Hög tillväxttakt inom svensk life science

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög tillväxttakt inom svensk life science"

Transkript

1 från: VINNOVA Fakta och nyheter från VINNOVA. December, Hög tillväxttakt inom svensk life science Den svenska life science-industrin utvecklas positivt ekonomiskt. Tillväxttakten är hög och produktionen har ökat stadigt under de senaste tio åren. Samtidigt har dock antalet anställda inom life science stagnerat. Det visar den ena av två nya VINNOVA-studier kring life science. Life science bioteknik, läkemedel och medicinteknik är en av Sveriges viktigaste exportnäringar. VINNOVA visar i två nya rapporter hur life science-industrin utvecklats i Sverige och hur den står sig mot sina främsta konkurrentländer. I den första studien har VINNOVA, i samarbete med svenska bioregioner, kartlagt life science-företagen i Sverige. Svensk life science-industri består av 617 företag med nästan anställda. Dessutom finns det drygt 200 företag med över anställda som marknadsför och säljer life science-produkter. Industrin är klart dominerad av AstraZeneca, som står för drygt en fjärdedel av de anställda. Life science-industrin består i övrigt av få stora och medelstora företag samt många småföretag. Antalet anställda inom life science i Sverige har knappt förändrats under 2000-talet. De anställda inom de FoU-intensiva bolagen har dock ökat. Den ekonomiska utvecklingen i life science-företagen har varit positiv. Produktionen har ökat stadigt under hela den senaste tioårsperioden. Utvecklingen har varit särskilt god i de FoU-intensiva företagen. Tillväxttakten inom life science-industrin har varit högre än den genomsnittliga tillväxten för övrig industri. I den andra studien har VINNOVA, i samarbete med aktörer inom branschen, analyserat hur life science-industrins förutsättningar ser ut i jämförelse med ett antal av Sveriges främsta konkurrentländer. Många länder genomför kraftfulla åtgärder inom life science för att stärka sin forskningsbas, främja kommersialisering och innovationer samt attrahera investeringar. Nyare länder inom området, som Singapore, Irland och Skottland, har gjort kraftfulla politiska insatser. Danmark ökar ytterligare sin FoU-budget och biovetenskap väntas stå för en stor del av investeringarna. I Storbritannien får den medicinska forskningen en stor andel av de ökande FoU-investeringarna. - Vi har hittills inte sett motsvarande kraftfulla, välkoordinerade och proaktiva satsningar i Sverige. Liknande insatser behövs om vi ska ha möjlighet att hänga med, säger Anna Sandström, VINNOVA. Anna Sandström, VINNOVA, EU:s handlingsplan för miljö Swentec har lämnat en analys till Näringsdepartementet av hur Sverige ska genomföra EU:s miljöhandlingsplan ETAP till Swentec har listat ett 20-tal förslag. VINNOVA nämns i många av dem. Departementet har gett berörda myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på rapporten, vilket VINNOVA gjorde i november. VINNOVAs övergripande synpunkt är att närliggande förslag bör föras samman för att nå tydligare effekter och att fler förslag bör beakta den internationella dimensionen. Bland de förslag som VINNOVA bejakar finns bland annat ett om ökad satsning på teknikupphandling inom hela miljöteknikområdet. VINNOVA lämnade i oktober 2006 en skrivelse till regeringen med förslag om hur Sverige bör utveckla den offentliga upphandlingen och stimulera till mer innovationsupphandling, det vill säga offentlig upphandling inklusive FoU. VINNOVA tar därför gärna en ledande roll i arbetet med att utforma råd och verktyg för innovationsupphandling. VINNOVA ställer sig även bakom att göra en översyn av hela spelregelsystemet, inklusive olika typer av subventioner, där miljönyttan av olika regleringar studeras. Översynen ska ge förslag om hur miljönyttan kan ökas genom regleringar och andra styrmedel. Regelsystem har stor betydelse för samhällets långsiktiga utveckling inom miljö- och energiområdet. Därför är det viktigt att så långt som möjligt belysa relevanta aspekter. VINNOVA vill därför vara med och utforma direktiven för detta arbete. Anna Hallgren, VINNOVA,

2 VINNOVA och IVA gör FoI-framsyn Inför nästa års forsknings- och innovationsproposition samlar sig forskningsfi nansiärer och andra aktörer för att ge synpunkter. VINNOVA och IVA genomför en gemensam forsknings- och innovationsframsyn. Under 2008 lägger regeringen en ny forsknings- och innovationsproposition. Nu samlar sig landets forskningsfinansiärer och de viktigaste aktörerna inom innovationssystemet för att i god tid ge sina synpunkter inför propositionen. VINNOVA och IVA har tillsammans valt att genomföra en Forsknings- och Innovationsframsyn där många av systemets aktörer deltar. Därigenom ökar trovärdigheten och kvaliteten genom gemensamma förslag. Den 7 december hölls det senaste öppna seminariet som framsynen bjudit in till. Temat var Självständiga universitet en väg till ökat entreprenörskap? Arrangemanget kom lägligt eftersom utbildningsminister Lars Leijonborg en vecka tidigare tillsatt en utredning för att komma med förslag om hur friheten för universitet och högskolor ska öka. Forsknings- och innovationsframsynen leds av en styrgrupp där Jan-Eric Sundgren, Senior Vice President på Volvo, är ordförande. Gruppen består dessutom av Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA, Lena Treschow Torell, VD på IVA, Pia Sandvik Wiklund, rektor på Luleå tekniska universitet, Harriet Wallberg- Henriksson, rektor på Karolinska Institutet, Peter Holmqvist, VD på Ireco, och Charlotte Brogren, Vice President på ABB Robotics. Förslagen diskuteras och förankras i tre referensgrupper en akademigrupp, en samhällsgrupp och en näringslivsgrupp. Det finns redan en dialog med regeringen genom att två statssekreterare har deltagit i några av framsynens möten. Projektet ska offentliggöra sina slutresultat vid en konferens i mars En av de tidiga åtgärderna i projektet var att göra omvärldsstudier samt att skapa en faktabas som underlag för de framsynens diskussioner. Det går därför att ganska väl se vilken konkurrenssituation Sverige kommer att befinna sig i 2010, då propositionens förslag kan börja fungera i praktiken. Tre av de hittills fyra underlagsrapporterna har tagits fram inom VINNOVA och dessa presenteras utförligare i andra artiklar av detta nummer av från: VINNOVA. Göran Pagels-Fick, VINNOVA, Utvärdering av fordonsprogram Programrådet för fordonsforskning, PFF, har anlitat Faugert & Co för att genomlysa FoU-program som rör Samverkan för uthållig konkurrenskraft och Gröna bilen. Programmen har tillsammans omsatt cirka tre miljarder kronor under den utvärderade perioden. Rapporten lämnades in i maj 2007 och visar att industrin är nöjd med utbytet av sitt deltagande i programmen. Programmen har främst bidragit till kompetensutveckling av företagens egen personal. Vidare har ökad samverkan mellan företagen och mellan företag och högskolor konstaterats. Arbetssättet har passat högskolorna väl. Rapporten framhåller också att det finns en risk med att forskningsmiljöer görs beroende av medel från dessa program. Den konsolidering av miljöerna som inletts behöver också fortsätta. Inriktningen på stödet till svensk fordonsrelaterad FoU uppges vara mer defensiv och kortsiktig än i internationellt ledande fordonsländer. Hans Pohl, VINNOVA, Nyhetsbrevet från: VINNOVA från: VINNOVA är ett nyhetsbrev som främst tar upp analyser, rapporter och utvärderingar från VINNOVA. Nyhetsbrevet kompletterar därmed tidningen VINNOVAnytt genom att mer ingående beskriva och redogöra för dessa analyser och rapporter. från: VINNOVA finns inte i tryckt form utan endast digitalt. från: VINNOVA Ges ut av: VINNOVA, Stockholm Redaktör: Henrik Brånstad, 2 från: VINNOVA

3 Sverige har ett bra utgångsläge Underlagsrapport till FoI-framsynen VINNOVA har tagit fram en internationell benchmarkingrapport: Forskning och innovation i Sverige - en internationell jämförelse. Rapporten omfattar indikatorbaserade internationella jämförelser av investeringar i forskning, utveckling och innovation respektive resultat av sådana investeringar på vetenskap och innovation. Rapporten visar att Sverige har ett bra utgångsläge. I fråga om de samlade forsknings-, utvecklings- och innovationsinvesteringarna tillhör Sverige ett av de länder som investerar mest i förhållande till landets samlade resurser. I internationell jämförelse är en relativt stor andel av företagen i Sverige involverad i innovationsaktiviteter. Sverige visar också en hög nivå vad gäller samarbete för att generera innovationer. Generellt sett håller svensk forskning en hög vetenskaplig kvalité och svenska forskare är produktiva. Sett till internationell patentering vid USPTO och EPO, så tillhör Sverige de länder med flest antal patent per capita. Det finns dock också en del orosmoln Sedan 2001 visar FoUinvesteringarna i näringslivet en nedåtgående trend. Främst har minskningen ägt rum i den för Sverige så betydelsefulla IKT-sektorn. Under de senare åren märks även en vikande internationell patentering för Sverige. Sedan 2001 har den statliga FoU-finansiering minskat som andel av BNP. Den statliga FoU-finansieringen till näringslivet har också minskat över tiden. Rolf Nilsson, VINNOVA, Nyttan av svenskt deltagande i EU:s ramprogram Utbildningsdepartementet och VINNOVA ordnade den 25 oktober en svensk konferens om nyttan med deltagandet i EU:s ramprogram för forskning, utveckling och demonstration. Konferensen var tänkt som ett inspel till den kommande forskningsoch innovationspropostionen. VINNOVA informerade om en pågående studie, som drivs tillsammans med Vetenskapsrådet, FAS och Formas. Studien ska visa vilka effekter som EUdeltagandet har gett på fyra sektorer och om deltagandet förändrat forskningsagendan vid fem universitet. Lennart Norgren, VINNOVA, eller Gunnel Dreborg, VINNOVA, Är Sverige bra på att använda IT? VINNOVA deltog den 9 november i konferensen scorecard.se. Den handlade om hur bra Sverige är på att använda IT. VINNOVAs bidrag gällde bland annat hur mätetal ska kunna användas för att synliggöra och följa upp framgångsfaktorer för att öka Sveriges konkurrenskraft ur ett IKT-perspektiv. Patrik Sandgren från VINNOVA redovisade en punkt i programmet som gällde om att mäta innovationsgraden i IKT-företag. Patrik Sandgren, VINNOVA, Patrik Statlig FoU-finansiering till näringslivet , löpande priser. Källa: SCB, Forskning och utveckling i företagssektorn 2001, 2003 och 2005 Rapport på engelska VINNOVA-rapporten Behovsmotiverade forskningsprogram i sektoriella innovationssystem som presenterades i förra numret av från: VINNOVA finns nu i en engelsk version Needs-driven R&D Programmes in Sectorial Innovation Systems (VA 2007:15). Lennart Norgren, VINNOVA, från: VINNOVA 3

4 Starka forsknings- och innovationsmiljöer Underlagsrapport till FoI-framsynen VINNOVA ska, tillsammans med forskare på CIND vid Uppsala universitet, studera Sveriges starka forsknings- och innovationsmiljöer. VINNOVA har tillsammans med forskare på CIND (Centrum för studier av innovationer och näringslivsomvandling) vid Uppsala universitet startat ett gemensamt forskningsprojekt kring starka forsknings- och innovationsmiljöer (FoI-miljöer). Samarbetsprojektet, som sträcker sig över tre år, ska vara ett komplement till befintlig klustermetodik genom att istället identifiera FoI-miljöer med utgångspunkt i nationella centrumsatsningar (Centres of Excellence). Projektet utgår från arbetshypotesen att ett centrum är inbäddat i en bredare FoI-miljö som kan identifieras. Genom att identifiera befintliga centrumsatsningar kan de reella FoI-miljöerna mappas. I korthet ska projektet ge svar på: Vilken typ av FoI-miljöer som finns i Sverige (teknologisk och industriell inriktning) Vilken roll som FoI-miljöerna har med avseende på industriell förnyelse (radikal, inkrementell) Vilken volym som de befintliga FoI-miljöerna har (finansiellt, personmässigt) Vilka länkar som finns till näringslivet och internationella FoImiljöer? (samverkan) Projektet har hittills identifierat 120 olika centrumsatsningar i Sverige. Gemensamt för dessa är att de blivit utsedda och finansieras av nationella forskningsfinansiärer. Cirka 40 procent av centrumen har dessutom industriell finansiering. Centrumen kan grupperas i elva tematiska områden där IT & telekom tillsammans med livsvetenskap är de största. Centrumen är dessutom spridda på elva geografiska platser i Sverige med tonvikt på Stockholm och Lund. Patrik Sandgren, VINNOVA, eller Lennart Stenberg, VINNOVA, Nationell policy för forskning och innovation Underlagsrapport till FoI-framsynen En studie av den internationella utvecklingen av politik för forskningsoch innovationssystem stöder sig främst på en modern syn på forskning som en strategisk resurs för samhällsutvecklingen. Det finns några skarpa mönster som dominerar bilden: Forskningens roll att ge bidrag till att skapa ekonomiskt välstånd och till att utveckla förbättrade lösningar på en rad olika samhällsproblem. Det finns två tydliga ambitioner: att öka forskningsfinansieringens andel av BNP och öka nyttiggörandet av forskningen. Det globaliserade kunskapssamhället kräver att nationens forskning håller en kvalitet som konkurrerar om begåvningar, finansiering, idéer, utvecklingskapital och industriell exploatering. Många politiska grepp försöker därför att skapa vetenskaplig excellens, till exempel genom att konkurrensutsätta fakultetsanslag, eller satsa på elituniversitet och graduate schools. Det finns en insikt om att forskning och innovation sker i internationella nätverk. Forskningsoch innovationsmiljöer måste nå en, globalt sett, tydlig kritisk massa för att kunna hävda sig internationellt. Politikerna måste ta ett starkare grepp om forsknings- och innovationspolitikens utveckling för att säkerställa att forskningen levererar de förväntade bidragen till samhällets ekonomi och utveckling. Det sker i flera länder genom att forsknings- och innovationsfrågorna leds av statsminister eller motsvarande i råd där ministrar och ledande representanter för forskning och näringsliv medverkar. Genom att politiken styrs av dessa insikter och åtgärderna domineras av liknande policyelement förskjuts politiken i dessa riktningar. Mer traditionella politiska infallsvinklar, instrument och synsätt på forskningens roll i samhället ges därför mindre uppmärksamhet. Göran Pagels-Fick, VINNOVA, 4 från: VINNOVA

5 VINNOVAs årskonferens 2007 Den 17 oktober 2007 hölls VINNOVAs årskonferens. Temat för konferensen var forskningens effekter på samhället. Med utgångspunkt i den nya rapporten Fokus på effekter: En samlad ansats för effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalys (VINNOVA Analys, VA 2007:14) inledde Göran Marklund och Peter Stern, VINNOVA, med att redovisa arbetet med att mäta effekterna av avslutade och pågående satsningar. Därefter följde en redogörelse för de samhällsvinster som följt av Autolivs forskning inom trafiksäkerhetsområdet, en beskrivning av hur USA satsar på högriskforskning samt hur starkt fokuserad forskning i Umeå på växtområdet ger samhällsnytta. Som avslutning redovisade näringsminister Maud Olofsson sin syn på hur FoU kan bidra till att skapa fler jobb och om villkoren för forskningspolitiken. I anslutning till konferensen hölls det första sammanträdet med den internationella panel som ska vara ett stöd i VINNOVAs arbete med utvärdering och effektanalys. Vid mötet diskuterades bland annat vilken roll panelen ska ha samt resultaten i den rapport om genomförda effektanalysstudier som VINNOVA presenterade på årskonferensen. Panelens består av Connie K.N. Chang, NIST/ATP, USA, Irwin Feller, Pennsylvania State University, USA, Jon Martin Hekland, RCN, Norge, Stefan Kuhlmann, University of Twente, Nederländerna, Jari Romanainen, TEKES, Finland, Stephanie Shipp, NIST/ATP, USA, Michael Stampfer, WWTF, Österrike, Charles W. Wessner, The National Academies, USA, samt Nicholas S. Vonortas, George Washington University, USA. Nästa möte är planerat till maj Även andra aktiviteter är knutna till temat för årskonferensen. VINNOVA bjöds till exempel in till EU:s konferens Turning knowledge into practice i Berlin oktober för att presentera sina erfarenheter av effektanalyser. Konferensen arrangerades av DG Enterprise and Industry och parterna i Imploreprojektet. Torbjörn Winqvist från VINNOVA beskrev analyserna av kompetenscentrumprogrammet och trafiksäkerhetsforskningen Varför de gjordes, vilka resultat de utmynnade i och vad analyserna fått för effekter. VINNOVAs analyser skapar intresse eftersom de är ovanliga genom att beskriva långsiktiga effekter av behovsmotiverad forskning. Det vanliga är att utvärderingar genomförs redan då program håller på att avslutas eller strax därefter. Peter Stern, VINNOVA, Peter Stern, VINNOVA Göran Marklund, VINNOVA Foto: Anette Andersson Foto: Anette Andersson Foto: Krystyna Nilsson Maud Olofsson på VINNOVAs årskonferens från: VINNOVA 5

6 VINNOVA i media, november/december KTH får spinntronikcentrum Ny Teknik, Ett nytt spinntronikcentrum har invigts på KTH. Årets nobelpristagare i fysik, Albert Fert, klippte av det virtuella invigningsbandet. Därmed har forskningen på framtidens elektronik stärkt sina positioner i Sverige. KTH-professorerna Venkat Rao och Lyuba Belova får sex miljoner kronor om året i tre år för att utveckla material och komponenter för spinntronik. Grunden för verksamheten vid Centre of excellence for spintronics är den mangandopade zinkoxid som Rao och professor Börje Johansson upptäckte för fem år sedan. Det halvledande materialet visade sig vara magnetiskt vid rumstemperatur, en egenskap som är lämplig för spinntronik. Bakom det nya centrumet står KTH, VINNOVA och Spintronix AB. De tre parterna delar på finansieringen om 18 miljoner kronor. More women in science top BiotechSweden, nr 11/2007, Half a billion SEK is earmarked by VINNOVA for a seven year project aiming to increase the chances for female researchers to gather experience to improve their further careers, after earning their PhDs. It helps eliminating shortages of the system, says Erik Litborn, VINNOVA. A totally meaningless project, says Agnes Wold, Gothenburg university. VINNMER is the largest effort ever in Sweden to stimulate the career prospects for female researchers. Maria Sunnerhagen is one of the first nine candidates receiving grants from VINNOVA. She is very positive to VINNMER and states that the investment in women postgraduates to qualify as researchers is at the right level. Three Canadian women professors, collaborators of Sunnerhagen, were impressed when they heard about the initiative. There could be lots of strategies to try to get around the imbalance in the technical research sphere, where men are still dominating, but this one is totally new; financially supporting the qualification of women for higher positions. You have to give VIN- NOVA credit for undertaking this effort. Knäckebröd ska stoppa magsår i Kina Dagens Nyheter, Svenska forskare ska genomföra en studie i Kina för att studera om knäckebröd med mjölksyrebakterier kan förebygga magsår. Wasabröd har skapat ett särskilt knäckebröd med fermenterat rågkli och lactobaciller. Hundra personer ska äta 6 8 knäckebrödsskivor per dag plus några rågskorpor. Samtidigt ska de äta den kost de vanligen äter. VINNOVA samordnar projektet i samarbete med forskare från Umeå universitet, Uppsala livsmedelscentrum, SLU samt företagen Wasabröd och Lantmännen. Forskning om arbetsmiljö tar stryk efter nedläggning Dagens Nyheter, När regeringen lade ned Arbetslivsinstitutet blev följden att hälften av forskarna idag sysslar med något annat. Det är den traditionella arbetsmiljöforskningen om gifter, buller och vibrationer som drabbats hårdast, säger Kenneth Abrahamsson, programchef på FAS. En rapport beställd av FAS och VINNOVA visar att 140 av ALI:s forskare har lämnat fältet. Många av dem som fortfarande forskar om arbetsmiljöfrågor gör det på sin uppsägningslön. När de pengarna sinar är det långt ifrån säkert att de kan fortsätta. Priser till miljösmarta idéer Dagens Industri, Energisnåla torkskåp och elektriska hybridbåtar. Det är affärsidéerna i två av de tio nystartade företag som belönas med kronor vardera i VINNOVAs och Energimyndighetens tävling Vinn Nu. Miljö och energi genomsyrar många av ansökningarna i den här omgången, vilket självklart är positivt ur klimatsynpunkt, säger Ann-Louise Persson på VINNOVA. Män vet att de stöttas Svenska Dagbladet Företaget PP Polymer har just fått pengar från VIN- NOVA. Men när de var nya för över tio år sedan och sökte pengar från Nutek, gick det sämre. Nu är jag rätt slipad. Jag har lärt mig den manliga världen, konstaterar vd Ann-Christin Paul. Förra året fick företaget finansiering från VINNOVAs Forska&Väx, och Ann-Christin Paul är glad. Det är fantastiskt, det var snabb beslutsgång och sedan fanns pengarna på banken. Vi behöver inte ligga ute med något själva och det var verkligen kompetenta människor på VIN- NOVA. Hon är en kvinna i en bransch av idel män. Jag har anpassat mig till det manliga sättet att göra affärer, så jag bryr mig inte längre. Men det var väldigt positivt att komma till VINNOVA och mötas av en kompetent kvinnlig handläggare. Gräddfi len - nyskummat från näringslivet Affärsvärlden, nr 47/2007, Syns det på dig var du jobbar, undrar Anders Billing i en krönika. Han har under det senaste året studerat människorna i hissen på Mäster Samuelsgatan 56 och roat sig med att gissa på vilken våningsknapp de ska trycka på. Han gör följande analys: Äldre män och kvinnor med avslappnande ansikten och löst sittande kläder i naturfärger VINNOVA-folket (våning 4) / / Fördomar är ju aldrig bra att ha, men ni skulle bli förvånade om ni visste hur ofta jag har rätt. Källa: VINNOVA och Cision 6 från: VINNOVA

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Ett ESS i rockärmen för näringslivet. Henrik Andersson

Ett ESS i rockärmen för näringslivet. Henrik Andersson Ett ESS i rockärmen för näringslivet Henrik Andersson Vi gör Sydsverige till en bättre plats för företagen Lobbying Affärsservice Nätverk Utväxlingen av ESS OBS: denna tillväxt är beroende av att innovationssystemet

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 11 02 Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Akademins bidrag till industriell omvandling

Akademins bidrag till industriell omvandling Akademins bidrag till industriell omvandling från den svenska paradoxen till akademins många bidrag till olika innovationssystems dynamik Staffan Jacobsson Professor i forsknings- och teknikpolitik Energi

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

Organisation. Globaliseringsrådet. Advisory Board. Kansli. Konferenser, workshops, mötesplatser. RK Underlag

Organisation. Globaliseringsrådet. Advisory Board. Kansli. Konferenser, workshops, mötesplatser. RK Underlag Organisation Globaliseringsrådet Kansli Advisory Board Konferenser, workshops, mötesplatser RK Underlag Nationella expertgrupper Rapporter (www.regeringen.se/globaliseringsradet) RK Övriga Globaliseringsrådets

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet

DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet DN Debatt. Så kan Sverige bli ledande nation i resurseffektivitet IVA:s debattartikel inom cirkulär ekonomi 2016 04 30 Återvinningen från textil tillbaka till textil är obetydlig i dag. Ny rapport. Det

Läs mer

Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder

Läs mer

Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008

Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008 Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008 1. Inledning Regeringens kommande forskningsproposition för perioden 2005-2008 kan komma att bli ett ställningstagande för forskning

Läs mer

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead Regional growth through dynamic innovation systems Moa Eklund Energimyndigheten 28 april 2017 Först kort om Vinnova Om Vinnova 200 anställda Stockholm,

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne

En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY En regional politik för innovation och omvandling: lärdomar från Skåne Jerker Moodysson CIRCLE, Lunds universitet VRI samling, Tromsø,

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan!

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan! Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013 Tack för din medverkan! Jan Björklund, vice statsminister, utbildningsminister, FP Sjukvårdens effektivitetskrav gör att forskningen ofta kommer på undantag, och det

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt. Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009

Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt. Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009 Bioteknikbranschen innovation, värdekedjor och tillväxt Henrik Mattsson Ekonomisk geografi HT 2009 Föreläsningens teman Den globala bioteknikbranschen Svensk bioteknik Produktutveckling och värdekedjor

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Deltagarfrågor och kommentarer vid VINNOVAs årskonferens 2007

Deltagarfrågor och kommentarer vid VINNOVAs årskonferens 2007 Deltagarfrågor och kommentarer vid VINNOVAs årskonferens 2007 Vid konferensen var deltagarna placerade i grupper vid runda bord. På varje bord stod en dator genom vilken deltagarna löpande hade möjlighet

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Mer än 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006 Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006 rapportering av sektorsansvaret 2006 INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Nuteks sektorsansvar 4 - Omfattning och ambitionsnivå 3 Nuteks rapportering

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Forskning och innovation utvecklar Sverige

Motion till riksdagen 2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Forskning och innovation utvecklar Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Forskning och innovation utvecklar Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Näringslivets syn på FoU och innovationer

Näringslivets syn på FoU och innovationer Näringslivets syn på FoU och innovationer Utgångspunkter Forskning- och innovationsfrågorna är centrala för näringslivets utvecklingskraft. Nära relationer till akademin tillgång till kompetens och kunskap

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Kan digitalisering och Industri 4.0 bidra till innovationsförmåga i svensk industri? Björn O. Nilsson, IVA 7 november 2016

Kan digitalisering och Industri 4.0 bidra till innovationsförmåga i svensk industri? Björn O. Nilsson, IVA 7 november 2016 Kan digitalisering och Industri 4.0 bidra till innovationsförmåga i svensk industri? Björn O. Nilsson, IVA 7 november 2016 Svar på frågan Digitaliseringens möjligheter i industrin Industry 4.0 och Smart

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan KSLA 2016-12-09 Ingrid Petersson Generaldirektör Formas Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad Vetenskaplig

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2009

VINNOVAs Årskonferens 2009 HÅLLBAR TILLVÄXT I GLOBAL KRIS VINNOVAs Årskonferens 2009 Sverige står inför stora utmaningar. Den snabba vändningen i världsekonomin har gett en lågkonjunktur som kan bli djup och långvarig. Sveriges

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Lägesrapport 2008 Agneta Dreber 081124 2005 2006 2007 2008 Industriforskningsinstitut Teknikcollege Ingenjörsutbildning Dialog

Läs mer

Lägesrapport Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Lägesrapport Sveriges satsningar på medicinsk forskning Lägesrapport 2016 Sveriges satsningar på medicinsk forskning Juni 2016 Copyright 2016 Forska!Sverige www.forskasverige.se 2 Förord Det finns saker som allmänhet, politiker och profession verkar vara överens

Läs mer

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi 2012 09 18 Sveriges Kommuner och Landsting Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet VINNOVA Västerås stad Innovationsupphandling VINNOVA Upphandlingsstödet

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

myt eller verklighet..

myt eller verklighet.. Behöver vi innovation?!? Bild 1 Forskningsdebatten myt eller verklighet.. Bild 2 1 Myt 1, Innovation är ett buzzword och inte så viktigt Innovation är helt avgörande för tillväxt, jobb och konkurrenskraft!

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen 2016

SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen 2016 Att: Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten u.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2015-10-30 SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen 2016 Intro: En forskningspolitik som stärker

Läs mer

Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning. Sveriges starkaste forskningsuniversitet Utbildning Forskning - Innovation

Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning. Sveriges starkaste forskningsuniversitet Utbildning Forskning - Innovation Verksamhet 2009: ca 6 miljarder SEK ca 1/3 utbildning och 2/3 forskning Sveriges starkaste forskningsuniversitet Utbildning Forskning - Innovation Ny universitetsledning 2009 Per Eriksson rektor Eva Åkesson

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/3 Rikard Forslid, Stockholms universitet Karen Helene Ulltveit-Moe, Oslo universitet Den svenska fordonsindustrin

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science?

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science? Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science? Rundabordsdiskussion med 24 viktiga forskningsaktörer och beslutsfattare Arrangör: BiogenIdec Datum: 5 juli 2012 Plats: Almedalen Moderator: Linda

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2014 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2014 Förord Sveriges regering har uttryckt ett mål om att de samlade investeringarna i forskning och

Läs mer