Systematisk teologi och etik: fördjupningskurs 15 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematisk teologi och etik: fördjupningskurs 15 hp"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET KURSPLAN Systematisk teologi och etik: fördjupningskurs 15 hp Systematic Theology and Ethics: Master Course 15 ECTS Högskolepoäng: 15 Kurskod:1RE088 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Huvudområde: Teologi/Religionsvetenskap Nivå: Avancerad nivå Fördjupning: Masterexamensnivå Betygsgrader: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd Utbildningsområde: Humanistiskt Kursen kan ingå i religionsvetarprogrammet eller teologprogrammet inom delämnet systematisk teologi och etik. 1. Beslut om inrättande Kursen är inrättad av humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen har fastställts att gälla från Reviderad Innehåll Kursens ska ge den studerande möjlighet att få fördjupade kunskaper inom ett valfritt specialområde inom systematisk teologi, etik och religionsfilosofi, samt uppöva färdighet i självständig bearbetning och analys. Inom ramen för kursen väljer den studerande i samråd med examinator en specialisering omfattande 15 högskolepoäng. Förslag på olika fördjupningsområden ges i litteraturlistan (se punkt 8). Även andra fördjupningsområden kan förekomma. 3. Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - redovisa centrala tankegångar i det valda delområdet, - kritiskt jämföra och analysera argumentation inom ett tematiskt område,

2 - kritiskt relatera olika teoretiska positioner till varandra, - analysera och argumentera för olika teoretiska positioners hållningar, både metodiskt och innehållsmässigt. 4. Förkunskapskrav För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap 90 hp, varav minst 30 hp utgörs av systematisk teologi och etik eller motsvarande. 5. Undervisningens uppläggning Undervisningen består av enskild handledning, men litteraturseminarier kan förekomma. 6. Examination Kunskapsredovisning av läskurs sker normalt i form av skriftlig redovisning. Proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. 7. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, Umeå. 8. Kurslitteratur Ett urval på mellan s görs i valt alternativ. A. Samtida systematisk teologi Kursens mål är att ge fördjupad kunskap om den kristna teologins innehåll, såsom den behandlas i nutida systematisk teologi, samt om de metodval systematisk teologi ställs inför. Den studerande väljer i samråd med examinator några av nedanstående verk, som representerar olika kristna traditioner och olika synsätt på hur man idag ska bedriva teologi. Finger, Thomas N. Christian Theology: An Eschatological Approach, I-II. Scottdale: Herald Press, Fiorenza, Francis Schüssler, John P. Galvin (red.). Systematic Theology: Roman Catho-

3 lic Perspectives, I-II. Minneapolis: Fortress Press, Gregersen, Niels Henrik, and Jens Holger Schjørring (red.). Fragmenter af et spejl: Bidrag til dogmatikken. Frederiksberg: Forlaget Anis, Jenson, Robert W. Systematic Theology, I-II. New York: Oxford University Press, Jones, Joe R. A Grammar of Christian Faith. Systematic Explorations in Christian Life and Doctrine, I-II. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, LaCugna, Catherine Mowry (red.). Freeing Theology: The Essentials of Theology in Feminist Perspective. San Francisco, Calif.: HarperSanFrancisco, McClendon, James William. Systematic Theology, I-III. Nashville: Abingdon Press, Moltmann, Jürgen. Treenigheten och Guds Rike. Stockholm: Verbum, God in Creation: A New Theology of Creation and the Spirit of God. London: SCM The Way of Jesus Christ: Christology in Messianic Dimensions. London: SCM, The Spirit of Life: A Universal Affirmation. London: SCM Den Gud som kommer: kristen eskatologi. Stockholm: Verbum, Experiences of Theology: Ways and Forms of Christian Theology. London: SCM, Pannenberg, Wolfhart, Systematic Theology, I-III. Grand Rapids, Mich: Eerdmans, Peters, Ted. God the World's Future: Systematic Theology for a Postmodern Era (2 nd ed.). Minneapolis: Fortress Press, Radler, Alexander. Kristen dogmatik. Lund: Studentlitteratur Rahner, Karl. Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Christianity. New York: Seabury Press, Webster, John B. and George P. Schner (red.). Theology After Liberalism. Blackwell Readings in Modern Theology. Oxford: Blackwell Publishers, B. Moderna teologiska klassiker Denna kurs ger möjlighet att fördjupa sig i någon eller ett par av 1900-talets stora teologiska klassiker inom protestantisk och katolsk teologi, såsom Karl Barth, Paul Tillich, Karl Rahner, och Hans Urs von Balthasar. Också andra böcker av dessa teologer kan förekomma. Ett urval på ca 2500 sidor görs i samråd med examinator. Karl Barth. Church Dogmatics, 13 vol. Edinburgh: T & T Clark,

4 John Webster. Barth (2nd ed.). London: Continuum, Paul Tillich. Systematic Theology, I-III. Chicago: University of Chicago Press, John Heywood Thomas. Tillich. London: Continuum, Karl Rahner. Theological Investigations, 23 vol. Baltimore: Helicon Press, William V. Dysch. Karl Rahner. London: Continuum, Hans Urs von Balthasar. The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics. 5 vol. Edinburgh: T & T Clark, Theo-drama: Theological Dramatic Theory. San Francisco: Ignatius Press, Theo-logic: Theological Logic Theory, vol 1-. San Francisco: Ignatius Press, Edward T. Oakes. Patterns of Redemption. The Theology of Hans Urs von Balthasar. New York: Continuum, C. Dialogen mellan teologi och naturvetenskap Under de senaste decennierna har dialogen mellan teologi och naturvetenskap gått in i en ny fas och en veritabel flod av böcker har publicerats. I denna kurs möter studenterna några av de ledande företrädarna för denna dialog. Brooke, John Hedley. Science and Religion: Some Historical Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, Brown, Warren S, Nancey C Murphy, and H. Newton Malony. Whatever Happened to the Soul? Scientific and Theological Portraits of Human Nature. Minneapolis: Fortress Press, Murphy, Nancey C, and George F. R. Ellis. On the Moral Nature of the Universe: Theology, Cosmology, and Ethics. Minneapolis: Fortress Press, Peacocke, Arthur R. Theology for a Scientific Age: Being and Becoming Natural, Divine, and Human. Minneapolis: Fortress Press, Polkinghorne, John C. The Faith of a Physicist: Reflections of a Bottom-Up Thinker. Princeton, N.J: Princeton University Press, Richardson, W. Mark, and Wesley Wildman (red.). Religion and Science: History, Method, Dialogue. New York: Routledge, Ytterligare något arbete om ett specialområde som studenten i samråd med examinator väljer att fördjupa sig i.

5 D. Teologi och postmodernitet Frågorna om teologins relation till modernitet och postmodernitet tillhör de allra hetaste inom den internationella teologiska debatten. Det har också talats om Guds återkomst inom postmodern filosofi. Men vad postmodernitet och postmodernism är (om det ens existerar) är mycket omstritt. Lika omstritt är hur teologin ska möta den situation som dessa begrepp försöker beskriva. Denna kurs (som är extra krävande) introducerar problematiken och några ledande deltagare i diskussionen. Blond, Phillip (red.). Post-Secular Philosophy: Between Philosophy and Theology. London: Routledge, Caputo, John D, and Michael J Scanlon (red.). God, the Gift, and Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press, Johnson, William Stacy. The Mystery of God: Karl Barth and the Postmodern Foundations of Theology. Louisville, Ky: Westminster John Knox Press, Milbank, John. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Oxford: Blackwell Publishers, Milbank, John. Being Reconciled: Ontology and Pardon. London: Routledge, Milbank, John, Catherine Pickstock, and Graham Ward (red.). Radical Orthodoxy: A New Theology. London: Routledge, Murphy, Nancey C. Anglo-American Postmodernity: Philosophical Perspectives on Science, Religion, and Ethics. Boulder, Colo: Westview Press, Sigurdson, Ola och Jayne Svenungsson (red). Postmodern teologi: En introduktion. Stockholm: Verbums förlag, Svenungson, Jayne. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet i postmodern filosofi. Göteborg : Glänta produktion, Thiselton, Anthony C. Interpreting God and the Postmodern Self: On Meaning, Manipulation, and Promise. Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, Toole, David. Waiting for Godot in Sarajevo: Theological Reflections on Nihilism, Tragedy, and Apocalypse. Boulder, Colo: Westview Press, Ward, Graham (red.). Blackwell Companion to Postmodern Theology. Oxford: Blackwell Publishers, Ward, Graham. Cities of God. London: Routledge E. Den kristna etikens natur Vad är den kristna etikens natur? Hur är den relaterad till moralfilosofi? Finns det en universell moral eller är all moral partikulär och kontextuell? Finns det en naturlig lag och vad innebär det i så fall? Vilken roll spelar teologiska övertygelser i den etiska analysen? Vilken är kyrkans etiska roll? Denna kurs behandlar sådana frågor genom ett studium av ett antal ledande moralfilosofer och kristna etiker.

6 Banner, Michael C. Christian Ethics and Contemporary Moral Problems. Cambridge: Cambridge University Press, Bloomquist, Karen L., and John R. Stumme (red.). The Promise of Lutheran Ethics. Minneapolis: Fortress Press, Cromartie, Michael (red.). A Preserving Grace: Protestants, Catholics, and Natural Law. Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, Ellul, Jacques. The Ethics of Freedom. Grand Rapids: Eerdmans, George, Robert P (red.). Natural Law Theory: Contemporary Essays. Oxford: Clarendon Press, Gustafson, James M. Ethics From a Theocentric Perspective, I-II. Chicago: University of Chicago Press, Hauerwas, Stanley. A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, Hauerwas, Stanley, and Charles Pinches. Christians Among the Virtues: Theological Conversations With Ancient and Modern Ethics. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, Lögstrup, Knud. Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos MacIntyre, Alasdair C. After Virtue: A Study in Moral Theory. 2nd ed. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, O'Donovan, Oliver. Resurrection and Moral Order: An Outline for Evangelical Ethics. 2nd ed. Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans Pub. Co, Parsons, Susan Frank. Feminism and Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, Porter, Jean. Natural and Divine Law: Reclaiming the Tradition for Christian Ethics. Grand Rapids, Mich: Wm. B. Eerdmans Pub. Co, Rawls, John. The Law of Peoples. Cambridge, Mass: Harvard University Press, Walzer, Michael. Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad. Notre Dame: University of Notre Dame Press, Wolterstorff, Nicholas. Justice: Rights and Wrongs. Princeton: Princeton University Press, Yoder, John Howard. The Priestly Kingdom: Social Ethics as Gospel. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, F. Teologi och bioetik En viktig orsak till etikens återkomst i den offentliga debatten är de nya frågor den biomedicinska forskningen ställer oss inför. Revitaliseringen av den etiska diskussionen har dock inte lett till enighet, varken på det teoretiska och metodiska planet eller på det

7 praktiska. Denna kurs behandlar bioetikens framväxt och socio-politiska kontext, olika teoretiska perspektiv, liksom frågan vilken betydelse teologin har för diskussionen. Beauchamp, Tom L, and James F Childress. Principles of Biomedical Ethics. (5 th ed.) New York: Oxford University Press, Engelhardt, H. Tristram. The Foundations of Christian Bioethics. Exton: Swets & Zeitlinger Publishers, Hauerwas, Stanley. Suffering Presence: Theological Reflections on Medicine, the Mentally Handicapped, and the Church. Notre Dame: University of Notre Dame Press, Jonsen, Albert R. The Birth of Bioethics. New York: Oxford University Press, Lammers, Stephen E, and Allen Verhey (eds). On Moral Medicine: Theological Perspectives in Medical Ethics. (2 nd ed.) Grand Rapids: William B. Eerdmans Pub, Meilaender, Gilbert. Body, Soul, and Bioethics. Notre Dame: University of Notre Dame Press, Reinders, Hans S. The Future of the Disabled in Liberal Society: An Ethical Analysis. Notre Dame: University of Notre Dame Press, Sherwin, Susan. Bioetik i ett feministiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, Shuman, Joel James. The Body of Compassion: Ethics, Medicine, and the Church. Boulder: Westview Press, Sundström, Per. Sjukvårdens etiska grunder. Göteborg: Daidalos, Tännsjö, Torbjörn. Vårdetik (3 uppl.). Stockholm: Thales, G. Etik inom de stora världsreligionerna Hur formar olika religiösa övertygelser och praktiker den etiska reflektionen inom olika religioner? Hur lika är de? Var går skiljelinjerna? Denna kurs ger en introduktion till etisk reflektion inom buddhism, judendom, kristendom och islam, och material till en jämförande analys. Brockopp, Jonathan (ed). Islamic Ethics of Life: Abortion, War, and Euthanasia. Columbia: University of South Carolina Press, Crawford, S. Cromwell. Hindu Bioethics for the Twenty-First Century. Albany: State of New York Press, Elliott N. Dorff and Louis Newman, Contemporary Jewish Ethics and Morality: A Reader. Oxford: Oxford UP, Fasching, Darrell J. and Dell Deschant. Comparative Religious Ethics: A Narrative Approach. Oxford: Blackwell Harvey, Peter. An Introduction to Buddhist Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

8 Hauerwas, Stanley. The Hauerwas Reader. Durham: Duke University Press, Jhingran, Saral. Aspects of Hindu Morality. New Delhi: Motilal Banarsidass, Keown, Damien. Buddhism and Bioethics. Basingstoke: Palgrave, 2001 (1995). Nasr, Seyyed Hossein. The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity. San Francisco: HarperSanFrancisco, Newman, Louis. An Introduction to Jewish Ethics. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, Pinckaers, Servais. Morality: The Catholic View. South Bend: St. Augustine s Press, H. Samtida religionsfilosofisk debatt Denna kurs avser ge en fördjupad kunskap om samtida religionsfilosofisk diskussion. Kursen introducerar olika filosofiska traditioner och olika typer av frågeställningar behandlas (såsom kunskapsteori, det religiösa språkets natur, Guds existens, lidandets problem). Anderson, Pamela Sue. A Feminist Philosophy of Religion: The Rationality and Myths of Religious Belief. Oxford: Blackwell, Alston, William P. Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience. Ithaca, N.Y: Cornell University Press, Craig, William Lane (ed). Philosophy of Religion: A Reader and Guide. Edinburgh: Edinburgh University Press, Craig, William Lane och Quentin Smith. Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology. Oxford: Oxford University Press, Eriksson, Stefan. Ett mönster i livets väv: Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. Nora: Nya Doxa, Mackie, John L. The Miracle of Theism: Arguments for and Against the Existence of God. Oxford: Oxford University Press, Marshall, Bruce. Trinity and Truth. Cambridge: Cambridge University Press, McClendon, James William, and James M Smith. Convictions: Defusing Religious Relativism. (Rev. ed.). Valley Forge, Pa: Trinity Press International, Milbank, John och Catherine Pickstock. Truth in Aquinas. London: Routledge, Peterson, Michael, William Hasker, Bruce Reichenbach och David Basinger. Religionsfilosofiska texter, Nora: Nya Doxa, Plantinga, Alvin. Warranted Christian Belief. New York: Oxford University Press, 2000.

9 Schatz, David (ed). Philosophy and Faith: A Philosophy of Religion Reader. Dubuque: McGraw Hill, Soskice, Janet. Metaphor and Religious Language. Oxford: Oxford University Press, Surin, Kenneth. Theology and the Problem of Evil. Oxford: Blackwell, Ward, Graham (red.). The Postmodern God: A Theological Reader. Oxford: Blackwell Publishers, 1997 Wolterstorff, Nicholas. Reason Within the Bounds of Religion. (2 nd ed.) Grand Rapids, Mich: W. B. Eerdmans Pub. Co, I. Från Voltaire till Hedenius Kursen vill ge en samlad bild av den religionskritik som dominerat i västerlandet under upplysningen och fram till våra dagar, dvs den epok som ibland brukar kallas för moderniteten. En frågeställning som läskursen aktualiserar är i vilken mån denna religionskritiska era kan ses som ett passerat stadium i den kulturella utvecklingen i vår del av världen. Betyder uppkomsten av det "senmoderna" eller "postmoderna" tillståndet slutet på denna era? Kommer den religionskritik som bedrivs i framtiden att se helt annorlunda ut? Buckley, Michael J. At the Origins of Modern Atheism. New Haven: Yale University Press, Hedenius, Ingemar. Tro och vetande. Stockholm: Bonniers E McGrath, Alister The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World. New York: Doubleday, Lubac, Henri de. The Drama of Atheist Humanism. San Francisco: Ignatius Press, Lundborg, Johan. När ateismen erövrade Sverige: Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande. Nora: Nya Doxa, Nordberg, Olof. Voltaire, Stockholm: Natur och Kultur, Russell, Bertrand. Why I Am Not a Christian. London: Allen and Unwin, Stout, Jeffrey. The Flight from Authority: Religion, Morality, and the Quest for Autonomy. Notre Dame: University of Notre Dame Press, Svenungson, Jayne. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet i postmodern filosofi. Göteborg : Glänta produktion, Westphal, Merold. Suspicion and Faith: The Religious Uses of Modern Atheism. New York: Fordham University Press, Samt texter i urval av Comte, Feuerbach (ur Kristendomens väsen), Marx, Nietzsche (ur Antikrist), Freud och Voltaire (ur Candide 1759).

10 J. Teologi och social och ekonomisk teori Kursen vill ge en fördjupad kunskap om förhållandet mellan teologi och social och ekonomisk teori. Blond, Phillip. Red Tory: How Left and Right Have Broken Britain and How We Can Fix It. London: Faber and Faber, Fogel, Robert William. Den fjärde väckelsen och jämlikhetens framtidsutsikter. Stockholm: SNS, (The Fourth Great Awakening and the Future of Egalitarianism. Chicago: The University of Chicago Press, 2000.) Girard, Rene. I see Satan Fall like Lightning. Maryknoll: Orbis, Hoelz, Michael, och Graham Ward (red.). The New Visibility of Religion: Studies in Religion and Cultural Hermeneutics. London: Continuum, Milbank, John. Theology and the Social Theory: Beyond Secular Reason (2 nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell, Nelson, Robert. Economics as Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond. University Park: Pennsylvania State University Press, Novak, Michael. The Spirit of Democratic Capitalism (revised edition). Toronto: Madison Books, Tanner, Kathryn. Economy of Grace. Minneapolis: Fortress Press, K. Kristendomen och läsningen av västerlandets historia På senare tid har religionens och speciellt kristendomens roll i västerlandets historia på nytt börjat debatteras. Denna kurs diskuterar och ger exempel på olika läsningar av kristendomens historiska, kulturella och politiska betydelse, relationen mellan kristendom och framväxten av det sekulära samhället, och hur historieskrivningen samspelar med teologi, filosofi och politisk och social teori. Dawson, Christopher. Religion and the Rise of Western Culture. New York: Image Ellul, Jacques. The Subversion of Christianity. Grand Rapids: Eerdmans, Ferry, Luc. Man Made God: The Meaning of Life. Chicago: The University of Chicago Press, 2002.

11 Guillebaud, Jean-Claude. Re-Founding the World. A Western Testament. New York: Algora Publishing Patterson, Orlando. Freedom. Vol 1: Freedom in the Making of Western Culture. New York: Basic Books, Sommerville, C John. The Decline of the Secular University: Why the Academy Needs Religion. Oxford: Oxford University. Stark, Rodney. For the Glory of God: How Monotheism led to Reformations, Science, Witch-hunts, and the End of Slavery. Princeton: Princeton University Press, Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge, Mass: Belknap Press 2007.

KURSPLAN TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP C, 5 POÄNG (STUDIES OF FAITHS AND IDEOLOGIES)

KURSPLAN TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP C, 5 POÄNG (STUDIES OF FAITHS AND IDEOLOGIES) INSTITUTIONEN FÖR RELIGIONSVETENSKAP DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES KURSPLAN KURSPLAN TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP C, 5 POÄNG (STUDIES OF FAITHS AND IDEOLOGIES) 2 KURSPLAN FÖR KURS TROS- OCH LIVSÅSKÅDNINGSVETENSKAP

Läs mer

Systematisk teologi och etik: påbyggnadskurs 15 hp

Systematisk teologi och etik: påbyggnadskurs 15 hp UMEÅ UNIVERSITET KURSPLAN Systematisk teologi och etik: påbyggnadskurs 15 hp Systematic Theology and Ethics: Specialization Course 15 ECTS Högskolepoäng: 15 Kurskod:1RE068 Ansvarig institution: Institutionen

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Kyrkans och missionens historia

Kyrkans och missionens historia Kurskod HK 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kyrkans och missionens historia History of Church and Mission 15 hp Historisk-praktisk teologi Kurskategori

Läs mer

Kurslitteratur Kurslitteratur: se separat bilaga.

Kurslitteratur Kurslitteratur: se separat bilaga. Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kursplan Sid 1 (6) Kurslitteratur 2012-06-26 Kurslitteratur: se separat bilaga. Sid 2 (6) Bilaga till kursplan

Läs mer

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351

Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 351 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat

Läs mer

I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap. Obligatoriska moment:

I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap. Obligatoriska moment: Filosofi A Philosophy A Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1FL052 Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier Huvudområde: Filosofi Nivå: Grundnivå Fördjupning: Högskoleexamensnivå Betygsgrader:

Läs mer

Kursplan. Religionsvetenskap

Kursplan. Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REC160 Dnr 99:131D Beslutsdatum 1999-12-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, religionshistorisk inriktning, kandidatkurs HISTORY

Läs mer

Kursplan. Bibelvetenskap och religionshistoria. Biblical studies and History of Religion Religionsvetenskap

Kursplan. Bibelvetenskap och religionshistoria. Biblical studies and History of Religion Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REX101 Dnr 02:146D Beslutsdatum 2002-11-05 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, allmän kurs Bibelvetenskap och religionshistoria RELIGIOUS

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Kursplan för ebv101 Introduktion till teologi 6 p. Syftet med denna kurs är att göra det möjligt för studenten att:

Kursplan för ebv101 Introduktion till teologi 6 p. Syftet med denna kurs är att göra det möjligt för studenten att: Kursplan för ebv101 Introduktion till teologi 6 p I. KURSBESKRIVNING Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, inklusive viktiga frågor om mission, pastoral

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs. Religious Studies and Theology. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs. Religious Studies and Theology. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Perspektiv på kommunikation i kyrkligt arbete - med fältstudium

Perspektiv på kommunikation i kyrkligt arbete - med fältstudium Kurskod HP 303 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (HP) Ämnesområde Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Perspektiv på kommunikation

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN RKT127, Religion, historia och samhälle, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Religion, History and Society, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Religionshistoria: fördjupningskurs 15 hp

Religionshistoria: fördjupningskurs 15 hp UMEÅ UNIVERSITET KURSPLAN Religionshistoria: fördjupningskurs 15 hp History of Religion: Master Course 15 ECTS Högskolepoäng: 15 Kurskod: 1RE024 Ansvarig institution: Ide och samhällsstudier Huvudområde:

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

K U R S P L A N. Religionsvetenskap allmän kurs. Religious studies general course. Svenska. Religionsvetenskap. Grundnivå

K U R S P L A N. Religionsvetenskap allmän kurs. Religious studies general course. Svenska. Religionsvetenskap. Grundnivå 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Religionsvetenskap allmän kurs Religious studies general course Kurskod RE2101 Dnr HUM 2007/422-514 Beslutsdatum 2007-09-19 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs

Kursplan. Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03. Kursen ges som fristående kurs Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FMB102 Dnr 01:145 Beslutsdatum 2001-10-03 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne FILMVETENSKAP, allmän kurs Film Studies, General Course Filmvetenskap Poängtal

Läs mer

Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng

Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för idé och samhällsstudier KURSPLAN Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng Religious studies I, 30 ECTS Högskolepoäng: 30 högskolepoäng Kurskod:6RV000 Ansvarig institution:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015

Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015 Undervisningsprogram inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) Höstterminen 2015 Registrering, Introduktion, Expedition och Studievägledning, Undervisning, Skrivningar, Seminarier, Filosofiska

Läs mer

Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp

Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp Religious Studies BA (B), B2, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng RK021G

Läs mer

EY1B02, Engelska: Kommunikation i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng English: Working Life Communication, 7.5 higher education credits

EY1B02, Engelska: Kommunikation i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng English: Working Life Communication, 7.5 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN EY1B02, Engelska: Kommunikation i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng English: Working Life Communication, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017

Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017 Fristående kurser i religionsvetenskap våren 2017 Grundläggande nivå Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid, 7,5hp (kurskod 790G11) Studenten övar sig i att

Läs mer

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp

Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp Q Linköpings universitet Tema Kultur och samhälle 2012-08-23 Forskarutbildningskurs, ht 2012 Kulturbegrepp, kulturteori, kulturhistoria, 15 hp Concepts of Culture in Theory and History, 15 credits Kursansvarig

Läs mer

Religionsvetenskap GR (B), 30 hp

Religionsvetenskap GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Religionsvetenskap GR (B), 30 hp Religious studies BA (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression RK005G Religionsvetenskap Grundnivå (B) Inriktning

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning, påbyggnadskurs 30 hp Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning, påbyggnadskurs 30 hp Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Religionsvetenskap med didaktisk inriktning, påbyggnadskurs 30 hp Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap Kurskod RV 101 svenska engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Syfte Förväntade studieresultat Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Läs mer

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Risk and Crisis, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Dnr: 2015/2965 3.1.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Huvudområde Statsvetenskap Ämnesgrupp

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Struktur/upplägg våren 2013 Det övergripande syftet med kurserna är att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar och utvecklas över tid.

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Sociology, 61-70 points

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle. AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle. AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras SAHLGRENSKA AKADEMIN OM7310, Avancerade vårdhandlingar vid onkologiska tillstånd, 15,0 högskolepoäng Advanced nursing interventions in oncological conditions, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Kursplan. Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science, Basic Course, 30 Credits Kurskod: SK001G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2229, Socialt arbete i relation till den sociala ekonomin/ tredje sektorn, 15,0 högskolepoäng Social Work related to Social Economy and the third Sector, 15.0 higher

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Institutionen för orientaliska språk STOCKHOLMS UNIVERSITET Kursplan för kurs på grundnivå Koreanska II Korean II 30 högskolepoäng 30 ECTS credits Kurskod: JKB200 Gäller från: VT 2008 Fastställd: 2007-11-12

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

- Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön

- Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön - Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön - Språk och kön - - Män, kvinnor och språket - Få ämnen är så svåra att behandla som språket och dess influenser. Detta hävdar jag

Läs mer

KURSPLAN Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Religionsvetenskap I, 30 högskolepoäng Religious Studies I, 30 credits Kurskod: LR1G11 Fastställd av: Utbildningsledare 2011-06-22 Gäller fr.o.m.: Ht 2011 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30,0 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30.0

Läs mer

Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt Magisterkurs Sara Danius och Sven-Olov Wallenstein Höstterminen 2013

Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt Magisterkurs Sara Danius och Sven-Olov Wallenstein Höstterminen 2013 Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt Magisterkurs Sara Danius och Sven-Olov Wallenstein Höstterminen 2013 Kursen behandlar Prousts På spaning efter den tid som flytt (1913-1927) tillsammans

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna Humanistiska och teologiska fakulteterna BIVR11, Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 högskolepoäng Biblical Studies: Master (Two Years) Degree Course, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning: Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Kurskod: MK003G Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK003G Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies, Film Studies,

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), Politik och entreprenörskap, 30 hp

Statsvetenskap GR (A), Politik och entreprenörskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), Politik och entreprenörskap, 30 hp Political Science Ba (A), Policy and Entrepreneurship, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

RELIGIONSHISTORIA C, 20 POÄNG

RELIGIONSHISTORIA C, 20 POÄNG RELIGIONSHISTORIA C, 20 POÄNG (HISTORY OF RELIGION, 30 ECTS) Kurskod: RELC63 Ansvarig institution: Religionsvetenskap Ämne: Religionsvetenskap Nivå: C Utbildningsområde: Humanistiskt Kursen kan ingå i

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2007/70-514 Beslutsdatum 2007-01-09 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia, religionsvetenskap

Läs mer

Datum 2015-01-21. Kursens benämning: Krigsvetenskap Fortsättningskurs Marina Operationer (SU 8)

Datum 2015-01-21. Kursens benämning: Krigsvetenskap Fortsättningskurs Marina Operationer (SU 8) 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Krigsvetenskap Fortsättningskurs Marina Operationer (SU 8) Engelsk benämning: War Studies Intermediate Course in Maritime Operations Kurskod: 1SU048 Gäller från: VT 2015

Läs mer

Religionsvetenskap GR (B), 30 hp

Religionsvetenskap GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Religionsvetenskap GR (B), 30 hp Religious studies BA (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression RK005G Religionsvetenskap Grundnivå (B) Inriktning

Läs mer

Kursplan. Engelska, grundkurs, 30 högskolepoäng English, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Engelska, grundkurs, 30 högskolepoäng English, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Engelska, grundkurs, 30 högskolepoäng English, Basic Course, 30 Credits Kurskod: EN001G Utbildningsområde: Humanistiska området

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Kursplan. Det sociala arbetets praktik II, 30 hp Social Work Practice II, 30 ECTS SOC7. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering

Kursplan. Det sociala arbetets praktik II, 30 hp Social Work Practice II, 30 ECTS SOC7. Ladokkod, ämnesområde, hp. Kursens hp 30. Nivåklassificering Kursplan Det sociala arbetets praktik II, 30 hp SOC7 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Avancerad SKAGXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

Inledning. Mats Selander

Inledning. Mats Selander 9 Inledning Mats Selander Gud och hans kritiker är ett kristet svar på den så kallade nyateismen. Begreppet nyateism myntades av den amerikanska tidskriften Wired år 2006 1 och kan beskrivas som en rörelse

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2007/609-514 Beslutsdatum 2007-12-10 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia,

Läs mer

Kursutbud i religionsvetenskap hösten 2016

Kursutbud i religionsvetenskap hösten 2016 Kursutbud i religionsvetenskap hösten 2016 Fristående kurser på grundnivå: Religionsvetenskap, grundkurs (790G01), 30hp (helfart) Grundkursen består av fyra delkurser om 7,5hp: a) Religionshistorisk introduktion

Läs mer

Islam: historia, tro och mötet med kristendomen

Islam: historia, tro och mötet med kristendomen Kurskod RH 251 Islam: historia, tro och mötet med kristendomen Islam: its history, faith and encounter with Christianity Religionshistoria nivå Valbar programkurs / Fristående kurs Religionsvetenskap A

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Engelska, allmän kurs. English, general course. Beredningsgruppen för språk. Engelska och svenska

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Engelska, allmän kurs. English, general course. Beredningsgruppen för språk. Engelska och svenska 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Engelska, allmän kurs English, general course Kurskod EN1001 Dnr HUM 2007/516-514 Beslutsdatum 2007-10-22 Beslutande organ Beredningsgruppen för språk Gäller

Läs mer

Religionshistoriska avdelningen

Religionshistoriska avdelningen Religionshistoriska avdelningen Islamologi Samtida islam 7,5 hp Delkursanvisningar HT 2010 Delkursansvarig och lärare: Christer Hedin E post: christer.hedin@rel.su.se, telefon: 08 16 33 35, rum: B 560

Läs mer

Omfattning Motsvarar fem veckor heltid (40tim/vecka). Förutom litteraturstudier omfattar kursen nio föreläsningar

Omfattning Motsvarar fem veckor heltid (40tim/vecka). Förutom litteraturstudier omfattar kursen nio föreläsningar Stockholms universitet Religionshistoriska avdelningen Religionshistoria II, 30 hp, VT 2011 Delkurs 2: Mystik och meditation, 7,5 hp Delkursanvisningar, VT 2011 Delkursansvarig e-post: run.grondahl@stockholm.se

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDA101 IDROTTSVETENSKAP SPORTS MANAGEMENT III, 30 HÖGSKOLEPOÄNG Sport Science Sports Management III, 30 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

SC1211, Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt, 15,0 högskolepoäng Economic Sociology: Money, Markets, Power, 15.0 higher education credits

SC1211, Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt, 15,0 högskolepoäng Economic Sociology: Money, Markets, Power, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1211, Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt, 15,0 högskolepoäng Economic Sociology: Money, Markets, Power, 15.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod BDA200 Dnr 142/2002-51 Beslutsdatum 2002-06-11 Engelsk benämning Ämne Nivå Konst- och bildvetenskap I Art and visual studies Konst- och bildvetenskap 1 Kursplanen gäller

Läs mer

GLOBAL HISTORIA MOMENTBESKRIVNING

GLOBAL HISTORIA MOMENTBESKRIVNING MOMENTBESKRIVNING Historiska institutionen, UU GLOBAL HISTORIA Global historia är ett fördjupande delmoment (moment 1) på Historia fortsättningskurs B. Höstterminen 2016 inleds kursen 30 augusti och avslutas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits

MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

KURSPLAN Historia I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Historia I, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Historia I, 30 högskolepoäng History I, 30 credits Kurskod: LH1G14 Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2014-05-20 Reviderad av: Utbildningschef 2016-06-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2016

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30,0 högskolepoäng Basic Course in Psychology, 30.0 higher education credits

PC1143, Grundkurs i psykologi, 30,0 högskolepoäng Basic Course in Psychology, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1143, Grundkurs i psykologi, 30,0 högskolepoäng Basic Course in Psychology, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

KURSPLAN Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(8) KURSPLAN Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Religious Science for Secondary School Subject Teachers, 1-30 credits, 30 credits Kurskod: LR1K17 Fastställd av: Utbildningschef

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ1131, Alkohol- och narkotikamissbruk-teoretiska perspektiv och sociala interventioner, 7,5 högskolepoäng Alcohol and Drug Abuse - Theoretical Perspectives and Social

Läs mer

Kurskod: Giltig fr.o.m.: VT 2010. Ämne (f-ämne): Sociologi Beslutad av: Gullan Gidlund, akademichef Högskolepoäng: 7,5 p

Kurskod: Giltig fr.o.m.: VT 2010. Ämne (f-ämne): Sociologi Beslutad av: Gullan Gidlund, akademichef Högskolepoäng: 7,5 p 1 Kursplan/Syllabus Modern sociologisk teori, 7,5 p Modern Sociological Theory, 7,5 ECTS credits Kurskod: Giltig fr.o.m.: VT 2010 Utbildningsnivå: Forskarnivå Third level Fastställd: 2009-11-24 Ämne (f-ämne):

Läs mer

Kursplan. Lärarutbildningen Institutionen för humaniora Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod GIX152 Dnr 06:108D Beslutsdatum 2006-09-12

Kursplan. Lärarutbildningen Institutionen för humaniora Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod GIX152 Dnr 06:108D Beslutsdatum 2006-09-12 1 Lärarutbildningen Institutionen för humaniora Institutionen för samhällsvetenskap Kursplan Kurskod GIX152 Dnr 06:108D Beslutsdatum 2006-09-12 Kursens benämning Det globala samhället Inriktning svenska

Läs mer