Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s)"

Transkript

1 BIOMEDICINSKA ANALYTIKERUTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN SAROLTA PAP Räkneuppgifter Lösningsberedning 1. Vilka joner finns i vattenlösning av a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s) e) NaCH 3 COO (s) 2. Man behöver en lösning där koncentrationen av nitratjoner skall vara 0,4 mol/dm 3. Vilken lösning skall man välja? a) 0,4 molar Ca(NO 3 ) 2 b) 0,2 molar Fe(NO 3 ) 3 c) 0,2 molar Ca(NO 3 ) 2 d) 0,2 molar HNO 3 3. Redovisa beräkningar för beredning av: a) 150 g 5%-ig CuSO 4 -lösning, till förfogande finns det CuSO 4 (s) och dh 2 O. b) 150 ml 0,05 molar CuSO 4 -lösning till förfogande finns det CuSO 4 (s) och dh 2 O. c) 150 ml 0,05 molar CuSO 4 -lösning, till förfogande finns det CuSO 4 5H 2 O (s) och dh 2 O. 1

2 4. Man vill bereda 0,50 liter 0,20 molar lösning av det salt som finns i burken med nedanstående etikett. a) Skriv reaktionsformel för saltets upplösning i vatten. b) Hur många gram salt åtgår vid beredning av lösningen? c) Blir saltlösningen sur, neutral eller basisk? Svaret skall motiveras med en tydlig reaktionsformel. 5. Du har tillgång till kristalliserad magnesiumklorid, MgCl 2 6 H 2 O (s). a) Hur många gram åtgår för beredning av 250,0 ml 8, molar magnesiumkloridlösning? b) Beskriv hur Du går tillväga när Du bereder lösningen. c) Vilken blir magnesiumkloridlösningens halt uttryckt i massprocent? Lösningens densitet är 1,0 g/ml. 2

3 6. 32 gram KNO 3 löses i 168 ml vatten. Vattnets densitet är 1,0 g/ml. Övriga data finns i bilaga. a) Beräkna lösningens koncentration uttryckt i %. b) Beräkna lösningens molaritet. 7. Man gör en blandning av följande vattenlösningar: 5,00 ml 0,100 molar kalciumklorid 10,00 ml 0,050 molar kaliumklorid 15,00 ml 0,040 molar kalciumnitrat Beräkna de olika jonslagens halter i den slutliga lösningen. 8. Du skall bereda 500 ml 0,50 molar fosforsyralösning. Du har tillgång till koncentrerad fosforsyra vars etikett har följande utseende: FOSFORSYRA ca 85% dens. 1,75 g/cm 3 H 3 PO 4 a) Vilken molaritet har koncentrerad fosforsyra? b) Hur många ml koncentrerad fosforsyra åtgår för beredning av 500 ml 0,50 molar fosforsyralösning? 9. Koncentrerad salpetersyra innehåller 65% HNO 3 och har densiteten 1,40 g/cm 3. a) Beräkna molariteten för koncentrerad salpetersyra. b) 5,0 ml koncentrerad salpetersyra spädes med vatten till totalvolymen 250 ml. Beräkna molariteten för den utspädda salpetersyralösningen. 3

4 10. Hur mycket blod respektive fysiologisk koksaltlösning skall Du ta för att få: a) 100 ml lösning där blodet har spätts 1/100 b) 4,0 ml lösning där blodet har spätts 1/25 c) 10 ml lösning där blodet har spätts En stamlösning av ett färgämne har koncentrationen 0,20 mg/ml. Du skall göra spädningar från denna stamlösning. Fyll i tabellen nedan koncentration volym volym volym färdig lösning färdig lösning stamlösning vatten (mg/ml) (ml) (ml) (ml) 0, , , , Serum skall spädas 1/200. Detta serum är från början spätt 1/5. Hur mycket serum resp. fysiologisk koksaltlösning (= spädningsvätska) åtgår för att bereda 3,0 ml brukslösning? 13. Du behöver 25 g 50%-ig glycerollösning. Hur gör Du denna lösning? På etiketten hittar man följande information: [ ] HOCH 2 CH(OH)CH 2 OH FW Density 1.25 g/ml 99.5% 4

5 Syra/bas, buffert 1. I magsäcken varierar ph-värdet normalt mellan 1 och 2. Vilken vätejonkoncentration har man i magsäcken när magsaftens ph-värde visar 1,8? 2. Dygnsvolymen urin är 2 L. Urinens ph-värde är 6,0. Hur många mikromol vätejoner utsöndrar kroppen normalt under ett dygn? 3. 30,0 ml av en saltsyralösning med ph-värdet 1,50 blandas med 20,0 ml avjonat vatten. Blandningen spädes sedan Beräkna ph i den utspädda lösningen. 4. Barbituric acid, HC 4 H 3 N 2 O 3, is used to prepare various barbiturate drugs (used as seditatives). You have barbituric acid with the concentration 0.20 mol/dm 3. The value of K a is a) Calculate the concentrations of hydronium ion and barbiturate ion in the solution. b) What is the ph of the solution? 5. Kokain är en svag bas och betecknas nedan med B. En 5, M kokainlösning visar sig ha ph = 10,04. a) Komplettera den ofullständiga protolysformeln B (aq) + H 2 O (l) b) Beräkna K b för kokain. 6. Hur ändras ph-värdet hos en 0,001 molar saltsyralösning om 80,0 ml av denna lösning blandas med 20,0 ml 0,01 molar NaOH-lösning? 5

6 7. 10,0 ml fosforsyralösning med okänd koncentration titrerades, potentiometriskt, med 0,100 molar natriumhydroxidlösning. Nedanstående titrerkurva erhölls: a) Vad menar man med potentiometrisk titrering? b) Markera första och andra ekvivalenspunkten i titrerkurvan och avläs phvärdet. c) Använd titrerkurvan för att ange pk a1 och pk a2 för fosforsyra. d) Ange koncentrationen för fosforsyralösningen. 8. 0,200 gram av en enprotonig syra löses i 25,0 ml vatten. Lösningen titreras med 0,150 molar NaOH-lösning och följande titrerkurva erhålles (se separat blad) a) Beräkna syrans molmassa. b) Vilket är syrans pk a -värde? c) Förklara varför ekvivalenspunkten ej ligger vid ph=7,0. 6

7 7

8 9. Beräkna ph-värdet för en 0,10 molar natriumacetatlösning. K a (HAc)= 2 x Vilket ph-värde får en buffertlösning som bereds genom att man blandar 40 ml 0,1 molar natriumacetatlösning och 60 ml 0,1 molar ättiksyralösning? K a (HAc)= 2 x Vilken koncentration har denna buffert? 11. The equilibrium equations and K a values for the reaction systems are given below. NH + 4 (aq) + H 2 O (l) H 3 O + (aq) + NH 3 (aq); K a = H 2 CO 3 (aq) + H 2 O (l) H 3 O + (aq) + HCO - 3 (aq); K a = H 2 PO 4 (aq) + H 2 O (l) H 3 O + (aq) + HPO 2-4 (aq); K a = Which conjugate pair would be best for preparing a buffer with a ph of Why? 12. Man behöver 100 ml fosfatbuffert med ph-värdet 7,2 och koncentrationen 0,1 M. Vilken eller vilka av följande blandningar skulle passa? Motivera genom att lämna fullständiga beräkningar. a) 50,0 ml 0,1 molar NaH 2 PO 4 blandas med 50,0 ml 0,1 molar Na 2 HPO 4. b) Man löser 0,010 mol Na 2 HPO 4 (s) i 100 ml 0,050 molar NaH 2 PO 4. c) Man blandar 50,0 ml 0,20 molar Na 2 HPO 4 med 50,0 ml 0,10 molar HCl. 13. En buffertlösning bereddes genom att man löste 0,0200 mol propionsyra och 0,0150 mol natriumpropionat i vatten och spädde till 1,00 L. Beräkna a) ph-värdet i buffertlösningen b) ph-ändringen om man sätter 0,100 mmol natriumhydroxid till 100 ml buffertlösning. 8

9 14. Du skall bereda 1,0 liter karbonatbuffert med ph=10,0. Se bilaga. a) Redogör för hur Du bereder stamlösningarna. b) Redogör för hur Du bereder buffertlösningen. c) Ange buffertens koncentration. 15. Du skall bereda 600 ml fosfatbuffert med ph = 7,5 enligt recept som finns i bilaga. a) Redogör för hur Du bereder buffertlösningen med hjälp av färdigberedda stamlösningar. Volymer av stamlösningar, val av kärl och dylikt skall anges. b) Ange buffertens koncentration c) Beräkna buffertlösningens teoretiska ph-värde. d) Ange en trolig orsak till att det teoretiska ph-värdet avviker så mycket ifrån det praktiskt erhållna värdet. e) Fosfatbuffertens ph sjunker kraftigt om man tillsätter CaCl 2 (s). Giv en förklaring till detta med hjälp av Henderson-Hasselbalch ekvation 9

10 Biologisk energi 1. Vad är entalpi? Vad kännetecknar en reaktion där H < 0? 2. Ge exempel på någon process som kan ske spontant trots att värme ej avges. 3. Vad är entropi? 4. Hur definieras ändringen i Gibbs fria energi för en reaktion? Diskutera hur de ingående komponenterna inverkar på dess storlek. Vad kännetecknar en spontan reaktion? Hur definieras standardtillståndet? 5. Glukos omvandlas till etanol vid rumstemperatur enligt: C 6 H 12 O 6 (s) 2 C 2 H 5 OH (l) + 2 CO 2 (g) + värme a. Vilket tecken (+ eller - ) har H för denna reaktion? b. Vilket tecken (+ eller -) har S för denna reaktion? c. Är reaktionen endergon eller exergon? Motivera svaret! 10

11 6. Nedanstående diagram beskriver två olika reaktioner Ange för varje reaktion a) om G är större eller mindre än noll b) om det är en endergon eller exergon reaktion. Vilken av reaktionerna sker spontant? Hur påverkar enzymer ovanstående reaktioner? 7. Ange ΔG 0 -värdet för nedanstående reaktion Kreatin + ATP kreatinfosfat + ADP Delreaktionerna har följande ΔG 0 -värden: ATP + H 2 O ADP + P i ΔG 0 = -30,5 kj/mol Kreatinfosfat + H 2 O kreatin + P i ΔG 0 = -43,00 kj/mol 11

12 8. ATP sägs innehålla högenergibindningar. Förklara vad som menas med detta begrepp. 9. ATP kan hydrolyseras på två olika sätt. Vilka slutprodukter och hur mycket energi erhålls i respektive fall? 10. Betrakta nedanstående reaktion. Åt vilket håll, åt höger eller åt vänster, är det en reduktion? Är det energetiskt möjlig? Svaret skall motiveras med beräkningar! 11. Vilket ämne fungerar som oxidation respektive reduktionsmedel i nedanstående reaktion? Beräkna ΔG 0 för reaktionen. Är reaktionen spontan? Motivera svaret! 12

13 Svar Lösningsberedning 1. K + (aq), MnO 4 - (aq) Na + (aq), HCO 3 - (aq) Na + (aq), C 2 O 4 2- (aq) NH 4 + (aq), SO 4 2- (aq) Na + (aq), CH 3 COO - (aq) 2. c skall väljas. 3. a) 7,50 g CuSO 4 (s) + 142,50 g dh 2 O b) 1,20 g (1,197 g) CuSO 4 (s) vägs upp, löses i vatten och lösningens volym justeras till 150 ml. f) 1,87 g (1,873 g) CuSO 4 5H 2 O(s) vägs upp, löses i vatten och lösningens volym justeras till 150 ml. 4. a) KH 2 PO 4 (s) K + (aq) + H 2 PO 4 - (aq) b) 13,61 g (13,609 g) c) sur, H 2 PO 4 - (aq) + H 2 O (l) HPO 4 2- (aq) + H 3 O + (aq) 5. a) 4,066 g (4,07 g); c) < 1%. 6. a) 16%; b) 1,74 mol/l. 7. Ca 2+ : 0,037 mol/l; Cl - : 0,050 mol/l; K + : 0,017 mol/l; NO 3 - : 0,040 mol/l. 8. a) 15 mol/l b) 16,5 ml. 9. a) 14,4 mol/l b) 0,29 mol/l. 10. a) 1 ml blod + 99 ml fysiologisk koksaltlösning b) 160 µl blod + 3,84 ml fysiologisk koksaltlösning c) 2 ml blod + 8 ml fysiologisk koksaltlösning ml stamlösning + 19 ml vatten 5 ml stamlösning + 15 ml vatten 10 ml stamlösning + 10 ml vatten 15 ml stamlösning + 5 ml vatten µl serum och 2925 µl spädningsvätska ,563 g glycerol + vatten till 25 g. 13

14 Syra/bas, buffert 1. 15,8 mm. 2. 2,0 µmol. 3. ph = 3, a) [H 3 O + ] = [A - ] = 4,43 mm; b) ph = 2, a) B (aq) + H 2 O (l) HB + (aq) + OH - (aq); b) 2, ph-värdet ändras från 3,00 till 11, d) 0,10 mol/l. 8. a) 88,89 g/mol. 9. ph = 8, ph = 4,5; 0,10 mol/l. 11. H 2 PO - 4, HPO a och c. 13. a) 4,77; b) 4, c) 0,025 mol/l. 15. b) 0,05 mol/l; c) ph = 7,85. 14

15 Bilaga 15

16 16

1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3.

1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3. Lösning till tentamen 2008 12 15 för Grundläggande kemi 10 hp Sid 1(5) 1. a) Förklara, genom användning av något lämpligt kemiskt argument, varför H 2 SeO 4 är en starkare syra än H 2 SeO 3. b) Beräkna

Läs mer

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent Kapitel 6 6.1 Se lärobokens svar och anvisningar. 6.3 Se lärobokens svar och anvisningar. 6. Se lärobokens svar och anvisningar. 6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena

Läs mer

a) 25 mol% b) 33 mol% c) 50 mol% d) 67 mol% e) 75 mol%

a) 25 mol% b) 33 mol% c) 50 mol% d) 67 mol% e) 75 mol% 2012-03-13 Provet omfattar 18 uppgifter Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare, tabell- och formelsamling. Till uppgifterna 1-15 skall du endast ge svar. Svara på bifogad svarsblankett. Svenskt

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2001

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2001 UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2001 TEORETISKT PROV 2001-04-03 Provet omfattar 6 uppgifter, till vilka du ska ge fullständiga lösningar, om inte annat anges. Du får poäng för korrekt löst deluppgift, även

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner Centralt innehåll Kapitlet fokuserar på följande innehåll från kursplanen: Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och

Läs mer

Att göra i ordning en byrett för titrering

Att göra i ordning en byrett för titrering Att göra i ordning en byrett för titrering Utrustning Byrett, liten tratt, dekanterglas, byretthållare, stativ. Utförande Sätt fast byretthållaren i stativet, se figuren. Skölj byretten med lite av titrerlösningen

Läs mer

Några vanliga syror och baser

Några vanliga syror och baser Några vanliga syror och baser Index Namn Sida Syra Bas Ammoniak 2 x Kalciumhydroxid 3 x Kolsyra 4 x Natriumhydroxid 5 x Några vanliga syror 6 x Salpetersyra 7 x Saltsyra 8 x Svavelsyra 9 x Repetitionsfrågor

Läs mer

Elevmissuppfattningar kring syror och baser

Elevmissuppfattningar kring syror och baser Fakulteten för teknik och naturvetenskap Kemi Helene Lindeblad Elevmissuppfattningar kring syror och baser En kartläggning och kvantitativ analys av svenska gymnasieelevers missuppfattningar inom kemiavsnittet

Läs mer

MARKKEMISKA ANALYSER INOM METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN STÅNDORTSKARTERINGEN

MARKKEMISKA ANALYSER INOM METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN STÅNDORTSKARTERINGEN MARKKEMISKA ANALYSER INOM STÅNDORTSKARTERINGEN METODBESKRIVNINGAR ERIK KARLTUN 1996 INNEHÅLL INNEHÅLL...1:2 1 ph...1:3 1.1 BAKGRUND...1:3 1.2 DEFINITION AV ph...1:3 1.3 ph MÄTNING I ETT JORDPROV...1:4

Läs mer

Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)?

Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? Sammanfattning Detta försök visar hur köldblandningar fungerar samt förklarar vad som sker kemiskt. Teori Ren is (snö) smälter när den blir 0 C. Vid smältpunkten

Läs mer

Metallers mobilitet i mark

Metallers mobilitet i mark Metallers mobilitet i mark RAPPORT 5536 APRIL 2006 Metallers mobilitet i mark Dan Berggren Kleja, KTH Mark Elert, Kemakta Konsult AB Jon Petter Gustafsson, KTH Nicholas Jarvis, SLU Ann-Catrine Norrström,

Läs mer

Syror, baser och jonföreningar

Syror, baser och jonföreningar Syror, baser och jonföreningar Joner är laddade byggstenar I en atom är antalet elektroner det samma som antalet protoner i kärnan. En jon är en atom som lämnat ifrån sig eller tagit upp en eller flera

Läs mer

Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning

Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning Rapport SGC 218 Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning Svenskt Gastekniskt Center Maj 2010 Liisa Fransson Sofia Löwgren Gunnar Thelin Ekobalans Fenix AB Rapport SGC 218 1102-7371

Läs mer

Tre metoder Ett arbete

Tre metoder Ett arbete Tre metoder Ett arbete En undersökning av användarvänligheten, effektiviteten och känsligheten hos flödescytometri, Multiplate och ljustransmissionsaggregometri för att mäta hämning av blodplättarnas A

Läs mer

Integrering av vätgas och syntesgas med befintliga biogasanläggningar

Integrering av vätgas och syntesgas med befintliga biogasanläggningar Integrering av vätgas och syntesgas med befintliga biogasanläggningar möjligheter till ökad biogasproduktion och minskade uppgraderingskostnader RAPPORT U2013:13 ISSN 1103-4092 förord Vätgas och koldioxid

Läs mer

Biokemisk analys och separationsteknik VT08

Biokemisk analys och separationsteknik VT08 Biokemisk analys och separationsteknik VT08 Rening, inmärkning, analys av affinitetsliganden Z inför detektion av IgG Institutionen för Bioteknologi Kungliga Tekniska Högskolan Jesper Gantelius Marcus

Läs mer

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin Laborationer Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014 Institutionen för kemi och biomedicin FÖRORD Föreliggande kompendium för Allmän kemi är en sammanställning, bearbetning och komplettering av laborationshandledningar

Läs mer

Om syror baser och ph

Om syror baser och ph Om syror baser och ph Att syra och mumifiera är praktisk antik kunskap Syror och baser har man känt till mycket länge. Ättikan var den första syran man kunde framställa (ur vin). Ättiksyrabakterien är

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala

Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala 1 Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala RESTRIKTIONER FÖR PERIODISKA UTSLÄPP AV FLYTANDE AVFALL OCH RESTPRODUKTER TILL AVLOPPSNÄTET I UPPSALA KOMMUN BEHOVET

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

URINSORTERANDE TOALETTER - RENSNING AV STOPP SAMT UPPSAMLING OCH ATTITYDER.

URINSORTERANDE TOALETTER - RENSNING AV STOPP SAMT UPPSAMLING OCH ATTITYDER. Institutionen för lantbruksteknik URINSORTERANDE TOALETTER - RENSNING AV STOPP SAMT UPPSAMLING OCH ATTITYDER. URINE SEPARATING TOILETS - CLEARING OF BLOCKAGES, COLLECTED VOLUME AND ATTITUDES. Magnus Lindgren

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del Nationellt prov i Matematik kurs A vt 1998 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Analytisk kemi Jernkontorets utbildningspaket del 6 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet fram ett läromedel,

Läs mer