära dig grunderna i att skapa tvådimensionella och tredimensionella bilder. Du får chans att prova många olika material och tekniker.

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

ADMINISTRATION BYGGKUNSKAP/MÅLERITEKNIK

ADMINISTRATION BYGGKUNSKAP/MÅLERITEKNIK ADMINISTRATION Information och layout A Kurskod: ADM1205 Kontaktpers: Kerstin Börjesson Information och Layout A lär dig använda Word på ett effektivt sätt, lär dig göra snygga dokument och lär dig skriva

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Aktuella mål i läroplanen 11 Här hittar du olika hänvisningar till Läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen som kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League ( FLL ). Det

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer