Kallelse till sammanträde 1(2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde 1(2)"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnd Tid: Tisdagen den 10 december 2013, kl Mötet inleds med en öppen frågestund för allmänheten Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Nr Ärende Dnr Bilaga/kommentar 1. Mimmi Aurell, elev på Fribergaskolan, besöker nämnden med anledning av sin insändare till DN om hur läroplanen fungerar. - Sid. 3 2 Revisionsrapport Elevers rätt till särskilt stöd granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning 3 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola - Danderyds Montessoriförskola Svalan 4 Rapport SKL - Öppna jämförelser gymnasieskola 2013 Länk till rapporten på SKL:s hemsida Dnr 2013/0435 Sid. 5 Dnr 2013/0438 Sid. 25 Dnr 2013/0437 Sid Svar till Skolinspektionen angående beslut om tillsynsansvar i samband med skolskjuts - Långängsskolan Dnr 2012/0406 Sid. 30 Förslag till svar i separat utskick. 6 Upphandling av skolskjuts Tranholmen Dnr 2013/0408 Separat utskick. Omfattas av sekretess. 7 Lokalplanering för Stocksundsskolan Dnr 2013/0403 Separat utskick. 8 Remissvar - Programsamråd Detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl. Enebyberg Länk till programhandlingen på Danderyds kommuns hemsida Dnr 2013/0420 Sid. 35

2 2(2) 9 Remissvar - Programsamråd Detaljplan för Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10 Länk till programhandlingen på Danderyds kommuns hemsida Dnr 2013/0419 Sid Beslutsattestanter och ersättare 2014 Dnr 2013/0434 Sid Reviderad sammanträdeskalender för barn- och utbildningsnämnden Övrig information Marksanering pågår på skolgården vid Djursholms gamla Elevverk. Länk till mer information på kommunens hemsida Förslag från Monica Renstig (FP) om att bjuda in rektorer i grupp till nämnden Presidiekonferens angående gemensam gymnasieregion Läslyft i skolan pressmeddelande Sammanställning över den slutgiltiga gymnasieantagningen 2013 rapport från KSL Dnr 2013/0402 Sid Sid Anmälan av delegationsbeslut Sid Postlistan Sid. 81 Patrik Nimmerstam Ordförande

3 Sidan 3 av 88 Ärende 1

4 Sidan 4 av 88 Fokus på det negativa sänker prestationer Hösten 2011 ändrades betygssystemet i grundskolan. Detta har påverkat lärare och skolpersonal, men också oss elever i högsta grad. Nu i höst är det precis ett år sedan jag och mina klasskamrater (som nu går i årskurs 8) började bedömas utifrån den nya betygsskalan, och allt är inte lika bra som Sveriges utbildningsminister Jan Björklund får det att verka. När man är van att ha två läxförhör per vecka och sluta klockan halv tre, är det svårt att vänja sig vid tanken på minst två stora prov i veckan och att sluta runt klockan fyra varenda dag. Detta var väldigt uttröttade och energikrävande för en 12-åring. Problemet ligger i hur betygssystemet är uppbyggt. Det sätter fokus på det man är sämre på, vilket sänker ens självförtroende. Man tappar intresset när man känner sig dålig. Exempelvis: en elev som är duktig på att argumentera och hålla presentationer inom svenska ligger inte riktigt på samma nivå när det kommer till den skriftliga delen. Denna elev som ansträngt sig mycket på de muntliga delarna får då ett medelmåttigt betyg som fokuserar på bristerna. Detta kommer inte få eleven att tänka Vad ska jag göra för att utvecklas och bli bättre? utan snarare Vad ska jag göra för att nå ett högre betyg?. Läraren kommer troligtvis inte att ge ett konstruktivt uttalande om hur man kan förbättra kvaliteten utan snarare nämna hur ämnesmatriserna påverkar det hela. Kan man verkligen säga att ett betygssystem är bra när det får läraren att värdera ifyllda betygskriterier högre än kunskaper? Om man minskar storleken på klasserna så får läraren utrymme att utveckla en effektiv undervisningsteknik som är anpassad efter klassens speciella behov. Eftersom eleverna blir färre så får läraren mer tid åt var och en. Om eleverna jobbar effektivt i skolan så kan man minska mängden läxor. En större del av fritiden kan då ägnas åt att utveckla andra intressen som gitarrspel, handboll eller konst. Då kommer vi uppskatta tiden vi tillbringar i skolan på ett annat sätt. /Mimmi Aurell, 13, elev på Fribergaskolan, Danderyd

5 Sidan 5 av 88 Ärende 2

6 DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Björn Johnson Sidan 6 av 88 Tjänsteutlåtande Dnr: BUN 2013/0435 1(2) Barn- och utbildningsnämnden Elevers rätt till särskilt stöd, granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning Ärendet De förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun har gett PwC i uppdrag att granska elevers rätt till stöd. Revisionsrapporten som daterats innehåller konstateranden som kommunens revisorer önskar besvarade senast den 7 januari Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden förslås besluta att göra kontorets yttrande till sitt och insända detta till revisorerna. Utbildnings- och kulturkontorets yttrande Granskningen av nämndens styrning och uppföljning landar i den samlade bedömningen att nämnden genom styrning och uppföljning i huvudsak säkerställer att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Nämndens styrning kan dock stärkas genom en förbättrad redovisning och rapportering angående resultatet av insatta åtgärder. Ett sätt att förstärka nämndens uppföljning av tilldelade medel kan vara att i samband med delårsbokslut och årsredovisning sammanställa resultatet av insatta åtgärder. Idag redovisas i huvudsak numerärer av t ex elever i behov av särskilt stöd i klass, i särskild undervisningsgrupp eller i särskild skola. I den mån det låter sig göras kan till en sådan redovisning kopplas t ex graden av uppnående av kunskapsmål och andra parametrar på elevernas skolframgångar. Revisorerna uttrycker meningen att grunderna för hel resp halv ersättning skulle kunna förtydligas. Utbildnings- och kulturkontoret kan förstå synpunkten, men delar inte bedömningen att en detaljerad kriteriesamling skulle gagna processen. Man kan också jämföra med hur betygsystemet är uppbyggt. I detta finns kriterier för vissa betygssteg, men inte för de mellanliggande. Det fulla ersättningsbeloppet tar höjd för de behov som föreligger när elev är aktuell för en resursgrupp i kommunen. Det halva beloppet har sin grund i att behov av särskilt stöd utöver det som relaterar till undervis-

7 DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Björn Johnson Sidan 7 av 88 Tjänsteutlåtande Dnr: BUN 2013/0435 ningen föreligger i viss utsträckning, men inte fullt ut som är fallet med den hela ersättningen. Denna beskrivning finner kontoret fullt tillräcklig utifrån behovet av transparens i resursarbetet. 2(2) Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Björn Johnson Controller elevstöd Bilaga: Revisionsrapport - Elevers rätt till särskilt stöd Exp: Revisorerna Danderyds kommun

8 Sidan 8 av 88

9 Sidan 9 av 88

10 Sidan 10 av 88 Revisionsrapport Cecilia Högberg Anders Törnqvist Oktober 2013 Elevers rätt till särskilt stöd granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning Danderyd kommun

11 Sidan 11 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Avgränsning och metod Utgångspunkter Statens styrning Tilläggsbelopp Elev med omfattande behov av särskilt stöd Gränsdragning grundbelopp tilläggsbelopp Rättspraxis tilläggsbelopp Danderyds kommuns organisation inom utbildningsområdet Granskningsresultat Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolarbetet Iakttagelser Bedömning Arbetet med elevers rätt till särskilt stöd utvärderas av rektor och på det sättet identifieras förbättringsområden Iakttagelser Bedömning Resursfördelning och organisation för att tillgodose barn/elevers rätt till särskilt stöd är ändamålsenliga Iakttagelser Bedömning Ändamålsenlig kompetens finns för att tillgodose behoven Iakttagelser Bedömning Samverkan med socialtjänst, berörda vårdgivare och mellan skolformer och skolenheter är ändamålsenlig Iakttagelser Bedömning Nämnden kan på ett tillförlitligt sätt följa arbetet per enhet och över tid Iakttagelser Bedömning...13 Oktober månad 2013 Danderyds kommun 1 av 14 PwC

12 Sidan 12 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd Sammanfattande bedömning De förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun har gett PwC i uppdrag att granska elevers rätt till särskilt stöd. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende barn/elever i behov av särskilt stöd? Vi kan utifrån våra granskningsresultat och en genomgång av kontrollmålen konstatera att Riktlinjer/rutiner samt ansvaret för att identifiera elevers behov av särskilt stöd är tydligt och klarlagt. Vi ser det som särskilt positivt att det finns en utarbetad rutin för att följa upp tidigare insatser i samband med förnyad/förlängd ansökan. Barn- och utbildningsnämndens möjlighet att påverka och styra arbetet med elever rätt till särskilt stöd är genom uppföljning av resultaten. Utbildningsoch kulturkontorets krav på uppföljning av insatserna vid förnyad ansökan är en av de få vägar som gör det möjligt för beställarsidan att påverka rektors arbete och utvärdering av arbetet. Principerna för ersättningsbeloppen är förhållandevis klara, men skulle kunna vara tydligare avseende grunderna för halv eller hel ersättning. Andelen av budgeten som avsätts för särskilt stöd följer utvecklingen av antalet elever. Tilläggsbeloppet beslutas utifrån elevens behov oavsett på vilket sätt stödet organiserats. Vi bedömer att den kompetens som finns inom utbildnings- och kulturkontoret för att arbeta med frågor kopplade till elevers rätt till särskilt stöd motsvarar behoven. Våra intryck från det begränsade antal samtal som genomförts med representanter från skolorna är att det finns en god och bred kompetens för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Samverkan mellan olika skolenheter, socialtjänst och andra berörda synes fungera tillfredsställande. Danderyds organisation begränsar, enligt vår uppfattning, barn- och utbildningsnämndens möjlighet att ifrågasätta och ha synpunkter på rektors arbete angående elevers rätt till särskilt stöd. Ett sätt för barn- och utbildningsnämnden att påverka och styra arbetet med elevers rätt till särskilt stöd är genom uppföljning av resultaten. Övergripande Oktober månad 2013 Danderyds kommun 2 av 14 PwC

13 Sidan 13 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd resultatredovisning sker till barn- och utbildningsnämnden. För att stärka barn- och utbildningsnämndens styrning rekommenderar vi att uppföljningen och rapporteringen till nämnden utvecklas avseende rektorernas arbete med elever rätt till särskilt stöd genom att särskild redovisning görs av resultatet av insatta åtgärder. Vår samlade bedömning och svar på revisionsfrågan är att barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning i huvudsak säkerställer att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Nämndens styrning kan dock stärkas genom en förbättrad redovisning och rapportering angående resultatet av insatta åtgärder. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 3 av 14 PwC

14 Sidan 14 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd 1. Inledning 1.1. Bakgrund Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt, enligt utbildningens mål. Om det befaras att en elev inte kommer att kunna nå de kunskapsmål som minst ska uppnås, är berörd personal skyldig att anmäla detta till rektor. Om utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd, ska eleven ges sådant stöd. Ett åtgärdsprogram ska upprättas. Rektors beslut om åtgärdsprogram får överklagas till Skolverkets överklagandenämnd. Förvaltningslagens bestämmelser om handläggning i de ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskilda ska tillämpas. Särskilt stöd ska enligt skollagen ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Undantag medges vid särskilda skäl. Skolinspektionen framhåller (2009) vikten av fördjupad kartläggning och bedömning innan man fattar beslut om särskiljande lösningar, likaså att dessa noggrant följs upp och analyseras. Särskilt stöd och åtgärdsprogram är bland de vanligaste kritikområdena inom Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt vid anmälningsärenden. Ofta kritiseras standardlösningar som inte utgår från den enskilde elevens behov. Huvudmannen för utbildningen ansvarar för att kommunens alla elever erbjuds likvärdiga förutsättningar. Skollagen anger att en strävan för huvudmannen ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende barn/elever i behov av särskilt stöd? Följande kontrollmål ingår i granskningen: Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolarbetet. Arbetet med elevers rätt till särskilt stöd utvärderas av rektor och på det sättet identifieras förbättringsområden. Resursfördelning och organisation för att tillgodose barn/elevers rätt till särskilt stöd är ändamålsenliga Ändamålsenlig kompetens finns för att tillgodose behoven. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 4 av 14 PwC

15 Sidan 15 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd Samverkan med socialtjänst, berörda vårdgivare och mellan skolformer och skolenheter är ändamålsenlig. Nämnden kan på ett tillförlitligt sätt följa arbetet per enhet och över tid Avgränsning och metod Granskningsobjekt är barn- och utbildningsnämnden och omfattar en översiktlig analys och bedömning av huruvida nämnden genom styrning och uppföljning säkerställer att verksamheten tillgodoser barn och elever i behov av särskilt stöd. Granskningen har avgränsats till grundskolan. Granskningen har genomförts genom intervjuer med utbildningschef, controller för elevstöd samt tre rektorer. Vidare har dokumentstudier genomförts av kommunala styrdokument, lokalt anpassade rutiner och riktlinjer gällande elever i behov av särskilt stöd. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 5 av 14 PwC

16 Sidan 16 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd 2. Utgångspunkter 2.1. Statens styrning Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt, enligt utbildningens mål. Om det befaras att en elev inte kommer att kunna nå de kunskapsmål som minst ska uppnås, är berörd personal skyldig att anmäla detta till rektor. Om utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd, ska eleven ges sådant stöd. Ett åtgärdsprogram ska upprättas. Rektors beslut om åtgärdsprogram får överklagas till Skolverkets överklagandenämnd. Förvaltningslagens bestämmelser om handläggning i de ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskilda ska tillämpas. Särskilt stöd ska enligt skollagen ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Undantag medges vid särskilda skäl. Skolinspektionen framhåller (2009) vikten av fördjupad kartläggning och bedömning innan man fattar beslut om särskiljande lösningar, likaså att dessa noggrant följs upp och analyseras Tilläggsbelopp Elev med omfattande behov av särskilt stöd Tilläggsbelopp ska lämnas för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet är knutet till en specifik elev och ska avse extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen, exempelvis tekniska hjälpmedel, assistenthjälp eller anpassning av lokal. Det kan också vara fråga om stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. För varje elev ska det göras en individuell prövning. Med utgångspunkt i den grundläggande principen om likabehandling bör extra resurser tilldelas för en elev i en fristående grundskola vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva extra resurser som eleven gått i hemkommunens skola Gränsdragning grundbelopp tilläggsbelopp Enligt skollagen ska bidraget bestå av grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp. Några andra begrepp finns inte. I grundbeloppets undervisningsdel ska kostnader för utredning av elevers eventuella stödbehov liksom kostnader för stöd i form av extra undervisning ingå. De kammarrättsdomar som finns på området tydliggör att kostnader för undervisning i form av exempelvis extra hög lärartäthet eller en extra pedagog är att hänföra till grundbeloppet. Detta medför att undervisningen i särskilda undervisningsgrupper som huvudprincip ska finansieras av grundbeloppet. Om eleven behöver extra stöd för att kunna ta del av undervisningen eller vistas i skolan överhuvudtaget kan det bli aktuellt med tilläggsbelopp. Skyldigheten att ge stöd åt elever i behov av särskilt stöd gör att det i grundbeloppets kostnadspost för lärverktyg för elever i behov av särskilt stöd Oktober månad 2013 Danderyds kommun 6 av 14 PwC

17 Sidan 17 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd normalt ingår resurser för sådana stödåtgärder. Det är dock omfattningen av stödbehovet som avgör om lärverktygskostnaden ska ingå i grundbeloppet eller i tilläggsbeloppet Rättspraxis tilläggsbelopp I en dom från högsta förvaltningsdomstolen (mål ) tydliggörs: En förutsättning för att tilläggsbelopp ska kunna lämnas är att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte är förknippat med undervisningssituationen. Stödåtgärderna ska vara extraordinära. Näst intill alla elevers behov ska därmed kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet Även om utgångspunkten är att elever ska behandlas lika oavsett om den skolenhet där de går är en kommunal skola eller en fristående skola förutsätter regelverket att en individuell prövning görs av varje elevs unika situation och behov. Om utredningen visar att en viss elev har ett stödbehov som är av det slaget att det kan anses kvalificera som omfattande behov av särskilt stöd, saknar det betydelse att andra elever med motsvarande diagnos inte har bedömts ge rätt till tilläggsbelopp. Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste dock utredningen klart visa på att eleven har ett sådant omfattande behov av särskilt stöd. Av de kammarrättsdomar som finns gällande tilläggsbelopp kan man inte få någon vägledning till hur stödåtgärder åt elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer ska tolkas Danderyds kommuns organisation inom utbildningsområdet I kommunen finns två nämnder som ansvarar för skolverksamheten och mellan dem råder ett beställar-utförarförhållande. Barn- och utbildningsnämnden är beställare och har det övergripande ansvaret och fördelar resurser. Under nämnden finns ett utbildnings- och kulturkontor som leds av en förvaltningschef. Ansvaret för den dagliga verksamheten ligger hos utförarna. I kommunens egen-regiverksamhet ligger detta ansvar hos produktionsstyrelsen, som har ett produktionskontor för att genomföra sitt uppdrag. Produktionskontoret leds av en produktionsdirektör som är chef för kommunens rektorer och förskolechefer. I Danderyds kommun finns 19 grundskolor varav 13 är kommunala och 6 är fristående. Fem av de kommunala skolorna omfattar förskoleklass årskurs 3, en skola har verksamhet för årskurs 3 6, fem skolor har verksamhet för förskoleklass årskurs 6 och två skolor omfattar årskurs 7 9. Av delegationsordningen framgår att Danderyds kommun har en decentraliserad organisation när det gäller kommunens skolverksamhet. Merparten av beslut och ansvar är delegerat till respektive rektor. Ansvaret för elevhälsan ligger hos respektive rektor som själv anställer sin elevhälsopersonal frånsett skolläkaren som är centralt anställd och denne rapporterar direkt till produktionsdirektören. Mindre Oktober månad 2013 Danderyds kommun 7 av 14 PwC

18 Sidan 18 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd skolor delar även ibland på tjänster inom elevhälsan. Rektorerna kan från utbildnings- och kulturkontoret ansöka om tilläggsbelopp när det gäller elever som behöver särskilt stöd. I två av kommunens grundskolor; Fribergaskolan och Vasaskolan finns särskilda undervisningsgrupper för elever med diagnosen Aspergers syndrom. Elever som går i de särskilda undervisningsgrupperna inom grundskolans ram har alltid en tillhörighet i en grundskoleklass på respektive skola Oktober månad 2013 Danderyds kommun 8 av 14 PwC

19 Sidan 19 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd 3. Granskningsresultat 3.1. Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolarbetet Iakttagelser Skolagen tydliggör att det är skolans och ytterst rektors ansvar att tillse att elever får det stöd de behöver. I det fall någon på skolan befarar att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen är denna skyldig att rapportera det till rektor. När en elev lämnar en skola för att börja på en annan skola sker normalt ett möte mellan avlämnande och mottagande skola där också föräldrar många gånger deltar. Intrycket från intervjuerna är att det ibland kan brista i detta, i synnerhet om eleven kommer från en skola varifrån få elever kommer. Utbildnings- och kulturkontoret har tagit fram en gemensam mall - Anmälan om behov av särskilt stöd - som ska användas när ett behov av särskilt stöd uppmärksammas. I samband med att blanketten lämnas till rektor fattar denne beslut om fortsatt utredning eller inte. I det fall rektor fattar beslut om fortsatt utredning ska ett åtgärdsprogram upprättas. För att stötta rektorerna i arbetet med åtgärdsprogram har den centrala förvaltningen på utbildnings- och kulturkontoret utarbetat en kommungemensam blankett Åtgärdsprogram. Blanketten tar upp elevens behov, skolans åtgärder på kort och lång sikt och när uppföljning av åtgärderna ska ske. Skolinspektionen genomförde år 2012 en tillsyn och konstaterade då att blanketten på ett tydligare sätt behöver klargöra att det i ett åtgärdsprogram ska framgå hur skolan ska arbeta för att åtgärda elevens behov samt hur uppföljning ska ske. Ändringar har genomförts efter Skolinspektionens tillsyn och blanketterna kommer att läggas ut på hemsidan. I samband med nästa läsår och en eventuell förnyad ansökan begär utbildnings- och kulturkontoret en uppföljning av resultatet från de åtgärder som beskrevs vid föregående ansökan. Uppföljningen sker i en kommungemensam blankett Uppföljning av tilläggsbelopp för elever i behov av extraordinärt stöd. Det sker vad vi uppfattat ingen särskild rapportering till barn- och utbildningsnämnden avseende elever i behov av extraordinärt stöd. Skolornas resultat rapporteras generellt. Vi uppfattar att nämnden och förvaltningen i stort förlitar sig på att det finns en lagmässig kontroll genom föräldrars rätt att överklaga rektors beslut om åtgärdsprogram. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 9 av 14 PwC

20 Sidan 20 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd Bedömning Vi bedömer att det från ett beställarperspektiv finns riktlinjer/rutiner samt att ansvaret för att identifiera elevers behov av särskilt stöd är tydligt och klarlagt. Vi ser det som särskilt positivt att det finns en utarbetad rutin för att följa upp tidigare insatser i samband med förnyad/förlängd ansökan Arbetet med elevers rätt till särskilt stöd utvärderas av rektor och på det sättet identifieras förbättringsområden Iakttagelser Mallen Åtgärdsprogram förtydligar att skolan ska beskriva vilka åtgärder den ska vidta på lång och på kort sikt. Av programmet ska också framgå när åtgärderna ska följas upp. I samband med uppföljningen av åtgärdsprogrammet ska insatserna utvärderas och eventuella förbättringsområden identifieras. Vid intervjuerna med rektorerna framkommer att åtgärdsprogrammen utvärderas löpande och vid en av skolorna uppdateras åtgärdsprogrammet var fjärde vecka. Kontakterna med föräldrarna uppges också vara frekventa då samtal förs om hur det går för eleven/barnet Bedömning Danderyds kommuns organisation med beställar- och utförarnämnd begränsar, som vi ser det, beställarnämndens barn- och utbildningsnämndens - möjlighet till insyn i rektors arbete med elevers rätt till särskilt stöd. Barn- och utbildningsnämndens möjlighet att påverka och styra arbetet med elevers rätt till särskilt stöd är genom uppföljning av resultaten. Utbildnings- och kulturkontorets krav på uppföljning av insatserna vid förnyad ansökan är en av de få vägar som beställarsidan enligt vår uppfattning har för att påverka rektors arbete och utvärdering av arbetet Resursfördelning och organisation för att tillgodose barn/elevers rätt till särskilt stöd är ändamålsenliga Iakttagelser Vi har i granskningen tagit del av barn- och utbildningsnämndens detaljbudget avseende grundskolan år Budgeten avser elever i fristående och kommunal verksamhet. Av budgetens totala mnkr avser mnkr (ca 6 procent) ersättning för elever i behov av särskilt stöd från förskoleklass till årskurs 9. I ersättningen ingår även kostnader för modersmål, hörselpedagog etc. Av budgeten framgår att särskilda belopp avsatts för ersättning till resursklasser och att särskilda belopp avsatts för individuellt stöd. Av ett tjänsteutlåtande daterat framgår principerna för tilläggsbeloppens ersättningsnivåer. Där framkommer att Danderyd gjort bedömningen att elever med stora svårigheter inom kommunikation (t.ex. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 10 av 14 PwC

21 Sidan 21 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd språkstörningar) kan få sina behov tillgodosedda med mindre kostsamma stödinsatser än barn med svårigheter som kan liknas vid neuropsykiatriska svårigheter (NP). Ett helt ersättningsbelopp avseende barn och elever med språkrelaterade svårigheter sätts till ca 75 procent av ett helt ersättningsbelopp avseende barn och elever med svårigheter som kan liknas vid neuropsykiatriska svårigheter. Vidare fastställs att lågstadieersättningen sätts till 83 procent av den till mellan- och högstadiet. Avseende förskoleklass sätts den i sin tur till 84 procent av lågstadieersättningen och fritidshemsersättningen till 132 procent av motsvarande ersättning till lågstadiets fritidshem. Beloppen har vidare fastställts avseende hel eller halv ersättning. Vad som utgör kriterier för hel eller halv ersättning framgår inte av de handlingar vi tagit del av i granskningen. Vårt intryck från intervjuerna med rektorer och elevvårdspersonal är att beloppen uppfattas som rimliga Bedömning Principerna för ersättningsbeloppen är förhållandevis klara, men skulle kunna vara tydligare avseende grunderna för halv eller hel ersättning. Andelen av budgeten som avsätts för särskilt stöd följer utvecklingen av antalet elever, så att om antalet elever totalt sett ökar så kommer även det totala beloppet avsatt för elever i behov av särskilt stöd att öka. Om däremot behoven ökar mer än ökningen av antalet elever så ökar inte automatiskt resurserna till de ökade behoven. Tilläggsbeloppet beslutas utifrån elevens behov oavsett på vilket sätt stödet organiserats. Elevernas behov hanteras på samma sätt oavsett om de sedan bokförs på resursklass inom eller utanför kommunen, eller går integrerade i vanlig klass Ändamålsenlig kompetens finns för att tillgodose behoven Iakttagelser Inom utbildnings- och kulturkontoret arbetar en handläggare/controller för elevstöd med hanteringen av ansökningar avseende tilläggsbelopp. Controllern bidrar tack vare sin bakgrund, om skolorna så önskar, även med råd kring hur skolorna kan arbeta för att möta elevernas behov. Den ändmålsenliga kompetens som i praktiken ska arbeta med elever i behov av särskilt stöd finns inom utförarorganisationen. Av budgeten som tilldelas från beställarnämnden framgår att särskilda medel avsatts för hörselpedagog och skoldatatek. Övriga kompetenser som tillsätts och som det avsätts medel för avgörs inom utförarnämnden. Av intervju med controller inom utbildnings- och kulturkontoret framgår att de flesta skolor har specialpedagogisk kompetens men den samtidiga tillgången till såväl psykolog som kurator finns ännu inte fullt ut på alla skolor. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 11 av 14 PwC

22 Sidan 22 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd På övergripande nivå har kommunen beslutat om en tillgänglighetsplan som omfattar samtliga nämnder. Av den framgår att bl.a. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Som strategi anges; Personal i verksamheterna ska ha kunskap om alternativa pedagogiska strategier, hjälpmedel och alternativa lärverktyg, samt ha förmåga att se alternativa möjligheter för att inkludera och stärka i stället för att acceptera hinder som utestänger. (ansvarig BUN) Fortbildningsinsatser avseende pedagogiska strategier. (ansvarig BUN) Elevhälsan har en viktig roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Inom elevhälsan finns resurser i form av kurator, skolsköterska och specialpedagog. Det ska även finnas tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsans personal finansieras inom ramen för den ordinarie skolpengen i de skolor vi varit i kontakt med. Någon ytterligare central resurs att ta i anspråk finns inte förutom hörselpedagog och skoldatatek samt att skolläkarens tjänst sorterar direkt under chefen för produktionen Bedömning Vi bedömer att den kompetens som finns inom utbildnings- och kulturkontoret för att arbeta med frågor kopplade till elevers rätt till särskilt stöd motsvarar behoven. Vi noterar dock att arbetet helt är uppbyggt kring en handläggares kompetens och närvaro vilket kan leda till viss sårbarhet. Våra intryck från samtalen med representanter från skolorna är att det finns en god och bred kompetens för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. En del av resurserna styrs ofta till elevassistenter som har till uppdrag att tillgodose enskilda elevers särskilda behov. Vår erfarenhet är att det många gånger är svårt att till dessa tjänster få personal med relevant utbildning och att genomströmningen många gånger är stor. I en av skolorna vi varit i kontakt med uppger man att personalgruppen varit mycket stabil och i stort sett intakt under de senaste tio åren och att det dessutom finns en mycket god formell kompetens. Däremot uppfattar vi att det beträffande lärarresurser är svårare att tillgodose kravet på ämneskunskap i kombination med specialpedagogisk kompetens. Alla elever har ju rätt till fullgod undervisning och för att sätta betyg krävs ämnesbehöriga lärare. Produktionsstyrelsen ansvarar för det arbete som i praktiken ska utföras med eleverna. Denna granskning omfattar barn- och utbildningsnämndens (d v s beställarsidans) styrning och uppföljning, vilket innebär att granskningen inte omfattar den frågan. Vi ser dock positivt på att beställarnämnden aktivt via sin budget går in och styr och påverkar utvecklingen genom till exempel att avsätta medel för ett skoldatatek. Den övergripande tillgänglighetsplan som vi tagit del av uppfattar vi även som ett led i att påverka produktionsstyrelsen och verksamheten i önskad riktning. De strategier som fastställts kräver dock engagemang och vilja från såväl beställar- som Oktober månad 2013 Danderyds kommun 12 av 14 PwC

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP Skolformer Tilläggsbelopp finns beskrivet i skollagen (2010:800) och gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp hantering av tilläggsbelopp Gäller fr.o.m. 2016-10-26 Antagen av bildningschef 2016-10-26 Innehållsförteckning Inledning... 1 Gällande rätt... 1 Barn/elever i behov av särskilt stöd... 1 Tilläggsbelopp...

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017-2018 The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 5 a 10, 9 kap. 17, 21,10 kap. 35, 39, 14 kap. 17 Förarbeten

Läs mer

Tilläggsbelopp. information och handledning

Tilläggsbelopp. information och handledning 2015-06-17 Tilläggsbelopp information och handledning 1 2015-06-17 Innehåll 1. Bakgrund tilläggsbelopp... 3 2. Tilläggsbelopp avser... 3 3. Tilläggsbelopp avser inte... 3 4. Kriterier för att söka tilläggsbelopp...

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand 1(5) Anita Lockner Riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp bidrag till verksamheter som har barn/elever i behov av extraordinära stödåtgärder och är folkbokförda i Härnösands kommun Enligt skollagen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola Skolstöd INFORMATION 2017-11-21 Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola för elever med omfattande behov av särskilt stöd

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp Tillämpningsanvisningar för ansökan om För elever i fristående gymnasieskola med omfattande behov av särskilt stöd extraordinära stödåtgärder Reviderad september 2017 Linköpings kommun linkoping.se Innehåll

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

i behov av särskilt stöd Motala kommun

i behov av särskilt stöd Motala kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Motala kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp

Tillämpningsanvisningar för ansökan om tilläggsbelopp 2016-03-23 Tillämpningsanvisningar för ansökan om - gällande barn och elever i behov av extraordinärt stöd i förskola, grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017

Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017 Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017 Information till specialpedagoger/speciallärare och biträdande rektorer februari -17 Innehåll Vad är tilläggsbelopp/verksamhetsstöd?

Läs mer

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande 2013-05-02 1 (5) Dnr:02-2013:1030 Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) U2012/6322/S

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 2013-01-30 1 (5) Till verksamhetschefer för gymnasieutbildning Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 1. INLEDNING Bidrag till fristående skolor för gymnasieelever

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (9) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ANVISNINGAR Till rektor för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med elever folkbokförda i Malmö Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Tilläggsbelopp Gymnasieskolor

Tilläggsbelopp Gymnasieskolor Tilläggsbelopp Gymnasieskolor 2017-2018 The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 8 och 9 16 kap. 54, 17 kap. 29, 34 Förarbeten till skollagen Gymnasieförordningen 13 kap. 7 Stockholms utbildningsnämnds

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-09-09 SID 1 (5) BUN/2015:691 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Insatser för elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan i Motala kommun

Insatser för elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan i Motala kommun Revisionsrapport Insatser för elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan i Motala kommun Håkan Lindahl Marie Lindblad November 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut ;:^:OT,- J ;I 2013-05-31 Stiftelsen Livets ord robert.ekli@loks.se Rektorn vid LOKS Fridhemsskolan F-6 margareta. gustafsson@loks.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Revisionsrapport. Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa

Revisionsrapport. Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz 24 maj 2013 Barn och elevers rätt till särskilt stöd och samverkan om barn som far illa Uppvidinge kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 juni 2012 KLAGANDE Malmö kommun Ombud: Stadsjurist Natalie Glotz Stade Juridiska avdelningen, Stadskontoret 205 80 Malmö MOTPART Stiftelsen

Läs mer

Information kring ansökan om tilläggsbelopp/extraresurs för barn/elev med extraordinärt stödbehov

Information kring ansökan om tilläggsbelopp/extraresurs för barn/elev med extraordinärt stödbehov Dnr Kultur, - Fritids- och Utbildningsförvaltningen Information kring ansökan om tilläggsbelopp/extraresurs för barn/elev med extraordinärt stödbehov Ansökan om tilläggsbelopp/extraresurs ställd till Hörby

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Förslag till nytt system för tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd i grundskolan

Förslag till nytt system för tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd i grundskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2013-03-25 Handläggare: Johan Alm Tel. 08-508 33 736 Till Utbildningsnämnden 2013-04-18 Förslag till nytt system för tilläggsbelopp

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 44-2016:11153 Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 anna.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN gymnasium Jönköping peter.sandin@jenseneducation.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Elevers rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning och uppföljning

Elevers rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning och uppföljning Revisionsrapport Elevers rätt till särskilt stöd - granskning av nämndens styrning och uppföljning Viktor Prytz Revisorerna i Torsås kommun 1 Sammanfattning Syftet är att granska om bildningsnämnden genom

Läs mer

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:6101 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 1 (3) Dnr 44-2010:6101 Rektorn vid Drottning

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer