miljö domar Första halvåret 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "miljö domar Första halvåret 2004"

Transkript

1 miljö domar Första halvåret 2004 MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN. URVAL OCH BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR AV ULF BJÄLLÅS OCH ANNA-LENA ROSENGARDTEN.

2 MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN. URVAL OCH BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR AV ULF BJÄLLÅS OCH ANNA-LENA ROSENGARDTEN. FÖRSTA HALVÅRET 2004 NATURVÅRDSVERKET

3 Beställning: Tel: Fax: E-post: Internet: ISBN pdf ISSN Naturvårdsverket november 2004 Elektronisk publikation 2

4 Innehåll Förord 6 Förkortningar 7 Förteckning över Miljööverdomstolens avgjorda mål 8 Slutligt beslut den 22 januari 2004 i mål M Avvisad ansökan om omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken för säkerhetshöjande åtgärder 26 Dom den 29 januari 2004 i mål M Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion vid SSAB Tunnplåt AB:s anläggningar i Borlänge kommun, Dalarnas län 28 Dom den 4 februari 2004 i mål M Utdömande av vite 32 Dom den 6 februari 2004 i mål M Dispens från föreskrifter för naturreservat och för område med skydd för landskapsbilden samt dispens från strandskyddsbestämmelser för anläggande av gång- och cykelväg 33 Dom den 9 februari 2004 i mål M Tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en ny fastbränslepanna vid SCA Hygiene Products Aktiebolags anläggning i Lilla Edets kommun 46 Beslut den 19 februari 2004 i mål M Tillstånd till uppförande av vindkraftverk 49 Dom den 27 februari 2004 i mål M Utdömande av vite 53 3

5 Dom den 8 mars 2004 i mål M Tillstånd till anläggande av bergvärmepump 55 Dom den 12 mars 2004 i mål nr M Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på grund av rättegångsfel 59 Dom den 15 mars 2004 i mål M Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m. vid ny anläggning i Trelleborg 66 Dom den 15 mars 2004 i mål M Skadestånd enligt miljöskadelagen 69 Beslut den 17 mars 2004 i mål nr M Avvisande av överklagande 81 Dom den 1 april 2004 i mål nr M Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att utföra vågbrytare m.m. 83 Dom den 8 april 2004 i mål nr M Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva lakningsverk för kemisk rening av grafit 87 Dom den 13 april 2004 i mål M Tillstånd till drift av avfallsanläggning m.m. 89 Dom den 5 maj 2004 i mål M Utdömande av vite 93 Dom den 7 maj 2004 i mål nr M Föreläggande att ansöka om tillstånd för transport av flygbränsle 94 4

6 Dom den 27 maj 2004 i mål M Tillstånd att anlägga järnvägsbro m.m. 97 Dom den 3 juni 2004 i mål M Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att på ön Böckern i Tanums kommun anlägga en småbåtsbrygga och nedfartsramp för småbåtar 101 Dom den 4 juni 2004 i mål M Förbud mot flytgödselbrunn 108 Beslut den 8 juni 2004 i mål nr M Strandskyddsdispens 112 Dom den 14 juni 2004 i mål M Utdömande av vite 117 Dom den 15 juni 2004 i mål M Anmälan enligt miljöbalken om utökad djurhållning 121 Dom den 23 juni 2004 i mål nr M Skadestånd enligt miljöskadelagen 124 Dom den 30 juni 2004 i mål M Tillstånd till befintlig och utökad produktion vid anläggning för tillverkning av massa och papper 135 Nyckelord 152 5

7 Förord Publikationen Miljödomar ges ut två gånger per år. Den innehåller förteckningar över samtliga avgöranden från Miljööverdomstolen. De avgöranden som kan förväntas vara av störst intresse är markerade med en asterisk (*). De finns återgivna i valda delar (obearbetade citat) tillsammans med en bakgrundsbeskrivning som skrivits för publikationen. Urvalet har gjorts utgående från både allmänt miljömässiga, tekniska och juridiska utgångspunkter. Publikationen vänder sig alltså till alla som är verksamma inom miljöområdet; exempelvis inom myndigheter, organisationer, forskning och utbildning, advokatfirmor, tekniska konsultbyråer, industrier eller andra näringsverksamheter. I vissa fall fordras prövningstillstånd (förkortas p i tabeller m.m.) för att Miljööverdomstolen skall pröva ett överklagande. För mål och ärenden enligt miljöbalken är huvudregeln att de ärenden som startat hos en förvaltningsmyndighet t.ex. en kommunal nämnd eller en länsstyrelse fordrar prövningstillstånd. I förteckningen över prövade och avgjorda mål har de mål som avgjorts efter prövningstillstånd markerats särskilt. Samtliga avgjorda mål har beskrivits med hjälp av nyckelord. En asterisk (*) vid nyckelordet betyder att avgörandet är referat. De markerade nyckelorden finns alfabetiskt ordnade i en nyckelordslista med hänvisningar till de refererade avgörandena. I tabellen över avgjorda mål har angivits om avgörandet vunnit laga kraft. 6

8 Förkortningar I publikationen har privatpersoners namn ersatts med initialer. I övrigt används följande förkortningar. BDT-vatten bad-, disk- och tvättvatten COD kemisk syreförbrukning (chemical oxygen demand); mått på organisk substans i vatten HD Högsta domstolen HSL hälsoskyddslagen, 1982:1080 MB miljöbalken, 1998:808 MD miljödomstol(en) MKB miljökonsekvensbeskrivning och/eller miljökonsekvensbedömning ML miljöskyddslagen, 1969:387 MSL miljöskadelagen, 1986:225 NRL naturresurslagen; lagen om hushållning med naturresurser, 1987:12 NVL naturvårdslagen, 1964:822 pt prövningstillstånd RB rättegångsbalken RenhL renhållningslagen, 1979:596 Sevesolagen lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor SNFS Naturvårdsverkets författningssamling susp. suspenderade ämnen; mått på partiklar i vatten VL vattenlagen, 1983:291 VaL lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 1970:244 viteslagen lagen (1985:206) om viten ÄVL "äldre vattenlagen"; vattenlagen, 1918:523 7

9 Målnummer Parter Saken Inkom Datum Avgjort Datum M U-S B./. Plan- och miljönämnden i Perstorps kommun Miljösanktionsavgift M T S m.fl../. Länsstyrelsen i Gotlands län Strandskyddsdispens; fråga om talerätt M S Z./. Olofströms kommun Skadestånd Överklagat, ej PT M K N./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Föreläggande om rättelse M K N./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Mariestad Ansökan om lagligförklaring av pir Överklagat, ej PT M K N./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens M Miljönämnden i Hällefors kommun./. I S Dispens från sophämtning M M M R F m.fl../. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun P J A./. Hagfors kommun m.fl. C W./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg Tillsyn Föreläggande Strandskyddsdispens M I C Avvisat överklagande om strandskyddsdispens M E E Rättegångskostnader i avskrivet mål M A L./. Karlsborgs kommun Dispens från sophämtning M Industrifragmentering i Stockholm AB./. Miljöoch hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun Förbud att utan tillstånd använda begagnad transformatorolja som bränsle M C P m.fl../. Nova Naturgas AB Anmälan för samråd

10 M U S o.a../. Hässleholms kommun Avvisad stämningsansökan M M Miljö- och byggnämnden i Eskilstuna kommun./. A G Solna Snabbtryck AB./. Miljönämnden i Solna stad M * Vattenfall AB Avvisad ansökan ang. omprövning M M M Miljösanktionsavgift Tillsynsavgift Överklagat, ej PT K-O G./. Länsstyrelsen Avvisat yrkande om i Västerbottens län interimistiskt förbud m.fl. C-H B m.fl../. Miljö- Talerätt och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad Lövhults Grus & Schakt HB./. Länsstyrelsen i Hallands län Ändring av villkor M DäckRec AB./. Malmö stad Föreläggande om återställning av hamnbassäng m.m M M H G./. Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. E J./. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun Bullerisoleringsåtgärder Tillstånd till avloppsanläggning (sluten tank) M C W./. NCC Roads AB m.fl. M Nilsson Kraft AB./. Kammarkollegiet Tillstånd till bergtäkt Tillstånd att anlägga minikraftverk M Idrottsföreningen Friskis & Svettis Falun./. Miljönämnden i Falu kommun Miljösanktionsavgift

11 M Simrishamns kommun, Tekniska kontoret./. Länsstyrelsen i Skåne län Föreläggande att upphöra med bortledande av grundvatten; fråga om inhibition m.m. enligt förvaltningsprocesslagen; delfrågor M * Naturvårdsverket m.fl../. SSAB Tunnplåt AB Tillstånd till ökad produktion M R P./. SSAB Tunnplåt AB Avskrivet mål ang. tillstånd till ökad produktion m.m M P Å dödsbo./. Länsstyrelsen i Kalmar län m.fl. Avvisat överklagande ang. strandskyddsdispens M L-O L Avvisat överklagande ang. försiktighetsmått avseende djurhållning m.m M T B./. Miljönämnden i Falu kommun Timmerbevattning M Orust kommun./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens m.m M M M * Länsstyrelsen i Norrbottens län./. R T Problem med översvämningar Fastighetshandelsbolaget Mörby 1:103 Miljö- och byggnadsnämnden i Falköpings kommun./. H T Avvisat överklagande Utdömande av vite M Scandinavian Tank Storage AB./. Länsstyrelsen i Skåne län Villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen M J S Avvisat överklagande M E H./. Miljöskyddsnämnden i Borås kommun Föreläggande att avlägsna installerad vattentoalett m.m M Miljöbolaget i Svealand AB Tillstånd till fortsatt verksamhet av avfall m.m

12 M 9-04 Skärgårdsskydd i Norr./. Nordan Vind vindkraft Aktiebolag Tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft M * Halmstads kommun./. Naturvårdsverket M * SCA Hygiene Products AB Dispens från föreskrifter för naturreservat och för område med skydd Tillståndsansökan M M Länsstyrelsen i Blekinge län./. S W L M./. Skurups kommun m.fl. Bortagande av staket vid strandskyddsområde m.m Föreläggande att vidta åtgärder i anledning av vägtrafikbuller M M Södra Roslagens Brandförsvarsförbund P W./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Anmälan om en utbildnings- och övningsanläggning i brandbekämpningsteknik; fråga om interimistiskt förordnande Strandskyddsdispens m.m M E N Återställande av försutten tid Överklagat, ej PT M E N Avvisat överklagande M E C./. Vägverket Skadestånd M K S m.fl../. Norrvind ek. för., m.fl. Föreläggande enligt miljöbalken om försiktighetsåtgärder M * J A m.fl../. Länsstyrelsen i Kalmar län m.fl. Tillstånd för uppförande av vindkraftverk M S W./. Bygg-, miljöoch räddningsnämnden i Flens kommun Stängselgenombrott m.m M S A./. Länsstyrelsen i Östergötlands län Strandskyddsdispens m.m M S J./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens samt dispens från reservatföreskrifter; fråga om tomtplatsavgränsning

13 M R P Bygdeavgiftsmedel M B K./. Grums kommun Miljösanktionsavgift M A A./. Alingsås kommun Befrielse från grundavgift m.m M G U./. R P m.fl. Dammbygge M M Länsstyrelsen i Stockholms län./. R P m.fl. Sonfjällbygdens Turistråd m.fl../. Agrivind AB m.fl. Återfyllning av dike Tillstånd enligt miljöskyddslagen till vindkraftverk M Nässja Lantbruks AB./. Plan- och miljönämnden i Motala kommun Klassning och tillsynsavgift M Hedemora Energi AB./. Trygg-Hansa Försäkrings AB Skadestånd m.m M T K m.fl../. B J m. fl. Begäran om ingripande enligt miljöbalken med anledning av förorening i vattenbrunn M 22-02* M Camix AB./. Västerviks kommun Banverket./. L D et.v.v. Utdömande av vite Överklagat, ej PT Tillstyrkande av redovisning av åtgärder mot buller M Å E./. HUB AB m.fl. Tillstånd att driva försöksanläggning för förbränning av avfall M M M U C m.fl../. JB-Sten Aktiebolag G P./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg m.fl. J H./. H-Gnejs Aktiebolag Föreläggande Tillstånd till fortsatt och utvidgad täkt av grus m.m Föreläggande

14 M * Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun./. Y A m.fl. Anläggning för bergsvärme M G U./. Linköpings kommun M B G Återställande av försutten tid M L O Omprövning av villkor för delaktighet Tillståndsansökan Överklagat, ej PT Överklagat, ej PT M Å N./. Länsstyrelsen i Kalmar län Föreläggande vid vite att ta bort staket m.m. inom strandskyddat område M R I./. Miljö- och byggnadsnämnden i Högsby kommun Miljösanktionsavgift M M M M M M * M J L./. Miljönämnden i Malmö kommun Flaxenviks Fastighets AB m.fl. Miljönämnden i Trelleborgs kommun./. P K H S./. Miljönämnden i Trelleborgs kommun m.fl. B-E E./. Länsstyrelsen i Kronobergs län Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö./. Banverket Södra banregion H H./. Miljö- och byggnämnden i Osby kommun Tillsyn över olägenhet för människors hälsa avseende fönstertätningsmassa i lägenheter Avvisad ansökan Överklagat, ej PT Miljösanktionsavgift Tillsyn enligt miljöbalken betr. vedeldning Tillstånd till skogsåtgärder inom interimistiskt reservat Tillstånd till Citytunneln i Malmö, Etapp 1 (Malmö C) Dispens från sophämtning

15 M Miljö- och byggnadsnämnden i Sorsele kommun./. T Y Dispens från kommunal renhållning M * M Bona Kemi Aktiebolag Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m. S L./. Länsstyrelsen i Skåne län m.fl. Tillstånd till täktverksamhet M L M./. Miljönämnden i Hörby kommun Avgift för prövning och tillsyn M * M Utvecklings AB Wä Rö Ersättning för miljöskada Ryttargård./. Fortifikationsverket i Eskilstuna Mediatech i Mölndal AB./. Tillstånd till brygga m.m Överklagat, ej PT M M L./. Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Dispens från strandskyddsbestämmelserna M C P m.fl../. Nova Naturgas AB m.fl. Tillsyn M J T./. Malmö stad Skadestånd Överklagat, ej PT M Ulås Minischakt AB./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun M G J./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun M WSP VVS Teknik./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun M ABRI-Produkter AB:s konkursbo./. Länsstyrelsen i Stockholms län Tillstånd till bergvärmeanläggning Tillstånd till bergvärmeanläggning Tillstånd till bergvärmeanläggning inom yttre skyddsområde för kommunal grundvattentäkt Bortskaffande av kemikalier och farligt avfall samt återställande av ytbehandlingslokal

16 M J-O A./. Bygg- och miljönämnden i Sala kommun Kagomål på störande granne M Naturskyddsföreningen i Göteborg./. Göteborg Energi Aktiebolag Tillstånd enligt miljöskyddslagen att nyanlägga samt uppföra och driva ett naturgaseldat kraftvärmeverk, Rya Kraftvärmeverk; fråga om förlängning av beslutade tider M L-I G./. Länsstyrelsen i Hallands län m.fl. Föreläggande om rättelse enligt vattenlagen och naturvårdslagen M Dödsboet efter I E Återställande av försutten tid M G M m.fl../. Naturvårdsverket Restaurering och reglering av Hornborgasjön M Kvidinge Stenkross AB./. Länsstyrelsen i Skåne län M Svenljunga kommun./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändring av villkor i tillstånd till täktverksamhet Återkallelse av tillsyn M Granlunds Grus AB Avvisat överklagande M M Kvidinge Stenkross AB./. Länsstyrelsen i Skåne län Jämtkraft AB./. Länsstyrelsen i Jämtlands län Tillfälligt utvidgat tillstånd till täktverksamhet Tillstånd att uppföra kraftledning inom område som omfattas av förordnande om skydd för landskapsbilden enl naturvårdslagen m.m M S J Resning Överklagat, ej PT M * S G m.fl../. Brännö Bys Samfällighetsförening Tillstånd att utföra vågbrytare m.m

17 M B W m.fl../. Plan- och miljönämnden i Örnsköldsviks kommun Förbud mot att inrätta värmepumpsanläggning M U N./. Byggnadsnämnden i Luleå kommun Avvisat överklagande M H B./. Kils kommun Brukningsavgifter Överklagat M M M M M M M M M B T m.fl../. Edstippen Kommanditbolag Tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utvidgad verksamhet J-U S./. Miljö- och Bullerstörningar hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad T D m.fl../. Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun E J./. Borgholms kommun P L./. Länsstyrelsen i Stockholms län D A m.fl../. Råsjö Kross Aktiebolag m.fl. D A./. Råsjö Kross Aktiebolag m.fl. R S./. Oreälvens Kraftaktiebolag Kagghamra Hamn och Entreprenad AB Befrielse från sophämtning Brukningsavgifter Strandskyddsdispens Föreläggande ang. damning från kvartsittransporter m.m. Funktion och skötsel av sedimentationsdammar och diken m.m Oförutsedd skada Lagligförklaring av en befintlig kaj M * M Länsstyrelsen i Gävleborgs län./. Woxna Graphite Aktiebolag M Ö./. Miljö- och Klagomål angående hälsoskyddsnämnden i bullerstörningar, låg Stockholm stad temperatur i lägenhet samt störande avgaslukt och ljussken Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva lakningsverk

18 M M * Östra Härjedalens Biologiska Förening, ÖHBF o a./. Fortum Generation Aktiebolag Å E m.fl../. Jönköpings kommun et v.v. Föreläggande om försiktighetsåtgärder till skydd för berguv i samband med rensningar; fråga om inhibition Tillstånd till drift av avfallsanläggning M M Länsstyrelsen i Kalmar län./. Fröjds Motorservice AB Naturskyddsföreningen i Stockholms län./. Stadsbyggnadsnämnden Utdömande av vite Dispens för vägbreddning inom naturreservat M H R./. Länsstyrelsen i Östergötlands län Strandskyddsdispens, tillika dispens från byggnadsförbud avseende skydd för landskapsbilden M M M M H P m.fl../. Miljönämnden i Ängelholms komplettera avlopps- Föreläggande att kommun, Miljökontoret anläggning med markbädd G E m.fl../. Länsstyrelsen i Kalmar län m.fl. Stenungsunds kommun./. J A A-C A-E m.fl../. Miljöoch hälsoskyddsnämnden i Nyköpings kommun Tillstånd till uppförande och drivande av vindkraftverk Miljösanktionsavgift Föreläggande enligt 26 kap 9 miljöbalken avseende returpappersverksamhet M K R m.fl. Avvisat överklagande M B Å Återställande av försutten tid M M M I L m fl./. Österåker Värme AB m fl Ö S./. Avesta kommun Y E./. Miljö- och Dispens från sophämtning hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun Tillstånd enligt miljöskyddslagen att uppföra och driva ett värmeverk Anläggningsavgift

19 M Bua Frys AB./. Miljöoch räddningsnämnden i Varbergs kommun M Ålsta Sågverks AB./. Östersunds kommun M M M M M * DV Trans AB./. Miljöoch räddningsnämnden i Varbergs kommun Nässjö Affärsverk AB, Renhållningsavdelningen./. Länsstyrelsen i Jönköpings län Avgift för tillsyn enligt miljöbalken Miljösanktionsavgift Utdömande av vite Dispens från förbud mot deponering av annat utsorterat brännbart avfall än hushållsavfall Miljö- och byggnämnden i Ockelbo kommun till bergvärmeanlägg- Ansökan om tillstånd./. A G m.fl. ning U C./. Torsby lastbilcentral ek.för. o.a. Miljö- och byggnadsnämnden i Högsby kommun./. E L Återställande av försutten tid Utdömande av vite M S L m.fl../. Överkalix kommun m.fl. Strandskyddsdispens; fråga om talerätt M M M M M P m.fl../. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg R S./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sven Sahlin Fastighets AB m.fl../. KB Pater Noster et v v Vetlanda Energi och Teknik AB Avvisat äverklagande Tillstånd att anlägga dammar Föreläggande att vidta åtgärder för att förhindra utsläpp av avloppsvatten Onödigt uppehållande av mål M J W m.fl../. Vindkompaniet Svenska AB Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m Överklagat M * Mehedeby Fastighetsägare- och Vägförening m fl./. Banverket Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle

20 M M Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun./. Banverket Bygg- och miljönämnden i Älvkarleby kommun./. Banverket M Landstinget Dalarna./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Ludvika kommun M R G./. Länsstyrelsen i Kronobergs län m.fl. Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle Föreläggande att utföra sanering av bensincistern och markområde Tillsynsåtgärder på grund av dämning M W M./. L E m.fl. Tillstånd till enskild avloppsanläggning M M M A-M G m.fl../. Vägverket, Region Norr m.fl. G Å./. Länsstyrelsen i Skåne län B R./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun Åtgärder mot igenväxt dike Dispens från biotopskyddsbestämmelser Strandskyddsdispens M C K 2. M K./. Miljöoch hälsoskyddsnämnden i Huddinge kommun Bullerstörningar M I B J m.fl../. C K m.fl. Strandskyddsdispens M J B./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Utdömande av vite Eda kommun et v.v. M Bjuvs kommun./. Ansökan om tillstånd Reijo Havi Invest AB enligt vattenlagen till 2. O J grundvattenuttag för kommunal vattenförsörjning M M H E m.fl../. Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun m.fl. Vindkraft J N./. Länsstyrelsen i Utdömande av vite Jönköpings län 19

21 M M Olssons Mekaniska Verkstad O.M.V. AB./. Miljö- och byggnämnden i Munkedals kommun E H m.fl../. Länsstyrelsen i Västra Götalands län m.fl. Tillsynsavgift Anmälan om överträdelse av strandskyddsbestämmelser; fråga om avvisning M J O./. Vägverket Skadestånd på grund av miljöskada M M K K./. Miljönämnden i Torsås kommun Ansökan om undantag (dispens) från kommunal sophämtning S-I D./. Miljö- och Kompostering och hälsoskyddsnämnden i omhändertagande av Sigtuna kommun avfall M M R./. Miljö- och Tillstånd till anslutning hälsoskyddsnämnden i av en vattentoalett Värmdö kommun (Aquatron) till befintlig anläggning för BDTavlopp M * Banverket Tillstånd att anlägga stöd för järnvägsbro M M M M Bromert & Matsers AB./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun Föreläggande förenat med vite att inkomma med åtgärdsförslag m.m G J m.fl../. Länsstyrelsen Strandskyddsdispens i Västra Götalands län B H./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Stenhalla Gård Aktiebolag./. Länsstyrelsen i Västerbottens län Dispens från strandskydd och landskapsbildskydd Villkor om gödselspridning i tillstånd till fortsatt och utökad djurhållning M R and F Livs AB./. Vitesföreläggande Miljönämnden i Malmö kommun m.fl. M AB Storstockholms Bullerbegränsande Lokaltrafik./. Miljö- och åtgärder hälsoskyddsnämnden 20

22 M Länsstyrelsen i Västerbottens län./. Swerock AB Utdömande av vite M * M Överby-Renshogens samfällighetsförening Staten genom Sveriges geologiska undersökning (SGU) Tillstånd att anlägga en småbåtsbrygga m.m. Tillstånd till bortledande av grundvatten från en bergrumsanläggning Överklagat M A S Avvisat överklagande M * T A m.fl../. R R m.fl. Förbud mot flytgödselbrunn M A J-D./. T B m.fl. Strandskyddsdipens; fråga om talerätt M M G M./. Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun J M m.fl../. HSB:s bostadsrättsförening Axtorp i Umeå et v v föreläggande enligt miljöbalken m.m. Olägenheter till följd av ljudstörningar i lägenhet M M M Miljönämnden i Kävlinge kommun./. Konvex AB et v.v. P M./. Miljönämnden i Göteborgs kommun m.fl. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad./. Tre Backar AB M Berg och Falk AB./. H S M Tillstånd till befintlig och ändrad verksamhet vid anläggning för bearbetning av animaliskt avfall Elektriska fenomen Utdömande av vite Återförvisat mål från Miljööverdomstolen om tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäkt och krossverksamhet; nu fråga om återförvisning till beslutsmyndigheten Å O./. Miljö- och Sophämtning hälsoskyddsnämnden i Simrishamn 21

23 M M Orust kommun, Kommunstyrelsekontoret./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Mariestad D D./. Områdesnämnden Boo, Nacka kommun Fastställande av slutliga villkor för Ellös avloppsreningsverk, Orust kommun Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning M N-G A./. Områdesnämnden Boo, Nacka kommun Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning M M A O./. Områdesnämnden Boo, Nacka kommun C T./. Länsstyrelsen i Stockholms län Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett utan längre gående rening än slamavskiljning Tillstånd till bergtäktsoch krossverksamhet M M * M H L m fl./. Ångermanälvens Vattenregleringsföretag Miljö- och byggnadsnämnden i Ystads kommun./. A F A-L D m.fl../. Miljöoch Byggnadsnämnden i Kristinehamns kommun Ersättning för skador på enskilt fiske M * P E./. T H m.fl. Överklagande av beslut med anledning av anmälan enligt miljöbalken om utökad djurhållning Utdömande av vite Föreläggande enligt 26 kap. 9 miljöbalken att vidta åtgärder inom strandskyddsområde M L S./. S H Skadestånd Överklagat 22

24 M M M M M M J O./. Sollefteå kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Hjo kommun./. U J o.a. F O m.fl../. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun P R./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Simrishamn M F m.fl../. Länsstyrelsen i Kronobergs län I N./. Sollefteå kommun Va-avgifter m.m Överklagat, ej PT Utdömande av vite Överklagat, ej PT Kontroll av vindkraftanläggning; nu fråga om besluts överklagbarhet Sophämtning Tillstånd att utföra vetenskapliga undersökningar i kulturreservat Brukningsavgift M Krokens Samfällighetsförening Avvisat överklagande M M B m fl./. Vattenfall AB Inverkan på isar och vintervägar Överklagat M Ölands Djurpark./. Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från kommunal ren- i Mörbylånga hållningsordning kommun M * Swerock Aktiebolag./. Aktiebolaget Härnösands Schakt- och Trädgårdsanläggningar Skadestånd enligt miljöskadelagen Överklagat M A E m.fl../. Finspångs kommun m.fl. Tillsynsåtgärder avseende ridbana M M Nedre Helgeåns fiskevårdsområde./. Banverket, Södra banregionen, Södra regionen Sävast samfällighetsförening m.fl../. Vattenfall AB Tillstånd att uppföra brostöd för ny järnvägsbro Talerätt Överklagat 23

Rättsfall. Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet

Rättsfall. Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet Rättsfall Ett urval av rättsfall inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART 1. Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby 2. Visby Camping AB Box 768

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT KLAGANDE Bro Hof Slott AB DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5729-10 Ombud: Advokat Mikael Lundholm Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Sveavägen 17, 11 tr 111 57 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-02-16 Stockholm

DOM 2015-02-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 2015-02-16 Stockholm Mål nr M 2630-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr M 1713-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

DOM 2015-06-12 Stockholm

DOM 2015-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2015-06-12 Stockholm Mål nr M 10442-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-24 i mål nr M 3019-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i Jönköpings

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

BESLUT 2012-01-24 Stockholm

BESLUT 2012-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 BESLUT 2012-01-24 Stockholm Mål nr M 568-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Kammarkollegiet,

Läs mer

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT BESLUTETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning Här vägleder Naturvårdsverket om vad ett beslut om att bilda naturreservat

Läs mer

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning 2014-05-08 Rapportnummer 2014:1 Bild framsida Vattenkraftverk i Emåns huvudfåra i Järnforsen, Hultsfreds kommun. Foto: Jakob Bergengren Huvudmän Länsstyrelserna,

Läs mer

DOM 2009-11-10 Stockholm

DOM 2009-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-10 Stockholm Mål nr M 5960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare?

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare? Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm uppdaterad i September 2002 Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Innehåll förord 5 miljöbalken

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Miljööverdomstolen MÖD 2009:48

Miljööverdomstolen MÖD 2009:48 Miljööverdomstolen MÖD 2009:48 Målnummer: M294-08 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2009-03-05 Rubrik: Tillstånd till anläggande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg -----

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 februari 2010 Åsa Torstensson Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2570-10 SÖKANDE Hargs Hamn AB, 556300-6625 Hamnen 742 50 Hargshamn Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handbok 2001:1 utgåva 3 mars 2004 MILJÖBALKEN Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2012-10-22 Stockholm

DOM 2012-10-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2012-10-22 Stockholm Mål nr M 9474-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-11-02 i mål nr M 6283-10, se

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer