Kallelse till sammanträde 1(2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde 1(2)"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnd Tid: Tisdagen den 10 december 2013, kl Mötet inleds med en öppen frågestund för allmänheten Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Nr Ärende Dnr Bilaga/kommentar 1. Mimmi Aurell, elev på Fribergaskolan, besöker nämnden med anledning av sin insändare till DN om hur läroplanen fungerar. - Sid. 3 2 Revisionsrapport Elevers rätt till särskilt stöd granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning 3 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola - Danderyds Montessoriförskola Svalan 4 Rapport SKL - Öppna jämförelser gymnasieskola 2013 Länk till rapporten på SKL:s hemsida Dnr 2013/0435 Sid. 5 Dnr 2013/0438 Sid. 25 Dnr 2013/0437 Sid Svar till Skolinspektionen angående beslut om tillsynsansvar i samband med skolskjuts - Långängsskolan Dnr 2012/0406 Sid. 30 Förslag till svar i separat utskick. 6 Upphandling av skolskjuts Tranholmen Dnr 2013/0408 Separat utskick. Omfattas av sekretess. 7 Lokalplanering för Stocksundsskolan Dnr 2013/0403 Separat utskick. 8 Remissvar - Programsamråd Detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl. Enebyberg Länk till programhandlingen på Danderyds kommuns hemsida Dnr 2013/0420 Sid. 35

2 2(2) 9 Remissvar - Programsamråd Detaljplan för Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10 Länk till programhandlingen på Danderyds kommuns hemsida Dnr 2013/0419 Sid Beslutsattestanter och ersättare 2014 Dnr 2013/0434 Sid Reviderad sammanträdeskalender för barn- och utbildningsnämnden Övrig information Marksanering pågår på skolgården vid Djursholms gamla Elevverk. Länk till mer information på kommunens hemsida Förslag från Monica Renstig (FP) om att bjuda in rektorer i grupp till nämnden Presidiekonferens angående gemensam gymnasieregion Läslyft i skolan pressmeddelande Sammanställning över den slutgiltiga gymnasieantagningen 2013 rapport från KSL Dnr 2013/0402 Sid Sid Anmälan av delegationsbeslut Sid Postlistan Sid. 81 Patrik Nimmerstam Ordförande

3 Sidan 3 av 88 Ärende 1

4 Sidan 4 av 88 Fokus på det negativa sänker prestationer Hösten 2011 ändrades betygssystemet i grundskolan. Detta har påverkat lärare och skolpersonal, men också oss elever i högsta grad. Nu i höst är det precis ett år sedan jag och mina klasskamrater (som nu går i årskurs 8) började bedömas utifrån den nya betygsskalan, och allt är inte lika bra som Sveriges utbildningsminister Jan Björklund får det att verka. När man är van att ha två läxförhör per vecka och sluta klockan halv tre, är det svårt att vänja sig vid tanken på minst två stora prov i veckan och att sluta runt klockan fyra varenda dag. Detta var väldigt uttröttade och energikrävande för en 12-åring. Problemet ligger i hur betygssystemet är uppbyggt. Det sätter fokus på det man är sämre på, vilket sänker ens självförtroende. Man tappar intresset när man känner sig dålig. Exempelvis: en elev som är duktig på att argumentera och hålla presentationer inom svenska ligger inte riktigt på samma nivå när det kommer till den skriftliga delen. Denna elev som ansträngt sig mycket på de muntliga delarna får då ett medelmåttigt betyg som fokuserar på bristerna. Detta kommer inte få eleven att tänka Vad ska jag göra för att utvecklas och bli bättre? utan snarare Vad ska jag göra för att nå ett högre betyg?. Läraren kommer troligtvis inte att ge ett konstruktivt uttalande om hur man kan förbättra kvaliteten utan snarare nämna hur ämnesmatriserna påverkar det hela. Kan man verkligen säga att ett betygssystem är bra när det får läraren att värdera ifyllda betygskriterier högre än kunskaper? Om man minskar storleken på klasserna så får läraren utrymme att utveckla en effektiv undervisningsteknik som är anpassad efter klassens speciella behov. Eftersom eleverna blir färre så får läraren mer tid åt var och en. Om eleverna jobbar effektivt i skolan så kan man minska mängden läxor. En större del av fritiden kan då ägnas åt att utveckla andra intressen som gitarrspel, handboll eller konst. Då kommer vi uppskatta tiden vi tillbringar i skolan på ett annat sätt. /Mimmi Aurell, 13, elev på Fribergaskolan, Danderyd

5 Sidan 5 av 88 Ärende 2

6 DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Björn Johnson Sidan 6 av 88 Tjänsteutlåtande Dnr: BUN 2013/0435 1(2) Barn- och utbildningsnämnden Elevers rätt till särskilt stöd, granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning Ärendet De förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun har gett PwC i uppdrag att granska elevers rätt till stöd. Revisionsrapporten som daterats innehåller konstateranden som kommunens revisorer önskar besvarade senast den 7 januari Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden förslås besluta att göra kontorets yttrande till sitt och insända detta till revisorerna. Utbildnings- och kulturkontorets yttrande Granskningen av nämndens styrning och uppföljning landar i den samlade bedömningen att nämnden genom styrning och uppföljning i huvudsak säkerställer att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Nämndens styrning kan dock stärkas genom en förbättrad redovisning och rapportering angående resultatet av insatta åtgärder. Ett sätt att förstärka nämndens uppföljning av tilldelade medel kan vara att i samband med delårsbokslut och årsredovisning sammanställa resultatet av insatta åtgärder. Idag redovisas i huvudsak numerärer av t ex elever i behov av särskilt stöd i klass, i särskild undervisningsgrupp eller i särskild skola. I den mån det låter sig göras kan till en sådan redovisning kopplas t ex graden av uppnående av kunskapsmål och andra parametrar på elevernas skolframgångar. Revisorerna uttrycker meningen att grunderna för hel resp halv ersättning skulle kunna förtydligas. Utbildnings- och kulturkontoret kan förstå synpunkten, men delar inte bedömningen att en detaljerad kriteriesamling skulle gagna processen. Man kan också jämföra med hur betygsystemet är uppbyggt. I detta finns kriterier för vissa betygssteg, men inte för de mellanliggande. Det fulla ersättningsbeloppet tar höjd för de behov som föreligger när elev är aktuell för en resursgrupp i kommunen. Det halva beloppet har sin grund i att behov av särskilt stöd utöver det som relaterar till undervis-

7 DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Björn Johnson Sidan 7 av 88 Tjänsteutlåtande Dnr: BUN 2013/0435 ningen föreligger i viss utsträckning, men inte fullt ut som är fallet med den hela ersättningen. Denna beskrivning finner kontoret fullt tillräcklig utifrån behovet av transparens i resursarbetet. 2(2) Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Björn Johnson Controller elevstöd Bilaga: Revisionsrapport - Elevers rätt till särskilt stöd Exp: Revisorerna Danderyds kommun

8 Sidan 8 av 88

9 Sidan 9 av 88

10 Sidan 10 av 88 Revisionsrapport Cecilia Högberg Anders Törnqvist Oktober 2013 Elevers rätt till särskilt stöd granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning Danderyd kommun

11 Sidan 11 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Avgränsning och metod Utgångspunkter Statens styrning Tilläggsbelopp Elev med omfattande behov av särskilt stöd Gränsdragning grundbelopp tilläggsbelopp Rättspraxis tilläggsbelopp Danderyds kommuns organisation inom utbildningsområdet Granskningsresultat Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolarbetet Iakttagelser Bedömning Arbetet med elevers rätt till särskilt stöd utvärderas av rektor och på det sättet identifieras förbättringsområden Iakttagelser Bedömning Resursfördelning och organisation för att tillgodose barn/elevers rätt till särskilt stöd är ändamålsenliga Iakttagelser Bedömning Ändamålsenlig kompetens finns för att tillgodose behoven Iakttagelser Bedömning Samverkan med socialtjänst, berörda vårdgivare och mellan skolformer och skolenheter är ändamålsenlig Iakttagelser Bedömning Nämnden kan på ett tillförlitligt sätt följa arbetet per enhet och över tid Iakttagelser Bedömning...13 Oktober månad 2013 Danderyds kommun 1 av 14 PwC

12 Sidan 12 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd Sammanfattande bedömning De förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun har gett PwC i uppdrag att granska elevers rätt till särskilt stöd. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende barn/elever i behov av särskilt stöd? Vi kan utifrån våra granskningsresultat och en genomgång av kontrollmålen konstatera att Riktlinjer/rutiner samt ansvaret för att identifiera elevers behov av särskilt stöd är tydligt och klarlagt. Vi ser det som särskilt positivt att det finns en utarbetad rutin för att följa upp tidigare insatser i samband med förnyad/förlängd ansökan. Barn- och utbildningsnämndens möjlighet att påverka och styra arbetet med elever rätt till särskilt stöd är genom uppföljning av resultaten. Utbildningsoch kulturkontorets krav på uppföljning av insatserna vid förnyad ansökan är en av de få vägar som gör det möjligt för beställarsidan att påverka rektors arbete och utvärdering av arbetet. Principerna för ersättningsbeloppen är förhållandevis klara, men skulle kunna vara tydligare avseende grunderna för halv eller hel ersättning. Andelen av budgeten som avsätts för särskilt stöd följer utvecklingen av antalet elever. Tilläggsbeloppet beslutas utifrån elevens behov oavsett på vilket sätt stödet organiserats. Vi bedömer att den kompetens som finns inom utbildnings- och kulturkontoret för att arbeta med frågor kopplade till elevers rätt till särskilt stöd motsvarar behoven. Våra intryck från det begränsade antal samtal som genomförts med representanter från skolorna är att det finns en god och bred kompetens för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Samverkan mellan olika skolenheter, socialtjänst och andra berörda synes fungera tillfredsställande. Danderyds organisation begränsar, enligt vår uppfattning, barn- och utbildningsnämndens möjlighet att ifrågasätta och ha synpunkter på rektors arbete angående elevers rätt till särskilt stöd. Ett sätt för barn- och utbildningsnämnden att påverka och styra arbetet med elevers rätt till särskilt stöd är genom uppföljning av resultaten. Övergripande Oktober månad 2013 Danderyds kommun 2 av 14 PwC

13 Sidan 13 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd resultatredovisning sker till barn- och utbildningsnämnden. För att stärka barn- och utbildningsnämndens styrning rekommenderar vi att uppföljningen och rapporteringen till nämnden utvecklas avseende rektorernas arbete med elever rätt till särskilt stöd genom att särskild redovisning görs av resultatet av insatta åtgärder. Vår samlade bedömning och svar på revisionsfrågan är att barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning i huvudsak säkerställer att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Nämndens styrning kan dock stärkas genom en förbättrad redovisning och rapportering angående resultatet av insatta åtgärder. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 3 av 14 PwC

14 Sidan 14 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd 1. Inledning 1.1. Bakgrund Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt, enligt utbildningens mål. Om det befaras att en elev inte kommer att kunna nå de kunskapsmål som minst ska uppnås, är berörd personal skyldig att anmäla detta till rektor. Om utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd, ska eleven ges sådant stöd. Ett åtgärdsprogram ska upprättas. Rektors beslut om åtgärdsprogram får överklagas till Skolverkets överklagandenämnd. Förvaltningslagens bestämmelser om handläggning i de ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskilda ska tillämpas. Särskilt stöd ska enligt skollagen ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Undantag medges vid särskilda skäl. Skolinspektionen framhåller (2009) vikten av fördjupad kartläggning och bedömning innan man fattar beslut om särskiljande lösningar, likaså att dessa noggrant följs upp och analyseras. Särskilt stöd och åtgärdsprogram är bland de vanligaste kritikområdena inom Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt vid anmälningsärenden. Ofta kritiseras standardlösningar som inte utgår från den enskilde elevens behov. Huvudmannen för utbildningen ansvarar för att kommunens alla elever erbjuds likvärdiga förutsättningar. Skollagen anger att en strävan för huvudmannen ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt avseende barn/elever i behov av särskilt stöd? Följande kontrollmål ingår i granskningen: Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolarbetet. Arbetet med elevers rätt till särskilt stöd utvärderas av rektor och på det sättet identifieras förbättringsområden. Resursfördelning och organisation för att tillgodose barn/elevers rätt till särskilt stöd är ändamålsenliga Ändamålsenlig kompetens finns för att tillgodose behoven. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 4 av 14 PwC

15 Sidan 15 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd Samverkan med socialtjänst, berörda vårdgivare och mellan skolformer och skolenheter är ändamålsenlig. Nämnden kan på ett tillförlitligt sätt följa arbetet per enhet och över tid Avgränsning och metod Granskningsobjekt är barn- och utbildningsnämnden och omfattar en översiktlig analys och bedömning av huruvida nämnden genom styrning och uppföljning säkerställer att verksamheten tillgodoser barn och elever i behov av särskilt stöd. Granskningen har avgränsats till grundskolan. Granskningen har genomförts genom intervjuer med utbildningschef, controller för elevstöd samt tre rektorer. Vidare har dokumentstudier genomförts av kommunala styrdokument, lokalt anpassade rutiner och riktlinjer gällande elever i behov av särskilt stöd. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 5 av 14 PwC

16 Sidan 16 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd 2. Utgångspunkter 2.1. Statens styrning Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt, enligt utbildningens mål. Om det befaras att en elev inte kommer att kunna nå de kunskapsmål som minst ska uppnås, är berörd personal skyldig att anmäla detta till rektor. Om utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd, ska eleven ges sådant stöd. Ett åtgärdsprogram ska upprättas. Rektors beslut om åtgärdsprogram får överklagas till Skolverkets överklagandenämnd. Förvaltningslagens bestämmelser om handläggning i de ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskilda ska tillämpas. Särskilt stöd ska enligt skollagen ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Undantag medges vid särskilda skäl. Skolinspektionen framhåller (2009) vikten av fördjupad kartläggning och bedömning innan man fattar beslut om särskiljande lösningar, likaså att dessa noggrant följs upp och analyseras Tilläggsbelopp Elev med omfattande behov av särskilt stöd Tilläggsbelopp ska lämnas för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet är knutet till en specifik elev och ska avse extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen, exempelvis tekniska hjälpmedel, assistenthjälp eller anpassning av lokal. Det kan också vara fråga om stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. För varje elev ska det göras en individuell prövning. Med utgångspunkt i den grundläggande principen om likabehandling bör extra resurser tilldelas för en elev i en fristående grundskola vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva extra resurser som eleven gått i hemkommunens skola Gränsdragning grundbelopp tilläggsbelopp Enligt skollagen ska bidraget bestå av grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp. Några andra begrepp finns inte. I grundbeloppets undervisningsdel ska kostnader för utredning av elevers eventuella stödbehov liksom kostnader för stöd i form av extra undervisning ingå. De kammarrättsdomar som finns på området tydliggör att kostnader för undervisning i form av exempelvis extra hög lärartäthet eller en extra pedagog är att hänföra till grundbeloppet. Detta medför att undervisningen i särskilda undervisningsgrupper som huvudprincip ska finansieras av grundbeloppet. Om eleven behöver extra stöd för att kunna ta del av undervisningen eller vistas i skolan överhuvudtaget kan det bli aktuellt med tilläggsbelopp. Skyldigheten att ge stöd åt elever i behov av särskilt stöd gör att det i grundbeloppets kostnadspost för lärverktyg för elever i behov av särskilt stöd Oktober månad 2013 Danderyds kommun 6 av 14 PwC

17 Sidan 17 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd normalt ingår resurser för sådana stödåtgärder. Det är dock omfattningen av stödbehovet som avgör om lärverktygskostnaden ska ingå i grundbeloppet eller i tilläggsbeloppet Rättspraxis tilläggsbelopp I en dom från högsta förvaltningsdomstolen (mål ) tydliggörs: En förutsättning för att tilläggsbelopp ska kunna lämnas är att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte är förknippat med undervisningssituationen. Stödåtgärderna ska vara extraordinära. Näst intill alla elevers behov ska därmed kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet Även om utgångspunkten är att elever ska behandlas lika oavsett om den skolenhet där de går är en kommunal skola eller en fristående skola förutsätter regelverket att en individuell prövning görs av varje elevs unika situation och behov. Om utredningen visar att en viss elev har ett stödbehov som är av det slaget att det kan anses kvalificera som omfattande behov av särskilt stöd, saknar det betydelse att andra elever med motsvarande diagnos inte har bedömts ge rätt till tilläggsbelopp. Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste dock utredningen klart visa på att eleven har ett sådant omfattande behov av särskilt stöd. Av de kammarrättsdomar som finns gällande tilläggsbelopp kan man inte få någon vägledning till hur stödåtgärder åt elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer ska tolkas Danderyds kommuns organisation inom utbildningsområdet I kommunen finns två nämnder som ansvarar för skolverksamheten och mellan dem råder ett beställar-utförarförhållande. Barn- och utbildningsnämnden är beställare och har det övergripande ansvaret och fördelar resurser. Under nämnden finns ett utbildnings- och kulturkontor som leds av en förvaltningschef. Ansvaret för den dagliga verksamheten ligger hos utförarna. I kommunens egen-regiverksamhet ligger detta ansvar hos produktionsstyrelsen, som har ett produktionskontor för att genomföra sitt uppdrag. Produktionskontoret leds av en produktionsdirektör som är chef för kommunens rektorer och förskolechefer. I Danderyds kommun finns 19 grundskolor varav 13 är kommunala och 6 är fristående. Fem av de kommunala skolorna omfattar förskoleklass årskurs 3, en skola har verksamhet för årskurs 3 6, fem skolor har verksamhet för förskoleklass årskurs 6 och två skolor omfattar årskurs 7 9. Av delegationsordningen framgår att Danderyds kommun har en decentraliserad organisation när det gäller kommunens skolverksamhet. Merparten av beslut och ansvar är delegerat till respektive rektor. Ansvaret för elevhälsan ligger hos respektive rektor som själv anställer sin elevhälsopersonal frånsett skolläkaren som är centralt anställd och denne rapporterar direkt till produktionsdirektören. Mindre Oktober månad 2013 Danderyds kommun 7 av 14 PwC

18 Sidan 18 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd skolor delar även ibland på tjänster inom elevhälsan. Rektorerna kan från utbildnings- och kulturkontoret ansöka om tilläggsbelopp när det gäller elever som behöver särskilt stöd. I två av kommunens grundskolor; Fribergaskolan och Vasaskolan finns särskilda undervisningsgrupper för elever med diagnosen Aspergers syndrom. Elever som går i de särskilda undervisningsgrupperna inom grundskolans ram har alltid en tillhörighet i en grundskoleklass på respektive skola Oktober månad 2013 Danderyds kommun 8 av 14 PwC

19 Sidan 19 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd 3. Granskningsresultat 3.1. Det finns ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/ansvarsfördelning för att tidigt uppmärksamma, utreda, dokumentera och tillgodose samt följa upp behov av särskilt stöd för elever som har svårigheter i skolarbetet Iakttagelser Skolagen tydliggör att det är skolans och ytterst rektors ansvar att tillse att elever får det stöd de behöver. I det fall någon på skolan befarar att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen är denna skyldig att rapportera det till rektor. När en elev lämnar en skola för att börja på en annan skola sker normalt ett möte mellan avlämnande och mottagande skola där också föräldrar många gånger deltar. Intrycket från intervjuerna är att det ibland kan brista i detta, i synnerhet om eleven kommer från en skola varifrån få elever kommer. Utbildnings- och kulturkontoret har tagit fram en gemensam mall - Anmälan om behov av särskilt stöd - som ska användas när ett behov av särskilt stöd uppmärksammas. I samband med att blanketten lämnas till rektor fattar denne beslut om fortsatt utredning eller inte. I det fall rektor fattar beslut om fortsatt utredning ska ett åtgärdsprogram upprättas. För att stötta rektorerna i arbetet med åtgärdsprogram har den centrala förvaltningen på utbildnings- och kulturkontoret utarbetat en kommungemensam blankett Åtgärdsprogram. Blanketten tar upp elevens behov, skolans åtgärder på kort och lång sikt och när uppföljning av åtgärderna ska ske. Skolinspektionen genomförde år 2012 en tillsyn och konstaterade då att blanketten på ett tydligare sätt behöver klargöra att det i ett åtgärdsprogram ska framgå hur skolan ska arbeta för att åtgärda elevens behov samt hur uppföljning ska ske. Ändringar har genomförts efter Skolinspektionens tillsyn och blanketterna kommer att läggas ut på hemsidan. I samband med nästa läsår och en eventuell förnyad ansökan begär utbildnings- och kulturkontoret en uppföljning av resultatet från de åtgärder som beskrevs vid föregående ansökan. Uppföljningen sker i en kommungemensam blankett Uppföljning av tilläggsbelopp för elever i behov av extraordinärt stöd. Det sker vad vi uppfattat ingen särskild rapportering till barn- och utbildningsnämnden avseende elever i behov av extraordinärt stöd. Skolornas resultat rapporteras generellt. Vi uppfattar att nämnden och förvaltningen i stort förlitar sig på att det finns en lagmässig kontroll genom föräldrars rätt att överklaga rektors beslut om åtgärdsprogram. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 9 av 14 PwC

20 Sidan 20 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd Bedömning Vi bedömer att det från ett beställarperspektiv finns riktlinjer/rutiner samt att ansvaret för att identifiera elevers behov av särskilt stöd är tydligt och klarlagt. Vi ser det som särskilt positivt att det finns en utarbetad rutin för att följa upp tidigare insatser i samband med förnyad/förlängd ansökan Arbetet med elevers rätt till särskilt stöd utvärderas av rektor och på det sättet identifieras förbättringsområden Iakttagelser Mallen Åtgärdsprogram förtydligar att skolan ska beskriva vilka åtgärder den ska vidta på lång och på kort sikt. Av programmet ska också framgå när åtgärderna ska följas upp. I samband med uppföljningen av åtgärdsprogrammet ska insatserna utvärderas och eventuella förbättringsområden identifieras. Vid intervjuerna med rektorerna framkommer att åtgärdsprogrammen utvärderas löpande och vid en av skolorna uppdateras åtgärdsprogrammet var fjärde vecka. Kontakterna med föräldrarna uppges också vara frekventa då samtal förs om hur det går för eleven/barnet Bedömning Danderyds kommuns organisation med beställar- och utförarnämnd begränsar, som vi ser det, beställarnämndens barn- och utbildningsnämndens - möjlighet till insyn i rektors arbete med elevers rätt till särskilt stöd. Barn- och utbildningsnämndens möjlighet att påverka och styra arbetet med elevers rätt till särskilt stöd är genom uppföljning av resultaten. Utbildnings- och kulturkontorets krav på uppföljning av insatserna vid förnyad ansökan är en av de få vägar som beställarsidan enligt vår uppfattning har för att påverka rektors arbete och utvärdering av arbetet Resursfördelning och organisation för att tillgodose barn/elevers rätt till särskilt stöd är ändamålsenliga Iakttagelser Vi har i granskningen tagit del av barn- och utbildningsnämndens detaljbudget avseende grundskolan år Budgeten avser elever i fristående och kommunal verksamhet. Av budgetens totala mnkr avser mnkr (ca 6 procent) ersättning för elever i behov av särskilt stöd från förskoleklass till årskurs 9. I ersättningen ingår även kostnader för modersmål, hörselpedagog etc. Av budgeten framgår att särskilda belopp avsatts för ersättning till resursklasser och att särskilda belopp avsatts för individuellt stöd. Av ett tjänsteutlåtande daterat framgår principerna för tilläggsbeloppens ersättningsnivåer. Där framkommer att Danderyd gjort bedömningen att elever med stora svårigheter inom kommunikation (t.ex. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 10 av 14 PwC

21 Sidan 21 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd språkstörningar) kan få sina behov tillgodosedda med mindre kostsamma stödinsatser än barn med svårigheter som kan liknas vid neuropsykiatriska svårigheter (NP). Ett helt ersättningsbelopp avseende barn och elever med språkrelaterade svårigheter sätts till ca 75 procent av ett helt ersättningsbelopp avseende barn och elever med svårigheter som kan liknas vid neuropsykiatriska svårigheter. Vidare fastställs att lågstadieersättningen sätts till 83 procent av den till mellan- och högstadiet. Avseende förskoleklass sätts den i sin tur till 84 procent av lågstadieersättningen och fritidshemsersättningen till 132 procent av motsvarande ersättning till lågstadiets fritidshem. Beloppen har vidare fastställts avseende hel eller halv ersättning. Vad som utgör kriterier för hel eller halv ersättning framgår inte av de handlingar vi tagit del av i granskningen. Vårt intryck från intervjuerna med rektorer och elevvårdspersonal är att beloppen uppfattas som rimliga Bedömning Principerna för ersättningsbeloppen är förhållandevis klara, men skulle kunna vara tydligare avseende grunderna för halv eller hel ersättning. Andelen av budgeten som avsätts för särskilt stöd följer utvecklingen av antalet elever, så att om antalet elever totalt sett ökar så kommer även det totala beloppet avsatt för elever i behov av särskilt stöd att öka. Om däremot behoven ökar mer än ökningen av antalet elever så ökar inte automatiskt resurserna till de ökade behoven. Tilläggsbeloppet beslutas utifrån elevens behov oavsett på vilket sätt stödet organiserats. Elevernas behov hanteras på samma sätt oavsett om de sedan bokförs på resursklass inom eller utanför kommunen, eller går integrerade i vanlig klass Ändamålsenlig kompetens finns för att tillgodose behoven Iakttagelser Inom utbildnings- och kulturkontoret arbetar en handläggare/controller för elevstöd med hanteringen av ansökningar avseende tilläggsbelopp. Controllern bidrar tack vare sin bakgrund, om skolorna så önskar, även med råd kring hur skolorna kan arbeta för att möta elevernas behov. Den ändmålsenliga kompetens som i praktiken ska arbeta med elever i behov av särskilt stöd finns inom utförarorganisationen. Av budgeten som tilldelas från beställarnämnden framgår att särskilda medel avsatts för hörselpedagog och skoldatatek. Övriga kompetenser som tillsätts och som det avsätts medel för avgörs inom utförarnämnden. Av intervju med controller inom utbildnings- och kulturkontoret framgår att de flesta skolor har specialpedagogisk kompetens men den samtidiga tillgången till såväl psykolog som kurator finns ännu inte fullt ut på alla skolor. Oktober månad 2013 Danderyds kommun 11 av 14 PwC

22 Sidan 22 av 88 Elevers rätt till särskilt stöd På övergripande nivå har kommunen beslutat om en tillgänglighetsplan som omfattar samtliga nämnder. Av den framgår att bl.a. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Som strategi anges; Personal i verksamheterna ska ha kunskap om alternativa pedagogiska strategier, hjälpmedel och alternativa lärverktyg, samt ha förmåga att se alternativa möjligheter för att inkludera och stärka i stället för att acceptera hinder som utestänger. (ansvarig BUN) Fortbildningsinsatser avseende pedagogiska strategier. (ansvarig BUN) Elevhälsan har en viktig roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Inom elevhälsan finns resurser i form av kurator, skolsköterska och specialpedagog. Det ska även finnas tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsans personal finansieras inom ramen för den ordinarie skolpengen i de skolor vi varit i kontakt med. Någon ytterligare central resurs att ta i anspråk finns inte förutom hörselpedagog och skoldatatek samt att skolläkarens tjänst sorterar direkt under chefen för produktionen Bedömning Vi bedömer att den kompetens som finns inom utbildnings- och kulturkontoret för att arbeta med frågor kopplade till elevers rätt till särskilt stöd motsvarar behoven. Vi noterar dock att arbetet helt är uppbyggt kring en handläggares kompetens och närvaro vilket kan leda till viss sårbarhet. Våra intryck från samtalen med representanter från skolorna är att det finns en god och bred kompetens för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. En del av resurserna styrs ofta till elevassistenter som har till uppdrag att tillgodose enskilda elevers särskilda behov. Vår erfarenhet är att det många gånger är svårt att till dessa tjänster få personal med relevant utbildning och att genomströmningen många gånger är stor. I en av skolorna vi varit i kontakt med uppger man att personalgruppen varit mycket stabil och i stort sett intakt under de senaste tio åren och att det dessutom finns en mycket god formell kompetens. Däremot uppfattar vi att det beträffande lärarresurser är svårare att tillgodose kravet på ämneskunskap i kombination med specialpedagogisk kompetens. Alla elever har ju rätt till fullgod undervisning och för att sätta betyg krävs ämnesbehöriga lärare. Produktionsstyrelsen ansvarar för det arbete som i praktiken ska utföras med eleverna. Denna granskning omfattar barn- och utbildningsnämndens (d v s beställarsidans) styrning och uppföljning, vilket innebär att granskningen inte omfattar den frågan. Vi ser dock positivt på att beställarnämnden aktivt via sin budget går in och styr och påverkar utvecklingen genom till exempel att avsätta medel för ett skoldatatek. Den övergripande tillgänglighetsplan som vi tagit del av uppfattar vi även som ett led i att påverka produktionsstyrelsen och verksamheten i önskad riktning. De strategier som fastställts kräver dock engagemang och vilja från såväl beställar- som Oktober månad 2013 Danderyds kommun 12 av 14 PwC

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden Dnr BSN/16/2013 Riktlinjer för SKOLSKJUTS 2013-2014 Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Inledning... 3 Rätt till skolskjuts... 3 1. Färdvägens längd... 3 2. Trafikförhållanden... 3 3. Funktionsnedsättning...

Läs mer

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert 1(12) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, tisdagen den 3 juni, kl. 19.00 20.00 Paragrafer 144-153 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Söderström Lind (C)

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler 2011-01-01 Dnr BUN/2012:54 Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14, 61 Reviderad: 2012-02-29 Giltig t.o.m: Tillsvidare Ansvarig

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER I ORUST KOMMUN från och med 2014-04-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 1998-03-23, 50. Reviderat av Barn- och utbildningsnämnden 2000-09-18, 125. Reviderat av Barn- och

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) BUN/2013:647 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen Foto: Bananastock Arbetsgång för elevers utveckling mot målen Skolförvaltningen februari 2015 Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler Utbildningsenheten 2015-02-18 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr UBN/2014:226 haina.berndtsson@upplandsvasby.se Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Särskilt stöd enligt nya skollagen

Särskilt stöd enligt nya skollagen Särskilt stöd enligt nya skollagen Nya skollagen (2010:800) tillämpas på utbildning från den 1 juli 2011 Utökade rättigheter för elever i behov av särskilt stöd framhålls som en av de största förändringarna

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN. Riktlinjer för skolskjuts

DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN. Riktlinjer för skolskjuts DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för skolskjuts Gäller från 1 juli 2015 Innehåll 1. Skolskjuts med SL-kort eller taxi... 3 1.1 Begränsningar... 3 1.2 Elevresor för

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN 1(6) REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN Dessa regler har antagits av Skövde kommuns kommunstyrelse den 14 mars 2011, (KS 66/2011), reviderade den 7 juni 2011 (KS 109/2011) och den 5 december 2011

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08 Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 1(5) (4) SKOLSKJUTSREGLER Grundskola och grundsärskola Allmänt om kommunal skolskjuts Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som kommunen har anvisat eleven, har rätt

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 51/ 2013 Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad Rätten till skolskjuts enligt skollagen Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Rätten till skolskjuts

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj 2014. Kommunförvaltningen 2014-12-05 1 (9)

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj 2014. Kommunförvaltningen 2014-12-05 1 (9) 2014-12-05 1 (9) Kommunförvaltningen Riktlinjer för utbetalning av skolpeng Ansvarig Maria Kvist Upprättad av Maria Kvist Upprättad den 2014-04-29 Reviderad den 2014-12-05 Riktlinjer för utbetalning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02,

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, SKOLSKJUTSREGLEMENTE Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Sidan 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01

Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Omfattning...3 4. Beslutsfattare...3 5. Rätt

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Regler och tillämpningsanvisningar ÖFS 2013:44 (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola Antagen av Kommunfullmäktige:

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011

Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011 Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR sid 2 2 DEFINITIONER sid 2 3 REGLER sid

Läs mer

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Regler Övrig information 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar i Hammarö

Läs mer