IZatrineholn1s kon1n1un "

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IZatrineholn1s kon1n1un ""

Transkript

1 IZatrineholn1s kon1n1un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Plals och lid Beslutande Tjänslgórande ersättare Ersattare Övriga deltagande Utses all juslera Justeringens plals och lid Pelarsalen, Safiren, kl Göran Dahlström, ordtorande (s), Monica Johansson, l:e vice ordförande (s), Ewa Callhammar, 2:e vice ordtorande (fp), Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Mikael Göthberg (s), Marie-Louise Karlsson (s) (från kl 14.15), Ove Melin (s), Jessica Ljunggren (s), Erik Liljencrantz (m) (ej 130), Bengt Andersson (m) (ej 130), Robert Davidsson (fp), Inger Fredriksson (c), Joha Frondelius (kd), Gudrun Lindvall (mp) Berit Hallén (m) ( 130), Lars Härnström (m) ( 130) Cecilia Björk (s), Patrik Fornedal (s), Karin Frisk (s), Âsa Thorell (s), Berit Hallén (m), Lars Härnström (m), Carina Björk-Andersson (fp), Sten Holmgren (c) (från kl13.30), Christina Forss (kd), Ami Rooth (mp), Lotta Back (v) (från kl13.00) Kommunchef Erik Hellqvist, kommunsekreterare Gunnar Westermark, utredningssekreterare Marie Sandström Koski, förvaltningschef Mattias Jansson, ekonomichef Anne Andersson, kommunjurist Rebecka Djerfsten, ekonomisk konsult Stefan Tengberg, näringslivsenhetschef Conny Petrén, förvaltningschef Ingrid Nandrup, förvaltningschef Kristina Ekstrand, administrativ chef Aina Pettersson, personalchef Rose-Marie Andersson, turismutvecklare Madeleine Schulz, företagare Mattias Thim, informatör Anna Bengtsson, webbadministratör Helena Schnackenburg, alkoholsamordnare Hanna Bergström, omvärldsbevakare Mats Hedberg, ungdomssekreterare Sigrid Perlman, upphandlingsjurist Staffan Källström, lokalresursplanerare Gunnar Berglund, ekonom Per-Âke Perman KF AB, VD Carl-Olof Adelsköld KIAB Anneli Hedberg Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifler Sekreterare Paragrafer Ordfórande Justerande Organ Sammanträdes datum Dalum fór anslags uppsällande Fórvaringsplats av orotokollet (r BEVIS Jusleringen har lillkännagivils genom anslag Kommunstyrelsen Dalum fór anslags nedlagande Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifl Uldragsbeslyrkande

2 ~if ~l IZatrineholn1s kon1n1un " Sammantradesdatum Kommunstyre1sen Om KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Förvaltningschefen för kommunstyre1sens torvaltning redogör för den ekonomiska utfallsprognosen för kommunstyrelsens ansvarsområde baserad på mars månads uttàll. Prognosen visar fö1jande avvikelser: Ekonomikontoret IT -kontoret Kommunsekretariat Kommunstyrelsens förvaltning ledning Omställning kronor (rekrytering av ekonomichef samt konsult kostnader) kronor (minskade kostnader) kronor (vakans) kronor (vakans) kronor I samband med den ekonomiska redogörelsen gör förvaltningschefen tor näringslivsförvaltningen, Conny Petrén, en kort genomgång av pågående projekt på näringslivskontoret. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Oahlström, Ewa Callhammar, Gudrun Lindvall, Lars Härnström samt förvaltningschefen för kommunstyrelsens förvaltning Mattrias Jansson, kommunsekreteraren Gunnar Westermark och förvaltningschefen för näringslivsförvaltningen. Redogörelsen läggs till handlingarna. c (() Uldragsbeslyrkande ~/li Prolokollsuldrag lill Akten

3 IZatrineholn1s kon1111un " Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Om KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun Ekonomikontoret redogör för den prognostiserade ekonomiska utfallsprognosen för kommunen utifrån mars månad. Följande avvikelser redovisas för nämnderna: Bildningsnämnden - 3,5 mkr Socialnämnden - 2,1 mkr Vård- och omsorgsnämnden - 1,35 mkr Finans Prognosen tor resultatet - 1,0 mkr (pensionskostnader) - 7,9 mkr Ingrid Nandrup, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen, redogör för de åtgärder som kommer att vidtas inom bildningsnämndens verksamhetsområde. En neddragning av cirka tjänster kommer att göras inför kommande läsår. Underskottet hänförs till ökad belastning på förskola och fritidsverksamheten. Kristina Ekstrand, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen, redogör för de åtgärder som kommer att vidtas inom verksamhetsområdet. Genom bland annat effektivisering kommer underskottet att balanseras. Underskottet hänförs till handikappomsorgen. Aina Pettersson, administrativ chef vid socialtorvaltningen, redogör för vidtagna åtgärder inom nämndens verksamhetsområde. Genom att försöka finna kostnadseffektiva lösningar ska en balansering av underskottet göras. Underskottet beror på ökade kostnader för familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar och effektivisering sker genom öppenvårdslösningar. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Ewa Callhammar, Robert Davidsson, Gudrun Lindvall, Erik Liljencrantz, Robert Davidsson samt ekonomiske konsulten Stefan Tengberg, förvaltningschefen för barnoch ungdomsförvaltningen Ingrid Nandrup, förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen Kristina Ekstrand och administrative chefen vid socialförvaltningen Aina Pettersson, Redogörelsen läggs till handlingarna. ~ :..4/ Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill Akten

4 ~ if ~'1 IZatril1eholn1s kon1111un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Information från turistrådet Turismutvecklare Madeleine Schulz och toretagare Mattias Thim informerar om arbetet i turistrådet. Katrineholms turistråd är ett samarbetsforum mellan kommunen och besöksnäringen. Under hösten 2006 har turistrådet fått en delvis ny sammansättning, med en tydligare inriktning och målfokusering. Turistrådets syfte är att främja samarbetet mellan Katrineholms kommun och besöksnäringen i frågor som rör turism. Målsättningen är att utveckla och stärka turismen i Katrineholm med omnejd. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström, Robert Oavidsson, Ewa Callhammar samt turismutvecklaren Madeleine Schulz och företagaren Mattias Thim. Informationen läggs till handlingarna. /t Protokollsuldrag lill

5 IZatril1ehol111s k un " Sammanträdesdatum Komm unstyrelsen Presentation av ny turistwebb som en del av kommunens satsningar på Internet Webbadministratör Helena Schnackenburg inleder med en kort statistisk beskrivning av kommunens webbplats. Turismutvecklare Madeleine Schulz presenterar därefter den nya turistwebben som kommer att lanseras tillsammans med Vingåker under maj. Turistwebben kommer att bli tillgänglig även från Vid uppbyggnaden av webbplatsen har tillgänglighetsaspekten varit viktig. Det innebär bland annat bilderna inte ska vara rörliga och lätta sökvägar. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson samt webbadministratören Helena Schnackenburg och turismutvecklaren Madeleine Schulz. Presentationen läggs till handlingarna. Prolokollsuldrag till ;. j

6 IZatril1ehol111s k un " Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen Alkohol- och drogförebyggande arbete/drogvaneundersökning årskurs 9 i grundskolan och 2 på gymnasiet Alkoholsamordnare Hanna Bergström presenterar resultatet av drogvaneundersökningen som gjoiis i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet. Liknande undersökningar har genomförts åren 2004 och Undersökningen kommer att ligga till grund tor olika åtgärder. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Cecilia Björk, Ewa Call hammar, Lars Härnström, Gudrun Lindvall, Monica Johansson, Inger Fredriksson, Christina Forss, Erik Liljencrantz samt alkoholsamordnaren Hanna Bergström. Informationen läggs till handlingarna. // (--ê ~.~:\ _).~ Uldragsbeslyrkande Protokollsuldrag lill

7 ~ _!~ IZatril1ehol111s k un " Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Hantering av remiss om AnsvarskommiUén betankande Hållbar samhalisorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) Omvärldsbevakare Mats Hedberg redogör tor bakgrunden till Ansvarskommitténs betänkande, Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, utifrån delbetänkandet Utvecklingskraft tor hållbar välfård (SOU 2003:123). Därefter gör han ett referat av Mats Svegfors presentation av betänkandet vid regionfullmäktige i Mariefred den 12 april En tidsplan har utarbetats för hantering av remissen inom kommunen. Kommunstyrelsen kommer att bereda ärendet vid sitt sammanträde i augusti och beslut tas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i september. Nämndernas yttranden ska ha inkommit till kommunstyrelsens torvaltning i mitten av juni. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Gudrun Lindvall, Cecilia Björk samt omvärldsbevakaren Mats Hedberg. Informationen läggs till handlingarna. C;) Utdragsbestyrkande p/fti Protokollsuldrag lill Akten

8 ~!f ~l IZatrinehol111s k ul1 " SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2003: Handläggare: Marie Sandström Koski Aterremitterat ärende om förvärv av lokstallarna från Banverket Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om förvärv av lokstallarna från Banverket.. Kommunstyrelsen får i uppdrag att restaurera och återställa lokstallarna till det skick att ett nytt tak har lagts på. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att budgetera erforderliga medel för drift och underhåll av fastigheten.. Kultur- och turismnämnden får i uppdrag att överväga och fatta beslut om ansökan om byggnadsminnesförklaring av byggnaden ska göras. Kultur- och turismnämnden tar också i uppdrag att teckna avtal med berörda föreningar genom den paraplyorganisation som kan bildas för utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna.. Katrineholms Fastighets AB (KF AB) får i uppdrag att självt eller genom Katrineholms Industrihus AB (KIAB) torvalta fastigheten. KF AB får också uppdraget att under de närmsta åren, dock högst tre år, vederlagsfritt upplåta byggnaden till intresserade järnvägshistoriska föreningar genom deras paraplyorganisation under torutsättning av att toreningarna tecknar avtal med kultur- och turismnämnden om utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna. Reservation Mot beslutet till förmån tor Ewa Callhammar med fleras yrkande reserverar sig Ewa Call hammar, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz och Bengt Andersson. Reservationen som är skriftlig redovisas på sidan 12. Ärendebeskrivning Kommunchefen redogör i skrivelse till kommunstyrelsen tor de åtgärder som vidtagits med anledning av kommunfullmäktiges återremiss av ärendet om att torvärva lokstallarna från Banverket. Arendet återremitterades den 20 november tor att en ny ekonomisk kalkyl, inbegripet total saneringskostnad för hela fastigheten, ska göras med grund i en större kännedom om de miljöföroreningar som finns i byggnaden och inom området. ('-' -~~::-) \.. Uldragsbeslyrkande /,//ê Prolokollsuldrag lill

9 _~ IZatrineholms kommiin ~ Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen köpeavtalets 7 ska omtorhandlas så att Banverket inte helt friskriver sig och därmed utsätter kommunen tor risken att drabbas av oskäliga saneringskostnader. Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2006 att anslå kronor tor provtagning vid lokstallarna. Geosigma har därefter på kommunens uppdrag genomföii en miljöundersökning av marken och byggnaden. Resultatet av markundersökningen sammanfattas i Geosigmas rapport med toljande lydelse: "Inom ramen för undersökningen har petroleumkolväten påträffats i två punkter på området. Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) överskrids inte i någon av de undersökta punkterna. Föroreningskoncentrationerna i de undersökta punkterna bedöms vara på en sådan nivå att de inte utgör någon risk för människor och omgivande miljö med planerad markanvändning. Något saneringsbehov av marken i de undersökta punkterna bedöms därmed inte toreligga." I resultatet av den miljötekniska undersökningen av lokstallsbyggnaden uppskattas kostnaderna för att sanera byggnaden med avseende på oljehaltigt slam, oljeförorenad betong och asbest 1,2-1,4 miljoner kronor. Kontakt har tagits med Banverket med anledning av det andra motivet till återremissen, nämligen att 7 i avtalet skulle omtorhandlas. Banverket har dock förklarat att om omförhandling skall ske, gäller den hela avtalets innehåll och att bidrag till miljösanering endast ges under förutsättning att i avtalet gjorda förbehåll kvarstår. Kommunchefen avslutar skrivelsen med att konstatera att den beräknade saneringskostnaden tor miljöföroreningarna i byggnaden ryms inom det bidrag Banverket ger. Hans upptàttning är att det finns en vilja och ambition att bevara lokstallarna och de kulturhistoriska värden de representerar åt katrineholmarna och eftervärlden. Eftersom avtalet inte är omförhandlingsbart på det sätt fullmäktige begärt i motiven för återremissen den 20 november 2006 föreläggs avtalet på nytt för ställningstagande. I motiven till åteltemissen efterfrågas ingen ytterligare information om framtida driftkostnader. Eftersom frågan diskuterades i kommunfullmäktige i den debatt som toregick beslutet om återremiss den 20 november 2006 väljer kommunchefen att även bitoga KFAB:s driftkostnadskalkyl som anger en driftkostnad om kronor årligen under uppbyggnadsskedet av föreningsaktiviteterna, d.v.s. en måttlig aktivitet i lokstallarna. Juslerandes sign Protokollsuldrag 1111 r-" -- '.-e_.j~ ///-/(,/' Uldragsbeslyrkande

10 ~!~'j~l IZatril1ehol111s k un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Kommunchefen toreslår kommunstyrelsen toreslå kommunfullmäktige toljande: Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om förvärv av lokstallarna fìån Banverket. Kommunstyrelsen tar i uppdrag att restaurera och återställa lokstallarna till det skick att ett nytt tak har lagts på. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att budgetera erforderliga medel för drift och underhåll av fastigheten. Kultur- och turismnämnden får i uppdrag att överväga och fatta beslut om ansökan om byggnadsminnesförklaring av byggnaden ska göras. Kultur- och turismnämnden får också i uppdrag att teckna avtal med berörda toreningar genom den paraplyorganisation som kan bildas för utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna. Katrineholms Fastighets AB (KF AB) tar i uppdrag att självt eller genom Katrineholms Industrihus AB (KIAB) torvalta fastigheten. KF AB tàr också uppdraget att under de närmsta åren, dock högst tre år, vederlagsfritt upplåta byggnaden till intresserade järnvägshistoriska toreningar genom deras paraplyorganisation under torutsättning av att föreningarna tecknar avtal med kultur- och turismnämnden om utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna. Ärendets handlingar. Kommunchefens skrivelse, Köpeavtal. Katrineholms Fastighets AB:s driftkostnadskalkyl, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Geosigma AB, (bifogas sammanträdeshandlingarna separat). Miljöteknisk undersökning av lokstallsbyggnad, Geosigma AB, (bifogas sammanträdeshandlingarna separat) Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Göran Dahlström, Cecilia Björk, Erik Liljencrantz, Ami Rooth, Ewa Callhammar, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Gudrun Lindvall, Bengt Andersson samt kommunchefen Erik Hellqvist. Förslag och yrkanden Ewa Callhammar yrkar, med instämmande av Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz, avslag på redovisat förslag mot bakgrund av det ekonomiska läget. Robert Oavidsson yrkar, med instämmande av Gudrun Lindvall, bifall till det redovisade förslaget. /-...~ l7'/(/ -._._~) Utdragsbestyrkande Prolokollsuldrag lill

11 ~0'i'" "1' l I ~ IZatrinehol111s k un " Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på det redovisade förslaget och Ewa Callhammar med fleras avslagsyrkande. Han tinner att styrelsen biträder det redovisade förslaget. ~\ /It Akten "-.., Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill

12 Kommunstyre1sen ~A~. ~B ~~ ro Folkpartiet Kristdcmokraterna CENTERPARTIET Reservation ärende Dnr KS/2003;8 1. Vi reserverar oss mot kommunstyrelsen bifall till förvärv av lokstallama från Banverket. Katrineholms kommun befinner sig i ett myeket allvarlig ekonomisk läge, vi har redan beslutat om besparingsåtgärder på drygt 6 miljoner oeh idag fiek vi reda på att utfallsprognosen visar på ytterligare minus 7 miljoner. Köpet av lokstallama kommer innebära ökade drift kostnader oeh det har inte kommunen utrymme för. Det kommer innebära nerdragningar inom andra verksamheten som tex inom skola oeh äldreomsorg. Vi anser att kommunen skall vara oerhört restriktiv när det gäller framtida investeringar som blir en belastning på driftkostnaderna. Det är oerhört viktigt att vi får kommunens ekonomi i balans oeh vi prioriterar kämverksamheterna först oeh främst. ~~O~\~ ~ r: ' ~ ~/)~-- n~lfredriksson C&terparti et l)i~/ Kristdemokratema ;:&,~~a,-y-~ Bengt Andersson Moderatema ~F~

13 IZatril1ehol111s k un " Sammantrâdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2006: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om au göra Katrineholms konst- och kulturarv tilgänglig på webben Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen toreslår kommunfullmäktige att uppdra till kultur- och turismnämnden att närmare utreda ekonomiska torutsättningar samt övriga aspekter för ett projekt i enlighet med motionens förslag och återkomma med redovisning inför budgetarbetet Motionen anses därmed besvarad. Reservation Mot beslutet till förmån för Robert Davidssons yrkande reserverar sig Robert Davidsson och Ewa Callhammar. Ärendebeskrivning Robeii Davidsson (fp) har ingett en motion om att göra Katrineholms konst- och kulturarv tillgängligt på webben. Motionen har följande Iydelse "Y rkande Kultur- och turismnämnden ges i uppdrag att samordna ett projekt enligt motionens intentioner där omfattande delar av Katrineholms kommuns konstsamling, arkiv och kulturarv görs tillgängligt via kommunens webbplats. Projektet kan ha karaktären av arbetsmarknadsprojekt där även andra externa aktörer involveras. Samverkan kan ske med samtliga förvaltningar samt ex empelvis Nordiska museet, Sörmlands museum och kulturforeningar. Bakgrund Ibland annat motionen 'Kulturell allemansrätt i Katrineholm' föreslog Folkpartiet liberalerna redan 1998 att kommunens kulturarv och konst skulle göras tillgängligt på kommunens webbplats. Tyvärr avslogs motionen och Katrineholm gick miste om möjligheten till att vara nyskapande pionjär och erbjuda invånare och andra intresserade ett enkelt sätt att ta del av exempelvis kommunens konstsamlingar. Förmodligen val' varken politiker eller kommunens tjänstemän mogna för en sådan satsning för åtta år sedan - något vi hoppas att förändrat sig till i dag. C.d) ~ l7/iz Uldragsbeslyrkande Protokollsuldrag lill

14 IZatril1ehol111s k ul1 " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Nu, år 2006 finns ett antal kommuner och organisationer som på olika webbplatser gjort delar av konstsamlingar och kulturarv tillgängligt. Inte minst gäller detta fotografier och handlingar digitaliserats. Ârligen köper Katrineholms kommun offentlig konst för skattemedel i hundra tusenkronorsklassen. Denna konst placeras främst i kommunala torvaltningsbyggnader men även på till exempel institutioner. Majoriteten av kommuninnevånare har ingen eller dålig vetskap om kommunens konstinnehav och de har inte möjlighet att ta del av de samlingar som tinns. Jag anser det hög prioritet at öka tillgängligheten och förbättra visningen av kommunens tillgångar som exempelvis arkiv, samlingar, den fysiska miljön i vår kommun men även trycksaker och handlingar. Förutom att tilgängligheten ökar tor viktiga grupper som exempelvis forskare, utbildningsväsendet och funktionshindrade, så innebär en digitalisering och publicering på webben även en möj lighet att säkerställa att informationen besvaras tor framtiden. I Katrineholm finns kompetens på Resurser tor digitalisering av handlingar. Därför bör ett samarbete kunna ske mellan i första hand kultur- och turismförvaltningen, Viadidakts arbetsmarknadsenhet, individ- och familjeomsorgsförvaltningen, kommunarkivet, föreningslivet och exempelvis Resursen. Ä yen andra viktiga instanser som Sörmlands museum och Nordiska museet i Julita kan ingå i projektet." Inkomna yttranden Kommunjuristen, : Kommunjuristen konstaterar i yttrandet att det kan komma att bli ett omfattande arbete att analysera och bedöma vilka verk som åtnjuter skydd och vilka som inte gör det. Kultur- oeh turismnamnden, , 3: Kultur- och turismnämnden delar motionärens syn på vikten av att kommunalt material görs tilgängligt. Förvaltningen är också positiv till förslaget om ett samordningsansvar vad gäller kommunens samlingar. En sådan insats ska ses som en del i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Det handlar också om nya kostnader tor kommunen vartor förutsättningar för projektet och för dess ekonomi noggrant bör utredas. Serviee- oeh tekniknamnden, , 16: Service- och tekniknämnden svarar att säkerhetsfrågorna är inte ett hinder för publicering som den beskrivs i motionen, men att ett regelverk för säkerhetsfrågorna Juslerandes sign /~-' ~ ~f i.-e-. Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill

15 ~:':1'tr W ~l IZatril1ehol111s k ul1 " Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen bör tas tram före digitaliseringen påbörjas. Enligt kommunens torsäkringsbolag föreligger inte något hinder att hantera konstverken på webben ur torsäkringssynpunkt. Nämnden ser dock att frågor rörande säkerhet, upphovsrätt, sekretess och innehåll av personuppgifter måste lösas tore publiceringen. Kommunarkivarien, : För kommunarkivets vidkommande känns det mycket viktigt att tillgängliggöra arkivhandlingar och fotografier i så stor utsträckning som möjligt. För fotogratier pågår redan ett projekt inom ramarna för APR Resursens verksamhet. Något beslut om handlingar har inte tagits. Det sistnämnda är ett stort arbete. Kommunarkivet ställer sig positiv till yrkandet och konstaterar att samverkan krävs mellan många intressenter för att igångsätta projektet. Ärendets handlingar. Kommunjuristens yttrande, Kultur- och turismnämnden, , 3. Service- och tekniknämnden, , 16. Kommunarkivarien yttrande, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Ewa Callhammar och Gudrun LindvalL. Förslag och yrkanden Robert Davidsson yrkar bifall till motionen. Gudrun Lindvall yrkar bitàll till ordförandens förslag om att uppdra till kultur- och turismnämnden att närmare utreda ekonomiska förutsättningar samt övriga aspekter tor ett projekt i enlighet med motionens förslag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Robert Davidssons bifallsyrkande och ordtorandens förslag. Han tinner att styrelsen biträder ordförandens förslag. /I/;? Proiokollsuldrag lill Akten

16 IZatril1ehol111s k un " Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Förslag til nya bolagsordningar för KFAB respektive KIAB samt nya ägardirektiv för KFAB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande. Kommunfullmäktige antar redovisade förslag till nya bolagsordningar för Katrineholms Fastighets AB (KF AB) respektive Katrineholms Industrihus AB (KIAB) samt förslag till nya ägardirektiv riktade till KF AB men som omfattar hela den verksamhet bolaget bedriver antingen självt eller genom dotterbolag.. De nya bolagsordningarna föreslås ersätta de nu gällande för de båda bolagen.. De nya ägardirektiven till KF AB föreslås ersätta de nu gällande ägardirektiven till de båda bolagen. Ewa Call hammar, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson, Inger Fredriksson och Joha Frondelius deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2006 att sälja aktierna i KIAB (Katrineholms Industrihus AB) till KF AB (Katrineholms Fastighets AB). Med anledning av det ändrade ägarförhållandet har förslag till nya bolagsordningar för bolagen utarbetats liksom nya ägardirektiv tor KF AB. Samråd har skett med KF AB:s VO om de redovisade förslagen. Ärendets handlingar. Kommunchefens skrivelse, Kommunstyrelsens reviderade förslag till Bolagsordning tor Katrineholms Fastighets AB. Kommunstyrelsens reviderade förslag till Bolagsordning tor Katrineholms Industrihus AB. Förslag till Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB ~/çz '-~ ( Uldragsbeslyrkande Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson, Inger Fredriksson och Joha Frondelius samt kommunchefen Erik Hellqvist. Prolokollsuldrag lill

17 IZatrineholn1s k0111n1lll1 " Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen i 0 17 Under kommunstyrelsens överläggning noteras att styrelsen frångått ursprungstorslagen avseende bolagsordningarna på så vis att mandattiden för styrelserna och lekmannarevisorerna ska vara fyra år. Styrelsen kommer därfor att överlämna reviderade förslag till bolagsordningar till kommunfullmäktige. c: ~-~ Protokollsuldrag lill Akten -..è ;/~ Uldragsbeslyrkande

18 ~ _ ~ IZatrinehol111s k0111n1un " Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Aterremitterat ärende om Valla badhus Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige. Kommunen har inget behov av Valla badhus och är inte beredd att efter den 1 oktober 2007 bekosta driften av byggnaden.. Skulle det visa sig att någon torening eller annan intressent är villig att köpa fastigheten för annan verksamhet än bad får KF AB ingå avtal om detta.. Finns inget avtal om framtida nyttjande den 1 oktober 2007 anser kommunen att KFAB ska låta riva Valla badhus. Reservation Mot beslutet till förmån för Ewa Callhammar med fleras yrkande reserverar sig Ewa Call hammar, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson, Inger Fredriksson och Joha Frondelius. Reservationen som är skriftlig redo visas på sidan 20. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om Valla badhus den 19 mars 2007, 102, för redovisning av en ny och uppdaterad kostnadskalkyl. Valla badhus ägs av KFAB (Katrineholms Fastighets AB). Lokalresursplaneraren redogör i skrivelse för den kalkyl som redovisades på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars och som visar att ett återställande av badhuset skulle kosta 4,6 miljoner kronor, vilket gel' en kapitalkostnad på kronor år ett. Driftkostnaden och underhållskostnaden skulle år ett uppgå till kronor. Totalkostnaden för år ett blir därmed kronor. Vidare framgår av skrivelsen att Katrineholms Fastighets AB (KF AB), mot bakgrund av erfarenhet från tidigare rivningar, foiifarande bedömer kostnaden för rivning av badhuset till en miljon kronor. Den exakta kostnadsbilden kommer att framgå först efter en upphandling. Vad gäller alternativet som diskuterats om att sälja badhuset till en förening så anser lokalresursplaneraren att föreningen måste torst inkomma med en viljetorklaring som visar till vad och hur man vill använda byggnaden. Därefter kan kommunen föreslå ~'). i,-e ~ //~ Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill

19 i IZatrinehol111s k0111n1un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen KF AB att utreda möjligheten och förutsättningarna till försäljning av fastigheten till föreningen. Lokalresursplaneraren föreslår kommunstyrelsen att, mot bakgrund av KF AB:s ekonomiska bedömning och den av vallaborna föreslagna användningen av lokalen, Valla badhus ska rivas. Behovet av den typ av lokaler som föreslås är redan tillgodosett i Valla. Vidare föreslås att om kommunstyrelsen villlåta undersöka möjligheterna för en förening i Valla att köpa badhuset bör en förening bildas för ändamålet och inkomma med en viljeförklaring som med exakt visat till vad och hur man vill använda byggnaden. Ekonomikontoret har tidigai:e meddelat att eventuell kostnad för rivning ska föras till investeringen av Valla sporthall och fördelas på hyreskostnaden. Ärendets handlingar. Lokalresursplanerarens skrivelse, , med tillhörande bilaga Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Gudrun Lindvall, Ewa Callhammar, Inger Fredriksson,, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson och Joha Frondelius samt lokalresursplaneraren Gunnar Berglund. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförandes förslag til beslut inrymmer bland annat en del om att skulle det visa sig att någon förening eller annan intressent är villig att köpa fastigheten för annan verksamhet än bad får KF AB ingå avtal om detta. Ewa Callhammar yrkar avseende denna del att skulle det visa sig att någon förening eller annan intressent är villig att köpa fastigheten föreslås KF AB att sälja fasigheten och för ombyggnad i samband med försäljning skicka med högst en miljon kronor. Gudrun Lindvall yrkar bifall till ordförandens förslag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag och Ewa Callhammars yrkande. Han finner att styrelsen biträder hans eget förslag. ca~) (.-- /.,Itf Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag till Akten

20 Kommunstyrelsen i i i 20 ~Ä'c ~~ Folkpartiet t$... vø VQj ~B Krisrdciiokr:tcrna CENTERPARTIET Reservation ärende Dnr KS/2007;68. Vi reserverar oss mot kommunstyrelsen beslut angående Valla badhus til förmån för vårt egna yrkande. Kommunen har inget behov av Valla badhus och är inte beredd attefter den i oktober bekosta driften av byggnaden. Skulle det visa sig att någon förening eller annan intressent är vilig att köpa fastigheten föreslås KF AB att sälja fasigheten och i samband med det disponera i miljon til ombyggnad/anpassning av fastigheten. Finns inget avtal om framtida nyttjande den i oktober 2007 anser kommunen att KF AB skalllåta riva Valla badhus. ~CB0 ~ Ewa Callhammar F olkparti t L' : eralerna /l..- ~ EriK Lilj ai;y'/ Moderaterna L/ e//21 / / /.../ Robert Davidsson Folkpartiet Liberalerna 73~?-J'~a -~Ir- Bengt Andersson Moderaterna / / Z-t:~Lv-/?:vr()i. '-(~ er Fredriksson C nterpartiet cj ;f~ p ~ J ona FrondelIus Kristdemokraterna ~ //l

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer