Farmakologisk uppdatering ADHD, Autism och beteendestörning Kerstin Arnsvik-Malmberg Specialist i barn-och ungdomspsykiatri Med.dr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farmakologisk uppdatering ADHD, Autism och beteendestörning Kerstin Arnsvik-Malmberg Specialist i barn-och ungdomspsykiatri Med.dr."

Transkript

1 Farmakologisk uppdatering ADHD, Autism och beteendestörning 2016 Kerstin Arnsvik-Malmberg Specialist i barn-och ungdomspsykiatri Med.dr.

2 Disclosures Medicinsk rådgivare till försäkringsbolag Mavera, Länsförsäkringar, LÖF, Trygg Hansa och AEG Föreläser för läkemedelsbolag Shire ibland också åt andra bolag men det har inte varit ngt senaste tiden Handleder BUP i Örebro Expertmöte Läkemedelsverket ADHD och varit delaktig att skriva riktlinjerna Expertmöte Läkemedelsverket neuroleptika och varit delaktig att skriva riktlinjerna Expertmöte sömnstörningar hos barn och varit delaktig att skriva riktlinjerna

3 ADHD - neuropsykologiska funktionsproblem Störning av exekutiva funktioner Generellt ett problem med inhibering av oönskade aktiviteter tankar, känslor och beteenden Problem med korttidsminne Svårigheter att planera och organisera Svårigheter att lära sig av egna erfarenheter Svårigheter med reflektion och egen kontroll Avvikelser i motivations- och belöningssystem

4 ADHD och arbetsminne Problem med arbetsminnet finns hos många med ADHD och det ökar risken för att misslyckas i skolan Medicinering med centralstimulantia förbättrar inte arbetsminnet Stimulantia DA1 Arbetsminnet sannolikt D4 receptorn

5 Läkemedel vid adhd behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte september 2015, anordnat av Läkemedelsverket

6 Farmakologisk behandling Komponent i ett större stöd- och behandlingsprogram Ska individualiseras och bygga på samverkan med patienten Ge information om möjligheten till medicinering för adhd nytta med läkemedelsbehandling och risker med att behandlas eller avstå från behandling

7 Farmakologisk behandling Val av läkemedel/beredningsform kräver individuella ställningstaganden symtomprofil över dygnet interaktioner risk för biverkningar sväljsvårigheter samsjuklighet patientens och eventuell vårdnadshavares preferenser risk för skadligt bruk eller felaktig användning

8 Farmakologisk behandling Systematisk värdering av förhållande mellan dos och effekt Byte av läkemedel vid ej fullgod effekt och/eller besvärande biverkningar Viktigt med regelbunden uppföljning

9 Farmakologisk behandling Fem godkända läkemedelssubstanser För barn, ungdomar och vuxna metylfenidat, lisdexamfetamin och atomoxetin För barn och ungdomar dexamfetamin och guanfacin Metylfenidat, lisdexamfetamin och dexamfetamin är centralstimulerande läkemedel (CS-läkemedel)

10 Farmakologisk behandling barn och unga Metylfenidat förstahandsval störst erfarenhet och bättre studerat större effektstorlek på gruppnivå än atomoxetin nyttan vid längre tids behandling (> 6 månader) kan ej bedömas Optimal dos individuell låg startdos: långverkande 18 mg/dag, medellångverkande 5 10 mg/dag justeras upp stegvis högsta rekommenderade dos: långverkande 54 mg/dag, medellångverkande 60 mg/dag Avbryt inte upptrappning för tidigt

11 Farmakologisk behandling barn och unga Lisdexamfetamin eller atomoxetin andrahandsval lisdexamfetamin startdos mg/dag höjs med mg/vecka högsta rekommenderade dos 70 mg/dag atomoxetin startdos 0,5 mg/kg/dag justeras varje vecka rekommenderad underhållsdos cirka 1,2 mg/kg/dag Guanfacin med fördröjd frisättning tredjehandsval

12 Farmakologisk behandling barn och unga Atomoxetin kan vara förstahandsval till exempel vid risk för skadligt bruk av substanser, svåra tics eller allvarlig sömnstörning Om atomoxetin varit förstahandsval är metylfenidat andrahandsval innan man prövar lisdexamfetamin

13 Säkerhetsaspekter Säkerhetsprofilen är på kort sikt förhållandevis väl undersökt för alla godkända alternativ Få allvarliga biverkningar har rapporterats, på kort och längre sikt

14 Kardiovaskulära effekter CS-läkemedel och atomoxetin blodtryck kan höjas och puls kan öka stor individuell variation Försiktighet vid hypertoni, diabetes, medfödda hjärtfel, förvärvad hjärt- och kärlsjukdom samt misstänkt ärftlighet för arytmi och hjärtmuskelsjukdom bör handläggas i samråd med kardiolog Guanfacin kan sänka blodtryck och puls något Återkommande kontroller under behandling

15 Längd- och viktutveckling CS-läkemedel negativ effekt på längdtillväxt och viktökning hos barn Atomoxetin kan påverka vikt och längdtillväxt negativt betydelse ej klarlagd Guanfacin har rapporterats kunna ge viktökning Längd- och viktutveckling hos växande individer bör följas

16 Psykiska biverkningar CS-läkemedel sömnstörningar förekommer ofta psykotiska symtom, självmordstankar/självmordsförsök, aggressivitet och nedstämdhet Atomoxetin sedering dagtid psykotiska symtom, självmordstankar/självmordsförsök, aggressivitet och nedstämdhet Guanfacin sedering dagtid självmordstankar och humörpåverkan

17 Adhd och epilepsi Relativt vanlig samsjuklighet Försiktighet vid behandling med CS-läkemedel och atomoxetin Epilepsin under god kontroll innan behandling inleds

18 Skadligt bruk/beroende och felaktig användning Vid förskrivning av CS-läkemedel risk måste värderas före och under behandling farmakodynamiska skäl talar för att långverkande CS-läkemedel har något lägre beroendepotential än kortverkande förskrivare med kunskap om handläggning av sådan samsjuklighet Risk för felanvändning måste vägas mot risk för underbehandling av adhd Atomoxetin och guanfacin saknar beroendepotential

19 Graviditet och amning Graviditet och adhd-läkemedel otillräckligt studerat och erfarenhet begränsad individuell bedömning Amning och adhd-läkemedel kunskapen bristfällig individuell bedömning

20 Interaktioner CS-läkemedel MAO-hämmare kontraindicerat alkohol kan förstärka oönskade CNS-effekter hämmar metabolism av fenobarbital och fenytoin Atomoxetin MAO-hämmare kontraindicerat metaboliseras av CYP2D6 ökad risk för arytmier med andra läkemedel som förlänger QT-tiden andra läkemedel som sänker kramptröskeln Guanfacin metaboliseras av CYP3A4 och CYP3A5 alkohol kan förstärka oönskade CNS-effekter kan ge lägre koncentration av valproat

21 Bilkörning Obehandlad adhd försämrad förmåga att köra bil högre risk att råka ut för trafikolyckor Enligt studier kan CS-läkemedel eller atomoxetin medföra förbättrad förmåga till bilkörning minska risken för allvarliga trafikolyckor Försiktighet rekommenderas

22 Uppföljning av läkemedelsbehandling Läkemedelsbehandling förutsätter en noggrann och regelbunden uppföljning effekt och säkerhet följsamhet tillkommande samsjuklighet patientens livssituation i familj och förskola/skola respektive arbetsliv Finns indikation för fortsatt behandling? behandlingen bör omprövas varje år

23 Uppföljning av läkemedelsbehandling Kontroll av blodtryck och puls samt kardiovaskulärt status Kontroll av längd- och viktutveckling Monitorering för upptäckt av eventuellt skadligt bruk/beroende felaktig användning

24 Uppföljning av läkemedelsbehandling Tidpunkter för uppföljning anpassas patientens ålder, tillståndets svårighetsgrad och social situation ofta var tredje eller sjätte månad täta kontroller vid behandlingens inledning, dosjustering och misstänkt biverkan Uppföljning av effekt och säkerhet i hälsodataoch kvalitetsregister angeläget

25 Olika beredningsformer av metylfenidat Preparat Frisättning mph Duration timmar Concerta 22/78 % 12 Ritalin modifierad frisättning 50/50 % 8 Medikinet modifierad frisättning 50/50 % 8 Equasym Depot 30/70 % 8 T. Ritalin 100 % 4 T. Medikinet 100 % 4

26 Kan fler behandlingsalternativ göra att fler patienter blir hjälpta? ADHD population Ca: 70% får respons på metylfenidat Metylfenidat Dexamfetamin Ca: 70% får respons på dexamfetamin Andelen patienter med respons kan ökas till > 90% då dexamfetamin ges till patienter med kliniskt inadekvat respons på metylfenidat (eller viceversa) Anpassad från Hodgkins et al. Eur Child Adolesc Psychiatry (2012) 21:

27 Mean CONCERTA Dose (mg) Total Daily OROS MPH Dose in Study Month Mean daily CONCERTA dose (mg) Mean daily CONCERTA dose/body weight (mg/kg) Mean Daily CONCERTA Dose/Body Weight (mg/kg) Wilens et al 2005 JAACAP

28 Mean Absolute Weight (kg) Impact on Growth-Weight Baseline Month Wilens et al 2005 JAACAP

29 Stimulantia for AD/HD; Optimal doser Wilens & Spencer, CNS News 2007; Postgrad Med. 2010;122(5): Läkemedel Start dos Max dos Duration Ritalin IR 5 mg x 2 2 mg/kg/day 3-4 h Concerta 18 mg x 1 2 mg/kg/day 12 h Ritalin modifierad frisättning 10 mg x 1 2 mg/kg/day 8 h Medikinet 10 mg x1 2 mg/kg/day 8 h Equasym 10 mg x 1 2 mg/kg/day 8 h Amfetamin mg x2 1.5 mg/kg/day 3-5 h Metamina mg x2 1.5 mg/kg/day 3-5 h

30 Mean MPH Dose (mg) Antal individer Stevens, et al. JACAP Klinisk population som fått höga doser MPH 10 8 MPH Levels Mean=27.3 ± 10.0 ng/ml ± ± Children Adults MPH Serum Level (ng/ml)

31 Greenhill et al. J.Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2006; 45(11): Behandling av AD/HD hos förskolebarn: PATS Studien

32 Elvanse långverkande amfetamin Elvanse (lisdexamfetamin) = inaktiv prodrug Spjälkas i kontakt med röda blodkroppar till dexamfetamin (den aktiva beståndsdelen) Doseras en gång om dagen på morgonen Startdos mg (inkl. byte från annat preparat) Stegvis dosökning 20 mg i veckan Högsta rekommenderade dosen är 70 mg Effekt 13 timmar hos barn, 14 timmar hos vuxna Tmax = 3.5 timmar Elvanse SPC, ,

33 Elvanse - administrering Intas oberoende av måltid Kapslarna sväljs hela får inte delas Alternativt löses kapselinnehållet upp i ett glas vatten och intas direkt därefter (får inte sparas) Aktiva substansen löses helt men beläggning med inaktiva substanserna kan finnas kvar i glaset Elvanse SPC, ,

34 Treatment failure was defined as 50% greater increase in ADHD rating scale IV total score and a 2 point or greater increase in CGI (Clinical Global Impression scale) at any double blind visit relative to the start of the randomized withdrawal peroid ( LDx, Lisdexamfetamin) David R. Coghill et al Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 53, Issue 6, 2014, e1

35 Guanfacine när ska det användas? Läkemedelsverket 3:e handspreparat Partiella responder på stimulantia Biverkningar på stimulantia och atomoxetin Komorbid ADHD Beteendestörningar ODD, CD Ångest Tics

36 Randomized, Placebo-Controlled Trial of Guanfacine Extended Release in Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Least-squares (LS) mean change (95% CI) from baseline in Weiss Functional Impairment Rating Scale Parent Report (WFIRS-P) global domain scores at week 13 (full analysis set). Note: White bars denote the key secondary endpoints: change in scores for WFIRS-P Learning and School domain and Family domain. GXR = guanfacine extended release. Wlilens TE et. al Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 54, Issue 11, 2015, e2

37 Randomized, Placebo-Controlled Trial of Guanfacine Extended Release in Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Least-squares (LS) mean change from baseline in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Rating Scale IV (ADHD-RS-IV) total score by visit (full analysis set). Note: GXR = guanfacine extended release; SEM = standard error of the mean. Timothy E. Wilens et al Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 54, Issue 11, 2015, e2

38 STUDIEDESIGN Guanfacin Biederman J et al. Pediatrics 2008; 121: e73-e84 Amerikansk, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper och fast dostitrering 345 barn och ungdomar (6-17 år) med ADHD Guanfacin 2 mg, 3 mg och 4 mg en gång dagligen i upp till 8 veckor Studiens syfte var att utvärdera effekt och säkerhet Primärt effektmått: Förändring av ADHD-RS-IV totalpoäng jämfört med placebo

39 Medelvärde Resultat Biederman J et al. Pediatrics 2008; 121: e73-e84. Medelvärde ADHD-RS-IV totalpoäng per randomiserad dos (ITT-population) 40 Placebo GXR 2 mg 30 a a a a a GXR 3 mg GXR 4 mg Titreringsfas Underhållsfas Nedtitreringsfas 0 Baseline Studiebesök (vecka) Endpoint a Placebojusterad medelförändring från baseline var signifikant vid 2 veckor för GXR 2 mg (p<0.05), för alla GXR doser vid besök 3 till 5 (p<0.05), och vid studiens slut (p<0.001). GXR: guanfacinhydroklorid depottablett, ITT: Intent-to-treat

40 Studie av administrering av Guanfacin morgon eller kväll Newcorn JH et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013; 52(9): STUDIEDESIGN Dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie med dosoptimering genomförd i USA och Kanada 333 barn (6-12 år) med ADHD Guanfacin upp till 4 mg en gång dagligen på morgonen eller kvällen i upp till 9 veckor. Primärt effektmått: Medelförändring av ADHD- RS-IV totalpoäng

41 Resultat - dosering morgon eller kväll Newcorn JH et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013; 52(9): Medelförändring av ADHD-RS-IV totalpoäng 0 Besök 3 Besök 4 Besök 5 Besök 6 Besök 7 Besök 8 Besök 9 Besök 10 LOCF Placebo -4 Guanfacin Totalt Guanfacin Dosering morgon -8 * Guanfacin Dosering kväll *** *** -20 *** -24 *** *** *** *** *p<0.05 jämfört med placebo baserat på förändring från baseline (besök 2) ***p<0.001 jämfört med placebo baserat på förändring från baseline (besök 2)

42 Wilens et al Journal of attention disorder 2013

43 Särskilda överväganden för användning vid användning av Guanfacin Förändringar i blodtryck Under korttids monoterapistudier på pediatriska patienter observerades minskningar av blodtryck och puls: Minskningar av genomsnittligt systoliskt och diastoliskt blodtryck med cirka 2,3 mmhg respektive 2,2 mmhg under ursprungligt startvärde, för alla dosgrupper kombinerade 1 Minskningar av genomsnittligt systoliskt, diastoliskt blodtryck och puls med cirka 1,9 mmhg, 1,5 mmhg respektive 3,8 slag per minut under ursprungligt startvärde, för alla dosgrupper kombinerade 2 Utsättning av INTUNIV kan öka blodtryck och puls. Ökningar av genomsnittligt systoliskt och diastoliskt blodtryck med cirka 3 mmhg respektive 1 mmhg över ursprungligt startvärde observerades vid utsättning av INTUNIV 3 Viktökning I dataserien fra n kontrollerade, dubbelblinda och öppna kliniska studier med INTUNIV rapporterade 2,9% av patienterna viktökning som en mycket vanlig biverkning 3 Genomsnittlig förändring från studiestart av BMI-percentilen var 4,3 under 1 år (genomsnittliga percentiler vid studiestart och 12 månader var 68,3 respektive 73,1) 3 Höjd, vikt och BMI bör kontrolleras innan behandlingsstart och därefter var 3:e månad under det första året, och var 6:e månad därefter 3 1. Hervas A et al. Eur Neuropsychopharmacol 2014; 24(12): Newcorn JH et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013; 52(9): Intuniv produktresumé

44 Intuniv depottablett Dosering och titrering INTUNIV tas en gång dagligen, antingen morgon eller kväll, med eller utan mat Tabletten ska inte krossas, tuggas eller brytas Startdosen för alla patienter är 1 mg en gång dagligen Dosen kan justeras i steg på högst 1 mg per vecka Rekommenderade underhållsdos är 0,05-0,12 mg/kg/dag Högsta rekommenderade dos för barn är 4 mg och för ungdomar 4-7 mg Under dos titrering bör övervakning av tecken och symtom på somnolens och sedering, hypotoni och bradykardi ske varje vecka Dosen bör anpassas individuellt efter patientens behandlingssvar och tolerabiliteten Intuniv produktresumé.

45 Biverkningar- Guanfacin Mycket vanliga ( 1/10) Vanliga ( 1/100, <1/10) Mindre vanliga ( 1/1000, <1/100) Somnolens, huvudvärk, buksmärta och trötthet Minskad aptit, depression, ångest, affektlabilitet, sömnlöshet, insomni mitt i natten, mardrömmar, sedering, yrsel, letargi, bradykardi, hypotoni, ortostatisk hypotoni, kräkningar, diarré, illamående, förstoppning, buk-/magobehag, muntorrhet, utslag, enures, irritabilitet, minskat blodtryck och viktökning Överkänslighet, agitation, hallucinationer, krampanfall, synkope/medvetandeförlust, postural yrsel, atrioventrikulärblock av första graden, takykardi, sinusarytmi, blekhet, astma, dyspepsi, klåda, pollakisuri, asteni, bröstsmärta, förhöjt blodtryck, minskad hjärtfrekvens och förhöjt alaninaminotransferas Läs produktresumén för information om sällsynta biverkningar ( 1/10000, <1/1000) vid bruk av INTUNIV.

46 Omega-3/Omega-6 för ADHD Typer EPA (eicosapentaenoic acid) Omega 3 DHA (docosahexaenoic acid) Omega 3 G-linoleic acid Omega 6 Metaanalyser 10 studier n=699 barn/ungdomar Indikerar mild moderat förbättring av ADHD med god tolerabilitet Effect size = 0,28 monoterapi Effect size =0.18 som tilläggsmedicinering Effekt på EPA Effekt på nedstämdhet Wilens AACAP 2016

47 Öppen studie : Fiskleveroljor är effektiva att minska emotionell dysregulation hos medicinerade pat med ADHD N= % förbättrades efter 12 veckor med tillägg av Omega 3 angående Depressivitet Emotionell dysregulation

48 Kombination av Guanfacine XR och stimulantia i behandling av ADHD Multicenter kontrollerad studie 9 veckors studie Inklusionskriterier partiella responder på 4 veckors behandling med centralstimulantia ADHD RS år, N= 455 Dos 1 4 mg/dag medel 3.2 mg/dag (0.1 mg/kg) Design 5 veckors optimering av guanfacine/placebo och 3 veckor på samma dos Exklusionskriterier; andra psykiatriska sjukdomar, vikt <25 kg eller >80 kg Wilens et al. J Am Acad Child Adolesc Psych: 2012

49 Kombination av Guanfacine XR plus stimulantia i behandling av ADHD Wilens et al. J Am Acad Child Adolesc Psych: 2012

50 Kombination av stimulantia och Guanfacine för ADHD 8 veckor RCT tre armar, N=7, 7 14 år 1. IR Guanfacine 1 3 mg/dag 2. IR mph 5 20 mg 3. Kombination av mph och guanfacine med flexibel dos beroende på CGI James McCracken et al Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 55, Issue 8, 2016, e1

51 James McCracken et al Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 55, Issue 8, 2016, e1 (A) Changes in least-squares (LS) means for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Rating Scale IV (ADHD-RS-IV) Inattentive subscale scores from baseline to week 8 for the 3 randomized treatment groups. (B) Changes in least-squares means for ADHD-RS-IV Total scores from baseline to week 8 for the 3 randomized treatment groups. C) Least-squares mean ADHD-RS-IV Inattention subscale scores by current treatment condition from baseline to week 8. Note: COMB = combination; DMPH = d- methylphenidate extended-release; GUAN = guanfacine.

52 % Change OROS MPH och ATMX: AD/HD Rating Scale vs w0 (n=40): p< vs w4: p< Baseline (w0) ATMX (w4) ATMX+OROS n=40 n=50 MPH (w7) n=50 MPH Alone (Historical) Wilens et al. J Child Adolesc Psychopharm: 2009

53 OROS MPH och ATMX: Biverkningar (N =50; p<0.05) Biverkningar ATMX(%) ATMX+MPH(%) Minskad aptit Insomningsvårigheter Irritabilitet Trötthet Andra* De flesta biv var milda till moderata Viktminskning under kombinerad behandling (0.8 kg,p < 0.005) Hammerness et al. J Child Adoles Psychopharm: 2009

54 Percent responders Responsfrekvens: 40 % reduktion av baseline score mätt med ADHD-RS Assessment 1: Acute Treatment P= % 56% * * 24% P= % 51% * 23% P= % 64% * * 25% ATMX OROS MPH Placebo 10 0 All patients (N=492) *Significantly different from placebo. Prior stimulant users (N=301) Stimulant naïve (N=191) Newcorn JH et al. Am J Psychiatry 2008;165:

55 Morgondos jämförd med kvällsdos Effect size 0.2 (P=0.014) Block SL et al. Clin Pediatr (Phila) 2009;48:

56 Predictors of persistent ADHD: An 11-year follow-up study Comorbid disorders at baseline. Joseph Biederman, et al Journal of Psychiatric Research, Volume 45, Issue 2, 2011,

57 Predictors of persistent ADHD: An 11-year follow-up study Fig. 2. CBCL at baseline. Joseph Biederman, et al Journal of Psychiatric Research, Volume 45, Issue 2, 2011,

58 Autism

59 Child Behavior Checklist Clinical Scales Discriminate Referred Youth With Autism Spectrum Disorder: A Preliminary Study. ASD Ålder 6 18 år IQ 99±14 IQ > % Figure 1. CBCL T-scores in subjects with and without ASDs. ASD, autism spectrum disorder. ASD subtyper Autistiskt syndrom 52 % Aspergers syndrom 25 % Genomgripande störning i utvcklingen 23 % Biederman, Joseph; et al Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 31(6): , July/August DOI: /DBP.0b013e3181e56ddd

60 AST = 217 Non-AST = 217 Ålder 3 17 år Psykiatrisk komorbiditet vid AST Joshi Gagan et al Journal of Autism and developmental disorder November 2010, Volume 40,

61 ADHD symtomprofil och samtidig AST Statistisk signifikans *p 0.05, ** p 0.01 ***p 0.001

62 RUPP studie av MPH hos barn Autismspektrumoch hyperaktivitet Barn 5 14 år med autism, Aspergers syndrom eller PDDNOS och signifikanta ADHD-symptom Studiedesign 7 dagars testdos n=72 6 av 72 hade intolerabla biverkningar under testperioden (irritabilitet, insomningssvårigheter, minskad aptit och tics) Av de återstående 66 fullföljde 58 dubbelblind - crossover-studie 4 veckor dubbel-blind crossover med doser Lågdos Medium Högdos 0.125mg/kg/dos 0.25mg/kg/dag 0.5 mg/kg/dag Primär outcome = Hyperaktivitet

63 RUPP studie av MPH hos barn med PDD och hyperaktivitet Lärare ABC skattning hyperaktivitet P=0.03 Effekt=0.3 P=0.008 Effekt=0.2 P=0.002 Effekt= 0.5 Baseline Placebo Lågdos Medium Högdos

64 RUPP studie av MPH hos barn med PDD och hyperaktivitet Föräldrar ABC skattning hyperaktivitet P=0.03 Effekt=0.3 P<0.001 Effekt=0.5 P=0.003 Effekt=0.4 Baseline Placebo Lågdos Medium Högdos

65 Stimulantia vid hyperaktivitet och AST resultat från RUPP autism network Resultat Skattades av fld och lärare med ABC (abberant behaviour checklist) med effekt size Av de 58 som fullföljde skattades 35 som responder 35/72= 49% 9 (12,5%) svarade bättre på placebo 13 (18%) svarade inte på ngn dos

66 Biverkningar 13/72 (18%) slutade med anledning av biv Irritabilitet (n=6) var den vanligaste biv Nedsatt aptit, sömnstörningar och emotionella utbrott var vanligare med mph än placebo

67 Guanfacine hos barn med ASD och hyperaktivitet Am J Psychiatry Aug 28:appiajp [Epub ahead of print), Scahill San Antonio 2015 Utvärdera säkerhet och effekt av förlängd frisättning Guanfacin XR hos barn med ASD och hyperaktivitet. Åtta veckor parallell randomiserad placebo kontrollerad studie N= pojkar 9 flickor

68 From: Extended-Release Guanfacine for Hyperactivity in Children With Autism Spectrum Disorder Scahill et al 2015 Aug 28:appiajp [Epub ahead of print] American Journal of Psychiatry a Higher scores reflect greater hyperactivity. ABC= Aberrant Behavior Checklist. Copyright American Psychiatric Association. All rights reserved.

69 Resultat Scahill et al 2015 Aug 28:appiajp [Epub ahead of print] American Journal of Psychiatry Guanfacine XR tolererades väl Statistisk signifikant reducering av hyperaktivitet p< Kan vara ett alternativ för att behandla ADHD och samtidig autism Gav mindre biverkningar P=0.001 På ADHD RS även för uppmärksamhet P< ADHD tot

70 Traditional and Atypical Presentations of Anxiety in Youth with Autism Spectrum Disorder N= år IQ > % Atypisk ångest 48 % DSM IV ångest Prediktorer DSM ångest Språkliga svårigheter Kognitiv ångest Hypersensitivitet Prediktorer Atypisk ångest Traditionell ångest Svårighetsgrad Autism Kern et al Journal of Autims Dev Disorder 2014

71 Farmakologisk behandling av ångest och autism Begränsade data både hos ungdomar och vuxna med ångest och autism Mer känsliga för biverkningar Starta lågt och titrera upp långsamt Vid utsättning gå långsamt fram Större risk för beteendeaktivering Informera föräldrar Hur man skiljer beteendeaktivering från baslinjekarakteristiska Gör upp en plan om det kommer

72 SSRI doser hos AST Läkemedel Startdos Maxdos Sertralin 12,5 25 mg 100 mg Fluoxetin 2,5 5 mg 60 mg Citalopram 2,5 5 mg 40 mg Escitalopram 1,25 2,5 mg 20 mg Vasa et al Pediatrics 2015

73 Farmakologi vid specifika ångestsymtom Läkemedel Insomningssvårigheter Psykologisk arousal Beteende dysreglering Situationsutlöst ångest Indikation Melatonin Klonidin Guanfacine Klonidin Guanfacine Atypiska neuroleptika Aripiprazole, Risperidone Lorazepam Propranolol Vasa et al Pediatrics 2015

74 Response to Second Generation Antipsychotics in Youth with Comorbid Bipolar Disorder and Autism Spectrum Disorder Joshi et al CNS Neuroscience & Therapeutics Volume 18, Issue 1, pages 28-33, 29 NOV 2010

75 Antimanic response to SGA monotherapy in youth with bipolar disorder in the context of comorbidity with ASD Joshi et al CNS Neuroscience & Therapeutics Volume 18, Issue 1, pages 28-33, 29 NOV 2010

76 Adverse effects associated with SGA monotherapy in youth with bipolar disorder in the context of comorbidity with ASD Joshi et al CNS Neuroscience & Therapeutics Volume 18, Issue 1, pages 28-33, 29 NOV 2010

77 Takehome message Farmakologisk behandling Autism Symtomatisk behandling +Bipolär sjukdom Stämningsstabiliserande +Sömnsvårigheter Melatonin +Depression ( Setralin, Fluoxetin eller Cipramil) SSRI + Fixeringar Neuroleptika (Risperidone eller Aripirazole) +TVÅNG SSRI (sertralin) Irritabilitet Neuroleptika (Risperidone eller Aripirazole) + Ångest SSRI (Sertralin, Fluoxetin, Ciitalopram, Escitalopram) + ADHD Centralstimulantia (mph, lisdexamfetamin) Atomoxetin Guanfacine extend realease

78

Farmakologisk uppdatering ADHD, Autism och beteendestörning. Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i barn och ungdomspsykiatri Med.dr.

Farmakologisk uppdatering ADHD, Autism och beteendestörning. Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i barn och ungdomspsykiatri Med.dr. Farmakologisk uppdatering ADHD, Autism och beteendestörning Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i barn och ungdomspsykiatri Med.dr. Disclosures Medicinsk rådgivare till Försäkringsbolag Mavera, Länsförsäkringar,

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 2. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 2 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD En bra start på dagen Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD ADHD kärnsymtom Överaktiv Ouppmärksam Impulsiv Kärnsymtom förenar men konsekvenserna varierar mellan olika individer och

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Kerstin Malmberg, överläkare, med. Dr BUP Skärholmen Stockholm Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Socialstyrelsen Stöd för beslut om behandling Rekommendationer

Läs mer

ADHD hos barn. Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri

ADHD hos barn. Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri ADHD hos barn Marcus Westin Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri Hur många har egentligen ADHD? Ja Hur mycket är mycket? ADHD-karaktäristika följer en normalfördelningskurva 5 % ADHD-ish? 25 %

Läs mer

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i Barn och ungdomspsykiatri Med.dr. BUP Skärholmen Stockholm Indikatorer för utredning När ett

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 1 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning?

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning? Till: Socialminister Göran Hägglund Kopia: Socialstyrelsen, Media 22 juli 2014 Socialstyrelsens uppdrag om ADHD-behandling Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar

Läs mer

Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se

Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Historisk översikt över benämningen av symptombilden vid

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2016-04-28 Vår beteckning SÖKANDE Shire Pharmaceuticals Ireland Limited Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Välkomna till ADHD polyfarmaci eller bara insatser i skolan?

Välkomna till ADHD polyfarmaci eller bara insatser i skolan? Välkomna till ADHD polyfarmaci eller bara insatser i skolan? P-A Rydelius prof, Stockholm; Ann Fristedt, skolpsykiater, Linköping Kerstin Malmberg med dr, Stockholm, Moderator: Håkan Jarbin, med dr Halland

Läs mer

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett Information om din behandling med Concerta Läkemedelsbehandling vid ADHD Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat

Läs mer

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett Information om din behandling med Concerta Läkemedelsbehandling vid ADHD Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat

Läs mer

Narkotika som läkemedel

Narkotika som läkemedel Narkotika som läkemedel Behandling med centralstimulantia hos barn med ADHD Effekter och biverkningar Anna Berg Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2015 Handledare:

Läs mer

En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD

En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD Referens: Ritalin produktresumé: Ritalin tablett 10 mg 2015-06-24. Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg 2015-06-24. www.fass.se.

Läs mer

Uppdatering ADHD, autismspektrum och Conduct Disdorder 2008. Kerstin Malmberg Skärholmen BUP kerstin.malmberg@sll.se

Uppdatering ADHD, autismspektrum och Conduct Disdorder 2008. Kerstin Malmberg Skärholmen BUP kerstin.malmberg@sll.se Uppdatering ADHD, autismspektrum och Conduct Disdorder 2008 Kerstin Malmberg Skärholmen BUP kerstin.malmberg@sll.se Medication rate throughout the 16000 Nordics (stimulants and atomoxetine) 14000 12000

Läs mer

Sömnstörning, beteendestörning och autism

Sömnstörning, beteendestörning och autism Sömnstörning, beteendestörning och autism Kerstin Malmberg Överläkare BUP Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Tel. 08 51452950 Archives of Pediatric and Adolescent Medicine - medicinsk kommentar

Läs mer

Tourette. Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole

Tourette. Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole Tourette Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole Tourettes syndrom överaktiva CSTCkretsar? Från teori till praktik! Brist på inhibition? För stark gas? Glutamate har en väsentlig roll i de cortico-striatal-thalamo-corticala

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Anmärkning 1 Effekt över tid: Strattera jämfört med Metylfenidat

Anmärkning 1 Effekt över tid: Strattera jämfört med Metylfenidat www.lilly.se Eli Lilly Sweden AB Gustav III:s boulevard 42 Box 721, SE-169 27 Solna Tel +46 (0)8 737 88 00 Fax +46 (0)8 618 21 50 Solna 2014-01-22 Angående anmärkning från IGM, initiativärende Dnr W1469/13

Läs mer

Information om. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska.

Information om. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. Information om ADHD och Concerta Vad är ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Datum 2014-09-09. Villkor Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning.

Datum 2014-09-09. Villkor Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning. BESLUT 1 (6) Datum 2014-09-09 Vår beteckning FÖRETAG Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se 20110203 ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se ADHD I Uppsala län ca 65 000 barn Prevalens ADHD 4 % = 2 800 barn 2008 Pojkar:Flickor 5:1 (2-3:1) ADHD

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av 4-länsgruppen (VGR, SLL, RÖ och RS) på uppdrag av SKL.

Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av 4-länsgruppen (VGR, SLL, RÖ och RS) på uppdrag av SKL. Guanfacin hydroklorid (Intuniv) för behandling av barn och ungdomar med ADHD En preliminär bedömning Datum för färdigställande av rapport: 2014-12-08 Datum för leverans: 2015-03-09 Detta dokument är utformat

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-12-18

BESLUT. Datum 2013-12-18 BESLUT 1 (6) Datum 2013-12-18 Vår beteckning SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 33 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Läkemedel vid adhd behandlingsrekommendation

Läkemedel vid adhd behandlingsrekommendation Läkemedel vid adhd behandlingsrekommendation BEHANDLINGSREKOMMENDATION Huvudbudskap Läkemedelsbehandling är en komponent i ett multimodalt behandlingsprogram där också psykosociala och pedagogiska insatser

Läs mer

ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT

ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT För barn med ADHD hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning Vad är ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom

Läs mer

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA VAD ÄR ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

ADHD och missbruk. Kerstin Arnsvik-Malmberg Med.dr Karolinska Institutet Inst för neurovetenskap Överläkare BUP Skärholmen

ADHD och missbruk. Kerstin Arnsvik-Malmberg Med.dr Karolinska Institutet Inst för neurovetenskap Överläkare BUP Skärholmen ADHD och missbruk Kerstin Arnsvik-Malmberg Med.dr Karolinska Institutet Inst för neurovetenskap Överläkare BUP Skärholmen Definitioner DSM-manualerna ADHD DSM I (1952) ADHD finns inte beskrivet) DSM II

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD. Vad händer i hjärnan? Vad kan medicineras? Starta Byta PAUS Långsik@gt mål Säkerhet Utvärdering Sömn. mer info: www.apsy.

Medicin vid ADD/ADHD. Vad händer i hjärnan? Vad kan medicineras? Starta Byta PAUS Långsik@gt mål Säkerhet Utvärdering Sömn. mer info: www.apsy. Medicin vid ADD/ADHD Vad händer i hjärnan? Vad kan medicineras? Starta Byta PAUS Långsik@gt mål Säkerhet Utvärdering Sömn mer info: www.apsy.se 2016-05- 11 Hjalmar Nowak Barn- och ungdomspsykiater 1 hjärna

Läs mer

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Samsjuklighet vid autism farmakologisk behandling Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Budskapet Samsjuklighet är regel en diagnos undantaget dvs rule out ALLA patienter (med autism) ska få en

Läs mer

Inte motiverat att byta till escitalopram, den aktiva enantiomeren av italopram

Inte motiverat att byta till escitalopram, den aktiva enantiomeren av italopram 1 (5) Läkemedel: citalopram (Cipralex) Företag: Lundbeck Godkännande datum: 2001-12-07 Publicerat på Janus webb: 2003-06-10 Utlåtande från expertgruppen för psykiatriska sjukdomar Generiskt citalopram

Läs mer

Psykofarmakologi vid. Psykiatrisk samsjuklighet. Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D.

Psykofarmakologi vid. Psykiatrisk samsjuklighet. Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D. Psykofarmakologi vid Psykiatrisk samsjuklighet Institut AACAP, Chicago 2008 Moderator: John Walkup M.D. Samsjuklighet är regel OCD* 80% ADHD 20% Tics/TS 30% MDD 15% Ångest 25% ODD 8-35%?? MDD^ 52% DYD

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I LÄKEMEDEL VID PTSD NE SYSTEMET Alfa 2 presynaptiska agonister Clonidine Guanfacine NEåterupptagning s-hämmare Postsynaptisk alfa 1 blockerare

Läs mer

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Riktlinjer för ECT-behandling V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2012-06-01 V E R S I O N 2012:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 ECT-behandling 2 Information

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Kerstin Malmberg Överläkare BUP Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Tel. 08 51452950 Historisk översikt över benämningen av symptombilden vid

Läs mer

SFBUPs ADHD riktlinjer. BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP

SFBUPs ADHD riktlinjer. BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP SFBUPs ADHD riktlinjer BUP kongressen 2015 Presentation av remissversionen Lars Joelsson, ordförande i SFBUP Arbetsgrupp Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri och med.dr. Marcus Westin,

Läs mer

Metod Design och Procedur

Metod Design och Procedur Slutrapport Tillägg datum 2012-06-20, kompletterad 2012-08-27 Efter den första versionen av slutrapporten har de sista laboratorieanalyserna mottagits, den inmatade databasen kontrollerats och fördjupade

Läs mer

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln Kommittén fann också att trimetazidin kan orsaka eller förvärra parkinsonsymtom (tremor, akinesi, hypertoni). Uppträdandet av motoriska störningar såsom parkinsonsymtom, restless leg-syndrom, tremor och

Läs mer

Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0

Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0 Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa

Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa Beata Bäckström Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa Tidigaste formen av psykopatologi ofta kroniska Vanligaste psykiatriska tillståndet - 15-20 % Enkla ångesttillstånd minskar med ålder -

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Aripiprazole ratiopharm Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Innehåll 1. Inledning s. 4 2. Vad innebär en behandling med Aripiprazole ratiopharm? s.5 3. Vad kan jag förvänta mig av behandlingen?_

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett 1.12.2014, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna

Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna Läkemedelsbehandling av ADHD hos vuxna Umeå 150211 Bo Söderpalm Professor/Öl Inst för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin och Beroendekliniken, Göteborg

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket

Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket Barn och läkemedel Avsiktlig användning av läkemedel för medicinska ändamål som innebär ett

Läs mer

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13 Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se Aspekter på stöd i skolan Skolan är en viktig skyddsfaktor inte minst för barn med funktionsproblem Men också

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Sömnsstörning, beteendestörning och autism

Sömnsstörning, beteendestörning och autism Sömnsstörning, beteendestörning och autism Kerstin Malmberg Överläkare Med. Dr. BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Archives of Pediatric and Adolescent Medicine - medicinsk

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr NPL förp.-id AIP (SEK) AUP (SEK) Elvanse Vuxen. Kapsel 30 mg 30 st 122362 20140506100034 675,00 735,50 Elvanse Vuxen

Namn Form Styrka Förp. Varunr NPL förp.-id AIP (SEK) AUP (SEK) Elvanse Vuxen. Kapsel 30 mg 30 st 122362 20140506100034 675,00 735,50 Elvanse Vuxen BESLUT Datum Diarienummer 2015-09-03 1 (7) SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Disposition Primär- eller sekundärprevention? Högriskeller befolkningsstrategi?

Läs mer

Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel

Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel Observera: Dessa ändringar ska införas i gällande produktresumé, märkning och bipacksedel enligt de slutliga versioner som blev resultatet av koordinationsgruppens

Läs mer

Vid alla typer av sömnrelaterade andningsstörningar är sederande sömnläkemedel(hypnotika) kontraindicerade

Vid alla typer av sömnrelaterade andningsstörningar är sederande sömnläkemedel(hypnotika) kontraindicerade Sömnstörningar hos barn Sömnstörningar hos barn och ungdomar Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i barn och ungdomspsykiatri Med.dr Läkemedelsverket expertgrupp sömn Våren 2014 2 dagar internat med experter

Läs mer

Remissvar på Läkemedelsverkets nya skrivelse om ADHDbehandling

Remissvar på Läkemedelsverkets nya skrivelse om ADHDbehandling Remissvar på Läkemedelsverkets nya skrivelse om ADHDbehandling av barn 12 september 2008 Vid det speciella expertmötet den 19 maj mellan landets största förespråkare för ADHDmediciner, presenterade Läkemedelsverket

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Initiering, underhållsbehandling och utsättning

Initiering, underhållsbehandling och utsättning Initiering, underhållsbehandling och utsättning Klassiska ångeststörningar, vilket SSRI? 1. Fluoxetin 10 40 mg/d 1. Flest studier evidens A 2. Måttlig effektstorlek låga doser? 2. Sertralin: flexibel dos

Läs mer

ADHD och stress. Johan Isaksson. Leg psykolog, med dr Inst. för neurovetenskap, BUP Uppsala universitet

ADHD och stress. Johan Isaksson. Leg psykolog, med dr Inst. för neurovetenskap, BUP Uppsala universitet ADHD och stress Johan Isaksson Leg psykolog, med dr Inst. för neurovetenskap, BUP Uppsala universitet ADHD och stress Stressor Upplevd stress Stressfysiologisk respons Upplevelse av den fysiologiska responsen

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 8 Grunden Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att

Läs mer

Läkemedelsberoende. Joar Guterstam. Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning

Läkemedelsberoende. Joar Guterstam. Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning Läkemedelsberoende Joar Guterstam Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning Ledamot expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Agenda Epidemiologi Förebyggande

Läs mer

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Tjänsteställe, handläggare Datum Sida Karin Öhlén 2015-05-05 1(5) Läkemedelsenheten Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 25 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) En handbok för psykiatrin, som innehåller

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Giltighet 2012-12-01 tillsvidare Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Komplementär behandling vid ADHD

Komplementär behandling vid ADHD Komplementär behandling vid ADHD Carl Nytell, leg.psykolog ADHD-center, Habilitering och Hälsa, SLSO Innehåll 1. Kort om forskning och evidens 2. Vad säger den befintliga forskningen om olika komplementära

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Läkemedelsbehandling av ADHD

Läkemedelsbehandling av ADHD Ny rekommendation Den 19 maj 2008 anordnade ett expertmöte med syfte att ta fram rekommendationer för farmakologisk behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet).

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Besluten i omprövningen av ADHD-läkemedel offentliggjordes den 10 september 2014. Detta underlag beskriver den situation som rådde inför nämndens beslut.

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Bilaga II. EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet

Bilaga II. EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet Bilaga II EMA:s vetenskapliga slutsatser och skäl till det positiva yttrandet 4 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Dexamed (se bilaga I) Dexamfetamin,

Läs mer

Sammanställning av biverkningar beskrivna i licensansökningar 2014 av psykiatriker verksamma i Stockholms län

Sammanställning av biverkningar beskrivna i licensansökningar 2014 av psykiatriker verksamma i Stockholms län Bilaga 1 Sammanställning av biverkningar beskrivna i licensansökningar 2014 av psykiatriker verksamma i Stockholms län Aban Alkhaib Tio Hundra Norrtälje Concerta, Ritalin Concerta 18 mg som höjdes upp

Läs mer

ADHD, NEUROPSYKOLOGISKA FUNKTIONER OCH SKOLPRESTATIONER

ADHD, NEUROPSYKOLOGISKA FUNKTIONER OCH SKOLPRESTATIONER ADHD, NEUROPSYKOLOGISKA FUNKTIONER OCH SKOLPRESTATIONER Lisa B Thorell SEKTIONEN FÖR PSYKOLOGI, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP, KI KAROLINSKA INSTITUTET CENTER FOR NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS

Läs mer

Neuroleptika till äldre. Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning

Neuroleptika till äldre. Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Neuroleptika till äldre Dag Gülich, psykiater, geriater, överläkare, RPK Åsa Bondesson, Dr Med Vet, Apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning Neuroleptika Antal skåningar 75 år och äldre med utköp av neuroleptika

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS)

ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS) ESSENCE OCH PANDAS ( PANS ELLER CANS) Susanne Bejerot docent, Karolinska Institutet ESSENCE-DAG 1, Göteborg 3 JUNI 2014 OCD / tvångssyndrom 1-2 procent av befolkningen, heterogen sjukdom neurologisk, låg

Läs mer

Medicin vid ADHD & ASD

Medicin vid ADHD & ASD Medicin vid ADHD & ASD Vad är ADHD + ASD? ADHD- medicin vid ADHD + ASD Miljö och pedagogik PAUS Vad kan medicineras? Välja medicin Byta medicin Säkerhet och uppföljning mer info: www.apsy.se 2015-10- 07

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer