IZatrineholn1s kon1n1un "

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IZatrineholn1s kon1n1un ""

Transkript

1 IZatrineholn1s kon1n1un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Plals och lid Beslutande Tjänslgórande ersättare Ersattare Övriga deltagande Utses all juslera Justeringens plals och lid Pelarsalen, Safiren, kl Göran Dahlström, ordtorande (s), Monica Johansson, l:e vice ordförande (s), Ewa Callhammar, 2:e vice ordtorande (fp), Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Mikael Göthberg (s), Marie-Louise Karlsson (s) (från kl 14.15), Ove Melin (s), Jessica Ljunggren (s), Erik Liljencrantz (m) (ej 130), Bengt Andersson (m) (ej 130), Robert Davidsson (fp), Inger Fredriksson (c), Joha Frondelius (kd), Gudrun Lindvall (mp) Berit Hallén (m) ( 130), Lars Härnström (m) ( 130) Cecilia Björk (s), Patrik Fornedal (s), Karin Frisk (s), Âsa Thorell (s), Berit Hallén (m), Lars Härnström (m), Carina Björk-Andersson (fp), Sten Holmgren (c) (från kl13.30), Christina Forss (kd), Ami Rooth (mp), Lotta Back (v) (från kl13.00) Kommunchef Erik Hellqvist, kommunsekreterare Gunnar Westermark, utredningssekreterare Marie Sandström Koski, förvaltningschef Mattias Jansson, ekonomichef Anne Andersson, kommunjurist Rebecka Djerfsten, ekonomisk konsult Stefan Tengberg, näringslivsenhetschef Conny Petrén, förvaltningschef Ingrid Nandrup, förvaltningschef Kristina Ekstrand, administrativ chef Aina Pettersson, personalchef Rose-Marie Andersson, turismutvecklare Madeleine Schulz, företagare Mattias Thim, informatör Anna Bengtsson, webbadministratör Helena Schnackenburg, alkoholsamordnare Hanna Bergström, omvärldsbevakare Mats Hedberg, ungdomssekreterare Sigrid Perlman, upphandlingsjurist Staffan Källström, lokalresursplanerare Gunnar Berglund, ekonom Per-Âke Perman KF AB, VD Carl-Olof Adelsköld KIAB Anneli Hedberg Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifler Sekreterare Paragrafer Ordfórande Justerande Organ Sammanträdes datum Dalum fór anslags uppsällande Fórvaringsplats av orotokollet (r BEVIS Jusleringen har lillkännagivils genom anslag Kommunstyrelsen Dalum fór anslags nedlagande Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifl Uldragsbeslyrkande

2 ~if ~l IZatrineholn1s kon1n1un " Sammantradesdatum Kommunstyre1sen Om KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Förvaltningschefen för kommunstyre1sens torvaltning redogör för den ekonomiska utfallsprognosen för kommunstyrelsens ansvarsområde baserad på mars månads uttàll. Prognosen visar fö1jande avvikelser: Ekonomikontoret IT -kontoret Kommunsekretariat Kommunstyrelsens förvaltning ledning Omställning kronor (rekrytering av ekonomichef samt konsult kostnader) kronor (minskade kostnader) kronor (vakans) kronor (vakans) kronor I samband med den ekonomiska redogörelsen gör förvaltningschefen tor näringslivsförvaltningen, Conny Petrén, en kort genomgång av pågående projekt på näringslivskontoret. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Oahlström, Ewa Callhammar, Gudrun Lindvall, Lars Härnström samt förvaltningschefen för kommunstyrelsens förvaltning Mattrias Jansson, kommunsekreteraren Gunnar Westermark och förvaltningschefen för näringslivsförvaltningen. Redogörelsen läggs till handlingarna. c (() Uldragsbeslyrkande ~/li Prolokollsuldrag lill Akten

3 IZatrineholn1s kon1111un " Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Om KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun Ekonomikontoret redogör för den prognostiserade ekonomiska utfallsprognosen för kommunen utifrån mars månad. Följande avvikelser redovisas för nämnderna: Bildningsnämnden - 3,5 mkr Socialnämnden - 2,1 mkr Vård- och omsorgsnämnden - 1,35 mkr Finans Prognosen tor resultatet - 1,0 mkr (pensionskostnader) - 7,9 mkr Ingrid Nandrup, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen, redogör för de åtgärder som kommer att vidtas inom bildningsnämndens verksamhetsområde. En neddragning av cirka tjänster kommer att göras inför kommande läsår. Underskottet hänförs till ökad belastning på förskola och fritidsverksamheten. Kristina Ekstrand, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen, redogör för de åtgärder som kommer att vidtas inom verksamhetsområdet. Genom bland annat effektivisering kommer underskottet att balanseras. Underskottet hänförs till handikappomsorgen. Aina Pettersson, administrativ chef vid socialtorvaltningen, redogör för vidtagna åtgärder inom nämndens verksamhetsområde. Genom att försöka finna kostnadseffektiva lösningar ska en balansering av underskottet göras. Underskottet beror på ökade kostnader för familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar och effektivisering sker genom öppenvårdslösningar. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Ewa Callhammar, Robert Davidsson, Gudrun Lindvall, Erik Liljencrantz, Robert Davidsson samt ekonomiske konsulten Stefan Tengberg, förvaltningschefen för barnoch ungdomsförvaltningen Ingrid Nandrup, förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen Kristina Ekstrand och administrative chefen vid socialförvaltningen Aina Pettersson, Redogörelsen läggs till handlingarna. ~ :..4/ Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill Akten

4 ~ if ~'1 IZatril1eholn1s kon1111un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Information från turistrådet Turismutvecklare Madeleine Schulz och toretagare Mattias Thim informerar om arbetet i turistrådet. Katrineholms turistråd är ett samarbetsforum mellan kommunen och besöksnäringen. Under hösten 2006 har turistrådet fått en delvis ny sammansättning, med en tydligare inriktning och målfokusering. Turistrådets syfte är att främja samarbetet mellan Katrineholms kommun och besöksnäringen i frågor som rör turism. Målsättningen är att utveckla och stärka turismen i Katrineholm med omnejd. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström, Robert Oavidsson, Ewa Callhammar samt turismutvecklaren Madeleine Schulz och företagaren Mattias Thim. Informationen läggs till handlingarna. /t Protokollsuldrag lill

5 IZatril1ehol111s k un " Sammanträdesdatum Komm unstyrelsen Presentation av ny turistwebb som en del av kommunens satsningar på Internet Webbadministratör Helena Schnackenburg inleder med en kort statistisk beskrivning av kommunens webbplats. Turismutvecklare Madeleine Schulz presenterar därefter den nya turistwebben som kommer att lanseras tillsammans med Vingåker under maj. Turistwebben kommer att bli tillgänglig även från Vid uppbyggnaden av webbplatsen har tillgänglighetsaspekten varit viktig. Det innebär bland annat bilderna inte ska vara rörliga och lätta sökvägar. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson samt webbadministratören Helena Schnackenburg och turismutvecklaren Madeleine Schulz. Presentationen läggs till handlingarna. Prolokollsuldrag till ;. j

6 IZatril1ehol111s k un " Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen Alkohol- och drogförebyggande arbete/drogvaneundersökning årskurs 9 i grundskolan och 2 på gymnasiet Alkoholsamordnare Hanna Bergström presenterar resultatet av drogvaneundersökningen som gjoiis i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet. Liknande undersökningar har genomförts åren 2004 och Undersökningen kommer att ligga till grund tor olika åtgärder. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Cecilia Björk, Ewa Call hammar, Lars Härnström, Gudrun Lindvall, Monica Johansson, Inger Fredriksson, Christina Forss, Erik Liljencrantz samt alkoholsamordnaren Hanna Bergström. Informationen läggs till handlingarna. // (--ê ~.~:\ _).~ Uldragsbeslyrkande Protokollsuldrag lill

7 ~ _!~ IZatril1ehol111s k un " Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Hantering av remiss om AnsvarskommiUén betankande Hållbar samhalisorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) Omvärldsbevakare Mats Hedberg redogör tor bakgrunden till Ansvarskommitténs betänkande, Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, utifrån delbetänkandet Utvecklingskraft tor hållbar välfård (SOU 2003:123). Därefter gör han ett referat av Mats Svegfors presentation av betänkandet vid regionfullmäktige i Mariefred den 12 april En tidsplan har utarbetats för hantering av remissen inom kommunen. Kommunstyrelsen kommer att bereda ärendet vid sitt sammanträde i augusti och beslut tas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i september. Nämndernas yttranden ska ha inkommit till kommunstyrelsens torvaltning i mitten av juni. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Gudrun Lindvall, Cecilia Björk samt omvärldsbevakaren Mats Hedberg. Informationen läggs till handlingarna. C;) Utdragsbestyrkande p/fti Protokollsuldrag lill Akten

8 ~!f ~l IZatrinehol111s k ul1 " SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2003: Handläggare: Marie Sandström Koski Aterremitterat ärende om förvärv av lokstallarna från Banverket Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om förvärv av lokstallarna från Banverket.. Kommunstyrelsen får i uppdrag att restaurera och återställa lokstallarna till det skick att ett nytt tak har lagts på. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att budgetera erforderliga medel för drift och underhåll av fastigheten.. Kultur- och turismnämnden får i uppdrag att överväga och fatta beslut om ansökan om byggnadsminnesförklaring av byggnaden ska göras. Kultur- och turismnämnden tar också i uppdrag att teckna avtal med berörda föreningar genom den paraplyorganisation som kan bildas för utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna.. Katrineholms Fastighets AB (KF AB) får i uppdrag att självt eller genom Katrineholms Industrihus AB (KIAB) torvalta fastigheten. KF AB får också uppdraget att under de närmsta åren, dock högst tre år, vederlagsfritt upplåta byggnaden till intresserade järnvägshistoriska föreningar genom deras paraplyorganisation under torutsättning av att toreningarna tecknar avtal med kultur- och turismnämnden om utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna. Reservation Mot beslutet till förmån tor Ewa Callhammar med fleras yrkande reserverar sig Ewa Call hammar, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz och Bengt Andersson. Reservationen som är skriftlig redovisas på sidan 12. Ärendebeskrivning Kommunchefen redogör i skrivelse till kommunstyrelsen tor de åtgärder som vidtagits med anledning av kommunfullmäktiges återremiss av ärendet om att torvärva lokstallarna från Banverket. Arendet återremitterades den 20 november tor att en ny ekonomisk kalkyl, inbegripet total saneringskostnad för hela fastigheten, ska göras med grund i en större kännedom om de miljöföroreningar som finns i byggnaden och inom området. ('-' -~~::-) \.. Uldragsbeslyrkande /,//ê Prolokollsuldrag lill

9 _~ IZatrineholms kommiin ~ Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen köpeavtalets 7 ska omtorhandlas så att Banverket inte helt friskriver sig och därmed utsätter kommunen tor risken att drabbas av oskäliga saneringskostnader. Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2006 att anslå kronor tor provtagning vid lokstallarna. Geosigma har därefter på kommunens uppdrag genomföii en miljöundersökning av marken och byggnaden. Resultatet av markundersökningen sammanfattas i Geosigmas rapport med toljande lydelse: "Inom ramen för undersökningen har petroleumkolväten påträffats i två punkter på området. Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) överskrids inte i någon av de undersökta punkterna. Föroreningskoncentrationerna i de undersökta punkterna bedöms vara på en sådan nivå att de inte utgör någon risk för människor och omgivande miljö med planerad markanvändning. Något saneringsbehov av marken i de undersökta punkterna bedöms därmed inte toreligga." I resultatet av den miljötekniska undersökningen av lokstallsbyggnaden uppskattas kostnaderna för att sanera byggnaden med avseende på oljehaltigt slam, oljeförorenad betong och asbest 1,2-1,4 miljoner kronor. Kontakt har tagits med Banverket med anledning av det andra motivet till återremissen, nämligen att 7 i avtalet skulle omtorhandlas. Banverket har dock förklarat att om omförhandling skall ske, gäller den hela avtalets innehåll och att bidrag till miljösanering endast ges under förutsättning att i avtalet gjorda förbehåll kvarstår. Kommunchefen avslutar skrivelsen med att konstatera att den beräknade saneringskostnaden tor miljöföroreningarna i byggnaden ryms inom det bidrag Banverket ger. Hans upptàttning är att det finns en vilja och ambition att bevara lokstallarna och de kulturhistoriska värden de representerar åt katrineholmarna och eftervärlden. Eftersom avtalet inte är omförhandlingsbart på det sätt fullmäktige begärt i motiven för återremissen den 20 november 2006 föreläggs avtalet på nytt för ställningstagande. I motiven till åteltemissen efterfrågas ingen ytterligare information om framtida driftkostnader. Eftersom frågan diskuterades i kommunfullmäktige i den debatt som toregick beslutet om återremiss den 20 november 2006 väljer kommunchefen att även bitoga KFAB:s driftkostnadskalkyl som anger en driftkostnad om kronor årligen under uppbyggnadsskedet av föreningsaktiviteterna, d.v.s. en måttlig aktivitet i lokstallarna. Juslerandes sign Protokollsuldrag 1111 r-" -- '.-e_.j~ ///-/(,/' Uldragsbeslyrkande

10 ~!~'j~l IZatril1ehol111s k un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Kommunchefen toreslår kommunstyrelsen toreslå kommunfullmäktige toljande: Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om förvärv av lokstallarna fìån Banverket. Kommunstyrelsen tar i uppdrag att restaurera och återställa lokstallarna till det skick att ett nytt tak har lagts på. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att budgetera erforderliga medel för drift och underhåll av fastigheten. Kultur- och turismnämnden får i uppdrag att överväga och fatta beslut om ansökan om byggnadsminnesförklaring av byggnaden ska göras. Kultur- och turismnämnden får också i uppdrag att teckna avtal med berörda toreningar genom den paraplyorganisation som kan bildas för utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna. Katrineholms Fastighets AB (KF AB) tar i uppdrag att självt eller genom Katrineholms Industrihus AB (KIAB) torvalta fastigheten. KF AB tàr också uppdraget att under de närmsta åren, dock högst tre år, vederlagsfritt upplåta byggnaden till intresserade järnvägshistoriska toreningar genom deras paraplyorganisation under torutsättning av att föreningarna tecknar avtal med kultur- och turismnämnden om utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna. Ärendets handlingar. Kommunchefens skrivelse, Köpeavtal. Katrineholms Fastighets AB:s driftkostnadskalkyl, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Geosigma AB, (bifogas sammanträdeshandlingarna separat). Miljöteknisk undersökning av lokstallsbyggnad, Geosigma AB, (bifogas sammanträdeshandlingarna separat) Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Göran Dahlström, Cecilia Björk, Erik Liljencrantz, Ami Rooth, Ewa Callhammar, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Gudrun Lindvall, Bengt Andersson samt kommunchefen Erik Hellqvist. Förslag och yrkanden Ewa Callhammar yrkar, med instämmande av Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz, avslag på redovisat förslag mot bakgrund av det ekonomiska läget. Robert Oavidsson yrkar, med instämmande av Gudrun Lindvall, bifall till det redovisade förslaget. /-...~ l7'/(/ -._._~) Utdragsbestyrkande Prolokollsuldrag lill

11 ~0'i'" "1' l I ~ IZatrinehol111s k un " Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på det redovisade förslaget och Ewa Callhammar med fleras avslagsyrkande. Han tinner att styrelsen biträder det redovisade förslaget. ~\ /It Akten "-.., Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill

12 Kommunstyre1sen ~A~. ~B ~~ ro Folkpartiet Kristdcmokraterna CENTERPARTIET Reservation ärende Dnr KS/2003;8 1. Vi reserverar oss mot kommunstyrelsen bifall till förvärv av lokstallama från Banverket. Katrineholms kommun befinner sig i ett myeket allvarlig ekonomisk läge, vi har redan beslutat om besparingsåtgärder på drygt 6 miljoner oeh idag fiek vi reda på att utfallsprognosen visar på ytterligare minus 7 miljoner. Köpet av lokstallama kommer innebära ökade drift kostnader oeh det har inte kommunen utrymme för. Det kommer innebära nerdragningar inom andra verksamheten som tex inom skola oeh äldreomsorg. Vi anser att kommunen skall vara oerhört restriktiv när det gäller framtida investeringar som blir en belastning på driftkostnaderna. Det är oerhört viktigt att vi får kommunens ekonomi i balans oeh vi prioriterar kämverksamheterna först oeh främst. ~~O~\~ ~ r: ' ~ ~/)~-- n~lfredriksson C&terparti et l)i~/ Kristdemokratema ;:&,~~a,-y-~ Bengt Andersson Moderatema ~F~

13 IZatril1ehol111s k un " Sammantrâdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2006: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om au göra Katrineholms konst- och kulturarv tilgänglig på webben Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen toreslår kommunfullmäktige att uppdra till kultur- och turismnämnden att närmare utreda ekonomiska torutsättningar samt övriga aspekter för ett projekt i enlighet med motionens förslag och återkomma med redovisning inför budgetarbetet Motionen anses därmed besvarad. Reservation Mot beslutet till förmån för Robert Davidssons yrkande reserverar sig Robert Davidsson och Ewa Callhammar. Ärendebeskrivning Robeii Davidsson (fp) har ingett en motion om att göra Katrineholms konst- och kulturarv tillgängligt på webben. Motionen har följande Iydelse "Y rkande Kultur- och turismnämnden ges i uppdrag att samordna ett projekt enligt motionens intentioner där omfattande delar av Katrineholms kommuns konstsamling, arkiv och kulturarv görs tillgängligt via kommunens webbplats. Projektet kan ha karaktären av arbetsmarknadsprojekt där även andra externa aktörer involveras. Samverkan kan ske med samtliga förvaltningar samt ex empelvis Nordiska museet, Sörmlands museum och kulturforeningar. Bakgrund Ibland annat motionen 'Kulturell allemansrätt i Katrineholm' föreslog Folkpartiet liberalerna redan 1998 att kommunens kulturarv och konst skulle göras tillgängligt på kommunens webbplats. Tyvärr avslogs motionen och Katrineholm gick miste om möjligheten till att vara nyskapande pionjär och erbjuda invånare och andra intresserade ett enkelt sätt att ta del av exempelvis kommunens konstsamlingar. Förmodligen val' varken politiker eller kommunens tjänstemän mogna för en sådan satsning för åtta år sedan - något vi hoppas att förändrat sig till i dag. C.d) ~ l7/iz Uldragsbeslyrkande Protokollsuldrag lill

14 IZatril1ehol111s k ul1 " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Nu, år 2006 finns ett antal kommuner och organisationer som på olika webbplatser gjort delar av konstsamlingar och kulturarv tillgängligt. Inte minst gäller detta fotografier och handlingar digitaliserats. Ârligen köper Katrineholms kommun offentlig konst för skattemedel i hundra tusenkronorsklassen. Denna konst placeras främst i kommunala torvaltningsbyggnader men även på till exempel institutioner. Majoriteten av kommuninnevånare har ingen eller dålig vetskap om kommunens konstinnehav och de har inte möjlighet att ta del av de samlingar som tinns. Jag anser det hög prioritet at öka tillgängligheten och förbättra visningen av kommunens tillgångar som exempelvis arkiv, samlingar, den fysiska miljön i vår kommun men även trycksaker och handlingar. Förutom att tilgängligheten ökar tor viktiga grupper som exempelvis forskare, utbildningsväsendet och funktionshindrade, så innebär en digitalisering och publicering på webben även en möj lighet att säkerställa att informationen besvaras tor framtiden. I Katrineholm finns kompetens på Resurser tor digitalisering av handlingar. Därför bör ett samarbete kunna ske mellan i första hand kultur- och turismförvaltningen, Viadidakts arbetsmarknadsenhet, individ- och familjeomsorgsförvaltningen, kommunarkivet, föreningslivet och exempelvis Resursen. Ä yen andra viktiga instanser som Sörmlands museum och Nordiska museet i Julita kan ingå i projektet." Inkomna yttranden Kommunjuristen, : Kommunjuristen konstaterar i yttrandet att det kan komma att bli ett omfattande arbete att analysera och bedöma vilka verk som åtnjuter skydd och vilka som inte gör det. Kultur- oeh turismnamnden, , 3: Kultur- och turismnämnden delar motionärens syn på vikten av att kommunalt material görs tilgängligt. Förvaltningen är också positiv till förslaget om ett samordningsansvar vad gäller kommunens samlingar. En sådan insats ska ses som en del i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Det handlar också om nya kostnader tor kommunen vartor förutsättningar för projektet och för dess ekonomi noggrant bör utredas. Serviee- oeh tekniknamnden, , 16: Service- och tekniknämnden svarar att säkerhetsfrågorna är inte ett hinder för publicering som den beskrivs i motionen, men att ett regelverk för säkerhetsfrågorna Juslerandes sign /~-' ~ ~f i.-e-. Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill

15 ~:':1'tr W ~l IZatril1ehol111s k ul1 " Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen bör tas tram före digitaliseringen påbörjas. Enligt kommunens torsäkringsbolag föreligger inte något hinder att hantera konstverken på webben ur torsäkringssynpunkt. Nämnden ser dock att frågor rörande säkerhet, upphovsrätt, sekretess och innehåll av personuppgifter måste lösas tore publiceringen. Kommunarkivarien, : För kommunarkivets vidkommande känns det mycket viktigt att tillgängliggöra arkivhandlingar och fotografier i så stor utsträckning som möjligt. För fotogratier pågår redan ett projekt inom ramarna för APR Resursens verksamhet. Något beslut om handlingar har inte tagits. Det sistnämnda är ett stort arbete. Kommunarkivet ställer sig positiv till yrkandet och konstaterar att samverkan krävs mellan många intressenter för att igångsätta projektet. Ärendets handlingar. Kommunjuristens yttrande, Kultur- och turismnämnden, , 3. Service- och tekniknämnden, , 16. Kommunarkivarien yttrande, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Ewa Callhammar och Gudrun LindvalL. Förslag och yrkanden Robert Davidsson yrkar bifall till motionen. Gudrun Lindvall yrkar bitàll till ordförandens förslag om att uppdra till kultur- och turismnämnden att närmare utreda ekonomiska förutsättningar samt övriga aspekter tor ett projekt i enlighet med motionens förslag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Robert Davidssons bifallsyrkande och ordtorandens förslag. Han tinner att styrelsen biträder ordförandens förslag. /I/;? Proiokollsuldrag lill Akten

16 IZatril1ehol111s k un " Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Förslag til nya bolagsordningar för KFAB respektive KIAB samt nya ägardirektiv för KFAB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande. Kommunfullmäktige antar redovisade förslag till nya bolagsordningar för Katrineholms Fastighets AB (KF AB) respektive Katrineholms Industrihus AB (KIAB) samt förslag till nya ägardirektiv riktade till KF AB men som omfattar hela den verksamhet bolaget bedriver antingen självt eller genom dotterbolag.. De nya bolagsordningarna föreslås ersätta de nu gällande för de båda bolagen.. De nya ägardirektiven till KF AB föreslås ersätta de nu gällande ägardirektiven till de båda bolagen. Ewa Call hammar, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson, Inger Fredriksson och Joha Frondelius deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2006 att sälja aktierna i KIAB (Katrineholms Industrihus AB) till KF AB (Katrineholms Fastighets AB). Med anledning av det ändrade ägarförhållandet har förslag till nya bolagsordningar för bolagen utarbetats liksom nya ägardirektiv tor KF AB. Samråd har skett med KF AB:s VO om de redovisade förslagen. Ärendets handlingar. Kommunchefens skrivelse, Kommunstyrelsens reviderade förslag till Bolagsordning tor Katrineholms Fastighets AB. Kommunstyrelsens reviderade förslag till Bolagsordning tor Katrineholms Industrihus AB. Förslag till Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB ~/çz '-~ ( Uldragsbeslyrkande Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson, Inger Fredriksson och Joha Frondelius samt kommunchefen Erik Hellqvist. Prolokollsuldrag lill

17 IZatrineholn1s k0111n1lll1 " Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen i 0 17 Under kommunstyrelsens överläggning noteras att styrelsen frångått ursprungstorslagen avseende bolagsordningarna på så vis att mandattiden för styrelserna och lekmannarevisorerna ska vara fyra år. Styrelsen kommer därfor att överlämna reviderade förslag till bolagsordningar till kommunfullmäktige. c: ~-~ Protokollsuldrag lill Akten -..è ;/~ Uldragsbeslyrkande

18 ~ _ ~ IZatrinehol111s k0111n1un " Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Aterremitterat ärende om Valla badhus Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige. Kommunen har inget behov av Valla badhus och är inte beredd att efter den 1 oktober 2007 bekosta driften av byggnaden.. Skulle det visa sig att någon torening eller annan intressent är villig att köpa fastigheten för annan verksamhet än bad får KF AB ingå avtal om detta.. Finns inget avtal om framtida nyttjande den 1 oktober 2007 anser kommunen att KFAB ska låta riva Valla badhus. Reservation Mot beslutet till förmån för Ewa Callhammar med fleras yrkande reserverar sig Ewa Call hammar, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson, Inger Fredriksson och Joha Frondelius. Reservationen som är skriftlig redo visas på sidan 20. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om Valla badhus den 19 mars 2007, 102, för redovisning av en ny och uppdaterad kostnadskalkyl. Valla badhus ägs av KFAB (Katrineholms Fastighets AB). Lokalresursplaneraren redogör i skrivelse för den kalkyl som redovisades på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars och som visar att ett återställande av badhuset skulle kosta 4,6 miljoner kronor, vilket gel' en kapitalkostnad på kronor år ett. Driftkostnaden och underhållskostnaden skulle år ett uppgå till kronor. Totalkostnaden för år ett blir därmed kronor. Vidare framgår av skrivelsen att Katrineholms Fastighets AB (KF AB), mot bakgrund av erfarenhet från tidigare rivningar, foiifarande bedömer kostnaden för rivning av badhuset till en miljon kronor. Den exakta kostnadsbilden kommer att framgå först efter en upphandling. Vad gäller alternativet som diskuterats om att sälja badhuset till en förening så anser lokalresursplaneraren att föreningen måste torst inkomma med en viljetorklaring som visar till vad och hur man vill använda byggnaden. Därefter kan kommunen föreslå ~'). i,-e ~ //~ Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill

19 i IZatrinehol111s k0111n1un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen KF AB att utreda möjligheten och förutsättningarna till försäljning av fastigheten till föreningen. Lokalresursplaneraren föreslår kommunstyrelsen att, mot bakgrund av KF AB:s ekonomiska bedömning och den av vallaborna föreslagna användningen av lokalen, Valla badhus ska rivas. Behovet av den typ av lokaler som föreslås är redan tillgodosett i Valla. Vidare föreslås att om kommunstyrelsen villlåta undersöka möjligheterna för en förening i Valla att köpa badhuset bör en förening bildas för ändamålet och inkomma med en viljeförklaring som med exakt visat till vad och hur man vill använda byggnaden. Ekonomikontoret har tidigai:e meddelat att eventuell kostnad för rivning ska föras till investeringen av Valla sporthall och fördelas på hyreskostnaden. Ärendets handlingar. Lokalresursplanerarens skrivelse, , med tillhörande bilaga Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Gudrun Lindvall, Ewa Callhammar, Inger Fredriksson,, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson och Joha Frondelius samt lokalresursplaneraren Gunnar Berglund. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförandes förslag til beslut inrymmer bland annat en del om att skulle det visa sig att någon förening eller annan intressent är villig att köpa fastigheten för annan verksamhet än bad får KF AB ingå avtal om detta. Ewa Callhammar yrkar avseende denna del att skulle det visa sig att någon förening eller annan intressent är villig att köpa fastigheten föreslås KF AB att sälja fasigheten och för ombyggnad i samband med försäljning skicka med högst en miljon kronor. Gudrun Lindvall yrkar bifall till ordförandens förslag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag och Ewa Callhammars yrkande. Han finner att styrelsen biträder hans eget förslag. ca~) (.-- /.,Itf Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag till Akten

20 Kommunstyrelsen i i i 20 ~Ä'c ~~ Folkpartiet t$... vø VQj ~B Krisrdciiokr:tcrna CENTERPARTIET Reservation ärende Dnr KS/2007;68. Vi reserverar oss mot kommunstyrelsen beslut angående Valla badhus til förmån för vårt egna yrkande. Kommunen har inget behov av Valla badhus och är inte beredd attefter den i oktober bekosta driften av byggnaden. Skulle det visa sig att någon förening eller annan intressent är vilig att köpa fastigheten föreslås KF AB att sälja fasigheten och i samband med det disponera i miljon til ombyggnad/anpassning av fastigheten. Finns inget avtal om framtida nyttjande den i oktober 2007 anser kommunen att KF AB skalllåta riva Valla badhus. ~CB0 ~ Ewa Callhammar F olkparti t L' : eralerna /l..- ~ EriK Lilj ai;y'/ Moderaterna L/ e//21 / / /.../ Robert Davidsson Folkpartiet Liberalerna 73~?-J'~a -~Ir- Bengt Andersson Moderaterna / / Z-t:~Lv-/?:vr()i. '-(~ er Fredriksson C nterpartiet cj ;f~ p ~ J ona FrondelIus Kristdemokraterna ~ //l

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdalum Kommunstyrelsen 2007-09-19 I Plalsocltid Beslutande Tjanstgõrande ersätlare Ersãltare Övriga deltagande Ulsesattjustera Justeringens platsochtid

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-17 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 11.45 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE Datum 2008-03-26

KALLELSE Datum 2008-03-26 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2008-03-26 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 26 mars 2008, kl. 8.15 Plats Festvåningen, Hotell Statt Information Presentation av personalchef,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2008-09-02 43 Plats och tid Boda kvarn, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson

Läs mer

IZatrineholms kommun "

IZatrineholms kommun IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kornunstyrelsens personalutskott 2007-09-05 34 49 Dnr KS/2005 :349 Handläggare: Karoline Vikingdotter Törmä Aterrapportering av arbetstidsprojektet

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-11-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 november 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

KALLELSE Datum 2007-03-14

KALLELSE Datum 2007-03-14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum 2007-03-14 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 21 mars 2007, kl. 8.15 Plats Pelarsalen, Safiren Information Information om ansvarskommitténs

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2010-04-06 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 april 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer