Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm. Sveriges största väg- och tunnelprojekt. E4 Förbifart Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm. Sveriges största väg- och tunnelprojekt. E4 Förbifart Stockholm"

Transkript

1 Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm Sveriges största väg- och tunnelprojekt E4 Förbifart Stockholm

2 närmsta två åren kommer vi De att handla upp bergtunnel- och anläggningsarbeten för totalt 20 miljarder kronor, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm. E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som binder ihop norra och södra Stockholm och skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Förbifart Stockholm är ett av de största vägprojekten genom tiderna i Trafikverket. Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och centrala Stockholm och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Vägen går långa sträckor i tunnel för att skona viktiga natur- och kulturvärden. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Däremellan ska leden ansluta mot det befintliga vägnätet på Lovön, vid Bergslagsplan i Vinsta och E18 i Hjulsta. Byggtiden är cirka tio år. När Förbifart Stockholm öppnar för trafik kommer den att vara en av de längsta tunnlarna i världen i stadsmiljö. Trafikverkets prognos för år 2035 visar att cirka fordon per dygn kan komma att trafikera Förbifart Stockholm. I anslutning till befintlig E4 vid Kungens kurva och i Häggvik kommer två större trafikplatser att byggas. 2

3 255 E 4 Läs mer om Förbifart Stockholm på: 273 Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm Upphandling i Förbifart Stockholm Entreprenaderna innefattar anläggandet av bergtunnlar, konstbyggnader, vägar och installationer. Storleken på entreprenaderna varierar mellan 500 och 3000 miljoner kronor. 267 Norrortsleden 2008 E Täby centrum 265 Entreprenadupphandling preliminär planering Entreprenaderna för Förbifart Stockholm kommer att handlas upp både som totalentreprenader och utförandeentreprenader. Barkarby Jakobsberg 262 Kista Sollentuna Häggvik 279 Norra länken Sex entreprenader för huvudtunnlarna 261 Essingeleden 1967 Centrala Stockholm Citybanan Sex trafikplatser uppdelade i flera entreprenader Installation av tekniska system Förberedande arbeten Förbifart Stockholm 2026 Kungens kurva Skärholmen 259 E Södra länken Aktuellt Arbetsplanen är fastställd och godkänd av regeringen. Projekteringen för Förbifart Stockholm pågår intensivt. De första entreprenaderna har skickats ut på förfrågan. I februari 2014 startade prekvalificeringsprocessen för två av de stora huvudentreprenaderna. E E Flemingsberg Tvärförbindelse Södertörn 259 Haninge centrum Många aktiviteter pågår i fält längs hela sträckan som förberedelser för det kommande bygget. Hösten 2013 inleddes arbetena med att förbereda de kommande byggarbetsplatserna genom att bland annat dra fram vatten, el, förstärka vägar och genomföra bullerskyddsåtgärder. Under våren 2015 tar upphandlingsprocessen fart och de första större entreprenaderna beräknas starta våren Förbifart Stockholm i korthet Längd: 21 km Längd huvudtunnel: 2x18 km Antal körfält: 3 i var riktning i separata tunnelrör Trafikplatser: 6 Motorvägsbro: m 2 Total bergvolym: 19 miljoner ton Byggtid: cirka 10 år Byggkostnad (2009 års prisnivå): 28 miljarder kronor 3

4 BERGTUNNLAR Bergtunnlar Bergtunnlarna I E4 Förbifart Stockholm ingår världens längsta tunnel i stadsmiljö, 16,5 km, mellan Kungens kurva och Hjulsta. Dessutom finns den kortare Akallatunneln på 1,8 km under Järvafältet. Förbifart Stockholm går från Kungens kurva och passerar Lovö i tunnel med anslutningar, två cirkulationsplatser och ramper, till Ekerövägen (väg 261) vid Edeby och Tillflykten. På delsträckan från Lovö till Lunda passerar leden Lambarfjärden, Grimsta och Vinsta i tunnel. En ny trafikplats Vinsta med två cirkulationsplatser på Bergslagsvägen byggs norr om Bergslagsplan. Från trafikplats Vinsta går Förbifart Stockholm i tunnel fram till Hjulsta där den går upp i ytläge och på bro över Mälarbanan, Bällstaån/Spångaån och E18 Enköpingsvägen. Från Hästa klack går leden åter ner i tunnel under Järvafältet, till ett läge mitt för Finlandsgatans anslutning till Akallalänken. Mer än bara en tunnel Förbifart Stockholm byggs med två parallella tunnelrör där trafiken går i en riktning i varje rör. Båda tunnelrören får tre körfält som vid trafikplatserna breddar ut till fyra körfält. I sina djupaste lägen kommer tunneln att ligga 60 m under Mälarens yta och närmare 100 m under markytan. När Förbifart Stockholm byggs kommer cirka 19 miljoner ton berg från bergtunnlarna transporteras och tas omhand på ett effektivt och miljöanpassat sätt. För att inte belasta vägnätet med alltför många tunga transporter kommer tre tillfälliga hamnar att anläggas där 50% av bergmassorna transporteras bort: en vid Sätra varv och två på Lovö, vid Malmviken och på norra Lovö. KORTA FAKTA BERGTUNNLAR: Antalet meter huvudtunnel: 2x18 km Totalt berg: 19 miljoner ton Antalet meter ramptunnlar: ca 14 km Antalet meter tvärtunnlar: ca 3,9 km Hamnar: 3 st Normalsektion huvudtunnel: 3 körfält 125 m 2 Normalsektion ramptunnel: 1 körfält 80 m 2 Arbetstunnlar: 6 st med total längd 2,7 km. Drivningsmetod: Borra och spräng Mellan arbetstunneln och den tillfälliga hamnen transporteras bergmassorna på bandtransportörer. Därifrån kommer bergmassorna att transporteras sjövägen till tillfälliga mottagningsplatser. Projektering Bygghandlingsprojekteringen sker i utökad samverkan med projekterande konsulter och har som mål att utveckla branschen, bland annat genom att sätta den färdiga ledens funktion, byggbarhet och slutkostnad i fokus. Tunneln dimensioneras med 120 års livslängd. Vi använder BIM, Building Information Models, i projekteringen. Styrd kärnborrning har utförts längs tunnellinjen vid Mälarens passager för att minska osäkerheterna kring bergets kvalitet. 4

5 Genomförande För bergarbetena planeras 6 st bergentreprenader för huvudtunnlarna. Till varje entreprenad hör en eller flera anslutningar via en arbetstunnel eller en anslutning via en av de permanenta påfartsramperna. För tre av entreprenaderna sker masstransporter via transportband och tillfälliga hamnar. Beroende på hur tidskritiska arbetena är handlas arbetstunnlarna upp som egna entreprenader. I bergentreprenaderna ingår även utrymningsvägar mellan de bägge huvudtunnlarna, mellan ramptunnlarna samt ramptunnlar vid de anslutande trafikplatserna. Driftsutrymmen och ventilationsanläggningar utförs med vertikala schakt om minst 60 m 2. Förbifart Stockholm går i huvudsak genom berg av god kvalitet. Berguttaget planeras ske med traditionell borra-och-spräng-teknik. Tätning mot inläckande grundvatten utförs med cementbaserad injektering, bergförstärkningen sker i huvudsak med sprutbetong och bult. Den förstärkta och tätade tunneln kläs sedan in. Vägbanan byggs i betong. Förbifart Stockholms genomförande präglas av stor hänsyn till miljö och närboende. Samtidigt är en effektiv framdrift med hög produktivitet avgörande för att klara tidplanen. Vår ambition är därför att i möjligaste mån arbeta med funktionella krav och villkor. Bergtunnlarna kommer att drivas på flera platser samtidigt i sex stora huvudentreprenader från sju arbetstunnlar och tre tillfälliga hamnanläggningar. Tidplan Hösten 2014 påbörjades arbeten såsom förstärkningsarbeten, etablering av arbetsplatser och bullerskyddsåtgärder. Våren 2015 beräknas arbetstunnlar och tillfällig hamnanläggning i Sätra/Skärholmen börja byggas. Den första stora bergentreprenaden beräknas starta i slutet av Alla sex stora bergentreprenader är igång Preliminär planering av entreprenadindelning och produktion för bergtunnelarbetena: FS9 - Huvudtunnel Skärholmen Produktion startar i början av 2017, klar FSE Arbetstunnlar (Skärholmen & Sätra) och tillfällig hamn, Skärholmen Produktion startar i början av 2015, klar Tilldelad. FSE Huvudtunnel, arbetstunnel och tillfällig hamn, Norra Lovö Produktion startar i början av 2016, klar FSE Huvudtunnel, arbetstunnel och tillfällig hamn, Södra Lovö Produktion startar i början av 2016, klar FSE Huvudtunnel, Johannelund Produktion startar hösten 2015, klar Pågående prekvalificeringsprocess. FSE Huvudtunnel och arbetstunnel, Lunda Produktion startar i slutet av 2016, klar BERGTUNNLAR FSE Arbetstunnel, Akalla Produktion startar i slutet av 2015, klar FSE Huvudtunnel, Akalla Produktion startar sommaren 2017, klar Kontakta oss: Projektledare: Lasse Wilson (södra delarna) Telefon: Roland Ekenberg (Lovön) Telefon: Niklas Lindkvist (norra delarna) Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon: Delprojektledare Projektering: Nils Outters Telefon: Beatrice Lindström Telefon:

6 Trafikplats Kungens kurva trafikplats kungens kurva Trafikplats Kungens kurva sedd från söder. Befintlig trafikplats Kungens kurva byggs om och får direktramper in mot Stockholm. Trafikplatserna Lindvreten södra och Lindvreten norra består av överliggande cirkulationsplatser. Kungens kurva Från Vårby backe i söder till Bredängs trafikplats i norr, en sträcka på cirka fem kilometer, byggs de södra på- och avfarterna till Förbifart Stockholm. På sträckan kommer också att finnas tre trafikplatser; två redan befintliga (Lindvreten södra och Kungens Kurva) samt en ny trafikplats (Lindvreten norra). Grundförhållandena i området är komplicerade med stora lerdjup och varierande bergförhållanden. Över fordon per dygn kommer att passera tätt inpå Förbifart Stockholms arbetsplatser som bland annat kommer att ligga mitt i dagens E4:a. Under många skeden kommer därför trafiken att gå på provisoriska lösningar. I området finns också Skandinaviens största handelsområde med Kungens Kurva på ena sidan och Skärholmens centrum på andra sidan, tillsammans med över 30 miljoner besökare per år. Totalt kommer området att vara påverkat av bygget av Förbifart Stockholm under cirka tio år. Kontakta oss: Projektledare: Anders Liwendahl Telefon: Biträdande projektledare Per Lunde Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon:

7 Genomförande Preliminär planering av entreprenadindelning för Trafikplats Kungens kurva: FSE 101: Vägar och broar Vårby backe ligger längst söderut. I den ingår vägbreddning, den befintliga gång- och cykelbron rivs och en ny gång- och cykelbro byggs. Den befintliga bron över E 4 i trafikplats Lindvreten byggs om till en överliggande cirkulationsplats. Vägsträckan är cirka 1,5 km. Byggtid är cirka 3 år. Preliminär planering av entreprenadindelning för Trafikplats Kungens kurva: FSE Vägar och broar Vårby Backe FSE Betongtunnel Kungens kurva FSE Gång- och cykelbro Kungens kurva FSE Betongtunnlar Skärholmen Preliminär tidplan: projektering och produktion startar i början av 2018, klar Preliminära mängder FSE 101: Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Betong m 3 Jordförstärkning m 2 FSE 105: Betongtunnel Kungens kurva är den största entreprenaden och innehåller på- och avfarterna till Förbifart Stockholm söderifrån. Innehåller också en ny överliggande cirkulationsplats, ett betongtråg, en betongtunnel, 20 meter bergtunnel, en frånluftsanläggning samt ett gångstråk mellan Skärholmen och Kungens Kurva i höjd med IKEA. Vägsträckan är cirka 1,5 km. Byggtid är cirka 6 år. FSE 117: Gång- och cykelbro Kungens kurva byggs över E4/ E20 i höjd med Heron city. Bron kommer bland annat att innehålla fjärrvärmeledningar. Den är cirka åtta meter bred, 150 meter lång och ansluter till Skärholmsvägen samt till Månskärsvägen bakom Heron city. Byggtid drygt 1,5 år. Preliminär tidplan: projektering och produktion startar våren 2015, klar i början av FSE 215: Betongtunnlar Skärholmen är den nordligaste entreprenaden i Kungens kurva. Den nordligaste entreprenaden. Innehåller på- och avfarterna till Förbifart Stockholm norrifrån. Entreprenaden innehåller breddning av befintlig väg, två betongtråg, två betongtunnlar (en på varje sidan om E20) och 2x20 meter bergtunnel. På grund av markförhållanden innehåller entreprenaden också en stor del markförstärkningsarbeten. Vägsträckan är cirka 2 kilometer. Byggtiden är cirka 5 år. trafikplats kungens kurva Preliminär tidplan: projektering och produktion startar sommaren 2015, klar Preliminär tidplan: projektering och produktion startar i slutet av 2016, klar Preliminära mängder FSE 105: Preliminära mängder FSE 215: Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Betong m 3 Jordförstärkning m 2 Betongtunnel inkl. tråg m Bergtunnel 20 m Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Betong m 3 Jordförstärkning m 2 7

8 Norrviken Stora viby E4 Berghem Häggvik Slarpän Skälby 262 Knista Grönvreten Sollentuna Trafikplatserna Lovö, Vinsta och Hjulsta Hansta Tureberg Jakobsberg Sjöberg Edsviken Edsviken Sätra Äng Skogsvik Viksjö trafikplats Lovö, vinsta och hjulsta I anslutning till befintlig E4 vid Kungens kurva och i Häggvik kommer två större trafikplatser att byggas. Däremellan ska Förbifart Stockholm ansluta mot det befintliga vägnätet på Lovön, vid Bergslagsplan i Vinsta och E18 i Hjulsta. Akalla Stora lund Järfälla Helenelund N Husby Veddesta Kista Järvafältet Kista Kymlinge Barkarby Edsviken Tensta 279 Lunda Rinkeby Skälby Solhem Bromsten De tre trafikplatserna, Lovö, Vinsta och Hjulsta ingår alla i samma delprojekt av Förbifart Stockholm, men skiljer sig i karaktär. På Lovö byggs i nästintill orörd naturmark, i Vinsta byggs det i stadsmiljö med många närboende. I Hjulsta är trafikplatsen ett storskaligt infrastrukturprojekt. Här går leden på bro över Mälarbanan och E18 och i betongtunnel under Järvafältet. Järva Ursvik Kälvesta Hässelby villastad Ör Nälsta Rissne Sundbyberg Vinsta Hallonbergen Duvbo Vällingby Hässelby gård Storskogen Flysta Sundby Hässelby Strand Mariehäll Råcksta E Råsunda Bällsta Eneby Centrala Sundbyberg Hagalund Lilla alby Grimsta Beckomberga Bromma kyrka Bromma flygplats Riksby Blackeberg Lambarfjärden Södra Ängby 275 Ulvsundasjön Ulvsunda Åkeshov Lovö Sta Kristineberg Stora Mossen Alvik Abrahamsberg Nockeby Drottningholm Traneberg Åkeslund Nockebyhov Kommande bygghandlingsprojektering Solna Huvudsta Ulvsunda Industriområde Norra ängby Olovslund Fredhäll Ålsten Höglandet Marieberg Äppelviken Lilla Essingen Stora Essingen Långh Mälaren 261 Ekeby Fridhem Kli P Ekbacken Silverdal Hjulsta Lövstafjärden Bygghandlingsprojekteringen för trafikplatserna Lovö och Vinsta kommer att ske i utökad samverkan med projekterande konsulter och har som mål att utveckla branschen, bland annat genom att sätta den färdiga Förbifart Stockholms funktion, byggbarhet och slutkostnad i fokus. Danderyd Reim Ho Smedslätten Mörbyfjärden Gröndal Aspudden Liljeholmen Stensborg Tappström Asknäs Ekerö Fiskarfjärden Fruängen Solberga Långbro Smista Skärholmen Förfrågan på samverkansentreprenad skickas ut i sluten av 2015 för trafikplats Lovö. Projektering och produktion startar våren/sommaren Segeltorp Skomakartorp Vårbyfjärden Kyrkfjärden Herrängen Jakobslund Vårberg Jungfrusund Preliminär planering av entreprenadindelning Kungens Kurva Vårby gård Rödstensfjärden FSE501 - Tpl Hjulsta södra FSE502 - Tpl Hjulsta norra Draget Trafikplats Vinsta planeras att handlas upp somhallunda maren Projektering och produktion startar sommaren Haga R Segerminne Skogsäng Stensä Fittja Glömsta Masmo Hammersta Eriksberg Alby gård Albysjön 259 Källbrink Vistaberg Fullersta gård Projekteringen för trafikplats Hjulsta är i full gång. Byggstart för de första kontrakten för Hjulsta planeras för södra delen (FSE 501) i början av 2017 och för norra delen (FSE 502) sommaren Delprojektledare Projektering: Astrid Rahlén Telefon: Ove Malmberg Telefon: Hagsätra Snättringe Kontakta oss: Projektledare: Pia Andersson Telefon: Utsälje Norsborg FSE401 - Tpl Vinsta 271 Kråkvik E4 Kårsby Älvsjö Långsjö Kolartorp Huddinge Vårby Nedre hallunda FSE309 - Tpl Lovö, inklusive Lindö tunnel Västberga Sätra Tidplan Träkvista för Trafikplatserna Lovö, Vinsta och Hjulsta: HägerstensÅsen Förbifart Stockholms sträckning vid de tre trafikplatserna E4 Lovö, Vinsta och Hjulsta Brygga Vi använder BIM, Building Information Models, i projekteringen. MälarHöjden Västertorp Ekendal Närlunda Hägersten Bredäng Kungshatt Lindö Långtarmen Älvnäs MidsommarKransen Malmvikssjön Karl Wallroth Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon: Fridhem Stuvsta Stuvsta gård

9 Trafikplats Lovö Lovö Förbifart Stockholm passerar Lovö i tunnel med anslutningar, två cirkulationsplatser och ramper, till Ekerövägen (väg 261) vid Edeby och Tillflykten. Trafikplats Lovö består av två cirkulationsplatser vid Ekerövägen. Från cirkulationsplatserna går ramper både norr- och söderut. Ramptunnlarna ligger nordväst om Ekerövägen för att få tillräcklig bergtäckning. Ekerövägen breddas från tre körfält till fyra mellan cirkulationsplatserna. På sträckan mot Tappström kompletteras Lindötunneln med ytterligare ett tunnelrör. Söder om cirkulationsplatsen vid Edeby byggs en hållplats för bussar som trafikerar Förbifart Stockholm och bussar som trafikerar Ekerövägen. I anslutning till hållplatsen anläggs också en gång- och cykelpassage under Ekerövägen. Två befintliga passager under vägen breddas för att följa den nya vägen. Kommande projektering Bygghandlingsprojekteringen för trafikplats Lovö kommer att handlas upp som samverkansentreprenad. Projekteringen omfattar de ytförlagda delarna av trafikplatsen. Trafikplatserna vid Edeby och Tillflykten på Lovö sedda från norr. Genomförande Lovön har ett unikt natur- och kulturlandskap som kräver stor hänsyn, speciellt under byggskedet. Det blir viktigt att samverka med olika aktiva parter i området för att minimera störningarna på omgivningen samt underlätta för Ekerötrafiken som passerar området. KORTA FAKTA LOVÖ: Antalet meter (2+2 körfält) ny/ombyggd väg: ca 3,9 km Av det är totalt antal meter väg - 4x20 m bergtunnel med inslagsvalv - bergtunnel: ca 175 m - på bro: 3 st GC-passage under väg 261, Ekerövägen Antal meter kalkcementpelare: ca m Antal meter ny/ombyggd GC-väg: ca 2,6 km GC-broar: 1 st Diverse omläggningar av VA-ledningar och kablar trafikplats Lovö 9

10 Trafikplats Vinsta trafikplats vinsta På delsträckan från Lovö till Vinsta passerar leden Lambarfjärden, Grimsta och Vinsta i tunnel. Norr om Bergslagsplan i Vinsta byggs en ny trafikplats med två cirkulationsplatser på Bergslagsvägen med på- och avfartsramper för norr- och södergående trafik. Cirkulationsplatserna binds samman av Bergslagsvägen som breddas på en sträcka av cirka 500 meter mellan cirkulationsplatserna och kommer även att rymma ett kollektivtrafikkörfält. Gång- och cykelvägnätet kring de två cirkulationsplatserna byggs om och en helt ny gångväg anläggs till tunnelbanestationen. Hållplatser för omstigning mellan bussar som trafikerar Förbifart Stockholm och bussar som trafikerar Bergslagsvägen planeras mellan cirkulationsplatserna. Vid hållplatserna finns också en gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen. Dessutom anläggs två nya broar för gång- och cykeltrafik över Bergslagsvägen och söder om Skattegårdsvägen. Trafikplats Vinsta sett från ny trafikplats vid Skattegårdsvägen mot Johannelund och Berslagsplan. Kommande projektering Projekteringen kommer att utföras inom en samverkansentreprenad där beställaren har stort inflytande i projekteringen. Projekteringen omfattar de ytförlagda delarna av trafikplatsen, dvs. två cirkulationsplatser, ombyggnad av Bergslagsvägen, två nya gångoch cykelbroar, ombyggnad av gång- och cykelvägar samt bullerskyddsåtgärder och tillfällig väg. Genomförande Vinsta är ett område med många boende som kommer att påverkas under en lång byggtid. Därför prioriteras att tidigt starta med bullerskyddsåtgärder. Även ledningsomläggningar sker i ett tidigt skede. Under många år kommer bergmassor från bergentreprenaderna att tas ut via trafikplatsens ramper, vilket kräver samordning inom arbetsområdet. För ombyggnaden av Bergslagsvägen krävs att en tillfällig väg byggs. KORTA FAKTA VINSTA: 10 Antalet meter ny/ombyggd väg: ca 1,5 km - på bro: 1 st gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen Antal meter ny/ombyggd GC-väg: ca 2 km GC-broar: 2 st Antal meter kalkcementpelare: ca m Spont för betongtråg Därtill diverse omläggningar av VA-ledningar och kanalisation samt bullerskyddsåtgärder.

11 Trafikplats Hjulsta Från trafikplats Vinsta går Förbifart Stockholm i tunnel fram till Lunda där den går upp i ytläge och på bro över Mälarbanan, Bällstaån/Spångaån och E18 Enköpingsvägen. I trafikplats Hjulsta möts de två stora europavägarna E4 Förbifart Stockholm och E18 Enköpingsvägen. Från passagen över trafikplats Hjulsta går Förbifart Stockholm på bro till höjden i norr, Hjulsta storhage. Höjdpartiet passeras i skärning och vägen fortsätter sedan på en bro över gång- och cykelvägen i den norra kanten av höjdpartiet. Därefter går vägen i skärning mot påslaget av betongtunneln vid södra kanten av Hästa klack. Projektering Bygghandlingsprojekteringen för trafikplats Hjulsta pågår, projekterande konsult är Tyréns. Konsultuppdraget omfattar upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenader som beskriver betongtunnlar, broar, väg inklusive ramper och tillfällig omläggning av Akallalänken. Genomförande Trafikplats Hjulsta är ett område där många kringliggande projekt pågår och kommer att pågå samtidigt som bygget av Förbifart Stockholm. Till exempel pågår ombyggnaden av E18 där den nya cirkulationsplatsen vid Hjulsta nu är klar. Arbetena kommer att ställa höga krav på säker arbetsmiljö, inte minst med hänsyn till den höga trafikbelastningen i området. Det finns dock inga planer på att bergmassor från tunneldrivningen ska tas ut via trafikplatsen i Hjulsta. Det kommer att bli aktuellt med grundförstärkning med kalkcementpelare och schakter inom spont. trafikplats hjulsta Trafikplats Hjulsta sedd från E18 söderut vid Hjulsta. KORTA FAKTA HJULSTA: Antalet meter (3+3 körfält) ny/ombyggd väg: ca 1,8 km Av det är totalt antal meter väg - i betongtunnel: ca 550 m - i betongtråg: ca 150 m - på bro: ca 700 m Antal meter kalkcementpelare: ca m Antal meter ny/ombyggd GC-väg: ca 500 m Antalet meter ny/ombyggd väg för ramper och lokalväg med 1 till 2 st körfält: ca 2,5 km Därav totalt antal meter väg - på bro: ca 550 m Därtill diverse omläggningar av VA-ledningar och kablar samt bullerskyddsåtgärder. Pålning och Spont 11

12 Trafikplats Akalla och trafikplats Häggvik trafikplatserna Akalla och Häggvik Akalla Häggvik Från Hästa klack går Förbifart Stockholm i tunnel 1,8 km till ett läge mitt för Finlandsgatans anslutning till Akallalänken. Därefter går den nedsänkt i ett tråg till trafikplats Akalla som ligger där Akallalänken möter Hanstavägen, som blir huvudgata mot Kista. Trafikplats Häggvik blir en komplex trafikplats där Förbifart Stockholm ansluter till nuvarande E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Förbifart Stockholm kommer att utgöra huvudvägen genom trafikplatsen. Genom Förbifart Stockholm får alla på norra Järva en snabb och smidig förbindelse med de södra länsdelarna. Förbifart Stockholm går i ett djupt tråg norr om Akalla. Därefter fortsätter den norrut under trafikplats Akalla mot Häggvik. Trafikplats Akalla ansluter mot Hanstaleden. Trafikplats Häggvik blir en stor och komplicerad trafikplats där Förbifart Stockholm ska anslutas både till nuvarande E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Ändå går det att bygga och driva trafikplatsen utan att göra nämnvärda intrång på Hanstareservatet eller Fyndetskogen. 12

13 Projektering Bygghandlingsprojekteringen sker i utökad samverkan med projekterande konsulter, ÅF/URS, och har som mål att utveckla branschen, bland annat genom att sätta den färdiga förbifartens funktion, byggbarhet och slutkostnad i fokus. Vi använder BIM, Building Information Models, i projekteringen. TOTALT I AKALLA OCH HÄGGVIK Större konstruktionsdelar: 2,5 km ny motorväg 6 st betongbroar om total längd 500 m, längsta bro 230 m Genomförandet Trafikplatserna Akalla och Häggvik planeras preliminärt att bli varsin stor totalentreprenad, FSE61 i Akalla och FSE62 i Häggvik. Dessutom tillkommer cirka fyra förberedande entreprenader. Entreprenad FSE61 Trafikplats Akalla Förbifart Stockholm ansluter från bergtunneln under Järvafältet mot Akalla med en kortare betongtunnel samt ett tråg. Tunnel och tråg byggs i ett område med stora lerdjup där leran dessutom är lös. Vid Akalla byggs en planskild trafikplats i form av en elliptisk cirkulationsplats ovan Förbifart Stockholm. Cirkulationsplatsen samt dess ramper byggs troligen på påldäck. Arbetena för tunnel och tråg utförs i en djup spont, cirka 450 meter lång, med omfattande krav på täthet och förankring. Fortsättningen mot Häggvik förläggs i ett djupt bergsschakt längs med Hanstareservatet. 3 st betongtunnlar om total längd 550 m, 1 st betongtråg om 300 m Stödmurar om total längd m, Påldäck om m 2 Entreprenad FSE62 Trafikplats Häggvik I Häggvik ansluts den nya motorvägen mot befintlig E4 och i anslutningen ingår nya broar och utbyggnad av befintliga broar, betongtunnlar och stödmurar. I det mest intensiva tvärsnittet kommer 20-talet körfält att samsas. Arbetena kommer att utföras i en mycket besvärlig trafikmiljö där framkomligheten för trafiken hela tiden skall upprätthållas. Ett vardagsmedeldygn passerar här drygt fordon. trafikplatserna Akalla och Häggvik Preliminär tidplan FSE61: produktion startar våren 2016, klar Preliminära mängder FSE61 Akalla: Hårdgjord yta m 2 Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Spont m 2 Betong m 3 Preliminär tidplan FSE62: produktion startar våren 2016, klar Preliminära mängder FSE62 Häggvik: Hårdgjord yta m 2 Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Spont m 2 Betong m 3 Kontakta oss: Projektledare: Alexandra Stassais Söderblom Telefon: Delprojektledare produktion Akalla: Stefan Wennerström Telefon: Delprojektledare produktion Häggvik: Fredrik Övermo Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon:

14 14 Anteckningar:

15 15

16 265 Stora entreprenader i Förbifart Stockholm Översiktskarta med preliminära produktionstider E4 FSE62 Trafikplats Häggvik Våren Yta för en liten undertext FSE607 Arbetstunnel Akalla Slutet av Edsviken FSE61 Trafikplats Akalla Våren FSE502 Trafikplats Hjulsta norra Sommaren Stora Värtan FSE613 Bergtunnlar Akalla Sommaren FSE410 Bergtunnlar Lunda Slutet av Tunnelläge Ytläge FSE501 Trafikplats Hjulsta södra Början av FSE403 Bergtunnlar Johannelund Hösten Edsviken Tillfällig hamn 279 Korta fakta om Förbifart Stockholm Lövstafjärden Längd: 21 km Varav i tunnel: 18 km Antal körfält: 3 i vardera riktning Antal trafikplatser: 6 Hastighet: km/h Lilla Värtan Restid: ca 15 minuter Byggtid: ca 10 år Brunnsviken Byggkostnad: knappt 28 miljarder kr (2009 års prisnivå) E4 Läs mer på FSE401 Trafikplats Vinsta Början av Installation av tekniska system FSE302 Bergtunnlar Norra Lovö Början av Installationsarbeten kommer att pågå längs hela sträckan mellan Yta för bild FSE308 Bergtunnlar Södra Lovö Början av Lilla Värtan Entreprenader FSE901 Tele-, styr- och övervakningssystem Ulvsundasjön FSE902 Elförsörjning, belysning och VVS FSE903 Tunnelventilation FSE904 Trafiksystem FSE905 VA och fast släcksystem Lambarfjärden FSE309 Trafikplats Lovö Våren Riddarfjärden Mälaren Saltsjön Mörbyfjärden Broschyrnamns exempel FSE210 Arbetstunnel Skärholmen Början av Malmvikssjön Årstaviken 75 Långtarmen FSE215 Betongtunnlar Skärholmen Slutet av FSE101 Vägar broar Vårby backe Början av Vårbyfjärden Kyrkfjärden Denna yta för rubrik vid behov E4 FiskarfjärdenSkärholmen FSE209 Bergtunnlar Början av FSE105 Betongtunnel Kungens kurva Sommaren Rödstensfjärden E4 E4FS 2014:0044 ver 2.0, ref. till E4FS 2012:0073 vers. 6.0 Läs mer om Förbifart Stockholm på vår webbplats: Albysjön 259 Trafikverket, Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: , Texttelefon: TRAFIKVERKET. beställningsnummer: oktober PRODUKTION: trafikverket. TRYCKERI: ineko. foto: Mikael Ullén; KENNETH HELLMAN; Mostphotos; Shutterstock. Illustration: tomas öhrling. fotomontage: Tyréns 262 Drevviken 229

av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm

av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm d d y k s h c o n a k r e v å P av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm och grundvattnet Förbifart Stockholm är en ny sträcka för E4 väster om Stockholm. Den ska binda samman de norra

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska 1 Detta är Förbifart Stockholm Den nya vägen Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

Förbifart Stockholm. NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation. Reykjavik september Kjell Windelhed Bergsingenjör

Förbifart Stockholm. NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation. Reykjavik september Kjell Windelhed Bergsingenjör Förbifart Stockholm NVF Seminarie Effektiv tunneldrivning och dokumentation Reykjavik 12 13 september 2011 Kjell Windelhed Bergsingenjör Ett sårbart trafiksystem 2 2011-09-15 Regional Utvecklingsplan,

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 29 juni 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas Karlsson

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 19 oktober 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 17 september 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn E4 E20 STOCKHOLM Vårby ön BOTKYRKA Glömsta Huddinge Solgård Tullinge Visättra HUDDINGE Länna Orlången Vidja kvarn 73 Kvarnsjön Hacksjön industriområde Lissmasjön Lissma Handen Rudan Ådran Tvärförbindelse

Läs mer

1 (6) Tandvårdsenheten

1 (6) Tandvårdsenheten 1 (6) Tandvårdsenheten Kommun/statsdel, närområde och vårdbehovsområde Stockholm/Stadsdel Närområdesnamn Vårdbehovsområde Enskede - Årsta - Vantör Enskede 1 Enskede - Årsta - Vantör Årsta 1 Enskede - Årsta

Läs mer

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén,

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, 08-508 270 54 Skärholmen Bredäng Maria Jansson 08-508 265 16 Louise B Sätra Skärholmen Vårberg Hägersten- Gröndal Karl Gylje 08-508

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Förbifart Stockholm Fokusgruppmöte

Förbifart Stockholm Fokusgruppmöte Förbifart Stockholm Fokusgruppmöte 2012-06-12 Fokusgrupp - Agenda Nuläget i projektet Johan Brantmark, projektchef Så startar bygget Roland Ekenberg, projektledare Tunnel Nytt från delprojekt: Akalla/Häggvik

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Med nya tunnelbanan Mot framtiden

Med nya tunnelbanan Mot framtiden Med nya tunnelbanan mot framtiden STOCKHOLMS TUNNELBANA år 2025 Barkarby station Barkarbystaden Hjulsta Akalla Mörby centrum Ropsten Tensta Rinkeby Husby Kista Arenastaden Danderyds sjukhus Bergshamra

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som planeras för

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

Hantering av miljön i byggskedet. NVF-seminarium Tomas Holmström Funktionsledare Miljö Förbifart Stockholm. TMALL 0141 Presentation v 1.

Hantering av miljön i byggskedet. NVF-seminarium Tomas Holmström Funktionsledare Miljö Förbifart Stockholm. TMALL 0141 Presentation v 1. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Hantering av miljön i byggskedet NVF-seminarium 2015-09-14 Tomas Holmström Funktionsledare Miljö Förbifart Stockholm Hantering av miljön i byggskedet Kontrollprogram Miljö

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 rev 2012-11-05 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som

Läs mer

Vi bygger ut Blå linje till söderort

Vi bygger ut Blå linje till söderort Vi bygger ut Blå linje till söderort Välkommen till samråd om förlängning av tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgården till och söderort. Tyck till om uppgångar och sträckningar. Foto: Solveig Edlund

Läs mer

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016 Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 216 1 Variation i byggande över tiden och i olika miljöer Byggtakt Kommersiella förutsättningar 2 Antal bostäder

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Arbetsplan PM Ovanjordsanläggningar. Ansluter till: Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Utställelsehandling

Arbetsplan PM Ovanjordsanläggningar. Ansluter till: Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Utställelsehandling PUBLIKATION 2009:xxx E4 Förbifart Stockholm Arbetsplan PM Ovanjordsanläggningar. Ansluter till: Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan, PM Ovanjordsanläggningar

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm PM Revidering efter utställelse RETSPLN 2012-05-14 0U141001.doc Granskare Godkänd av Ort Datum Stockholm 2012-05-14 Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer

Läs mer

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

Riksintresseprecisering för Hjulsta trafikplats E 4 Förbifart Stockholm/E 18. Inom Stockholms stad, Stockholms län

Riksintresseprecisering för Hjulsta trafikplats E 4 Förbifart Stockholm/E 18. Inom Stockholms stad, Stockholms län Riksintresseprecisering för Hjulsta trafikplats E 4 Förbifart Stockholm/E 18 Inom Stockholms stad, Stockholms län Titel: Riksintresseprecisering för Hjulsta trafikplats E4 Förbifart Stockholm/E18 Publikationsnummer:

Läs mer

Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22

Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22 1 Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22 2 2015-05-22 Norra länken Stockholms län i korthet Stockholmsregionen växer. Idag bor det cirka 2 miljoner människor i området, och

Läs mer

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Mälarbanan delen Tomteboda-Kallhäll. järnvägen byggs ut för tätare och snabbare förbindelser för fler resenärer

Mälarbanan delen Tomteboda-Kallhäll. järnvägen byggs ut för tätare och snabbare förbindelser för fler resenärer Kallhäll Barkarby Ulriksdal Sundbyberg Tomteboda Mälarbanan delen Tomteboda-Kallhäll järnvägen byggs ut för tätare och snabbare förbindelser för fler resenärer Information om Banverkets två förslag till

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall

Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall Medarbetarna använder Medarbetarna använder elektroniska system för elektroniska system för att information och öka patienternas

Läs mer

Förbifart Stockholm projektet går vidare

Förbifart Stockholm projektet går vidare Förbifart Stockholm projektet går vidare 1 Innehåll Förbifart Stockholm för en region i tillväxt 3 Vad är Förbifart Stockholm 4 Bakgrund till projektet nord-sydliga förbindelser 6 Olika alternativ är utredda

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm Bilaga 2 till Beskrivning Kommunala planer som berörs ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING 2011-05-05 0T070001.doc Granskare Godkänd av Ort Datum P Marcusson Hans Ek Stockholm

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer,

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm. Gör din vardag enklare

Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm. Gör din vardag enklare Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 2 2013-04-11 Trafikverket Verksamhetsidé, uppdrag och vision Vi är samhällsutvecklare som varje

Läs mer

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05 E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare ODR Total E4 Förbifart Stockholm Gör din vardag enklare så ger Förbifart Stockholm både valfrihet och tillväxt (sid 4) En trygg resa tunnellösningen som skonar miljö och människor (sid 10 11) Åk buss i

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg, Stockholm kommun 0102 0180176 Kungsgatan, Stockholm kommun 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen, Stockholm kommun 0180182 Butikscity, Stockholm

Läs mer

Prognos 08 delområden. Detta betyder att folkmängden 2007-12-31 2017-12-31 i...

Prognos 08 delområden. Detta betyder att folkmängden 2007-12-31 2017-12-31 i... STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BEFOLKNING Prognos 08 delområden S 2008:10 Stefan Ström 2008-07-01 Tel: 508 35 051 Denna rapport redovisas prognoser för Stockholms befolkning för åren 2007-2017.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur påverkas vi i Västerort?

Förbifart Stockholm. Hur påverkas vi i Västerort? Förbifart Stockholm Hur påverkas vi i Västerort? Göran Bernefors Ledamot i Arbetsgrupp Förbifart Stockholm Ledamot i Vinsta Villaägare Förening http://vinsta.abc.villaagarforening.se Med tunnel under

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm Bilaga 1 till Beskrivning Skadeförebyggande er som genomförs ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING 2011-05-05 0T07A111.doc Granskare Godkänd av Ort Datum Marianne Klint Anders

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden.

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg 0102 0180176 Kungsgatan 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen 0180182 Butikscity 0180183 Hötorget, höghusen 0103 0180174 Engelbrektsplan, Olof

Läs mer

Norra Djurgården. Hjorthagen, Albano. Gärdet. Askrikegatan. Hagastaden. Södra Djurgården. Djurgårdsstaden. Norrtull. Norra Vasastaden.

Norra Djurgården. Hjorthagen, Albano. Gärdet. Askrikegatan. Hagastaden. Södra Djurgården. Djurgårdsstaden. Norrtull. Norra Vasastaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Norra Djurgårdsstaden (inkl Värtahamnen och Frihamnen) 0180143 Hagastaden

Läs mer

Godkända äldremottagningar Stockholms läns landsting Datum:

Godkända äldremottagningar Stockholms läns landsting Datum: Godkända äldremottagningar Stockholms läns landsting Datum: 2017-03-13 Mottagningens namn Alby vårdcentral Fittja vårdcentral Hallunda vårdcentral Storvretens vårdcentral Tullinge vårdcentral Tumba vårdcentral

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgrupp nr

Förbifart Stockholm. Fokusgrupp nr Förbifart Stockholm Fokusgrupp nr 4 2011-12-07 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1 MTR Nordic Peter Viinapuu VD MTR Nordic Stockholm, Januari 2016 2016-01-28 Sid 1 MTRs vision mer än bara en tågoperatör Vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

Förbifart Stockholm. Digitaliserat storprojekt. Jesper Niland Teknikchef. Cementadagen

Förbifart Stockholm. Digitaliserat storprojekt. Jesper Niland Teknikchef. Cementadagen Förbifart Stockholm Digitaliserat storprojekt Jesper Niland Teknikchef Cementadagen 2017-02-02 Innehåll Övergripande projektinformation Bergtunnlar Trafikplatser och betongtunnlar Tunnelsäkerhet Digitalisering

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Fokusgrupp 2013-11-13 Johan Brantmark Lena Bergmark Gör din vardag enklare Ola Landin Roland Ekenberg Alexandra Stassais-Söderblom Louise Melander Program 18.00-19.00 Välkomna! Inledning,

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 1 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 1 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 1 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM 2 FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN Stockholm är en av Europas snabbast växande

Läs mer

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar För att minska halterna av partiklar i luften sänker Trafikverket hastigheten på vissa delar av E4 och E18 i Stockholms län från och med den 1 november.

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid 11 januari 8 februari 2010 Öppet hus 26, 27 och 28 januari 2010

Läs mer

Samråd om Förbifart Stockholm. Utdrag från samrådsunderlag om arbetsplanen hösten 2009

Samråd om Förbifart Stockholm. Utdrag från samrådsunderlag om arbetsplanen hösten 2009 Samråd om Förbifart Stockholm Utdrag från samrådsunderlag om arbetsplanen hösten 2009 Titel: Samråd om Förbifart Stockholm utdrag från samrådsunderlag om arbetsplanen, hösten 2009. Utgivningsdatum: 2009

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Promemoria 2009-09-03. Miljödepartementet. Förbifart Stockholm

Promemoria 2009-09-03. Miljödepartementet. Förbifart Stockholm Promemoria 2009-09-03 Miljödepartementet Förbifart Stockholm Sammanfattning Regeringen har beslutat att tillåta att en motorväg byggs enligt Vägverkets förslag Förbifart Stockholm. Motorvägen får byggas

Läs mer

Västlänken vad är det?

Västlänken vad är det? VÄSTLÄNKEN Station Centralen Västlänken vad är det? Station Haga Station Korsvägen Vänersborg En åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav sex kilometer i tunnel, som ska ge Göteborg en genomgående

Läs mer

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan rgs- gsbe en oväg Häls in Flemn lede Södertörnsleden VÄGFÖRSLAG 3 Flemingsberg stn Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan Flemingsbergsleden PLAN +40 +40 +30 +30 +20 +20 +10 +10 5/500 6/000 6/500 7/000 7/500 PROFIL

Läs mer

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Tomteboda Solna E18 Spårområde Hagalund Kallhäll Jakobsberg Frösunda Kista Barkarby Spånga E4 Solna Sundbyberg

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

Knytkalas modellen för testbäddar!!

Knytkalas modellen för testbäddar!! Knytkalas modellen för testbäddar!! Hur fungerar expriment & forskningsmiljö egentligen. Historik runt testbäddar Telias förslag & erbjudande Telia Stigmatismen.. och vad händer sen? saturation disruptive

Läs mer

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed Konferensöppning Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010 Kjell Windelhed Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Vi ansvarar

Läs mer

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort beskrivning av planläggning och prövning Här hittar du information om hur projektet kommer att planläggas och prövas, när du kan påverka samt

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Stockholmsbågen - från vision till verklighet

Stockholmsbågen - från vision till verklighet #stockholmsbågen Stockholmsbågen - från vision till verklighet Seminarium #4 27 mars 2015 Intern information Intern information Restid idag (inkl. 1-4 byten) Restid i Bågen (0 byten) Tidsskillnad Haninge

Läs mer

I ärendet föreslagna resultatenheter, antal anställda o

I ärendet föreslagna resultatenheter, antal anställda o Produktionsstyrelsens stab Jonas Almgren, Controller I ärendet föreslagna resultatenheter, antal anställda o Förändringar kan komma att ske under införander. Antal enheter per vårdgren och PO Vårdgren

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R N AT I V Korridorernas namn och indelning Delen Jakobsberg Kallhäll Jakobsberg Kista Vattmyran Barkarby Spånga Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Beskrivningen omfattar sträckan från strax

Läs mer

Vårdcentral (ctrl+f för att söka

Vårdcentral (ctrl+f för att söka Ägare/Drivs av (ctrl+f för att söka ) Vårdcentral (ctrl+f för att söka ) Grundstenen 118578 Nacka Närsjukhus Proxima landsting/boo landsting/ektorps landsting/fisksätra landsting/forums Familjeläkarna

Läs mer

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen.

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, drygt 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Tre nya stationer i staden vid Göteborg central, Haga och Korsvägen. . 1 2014-05-22 9.00 Välkommen. Västlänken vad är det? Vad gör vi nu? Ledning och styrning av uppdragen. Förfrågningsunderlagen. Så här går upphandlingen till. Frågor? Ca 11.00 Avslut. 2 2014-05-22 3 2014-05-22

Läs mer

Områden 2000: Regional kod (1-7 siffror) Basområdeskod år Kod på karta Områdesnamn 1997 1995 --- (ODB-nr) 1990 1985

Områden 2000: Regional kod (1-7 siffror) Basområdeskod år Kod på karta Områdesnamn 1997 1995 --- (ODB-nr) 1990 1985 STOCKHOLM 1 Inre staden (Sthlm) 10 Gamla stan - City-omr 101 Domkyrkoförs (fg) 10101 Storkyrkan 101 011 0 Tre Kronor 101 011 0 101 011 0 101 011 101 011 101 012 0 Skeppsbron 101 012 0 101 012 0 101 012

Läs mer

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby

Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Spånga Barkarby Granskning 26 januari 23 februari 2015 Öppet hus: tisdag den 10 februari 2015 kl. 17 20 Plats: Trafikverket,

Läs mer

Informationsträff Botkyrka Södra porten. 26 november 2015

Informationsträff Botkyrka Södra porten. 26 november 2015 Informationsträff Botkyrka Södra porten 26 november 2015 Agenda 26 november 2015 09:30-09:40 Näringslivschef, Anna Anderberg öppnar mötet 09:40-09:50 Samarbete och tidplan, Krister Stralström, projektchef

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

ACG-värde Husläkarmottagningar i SLL Kombikakod Mottagningens namn Listade patienter ACG Abrahamsbergs VC allmänläkarmottagnin

ACG-värde Husläkarmottagningar i SLL Kombikakod Mottagningens namn Listade patienter ACG Abrahamsbergs VC allmänläkarmottagnin ACG-värde Husläkarmottagningar i SLL 20160822 Kombikakod Mottagningens namn Listade patienter ACG 17210011000 Abrahamsbergs VC allmänläkarmottagnin 6655 0,9930 16120011000 Airport Sky Vårdcentral allmänläkarmottagning

Läs mer

Bilaga 7. Ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan

Bilaga 7. Ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan Bilaga 7 Ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan Miljöpåverkan av vattenverksamheter och hamnverksamhet i samband med byggnation och drift av E4 Förbifart Stockholm, i Huddinge, Stockholm, Ekerö

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Projektgemensamt Tillståndsprövning vattenverksamhet Grundvattenbortledning Åtgärdsplan för inläckage i berganläggningar under byggtiden BYGGHANDLING (Rev E2014-10-08) Handlingsbeteckning

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 12 PM En redovisning av transporterna 2009-02-26 3 (30) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 12... 4 2 Förutsättningar... 4 2.1 Allmänt... 4 2.2 Arbetstunnlar... 4 2.3 Primärkrossning

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer