IZatrineholn1s kon1n1un "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IZatrineholn1s kon1n1un ""

Transkript

1 IZatrineholn1s kon1n1un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Plals och lid Beslutande Tjänslgórande ersättare Ersattare Övriga deltagande Utses all juslera Justeringens plals och lid Pelarsalen, Safiren, kl Göran Dahlström, ordtorande (s), Monica Johansson, l:e vice ordförande (s), Ewa Callhammar, 2:e vice ordtorande (fp), Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Mikael Göthberg (s), Marie-Louise Karlsson (s) (från kl 14.15), Ove Melin (s), Jessica Ljunggren (s), Erik Liljencrantz (m) (ej 130), Bengt Andersson (m) (ej 130), Robert Davidsson (fp), Inger Fredriksson (c), Joha Frondelius (kd), Gudrun Lindvall (mp) Berit Hallén (m) ( 130), Lars Härnström (m) ( 130) Cecilia Björk (s), Patrik Fornedal (s), Karin Frisk (s), Âsa Thorell (s), Berit Hallén (m), Lars Härnström (m), Carina Björk-Andersson (fp), Sten Holmgren (c) (från kl13.30), Christina Forss (kd), Ami Rooth (mp), Lotta Back (v) (från kl13.00) Kommunchef Erik Hellqvist, kommunsekreterare Gunnar Westermark, utredningssekreterare Marie Sandström Koski, förvaltningschef Mattias Jansson, ekonomichef Anne Andersson, kommunjurist Rebecka Djerfsten, ekonomisk konsult Stefan Tengberg, näringslivsenhetschef Conny Petrén, förvaltningschef Ingrid Nandrup, förvaltningschef Kristina Ekstrand, administrativ chef Aina Pettersson, personalchef Rose-Marie Andersson, turismutvecklare Madeleine Schulz, företagare Mattias Thim, informatör Anna Bengtsson, webbadministratör Helena Schnackenburg, alkoholsamordnare Hanna Bergström, omvärldsbevakare Mats Hedberg, ungdomssekreterare Sigrid Perlman, upphandlingsjurist Staffan Källström, lokalresursplanerare Gunnar Berglund, ekonom Per-Âke Perman KF AB, VD Carl-Olof Adelsköld KIAB Anneli Hedberg Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifler Sekreterare Paragrafer Ordfórande Justerande Organ Sammanträdes datum Dalum fór anslags uppsällande Fórvaringsplats av orotokollet (r BEVIS Jusleringen har lillkännagivils genom anslag Kommunstyrelsen Dalum fór anslags nedlagande Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifl Uldragsbeslyrkande

2 ~if ~l IZatrineholn1s kon1n1un " Sammantradesdatum Kommunstyre1sen Om KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde Förvaltningschefen för kommunstyre1sens torvaltning redogör för den ekonomiska utfallsprognosen för kommunstyrelsens ansvarsområde baserad på mars månads uttàll. Prognosen visar fö1jande avvikelser: Ekonomikontoret IT -kontoret Kommunsekretariat Kommunstyrelsens förvaltning ledning Omställning kronor (rekrytering av ekonomichef samt konsult kostnader) kronor (minskade kostnader) kronor (vakans) kronor (vakans) kronor I samband med den ekonomiska redogörelsen gör förvaltningschefen tor näringslivsförvaltningen, Conny Petrén, en kort genomgång av pågående projekt på näringslivskontoret. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Oahlström, Ewa Callhammar, Gudrun Lindvall, Lars Härnström samt förvaltningschefen för kommunstyrelsens förvaltning Mattrias Jansson, kommunsekreteraren Gunnar Westermark och förvaltningschefen för näringslivsförvaltningen. Redogörelsen läggs till handlingarna. c (() Uldragsbeslyrkande ~/li Prolokollsuldrag lill Akten

3 IZatrineholn1s kon1111un " Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Om KS/2007: Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun Ekonomikontoret redogör för den prognostiserade ekonomiska utfallsprognosen för kommunen utifrån mars månad. Följande avvikelser redovisas för nämnderna: Bildningsnämnden - 3,5 mkr Socialnämnden - 2,1 mkr Vård- och omsorgsnämnden - 1,35 mkr Finans Prognosen tor resultatet - 1,0 mkr (pensionskostnader) - 7,9 mkr Ingrid Nandrup, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen, redogör för de åtgärder som kommer att vidtas inom bildningsnämndens verksamhetsområde. En neddragning av cirka tjänster kommer att göras inför kommande läsår. Underskottet hänförs till ökad belastning på förskola och fritidsverksamheten. Kristina Ekstrand, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen, redogör för de åtgärder som kommer att vidtas inom verksamhetsområdet. Genom bland annat effektivisering kommer underskottet att balanseras. Underskottet hänförs till handikappomsorgen. Aina Pettersson, administrativ chef vid socialtorvaltningen, redogör för vidtagna åtgärder inom nämndens verksamhetsområde. Genom att försöka finna kostnadseffektiva lösningar ska en balansering av underskottet göras. Underskottet beror på ökade kostnader för familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar och effektivisering sker genom öppenvårdslösningar. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Ewa Callhammar, Robert Davidsson, Gudrun Lindvall, Erik Liljencrantz, Robert Davidsson samt ekonomiske konsulten Stefan Tengberg, förvaltningschefen för barnoch ungdomsförvaltningen Ingrid Nandrup, förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen Kristina Ekstrand och administrative chefen vid socialförvaltningen Aina Pettersson, Redogörelsen läggs till handlingarna. ~ :..4/ Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill Akten

4 ~ if ~'1 IZatril1eholn1s kon1111un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Information från turistrådet Turismutvecklare Madeleine Schulz och toretagare Mattias Thim informerar om arbetet i turistrådet. Katrineholms turistråd är ett samarbetsforum mellan kommunen och besöksnäringen. Under hösten 2006 har turistrådet fått en delvis ny sammansättning, med en tydligare inriktning och målfokusering. Turistrådets syfte är att främja samarbetet mellan Katrineholms kommun och besöksnäringen i frågor som rör turism. Målsättningen är att utveckla och stärka turismen i Katrineholm med omnejd. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström, Robert Oavidsson, Ewa Callhammar samt turismutvecklaren Madeleine Schulz och företagaren Mattias Thim. Informationen läggs till handlingarna. /t Protokollsuldrag lill

5 IZatril1ehol111s k un " Sammanträdesdatum Komm unstyrelsen Presentation av ny turistwebb som en del av kommunens satsningar på Internet Webbadministratör Helena Schnackenburg inleder med en kort statistisk beskrivning av kommunens webbplats. Turismutvecklare Madeleine Schulz presenterar därefter den nya turistwebben som kommer att lanseras tillsammans med Vingåker under maj. Turistwebben kommer att bli tillgänglig även från Vid uppbyggnaden av webbplatsen har tillgänglighetsaspekten varit viktig. Det innebär bland annat bilderna inte ska vara rörliga och lätta sökvägar. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson samt webbadministratören Helena Schnackenburg och turismutvecklaren Madeleine Schulz. Presentationen läggs till handlingarna. Prolokollsuldrag till ;. j

6 IZatril1ehol111s k un " Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen Alkohol- och drogförebyggande arbete/drogvaneundersökning årskurs 9 i grundskolan och 2 på gymnasiet Alkoholsamordnare Hanna Bergström presenterar resultatet av drogvaneundersökningen som gjoiis i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet. Liknande undersökningar har genomförts åren 2004 och Undersökningen kommer att ligga till grund tor olika åtgärder. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Cecilia Björk, Ewa Call hammar, Lars Härnström, Gudrun Lindvall, Monica Johansson, Inger Fredriksson, Christina Forss, Erik Liljencrantz samt alkoholsamordnaren Hanna Bergström. Informationen läggs till handlingarna. // (--ê ~.~:\ _).~ Uldragsbeslyrkande Protokollsuldrag lill

7 ~ _!~ IZatril1ehol111s k un " Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Hantering av remiss om AnsvarskommiUén betankande Hållbar samhalisorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) Omvärldsbevakare Mats Hedberg redogör tor bakgrunden till Ansvarskommitténs betänkande, Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, utifrån delbetänkandet Utvecklingskraft tor hållbar välfård (SOU 2003:123). Därefter gör han ett referat av Mats Svegfors presentation av betänkandet vid regionfullmäktige i Mariefred den 12 april En tidsplan har utarbetats för hantering av remissen inom kommunen. Kommunstyrelsen kommer att bereda ärendet vid sitt sammanträde i augusti och beslut tas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i september. Nämndernas yttranden ska ha inkommit till kommunstyrelsens torvaltning i mitten av juni. Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Gudrun Lindvall, Cecilia Björk samt omvärldsbevakaren Mats Hedberg. Informationen läggs till handlingarna. C;) Utdragsbestyrkande p/fti Protokollsuldrag lill Akten

8 ~!f ~l IZatrinehol111s k ul1 " SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2003: Handläggare: Marie Sandström Koski Aterremitterat ärende om förvärv av lokstallarna från Banverket Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om förvärv av lokstallarna från Banverket.. Kommunstyrelsen får i uppdrag att restaurera och återställa lokstallarna till det skick att ett nytt tak har lagts på. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att budgetera erforderliga medel för drift och underhåll av fastigheten.. Kultur- och turismnämnden får i uppdrag att överväga och fatta beslut om ansökan om byggnadsminnesförklaring av byggnaden ska göras. Kultur- och turismnämnden tar också i uppdrag att teckna avtal med berörda föreningar genom den paraplyorganisation som kan bildas för utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna.. Katrineholms Fastighets AB (KF AB) får i uppdrag att självt eller genom Katrineholms Industrihus AB (KIAB) torvalta fastigheten. KF AB får också uppdraget att under de närmsta åren, dock högst tre år, vederlagsfritt upplåta byggnaden till intresserade järnvägshistoriska föreningar genom deras paraplyorganisation under torutsättning av att toreningarna tecknar avtal med kultur- och turismnämnden om utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna. Reservation Mot beslutet till förmån tor Ewa Callhammar med fleras yrkande reserverar sig Ewa Call hammar, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz och Bengt Andersson. Reservationen som är skriftlig redovisas på sidan 12. Ärendebeskrivning Kommunchefen redogör i skrivelse till kommunstyrelsen tor de åtgärder som vidtagits med anledning av kommunfullmäktiges återremiss av ärendet om att torvärva lokstallarna från Banverket. Arendet återremitterades den 20 november tor att en ny ekonomisk kalkyl, inbegripet total saneringskostnad för hela fastigheten, ska göras med grund i en större kännedom om de miljöföroreningar som finns i byggnaden och inom området. ('-' -~~::-) \.. Uldragsbeslyrkande /,//ê Prolokollsuldrag lill

9 _~ IZatrineholms kommiin ~ Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen köpeavtalets 7 ska omtorhandlas så att Banverket inte helt friskriver sig och därmed utsätter kommunen tor risken att drabbas av oskäliga saneringskostnader. Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2006 att anslå kronor tor provtagning vid lokstallarna. Geosigma har därefter på kommunens uppdrag genomföii en miljöundersökning av marken och byggnaden. Resultatet av markundersökningen sammanfattas i Geosigmas rapport med toljande lydelse: "Inom ramen för undersökningen har petroleumkolväten påträffats i två punkter på området. Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) överskrids inte i någon av de undersökta punkterna. Föroreningskoncentrationerna i de undersökta punkterna bedöms vara på en sådan nivå att de inte utgör någon risk för människor och omgivande miljö med planerad markanvändning. Något saneringsbehov av marken i de undersökta punkterna bedöms därmed inte toreligga." I resultatet av den miljötekniska undersökningen av lokstallsbyggnaden uppskattas kostnaderna för att sanera byggnaden med avseende på oljehaltigt slam, oljeförorenad betong och asbest 1,2-1,4 miljoner kronor. Kontakt har tagits med Banverket med anledning av det andra motivet till återremissen, nämligen att 7 i avtalet skulle omtorhandlas. Banverket har dock förklarat att om omförhandling skall ske, gäller den hela avtalets innehåll och att bidrag till miljösanering endast ges under förutsättning att i avtalet gjorda förbehåll kvarstår. Kommunchefen avslutar skrivelsen med att konstatera att den beräknade saneringskostnaden tor miljöföroreningarna i byggnaden ryms inom det bidrag Banverket ger. Hans upptàttning är att det finns en vilja och ambition att bevara lokstallarna och de kulturhistoriska värden de representerar åt katrineholmarna och eftervärlden. Eftersom avtalet inte är omförhandlingsbart på det sätt fullmäktige begärt i motiven för återremissen den 20 november 2006 föreläggs avtalet på nytt för ställningstagande. I motiven till åteltemissen efterfrågas ingen ytterligare information om framtida driftkostnader. Eftersom frågan diskuterades i kommunfullmäktige i den debatt som toregick beslutet om återremiss den 20 november 2006 väljer kommunchefen att även bitoga KFAB:s driftkostnadskalkyl som anger en driftkostnad om kronor årligen under uppbyggnadsskedet av föreningsaktiviteterna, d.v.s. en måttlig aktivitet i lokstallarna. Juslerandes sign Protokollsuldrag 1111 r-" -- '.-e_.j~ ///-/(,/' Uldragsbeslyrkande

10 ~!~'j~l IZatril1ehol111s k un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Kommunchefen toreslår kommunstyrelsen toreslå kommunfullmäktige toljande: Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om förvärv av lokstallarna fìån Banverket. Kommunstyrelsen tar i uppdrag att restaurera och återställa lokstallarna till det skick att ett nytt tak har lagts på. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att budgetera erforderliga medel för drift och underhåll av fastigheten. Kultur- och turismnämnden får i uppdrag att överväga och fatta beslut om ansökan om byggnadsminnesförklaring av byggnaden ska göras. Kultur- och turismnämnden får också i uppdrag att teckna avtal med berörda toreningar genom den paraplyorganisation som kan bildas för utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna. Katrineholms Fastighets AB (KF AB) tar i uppdrag att självt eller genom Katrineholms Industrihus AB (KIAB) torvalta fastigheten. KF AB tàr också uppdraget att under de närmsta åren, dock högst tre år, vederlagsfritt upplåta byggnaden till intresserade järnvägshistoriska toreningar genom deras paraplyorganisation under torutsättning av att föreningarna tecknar avtal med kultur- och turismnämnden om utveckling av järnvägshistorisk verksamhet i lokstallarna. Ärendets handlingar. Kommunchefens skrivelse, Köpeavtal. Katrineholms Fastighets AB:s driftkostnadskalkyl, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Geosigma AB, (bifogas sammanträdeshandlingarna separat). Miljöteknisk undersökning av lokstallsbyggnad, Geosigma AB, (bifogas sammanträdeshandlingarna separat) Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Göran Dahlström, Cecilia Björk, Erik Liljencrantz, Ami Rooth, Ewa Callhammar, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Gudrun Lindvall, Bengt Andersson samt kommunchefen Erik Hellqvist. Förslag och yrkanden Ewa Callhammar yrkar, med instämmande av Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz, avslag på redovisat förslag mot bakgrund av det ekonomiska läget. Robert Oavidsson yrkar, med instämmande av Gudrun Lindvall, bifall till det redovisade förslaget. /-...~ l7'/(/ -._._~) Utdragsbestyrkande Prolokollsuldrag lill

11 ~0'i'" "1' l I ~ IZatrinehol111s k un " Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på det redovisade förslaget och Ewa Callhammar med fleras avslagsyrkande. Han tinner att styrelsen biträder det redovisade förslaget. ~\ /It Akten "-.., Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill

12 Kommunstyre1sen ~A~. ~B ~~ ro Folkpartiet Kristdcmokraterna CENTERPARTIET Reservation ärende Dnr KS/2003;8 1. Vi reserverar oss mot kommunstyrelsen bifall till förvärv av lokstallama från Banverket. Katrineholms kommun befinner sig i ett myeket allvarlig ekonomisk läge, vi har redan beslutat om besparingsåtgärder på drygt 6 miljoner oeh idag fiek vi reda på att utfallsprognosen visar på ytterligare minus 7 miljoner. Köpet av lokstallama kommer innebära ökade drift kostnader oeh det har inte kommunen utrymme för. Det kommer innebära nerdragningar inom andra verksamheten som tex inom skola oeh äldreomsorg. Vi anser att kommunen skall vara oerhört restriktiv när det gäller framtida investeringar som blir en belastning på driftkostnaderna. Det är oerhört viktigt att vi får kommunens ekonomi i balans oeh vi prioriterar kämverksamheterna först oeh främst. ~~O~\~ ~ r: ' ~ ~/)~-- n~lfredriksson C&terparti et l)i~/ Kristdemokratema ;:&,~~a,-y-~ Bengt Andersson Moderatema ~F~

13 IZatril1ehol111s k un " Sammantrâdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2006: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om au göra Katrineholms konst- och kulturarv tilgänglig på webben Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen toreslår kommunfullmäktige att uppdra till kultur- och turismnämnden att närmare utreda ekonomiska torutsättningar samt övriga aspekter för ett projekt i enlighet med motionens förslag och återkomma med redovisning inför budgetarbetet Motionen anses därmed besvarad. Reservation Mot beslutet till förmån för Robert Davidssons yrkande reserverar sig Robert Davidsson och Ewa Callhammar. Ärendebeskrivning Robeii Davidsson (fp) har ingett en motion om att göra Katrineholms konst- och kulturarv tillgängligt på webben. Motionen har följande Iydelse "Y rkande Kultur- och turismnämnden ges i uppdrag att samordna ett projekt enligt motionens intentioner där omfattande delar av Katrineholms kommuns konstsamling, arkiv och kulturarv görs tillgängligt via kommunens webbplats. Projektet kan ha karaktären av arbetsmarknadsprojekt där även andra externa aktörer involveras. Samverkan kan ske med samtliga förvaltningar samt ex empelvis Nordiska museet, Sörmlands museum och kulturforeningar. Bakgrund Ibland annat motionen 'Kulturell allemansrätt i Katrineholm' föreslog Folkpartiet liberalerna redan 1998 att kommunens kulturarv och konst skulle göras tillgängligt på kommunens webbplats. Tyvärr avslogs motionen och Katrineholm gick miste om möjligheten till att vara nyskapande pionjär och erbjuda invånare och andra intresserade ett enkelt sätt att ta del av exempelvis kommunens konstsamlingar. Förmodligen val' varken politiker eller kommunens tjänstemän mogna för en sådan satsning för åtta år sedan - något vi hoppas att förändrat sig till i dag. C.d) ~ l7/iz Uldragsbeslyrkande Protokollsuldrag lill

14 IZatril1ehol111s k ul1 " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen Nu, år 2006 finns ett antal kommuner och organisationer som på olika webbplatser gjort delar av konstsamlingar och kulturarv tillgängligt. Inte minst gäller detta fotografier och handlingar digitaliserats. Ârligen köper Katrineholms kommun offentlig konst för skattemedel i hundra tusenkronorsklassen. Denna konst placeras främst i kommunala torvaltningsbyggnader men även på till exempel institutioner. Majoriteten av kommuninnevånare har ingen eller dålig vetskap om kommunens konstinnehav och de har inte möjlighet att ta del av de samlingar som tinns. Jag anser det hög prioritet at öka tillgängligheten och förbättra visningen av kommunens tillgångar som exempelvis arkiv, samlingar, den fysiska miljön i vår kommun men även trycksaker och handlingar. Förutom att tilgängligheten ökar tor viktiga grupper som exempelvis forskare, utbildningsväsendet och funktionshindrade, så innebär en digitalisering och publicering på webben även en möj lighet att säkerställa att informationen besvaras tor framtiden. I Katrineholm finns kompetens på Resurser tor digitalisering av handlingar. Därför bör ett samarbete kunna ske mellan i första hand kultur- och turismförvaltningen, Viadidakts arbetsmarknadsenhet, individ- och familjeomsorgsförvaltningen, kommunarkivet, föreningslivet och exempelvis Resursen. Ä yen andra viktiga instanser som Sörmlands museum och Nordiska museet i Julita kan ingå i projektet." Inkomna yttranden Kommunjuristen, : Kommunjuristen konstaterar i yttrandet att det kan komma att bli ett omfattande arbete att analysera och bedöma vilka verk som åtnjuter skydd och vilka som inte gör det. Kultur- oeh turismnamnden, , 3: Kultur- och turismnämnden delar motionärens syn på vikten av att kommunalt material görs tilgängligt. Förvaltningen är också positiv till förslaget om ett samordningsansvar vad gäller kommunens samlingar. En sådan insats ska ses som en del i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. Det handlar också om nya kostnader tor kommunen vartor förutsättningar för projektet och för dess ekonomi noggrant bör utredas. Serviee- oeh tekniknamnden, , 16: Service- och tekniknämnden svarar att säkerhetsfrågorna är inte ett hinder för publicering som den beskrivs i motionen, men att ett regelverk för säkerhetsfrågorna Juslerandes sign /~-' ~ ~f i.-e-. Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill

15 ~:':1'tr W ~l IZatril1ehol111s k ul1 " Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen bör tas tram före digitaliseringen påbörjas. Enligt kommunens torsäkringsbolag föreligger inte något hinder att hantera konstverken på webben ur torsäkringssynpunkt. Nämnden ser dock att frågor rörande säkerhet, upphovsrätt, sekretess och innehåll av personuppgifter måste lösas tore publiceringen. Kommunarkivarien, : För kommunarkivets vidkommande känns det mycket viktigt att tillgängliggöra arkivhandlingar och fotografier i så stor utsträckning som möjligt. För fotogratier pågår redan ett projekt inom ramarna för APR Resursens verksamhet. Något beslut om handlingar har inte tagits. Det sistnämnda är ett stort arbete. Kommunarkivet ställer sig positiv till yrkandet och konstaterar att samverkan krävs mellan många intressenter för att igångsätta projektet. Ärendets handlingar. Kommunjuristens yttrande, Kultur- och turismnämnden, , 3. Service- och tekniknämnden, , 16. Kommunarkivarien yttrande, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Ewa Callhammar och Gudrun LindvalL. Förslag och yrkanden Robert Davidsson yrkar bifall till motionen. Gudrun Lindvall yrkar bitàll till ordförandens förslag om att uppdra till kultur- och turismnämnden att närmare utreda ekonomiska förutsättningar samt övriga aspekter tor ett projekt i enlighet med motionens förslag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Robert Davidssons bifallsyrkande och ordtorandens förslag. Han tinner att styrelsen biträder ordförandens förslag. /I/;? Proiokollsuldrag lill Akten

16 IZatril1ehol111s k un " Sammanträdesdalum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Förslag til nya bolagsordningar för KFAB respektive KIAB samt nya ägardirektiv för KFAB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande. Kommunfullmäktige antar redovisade förslag till nya bolagsordningar för Katrineholms Fastighets AB (KF AB) respektive Katrineholms Industrihus AB (KIAB) samt förslag till nya ägardirektiv riktade till KF AB men som omfattar hela den verksamhet bolaget bedriver antingen självt eller genom dotterbolag.. De nya bolagsordningarna föreslås ersätta de nu gällande för de båda bolagen.. De nya ägardirektiven till KF AB föreslås ersätta de nu gällande ägardirektiven till de båda bolagen. Ewa Call hammar, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson, Inger Fredriksson och Joha Frondelius deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2006 att sälja aktierna i KIAB (Katrineholms Industrihus AB) till KF AB (Katrineholms Fastighets AB). Med anledning av det ändrade ägarförhållandet har förslag till nya bolagsordningar för bolagen utarbetats liksom nya ägardirektiv tor KF AB. Samråd har skett med KF AB:s VO om de redovisade förslagen. Ärendets handlingar. Kommunchefens skrivelse, Kommunstyrelsens reviderade förslag till Bolagsordning tor Katrineholms Fastighets AB. Kommunstyrelsens reviderade förslag till Bolagsordning tor Katrineholms Industrihus AB. Förslag till Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB ~/çz '-~ ( Uldragsbeslyrkande Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson, Inger Fredriksson och Joha Frondelius samt kommunchefen Erik Hellqvist. Prolokollsuldrag lill

17 IZatrineholn1s k0111n1lll1 " Sammanlrädesdalum Kommunstyrelsen i 0 17 Under kommunstyrelsens överläggning noteras att styrelsen frångått ursprungstorslagen avseende bolagsordningarna på så vis att mandattiden för styrelserna och lekmannarevisorerna ska vara fyra år. Styrelsen kommer därfor att överlämna reviderade förslag till bolagsordningar till kommunfullmäktige. c: ~-~ Protokollsuldrag lill Akten -..è ;/~ Uldragsbeslyrkande

18 ~ _ ~ IZatrinehol111s k0111n1un " Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Aterremitterat ärende om Valla badhus Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige. Kommunen har inget behov av Valla badhus och är inte beredd att efter den 1 oktober 2007 bekosta driften av byggnaden.. Skulle det visa sig att någon torening eller annan intressent är villig att köpa fastigheten för annan verksamhet än bad får KF AB ingå avtal om detta.. Finns inget avtal om framtida nyttjande den 1 oktober 2007 anser kommunen att KFAB ska låta riva Valla badhus. Reservation Mot beslutet till förmån för Ewa Callhammar med fleras yrkande reserverar sig Ewa Call hammar, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson, Inger Fredriksson och Joha Frondelius. Reservationen som är skriftlig redo visas på sidan 20. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om Valla badhus den 19 mars 2007, 102, för redovisning av en ny och uppdaterad kostnadskalkyl. Valla badhus ägs av KFAB (Katrineholms Fastighets AB). Lokalresursplaneraren redogör i skrivelse för den kalkyl som redovisades på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars och som visar att ett återställande av badhuset skulle kosta 4,6 miljoner kronor, vilket gel' en kapitalkostnad på kronor år ett. Driftkostnaden och underhållskostnaden skulle år ett uppgå till kronor. Totalkostnaden för år ett blir därmed kronor. Vidare framgår av skrivelsen att Katrineholms Fastighets AB (KF AB), mot bakgrund av erfarenhet från tidigare rivningar, foiifarande bedömer kostnaden för rivning av badhuset till en miljon kronor. Den exakta kostnadsbilden kommer att framgå först efter en upphandling. Vad gäller alternativet som diskuterats om att sälja badhuset till en förening så anser lokalresursplaneraren att föreningen måste torst inkomma med en viljetorklaring som visar till vad och hur man vill använda byggnaden. Därefter kan kommunen föreslå ~'). i,-e ~ //~ Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag lill

19 i IZatrinehol111s k0111n1un " Sammantradesdatum Kommunstyrelsen KF AB att utreda möjligheten och förutsättningarna till försäljning av fastigheten till föreningen. Lokalresursplaneraren föreslår kommunstyrelsen att, mot bakgrund av KF AB:s ekonomiska bedömning och den av vallaborna föreslagna användningen av lokalen, Valla badhus ska rivas. Behovet av den typ av lokaler som föreslås är redan tillgodosett i Valla. Vidare föreslås att om kommunstyrelsen villlåta undersöka möjligheterna för en förening i Valla att köpa badhuset bör en förening bildas för ändamålet och inkomma med en viljeförklaring som med exakt visat till vad och hur man vill använda byggnaden. Ekonomikontoret har tidigai:e meddelat att eventuell kostnad för rivning ska föras till investeringen av Valla sporthall och fördelas på hyreskostnaden. Ärendets handlingar. Lokalresursplanerarens skrivelse, , med tillhörande bilaga Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström, Gudrun Lindvall, Ewa Callhammar, Inger Fredriksson,, Robert Davidsson, Erik Liljencrantz, Bengt Andersson och Joha Frondelius samt lokalresursplaneraren Gunnar Berglund. Förslag och yrkanden Kommunstyrelsens ordförandes förslag til beslut inrymmer bland annat en del om att skulle det visa sig att någon förening eller annan intressent är villig att köpa fastigheten för annan verksamhet än bad får KF AB ingå avtal om detta. Ewa Callhammar yrkar avseende denna del att skulle det visa sig att någon förening eller annan intressent är villig att köpa fastigheten föreslås KF AB att sälja fasigheten och för ombyggnad i samband med försäljning skicka med högst en miljon kronor. Gudrun Lindvall yrkar bifall till ordförandens förslag. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag och Ewa Callhammars yrkande. Han finner att styrelsen biträder hans eget förslag. ca~) (.-- /.,Itf Uldragsbeslyrkande Prolokollsuldrag till Akten

20 Kommunstyrelsen i i i 20 ~Ä'c ~~ Folkpartiet t$... vø VQj ~B Krisrdciiokr:tcrna CENTERPARTIET Reservation ärende Dnr KS/2007;68. Vi reserverar oss mot kommunstyrelsen beslut angående Valla badhus til förmån för vårt egna yrkande. Kommunen har inget behov av Valla badhus och är inte beredd attefter den i oktober bekosta driften av byggnaden. Skulle det visa sig att någon förening eller annan intressent är vilig att köpa fastigheten föreslås KF AB att sälja fasigheten och i samband med det disponera i miljon til ombyggnad/anpassning av fastigheten. Finns inget avtal om framtida nyttjande den i oktober 2007 anser kommunen att KF AB skalllåta riva Valla badhus. ~CB0 ~ Ewa Callhammar F olkparti t L' : eralerna /l..- ~ EriK Lilj ai;y'/ Moderaterna L/ e//21 / / /.../ Robert Davidsson Folkpartiet Liberalerna 73~?-J'~a -~Ir- Bengt Andersson Moderaterna / / Z-t:~Lv-/?:vr()i. '-(~ er Fredriksson C nterpartiet cj ;f~ p ~ J ona FrondelIus Kristdemokraterna ~ //l

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun " 2008-01-14 1. Kommunstyrelsen

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun  2008-01-14 1. Kommunstyrelsen IZatrineholms komilun " Kommunstyrelsen 2008-01-14 1 Plats ooh tid Beslutande Tjänstgörande ersällare Ersällare Övriga deltagande Utses all justera Justeringens plats ooh tid Strykjärnet, Hotell Statt,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-05-21 1

Kommunfullmäktige 2007-05-21 1 Kommunfullmäktige 2007-05-21 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 23.10 Beslutande Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson (fp), 2:e vice ordförande, Cecilia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-03-21 1

Kommunstyrelsen 2007-03-21 1 Kommunstyrelsen 2007-03-21 1 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 8.15-16.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Dahlström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer