Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm. Sveriges största väg- och tunnelprojekt. E4 Förbifart Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm. Sveriges största väg- och tunnelprojekt. E4 Förbifart Stockholm"

Transkript

1 Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm Sveriges största väg- och tunnelprojekt E4 Förbifart Stockholm

2 närmsta två åren kommer vi De att handla upp bergtunnel- och anläggningsarbeten för totalt 20 miljarder kronor, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm. E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som binder ihop norra och södra Stockholm och skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Förbifart Stockholm är ett av de största vägprojekten genom tiderna i Trafikverket. Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och centrala Stockholm och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Vägen går långa sträckor i tunnel för att skona viktiga natur- och kulturvärden. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Däremellan ska leden ansluta mot det befintliga vägnätet på Lovön, vid Bergslagsplan i Vinsta och E18 i Hjulsta. Byggtiden är cirka tio år. När Förbifart Stockholm öppnar för trafik kommer den att vara en av de längsta tunnlarna i världen i stadsmiljö. Trafikverkets prognos för år 2035 visar att cirka fordon per dygn kan komma att trafikera Förbifart Stockholm. I anslutning till befintlig E4 vid Kungens kurva och i Häggvik kommer två större trafikplatser att byggas. 2

3 255 E 4 Läs mer om Förbifart Stockholm på: 273 Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm Upphandling i Förbifart Stockholm Entreprenaderna innefattar anläggandet av bergtunnlar, konstbyggnader, vägar och installationer. Storleken på entreprenaderna varierar mellan 500 och 3000 miljoner kronor. 267 Norrortsleden 2008 E Täby centrum 265 Entreprenadupphandling preliminär planering Entreprenaderna för Förbifart Stockholm kommer att handlas upp både som totalentreprenader och utförandeentreprenader. Barkarby Jakobsberg 262 Kista Sollentuna Häggvik 279 Norra länken Sex entreprenader för huvudtunnlarna 261 Essingeleden 1967 Centrala Stockholm Citybanan Sex trafikplatser uppdelade i flera entreprenader Installation av tekniska system Förberedande arbeten Förbifart Stockholm 2026 Kungens kurva Skärholmen 259 E Södra länken Aktuellt Arbetsplanen är fastställd och godkänd av regeringen. Projekteringen för Förbifart Stockholm pågår intensivt. De första entreprenaderna har skickats ut på förfrågan. I februari 2014 startade prekvalificeringsprocessen för två av de stora huvudentreprenaderna. E E Flemingsberg Tvärförbindelse Södertörn 259 Haninge centrum Många aktiviteter pågår i fält längs hela sträckan som förberedelser för det kommande bygget. Hösten 2013 inleddes arbetena med att förbereda de kommande byggarbetsplatserna genom att bland annat dra fram vatten, el, förstärka vägar och genomföra bullerskyddsåtgärder. Under våren 2015 tar upphandlingsprocessen fart och de första större entreprenaderna beräknas starta våren Förbifart Stockholm i korthet Längd: 21 km Längd huvudtunnel: 2x18 km Antal körfält: 3 i var riktning i separata tunnelrör Trafikplatser: 6 Motorvägsbro: m 2 Total bergvolym: 19 miljoner ton Byggtid: cirka 10 år Byggkostnad (2009 års prisnivå): 28 miljarder kronor 3

4 BERGTUNNLAR Bergtunnlar Bergtunnlarna I E4 Förbifart Stockholm ingår världens längsta tunnel i stadsmiljö, 16,5 km, mellan Kungens kurva och Hjulsta. Dessutom finns den kortare Akallatunneln på 1,8 km under Järvafältet. Förbifart Stockholm går från Kungens kurva och passerar Lovö i tunnel med anslutningar, två cirkulationsplatser och ramper, till Ekerövägen (väg 261) vid Edeby och Tillflykten. På delsträckan från Lovö till Lunda passerar leden Lambarfjärden, Grimsta och Vinsta i tunnel. En ny trafikplats Vinsta med två cirkulationsplatser på Bergslagsvägen byggs norr om Bergslagsplan. Från trafikplats Vinsta går Förbifart Stockholm i tunnel fram till Hjulsta där den går upp i ytläge och på bro över Mälarbanan, Bällstaån/Spångaån och E18 Enköpingsvägen. Från Hästa klack går leden åter ner i tunnel under Järvafältet, till ett läge mitt för Finlandsgatans anslutning till Akallalänken. Mer än bara en tunnel Förbifart Stockholm byggs med två parallella tunnelrör där trafiken går i en riktning i varje rör. Båda tunnelrören får tre körfält som vid trafikplatserna breddar ut till fyra körfält. I sina djupaste lägen kommer tunneln att ligga 60 m under Mälarens yta och närmare 100 m under markytan. När Förbifart Stockholm byggs kommer cirka 19 miljoner ton berg från bergtunnlarna transporteras och tas omhand på ett effektivt och miljöanpassat sätt. För att inte belasta vägnätet med alltför många tunga transporter kommer tre tillfälliga hamnar att anläggas där 50% av bergmassorna transporteras bort: en vid Sätra varv och två på Lovö, vid Malmviken och på norra Lovö. KORTA FAKTA BERGTUNNLAR: Antalet meter huvudtunnel: 2x18 km Totalt berg: 19 miljoner ton Antalet meter ramptunnlar: ca 14 km Antalet meter tvärtunnlar: ca 3,9 km Hamnar: 3 st Normalsektion huvudtunnel: 3 körfält 125 m 2 Normalsektion ramptunnel: 1 körfält 80 m 2 Arbetstunnlar: 6 st med total längd 2,7 km. Drivningsmetod: Borra och spräng Mellan arbetstunneln och den tillfälliga hamnen transporteras bergmassorna på bandtransportörer. Därifrån kommer bergmassorna att transporteras sjövägen till tillfälliga mottagningsplatser. Projektering Bygghandlingsprojekteringen sker i utökad samverkan med projekterande konsulter och har som mål att utveckla branschen, bland annat genom att sätta den färdiga ledens funktion, byggbarhet och slutkostnad i fokus. Tunneln dimensioneras med 120 års livslängd. Vi använder BIM, Building Information Models, i projekteringen. Styrd kärnborrning har utförts längs tunnellinjen vid Mälarens passager för att minska osäkerheterna kring bergets kvalitet. 4

5 Genomförande För bergarbetena planeras 6 st bergentreprenader för huvudtunnlarna. Till varje entreprenad hör en eller flera anslutningar via en arbetstunnel eller en anslutning via en av de permanenta påfartsramperna. För tre av entreprenaderna sker masstransporter via transportband och tillfälliga hamnar. Beroende på hur tidskritiska arbetena är handlas arbetstunnlarna upp som egna entreprenader. I bergentreprenaderna ingår även utrymningsvägar mellan de bägge huvudtunnlarna, mellan ramptunnlarna samt ramptunnlar vid de anslutande trafikplatserna. Driftsutrymmen och ventilationsanläggningar utförs med vertikala schakt om minst 60 m 2. Förbifart Stockholm går i huvudsak genom berg av god kvalitet. Berguttaget planeras ske med traditionell borra-och-spräng-teknik. Tätning mot inläckande grundvatten utförs med cementbaserad injektering, bergförstärkningen sker i huvudsak med sprutbetong och bult. Den förstärkta och tätade tunneln kläs sedan in. Vägbanan byggs i betong. Förbifart Stockholms genomförande präglas av stor hänsyn till miljö och närboende. Samtidigt är en effektiv framdrift med hög produktivitet avgörande för att klara tidplanen. Vår ambition är därför att i möjligaste mån arbeta med funktionella krav och villkor. Bergtunnlarna kommer att drivas på flera platser samtidigt i sex stora huvudentreprenader från sju arbetstunnlar och tre tillfälliga hamnanläggningar. Tidplan Hösten 2014 påbörjades arbeten såsom förstärkningsarbeten, etablering av arbetsplatser och bullerskyddsåtgärder. Våren 2015 beräknas arbetstunnlar och tillfällig hamnanläggning i Sätra/Skärholmen börja byggas. Den första stora bergentreprenaden beräknas starta i slutet av Alla sex stora bergentreprenader är igång Preliminär planering av entreprenadindelning och produktion för bergtunnelarbetena: FS9 - Huvudtunnel Skärholmen Produktion startar i början av 2017, klar FSE Arbetstunnlar (Skärholmen & Sätra) och tillfällig hamn, Skärholmen Produktion startar i början av 2015, klar Tilldelad. FSE Huvudtunnel, arbetstunnel och tillfällig hamn, Norra Lovö Produktion startar i början av 2016, klar FSE Huvudtunnel, arbetstunnel och tillfällig hamn, Södra Lovö Produktion startar i början av 2016, klar FSE Huvudtunnel, Johannelund Produktion startar hösten 2015, klar Pågående prekvalificeringsprocess. FSE Huvudtunnel och arbetstunnel, Lunda Produktion startar i slutet av 2016, klar BERGTUNNLAR FSE Arbetstunnel, Akalla Produktion startar i slutet av 2015, klar FSE Huvudtunnel, Akalla Produktion startar sommaren 2017, klar Kontakta oss: Projektledare: Lasse Wilson (södra delarna) Telefon: Roland Ekenberg (Lovön) Telefon: Niklas Lindkvist (norra delarna) Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon: Delprojektledare Projektering: Nils Outters Telefon: Beatrice Lindström Telefon:

6 Trafikplats Kungens kurva trafikplats kungens kurva Trafikplats Kungens kurva sedd från söder. Befintlig trafikplats Kungens kurva byggs om och får direktramper in mot Stockholm. Trafikplatserna Lindvreten södra och Lindvreten norra består av överliggande cirkulationsplatser. Kungens kurva Från Vårby backe i söder till Bredängs trafikplats i norr, en sträcka på cirka fem kilometer, byggs de södra på- och avfarterna till Förbifart Stockholm. På sträckan kommer också att finnas tre trafikplatser; två redan befintliga (Lindvreten södra och Kungens Kurva) samt en ny trafikplats (Lindvreten norra). Grundförhållandena i området är komplicerade med stora lerdjup och varierande bergförhållanden. Över fordon per dygn kommer att passera tätt inpå Förbifart Stockholms arbetsplatser som bland annat kommer att ligga mitt i dagens E4:a. Under många skeden kommer därför trafiken att gå på provisoriska lösningar. I området finns också Skandinaviens största handelsområde med Kungens Kurva på ena sidan och Skärholmens centrum på andra sidan, tillsammans med över 30 miljoner besökare per år. Totalt kommer området att vara påverkat av bygget av Förbifart Stockholm under cirka tio år. Kontakta oss: Projektledare: Anders Liwendahl Telefon: Biträdande projektledare Per Lunde Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon:

7 Genomförande Preliminär planering av entreprenadindelning för Trafikplats Kungens kurva: FSE 101: Vägar och broar Vårby backe ligger längst söderut. I den ingår vägbreddning, den befintliga gång- och cykelbron rivs och en ny gång- och cykelbro byggs. Den befintliga bron över E 4 i trafikplats Lindvreten byggs om till en överliggande cirkulationsplats. Vägsträckan är cirka 1,5 km. Byggtid är cirka 3 år. Preliminär planering av entreprenadindelning för Trafikplats Kungens kurva: FSE Vägar och broar Vårby Backe FSE Betongtunnel Kungens kurva FSE Gång- och cykelbro Kungens kurva FSE Betongtunnlar Skärholmen Preliminär tidplan: projektering och produktion startar i början av 2018, klar Preliminära mängder FSE 101: Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Betong m 3 Jordförstärkning m 2 FSE 105: Betongtunnel Kungens kurva är den största entreprenaden och innehåller på- och avfarterna till Förbifart Stockholm söderifrån. Innehåller också en ny överliggande cirkulationsplats, ett betongtråg, en betongtunnel, 20 meter bergtunnel, en frånluftsanläggning samt ett gångstråk mellan Skärholmen och Kungens Kurva i höjd med IKEA. Vägsträckan är cirka 1,5 km. Byggtid är cirka 6 år. FSE 117: Gång- och cykelbro Kungens kurva byggs över E4/ E20 i höjd med Heron city. Bron kommer bland annat att innehålla fjärrvärmeledningar. Den är cirka åtta meter bred, 150 meter lång och ansluter till Skärholmsvägen samt till Månskärsvägen bakom Heron city. Byggtid drygt 1,5 år. Preliminär tidplan: projektering och produktion startar våren 2015, klar i början av FSE 215: Betongtunnlar Skärholmen är den nordligaste entreprenaden i Kungens kurva. Den nordligaste entreprenaden. Innehåller på- och avfarterna till Förbifart Stockholm norrifrån. Entreprenaden innehåller breddning av befintlig väg, två betongtråg, två betongtunnlar (en på varje sidan om E20) och 2x20 meter bergtunnel. På grund av markförhållanden innehåller entreprenaden också en stor del markförstärkningsarbeten. Vägsträckan är cirka 2 kilometer. Byggtiden är cirka 5 år. trafikplats kungens kurva Preliminär tidplan: projektering och produktion startar sommaren 2015, klar Preliminär tidplan: projektering och produktion startar i slutet av 2016, klar Preliminära mängder FSE 105: Preliminära mängder FSE 215: Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Betong m 3 Jordförstärkning m 2 Betongtunnel inkl. tråg m Bergtunnel 20 m Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Betong m 3 Jordförstärkning m 2 7

8 Norrviken Stora viby E4 Berghem Häggvik Slarpän Skälby 262 Knista Grönvreten Sollentuna Trafikplatserna Lovö, Vinsta och Hjulsta Hansta Tureberg Jakobsberg Sjöberg Edsviken Edsviken Sätra Äng Skogsvik Viksjö trafikplats Lovö, vinsta och hjulsta I anslutning till befintlig E4 vid Kungens kurva och i Häggvik kommer två större trafikplatser att byggas. Däremellan ska Förbifart Stockholm ansluta mot det befintliga vägnätet på Lovön, vid Bergslagsplan i Vinsta och E18 i Hjulsta. Akalla Stora lund Järfälla Helenelund N Husby Veddesta Kista Järvafältet Kista Kymlinge Barkarby Edsviken Tensta 279 Lunda Rinkeby Skälby Solhem Bromsten De tre trafikplatserna, Lovö, Vinsta och Hjulsta ingår alla i samma delprojekt av Förbifart Stockholm, men skiljer sig i karaktär. På Lovö byggs i nästintill orörd naturmark, i Vinsta byggs det i stadsmiljö med många närboende. I Hjulsta är trafikplatsen ett storskaligt infrastrukturprojekt. Här går leden på bro över Mälarbanan och E18 och i betongtunnel under Järvafältet. Järva Ursvik Kälvesta Hässelby villastad Ör Nälsta Rissne Sundbyberg Vinsta Hallonbergen Duvbo Vällingby Hässelby gård Storskogen Flysta Sundby Hässelby Strand Mariehäll Råcksta E Råsunda Bällsta Eneby Centrala Sundbyberg Hagalund Lilla alby Grimsta Beckomberga Bromma kyrka Bromma flygplats Riksby Blackeberg Lambarfjärden Södra Ängby 275 Ulvsundasjön Ulvsunda Åkeshov Lovö Sta Kristineberg Stora Mossen Alvik Abrahamsberg Nockeby Drottningholm Traneberg Åkeslund Nockebyhov Kommande bygghandlingsprojektering Solna Huvudsta Ulvsunda Industriområde Norra ängby Olovslund Fredhäll Ålsten Höglandet Marieberg Äppelviken Lilla Essingen Stora Essingen Långh Mälaren 261 Ekeby Fridhem Kli P Ekbacken Silverdal Hjulsta Lövstafjärden Bygghandlingsprojekteringen för trafikplatserna Lovö och Vinsta kommer att ske i utökad samverkan med projekterande konsulter och har som mål att utveckla branschen, bland annat genom att sätta den färdiga Förbifart Stockholms funktion, byggbarhet och slutkostnad i fokus. Danderyd Reim Ho Smedslätten Mörbyfjärden Gröndal Aspudden Liljeholmen Stensborg Tappström Asknäs Ekerö Fiskarfjärden Fruängen Solberga Långbro Smista Skärholmen Förfrågan på samverkansentreprenad skickas ut i sluten av 2015 för trafikplats Lovö. Projektering och produktion startar våren/sommaren Segeltorp Skomakartorp Vårbyfjärden Kyrkfjärden Herrängen Jakobslund Vårberg Jungfrusund Preliminär planering av entreprenadindelning Kungens Kurva Vårby gård Rödstensfjärden FSE501 - Tpl Hjulsta södra FSE502 - Tpl Hjulsta norra Draget Trafikplats Vinsta planeras att handlas upp somhallunda maren Projektering och produktion startar sommaren Haga R Segerminne Skogsäng Stensä Fittja Glömsta Masmo Hammersta Eriksberg Alby gård Albysjön 259 Källbrink Vistaberg Fullersta gård Projekteringen för trafikplats Hjulsta är i full gång. Byggstart för de första kontrakten för Hjulsta planeras för södra delen (FSE 501) i början av 2017 och för norra delen (FSE 502) sommaren Delprojektledare Projektering: Astrid Rahlén Telefon: Ove Malmberg Telefon: Hagsätra Snättringe Kontakta oss: Projektledare: Pia Andersson Telefon: Utsälje Norsborg FSE401 - Tpl Vinsta 271 Kråkvik E4 Kårsby Älvsjö Långsjö Kolartorp Huddinge Vårby Nedre hallunda FSE309 - Tpl Lovö, inklusive Lindö tunnel Västberga Sätra Tidplan Träkvista för Trafikplatserna Lovö, Vinsta och Hjulsta: HägerstensÅsen Förbifart Stockholms sträckning vid de tre trafikplatserna E4 Lovö, Vinsta och Hjulsta Brygga Vi använder BIM, Building Information Models, i projekteringen. MälarHöjden Västertorp Ekendal Närlunda Hägersten Bredäng Kungshatt Lindö Långtarmen Älvnäs MidsommarKransen Malmvikssjön Karl Wallroth Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon: Fridhem Stuvsta Stuvsta gård

9 Trafikplats Lovö Lovö Förbifart Stockholm passerar Lovö i tunnel med anslutningar, två cirkulationsplatser och ramper, till Ekerövägen (väg 261) vid Edeby och Tillflykten. Trafikplats Lovö består av två cirkulationsplatser vid Ekerövägen. Från cirkulationsplatserna går ramper både norr- och söderut. Ramptunnlarna ligger nordväst om Ekerövägen för att få tillräcklig bergtäckning. Ekerövägen breddas från tre körfält till fyra mellan cirkulationsplatserna. På sträckan mot Tappström kompletteras Lindötunneln med ytterligare ett tunnelrör. Söder om cirkulationsplatsen vid Edeby byggs en hållplats för bussar som trafikerar Förbifart Stockholm och bussar som trafikerar Ekerövägen. I anslutning till hållplatsen anläggs också en gång- och cykelpassage under Ekerövägen. Två befintliga passager under vägen breddas för att följa den nya vägen. Kommande projektering Bygghandlingsprojekteringen för trafikplats Lovö kommer att handlas upp som samverkansentreprenad. Projekteringen omfattar de ytförlagda delarna av trafikplatsen. Trafikplatserna vid Edeby och Tillflykten på Lovö sedda från norr. Genomförande Lovön har ett unikt natur- och kulturlandskap som kräver stor hänsyn, speciellt under byggskedet. Det blir viktigt att samverka med olika aktiva parter i området för att minimera störningarna på omgivningen samt underlätta för Ekerötrafiken som passerar området. KORTA FAKTA LOVÖ: Antalet meter (2+2 körfält) ny/ombyggd väg: ca 3,9 km Av det är totalt antal meter väg - 4x20 m bergtunnel med inslagsvalv - bergtunnel: ca 175 m - på bro: 3 st GC-passage under väg 261, Ekerövägen Antal meter kalkcementpelare: ca m Antal meter ny/ombyggd GC-väg: ca 2,6 km GC-broar: 1 st Diverse omläggningar av VA-ledningar och kablar trafikplats Lovö 9

10 Trafikplats Vinsta trafikplats vinsta På delsträckan från Lovö till Vinsta passerar leden Lambarfjärden, Grimsta och Vinsta i tunnel. Norr om Bergslagsplan i Vinsta byggs en ny trafikplats med två cirkulationsplatser på Bergslagsvägen med på- och avfartsramper för norr- och södergående trafik. Cirkulationsplatserna binds samman av Bergslagsvägen som breddas på en sträcka av cirka 500 meter mellan cirkulationsplatserna och kommer även att rymma ett kollektivtrafikkörfält. Gång- och cykelvägnätet kring de två cirkulationsplatserna byggs om och en helt ny gångväg anläggs till tunnelbanestationen. Hållplatser för omstigning mellan bussar som trafikerar Förbifart Stockholm och bussar som trafikerar Bergslagsvägen planeras mellan cirkulationsplatserna. Vid hållplatserna finns också en gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen. Dessutom anläggs två nya broar för gång- och cykeltrafik över Bergslagsvägen och söder om Skattegårdsvägen. Trafikplats Vinsta sett från ny trafikplats vid Skattegårdsvägen mot Johannelund och Berslagsplan. Kommande projektering Projekteringen kommer att utföras inom en samverkansentreprenad där beställaren har stort inflytande i projekteringen. Projekteringen omfattar de ytförlagda delarna av trafikplatsen, dvs. två cirkulationsplatser, ombyggnad av Bergslagsvägen, två nya gångoch cykelbroar, ombyggnad av gång- och cykelvägar samt bullerskyddsåtgärder och tillfällig väg. Genomförande Vinsta är ett område med många boende som kommer att påverkas under en lång byggtid. Därför prioriteras att tidigt starta med bullerskyddsåtgärder. Även ledningsomläggningar sker i ett tidigt skede. Under många år kommer bergmassor från bergentreprenaderna att tas ut via trafikplatsens ramper, vilket kräver samordning inom arbetsområdet. För ombyggnaden av Bergslagsvägen krävs att en tillfällig väg byggs. KORTA FAKTA VINSTA: 10 Antalet meter ny/ombyggd väg: ca 1,5 km - på bro: 1 st gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen Antal meter ny/ombyggd GC-väg: ca 2 km GC-broar: 2 st Antal meter kalkcementpelare: ca m Spont för betongtråg Därtill diverse omläggningar av VA-ledningar och kanalisation samt bullerskyddsåtgärder.

11 Trafikplats Hjulsta Från trafikplats Vinsta går Förbifart Stockholm i tunnel fram till Lunda där den går upp i ytläge och på bro över Mälarbanan, Bällstaån/Spångaån och E18 Enköpingsvägen. I trafikplats Hjulsta möts de två stora europavägarna E4 Förbifart Stockholm och E18 Enköpingsvägen. Från passagen över trafikplats Hjulsta går Förbifart Stockholm på bro till höjden i norr, Hjulsta storhage. Höjdpartiet passeras i skärning och vägen fortsätter sedan på en bro över gång- och cykelvägen i den norra kanten av höjdpartiet. Därefter går vägen i skärning mot påslaget av betongtunneln vid södra kanten av Hästa klack. Projektering Bygghandlingsprojekteringen för trafikplats Hjulsta pågår, projekterande konsult är Tyréns. Konsultuppdraget omfattar upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenader som beskriver betongtunnlar, broar, väg inklusive ramper och tillfällig omläggning av Akallalänken. Genomförande Trafikplats Hjulsta är ett område där många kringliggande projekt pågår och kommer att pågå samtidigt som bygget av Förbifart Stockholm. Till exempel pågår ombyggnaden av E18 där den nya cirkulationsplatsen vid Hjulsta nu är klar. Arbetena kommer att ställa höga krav på säker arbetsmiljö, inte minst med hänsyn till den höga trafikbelastningen i området. Det finns dock inga planer på att bergmassor från tunneldrivningen ska tas ut via trafikplatsen i Hjulsta. Det kommer att bli aktuellt med grundförstärkning med kalkcementpelare och schakter inom spont. trafikplats hjulsta Trafikplats Hjulsta sedd från E18 söderut vid Hjulsta. KORTA FAKTA HJULSTA: Antalet meter (3+3 körfält) ny/ombyggd väg: ca 1,8 km Av det är totalt antal meter väg - i betongtunnel: ca 550 m - i betongtråg: ca 150 m - på bro: ca 700 m Antal meter kalkcementpelare: ca m Antal meter ny/ombyggd GC-väg: ca 500 m Antalet meter ny/ombyggd väg för ramper och lokalväg med 1 till 2 st körfält: ca 2,5 km Därav totalt antal meter väg - på bro: ca 550 m Därtill diverse omläggningar av VA-ledningar och kablar samt bullerskyddsåtgärder. Pålning och Spont 11

12 Trafikplats Akalla och trafikplats Häggvik trafikplatserna Akalla och Häggvik Akalla Häggvik Från Hästa klack går Förbifart Stockholm i tunnel 1,8 km till ett läge mitt för Finlandsgatans anslutning till Akallalänken. Därefter går den nedsänkt i ett tråg till trafikplats Akalla som ligger där Akallalänken möter Hanstavägen, som blir huvudgata mot Kista. Trafikplats Häggvik blir en komplex trafikplats där Förbifart Stockholm ansluter till nuvarande E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Förbifart Stockholm kommer att utgöra huvudvägen genom trafikplatsen. Genom Förbifart Stockholm får alla på norra Järva en snabb och smidig förbindelse med de södra länsdelarna. Förbifart Stockholm går i ett djupt tråg norr om Akalla. Därefter fortsätter den norrut under trafikplats Akalla mot Häggvik. Trafikplats Akalla ansluter mot Hanstaleden. Trafikplats Häggvik blir en stor och komplicerad trafikplats där Förbifart Stockholm ska anslutas både till nuvarande E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Ändå går det att bygga och driva trafikplatsen utan att göra nämnvärda intrång på Hanstareservatet eller Fyndetskogen. 12

13 Projektering Bygghandlingsprojekteringen sker i utökad samverkan med projekterande konsulter, ÅF/URS, och har som mål att utveckla branschen, bland annat genom att sätta den färdiga förbifartens funktion, byggbarhet och slutkostnad i fokus. Vi använder BIM, Building Information Models, i projekteringen. TOTALT I AKALLA OCH HÄGGVIK Större konstruktionsdelar: 2,5 km ny motorväg 6 st betongbroar om total längd 500 m, längsta bro 230 m Genomförandet Trafikplatserna Akalla och Häggvik planeras preliminärt att bli varsin stor totalentreprenad, FSE61 i Akalla och FSE62 i Häggvik. Dessutom tillkommer cirka fyra förberedande entreprenader. Entreprenad FSE61 Trafikplats Akalla Förbifart Stockholm ansluter från bergtunneln under Järvafältet mot Akalla med en kortare betongtunnel samt ett tråg. Tunnel och tråg byggs i ett område med stora lerdjup där leran dessutom är lös. Vid Akalla byggs en planskild trafikplats i form av en elliptisk cirkulationsplats ovan Förbifart Stockholm. Cirkulationsplatsen samt dess ramper byggs troligen på påldäck. Arbetena för tunnel och tråg utförs i en djup spont, cirka 450 meter lång, med omfattande krav på täthet och förankring. Fortsättningen mot Häggvik förläggs i ett djupt bergsschakt längs med Hanstareservatet. 3 st betongtunnlar om total längd 550 m, 1 st betongtråg om 300 m Stödmurar om total längd m, Påldäck om m 2 Entreprenad FSE62 Trafikplats Häggvik I Häggvik ansluts den nya motorvägen mot befintlig E4 och i anslutningen ingår nya broar och utbyggnad av befintliga broar, betongtunnlar och stödmurar. I det mest intensiva tvärsnittet kommer 20-talet körfält att samsas. Arbetena kommer att utföras i en mycket besvärlig trafikmiljö där framkomligheten för trafiken hela tiden skall upprätthållas. Ett vardagsmedeldygn passerar här drygt fordon. trafikplatserna Akalla och Häggvik Preliminär tidplan FSE61: produktion startar våren 2016, klar Preliminära mängder FSE61 Akalla: Hårdgjord yta m 2 Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Spont m 2 Betong m 3 Preliminär tidplan FSE62: produktion startar våren 2016, klar Preliminära mängder FSE62 Häggvik: Hårdgjord yta m 2 Bergschakt m 3 Jordschakt m 3 Spont m 2 Betong m 3 Kontakta oss: Projektledare: Alexandra Stassais Söderblom Telefon: Delprojektledare produktion Akalla: Stefan Wennerström Telefon: Delprojektledare produktion Häggvik: Fredrik Övermo Telefon: Inköpare: Lars Malthe Telefon:

14 14 Anteckningar:

15 15

16 265 Stora entreprenader i Förbifart Stockholm Översiktskarta med preliminära produktionstider E4 FSE62 Trafikplats Häggvik Våren Yta för en liten undertext FSE607 Arbetstunnel Akalla Slutet av Edsviken FSE61 Trafikplats Akalla Våren FSE502 Trafikplats Hjulsta norra Sommaren Stora Värtan FSE613 Bergtunnlar Akalla Sommaren FSE410 Bergtunnlar Lunda Slutet av Tunnelläge Ytläge FSE501 Trafikplats Hjulsta södra Början av FSE403 Bergtunnlar Johannelund Hösten Edsviken Tillfällig hamn 279 Korta fakta om Förbifart Stockholm Lövstafjärden Längd: 21 km Varav i tunnel: 18 km Antal körfält: 3 i vardera riktning Antal trafikplatser: 6 Hastighet: km/h Lilla Värtan Restid: ca 15 minuter Byggtid: ca 10 år Brunnsviken Byggkostnad: knappt 28 miljarder kr (2009 års prisnivå) E4 Läs mer på FSE401 Trafikplats Vinsta Början av Installation av tekniska system FSE302 Bergtunnlar Norra Lovö Början av Installationsarbeten kommer att pågå längs hela sträckan mellan Yta för bild FSE308 Bergtunnlar Södra Lovö Början av Lilla Värtan Entreprenader FSE901 Tele-, styr- och övervakningssystem Ulvsundasjön FSE902 Elförsörjning, belysning och VVS FSE903 Tunnelventilation FSE904 Trafiksystem FSE905 VA och fast släcksystem Lambarfjärden FSE309 Trafikplats Lovö Våren Riddarfjärden Mälaren Saltsjön Mörbyfjärden Broschyrnamns exempel FSE210 Arbetstunnel Skärholmen Början av Malmvikssjön Årstaviken 75 Långtarmen FSE215 Betongtunnlar Skärholmen Slutet av FSE101 Vägar broar Vårby backe Början av Vårbyfjärden Kyrkfjärden Denna yta för rubrik vid behov E4 FiskarfjärdenSkärholmen FSE209 Bergtunnlar Början av FSE105 Betongtunnel Kungens kurva Sommaren Rödstensfjärden E4 E4FS 2014:0044 ver 2.0, ref. till E4FS 2012:0073 vers. 6.0 Läs mer om Förbifart Stockholm på vår webbplats: Albysjön 259 Trafikverket, Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: , Texttelefon: TRAFIKVERKET. beställningsnummer: oktober PRODUKTION: trafikverket. TRYCKERI: ineko. foto: Mikael Ullén; KENNETH HELLMAN; Mostphotos; Shutterstock. Illustration: tomas öhrling. fotomontage: Tyréns 262 Drevviken 229

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm PM Revidering efter utställelse RETSPLN 2012-05-14 0U141001.doc Granskare Godkänd av Ort Datum Stockholm 2012-05-14 Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer,

Läs mer

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden.

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg 0102 0180176 Kungsgatan 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen 0180182 Butikscity 0180183 Hötorget, höghusen 0103 0180174 Engelbrektsplan, Olof

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS Gemensamt Beslutsunderlag Tunnel under trafikplats Hjulsta ARBETSPLAN 0U140019.doc Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer FS Entreprenadnamn Gemensamt Beskrivning 1 Beslutsunderlag Beskrivning

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Vårdcentral (ctrl+f för att söka

Vårdcentral (ctrl+f för att söka Ägare/Drivs av (ctrl+f för att söka ) Vårdcentral (ctrl+f för att söka ) Grundstenen 118578 Nacka Närsjukhus Proxima landsting/boo landsting/ektorps landsting/fisksätra landsting/forums Familjeläkarna

Läs mer

Bilaga 7. Ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan

Bilaga 7. Ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan Bilaga 7 Ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan Miljöpåverkan av vattenverksamheter och hamnverksamhet i samband med byggnation och drift av E4 Förbifart Stockholm, i Huddinge, Stockholm, Ekerö

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 12 PM En redovisning av transporterna 2009-02-26 3 (30) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 12... 4 2 Förutsättningar... 4 2.1 Allmänt... 4 2.2 Arbetstunnlar... 4 2.3 Primärkrossning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM - BILAGA ANALYS Förbifart Stockholm. Trafikplats Lovön 2014-11-26

FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM - BILAGA ANALYS Förbifart Stockholm. Trafikplats Lovön 2014-11-26 FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM - BILAGA ANALYS Förbifart Stockholm Trafikplats Lovön 2014-11-26 Medverkande Innehåll Trafikverkets projektgrupp Astrid Rahlén, projekteringsledare Förbifart Stockholm/tpl

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2014 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

9. KONSEKVENSER AV VÄGFÖRSLAGEN FÖRBIFART STOCKHOLM OCH DIAGONAL ULVSUNDA

9. KONSEKVENSER AV VÄGFÖRSLAGEN FÖRBIFART STOCKHOLM OCH DIAGONAL ULVSUNDA UTSTÄLLELSEVERSION JUNI 25 9. FÖRBIFART STOCKHOLM OCH DIAGONAL ULVSUNDA 9.1 Vägnätets funktion förbättras med vägutbyggnad Nollalternativ I Nollalternativet bibehåller E 4 sin funktion som nationell väg

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 STATISTIK OM STOCKHOLM BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2013 FÖRORD Sweco Eurofutures redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden åren 2013-2022. Prognosen

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

2011 Projekt- och byggledare, delägare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning, byggledning.

2011 Projekt- och byggledare, delägare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning, byggledning. Curriculum Vitae Nichlas Aldén SENSUM AB Sätraängsvägen 27 182 56 Danderyd Kompetensprofil och målsättning 26 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som entreprenör och beställare.

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

Pirr i magen i Stockholm

Pirr i magen i Stockholm Pirr i magen i Stockholm Hur tror du att Adam kände sig när han ringde till Zohra? Hur tog sig Adam till mötesplatsen? Adam åkte tunnelbana. Vilka personer mötte han där? Adam mötte Zohra, hennes föräldrar

Läs mer

Cykelparkera vid tunnelbanan

Cykelparkera vid tunnelbanan Cykelparkera vid tunnelbanan En inventering av cykelparkeringsmöjligheter vid tunnelbanestationer Malin Ingemarson SEPTEMBER 2009 Genomförande Samtliga tunnelbanestationer utanför Stockholms innerstad

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering 1 2015-04-30 2 2015-04-30 3 2015-04-30 Kent Sahlman, senior projektledare Investering Getingmidjan Upprustningen av järnvägen genom centrala Stockholm - 2 km järnväg med stor betydelse för hela Sveriges

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar!

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Idrotten är med och bidrar. Idrottsföreningar ger inte bara barn och ungdomar en rolig och utvecklande idrottsverksamhet.

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Projekt- och byggledare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning samt byggledning.

Projekt- och byggledare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning samt byggledning. Curriculum Vitae Peter Aldén SENSUM AB Sätraängsvägen 27 182 56 Danderyd Kompetensprofil och målsättning 20 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som entreprenör och beställare.

Läs mer

Genomförande av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm i Huddinge kommun inom kommundelen Kungens Kurva.

Genomförande av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm i Huddinge kommun inom kommundelen Kungens Kurva. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 14 maj 2013 Dnr: KS-2013/546.351 Dnr: KS-2013/547.348 Dnr: KS-2013/548.348 SIDA 1 (13) HANDLÄGGARE Signe Wernberg Signe.wernberg@huddinge.se

Läs mer

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK Utskriftsdatum 2009-06-16 Sida 1 HUE HU1N HU1S HU2N HU2S DU1 Duvbo IK Högalids IF Skogås/Trångsund(B) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Töjnan IBK Bele Barkarby IF IK Frej Kungsängens IF Turebergs

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Vinsta Villaägareförening tar inte ställning för eller emot Förbifart Stockholm, men om den byggs vill vi verka för att den skall bli så bra som möjligt

Läs mer

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 P161 P162N P162S AIK IBF (A) Huddinge IBS (C ) Ekerö IK Farsta IBK (A) Hässelby SK IBK (B) Farsta IBK (B) FBI Tullinge (A) IK Frej

Läs mer

Söder om Söder Sveriges hetaste byggregion

Söder om Söder Sveriges hetaste byggregion Söder om Söder Sveriges hetaste byggregion Det sprängs och spontas, det schaktas och hackas. Tunnlar borras, grunder grävs. Mark saneras, räls läggs och träd planteras. Det byggs för långt mer än tio miljarder

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Kommunikation från Trafikverket avdelning Planprövning angående arbetsplan för Förbifart Stockholm Kungshatt Lambarfjärden TRV 2012/80286

Kommunikation från Trafikverket avdelning Planprövning angående arbetsplan för Förbifart Stockholm Kungshatt Lambarfjärden TRV 2012/80286 Till Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28 Borlänge e-post: leena.taillefer@trafikverket.se samt trafikverket@trafikverket.se Kommunikation från Trafikverket avdelning Planprövning

Läs mer

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm 2009 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm Stockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste 30 åren. Nästa halvmiljon

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

8 Sträckning, utformning och tekniska system

8 Sträckning, utformning och tekniska system MKB till arbetsplan E4 Förbifart Stockholm 2011-05-12 8 Sträckning, utformning och tekniska system 8.1 Övergripande sträckning och utformning Förbifart Stockholm utgörs av en sexfältig motorväg som ska

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok...

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Offshoring av konsultuppdrag, - den nya trenden. Henrik Öhrnell 2014-04-10

Offshoring av konsultuppdrag, - den nya trenden. Henrik Öhrnell 2014-04-10 Offshoring av konsultuppdrag, - den nya trenden Henrik Öhrnell 2014-04-10 Bakgrund: 20 års erfarenhet av ledning av projekt och uppdrag hos beställare entreprenör konsult - projektledning Konsult - projektering

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011 Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 211 Öppethållande Antal öppethållandetimmar 29 21 211 Stadsbiblioteken 63 399 64998 6516 Kulturhusets bibliotek 3 843 4 232 6251 Totalt

Läs mer

8.1 Bedömningsgrunder buller, vibrationer

8.1 Bedömningsgrunder buller, vibrationer 8. BYGGSKEDET De arbetsmetoder och det genomförande som presenteras i denna MKB är vedertagen teknik. Erfarenheter under de senaste årens tunnelarbeten, främst i Södra Länken, har tagits till vara och

Läs mer

Stadsdelsförvaltningen Bromma

Stadsdelsförvaltningen Bromma Stadsdelsförvaltningen Bromma Grottparkens Fritidsträgårdar 10 2-4 år en Gubbkärret Iris Johannelunds 21 1-2 Vi brukar stänga listan vid ca 70-100 pers. för att ge intressenter rimlig chans att få en stuga.

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna NACKA TINGSRÄTT DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna Aktbilaga 462 Mål nr M 3346-11 Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET RAPPORT LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 Slutrapport Malmö 2012-03-01 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik dved p:\2211\2211073\000\10_arbetsmaterial\rapport

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-10 Tekniska nämnden Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande Förslag

Läs mer

Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande. Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu

Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande. Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu Vänsterpartiet Storstockholm, januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattnig...

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm

Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm TRAFFIC AB RAPPORT 2010:19 VERSION 1.0 Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm Dokumentinformation Titel: Bättre kollektivtrafiklösningar för Förbifart Stockholm Serie nr: 2010:19 Projektnr:

Läs mer

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för och Stadens Richard Murray Presentation 6 februari 2013 jämfört med Stadens Byggtid 4½ år istället för 8 år Byggkostnad 5 mdr istället för 8 mdr + bussterminalen

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Tredje barnet en ny trend? Lotta Persson Prognosinstitutet Lotta.Persson@scb.se

Tredje barnet en ny trend? Lotta Persson Prognosinstitutet Lotta.Persson@scb.se Tredje barnet en ny trend? Lotta Persson Prognosinstitutet Lotta.Persson@scb.se Fruktsamhetsutvecklingen 1970-2010 Antal barn per kvinna 2,5 2,0 2,14 1,98 1,5 1,0 1,51 0,5 0,0 1970 1975 1980 1985 1990

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

2008-09-04. Vägverket

2008-09-04. Vägverket Hur kan vi skapa nya förbindelser och minska barriäreffekterna? Eller: Hur beroende är Göteborgsregionen av sina Älvförbindelser? Bertil Hallman, Vägverket Region Väst Samhällsutveckling Strategisk planerare

Läs mer

E 20. Lundsbrunn Holmestad. 12 km ny motorväg förbi Götene

E 20. Lundsbrunn Holmestad. 12 km ny motorväg förbi Götene E 20 Lundsbrunn Holmestad 12 km ny motorväg förbi Götene E20 mellan Göteborg och Stockholm är en viktig nationell och regional transportled. Vägen byggs etappvis ut till motorväg för att förbättra trafiksäkerheten

Läs mer

14 Konsekvensanalys delsträcka 3 och 4, Lambarfjärden till Hästa gård

14 Konsekvensanalys delsträcka 3 och 4, Lambarfjärden till Hästa gård 14 Konsekvensanalys delsträcka 3 och 4, Lambarfjärden till Hästa gård 14.1 Inledning De delar av Förbifart Stockholm som utgör vattenverksamhet och omfattningen av verksamheten redovisas i detalj i Teknisk

Läs mer

Ekerövägen väg 261, Smal fyrfältsväg med busskörfält

Ekerövägen väg 261, Smal fyrfältsväg med busskörfält Samrådsredogörelse Ekerövägen väg 261, Smal fyrfältsväg med busskörfält Ekerö, Stockholms län Decemeber 2011 Uppdragsnummer: 106617 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Ekerövägen väg 261, Smal fyrfältsväg

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009 Stockholmsmodellen Projektgruppens förslag 15 maj 2009 1. Därför behövs en ny modell Hyreskommittén i Stockholm konstaterade redan i en rapport från 2003 att hyresstrukturen i Stockholm inte präglas av

Läs mer

Välkommen till samråd om ny tunnelbana Odenplan Arenastaden

Välkommen till samråd om ny tunnelbana Odenplan Arenastaden Illustration: Mediagrafik & Illustration Gunvor Ekström Välkommen till samråd om ny tunnelbana Odenplan Stockholms läns landsting ska utifrån en politisk överenskommelse med Stockholms stad, stad och staten

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer