Hälsokunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsokunskap19.9. 2012"

Transkript

1 Hälsokunskap Vad avses med följande termer? a) Antioxidant 1 poäng Ur svaret framkommer att antioxidant är ett ämne som förhindrar andra föreningar att härskna i människoorganismen. En poäng kan skribenten också få om svaret innehåller hälsobetydelse och några exempel eller källor. T.ex. C- och E-vitaminer, selen, flavonoider och betakaroten. Ur många grönsaker, färggranna frukter, vin och te. 2 poäng. Ur svaret framkommer antioxidanternas betydelse för hälsan. I svaret har skribenten dessutom även nämnt 2 exempel på antioxidanter eller källor. Tilläggsförtjänst: Antioxidanter bildas även i människans egen organism. Det finns med namn nämnt flera föreningar och källor. b) Ortorexi 1 poäng: Ortoreksi är en ätstörning där en person äter tvångsmässigt hälsosamt. 2 poäng: I svaret har skribenten även beskrivit fysiska och/eller psykiska och/eller sociala angelägenheter c) Helikobakterie 1 poäng: Ur svaret kommer det fram att helikobakterien kan öka risken att få magsår. 2 poäng: I svaret kommer det fram att helikobakterien finns i magsäcken och i svaret nämns även symtom/symptomfrihet eller kopplingen till ohygieniska förhållanden. 2. Redogör för de strategier för hälsofrämjande verksamhet som tas upp i Världshälsoorganisationens Ottawadeklaration, och beskriv varje strategi med hjälp av ett exempel. 1. Att skapa en hälsoinriktad samhällspolitik 2. Att skapa en hälsofrämjande miljö 3. Att utveckla den hälsofrämjande verksamheten på lokal nivå. Att skapa organisationer som främjar hälsa 4. Hälsoupplysning och hälsofostran för befolkningen för att förbättra hälsokunskap 5. Att utveckla hälsovårdsservicen I svaret har skribenten presenterat 2 verksamhetsområden och gett exempel från bägge. Tre poäng kan man också få om skribenten sakenligt nämnt 3 delområden men bara gett ett exempel. Exemplet och delområdet skall höra ihop. 1

2 I svaret finns presenterat 4 delområden och från varje delområde är exemplet sakenligt presenterat. I svaret kommer det också fram vad man menar med hälsofrämjande. 3. Sömnfaserna och deras betydelse för hälsan och funktionsförmågan. 1. Insomningsstadium 2. Lätt sömn 3. Djup sömn Funktion: Kroppen slappnar av, hjärnans energiförråd fylls och hjärnan vilar. Det inlärda flyttas från korttids- till långtidsminnet Tillväxthormon utsöndras Cellerna repareras och musklerna börjar återhämta sig. Immunsystemet aktiveras 4. REM-sömn sömnstadium Funktioner: REM-sömnen har betydelse för den psykiska hälsan och funktionsförmågan, minnet och kreativiteten Skribenten beskriver sakenligt sömnens centrala faser och ger 1-2 exempel för de olika fasernas betydelse för hälsan eller funktionsförmågan. Tre poäng kan man också få om man nämnt sömnens faser och i svaret finns många exempel, även om de inte är kopplade till rätt sömnfas. Skribenten har beskrivit sömnfaserna mera exakt. Fasernas betydelse har beskrivits mera exakt och skribenten har använt en sakenlig terminologi. Skribenten redogör för djup och REM-sömnens betydelse sakenligt. Skribenten har sammanlagt nämnt minst 4 exempel för djup sömnens och REM-sömnens betydelse för hälsan och funktionsförmågan. Tilläggsförtjänst: Betydelsen av sömnens olika faser har begrundats ur den synvinkeln om de störs eller saknas (t.ex. skiftesarbetare, en fördröjd sömnrytm hos unga). 4. I undersökningen Skolhälsa 2012 uppgav 24 procent av eleverna i grundskolans årkurser 8-9 och 21 procent av studerandena i första och andra gymnasieklassen att de använder över fyra timmar varje skoldag för att titta på teve, sitta vid datorn och spela mobil- eller konsolspel. Tid som används på detta sätt kallas skärmtid. Diskutera hur de ungas hälsa kan påverkas av den dagliga skärmtiden. Psykiska och sociala verkningar på hälsan t.ex. Negativa: 1. Nät- och spelberoende 2. Sökandet efter identiteten och rollmodeller: negativa hälsovanor och attityd modeller (t.ex. rökning och användning av alkohol), framhävning av sexualiteten och utseendet, våld, intolerans och rasism 3. Skapar rädslor och ångest 4. Utsättas för reklam 5. Nätmobbning, sexuella trakasserier och otrygga kontakter 6. Mer begränsat socialt liv 2

3 7. Koncentrationssvårigheter avtrubbning, oro Positiva: 8. Inlärning 9. Avslappning 10. Nya sociala nätverk, möjlighet hålla kontakt 11. Stödgrupper, självhjälpsgrupper t.ex. i diskussions spalter och forum Fysiska påverkningar på hälsan t.ex. Negativa: 1. Den fysiska konditionen försämras 2. Ergonomiska problem 3. Övervikt/ undervikt 4. Sömnproblem 5. Ögonen tröttnar Positiva: 6. Motionsspel Skribenten har beskrivit åtminstone 4 hälsoverkningar, såväl fysiska som psykosociala. Svaret är uppräknande och begrundandet av verkningarna är ytligt. Tre poäng kan man få om den ena synvinkeln är mångsidigt presenterad. Skribenten har beskrivit åtminstone 5-6 faktorer som påverkar hälsan. Svaret är mångsidigt. Det finns exempel på positiva som negativa hälsoverkningar. 5. Nedan kan du läsa ett utdrag ur en sammanfattning av en undersökning. Utgå från sammanfattningen och diskutera tillförlitligheten hos de datainsamlingsmetoder som använts i undersökningen. (Se bifogat prov) Intervju: Tillförlitligheten påverkas av: Inspelning: materialet kan gås igenom många gånger, bandningen kan också störa intervjun Egenskaper hos de intervjuade - ålder, mognadsgrad Växelverkan, atmosfären vid intervjun Upprepning: ger en möjlighet att få ett mångsidigare material Typ av intervju Observation: Tillförlitligheten påverkas av: Snabb bokföring av observationerna: minskar möjligheten för fel Kontexten. Autentisk miljö Observatörens inverkan på situationen 3

4 Observatörens subjektivitet och uppmärksamhet Undersökningsobjektens kunskap om situationen Upprepning av observationen Skribenten har presenterat 2-3 faktorer ur båda datainsamlingsmetoderna som hör till tillförlitligheten. Tre poäng kan man också få om faktorer från den ena datainsamlingsmetoden är detaljerat och motiverat presenterad. Skribenten har i svaret presenterat, av såväl intervju som observationsmetoden minst 6 faktorer som påverkar tillförlitligheten. I svaret har man tagit i beaktandet kontextens inverkan på datainsamlingens tillförlitlighet. 6. Diskutera alkoholreklam i idrottssammanhang ur en etisk synvinkel. 1. Idrott är hälsofrämjande och alkohol ökar hälsoriskerna 2. Idrottens popularitet höjer alkoholens status 3. Alkoholens verkningar är motsatta de krav på precision och behärskning av kroppen som idrotten förutsätter 4. Barn och unga som borde skyddas mot alkoholreklam är lättast att påverka 5. Minderåriga använder spelkläder med alkoholreklam 6. Motstridigt att idrottare inte får delta i tävlingar berusade men nog göra reklam för alkohol 7. Idrottsföreningarnas hälsofrämjande verksamhet sponsoreras av alkoholproducerande företag. 8. Autonomi. Alla har rätt att ta ansvar för sina egna val I svaret begrundar man alkoholreklamen som kopplas till idrott ur åtminstone 2-3 olika synvinklar. Diskussionen är relativt ytlig. I svaret resonerar man kring alkoholreklamen i idrottssammanhang ur åtminstone 4 synvinklar och tillgodogör sig t.ex. bilderna. Den etiska diskussionen är insiktsfull och motiverad. 7a) Redogör för tre olika strålningskällor som människorna i Finland är utsatta för(3p) Exempel på strålning: Radon. Naturlig bakgrundsstrålning: kosmisk strålning från rymden, strålning som orsakas av ämnen i kroppen, samt strålning från radioaktivt byggmaterial. Joniserande strålning som används inom medicinen Joniserande strålning från kärnkraft vid olyckor Icke-joniserande strålning från solen, elektriska apparater och kraftledningar 2 poäng I svaret presenteras minst två källor ytligt. För tre poäng krävs att källorna presenterats mångsidigt. 7b) Beskriv de verkningar på hälsan som strålningen från källorna har(3p) Joniserande strålning kan åstadkomma mutationer som kan leda till cancer. 4

5 Stora stråldoser kan leda till omedelbar död. Radon ökar risken för lungcancer Hälsorisker i samband med naturlig bakgrundsstrålning är svåra att uppskatta Vid medicinsk strålning är nyttan större än skadan UV-strålningen som kommer från solen och från solarier ökar risken för hudcancer. Elektromagnetiska fält orsakar uppvärmning av vävnader och inverkar på nervverksamheten. 2 poäng I svaret beskrivs och motiveras hälsoeffekterna av strålning från två olika källor. Tre poäng får man för saklig presentation och motiveringar för hälsoeffekterna från tre källor. 8. Ett ofta upprepat påstående är att körsång främjar hälsan. Vad baserar sig körsångens eventuella hälsofrämjande verkningar på? Ökar det socialt kapitalet som ger välbefinnande och gemenskap. Höjer självkänslan Balanserar känslolivet Minskar stress Musikens hälsoverkan ( Mozarteffekten ) Påverkar andningskapaciteten och hållningen Skribenten har i svaret granskat några synvinklar och motiverat vad/hur körsångens möjliga hälsofrämjande effekter baserar sig på. Skribenten har begrundat djupare, mångsidigare och från flera synvinklar sambandet mellan körsången och hälsan, med hjälp av exempel. +9 Beskriv sjukdomen astma. Redogör för orsaker, symptom och förbyggande åtgärder. Astma är en infektionssjukdom i luftrören som gör att slemhinnorna sväller och musklerna runt andningsvägarna kontraherar som en följd av inre eller yttre retningar. Barns och ungas astma beror ofta på allergi, hos vuxna är icke-allergisk astma lika vanlig som allergisk astma. Om förträngning av luftvägarna uppkommer endast i samband med ansträngning talar man om ansträngningsastma. Orsaker: Genetiska Allergener Rökning Miljöfaktorer Kall och torr luft Stress och depression kan förvärra sjukdomen Symptom: Slemavsöndring 5

6 Hosta Andningssvårigheter Pipig andning Trötthet Försämrad kondition Förebyggande: Att undvika allergener Hypsersensibilisering Amning Bra kondition Rökfrihet Att undvika kall och torr luft I svaret beskrivs i huvudsak hurudan astma är som sjukdom. Dessutom ges några exempel på orsaker, symptom och förebyggande, eller åtminstone en av dessa har behandlats mera ingående. Förutom en riktig beskrivning av sjukdomen ges flera exempel på orsaker, symptom, förebyggande, eller åtminstone två av dessa har behandlats mera ingående. 8 poäng Förutom en riktig beskrivning av sjukdomen ges rikligt och på ett sakkunnigt sätt motiverade exempel på orsaker, symptom och förebyggande. Den använda terminologin är korrekt och exakt Den förväntade livslängden för nyfödda i Finland har under de senaste 50 åren ökat med cirka 11 år för både flickor och pojkar. Den förväntade livslängden för flickor som föddes 2010 är cirka 83 år och för pojkar 77 år. Motsvarande tal för flickor som föddes i början av talet var cirka 72 år och för pojkar 66 år. Diskutera orsakerna till denna ökning av livslängden i Finland från början av 1960-talet till talet. Faktorer som inverkar på livslängden: Levnadsförhållanden Ekonomi Boendeförhållanden Arbetets karaktär Utbildning Säkerhet på arbetet, i trafiken Levnadsvanor: Kostvanor Användning av tobak Motion Sjukdomsspektret 6

7 De smittosamma sjukdomarna har minskat Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat Lungcancer har minskat Dödligheten i cancer har minskat Utvecklingen läkarvetenskapen och social- och hälsovården Hälsofrämjande filosofi Utvecklingen av läkemedel Undersökning och diagnostisering har utvecklats 3-4 faktorer som förklarar utvecklingen av förväntad livslängd har nämnts ytligt. Svaret innehåller endast lite begrundande. 4-6 faktorer som förklarar utvecklingen av förväntad livslängd har beskrivits ur åtminstone 3 grupper. Svaret är mera begrundande och effekterna av olika faktorer värderas. 8 poäng Faktorer som förklarar utvecklingen av förväntad livslängd beskrivs mångsidigt och välgrundat ur 4 grupper med flera exempel från varje grupp. 7

Hälsokunskap 14.3.2012

Hälsokunskap 14.3.2012 Hälsokunskap 14.3.2012 1. En femtonåring har blivit vegan och slopat alla produkter från djurriket ur sin kost. Vad ska han beakta i sin kost för att trygga intaget av de näringsämnen som motsvarar kostrekommendationerna?

Läs mer

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden PROVET I HÄLSOKUNSKAP 27.9.2013 BESKRIVNING AV GODA SVAR De beskrivningar av svarens innehåll som ges här är inte bindande för studentexamensnämndens

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari. Främjande av rökfrihet i grundskolan GUIDE TILL STÖDJANDE AV RÖKFRIHET PÅ GRUNDSKOLANS ÅRSKURSER 1 6

Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari. Främjande av rökfrihet i grundskolan GUIDE TILL STÖDJANDE AV RÖKFRIHET PÅ GRUNDSKOLANS ÅRSKURSER 1 6 Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari Främjande av rökfrihet i grundskolan GUIDE TILL STÖDJANDE AV RÖKFRIHET PÅ GRUNDSKOLANS ÅRSKURSER 1 6 Laivisto Virve, Salomäki Sanna-Mari Främjande av rökfrihet i grundskolan

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

STÖDMATERIAL. Spelproblem. Ungd. marna. på spel. Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga

STÖDMATERIAL. Spelproblem. Ungd. marna. på spel. Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga STÖDMATERIAL Spelproblem Ungd marna på spel Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga Text: Projektet Pelitaito, Livet Är Det Bästa Ruset rf: Kaisa Luhtala Inka

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 INSIKTER OCH FAKTA OM OJÄMLIK HÄLSA.

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 INSIKTER OCH FAKTA OM OJÄMLIK HÄLSA. Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 INSIKTER OCH FAKTA OM OJÄMLIK HÄLSA. Förbundsordföranden har ordet Knappast något är så viktigt ur välfärdssynpunkt som människors hälsa,

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan EXAMENSARBETE 2009:025 Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan Adam Bergholm Andreas Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Enkäten Hälsa i skolan 2013

Enkäten Hälsa i skolan 2013 Enkäten Hälsa i skolan 2013 Kommunrapport för Kronoby Miialiila Virtanen, Hanne Kivimäki, Pauliina Luopa, Suvi Nipuli, Suvi Vilkki, Jukka Jokela, Essi Laukkarinen, Reija Paananen Institutet för hälsa och

Läs mer

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA www.aivovammaliitto.fi Innehåll 3 Till läsaren 4 VAD ÄR EN HJÄRNSKADA? 6 Hjärnskadans svårighetsgrader 9 Medvetslöshet och minneslucka 10

Läs mer

Enkäten Hälsa i skolan i yrkesläroanstalter 2013

Enkäten Hälsa i skolan i yrkesläroanstalter 2013 Enkäten Hälsa i skolan i yrkesläroanstalter 2013 Rapport för Åland Pauliina Luopa, Hanne Kivimäki, Suvi Nipuli, Suvi Vilkki, Jukka Jokela, Essi Laukkarinen, Reija Paananen Institutet för hälsa och välfärd

Läs mer

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

Läs mer

Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv.

Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv. EN GUIDE FÖR PERSONER MED SÖMNAPNÉ Sömnapnébehandlingen förändrade mitt liv. Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Visst är livet härligt. Det är

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa Yngst i en rapport om små barns hälsa 1 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget

Läs mer

Frisk- och Riskfaktorer i Utomhuspedagogik: En Fallstudie i en "I Ur och Skur" klass

Frisk- och Riskfaktorer i Utomhuspedagogik: En Fallstudie i en I Ur och Skur klass Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Frisk- och Riskfaktorer i Utomhuspedagogik: En Fallstudie i en "I Ur och Skur" klass Lina Bohlin & Jennifer St. John Januari - 2009 B-uppsats

Läs mer

Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv

Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:75 Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv Erfarenheter av att sluta röka och att förbli rökfri hos personer

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION Läget i Stockholms län och utmaningar för det fortsatta hälsoarbetet Carin Lennartsson Neda Agahi Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

SÄKER OCH LEKVÄNLIG SKOLVÄG

SÄKER OCH LEKVÄNLIG SKOLVÄG Uppdaterad 1 november 2006 Vi tar gärna emot dina synpunkter och funderingar. Meddela oss om du saknar något i handledningen eller om du har nya idéer och förslag. Dokumentet uppdateras kontinuerligt.

Läs mer

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering 1999:22 Ett friskt arbetsliv Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering Kerstin Jeding Göran M Hägg Staffan Marklund Åke Nygren Töres Theorell Eva

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer