Hög tillväxttakt inom svensk life science

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög tillväxttakt inom svensk life science"

Transkript

1 från: VINNOVA Fakta och nyheter från VINNOVA. December, Hög tillväxttakt inom svensk life science Den svenska life science-industrin utvecklas positivt ekonomiskt. Tillväxttakten är hög och produktionen har ökat stadigt under de senaste tio åren. Samtidigt har dock antalet anställda inom life science stagnerat. Det visar den ena av två nya VINNOVA-studier kring life science. Life science bioteknik, läkemedel och medicinteknik är en av Sveriges viktigaste exportnäringar. VINNOVA visar i två nya rapporter hur life science-industrin utvecklats i Sverige och hur den står sig mot sina främsta konkurrentländer. I den första studien har VINNOVA, i samarbete med svenska bioregioner, kartlagt life science-företagen i Sverige. Svensk life science-industri består av 617 företag med nästan anställda. Dessutom finns det drygt 200 företag med över anställda som marknadsför och säljer life science-produkter. Industrin är klart dominerad av AstraZeneca, som står för drygt en fjärdedel av de anställda. Life science-industrin består i övrigt av få stora och medelstora företag samt många småföretag. Antalet anställda inom life science i Sverige har knappt förändrats under 2000-talet. De anställda inom de FoU-intensiva bolagen har dock ökat. Den ekonomiska utvecklingen i life science-företagen har varit positiv. Produktionen har ökat stadigt under hela den senaste tioårsperioden. Utvecklingen har varit särskilt god i de FoU-intensiva företagen. Tillväxttakten inom life science-industrin har varit högre än den genomsnittliga tillväxten för övrig industri. I den andra studien har VINNOVA, i samarbete med aktörer inom branschen, analyserat hur life science-industrins förutsättningar ser ut i jämförelse med ett antal av Sveriges främsta konkurrentländer. Många länder genomför kraftfulla åtgärder inom life science för att stärka sin forskningsbas, främja kommersialisering och innovationer samt attrahera investeringar. Nyare länder inom området, som Singapore, Irland och Skottland, har gjort kraftfulla politiska insatser. Danmark ökar ytterligare sin FoU-budget och biovetenskap väntas stå för en stor del av investeringarna. I Storbritannien får den medicinska forskningen en stor andel av de ökande FoU-investeringarna. - Vi har hittills inte sett motsvarande kraftfulla, välkoordinerade och proaktiva satsningar i Sverige. Liknande insatser behövs om vi ska ha möjlighet att hänga med, säger Anna Sandström, VINNOVA. Anna Sandström, VINNOVA, EU:s handlingsplan för miljö Swentec har lämnat en analys till Näringsdepartementet av hur Sverige ska genomföra EU:s miljöhandlingsplan ETAP till Swentec har listat ett 20-tal förslag. VINNOVA nämns i många av dem. Departementet har gett berörda myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på rapporten, vilket VINNOVA gjorde i november. VINNOVAs övergripande synpunkt är att närliggande förslag bör föras samman för att nå tydligare effekter och att fler förslag bör beakta den internationella dimensionen. Bland de förslag som VINNOVA bejakar finns bland annat ett om ökad satsning på teknikupphandling inom hela miljöteknikområdet. VINNOVA lämnade i oktober 2006 en skrivelse till regeringen med förslag om hur Sverige bör utveckla den offentliga upphandlingen och stimulera till mer innovationsupphandling, det vill säga offentlig upphandling inklusive FoU. VINNOVA tar därför gärna en ledande roll i arbetet med att utforma råd och verktyg för innovationsupphandling. VINNOVA ställer sig även bakom att göra en översyn av hela spelregelsystemet, inklusive olika typer av subventioner, där miljönyttan av olika regleringar studeras. Översynen ska ge förslag om hur miljönyttan kan ökas genom regleringar och andra styrmedel. Regelsystem har stor betydelse för samhällets långsiktiga utveckling inom miljö- och energiområdet. Därför är det viktigt att så långt som möjligt belysa relevanta aspekter. VINNOVA vill därför vara med och utforma direktiven för detta arbete. Anna Hallgren, VINNOVA,

2 VINNOVA och IVA gör FoI-framsyn Inför nästa års forsknings- och innovationsproposition samlar sig forskningsfi nansiärer och andra aktörer för att ge synpunkter. VINNOVA och IVA genomför en gemensam forsknings- och innovationsframsyn. Under 2008 lägger regeringen en ny forsknings- och innovationsproposition. Nu samlar sig landets forskningsfinansiärer och de viktigaste aktörerna inom innovationssystemet för att i god tid ge sina synpunkter inför propositionen. VINNOVA och IVA har tillsammans valt att genomföra en Forsknings- och Innovationsframsyn där många av systemets aktörer deltar. Därigenom ökar trovärdigheten och kvaliteten genom gemensamma förslag. Den 7 december hölls det senaste öppna seminariet som framsynen bjudit in till. Temat var Självständiga universitet en väg till ökat entreprenörskap? Arrangemanget kom lägligt eftersom utbildningsminister Lars Leijonborg en vecka tidigare tillsatt en utredning för att komma med förslag om hur friheten för universitet och högskolor ska öka. Forsknings- och innovationsframsynen leds av en styrgrupp där Jan-Eric Sundgren, Senior Vice President på Volvo, är ordförande. Gruppen består dessutom av Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA, Lena Treschow Torell, VD på IVA, Pia Sandvik Wiklund, rektor på Luleå tekniska universitet, Harriet Wallberg- Henriksson, rektor på Karolinska Institutet, Peter Holmqvist, VD på Ireco, och Charlotte Brogren, Vice President på ABB Robotics. Förslagen diskuteras och förankras i tre referensgrupper en akademigrupp, en samhällsgrupp och en näringslivsgrupp. Det finns redan en dialog med regeringen genom att två statssekreterare har deltagit i några av framsynens möten. Projektet ska offentliggöra sina slutresultat vid en konferens i mars En av de tidiga åtgärderna i projektet var att göra omvärldsstudier samt att skapa en faktabas som underlag för de framsynens diskussioner. Det går därför att ganska väl se vilken konkurrenssituation Sverige kommer att befinna sig i 2010, då propositionens förslag kan börja fungera i praktiken. Tre av de hittills fyra underlagsrapporterna har tagits fram inom VINNOVA och dessa presenteras utförligare i andra artiklar av detta nummer av från: VINNOVA. Göran Pagels-Fick, VINNOVA, Utvärdering av fordonsprogram Programrådet för fordonsforskning, PFF, har anlitat Faugert & Co för att genomlysa FoU-program som rör Samverkan för uthållig konkurrenskraft och Gröna bilen. Programmen har tillsammans omsatt cirka tre miljarder kronor under den utvärderade perioden. Rapporten lämnades in i maj 2007 och visar att industrin är nöjd med utbytet av sitt deltagande i programmen. Programmen har främst bidragit till kompetensutveckling av företagens egen personal. Vidare har ökad samverkan mellan företagen och mellan företag och högskolor konstaterats. Arbetssättet har passat högskolorna väl. Rapporten framhåller också att det finns en risk med att forskningsmiljöer görs beroende av medel från dessa program. Den konsolidering av miljöerna som inletts behöver också fortsätta. Inriktningen på stödet till svensk fordonsrelaterad FoU uppges vara mer defensiv och kortsiktig än i internationellt ledande fordonsländer. Hans Pohl, VINNOVA, Nyhetsbrevet från: VINNOVA från: VINNOVA är ett nyhetsbrev som främst tar upp analyser, rapporter och utvärderingar från VINNOVA. Nyhetsbrevet kompletterar därmed tidningen VINNOVAnytt genom att mer ingående beskriva och redogöra för dessa analyser och rapporter. från: VINNOVA finns inte i tryckt form utan endast digitalt. från: VINNOVA Ges ut av: VINNOVA, Stockholm Redaktör: Henrik Brånstad, 2 från: VINNOVA

3 Sverige har ett bra utgångsläge Underlagsrapport till FoI-framsynen VINNOVA har tagit fram en internationell benchmarkingrapport: Forskning och innovation i Sverige - en internationell jämförelse. Rapporten omfattar indikatorbaserade internationella jämförelser av investeringar i forskning, utveckling och innovation respektive resultat av sådana investeringar på vetenskap och innovation. Rapporten visar att Sverige har ett bra utgångsläge. I fråga om de samlade forsknings-, utvecklings- och innovationsinvesteringarna tillhör Sverige ett av de länder som investerar mest i förhållande till landets samlade resurser. I internationell jämförelse är en relativt stor andel av företagen i Sverige involverad i innovationsaktiviteter. Sverige visar också en hög nivå vad gäller samarbete för att generera innovationer. Generellt sett håller svensk forskning en hög vetenskaplig kvalité och svenska forskare är produktiva. Sett till internationell patentering vid USPTO och EPO, så tillhör Sverige de länder med flest antal patent per capita. Det finns dock också en del orosmoln Sedan 2001 visar FoUinvesteringarna i näringslivet en nedåtgående trend. Främst har minskningen ägt rum i den för Sverige så betydelsefulla IKT-sektorn. Under de senare åren märks även en vikande internationell patentering för Sverige. Sedan 2001 har den statliga FoU-finansiering minskat som andel av BNP. Den statliga FoU-finansieringen till näringslivet har också minskat över tiden. Rolf Nilsson, VINNOVA, Nyttan av svenskt deltagande i EU:s ramprogram Utbildningsdepartementet och VINNOVA ordnade den 25 oktober en svensk konferens om nyttan med deltagandet i EU:s ramprogram för forskning, utveckling och demonstration. Konferensen var tänkt som ett inspel till den kommande forskningsoch innovationspropostionen. VINNOVA informerade om en pågående studie, som drivs tillsammans med Vetenskapsrådet, FAS och Formas. Studien ska visa vilka effekter som EUdeltagandet har gett på fyra sektorer och om deltagandet förändrat forskningsagendan vid fem universitet. Lennart Norgren, VINNOVA, eller Gunnel Dreborg, VINNOVA, Är Sverige bra på att använda IT? VINNOVA deltog den 9 november i konferensen scorecard.se. Den handlade om hur bra Sverige är på att använda IT. VINNOVAs bidrag gällde bland annat hur mätetal ska kunna användas för att synliggöra och följa upp framgångsfaktorer för att öka Sveriges konkurrenskraft ur ett IKT-perspektiv. Patrik Sandgren från VINNOVA redovisade en punkt i programmet som gällde om att mäta innovationsgraden i IKT-företag. Patrik Sandgren, VINNOVA, Patrik Statlig FoU-finansiering till näringslivet , löpande priser. Källa: SCB, Forskning och utveckling i företagssektorn 2001, 2003 och 2005 Rapport på engelska VINNOVA-rapporten Behovsmotiverade forskningsprogram i sektoriella innovationssystem som presenterades i förra numret av från: VINNOVA finns nu i en engelsk version Needs-driven R&D Programmes in Sectorial Innovation Systems (VA 2007:15). Lennart Norgren, VINNOVA, från: VINNOVA 3

4 Starka forsknings- och innovationsmiljöer Underlagsrapport till FoI-framsynen VINNOVA ska, tillsammans med forskare på CIND vid Uppsala universitet, studera Sveriges starka forsknings- och innovationsmiljöer. VINNOVA har tillsammans med forskare på CIND (Centrum för studier av innovationer och näringslivsomvandling) vid Uppsala universitet startat ett gemensamt forskningsprojekt kring starka forsknings- och innovationsmiljöer (FoI-miljöer). Samarbetsprojektet, som sträcker sig över tre år, ska vara ett komplement till befintlig klustermetodik genom att istället identifiera FoI-miljöer med utgångspunkt i nationella centrumsatsningar (Centres of Excellence). Projektet utgår från arbetshypotesen att ett centrum är inbäddat i en bredare FoI-miljö som kan identifieras. Genom att identifiera befintliga centrumsatsningar kan de reella FoI-miljöerna mappas. I korthet ska projektet ge svar på: Vilken typ av FoI-miljöer som finns i Sverige (teknologisk och industriell inriktning) Vilken roll som FoI-miljöerna har med avseende på industriell förnyelse (radikal, inkrementell) Vilken volym som de befintliga FoI-miljöerna har (finansiellt, personmässigt) Vilka länkar som finns till näringslivet och internationella FoImiljöer? (samverkan) Projektet har hittills identifierat 120 olika centrumsatsningar i Sverige. Gemensamt för dessa är att de blivit utsedda och finansieras av nationella forskningsfinansiärer. Cirka 40 procent av centrumen har dessutom industriell finansiering. Centrumen kan grupperas i elva tematiska områden där IT & telekom tillsammans med livsvetenskap är de största. Centrumen är dessutom spridda på elva geografiska platser i Sverige med tonvikt på Stockholm och Lund. Patrik Sandgren, VINNOVA, eller Lennart Stenberg, VINNOVA, Nationell policy för forskning och innovation Underlagsrapport till FoI-framsynen En studie av den internationella utvecklingen av politik för forskningsoch innovationssystem stöder sig främst på en modern syn på forskning som en strategisk resurs för samhällsutvecklingen. Det finns några skarpa mönster som dominerar bilden: Forskningens roll att ge bidrag till att skapa ekonomiskt välstånd och till att utveckla förbättrade lösningar på en rad olika samhällsproblem. Det finns två tydliga ambitioner: att öka forskningsfinansieringens andel av BNP och öka nyttiggörandet av forskningen. Det globaliserade kunskapssamhället kräver att nationens forskning håller en kvalitet som konkurrerar om begåvningar, finansiering, idéer, utvecklingskapital och industriell exploatering. Många politiska grepp försöker därför att skapa vetenskaplig excellens, till exempel genom att konkurrensutsätta fakultetsanslag, eller satsa på elituniversitet och graduate schools. Det finns en insikt om att forskning och innovation sker i internationella nätverk. Forskningsoch innovationsmiljöer måste nå en, globalt sett, tydlig kritisk massa för att kunna hävda sig internationellt. Politikerna måste ta ett starkare grepp om forsknings- och innovationspolitikens utveckling för att säkerställa att forskningen levererar de förväntade bidragen till samhällets ekonomi och utveckling. Det sker i flera länder genom att forsknings- och innovationsfrågorna leds av statsminister eller motsvarande i råd där ministrar och ledande representanter för forskning och näringsliv medverkar. Genom att politiken styrs av dessa insikter och åtgärderna domineras av liknande policyelement förskjuts politiken i dessa riktningar. Mer traditionella politiska infallsvinklar, instrument och synsätt på forskningens roll i samhället ges därför mindre uppmärksamhet. Göran Pagels-Fick, VINNOVA, 4 från: VINNOVA

5 VINNOVAs årskonferens 2007 Den 17 oktober 2007 hölls VINNOVAs årskonferens. Temat för konferensen var forskningens effekter på samhället. Med utgångspunkt i den nya rapporten Fokus på effekter: En samlad ansats för effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalys (VINNOVA Analys, VA 2007:14) inledde Göran Marklund och Peter Stern, VINNOVA, med att redovisa arbetet med att mäta effekterna av avslutade och pågående satsningar. Därefter följde en redogörelse för de samhällsvinster som följt av Autolivs forskning inom trafiksäkerhetsområdet, en beskrivning av hur USA satsar på högriskforskning samt hur starkt fokuserad forskning i Umeå på växtområdet ger samhällsnytta. Som avslutning redovisade näringsminister Maud Olofsson sin syn på hur FoU kan bidra till att skapa fler jobb och om villkoren för forskningspolitiken. I anslutning till konferensen hölls det första sammanträdet med den internationella panel som ska vara ett stöd i VINNOVAs arbete med utvärdering och effektanalys. Vid mötet diskuterades bland annat vilken roll panelen ska ha samt resultaten i den rapport om genomförda effektanalysstudier som VINNOVA presenterade på årskonferensen. Panelens består av Connie K.N. Chang, NIST/ATP, USA, Irwin Feller, Pennsylvania State University, USA, Jon Martin Hekland, RCN, Norge, Stefan Kuhlmann, University of Twente, Nederländerna, Jari Romanainen, TEKES, Finland, Stephanie Shipp, NIST/ATP, USA, Michael Stampfer, WWTF, Österrike, Charles W. Wessner, The National Academies, USA, samt Nicholas S. Vonortas, George Washington University, USA. Nästa möte är planerat till maj Även andra aktiviteter är knutna till temat för årskonferensen. VINNOVA bjöds till exempel in till EU:s konferens Turning knowledge into practice i Berlin oktober för att presentera sina erfarenheter av effektanalyser. Konferensen arrangerades av DG Enterprise and Industry och parterna i Imploreprojektet. Torbjörn Winqvist från VINNOVA beskrev analyserna av kompetenscentrumprogrammet och trafiksäkerhetsforskningen Varför de gjordes, vilka resultat de utmynnade i och vad analyserna fått för effekter. VINNOVAs analyser skapar intresse eftersom de är ovanliga genom att beskriva långsiktiga effekter av behovsmotiverad forskning. Det vanliga är att utvärderingar genomförs redan då program håller på att avslutas eller strax därefter. Peter Stern, VINNOVA, Peter Stern, VINNOVA Göran Marklund, VINNOVA Foto: Anette Andersson Foto: Anette Andersson Foto: Krystyna Nilsson Maud Olofsson på VINNOVAs årskonferens från: VINNOVA 5

6 VINNOVA i media, november/december KTH får spinntronikcentrum Ny Teknik, Ett nytt spinntronikcentrum har invigts på KTH. Årets nobelpristagare i fysik, Albert Fert, klippte av det virtuella invigningsbandet. Därmed har forskningen på framtidens elektronik stärkt sina positioner i Sverige. KTH-professorerna Venkat Rao och Lyuba Belova får sex miljoner kronor om året i tre år för att utveckla material och komponenter för spinntronik. Grunden för verksamheten vid Centre of excellence for spintronics är den mangandopade zinkoxid som Rao och professor Börje Johansson upptäckte för fem år sedan. Det halvledande materialet visade sig vara magnetiskt vid rumstemperatur, en egenskap som är lämplig för spinntronik. Bakom det nya centrumet står KTH, VINNOVA och Spintronix AB. De tre parterna delar på finansieringen om 18 miljoner kronor. More women in science top BiotechSweden, nr 11/2007, Half a billion SEK is earmarked by VINNOVA for a seven year project aiming to increase the chances for female researchers to gather experience to improve their further careers, after earning their PhDs. It helps eliminating shortages of the system, says Erik Litborn, VINNOVA. A totally meaningless project, says Agnes Wold, Gothenburg university. VINNMER is the largest effort ever in Sweden to stimulate the career prospects for female researchers. Maria Sunnerhagen is one of the first nine candidates receiving grants from VINNOVA. She is very positive to VINNMER and states that the investment in women postgraduates to qualify as researchers is at the right level. Three Canadian women professors, collaborators of Sunnerhagen, were impressed when they heard about the initiative. There could be lots of strategies to try to get around the imbalance in the technical research sphere, where men are still dominating, but this one is totally new; financially supporting the qualification of women for higher positions. You have to give VIN- NOVA credit for undertaking this effort. Knäckebröd ska stoppa magsår i Kina Dagens Nyheter, Svenska forskare ska genomföra en studie i Kina för att studera om knäckebröd med mjölksyrebakterier kan förebygga magsår. Wasabröd har skapat ett särskilt knäckebröd med fermenterat rågkli och lactobaciller. Hundra personer ska äta 6 8 knäckebrödsskivor per dag plus några rågskorpor. Samtidigt ska de äta den kost de vanligen äter. VINNOVA samordnar projektet i samarbete med forskare från Umeå universitet, Uppsala livsmedelscentrum, SLU samt företagen Wasabröd och Lantmännen. Forskning om arbetsmiljö tar stryk efter nedläggning Dagens Nyheter, När regeringen lade ned Arbetslivsinstitutet blev följden att hälften av forskarna idag sysslar med något annat. Det är den traditionella arbetsmiljöforskningen om gifter, buller och vibrationer som drabbats hårdast, säger Kenneth Abrahamsson, programchef på FAS. En rapport beställd av FAS och VINNOVA visar att 140 av ALI:s forskare har lämnat fältet. Många av dem som fortfarande forskar om arbetsmiljöfrågor gör det på sin uppsägningslön. När de pengarna sinar är det långt ifrån säkert att de kan fortsätta. Priser till miljösmarta idéer Dagens Industri, Energisnåla torkskåp och elektriska hybridbåtar. Det är affärsidéerna i två av de tio nystartade företag som belönas med kronor vardera i VINNOVAs och Energimyndighetens tävling Vinn Nu. Miljö och energi genomsyrar många av ansökningarna i den här omgången, vilket självklart är positivt ur klimatsynpunkt, säger Ann-Louise Persson på VINNOVA. Män vet att de stöttas Svenska Dagbladet Företaget PP Polymer har just fått pengar från VIN- NOVA. Men när de var nya för över tio år sedan och sökte pengar från Nutek, gick det sämre. Nu är jag rätt slipad. Jag har lärt mig den manliga världen, konstaterar vd Ann-Christin Paul. Förra året fick företaget finansiering från VINNOVAs Forska&Väx, och Ann-Christin Paul är glad. Det är fantastiskt, det var snabb beslutsgång och sedan fanns pengarna på banken. Vi behöver inte ligga ute med något själva och det var verkligen kompetenta människor på VIN- NOVA. Hon är en kvinna i en bransch av idel män. Jag har anpassat mig till det manliga sättet att göra affärer, så jag bryr mig inte längre. Men det var väldigt positivt att komma till VINNOVA och mötas av en kompetent kvinnlig handläggare. Gräddfi len - nyskummat från näringslivet Affärsvärlden, nr 47/2007, Syns det på dig var du jobbar, undrar Anders Billing i en krönika. Han har under det senaste året studerat människorna i hissen på Mäster Samuelsgatan 56 och roat sig med att gissa på vilken våningsknapp de ska trycka på. Han gör följande analys: Äldre män och kvinnor med avslappnande ansikten och löst sittande kläder i naturfärger VINNOVA-folket (våning 4) / / Fördomar är ju aldrig bra att ha, men ni skulle bli förvånade om ni visste hur ofta jag har rätt. Källa: VINNOVA och Cision 6 från: VINNOVA

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2009

VINNOVAs Årskonferens 2009 HÅLLBAR TILLVÄXT I GLOBAL KRIS VINNOVAs Årskonferens 2009 Sverige står inför stora utmaningar. Den snabba vändningen i världsekonomin har gett en lågkonjunktur som kan bli djup och långvarig. Sveriges

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Ert dnr: U2007/3095/F Vårt dnr: 8000-106/07 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Kungl. Skogs- och

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

5 Samverkansprogram för forskning och utveckling

5 Samverkansprogram för forskning och utveckling 5 Samverkansprogram för forskning och utveckling Staffan Håkansson, Lennart Elg & Rolf Nilsson Sammanfattning Olikheter mellan sektorer då det gäller kunskapsbehov, innovationssystem och utvecklingslogik

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/3 Rikard Forslid, Stockholms universitet Karen Helene Ulltveit-Moe, Oslo universitet Den svenska fordonsindustrin

Läs mer

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen TEMA Miljöteknik (delar av) Av Anne Nilsson, Naturvetaren nr 9/2006 Ungt forskningsområde på väg att hitta formen Det råder ingen tvekan om att det finns en frodande forskning inom det relativt färska

Läs mer

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning Stiftelsen för Strategisk Forskning Forskning som formar vår framtid Presentation för styrelsen Lars Rask 2008-02-08 1 Stiftelsen för Strategisk Forskning Bildades 1994 Regeringen utarbetade dess stadga,

Läs mer

Att vända motgångar till möjligheter

Att vända motgångar till möjligheter Att vända motgångar till möjligheter En affärsplan för Östersjön med ett svenskt perspektiv 2.7.2014 Sammanfattande perspektiv 1. Kritiskt läge i Östersjön på grund av övergödning, farliga ämnen och överfiske,

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Teknikföretagens policy för högre utbildning

Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagen står för nära hälften av den svenska varuexporten. Därtill är ungefär en tredjedel av tjänsteexporten

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

2 Offentlig FoU-finansiering i Sverige 1981-2012

2 Offentlig FoU-finansiering i Sverige 1981-2012 2 Offentlig FoU-finansiering i Sverige 1981-2012 Rolf Nilsson & Staffan Håkansson Sammanfattning Sverige har sedan början av 1980-talet tillhört de länder i världen där staten, som andel av BNP, satsat

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

SVENSK KONKURRENSKRAFT TILLVÄXT OCH FORSKNING I OUTSOURCINGENS TIDEVARV. H UR BLIR SVERIGE EN VINNARE i den globala ekonomin?

SVENSK KONKURRENSKRAFT TILLVÄXT OCH FORSKNING I OUTSOURCINGENS TIDEVARV. H UR BLIR SVERIGE EN VINNARE i den globala ekonomin? SVENSK KONKURRENSKRAFT TILLVÄXT OCH FORSKNING I OUTSOURCINGENS TIDEVARV H UR BLIR SVERIGE EN VINNARE i den globala ekonomin? Vilka satsningar behövs och var skapas nya arbetstillfällen? Det var frågorna

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen?

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Göran Brulin, ansvarig för lärande utvärdering och följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen 1 Sammanfattning av arbetet hittills: Följeforskning

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Näringsliv och akademi en omöjlig relation? Om innovationspolitikens dolda potential. Tobias Krantz, Christer Bengtsson, Svenskt Näringsliv Juli 2011

Näringsliv och akademi en omöjlig relation? Om innovationspolitikens dolda potential. Tobias Krantz, Christer Bengtsson, Svenskt Näringsliv Juli 2011 Näringsliv och akademi en omöjlig relation? Om innovationspolitikens dolda potential Tobias Krantz, Christer Bengtsson, Juli 0 Dags för förnyelse av svensk forskningspolitik Dags för förnyelse av svensk

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik Vinnova Analys VA 2009:18 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Titel: Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel,

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer