Hög tillväxttakt inom svensk life science

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög tillväxttakt inom svensk life science"

Transkript

1 från: VINNOVA Fakta och nyheter från VINNOVA. December, Hög tillväxttakt inom svensk life science Den svenska life science-industrin utvecklas positivt ekonomiskt. Tillväxttakten är hög och produktionen har ökat stadigt under de senaste tio åren. Samtidigt har dock antalet anställda inom life science stagnerat. Det visar den ena av två nya VINNOVA-studier kring life science. Life science bioteknik, läkemedel och medicinteknik är en av Sveriges viktigaste exportnäringar. VINNOVA visar i två nya rapporter hur life science-industrin utvecklats i Sverige och hur den står sig mot sina främsta konkurrentländer. I den första studien har VINNOVA, i samarbete med svenska bioregioner, kartlagt life science-företagen i Sverige. Svensk life science-industri består av 617 företag med nästan anställda. Dessutom finns det drygt 200 företag med över anställda som marknadsför och säljer life science-produkter. Industrin är klart dominerad av AstraZeneca, som står för drygt en fjärdedel av de anställda. Life science-industrin består i övrigt av få stora och medelstora företag samt många småföretag. Antalet anställda inom life science i Sverige har knappt förändrats under 2000-talet. De anställda inom de FoU-intensiva bolagen har dock ökat. Den ekonomiska utvecklingen i life science-företagen har varit positiv. Produktionen har ökat stadigt under hela den senaste tioårsperioden. Utvecklingen har varit särskilt god i de FoU-intensiva företagen. Tillväxttakten inom life science-industrin har varit högre än den genomsnittliga tillväxten för övrig industri. I den andra studien har VINNOVA, i samarbete med aktörer inom branschen, analyserat hur life science-industrins förutsättningar ser ut i jämförelse med ett antal av Sveriges främsta konkurrentländer. Många länder genomför kraftfulla åtgärder inom life science för att stärka sin forskningsbas, främja kommersialisering och innovationer samt attrahera investeringar. Nyare länder inom området, som Singapore, Irland och Skottland, har gjort kraftfulla politiska insatser. Danmark ökar ytterligare sin FoU-budget och biovetenskap väntas stå för en stor del av investeringarna. I Storbritannien får den medicinska forskningen en stor andel av de ökande FoU-investeringarna. - Vi har hittills inte sett motsvarande kraftfulla, välkoordinerade och proaktiva satsningar i Sverige. Liknande insatser behövs om vi ska ha möjlighet att hänga med, säger Anna Sandström, VINNOVA. Anna Sandström, VINNOVA, EU:s handlingsplan för miljö Swentec har lämnat en analys till Näringsdepartementet av hur Sverige ska genomföra EU:s miljöhandlingsplan ETAP till Swentec har listat ett 20-tal förslag. VINNOVA nämns i många av dem. Departementet har gett berörda myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på rapporten, vilket VINNOVA gjorde i november. VINNOVAs övergripande synpunkt är att närliggande förslag bör föras samman för att nå tydligare effekter och att fler förslag bör beakta den internationella dimensionen. Bland de förslag som VINNOVA bejakar finns bland annat ett om ökad satsning på teknikupphandling inom hela miljöteknikområdet. VINNOVA lämnade i oktober 2006 en skrivelse till regeringen med förslag om hur Sverige bör utveckla den offentliga upphandlingen och stimulera till mer innovationsupphandling, det vill säga offentlig upphandling inklusive FoU. VINNOVA tar därför gärna en ledande roll i arbetet med att utforma råd och verktyg för innovationsupphandling. VINNOVA ställer sig även bakom att göra en översyn av hela spelregelsystemet, inklusive olika typer av subventioner, där miljönyttan av olika regleringar studeras. Översynen ska ge förslag om hur miljönyttan kan ökas genom regleringar och andra styrmedel. Regelsystem har stor betydelse för samhällets långsiktiga utveckling inom miljö- och energiområdet. Därför är det viktigt att så långt som möjligt belysa relevanta aspekter. VINNOVA vill därför vara med och utforma direktiven för detta arbete. Anna Hallgren, VINNOVA,

2 VINNOVA och IVA gör FoI-framsyn Inför nästa års forsknings- och innovationsproposition samlar sig forskningsfi nansiärer och andra aktörer för att ge synpunkter. VINNOVA och IVA genomför en gemensam forsknings- och innovationsframsyn. Under 2008 lägger regeringen en ny forsknings- och innovationsproposition. Nu samlar sig landets forskningsfinansiärer och de viktigaste aktörerna inom innovationssystemet för att i god tid ge sina synpunkter inför propositionen. VINNOVA och IVA har tillsammans valt att genomföra en Forsknings- och Innovationsframsyn där många av systemets aktörer deltar. Därigenom ökar trovärdigheten och kvaliteten genom gemensamma förslag. Den 7 december hölls det senaste öppna seminariet som framsynen bjudit in till. Temat var Självständiga universitet en väg till ökat entreprenörskap? Arrangemanget kom lägligt eftersom utbildningsminister Lars Leijonborg en vecka tidigare tillsatt en utredning för att komma med förslag om hur friheten för universitet och högskolor ska öka. Forsknings- och innovationsframsynen leds av en styrgrupp där Jan-Eric Sundgren, Senior Vice President på Volvo, är ordförande. Gruppen består dessutom av Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA, Lena Treschow Torell, VD på IVA, Pia Sandvik Wiklund, rektor på Luleå tekniska universitet, Harriet Wallberg- Henriksson, rektor på Karolinska Institutet, Peter Holmqvist, VD på Ireco, och Charlotte Brogren, Vice President på ABB Robotics. Förslagen diskuteras och förankras i tre referensgrupper en akademigrupp, en samhällsgrupp och en näringslivsgrupp. Det finns redan en dialog med regeringen genom att två statssekreterare har deltagit i några av framsynens möten. Projektet ska offentliggöra sina slutresultat vid en konferens i mars En av de tidiga åtgärderna i projektet var att göra omvärldsstudier samt att skapa en faktabas som underlag för de framsynens diskussioner. Det går därför att ganska väl se vilken konkurrenssituation Sverige kommer att befinna sig i 2010, då propositionens förslag kan börja fungera i praktiken. Tre av de hittills fyra underlagsrapporterna har tagits fram inom VINNOVA och dessa presenteras utförligare i andra artiklar av detta nummer av från: VINNOVA. Göran Pagels-Fick, VINNOVA, Utvärdering av fordonsprogram Programrådet för fordonsforskning, PFF, har anlitat Faugert & Co för att genomlysa FoU-program som rör Samverkan för uthållig konkurrenskraft och Gröna bilen. Programmen har tillsammans omsatt cirka tre miljarder kronor under den utvärderade perioden. Rapporten lämnades in i maj 2007 och visar att industrin är nöjd med utbytet av sitt deltagande i programmen. Programmen har främst bidragit till kompetensutveckling av företagens egen personal. Vidare har ökad samverkan mellan företagen och mellan företag och högskolor konstaterats. Arbetssättet har passat högskolorna väl. Rapporten framhåller också att det finns en risk med att forskningsmiljöer görs beroende av medel från dessa program. Den konsolidering av miljöerna som inletts behöver också fortsätta. Inriktningen på stödet till svensk fordonsrelaterad FoU uppges vara mer defensiv och kortsiktig än i internationellt ledande fordonsländer. Hans Pohl, VINNOVA, Nyhetsbrevet från: VINNOVA från: VINNOVA är ett nyhetsbrev som främst tar upp analyser, rapporter och utvärderingar från VINNOVA. Nyhetsbrevet kompletterar därmed tidningen VINNOVAnytt genom att mer ingående beskriva och redogöra för dessa analyser och rapporter. från: VINNOVA finns inte i tryckt form utan endast digitalt. från: VINNOVA Ges ut av: VINNOVA, Stockholm Redaktör: Henrik Brånstad, 2 från: VINNOVA

3 Sverige har ett bra utgångsläge Underlagsrapport till FoI-framsynen VINNOVA har tagit fram en internationell benchmarkingrapport: Forskning och innovation i Sverige - en internationell jämförelse. Rapporten omfattar indikatorbaserade internationella jämförelser av investeringar i forskning, utveckling och innovation respektive resultat av sådana investeringar på vetenskap och innovation. Rapporten visar att Sverige har ett bra utgångsläge. I fråga om de samlade forsknings-, utvecklings- och innovationsinvesteringarna tillhör Sverige ett av de länder som investerar mest i förhållande till landets samlade resurser. I internationell jämförelse är en relativt stor andel av företagen i Sverige involverad i innovationsaktiviteter. Sverige visar också en hög nivå vad gäller samarbete för att generera innovationer. Generellt sett håller svensk forskning en hög vetenskaplig kvalité och svenska forskare är produktiva. Sett till internationell patentering vid USPTO och EPO, så tillhör Sverige de länder med flest antal patent per capita. Det finns dock också en del orosmoln Sedan 2001 visar FoUinvesteringarna i näringslivet en nedåtgående trend. Främst har minskningen ägt rum i den för Sverige så betydelsefulla IKT-sektorn. Under de senare åren märks även en vikande internationell patentering för Sverige. Sedan 2001 har den statliga FoU-finansiering minskat som andel av BNP. Den statliga FoU-finansieringen till näringslivet har också minskat över tiden. Rolf Nilsson, VINNOVA, Nyttan av svenskt deltagande i EU:s ramprogram Utbildningsdepartementet och VINNOVA ordnade den 25 oktober en svensk konferens om nyttan med deltagandet i EU:s ramprogram för forskning, utveckling och demonstration. Konferensen var tänkt som ett inspel till den kommande forskningsoch innovationspropostionen. VINNOVA informerade om en pågående studie, som drivs tillsammans med Vetenskapsrådet, FAS och Formas. Studien ska visa vilka effekter som EUdeltagandet har gett på fyra sektorer och om deltagandet förändrat forskningsagendan vid fem universitet. Lennart Norgren, VINNOVA, eller Gunnel Dreborg, VINNOVA, Är Sverige bra på att använda IT? VINNOVA deltog den 9 november i konferensen scorecard.se. Den handlade om hur bra Sverige är på att använda IT. VINNOVAs bidrag gällde bland annat hur mätetal ska kunna användas för att synliggöra och följa upp framgångsfaktorer för att öka Sveriges konkurrenskraft ur ett IKT-perspektiv. Patrik Sandgren från VINNOVA redovisade en punkt i programmet som gällde om att mäta innovationsgraden i IKT-företag. Patrik Sandgren, VINNOVA, Patrik Statlig FoU-finansiering till näringslivet , löpande priser. Källa: SCB, Forskning och utveckling i företagssektorn 2001, 2003 och 2005 Rapport på engelska VINNOVA-rapporten Behovsmotiverade forskningsprogram i sektoriella innovationssystem som presenterades i förra numret av från: VINNOVA finns nu i en engelsk version Needs-driven R&D Programmes in Sectorial Innovation Systems (VA 2007:15). Lennart Norgren, VINNOVA, från: VINNOVA 3

4 Starka forsknings- och innovationsmiljöer Underlagsrapport till FoI-framsynen VINNOVA ska, tillsammans med forskare på CIND vid Uppsala universitet, studera Sveriges starka forsknings- och innovationsmiljöer. VINNOVA har tillsammans med forskare på CIND (Centrum för studier av innovationer och näringslivsomvandling) vid Uppsala universitet startat ett gemensamt forskningsprojekt kring starka forsknings- och innovationsmiljöer (FoI-miljöer). Samarbetsprojektet, som sträcker sig över tre år, ska vara ett komplement till befintlig klustermetodik genom att istället identifiera FoI-miljöer med utgångspunkt i nationella centrumsatsningar (Centres of Excellence). Projektet utgår från arbetshypotesen att ett centrum är inbäddat i en bredare FoI-miljö som kan identifieras. Genom att identifiera befintliga centrumsatsningar kan de reella FoI-miljöerna mappas. I korthet ska projektet ge svar på: Vilken typ av FoI-miljöer som finns i Sverige (teknologisk och industriell inriktning) Vilken roll som FoI-miljöerna har med avseende på industriell förnyelse (radikal, inkrementell) Vilken volym som de befintliga FoI-miljöerna har (finansiellt, personmässigt) Vilka länkar som finns till näringslivet och internationella FoImiljöer? (samverkan) Projektet har hittills identifierat 120 olika centrumsatsningar i Sverige. Gemensamt för dessa är att de blivit utsedda och finansieras av nationella forskningsfinansiärer. Cirka 40 procent av centrumen har dessutom industriell finansiering. Centrumen kan grupperas i elva tematiska områden där IT & telekom tillsammans med livsvetenskap är de största. Centrumen är dessutom spridda på elva geografiska platser i Sverige med tonvikt på Stockholm och Lund. Patrik Sandgren, VINNOVA, eller Lennart Stenberg, VINNOVA, Nationell policy för forskning och innovation Underlagsrapport till FoI-framsynen En studie av den internationella utvecklingen av politik för forskningsoch innovationssystem stöder sig främst på en modern syn på forskning som en strategisk resurs för samhällsutvecklingen. Det finns några skarpa mönster som dominerar bilden: Forskningens roll att ge bidrag till att skapa ekonomiskt välstånd och till att utveckla förbättrade lösningar på en rad olika samhällsproblem. Det finns två tydliga ambitioner: att öka forskningsfinansieringens andel av BNP och öka nyttiggörandet av forskningen. Det globaliserade kunskapssamhället kräver att nationens forskning håller en kvalitet som konkurrerar om begåvningar, finansiering, idéer, utvecklingskapital och industriell exploatering. Många politiska grepp försöker därför att skapa vetenskaplig excellens, till exempel genom att konkurrensutsätta fakultetsanslag, eller satsa på elituniversitet och graduate schools. Det finns en insikt om att forskning och innovation sker i internationella nätverk. Forskningsoch innovationsmiljöer måste nå en, globalt sett, tydlig kritisk massa för att kunna hävda sig internationellt. Politikerna måste ta ett starkare grepp om forsknings- och innovationspolitikens utveckling för att säkerställa att forskningen levererar de förväntade bidragen till samhällets ekonomi och utveckling. Det sker i flera länder genom att forsknings- och innovationsfrågorna leds av statsminister eller motsvarande i råd där ministrar och ledande representanter för forskning och näringsliv medverkar. Genom att politiken styrs av dessa insikter och åtgärderna domineras av liknande policyelement förskjuts politiken i dessa riktningar. Mer traditionella politiska infallsvinklar, instrument och synsätt på forskningens roll i samhället ges därför mindre uppmärksamhet. Göran Pagels-Fick, VINNOVA, 4 från: VINNOVA

5 VINNOVAs årskonferens 2007 Den 17 oktober 2007 hölls VINNOVAs årskonferens. Temat för konferensen var forskningens effekter på samhället. Med utgångspunkt i den nya rapporten Fokus på effekter: En samlad ansats för effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalys (VINNOVA Analys, VA 2007:14) inledde Göran Marklund och Peter Stern, VINNOVA, med att redovisa arbetet med att mäta effekterna av avslutade och pågående satsningar. Därefter följde en redogörelse för de samhällsvinster som följt av Autolivs forskning inom trafiksäkerhetsområdet, en beskrivning av hur USA satsar på högriskforskning samt hur starkt fokuserad forskning i Umeå på växtområdet ger samhällsnytta. Som avslutning redovisade näringsminister Maud Olofsson sin syn på hur FoU kan bidra till att skapa fler jobb och om villkoren för forskningspolitiken. I anslutning till konferensen hölls det första sammanträdet med den internationella panel som ska vara ett stöd i VINNOVAs arbete med utvärdering och effektanalys. Vid mötet diskuterades bland annat vilken roll panelen ska ha samt resultaten i den rapport om genomförda effektanalysstudier som VINNOVA presenterade på årskonferensen. Panelens består av Connie K.N. Chang, NIST/ATP, USA, Irwin Feller, Pennsylvania State University, USA, Jon Martin Hekland, RCN, Norge, Stefan Kuhlmann, University of Twente, Nederländerna, Jari Romanainen, TEKES, Finland, Stephanie Shipp, NIST/ATP, USA, Michael Stampfer, WWTF, Österrike, Charles W. Wessner, The National Academies, USA, samt Nicholas S. Vonortas, George Washington University, USA. Nästa möte är planerat till maj Även andra aktiviteter är knutna till temat för årskonferensen. VINNOVA bjöds till exempel in till EU:s konferens Turning knowledge into practice i Berlin oktober för att presentera sina erfarenheter av effektanalyser. Konferensen arrangerades av DG Enterprise and Industry och parterna i Imploreprojektet. Torbjörn Winqvist från VINNOVA beskrev analyserna av kompetenscentrumprogrammet och trafiksäkerhetsforskningen Varför de gjordes, vilka resultat de utmynnade i och vad analyserna fått för effekter. VINNOVAs analyser skapar intresse eftersom de är ovanliga genom att beskriva långsiktiga effekter av behovsmotiverad forskning. Det vanliga är att utvärderingar genomförs redan då program håller på att avslutas eller strax därefter. Peter Stern, VINNOVA, Peter Stern, VINNOVA Göran Marklund, VINNOVA Foto: Anette Andersson Foto: Anette Andersson Foto: Krystyna Nilsson Maud Olofsson på VINNOVAs årskonferens från: VINNOVA 5

6 VINNOVA i media, november/december KTH får spinntronikcentrum Ny Teknik, Ett nytt spinntronikcentrum har invigts på KTH. Årets nobelpristagare i fysik, Albert Fert, klippte av det virtuella invigningsbandet. Därmed har forskningen på framtidens elektronik stärkt sina positioner i Sverige. KTH-professorerna Venkat Rao och Lyuba Belova får sex miljoner kronor om året i tre år för att utveckla material och komponenter för spinntronik. Grunden för verksamheten vid Centre of excellence for spintronics är den mangandopade zinkoxid som Rao och professor Börje Johansson upptäckte för fem år sedan. Det halvledande materialet visade sig vara magnetiskt vid rumstemperatur, en egenskap som är lämplig för spinntronik. Bakom det nya centrumet står KTH, VINNOVA och Spintronix AB. De tre parterna delar på finansieringen om 18 miljoner kronor. More women in science top BiotechSweden, nr 11/2007, Half a billion SEK is earmarked by VINNOVA for a seven year project aiming to increase the chances for female researchers to gather experience to improve their further careers, after earning their PhDs. It helps eliminating shortages of the system, says Erik Litborn, VINNOVA. A totally meaningless project, says Agnes Wold, Gothenburg university. VINNMER is the largest effort ever in Sweden to stimulate the career prospects for female researchers. Maria Sunnerhagen is one of the first nine candidates receiving grants from VINNOVA. She is very positive to VINNMER and states that the investment in women postgraduates to qualify as researchers is at the right level. Three Canadian women professors, collaborators of Sunnerhagen, were impressed when they heard about the initiative. There could be lots of strategies to try to get around the imbalance in the technical research sphere, where men are still dominating, but this one is totally new; financially supporting the qualification of women for higher positions. You have to give VIN- NOVA credit for undertaking this effort. Knäckebröd ska stoppa magsår i Kina Dagens Nyheter, Svenska forskare ska genomföra en studie i Kina för att studera om knäckebröd med mjölksyrebakterier kan förebygga magsår. Wasabröd har skapat ett särskilt knäckebröd med fermenterat rågkli och lactobaciller. Hundra personer ska äta 6 8 knäckebrödsskivor per dag plus några rågskorpor. Samtidigt ska de äta den kost de vanligen äter. VINNOVA samordnar projektet i samarbete med forskare från Umeå universitet, Uppsala livsmedelscentrum, SLU samt företagen Wasabröd och Lantmännen. Forskning om arbetsmiljö tar stryk efter nedläggning Dagens Nyheter, När regeringen lade ned Arbetslivsinstitutet blev följden att hälften av forskarna idag sysslar med något annat. Det är den traditionella arbetsmiljöforskningen om gifter, buller och vibrationer som drabbats hårdast, säger Kenneth Abrahamsson, programchef på FAS. En rapport beställd av FAS och VINNOVA visar att 140 av ALI:s forskare har lämnat fältet. Många av dem som fortfarande forskar om arbetsmiljöfrågor gör det på sin uppsägningslön. När de pengarna sinar är det långt ifrån säkert att de kan fortsätta. Priser till miljösmarta idéer Dagens Industri, Energisnåla torkskåp och elektriska hybridbåtar. Det är affärsidéerna i två av de tio nystartade företag som belönas med kronor vardera i VINNOVAs och Energimyndighetens tävling Vinn Nu. Miljö och energi genomsyrar många av ansökningarna i den här omgången, vilket självklart är positivt ur klimatsynpunkt, säger Ann-Louise Persson på VINNOVA. Män vet att de stöttas Svenska Dagbladet Företaget PP Polymer har just fått pengar från VIN- NOVA. Men när de var nya för över tio år sedan och sökte pengar från Nutek, gick det sämre. Nu är jag rätt slipad. Jag har lärt mig den manliga världen, konstaterar vd Ann-Christin Paul. Förra året fick företaget finansiering från VINNOVAs Forska&Väx, och Ann-Christin Paul är glad. Det är fantastiskt, det var snabb beslutsgång och sedan fanns pengarna på banken. Vi behöver inte ligga ute med något själva och det var verkligen kompetenta människor på VIN- NOVA. Hon är en kvinna i en bransch av idel män. Jag har anpassat mig till det manliga sättet att göra affärer, så jag bryr mig inte längre. Men det var väldigt positivt att komma till VINNOVA och mötas av en kompetent kvinnlig handläggare. Gräddfi len - nyskummat från näringslivet Affärsvärlden, nr 47/2007, Syns det på dig var du jobbar, undrar Anders Billing i en krönika. Han har under det senaste året studerat människorna i hissen på Mäster Samuelsgatan 56 och roat sig med att gissa på vilken våningsknapp de ska trycka på. Han gör följande analys: Äldre män och kvinnor med avslappnande ansikten och löst sittande kläder i naturfärger VINNOVA-folket (våning 4) / / Fördomar är ju aldrig bra att ha, men ni skulle bli förvånade om ni visste hur ofta jag har rätt. Källa: VINNOVA och Cision 6 från: VINNOVA

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt forskning innovation tillväxt #3 juni 2009 nytt Ordförandeskapet lyfter svensk forskning Flaggskepp ska göra Östersjöregionen ledande Årskonferens i möjligheternas tecken Har medicin för läkemedelsindustrin

Läs mer

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik Vinnova Analys VA 2009:18 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Titel: Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel,

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039 Årsredovisning 2008 Dnr 2008-04039 2 Innehållsförteckning 1. GD HAR ORDET... 5 2. RESULTATREDOVISNING... 7 2.1 Versamhetsstyrning... 13 2.1.1 Politikområde Forskningspolitik... 13 2.1.1.1 Verksamhetsområde

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Forskning och Innovation i Sverige en internationell jämförelse

Forskning och Innovation i Sverige en internationell jämförelse Forskning och Innovation i en internationell jämförelse Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 1. Inledning 7 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco

forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

VR 2011:01. Hundra år av erfarenhet

VR 2011:01. Hundra år av erfarenhet V I N N O V A R a p p or t VR 2011:01 Hundra år av erfarenhet Lärdomar från VINNVÄXT 2001-2011 P e t e r K e m p in s k y, J an San d r e d & Dan Sj ö g r e n Titel : Hundra år av erfarenhet - Lärdomar

Läs mer

På jakt efter nya biomarkörer

På jakt efter nya biomarkörer f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #3 juni 2007 nytt Maximal styrka i minimal motor Energiforskning som erövrar havets krafter Miljöforskning kräver systemtänkande På jakt efter nya

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

VINNOVA hjälper skapa affärer av forskning

VINNOVA hjälper skapa affärer av forskning DennA t emat i D n ing ä r e n A n nons f rån n e xtm e D i A Det vi gör ska vara av riktig världsklass med objektiva mått mätt Leif Johansson, ordfö rande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Det

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt VATTEN ur luft SOLVÄRMEPANELER OCH KONDENSERINGSTEKNIK GER TILLGÅNG TILL VATTEN Ö V E R A L LT. Avgifter gör nytta ENLIGT JONAS ELIASSON BLEV NYTTAN AV

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft

Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Svar Direkt 2015:13 Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft Tillväxtanalys har studerat Storbritanniens, Nederländernas och Tysklands insatser för att lösa aktuella och framtida utmaningar

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer