Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm. Sveriges största väg- och tunnelprojekt. E4 Förbifart Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm. Sveriges största väg- och tunnelprojekt. E4 Förbifart Stockholm"

Transkript

1 Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm Sveriges största väg- och tunnelprojekt E4 Förbifart Stockholm

2 närmsta två åren kommer vi De att handla upp bergtunnel- och anläggningsarbeten för totalt 20 miljarder kronor, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm. E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som binder ihop norra och södra Stockholm och skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Förbifart Stockholm är ett av de största vägprojekten genom tiderna i Trafikverket. Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och centrala Stockholm och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Vägen går långa sträckor i tunnel för att skona viktiga natur- och kulturvärden. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Däremellan ska leden ansluta mot det befintliga vägnätet på Lovön, vid Bergslagsplan i Vinsta och E18 i Hjulsta. Byggtiden är cirka tio år. När Förbifart Stockholm öppnar för trafik kommer den att vara en av de längsta tunnlarna i världen i stadsmiljö. Trafikverkets prognos för år 2035 visar att cirka fordon per dygn kan komma att trafikera Förbifart Stockholm. I anslutning till befintlig E4 vid Kungens kurva och i Häggvik kommer två större trafikplatser att byggas. 2

3 255 E 4 Läs mer om Förbifart Stockholm på: 273 Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm Upphandling i Förbifart Stockholm Entreprenaderna innefattar anläggandet av bergtunnlar, konstbyggnader, vägar och installationer. Storleken på entreprenaderna varierar mellan 500 och 3000 miljoner kronor. 267 Norrortsleden 2008 E Täby centrum 265 Entreprenadupphandling preliminär planering Entreprenaderna för Förbifart Stockholm kommer att handlas upp både som totalentreprenader och utförandeentreprenader. Barkarby Jakobsberg 262 Kista Sollentuna Häggvik 279 Norra länken Sex entreprenader för huvudtunnlarna 261 Essingeleden 1967 Centrala Stockholm Citybanan Sex trafikplatser uppdelade i flera entreprenader Installation av tekniska system Förberedande arbeten Förbifart Stockholm 2026 Kungens kurva Skärholmen 259 E Södra länken Aktuellt Arbetsplanen är fastställd och godkänd av regeringen. Projekteringen för Förbifart Stockholm pågår intensivt. De första entreprenaderna har skickats ut på förfrågan. I februari 2014 startade prekvalificeringsprocessen för två av de stora huvudentreprenaderna. E E Flemingsberg Tvärförbindelse Södertörn 259 Haninge centrum Många aktiviteter pågår i fält längs hela sträckan som förberedelser för det kommande bygget. Hösten 2013 inleddes arbetena med att förbereda de kommande byggarbetsplatserna genom att bland annat dra fram vatten, el, förstärka vägar och genomföra bullerskyddsåtgärder. Under våren 2015 tar upphandlingsprocessen fart och de första större entreprenaderna beräknas starta våren Förbifart Stockholm i korthet Längd: 21 km Längd huvudtunnel: 2x18 km Antal körfält: 3 i var riktning i separata tunnelrör Trafikplatser: 6 Motorvägsbro: m 2 Total bergvolym: 19 miljoner ton Byggtid: cirka 10 år Byggkostnad (2009 års prisnivå): 28 miljarder kronor 3

4 BERGTUNNLAR Bergtunnlar Bergtunnlarna I E4 Förbifart Stockholm ingår världens längsta tunnel i stadsmiljö, 16,5 km, mellan Kungens kurva och Hjulsta. Dessutom finns den kortare Akallatunneln på 1,8 km under Järvafältet. Förbifart Stockholm går från Kungens kurva och passerar Lovö i tunnel med anslutningar, två cirkulationsplatser och ramper, till Ekerövägen (väg 261) vid Edeby och Tillflykten. På delsträckan från Lovö till Lunda passerar leden Lambarfjärden, Grimsta och Vinsta i tunnel. En ny trafikplats Vinsta med två cirkulationsplatser på Bergslagsvägen byggs norr om Bergslagsplan. Från trafikplats Vinsta går Förbifart Stockholm i tunnel fram till Hjulsta där den går upp i ytläge och på bro över Mälarbanan, Bällstaån/Spångaån och E18 Enköpingsvägen. Från Hästa klack går leden åter ner i tunnel under Järvafältet, till ett läge mitt för Finlandsgatans anslutning till Akallalänken. Mer än bara en tunnel Förbifart Stockholm byggs med två parallella tunnelrör där trafiken går i en riktning i varje rör. Båda tunnelrören får tre körfält som vid trafikplatserna breddar ut till fyra körfält. I sina djupaste lägen kommer tunneln att ligga 60 m under Mälarens yta och närmare 100 m under markytan. När Förbifart Stockholm byggs kommer cirka 19 miljoner ton berg från bergtunnlarna transporteras och tas omhand på ett effektivt och miljöanpassat sätt. För att inte belasta vägnätet med alltför många tunga transporter kommer tre tillfälliga hamnar att anläggas där 50% av bergmassorna transporteras bort: en vid Sätra varv och två på Lovö, vid Malmviken och på norra Lovö. KORTA FAKTA BERGTUNNLAR: Antalet meter huvudtunnel: 2x18 km Totalt berg: 19 miljoner ton Antalet meter ramptunnlar: ca 14 km Antalet meter tvärtunnlar: ca 3,9 km Hamnar: 3 st Normalsektion huvudtunnel: 3 körfält 125 m 2 Normalsektion ramptunnel: 1 körfält 80 m 2 Arbetstunnlar: 6 st med total längd 2,7 km. Drivningsmetod: Borra och spräng Mellan arbetstunneln och den tillfälliga hamnen transporteras bergmassorna på bandtransportörer. Därifrån kommer bergmassorna att transporteras sjövägen till tillfälliga mottagningsplatser. Projektering Bygghandlingsprojekteringen sker i utökad samverkan med projekterande konsulter och har som mål att utveckla branschen, bland annat genom att sätta den färdiga ledens funktion, byggbarhet och slutkostnad i fokus. Tunneln dimensioneras med 120 års livslängd. Vi använder BIM, Building Information Models, i projekteringen. Styrd kärnborrning har utförts längs tunnellinjen vid Mälarens passager för att minska osäkerheterna kring bergets kvalitet. 4

5 Genomförande För bergarbetena planeras 6 st bergentreprenader för huvudtunnlarna. Till varje entreprenad hör en eller flera anslutningar via en arbetstunnel eller en anslutning via en av de permanenta påfartsramperna. För tre av entreprenaderna sker masstransporter via transportband och tillfälliga hamnar. Beroende på hur tidskritiska arbetena är handlas arbetstunnlarna upp som egna entreprenader. I bergentreprenaderna ingår även utrymningsvägar mellan de bägge huvudtunnlarna, mellan ramptunnlarna samt ramptunnlar vid de anslutande trafikplatserna. Driftsutrymmen och ventilationsanläggningar utförs med vertikala schakt om minst 60 m 2. Förbifart Stockholm går i huvudsak genom berg av god kvalitet. Berguttaget planeras ske med traditionell borra-och-spräng-teknik. Tätning mot inläckande grundvatten utförs med cementbaserad injektering, bergförstärkningen sker i huvudsak med sprutbetong och bult. Den förstärkta och tätade tunneln kläs sedan in. Vägbanan byggs i betong. Förbifart Stockholms genomförande präglas av stor hänsyn till miljö och närboende. Samtidigt är en effektiv framdrift med hög produktivitet avgörande för att klara tidplanen. Vår ambition är därför att i möjligaste mån arbeta med funktionella krav och villkor. Bergtunnlarna kommer att drivas på flera platser samtidigt i sex stora huvudentreprenader från sju arbetstunnlar och tre tillfälliga hamnanläggningar. Tidplan Hösten 2014 påbörjades arbeten såsom förstärkningsarbeten, etablering av arbetsplatser och bullerskyddsåtgärder. Våren 2015 beräknas arbetstunnlar och tillfällig hamnanläggning i Sätra/Skärholmen börja byggas. Den första stora bergentreprenaden beräknas starta i slutet av Alla sex stora bergentreprenader är igång Preliminär planering av entreprenadindelning och produktion för bergtunnelarbetena: FS9 - Huvudtunnel Skärholmen Produktion startar i början av 2017, klar FSE Arbetstunnlar (Skärholmen & Sätra) och tillfällig hamn, Skärholmen Produktion startar i början av 2015, klar Tilldelad. FSE Huvudtunnel, arbetstunnel och tillfällig hamn, Norra Lovö Produktion startar i början av 2016, klar FSE Huvudtunnel, arbetstunnel och tillfällig hamn, Södra Lovö Produktion startar i början av 2016, klar FSE Huvudtunnel, Johannelund Produktion startar hösten 2015, klar Pågående prekvalificeringsprocess. FSE Huvudtunnel och arbetstunnel, Lunda Produktion startar i slutet av 2016, klar BERGTUNNLAR FSE Arbetstunnel, Akalla Produktion startar i slutet av 2015, klar FSE Huvudtunnel, Akalla Produktion startar sommaren 2017, klar Kontakta oss: Projektledare: Lasse Wilson (södra delarna) Telefon: Roland Ekenberg (Lovön) Telefon: Niklas Lindkvist (norra delarna) Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon: Delprojektledare Projektering: Nils Outters Telefon: Beatrice Lindström Telefon:

6 Trafikplats Kungens kurva trafikplats kungens kurva Trafikplats Kungens kurva sedd från söder. Befintlig trafikplats Kungens kurva byggs om och får direktramper in mot Stockholm. Trafikplatserna Lindvreten södra och Lindvreten norra består av överliggande cirkulationsplatser. Kungens kurva Från Vårby backe i söder till Bredängs trafikplats i norr, en sträcka på cirka fem kilometer, byggs de södra på- och avfarterna till Förbifart Stockholm. På sträckan kommer också att finnas tre trafikplatser; två redan befintliga (Lindvreten södra och Kungens Kurva) samt en ny trafikplats (Lindvreten norra). Grundförhållandena i området är komplicerade med stora lerdjup och varierande bergförhållanden. Över fordon per dygn kommer att passera tätt inpå Förbifart Stockholms arbetsplatser som bland annat kommer att ligga mitt i dagens E4:a. Under många skeden kommer därför trafiken att gå på provisoriska lösningar. I området finns också Skandinaviens största handelsområde med Kungens Kurva på ena sidan och Skärholmens centrum på andra sidan, tillsammans med över 30 miljoner besökare per år. Totalt kommer området att vara påverkat av bygget av Förbifart Stockholm under cirka tio år. Kontakta oss: Projektledare: Anders Liwendahl Telefon: Biträdande projektledare Per Lunde Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon:

7 Genomförande Preliminär planering av entreprenadindelning för Trafikplats Kungens kurva: FSE 101: Vägar och broar Vårby backe ligger längst söderut. I den ingår vägbreddning, den befintliga gång- och cykelbron rivs och en ny gång- och cykelbro byggs. Den befintliga bron över E 4 i trafikplats Lindvreten byggs om till en överliggande cirkulationsplats. Vägsträckan är cirka 1,5 km. Byggtid är cirka 3 år. Preliminär planering av entreprenadindelning för Trafikplats Kungens kurva: FSE Vägar och broar Vårby Backe FSE Betongtunnel Kungens kurva FSE Gång- och cykelbro Kungens kurva FSE Betongtunnlar Skärholmen Preliminär tidplan: projektering och produktion startar i början av 2018, klar Preliminära mängder FSE 101: Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Betong m 3 Jordförstärkning m 2 FSE 105: Betongtunnel Kungens kurva är den största entreprenaden och innehåller på- och avfarterna till Förbifart Stockholm söderifrån. Innehåller också en ny överliggande cirkulationsplats, ett betongtråg, en betongtunnel, 20 meter bergtunnel, en frånluftsanläggning samt ett gångstråk mellan Skärholmen och Kungens Kurva i höjd med IKEA. Vägsträckan är cirka 1,5 km. Byggtid är cirka 6 år. FSE 117: Gång- och cykelbro Kungens kurva byggs över E4/ E20 i höjd med Heron city. Bron kommer bland annat att innehålla fjärrvärmeledningar. Den är cirka åtta meter bred, 150 meter lång och ansluter till Skärholmsvägen samt till Månskärsvägen bakom Heron city. Byggtid drygt 1,5 år. Preliminär tidplan: projektering och produktion startar våren 2015, klar i början av FSE 215: Betongtunnlar Skärholmen är den nordligaste entreprenaden i Kungens kurva. Den nordligaste entreprenaden. Innehåller på- och avfarterna till Förbifart Stockholm norrifrån. Entreprenaden innehåller breddning av befintlig väg, två betongtråg, två betongtunnlar (en på varje sidan om E20) och 2x20 meter bergtunnel. På grund av markförhållanden innehåller entreprenaden också en stor del markförstärkningsarbeten. Vägsträckan är cirka 2 kilometer. Byggtiden är cirka 5 år. trafikplats kungens kurva Preliminär tidplan: projektering och produktion startar sommaren 2015, klar Preliminär tidplan: projektering och produktion startar i slutet av 2016, klar Preliminära mängder FSE 105: Preliminära mängder FSE 215: Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Betong m 3 Jordförstärkning m 2 Betongtunnel inkl. tråg m Bergtunnel 20 m Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Betong m 3 Jordförstärkning m 2 7

8 Norrviken Stora viby E4 Berghem Häggvik Slarpän Skälby 262 Knista Grönvreten Sollentuna Trafikplatserna Lovö, Vinsta och Hjulsta Hansta Tureberg Jakobsberg Sjöberg Edsviken Edsviken Sätra Äng Skogsvik Viksjö trafikplats Lovö, vinsta och hjulsta I anslutning till befintlig E4 vid Kungens kurva och i Häggvik kommer två större trafikplatser att byggas. Däremellan ska Förbifart Stockholm ansluta mot det befintliga vägnätet på Lovön, vid Bergslagsplan i Vinsta och E18 i Hjulsta. Akalla Stora lund Järfälla Helenelund N Husby Veddesta Kista Järvafältet Kista Kymlinge Barkarby Edsviken Tensta 279 Lunda Rinkeby Skälby Solhem Bromsten De tre trafikplatserna, Lovö, Vinsta och Hjulsta ingår alla i samma delprojekt av Förbifart Stockholm, men skiljer sig i karaktär. På Lovö byggs i nästintill orörd naturmark, i Vinsta byggs det i stadsmiljö med många närboende. I Hjulsta är trafikplatsen ett storskaligt infrastrukturprojekt. Här går leden på bro över Mälarbanan och E18 och i betongtunnel under Järvafältet. Järva Ursvik Kälvesta Hässelby villastad Ör Nälsta Rissne Sundbyberg Vinsta Hallonbergen Duvbo Vällingby Hässelby gård Storskogen Flysta Sundby Hässelby Strand Mariehäll Råcksta E Råsunda Bällsta Eneby Centrala Sundbyberg Hagalund Lilla alby Grimsta Beckomberga Bromma kyrka Bromma flygplats Riksby Blackeberg Lambarfjärden Södra Ängby 275 Ulvsundasjön Ulvsunda Åkeshov Lovö Sta Kristineberg Stora Mossen Alvik Abrahamsberg Nockeby Drottningholm Traneberg Åkeslund Nockebyhov Kommande bygghandlingsprojektering Solna Huvudsta Ulvsunda Industriområde Norra ängby Olovslund Fredhäll Ålsten Höglandet Marieberg Äppelviken Lilla Essingen Stora Essingen Långh Mälaren 261 Ekeby Fridhem Kli P Ekbacken Silverdal Hjulsta Lövstafjärden Bygghandlingsprojekteringen för trafikplatserna Lovö och Vinsta kommer att ske i utökad samverkan med projekterande konsulter och har som mål att utveckla branschen, bland annat genom att sätta den färdiga Förbifart Stockholms funktion, byggbarhet och slutkostnad i fokus. Danderyd Reim Ho Smedslätten Mörbyfjärden Gröndal Aspudden Liljeholmen Stensborg Tappström Asknäs Ekerö Fiskarfjärden Fruängen Solberga Långbro Smista Skärholmen Förfrågan på samverkansentreprenad skickas ut i sluten av 2015 för trafikplats Lovö. Projektering och produktion startar våren/sommaren Segeltorp Skomakartorp Vårbyfjärden Kyrkfjärden Herrängen Jakobslund Vårberg Jungfrusund Preliminär planering av entreprenadindelning Kungens Kurva Vårby gård Rödstensfjärden FSE501 - Tpl Hjulsta södra FSE502 - Tpl Hjulsta norra Draget Trafikplats Vinsta planeras att handlas upp somhallunda maren Projektering och produktion startar sommaren Haga R Segerminne Skogsäng Stensä Fittja Glömsta Masmo Hammersta Eriksberg Alby gård Albysjön 259 Källbrink Vistaberg Fullersta gård Projekteringen för trafikplats Hjulsta är i full gång. Byggstart för de första kontrakten för Hjulsta planeras för södra delen (FSE 501) i början av 2017 och för norra delen (FSE 502) sommaren Delprojektledare Projektering: Astrid Rahlén Telefon: Ove Malmberg Telefon: Hagsätra Snättringe Kontakta oss: Projektledare: Pia Andersson Telefon: Utsälje Norsborg FSE401 - Tpl Vinsta 271 Kråkvik E4 Kårsby Älvsjö Långsjö Kolartorp Huddinge Vårby Nedre hallunda FSE309 - Tpl Lovö, inklusive Lindö tunnel Västberga Sätra Tidplan Träkvista för Trafikplatserna Lovö, Vinsta och Hjulsta: HägerstensÅsen Förbifart Stockholms sträckning vid de tre trafikplatserna E4 Lovö, Vinsta och Hjulsta Brygga Vi använder BIM, Building Information Models, i projekteringen. MälarHöjden Västertorp Ekendal Närlunda Hägersten Bredäng Kungshatt Lindö Långtarmen Älvnäs MidsommarKransen Malmvikssjön Karl Wallroth Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon: Fridhem Stuvsta Stuvsta gård

9 Trafikplats Lovö Lovö Förbifart Stockholm passerar Lovö i tunnel med anslutningar, två cirkulationsplatser och ramper, till Ekerövägen (väg 261) vid Edeby och Tillflykten. Trafikplats Lovö består av två cirkulationsplatser vid Ekerövägen. Från cirkulationsplatserna går ramper både norr- och söderut. Ramptunnlarna ligger nordväst om Ekerövägen för att få tillräcklig bergtäckning. Ekerövägen breddas från tre körfält till fyra mellan cirkulationsplatserna. På sträckan mot Tappström kompletteras Lindötunneln med ytterligare ett tunnelrör. Söder om cirkulationsplatsen vid Edeby byggs en hållplats för bussar som trafikerar Förbifart Stockholm och bussar som trafikerar Ekerövägen. I anslutning till hållplatsen anläggs också en gång- och cykelpassage under Ekerövägen. Två befintliga passager under vägen breddas för att följa den nya vägen. Kommande projektering Bygghandlingsprojekteringen för trafikplats Lovö kommer att handlas upp som samverkansentreprenad. Projekteringen omfattar de ytförlagda delarna av trafikplatsen. Trafikplatserna vid Edeby och Tillflykten på Lovö sedda från norr. Genomförande Lovön har ett unikt natur- och kulturlandskap som kräver stor hänsyn, speciellt under byggskedet. Det blir viktigt att samverka med olika aktiva parter i området för att minimera störningarna på omgivningen samt underlätta för Ekerötrafiken som passerar området. KORTA FAKTA LOVÖ: Antalet meter (2+2 körfält) ny/ombyggd väg: ca 3,9 km Av det är totalt antal meter väg - 4x20 m bergtunnel med inslagsvalv - bergtunnel: ca 175 m - på bro: 3 st GC-passage under väg 261, Ekerövägen Antal meter kalkcementpelare: ca m Antal meter ny/ombyggd GC-väg: ca 2,6 km GC-broar: 1 st Diverse omläggningar av VA-ledningar och kablar trafikplats Lovö 9

10 Trafikplats Vinsta trafikplats vinsta På delsträckan från Lovö till Vinsta passerar leden Lambarfjärden, Grimsta och Vinsta i tunnel. Norr om Bergslagsplan i Vinsta byggs en ny trafikplats med två cirkulationsplatser på Bergslagsvägen med på- och avfartsramper för norr- och södergående trafik. Cirkulationsplatserna binds samman av Bergslagsvägen som breddas på en sträcka av cirka 500 meter mellan cirkulationsplatserna och kommer även att rymma ett kollektivtrafikkörfält. Gång- och cykelvägnätet kring de två cirkulationsplatserna byggs om och en helt ny gångväg anläggs till tunnelbanestationen. Hållplatser för omstigning mellan bussar som trafikerar Förbifart Stockholm och bussar som trafikerar Bergslagsvägen planeras mellan cirkulationsplatserna. Vid hållplatserna finns också en gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen. Dessutom anläggs två nya broar för gång- och cykeltrafik över Bergslagsvägen och söder om Skattegårdsvägen. Trafikplats Vinsta sett från ny trafikplats vid Skattegårdsvägen mot Johannelund och Berslagsplan. Kommande projektering Projekteringen kommer att utföras inom en samverkansentreprenad där beställaren har stort inflytande i projekteringen. Projekteringen omfattar de ytförlagda delarna av trafikplatsen, dvs. två cirkulationsplatser, ombyggnad av Bergslagsvägen, två nya gångoch cykelbroar, ombyggnad av gång- och cykelvägar samt bullerskyddsåtgärder och tillfällig väg. Genomförande Vinsta är ett område med många boende som kommer att påverkas under en lång byggtid. Därför prioriteras att tidigt starta med bullerskyddsåtgärder. Även ledningsomläggningar sker i ett tidigt skede. Under många år kommer bergmassor från bergentreprenaderna att tas ut via trafikplatsens ramper, vilket kräver samordning inom arbetsområdet. För ombyggnaden av Bergslagsvägen krävs att en tillfällig väg byggs. KORTA FAKTA VINSTA: 10 Antalet meter ny/ombyggd väg: ca 1,5 km - på bro: 1 st gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen Antal meter ny/ombyggd GC-väg: ca 2 km GC-broar: 2 st Antal meter kalkcementpelare: ca m Spont för betongtråg Därtill diverse omläggningar av VA-ledningar och kanalisation samt bullerskyddsåtgärder.

11 Trafikplats Hjulsta Från trafikplats Vinsta går Förbifart Stockholm i tunnel fram till Lunda där den går upp i ytläge och på bro över Mälarbanan, Bällstaån/Spångaån och E18 Enköpingsvägen. I trafikplats Hjulsta möts de två stora europavägarna E4 Förbifart Stockholm och E18 Enköpingsvägen. Från passagen över trafikplats Hjulsta går Förbifart Stockholm på bro till höjden i norr, Hjulsta storhage. Höjdpartiet passeras i skärning och vägen fortsätter sedan på en bro över gång- och cykelvägen i den norra kanten av höjdpartiet. Därefter går vägen i skärning mot påslaget av betongtunneln vid södra kanten av Hästa klack. Projektering Bygghandlingsprojekteringen för trafikplats Hjulsta pågår, projekterande konsult är Tyréns. Konsultuppdraget omfattar upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenader som beskriver betongtunnlar, broar, väg inklusive ramper och tillfällig omläggning av Akallalänken. Genomförande Trafikplats Hjulsta är ett område där många kringliggande projekt pågår och kommer att pågå samtidigt som bygget av Förbifart Stockholm. Till exempel pågår ombyggnaden av E18 där den nya cirkulationsplatsen vid Hjulsta nu är klar. Arbetena kommer att ställa höga krav på säker arbetsmiljö, inte minst med hänsyn till den höga trafikbelastningen i området. Det finns dock inga planer på att bergmassor från tunneldrivningen ska tas ut via trafikplatsen i Hjulsta. Det kommer att bli aktuellt med grundförstärkning med kalkcementpelare och schakter inom spont. trafikplats hjulsta Trafikplats Hjulsta sedd från E18 söderut vid Hjulsta. KORTA FAKTA HJULSTA: Antalet meter (3+3 körfält) ny/ombyggd väg: ca 1,8 km Av det är totalt antal meter väg - i betongtunnel: ca 550 m - i betongtråg: ca 150 m - på bro: ca 700 m Antal meter kalkcementpelare: ca m Antal meter ny/ombyggd GC-väg: ca 500 m Antalet meter ny/ombyggd väg för ramper och lokalväg med 1 till 2 st körfält: ca 2,5 km Därav totalt antal meter väg - på bro: ca 550 m Därtill diverse omläggningar av VA-ledningar och kablar samt bullerskyddsåtgärder. Pålning och Spont 11

12 Trafikplats Akalla och trafikplats Häggvik trafikplatserna Akalla och Häggvik Akalla Häggvik Från Hästa klack går Förbifart Stockholm i tunnel 1,8 km till ett läge mitt för Finlandsgatans anslutning till Akallalänken. Därefter går den nedsänkt i ett tråg till trafikplats Akalla som ligger där Akallalänken möter Hanstavägen, som blir huvudgata mot Kista. Trafikplats Häggvik blir en komplex trafikplats där Förbifart Stockholm ansluter till nuvarande E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Förbifart Stockholm kommer att utgöra huvudvägen genom trafikplatsen. Genom Förbifart Stockholm får alla på norra Järva en snabb och smidig förbindelse med de södra länsdelarna. Förbifart Stockholm går i ett djupt tråg norr om Akalla. Därefter fortsätter den norrut under trafikplats Akalla mot Häggvik. Trafikplats Akalla ansluter mot Hanstaleden. Trafikplats Häggvik blir en stor och komplicerad trafikplats där Förbifart Stockholm ska anslutas både till nuvarande E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Ändå går det att bygga och driva trafikplatsen utan att göra nämnvärda intrång på Hanstareservatet eller Fyndetskogen. 12

13 Projektering Bygghandlingsprojekteringen sker i utökad samverkan med projekterande konsulter, ÅF/URS, och har som mål att utveckla branschen, bland annat genom att sätta den färdiga förbifartens funktion, byggbarhet och slutkostnad i fokus. Vi använder BIM, Building Information Models, i projekteringen. TOTALT I AKALLA OCH HÄGGVIK Större konstruktionsdelar: 2,5 km ny motorväg 6 st betongbroar om total längd 500 m, längsta bro 230 m Genomförandet Trafikplatserna Akalla och Häggvik planeras preliminärt att bli varsin stor totalentreprenad, FSE61 i Akalla och FSE62 i Häggvik. Dessutom tillkommer cirka fyra förberedande entreprenader. Entreprenad FSE61 Trafikplats Akalla Förbifart Stockholm ansluter från bergtunneln under Järvafältet mot Akalla med en kortare betongtunnel samt ett tråg. Tunnel och tråg byggs i ett område med stora lerdjup där leran dessutom är lös. Vid Akalla byggs en planskild trafikplats i form av en elliptisk cirkulationsplats ovan Förbifart Stockholm. Cirkulationsplatsen samt dess ramper byggs troligen på påldäck. Arbetena för tunnel och tråg utförs i en djup spont, cirka 450 meter lång, med omfattande krav på täthet och förankring. Fortsättningen mot Häggvik förläggs i ett djupt bergsschakt längs med Hanstareservatet. 3 st betongtunnlar om total längd 550 m, 1 st betongtråg om 300 m Stödmurar om total längd m, Påldäck om m 2 Entreprenad FSE62 Trafikplats Häggvik I Häggvik ansluts den nya motorvägen mot befintlig E4 och i anslutningen ingår nya broar och utbyggnad av befintliga broar, betongtunnlar och stödmurar. I det mest intensiva tvärsnittet kommer 20-talet körfält att samsas. Arbetena kommer att utföras i en mycket besvärlig trafikmiljö där framkomligheten för trafiken hela tiden skall upprätthållas. Ett vardagsmedeldygn passerar här drygt fordon. trafikplatserna Akalla och Häggvik Preliminär tidplan FSE61: produktion startar våren 2016, klar Preliminära mängder FSE61 Akalla: Hårdgjord yta m 2 Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Spont m 2 Betong m 3 Preliminär tidplan FSE62: produktion startar våren 2016, klar Preliminära mängder FSE62 Häggvik: Hårdgjord yta m 2 Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Spont m 2 Betong m 3 Kontakta oss: Projektledare: Alexandra Stassais Söderblom Telefon: Delprojektledare produktion Akalla: Stefan Wennerström Telefon: Delprojektledare produktion Häggvik: Fredrik Övermo Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon:

14 14 Anteckningar:

15 15

16 265 Stora entreprenader i Förbifart Stockholm Översiktskarta med preliminära produktionstider E4 FSE62 Trafikplats Häggvik Våren Yta för en liten undertext FSE607 Arbetstunnel Akalla Slutet av Edsviken FSE61 Trafikplats Akalla Våren FSE502 Trafikplats Hjulsta norra Sommaren Stora Värtan FSE613 Bergtunnlar Akalla Sommaren FSE410 Bergtunnlar Lunda Slutet av Tunnelläge Ytläge FSE501 Trafikplats Hjulsta södra Början av FSE403 Bergtunnlar Johannelund Hösten Edsviken Tillfällig hamn 279 Korta fakta om Förbifart Stockholm Lövstafjärden Längd: 21 km Varav i tunnel: 18 km Antal körfält: 3 i vardera riktning Antal trafikplatser: 6 Hastighet: km/h Lilla Värtan Restid: ca 15 minuter Byggtid: ca 10 år Brunnsviken Byggkostnad: knappt 28 miljarder kr (2009 års prisnivå) E4 Läs mer på FSE401 Trafikplats Vinsta Början av Installation av tekniska system FSE302 Bergtunnlar Norra Lovö Början av Installationsarbeten kommer att pågå längs hela sträckan mellan Yta för bild FSE308 Bergtunnlar Södra Lovö Början av Lilla Värtan Entreprenader FSE901 Tele-, styr- och övervakningssystem Ulvsundasjön FSE902 Elförsörjning, belysning och VVS FSE903 Tunnelventilation FSE904 Trafiksystem FSE905 VA och fast släcksystem Lambarfjärden FSE309 Trafikplats Lovö Våren Riddarfjärden Mälaren Saltsjön Mörbyfjärden Broschyrnamns exempel FSE210 Arbetstunnel Skärholmen Början av Malmvikssjön Årstaviken 75 Långtarmen FSE215 Betongtunnlar Skärholmen Slutet av FSE101 Vägar broar Vårby backe Början av Vårbyfjärden Kyrkfjärden Denna yta för rubrik vid behov E4 FiskarfjärdenSkärholmen FSE209 Bergtunnlar Början av FSE105 Betongtunnel Kungens kurva Sommaren Rödstensfjärden E4 E4FS 2014:0044 ver 2.0, ref. till E4FS 2012:0073 vers. 6.0 Läs mer om Förbifart Stockholm på vår webbplats: Albysjön 259 Trafikverket, Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: , Texttelefon: TRAFIKVERKET. beställningsnummer: oktober PRODUKTION: trafikverket. TRYCKERI: ineko. foto: Mikael Ullén; KENNETH HELLMAN; Mostphotos; Shutterstock. Illustration: tomas öhrling. fotomontage: Tyréns 262 Drevviken 229

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 12 PM En redovisning av transporterna 2009-02-26 3 (30) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 12... 4 2 Förutsättningar... 4 2.1 Allmänt... 4 2.2 Arbetstunnlar... 4 2.3 Primärkrossning

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

vid Hornstull får nytt liv

vid Hornstull får nytt liv 2/2015 Ett nyhetsbrev från fastighetskontoret Jättemosaiken vid Hornstull får nytt liv Positiv dialog om attraktivare Medborgarhus. Stadens trognaste hyresgäst. 12 strandbad rustas upp och utvecklas för

Läs mer

Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner

Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner Fotomontage Rundquist Arkitekter 2(148) 3(148) Förord Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting leder arbetet

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(59) Strategisk utveckling Planering Handläggare Namn Telefon E-post BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Samrådsversion

Läs mer

SÖDERTÖRNSLEDEN FELANDE LÄNK I SÖDRA STOCKHOLMSOMRÅDET

SÖDERTÖRNSLEDEN FELANDE LÄNK I SÖDRA STOCKHOLMSOMRÅDET SÖDERTÖRNSLEDEN FELANDE LÄNK I SÖDRA STOCKHOLMSOMRÅDET Februari 2007 FÖRORD Utbyggnaden av Södertörnsleden, som en väg med god standard som binder samman väg 73 i Haninge med Huddingevägen och E4 vid Vårby,

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm 2009 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm Stockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste 30 åren. Nästa halvmiljon

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder 2013:4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tunnelbana möjliggör Stockholms framtida tunnelbanesystem 350 000 nya bostäder Kårsta Arninge C ARNINGE Österskär Norrviken Viggbyholm Kallhäll

Läs mer

Årsredovisning 2012. Fondväggen i P-hus David Bagare

Årsredovisning 2012. Fondväggen i P-hus David Bagare Årsredovisning 2012 Fondväggen i P-hus David Bagare 1 » 75 000 p-platser» 930 ytparkeringar» 240 garage» 29 egna anläggningar» 21 infartsparkeringar 2 » Innehåll VD Christian Rockberger om det ekonomiska

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

VI BYGGER TUNNELN. Bilfinger Berger AG www.bilfingerberger.com. Per Aarsleff A/S www.aarsleff.com. E. Phil & Søn A.S www.pihl-as.

VI BYGGER TUNNELN. Bilfinger Berger AG www.bilfingerberger.com. Per Aarsleff A/S www.aarsleff.com. E. Phil & Søn A.S www.pihl-as. Bilfinger Berger AG www.bilfingerberger.com Den tyska entreprenören, med säte i Mannheim, är en ledande, internationell aktör inom bygg- och anläggningssektorn. Billfinger Berger omsätter ca 6,2 miljarder

Läs mer

Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen

Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen Ingen IT-kris i Kista för byggbranschen IT-branschen må vara i kris, men för dem som bygger för IT-folket är det knappast lågkonjunktur. Åtminstone inte i Stockholm och framför allt inte i Kista. I Kista

Läs mer

Störningar i Stockholms vägtrafik 2011

Störningar i Stockholms vägtrafik 2011 Störningar i Stockholms vägtrafik 2011 Titel: Störningar i Stockholmstrafiken 2011 Publikation: 2012:132 Utgivningsdatum: 2012-05 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Tommy Jansson, Trafikverket Distributör:

Läs mer

Företagsområden i Stockholms stad

Företagsområden i Stockholms stad Företagsområden i Stockholms stad Innehåll Företagsområden i Stockholms stad Översiktskarta...2 Företagande i Stockholm...3 Kista Science City...4 Lunda...6 Vinsta...8 Bromsten...10 Lövsta... 12 Jämtlandsgatan...

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Årskrönika från Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årskrönika från Micasa Fastigheter i Stockholm AB Årskrönika från Micasa Fastigheter i Stockholm AB 100 fastigheter renoveras i Äldrelyftet Under en tioårsperiod rustar Micasa Fastigheter upp hundratalet fastigheter. Stockholms stad satsar 1,5 miljarder

Läs mer

EL-DRIVEN TRAFIK: SPÅRVAGN, HISSAR, FÄRJOR ÅNGSLUP, FÄRJA, TÅG BENSINDRIVEN TRAFIK: BIL, MC, LASTBIL, BUSS RÖDABERG, 1909

EL-DRIVEN TRAFIK: SPÅRVAGN, HISSAR, FÄRJOR ÅNGSLUP, FÄRJA, TÅG BENSINDRIVEN TRAFIK: BIL, MC, LASTBIL, BUSS RÖDABERG, 1909 FÄRGFABRIKEN HISTORIA Den infrastruktur vi har idag består av många lager som har byggts på och utvecklats ända sedan Stockholm anlades för drygt 800 år sen. Infrastrukturutvecklingen är nära sammanbunden

Läs mer

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca 38 000 personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor

Läs mer

Bilaga 4 till rapporten Pionjärbanor för spårbilar Ds nr 2009:48

Bilaga 4 till rapporten Pionjärbanor för spårbilar Ds nr 2009:48 1 Bilaga 4 till rapporten Pionjärbanor för spårbilar Ds nr 2009:48 Intresset för pionjärbanor och utveckling av spårbilssystem Den här bilagan innehåller en relativt detaljerad redovisning av intresset

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2014 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 STATISTIK OM STOCKHOLM BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2013 FÖRORD Sweco Eurofutures redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden åren 2013-2022. Prognosen

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Störningar i Stockholms vägtrafik 2012

Störningar i Stockholms vägtrafik 2012 Störningar i Stockholms vägtrafik 2012 Titel: Störningar i Stockholmstrafiken 2012 Publikation: 2013:097 Utgivningsdatum: 2013-05 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: David Kernell, Trafikverket Distributör:

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer