Systematisk teologi och etik: fördjupningskurs 15 hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematisk teologi och etik: fördjupningskurs 15 hp"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET KURSPLAN Systematisk teologi och etik: fördjupningskurs 15 hp Systematic Theology and Ethics: Master Course 15 ECTS Högskolepoäng: 15 Kurskod:1RE088 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Huvudområde: Teologi/Religionsvetenskap Nivå: Avancerad nivå Fördjupning: Masterexamensnivå Betygsgrader: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd Utbildningsområde: Humanistiskt Kursen kan ingå i religionsvetarprogrammet eller teologprogrammet inom delämnet systematisk teologi och etik. 1. Beslut om inrättande Kursen är inrättad av humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen har fastställts att gälla från Reviderad Innehåll Kursens ska ge den studerande möjlighet att få fördjupade kunskaper inom ett valfritt specialområde inom systematisk teologi, etik och religionsfilosofi, samt uppöva färdighet i självständig bearbetning och analys. Inom ramen för kursen väljer den studerande i samråd med examinator en specialisering omfattande 15 högskolepoäng. Förslag på olika fördjupningsområden ges i litteraturlistan (se punkt 8). Även andra fördjupningsområden kan förekomma. 3. Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - redovisa centrala tankegångar i det valda delområdet, - kritiskt jämföra och analysera argumentation inom ett tematiskt område,

2 - kritiskt relatera olika teoretiska positioner till varandra, - analysera och argumentera för olika teoretiska positioners hållningar, både metodiskt och innehållsmässigt. 4. Förkunskapskrav För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap 90 hp, varav minst 30 hp utgörs av systematisk teologi och etik eller motsvarande. 5. Undervisningens uppläggning Undervisningen består av enskild handledning, men litteraturseminarier kan förekomma. 6. Examination Kunskapsredovisning av läskurs sker normalt i form av skriftlig redovisning. Proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. 7. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, Umeå. 8. Kurslitteratur Ett urval på mellan s görs i valt alternativ. A. Samtida systematisk teologi Kursens mål är att ge fördjupad kunskap om den kristna teologins innehåll, såsom den behandlas i nutida systematisk teologi, samt om de metodval systematisk teologi ställs inför. Den studerande väljer i samråd med examinator några av nedanstående verk, som representerar olika kristna traditioner och olika synsätt på hur man idag ska bedriva teologi. Finger, Thomas N. Christian Theology: An Eschatological Approach, I-II. Scottdale: Herald Press, Fiorenza, Francis Schüssler, John P. Galvin (red.). Systematic Theology: Roman Catho-

3 lic Perspectives, I-II. Minneapolis: Fortress Press, Gregersen, Niels Henrik, and Jens Holger Schjørring (red.). Fragmenter af et spejl: Bidrag til dogmatikken. Frederiksberg: Forlaget Anis, Jenson, Robert W. Systematic Theology, I-II. New York: Oxford University Press, Jones, Joe R. A Grammar of Christian Faith. Systematic Explorations in Christian Life and Doctrine, I-II. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, LaCugna, Catherine Mowry (red.). Freeing Theology: The Essentials of Theology in Feminist Perspective. San Francisco, Calif.: HarperSanFrancisco, McClendon, James William. Systematic Theology, I-III. Nashville: Abingdon Press, Moltmann, Jürgen. Treenigheten och Guds Rike. Stockholm: Verbum, God in Creation: A New Theology of Creation and the Spirit of God. London: SCM The Way of Jesus Christ: Christology in Messianic Dimensions. London: SCM, The Spirit of Life: A Universal Affirmation. London: SCM Den Gud som kommer: kristen eskatologi. Stockholm: Verbum, Experiences of Theology: Ways and Forms of Christian Theology. London: SCM, Pannenberg, Wolfhart, Systematic Theology, I-III. Grand Rapids, Mich: Eerdmans, Peters, Ted. God the World's Future: Systematic Theology for a Postmodern Era (2 nd ed.). Minneapolis: Fortress Press, Radler, Alexander. Kristen dogmatik. Lund: Studentlitteratur Rahner, Karl. Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Christianity. New York: Seabury Press, Webster, John B. and George P. Schner (red.). Theology After Liberalism. Blackwell Readings in Modern Theology. Oxford: Blackwell Publishers, B. Moderna teologiska klassiker Denna kurs ger möjlighet att fördjupa sig i någon eller ett par av 1900-talets stora teologiska klassiker inom protestantisk och katolsk teologi, såsom Karl Barth, Paul Tillich, Karl Rahner, och Hans Urs von Balthasar. Också andra böcker av dessa teologer kan förekomma. Ett urval på ca 2500 sidor görs i samråd med examinator. Karl Barth. Church Dogmatics, 13 vol. Edinburgh: T & T Clark,

4 John Webster. Barth (2nd ed.). London: Continuum, Paul Tillich. Systematic Theology, I-III. Chicago: University of Chicago Press, John Heywood Thomas. Tillich. London: Continuum, Karl Rahner. Theological Investigations, 23 vol. Baltimore: Helicon Press, William V. Dysch. Karl Rahner. London: Continuum, Hans Urs von Balthasar. The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics. 5 vol. Edinburgh: T & T Clark, Theo-drama: Theological Dramatic Theory. San Francisco: Ignatius Press, Theo-logic: Theological Logic Theory, vol 1-. San Francisco: Ignatius Press, Edward T. Oakes. Patterns of Redemption. The Theology of Hans Urs von Balthasar. New York: Continuum, C. Dialogen mellan teologi och naturvetenskap Under de senaste decennierna har dialogen mellan teologi och naturvetenskap gått in i en ny fas och en veritabel flod av böcker har publicerats. I denna kurs möter studenterna några av de ledande företrädarna för denna dialog. Brooke, John Hedley. Science and Religion: Some Historical Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, Brown, Warren S, Nancey C Murphy, and H. Newton Malony. Whatever Happened to the Soul? Scientific and Theological Portraits of Human Nature. Minneapolis: Fortress Press, Murphy, Nancey C, and George F. R. Ellis. On the Moral Nature of the Universe: Theology, Cosmology, and Ethics. Minneapolis: Fortress Press, Peacocke, Arthur R. Theology for a Scientific Age: Being and Becoming Natural, Divine, and Human. Minneapolis: Fortress Press, Polkinghorne, John C. The Faith of a Physicist: Reflections of a Bottom-Up Thinker. Princeton, N.J: Princeton University Press, Richardson, W. Mark, and Wesley Wildman (red.). Religion and Science: History, Method, Dialogue. New York: Routledge, Ytterligare något arbete om ett specialområde som studenten i samråd med examinator väljer att fördjupa sig i.

5 D. Teologi och postmodernitet Frågorna om teologins relation till modernitet och postmodernitet tillhör de allra hetaste inom den internationella teologiska debatten. Det har också talats om Guds återkomst inom postmodern filosofi. Men vad postmodernitet och postmodernism är (om det ens existerar) är mycket omstritt. Lika omstritt är hur teologin ska möta den situation som dessa begrepp försöker beskriva. Denna kurs (som är extra krävande) introducerar problematiken och några ledande deltagare i diskussionen. Blond, Phillip (red.). Post-Secular Philosophy: Between Philosophy and Theology. London: Routledge, Caputo, John D, and Michael J Scanlon (red.). God, the Gift, and Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press, Johnson, William Stacy. The Mystery of God: Karl Barth and the Postmodern Foundations of Theology. Louisville, Ky: Westminster John Knox Press, Milbank, John. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Oxford: Blackwell Publishers, Milbank, John. Being Reconciled: Ontology and Pardon. London: Routledge, Milbank, John, Catherine Pickstock, and Graham Ward (red.). Radical Orthodoxy: A New Theology. London: Routledge, Murphy, Nancey C. Anglo-American Postmodernity: Philosophical Perspectives on Science, Religion, and Ethics. Boulder, Colo: Westview Press, Sigurdson, Ola och Jayne Svenungsson (red). Postmodern teologi: En introduktion. Stockholm: Verbums förlag, Svenungson, Jayne. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet i postmodern filosofi. Göteborg : Glänta produktion, Thiselton, Anthony C. Interpreting God and the Postmodern Self: On Meaning, Manipulation, and Promise. Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, Toole, David. Waiting for Godot in Sarajevo: Theological Reflections on Nihilism, Tragedy, and Apocalypse. Boulder, Colo: Westview Press, Ward, Graham (red.). Blackwell Companion to Postmodern Theology. Oxford: Blackwell Publishers, Ward, Graham. Cities of God. London: Routledge E. Den kristna etikens natur Vad är den kristna etikens natur? Hur är den relaterad till moralfilosofi? Finns det en universell moral eller är all moral partikulär och kontextuell? Finns det en naturlig lag och vad innebär det i så fall? Vilken roll spelar teologiska övertygelser i den etiska analysen? Vilken är kyrkans etiska roll? Denna kurs behandlar sådana frågor genom ett studium av ett antal ledande moralfilosofer och kristna etiker.

6 Banner, Michael C. Christian Ethics and Contemporary Moral Problems. Cambridge: Cambridge University Press, Bloomquist, Karen L., and John R. Stumme (red.). The Promise of Lutheran Ethics. Minneapolis: Fortress Press, Cromartie, Michael (red.). A Preserving Grace: Protestants, Catholics, and Natural Law. Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, Ellul, Jacques. The Ethics of Freedom. Grand Rapids: Eerdmans, George, Robert P (red.). Natural Law Theory: Contemporary Essays. Oxford: Clarendon Press, Gustafson, James M. Ethics From a Theocentric Perspective, I-II. Chicago: University of Chicago Press, Hauerwas, Stanley. A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, Hauerwas, Stanley, and Charles Pinches. Christians Among the Virtues: Theological Conversations With Ancient and Modern Ethics. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, Lögstrup, Knud. Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos MacIntyre, Alasdair C. After Virtue: A Study in Moral Theory. 2nd ed. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, O'Donovan, Oliver. Resurrection and Moral Order: An Outline for Evangelical Ethics. 2nd ed. Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans Pub. Co, Parsons, Susan Frank. Feminism and Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, Porter, Jean. Natural and Divine Law: Reclaiming the Tradition for Christian Ethics. Grand Rapids, Mich: Wm. B. Eerdmans Pub. Co, Rawls, John. The Law of Peoples. Cambridge, Mass: Harvard University Press, Walzer, Michael. Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad. Notre Dame: University of Notre Dame Press, Wolterstorff, Nicholas. Justice: Rights and Wrongs. Princeton: Princeton University Press, Yoder, John Howard. The Priestly Kingdom: Social Ethics as Gospel. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, F. Teologi och bioetik En viktig orsak till etikens återkomst i den offentliga debatten är de nya frågor den biomedicinska forskningen ställer oss inför. Revitaliseringen av den etiska diskussionen har dock inte lett till enighet, varken på det teoretiska och metodiska planet eller på det

7 praktiska. Denna kurs behandlar bioetikens framväxt och socio-politiska kontext, olika teoretiska perspektiv, liksom frågan vilken betydelse teologin har för diskussionen. Beauchamp, Tom L, and James F Childress. Principles of Biomedical Ethics. (5 th ed.) New York: Oxford University Press, Engelhardt, H. Tristram. The Foundations of Christian Bioethics. Exton: Swets & Zeitlinger Publishers, Hauerwas, Stanley. Suffering Presence: Theological Reflections on Medicine, the Mentally Handicapped, and the Church. Notre Dame: University of Notre Dame Press, Jonsen, Albert R. The Birth of Bioethics. New York: Oxford University Press, Lammers, Stephen E, and Allen Verhey (eds). On Moral Medicine: Theological Perspectives in Medical Ethics. (2 nd ed.) Grand Rapids: William B. Eerdmans Pub, Meilaender, Gilbert. Body, Soul, and Bioethics. Notre Dame: University of Notre Dame Press, Reinders, Hans S. The Future of the Disabled in Liberal Society: An Ethical Analysis. Notre Dame: University of Notre Dame Press, Sherwin, Susan. Bioetik i ett feministiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, Shuman, Joel James. The Body of Compassion: Ethics, Medicine, and the Church. Boulder: Westview Press, Sundström, Per. Sjukvårdens etiska grunder. Göteborg: Daidalos, Tännsjö, Torbjörn. Vårdetik (3 uppl.). Stockholm: Thales, G. Etik inom de stora världsreligionerna Hur formar olika religiösa övertygelser och praktiker den etiska reflektionen inom olika religioner? Hur lika är de? Var går skiljelinjerna? Denna kurs ger en introduktion till etisk reflektion inom buddhism, judendom, kristendom och islam, och material till en jämförande analys. Brockopp, Jonathan (ed). Islamic Ethics of Life: Abortion, War, and Euthanasia. Columbia: University of South Carolina Press, Crawford, S. Cromwell. Hindu Bioethics for the Twenty-First Century. Albany: State of New York Press, Elliott N. Dorff and Louis Newman, Contemporary Jewish Ethics and Morality: A Reader. Oxford: Oxford UP, Fasching, Darrell J. and Dell Deschant. Comparative Religious Ethics: A Narrative Approach. Oxford: Blackwell Harvey, Peter. An Introduction to Buddhist Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

8 Hauerwas, Stanley. The Hauerwas Reader. Durham: Duke University Press, Jhingran, Saral. Aspects of Hindu Morality. New Delhi: Motilal Banarsidass, Keown, Damien. Buddhism and Bioethics. Basingstoke: Palgrave, 2001 (1995). Nasr, Seyyed Hossein. The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity. San Francisco: HarperSanFrancisco, Newman, Louis. An Introduction to Jewish Ethics. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, Pinckaers, Servais. Morality: The Catholic View. South Bend: St. Augustine s Press, H. Samtida religionsfilosofisk debatt Denna kurs avser ge en fördjupad kunskap om samtida religionsfilosofisk diskussion. Kursen introducerar olika filosofiska traditioner och olika typer av frågeställningar behandlas (såsom kunskapsteori, det religiösa språkets natur, Guds existens, lidandets problem). Anderson, Pamela Sue. A Feminist Philosophy of Religion: The Rationality and Myths of Religious Belief. Oxford: Blackwell, Alston, William P. Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience. Ithaca, N.Y: Cornell University Press, Craig, William Lane (ed). Philosophy of Religion: A Reader and Guide. Edinburgh: Edinburgh University Press, Craig, William Lane och Quentin Smith. Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology. Oxford: Oxford University Press, Eriksson, Stefan. Ett mönster i livets väv: Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. Nora: Nya Doxa, Mackie, John L. The Miracle of Theism: Arguments for and Against the Existence of God. Oxford: Oxford University Press, Marshall, Bruce. Trinity and Truth. Cambridge: Cambridge University Press, McClendon, James William, and James M Smith. Convictions: Defusing Religious Relativism. (Rev. ed.). Valley Forge, Pa: Trinity Press International, Milbank, John och Catherine Pickstock. Truth in Aquinas. London: Routledge, Peterson, Michael, William Hasker, Bruce Reichenbach och David Basinger. Religionsfilosofiska texter, Nora: Nya Doxa, Plantinga, Alvin. Warranted Christian Belief. New York: Oxford University Press, 2000.

9 Schatz, David (ed). Philosophy and Faith: A Philosophy of Religion Reader. Dubuque: McGraw Hill, Soskice, Janet. Metaphor and Religious Language. Oxford: Oxford University Press, Surin, Kenneth. Theology and the Problem of Evil. Oxford: Blackwell, Ward, Graham (red.). The Postmodern God: A Theological Reader. Oxford: Blackwell Publishers, 1997 Wolterstorff, Nicholas. Reason Within the Bounds of Religion. (2 nd ed.) Grand Rapids, Mich: W. B. Eerdmans Pub. Co, I. Från Voltaire till Hedenius Kursen vill ge en samlad bild av den religionskritik som dominerat i västerlandet under upplysningen och fram till våra dagar, dvs den epok som ibland brukar kallas för moderniteten. En frågeställning som läskursen aktualiserar är i vilken mån denna religionskritiska era kan ses som ett passerat stadium i den kulturella utvecklingen i vår del av världen. Betyder uppkomsten av det "senmoderna" eller "postmoderna" tillståndet slutet på denna era? Kommer den religionskritik som bedrivs i framtiden att se helt annorlunda ut? Buckley, Michael J. At the Origins of Modern Atheism. New Haven: Yale University Press, Hedenius, Ingemar. Tro och vetande. Stockholm: Bonniers E McGrath, Alister The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World. New York: Doubleday, Lubac, Henri de. The Drama of Atheist Humanism. San Francisco: Ignatius Press, Lundborg, Johan. När ateismen erövrade Sverige: Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande. Nora: Nya Doxa, Nordberg, Olof. Voltaire, Stockholm: Natur och Kultur, Russell, Bertrand. Why I Am Not a Christian. London: Allen and Unwin, Stout, Jeffrey. The Flight from Authority: Religion, Morality, and the Quest for Autonomy. Notre Dame: University of Notre Dame Press, Svenungson, Jayne. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet i postmodern filosofi. Göteborg : Glänta produktion, Westphal, Merold. Suspicion and Faith: The Religious Uses of Modern Atheism. New York: Fordham University Press, Samt texter i urval av Comte, Feuerbach (ur Kristendomens väsen), Marx, Nietzsche (ur Antikrist), Freud och Voltaire (ur Candide 1759).

10 J. Teologi och social och ekonomisk teori Kursen vill ge en fördjupad kunskap om förhållandet mellan teologi och social och ekonomisk teori. Blond, Phillip. Red Tory: How Left and Right Have Broken Britain and How We Can Fix It. London: Faber and Faber, Fogel, Robert William. Den fjärde väckelsen och jämlikhetens framtidsutsikter. Stockholm: SNS, (The Fourth Great Awakening and the Future of Egalitarianism. Chicago: The University of Chicago Press, 2000.) Girard, Rene. I see Satan Fall like Lightning. Maryknoll: Orbis, Hoelz, Michael, och Graham Ward (red.). The New Visibility of Religion: Studies in Religion and Cultural Hermeneutics. London: Continuum, Milbank, John. Theology and the Social Theory: Beyond Secular Reason (2 nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell, Nelson, Robert. Economics as Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond. University Park: Pennsylvania State University Press, Novak, Michael. The Spirit of Democratic Capitalism (revised edition). Toronto: Madison Books, Tanner, Kathryn. Economy of Grace. Minneapolis: Fortress Press, K. Kristendomen och läsningen av västerlandets historia På senare tid har religionens och speciellt kristendomens roll i västerlandets historia på nytt börjat debatteras. Denna kurs diskuterar och ger exempel på olika läsningar av kristendomens historiska, kulturella och politiska betydelse, relationen mellan kristendom och framväxten av det sekulära samhället, och hur historieskrivningen samspelar med teologi, filosofi och politisk och social teori. Dawson, Christopher. Religion and the Rise of Western Culture. New York: Image Ellul, Jacques. The Subversion of Christianity. Grand Rapids: Eerdmans, Ferry, Luc. Man Made God: The Meaning of Life. Chicago: The University of Chicago Press, 2002.

11 Guillebaud, Jean-Claude. Re-Founding the World. A Western Testament. New York: Algora Publishing Patterson, Orlando. Freedom. Vol 1: Freedom in the Making of Western Culture. New York: Basic Books, Sommerville, C John. The Decline of the Secular University: Why the Academy Needs Religion. Oxford: Oxford University. Stark, Rodney. For the Glory of God: How Monotheism led to Reformations, Science, Witch-hunts, and the End of Slavery. Princeton: Princeton University Press, Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge, Mass: Belknap Press 2007.

KURSPLAN TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP C, 5 POÄNG (STUDIES OF FAITHS AND IDEOLOGIES)

KURSPLAN TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP C, 5 POÄNG (STUDIES OF FAITHS AND IDEOLOGIES) INSTITUTIONEN FÖR RELIGIONSVETENSKAP DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES KURSPLAN KURSPLAN TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP C, 5 POÄNG (STUDIES OF FAITHS AND IDEOLOGIES) 2 KURSPLAN FÖR KURS TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP

Läs mer

Systematisk teologi och etik: påbyggnadskurs 15 hp

Systematisk teologi och etik: påbyggnadskurs 15 hp UMEÅ UNIVERSITET KURSPLAN Systematisk teologi och etik: påbyggnadskurs 15 hp Systematic Theology and Ethics: Specialization Course 15 ECTS Högskolepoäng: 15 Kurskod:1RE068 Ansvarig institution: Institutionen

Läs mer

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2014-05-27 Sid 1 (6) Religionsvetenskap med

Läs mer

Religionsvetenskap: grundkurs 60 hp

Religionsvetenskap: grundkurs 60 hp UMEÅ UNIVERSITET KURSPLAN Religionsvetenskap: grundkurs 60 hp Religious Studies: Introductory Course 60 ECTS Högskolepoäng. 60 Kurskod: 1RE062 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Läs mer

Religionsvetenskap II, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Religionsvetenskap II, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Sid 1 (7) Religionsvetenskap II, fortsättningskurs,

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Kurslitteratur Kurslitteratur: se separat bilaga.

Kurslitteratur Kurslitteratur: se separat bilaga. Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kursplan Sid 1 (6) Kurslitteratur 2012-06-26 Kurslitteratur: se separat bilaga. Sid 2 (6) Bilaga till kursplan

Läs mer

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning: grundkurs 30 hp

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning: grundkurs 30 hp Religionsvetenskap med didaktisk inriktning: grundkurs 30 hp Teacher Education in Studies of Religion: Introductory Course 30 ECTS Högskolepoäng: 30hp Kurskod: 6RE002 Ansvarig institution: Institutionen

Läs mer

Kyrkans och missionens historia

Kyrkans och missionens historia Kurskod HK 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kyrkans och missionens historia History of Church and Mission 15 hp Historisk-praktisk teologi Kurskategori

Läs mer

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat

Läs mer

I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap. Obligatoriska moment:

I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap. Obligatoriska moment: Filosofi A Philosophy A Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1FL052 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Huvudområde: Filosofi Nivå: Grundnivå Fördjupning: Högskoleexamensnivå Betygsgrader:

Läs mer

Religionsvetenskap II, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Religionsvetenskap II, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Religionsvetenskap II, 30 hp Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2013-06-21 Sid

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE10 Religionskunskap I för Gymnasielärare, 30 högskolepoäng Religious Studies 1 for Teachers in Upper Secondary School, 30 higher education credits

Läs mer

2. Innehåll. Obligatoriska moment:

2. Innehåll. Obligatoriska moment: Vetenskapsteori A Philosophy of science A Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1VE000 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Huvudområde: Vetenskapsteori Nivå: Grundnivå Fördjupning: Högskoleexamensnivå

Läs mer

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning: påbyggnadskurs 30 hp Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning: påbyggnadskurs 30 hp Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Religionsvetenskap med didaktisk inriktning: påbyggnadskurs 30 hp Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Högskolepoäng: 30hp Kurskod: 6RE001 Ansvarig institution: Institutionen

Läs mer

Religionssociologi: påbyggnadskurs 15hp

Religionssociologi: påbyggnadskurs 15hp Religionssociologi: påbyggnadskurs 15hp Sociology of Religion: Specialization Course Högskolepoäng: 15 Kurskod: 1RE017 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Ämne: Religionsvetenskap

Läs mer

Kursplan. Religionsvetenskap

Kursplan. Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REC160 Dnr 99:131D Beslutsdatum 1999-12-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, religionshistorisk inriktning, kandidatkurs HISTORY

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI AFT100 Vetenskaplig metod inom rehabilitering, 15 högskolepoäng Scientific methods in rehabilitation, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng

Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för idé och samhällsstudier KURSPLAN Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng Religious studies I, 30 ECTS Högskolepoäng: 30 högskolepoäng Kurskod:6RV000 Ansvarig institution:

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Kursplan. Bibelvetenskap och religionshistoria. Biblical studies and History of Religion Religionsvetenskap

Kursplan. Bibelvetenskap och religionshistoria. Biblical studies and History of Religion Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REX101 Dnr 02:146D Beslutsdatum 2002-11-05 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, allmän kurs Bibelvetenskap och religionshistoria RELIGIOUS

Läs mer

Idéhistoria A History of Science and Ideas

Idéhistoria A History of Science and Ideas Idéhistoria A History of Science and Ideas Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1IH000 Ansvarig institution: Idé- och samhällsstudier Huvudområde: Idéhistoria Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande till examensfordringarna:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION RKT111 Teologi, grundkurs, 30 högskolepoäng Theology, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Kursplan för ebv101 Introduktion till teologi 6 p. Syftet med denna kurs är att göra det möjligt för studenten att:

Kursplan för ebv101 Introduktion till teologi 6 p. Syftet med denna kurs är att göra det möjligt för studenten att: Kursplan för ebv101 Introduktion till teologi 6 p I. KURSBESKRIVNING Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, inklusive viktiga frågor om mission, pastoral

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp English BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Allmänt om kursen Kursen syftar till: 1) att ge en bred översikt över det vetenskapsteoretiska fältet samt att ge kunskap om centrala vetenskapsteoretiska

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN RKT127, Religion, historia och samhälle, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Religion, History and Society, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs. Religious Studies and Theology. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs. Religious Studies and Theology. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Perspektiv på kommunikation i kyrkligt arbete - med fältstudium

Perspektiv på kommunikation i kyrkligt arbete - med fältstudium Kurskod HP 303 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (HP) Ämnesområde Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Perspektiv på kommunikation

Läs mer

Religionsvetenskap II, fortsättningskurs, 30 hp

Religionsvetenskap II, fortsättningskurs, 30 hp II, fortsättningskurs, 30 hp Religious studies II, 30 ECTS Högskolepoäng: 30 Kurskod: 6RV001 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Huvudområde: och teologi Nivå: Grundnivå Fördjupning

Läs mer

2. Innehåll I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap

2. Innehåll I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap Historia A för humanistiskt samhällsprogram History A Högskolepoäng: 30 hp Kurskod: 1HI026 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Ämne: Historia Nivå: Grundnivå Fördjupning i

Läs mer

Religionsvetenskap GR (A), 30 hp

Religionsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Religionsvetenskap GR (A), 30 hp Religious studies BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression RK011G Religionsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning

Läs mer

Religionshistoria: fördjupningskurs 15 hp

Religionshistoria: fördjupningskurs 15 hp UMEÅ UNIVERSITET KURSPLAN Religionshistoria: fördjupningskurs 15 hp History of Religion: Master Course 15 ECTS Högskolepoäng: 15 Kurskod: 1RE024 Ansvarig institution: Ide och samhällsstudier Huvudområde:

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Kyrkans och missionens historia

Kyrkans och missionens historia Kurskod HK 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kyrkans och missionens historia History of Church and Mission 15 hp Historisk-praktisk teologi Kurskategori

Läs mer

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

15SK Prefekt

15SK Prefekt Kursplan Utbildning på forskarnivå Politisk teori, 7,5 högskolepoäng Political Theory, 7,5 credits Kurskod 15SK072 Forskarutbildningsämne Statskunskap Institutionen för humaniora, utbildnings- och Institution/motsvarande

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

K U R S P L A N. Religionsvetenskap allmän kurs. Religious studies general course. Svenska. Religionsvetenskap. Grundnivå

K U R S P L A N. Religionsvetenskap allmän kurs. Religious studies general course. Svenska. Religionsvetenskap. Grundnivå 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Religionsvetenskap allmän kurs Religious studies general course Kurskod RE2101 Dnr HUM 2007/422-514 Beslutsdatum 2007-09-19 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2231 Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet, 15 högskolepoäng Neuropsychology - Diagnostic and Test Methodology in Clinical Work with Adults,

Läs mer

Historia A History A

Historia A History A 1 Historia A History A Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1HI000 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Huvudområde: Historia Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande till examensfordringarna:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI

INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI LGFI12 Filosofi för gymnasielärare 1 och 2, 30 högskolepoäng Philosophy 1 and 2 for Teachers in Upper Secondary School, 30 higher education credits

Läs mer

Etik, fördjupningskurs 15 hp

Etik, fördjupningskurs 15 hp Studiehandledning Etik, fördjupningskurs 15 hp Kurskod: 790G72 Lärare: Professor Anders Nordgren, Hus Key, kontor 4215 Tel. 013-28 47 21 Mobil: 0702-41 36 29 E-postadress: anders.nordgren@liu.se Administratör:

Läs mer

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp Sports Sciences MA, Master Degree Project, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling Kurskod HL 353 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng Ämnesområde Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling Introduction to leadership and congregational development

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN EN2D04, Engelska: Magisteruppsats, Litteraturvetenskaplig inriktning, 15,0 högskolepoäng English: Advanced Research Essay, Literary Specialization, 15.0 higher education credits

Läs mer

Kursplan och läromedelsförteckning

Kursplan och läromedelsförteckning Kursplan och läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod ENB102 Dnr 03:91D Beslutsdatum 2003-06-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne ENGELSKA - allmän kurs ENGLISH - General course

Läs mer

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne FILMVETENSKAP, allmän kurs Film Studies, General Course Filmvetenskap Poängtal

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng

Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för idé och samhällsstudier KURSPLAN Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng Religious studies I, 30 ECTS Högskolepoäng: 30 högskolepoäng Kurskod:6RV000 Ansvarig institution:

Läs mer

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng

PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1250, Barn och ungdomspsykologi 2, 30 högskolepoäng Child and Adolescent Psychology 2, Intermediate level, 30 higher education credits Grundnivå (First Cycle) 1.

Läs mer

EN2D11, Engelska: Språkvetenskaplig teori och metod, 15,0 högskolepoäng English: Linguistic Theory and Method, 15.0 higher education credits

EN2D11, Engelska: Språkvetenskaplig teori och metod, 15,0 högskolepoäng English: Linguistic Theory and Method, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN EN2D11, Engelska: Språkvetenskaplig teori och metod, 15,0 högskolepoäng English: Linguistic Theory and Method, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1.

Läs mer

NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp

NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp Varian, Hal (2006): Intermediate Microeconomics, a modern approach, sjunde upplagan. Rekommenderad litteratur: Andersson, Tommy (2007): Föreläsningsanteckningar till

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng

PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher

Läs mer

Informatik A. Informatics A

Informatik A. Informatics A Institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.informatik.umu.se Sid 1 (5) Informatik A Informatics A Högskolepoäng: 30

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna. Förväntade studieresultat översiktligt redogöra för Nya testamentets innehåll

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna. Förväntade studieresultat översiktligt redogöra för Nya testamentets innehåll Kursplan EN 101, Johannelunds teologiska högskola, HT 2016. Kurskod EN 101 Kursnamn Introduktion till Nya testamentet Course Title Introduction to the New Testament Kursens poäng 7,5 hp Inriktning Exegetisk

Läs mer

Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp

Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp English MA, Environmental Literature and Ecocriticism, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017

Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017 Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017 Grundläggande nivå Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid, 7,5hp (kurskod 790G11) Studenten övar sig i att

Läs mer

Avtagbar protetik samt implantat

Avtagbar protetik samt implantat Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandteknikerprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-1598-11 Datum 2013-02-14 Sid 1 (5) Avtagbar protetik samt implantat Removable

Läs mer

Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015

Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015 Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015 Registrering, Introduktion, Expedition och Studievägledning, Undervisning, Skrivningar, Seminarier, Filosofiska

Läs mer

Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp

Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp Religious Studies BA (B), B2, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng RK021G

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

EY1B02, Engelska: Kommunikation i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng English: Working Life Communication, 7.5 higher education credits

EY1B02, Engelska: Kommunikation i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng English: Working Life Communication, 7.5 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN EY1B02, Engelska: Kommunikation i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng English: Working Life Communication, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Historia GR (A), 30 hp

Historia GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (A), 30 hp History BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression HI001G Historia Grundnivå (A) Inriktning (namn) Högskolepoäng 30.0

Läs mer

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning, påbyggnadskurs 30 hp Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning, påbyggnadskurs 30 hp Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Religionsvetenskap med didaktisk inriktning, påbyggnadskurs 30 hp Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se

Läs mer

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Religious Studies III for Teacher Students: Ethics, Including Degree

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp

Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp Q Linköpings universitet Tema Kultur och samhälle 2012-08-23 Forskarutbildningskurs, ht 2012 Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp Concepts of Culture in Theory and History, 15 credits Kursansvarig

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN EN1311, Fördjupningskurs i engelska, litteraturvetenskaplig uppsats, 15,0 högskolepoäng In-depth Course in English, Literary Research Project, 15.0 higher education credits

Läs mer

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Risk and Crisis, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Religionsvetenskap GR (B), 30 hp

Religionsvetenskap GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Religionsvetenskap GR (B), 30 hp Religious studies BA (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression RK005G Religionsvetenskap Grundnivå (B) Inriktning

Läs mer

Kursplan. Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Statskunskap, grundkurs,

Läs mer

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap Kurskod RV 101 svenska engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER AR1300 Arabiska, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Standard Arabic, Intermediate Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1200 Japanska, fortsättningskurs I, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course I, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Dnr: 2015/2965 3.1.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Huvudområde Statsvetenskap Ämnesgrupp

Läs mer

Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp

Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp Comparative Literature MA, Specialisation in Comparative Literature Didactics, 30 Credits Allmänna

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

KURSPLAN Engelska, hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2013-11-01 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller

Läs mer

JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Struktur/upplägg våren 2013 Det övergripande syftet med kurserna är att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar och utvecklas över tid.

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle. AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle. AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras SAHLGRENSKA AKADEMIN OM7310, Avancerade vårdhandlingar vid onkologiska tillstånd, 15,0 högskolepoäng Advanced nursing interventions in oncological conditions, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Sociology, 61-70 points

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

KURSPLAN Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng Religious Studies I, 30 credits Kurskod: LR1G11 Fastställd av: Utbildningsledare 2011-06-22 Gäller fr.o.m.: Ht 2011 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer