miljö domar Första halvåret 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "miljö domar Första halvåret 2004"

Transkript

1 miljö domar Första halvåret 2004 MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN. URVAL OCH BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR AV ULF BJÄLLÅS OCH ANNA-LENA ROSENGARDTEN.

2 MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN. URVAL OCH BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR AV ULF BJÄLLÅS OCH ANNA-LENA ROSENGARDTEN. FÖRSTA HALVÅRET 2004 NATURVÅRDSVERKET

3 Beställning: Tel: Fax: E-post: Internet: ISBN pdf ISSN Naturvårdsverket november 2004 Elektronisk publikation 2

4 Innehåll Förord 6 Förkortningar 7 Förteckning över Miljööverdomstolens avgjorda mål 8 Slutligt beslut den 22 januari 2004 i mål M Avvisad ansökan om omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken för säkerhetshöjande åtgärder 26 Dom den 29 januari 2004 i mål M Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion vid SSAB Tunnplåt AB:s anläggningar i Borlänge kommun, Dalarnas län 28 Dom den 4 februari 2004 i mål M Utdömande av vite 32 Dom den 6 februari 2004 i mål M Dispens från föreskrifter för naturreservat och för område med skydd för landskapsbilden samt dispens från strandskyddsbestämmelser för anläggande av gång- och cykelväg 33 Dom den 9 februari 2004 i mål M Tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en ny fastbränslepanna vid SCA Hygiene Products Aktiebolags anläggning i Lilla Edets kommun 46 Beslut den 19 februari 2004 i mål M Tillstånd till uppförande av vindkraftverk 49 Dom den 27 februari 2004 i mål M Utdömande av vite 53 3

5 Dom den 8 mars 2004 i mål M Tillstånd till anläggande av bergvärmepump 55 Dom den 12 mars 2004 i mål nr M Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på grund av rättegångsfel 59 Dom den 15 mars 2004 i mål M Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m. vid ny anläggning i Trelleborg 66 Dom den 15 mars 2004 i mål M Skadestånd enligt miljöskadelagen 69 Beslut den 17 mars 2004 i mål nr M Avvisande av överklagande 81 Dom den 1 april 2004 i mål nr M Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att utföra vågbrytare m.m. 83 Dom den 8 april 2004 i mål nr M Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva lakningsverk för kemisk rening av grafit 87 Dom den 13 april 2004 i mål M Tillstånd till drift av avfallsanläggning m.m. 89 Dom den 5 maj 2004 i mål M Utdömande av vite 93 Dom den 7 maj 2004 i mål nr M Föreläggande att ansöka om tillstånd för transport av flygbränsle 94 4

6 Dom den 27 maj 2004 i mål M Tillstånd att anlägga järnvägsbro m.m. 97 Dom den 3 juni 2004 i mål M Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att på ön Böckern i Tanums kommun anlägga en småbåtsbrygga och nedfartsramp för småbåtar 101 Dom den 4 juni 2004 i mål M Förbud mot flytgödselbrunn 108 Beslut den 8 juni 2004 i mål nr M Strandskyddsdispens 112 Dom den 14 juni 2004 i mål M Utdömande av vite 117 Dom den 15 juni 2004 i mål M Anmälan enligt miljöbalken om utökad djurhållning 121 Dom den 23 juni 2004 i mål nr M Skadestånd enligt miljöskadelagen 124 Dom den 30 juni 2004 i mål M Tillstånd till befintlig och utökad produktion vid anläggning för tillverkning av massa och papper 135 Nyckelord 152 5

7 Förord Publikationen Miljödomar ges ut två gånger per år. Den innehåller förteckningar över samtliga avgöranden från Miljööverdomstolen. De avgöranden som kan förväntas vara av störst intresse är markerade med en asterisk (*). De finns återgivna i valda delar (obearbetade citat) tillsammans med en bakgrundsbeskrivning som skrivits för publikationen. Urvalet har gjorts utgående från både allmänt miljömässiga, tekniska och juridiska utgångspunkter. Publikationen vänder sig alltså till alla som är verksamma inom miljöområdet; exempelvis inom myndigheter, organisationer, forskning och utbildning, advokatfirmor, tekniska konsultbyråer, industrier eller andra näringsverksamheter. I vissa fall fordras prövningstillstånd (förkortas p i tabeller m.m.) för att Miljööverdomstolen skall pröva ett överklagande. För mål och ärenden enligt miljöbalken är huvudregeln att de ärenden som startat hos en förvaltningsmyndighet t.ex. en kommunal nämnd eller en länsstyrelse fordrar prövningstillstånd. I förteckningen över prövade och avgjorda mål har de mål som avgjorts efter prövningstillstånd markerats särskilt. Samtliga avgjorda mål har beskrivits med hjälp av nyckelord. En asterisk (*) vid nyckelordet betyder att avgörandet är referat. De markerade nyckelorden finns alfabetiskt ordnade i en nyckelordslista med hänvisningar till de refererade avgörandena. I tabellen över avgjorda mål har angivits om avgörandet vunnit laga kraft. 6

8 Förkortningar I publikationen har privatpersoners namn ersatts med initialer. I övrigt används följande förkortningar. BDT-vatten bad-, disk- och tvättvatten COD kemisk syreförbrukning (chemical oxygen demand); mått på organisk substans i vatten HD Högsta domstolen HSL hälsoskyddslagen, 1982:1080 MB miljöbalken, 1998:808 MD miljödomstol(en) MKB miljökonsekvensbeskrivning och/eller miljökonsekvensbedömning ML miljöskyddslagen, 1969:387 MSL miljöskadelagen, 1986:225 NRL naturresurslagen; lagen om hushållning med naturresurser, 1987:12 NVL naturvårdslagen, 1964:822 pt prövningstillstånd RB rättegångsbalken RenhL renhållningslagen, 1979:596 Sevesolagen lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor SNFS Naturvårdsverkets författningssamling susp. suspenderade ämnen; mått på partiklar i vatten VL vattenlagen, 1983:291 VaL lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 1970:244 viteslagen lagen (1985:206) om viten ÄVL "äldre vattenlagen"; vattenlagen, 1918:523 7

9 Målnummer Parter Saken Inkom Datum Avgjort Datum M U-S B./. Plan- och miljönämnden i Perstorps kommun Miljösanktionsavgift M T S m.fl../. Länsstyrelsen i Gotlands län Strandskyddsdispens; fråga om talerätt M S Z./. Olofströms kommun Skadestånd Överklagat, ej PT M K N./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Föreläggande om rättelse M K N./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Mariestad Ansökan om lagligförklaring av pir Överklagat, ej PT M K N./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens M Miljönämnden i Hällefors kommun./. I S Dispens från sophämtning M M M R F m.fl../. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun P J A./. Hagfors kommun m.fl. C W./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg Tillsyn Föreläggande Strandskyddsdispens M I C Avvisat överklagande om strandskyddsdispens M E E Rättegångskostnader i avskrivet mål M A L./. Karlsborgs kommun Dispens från sophämtning M Industrifragmentering i Stockholm AB./. Miljöoch hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun Förbud att utan tillstånd använda begagnad transformatorolja som bränsle M C P m.fl../. Nova Naturgas AB Anmälan för samråd

10 M U S o.a../. Hässleholms kommun Avvisad stämningsansökan M M Miljö- och byggnämnden i Eskilstuna kommun./. A G Solna Snabbtryck AB./. Miljönämnden i Solna stad M * Vattenfall AB Avvisad ansökan ang. omprövning M M M Miljösanktionsavgift Tillsynsavgift Överklagat, ej PT K-O G./. Länsstyrelsen Avvisat yrkande om i Västerbottens län interimistiskt förbud m.fl. C-H B m.fl../. Miljö- Talerätt och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad Lövhults Grus & Schakt HB./. Länsstyrelsen i Hallands län Ändring av villkor M DäckRec AB./. Malmö stad Föreläggande om återställning av hamnbassäng m.m M M H G./. Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. E J./. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun Bullerisoleringsåtgärder Tillstånd till avloppsanläggning (sluten tank) M C W./. NCC Roads AB m.fl. M Nilsson Kraft AB./. Kammarkollegiet Tillstånd till bergtäkt Tillstånd att anlägga minikraftverk M Idrottsföreningen Friskis & Svettis Falun./. Miljönämnden i Falu kommun Miljösanktionsavgift

11 M Simrishamns kommun, Tekniska kontoret./. Länsstyrelsen i Skåne län Föreläggande att upphöra med bortledande av grundvatten; fråga om inhibition m.m. enligt förvaltningsprocesslagen; delfrågor M * Naturvårdsverket m.fl../. SSAB Tunnplåt AB Tillstånd till ökad produktion M R P./. SSAB Tunnplåt AB Avskrivet mål ang. tillstånd till ökad produktion m.m M P Å dödsbo./. Länsstyrelsen i Kalmar län m.fl. Avvisat överklagande ang. strandskyddsdispens M L-O L Avvisat överklagande ang. försiktighetsmått avseende djurhållning m.m M T B./. Miljönämnden i Falu kommun Timmerbevattning M Orust kommun./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens m.m M M M * Länsstyrelsen i Norrbottens län./. R T Problem med översvämningar Fastighetshandelsbolaget Mörby 1:103 Miljö- och byggnadsnämnden i Falköpings kommun./. H T Avvisat överklagande Utdömande av vite M Scandinavian Tank Storage AB./. Länsstyrelsen i Skåne län Villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen M J S Avvisat överklagande M E H./. Miljöskyddsnämnden i Borås kommun Föreläggande att avlägsna installerad vattentoalett m.m M Miljöbolaget i Svealand AB Tillstånd till fortsatt verksamhet av avfall m.m

12 M 9-04 Skärgårdsskydd i Norr./. Nordan Vind vindkraft Aktiebolag Tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft M * Halmstads kommun./. Naturvårdsverket M * SCA Hygiene Products AB Dispens från föreskrifter för naturreservat och för område med skydd Tillståndsansökan M M Länsstyrelsen i Blekinge län./. S W L M./. Skurups kommun m.fl. Bortagande av staket vid strandskyddsområde m.m Föreläggande att vidta åtgärder i anledning av vägtrafikbuller M M Södra Roslagens Brandförsvarsförbund P W./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Anmälan om en utbildnings- och övningsanläggning i brandbekämpningsteknik; fråga om interimistiskt förordnande Strandskyddsdispens m.m M E N Återställande av försutten tid Överklagat, ej PT M E N Avvisat överklagande M E C./. Vägverket Skadestånd M K S m.fl../. Norrvind ek. för., m.fl. Föreläggande enligt miljöbalken om försiktighetsåtgärder M * J A m.fl../. Länsstyrelsen i Kalmar län m.fl. Tillstånd för uppförande av vindkraftverk M S W./. Bygg-, miljöoch räddningsnämnden i Flens kommun Stängselgenombrott m.m M S A./. Länsstyrelsen i Östergötlands län Strandskyddsdispens m.m M S J./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens samt dispens från reservatföreskrifter; fråga om tomtplatsavgränsning

13 M R P Bygdeavgiftsmedel M B K./. Grums kommun Miljösanktionsavgift M A A./. Alingsås kommun Befrielse från grundavgift m.m M G U./. R P m.fl. Dammbygge M M Länsstyrelsen i Stockholms län./. R P m.fl. Sonfjällbygdens Turistråd m.fl../. Agrivind AB m.fl. Återfyllning av dike Tillstånd enligt miljöskyddslagen till vindkraftverk M Nässja Lantbruks AB./. Plan- och miljönämnden i Motala kommun Klassning och tillsynsavgift M Hedemora Energi AB./. Trygg-Hansa Försäkrings AB Skadestånd m.m M T K m.fl../. B J m. fl. Begäran om ingripande enligt miljöbalken med anledning av förorening i vattenbrunn M 22-02* M Camix AB./. Västerviks kommun Banverket./. L D et.v.v. Utdömande av vite Överklagat, ej PT Tillstyrkande av redovisning av åtgärder mot buller M Å E./. HUB AB m.fl. Tillstånd att driva försöksanläggning för förbränning av avfall M M M U C m.fl../. JB-Sten Aktiebolag G P./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg m.fl. J H./. H-Gnejs Aktiebolag Föreläggande Tillstånd till fortsatt och utvidgad täkt av grus m.m Föreläggande

14 M * Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun./. Y A m.fl. Anläggning för bergsvärme M G U./. Linköpings kommun M B G Återställande av försutten tid M L O Omprövning av villkor för delaktighet Tillståndsansökan Överklagat, ej PT Överklagat, ej PT M Å N./. Länsstyrelsen i Kalmar län Föreläggande vid vite att ta bort staket m.m. inom strandskyddat område M R I./. Miljö- och byggnadsnämnden i Högsby kommun Miljösanktionsavgift M M M M M M * M J L./. Miljönämnden i Malmö kommun Flaxenviks Fastighets AB m.fl. Miljönämnden i Trelleborgs kommun./. P K H S./. Miljönämnden i Trelleborgs kommun m.fl. B-E E./. Länsstyrelsen i Kronobergs län Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö./. Banverket Södra banregion H H./. Miljö- och byggnämnden i Osby kommun Tillsyn över olägenhet för människors hälsa avseende fönstertätningsmassa i lägenheter Avvisad ansökan Överklagat, ej PT Miljösanktionsavgift Tillsyn enligt miljöbalken betr. vedeldning Tillstånd till skogsåtgärder inom interimistiskt reservat Tillstånd till Citytunneln i Malmö, Etapp 1 (Malmö C) Dispens från sophämtning

15 M Miljö- och byggnadsnämnden i Sorsele kommun./. T Y Dispens från kommunal renhållning M * M Bona Kemi Aktiebolag Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m. S L./. Länsstyrelsen i Skåne län m.fl. Tillstånd till täktverksamhet M L M./. Miljönämnden i Hörby kommun Avgift för prövning och tillsyn M * M Utvecklings AB Wä Rö Ersättning för miljöskada Ryttargård./. Fortifikationsverket i Eskilstuna Mediatech i Mölndal AB./. Tillstånd till brygga m.m Överklagat, ej PT M M L./. Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Dispens från strandskyddsbestämmelserna M C P m.fl../. Nova Naturgas AB m.fl. Tillsyn M J T./. Malmö stad Skadestånd Överklagat, ej PT M Ulås Minischakt AB./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun M G J./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun M WSP VVS Teknik./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun M ABRI-Produkter AB:s konkursbo./. Länsstyrelsen i Stockholms län Tillstånd till bergvärmeanläggning Tillstånd till bergvärmeanläggning Tillstånd till bergvärmeanläggning inom yttre skyddsområde för kommunal grundvattentäkt Bortskaffande av kemikalier och farligt avfall samt återställande av ytbehandlingslokal

16 M J-O A./. Bygg- och miljönämnden i Sala kommun Kagomål på störande granne M Naturskyddsföreningen i Göteborg./. Göteborg Energi Aktiebolag Tillstånd enligt miljöskyddslagen att nyanlägga samt uppföra och driva ett naturgaseldat kraftvärmeverk, Rya Kraftvärmeverk; fråga om förlängning av beslutade tider M L-I G./. Länsstyrelsen i Hallands län m.fl. Föreläggande om rättelse enligt vattenlagen och naturvårdslagen M Dödsboet efter I E Återställande av försutten tid M G M m.fl../. Naturvårdsverket Restaurering och reglering av Hornborgasjön M Kvidinge Stenkross AB./. Länsstyrelsen i Skåne län M Svenljunga kommun./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändring av villkor i tillstånd till täktverksamhet Återkallelse av tillsyn M Granlunds Grus AB Avvisat överklagande M M Kvidinge Stenkross AB./. Länsstyrelsen i Skåne län Jämtkraft AB./. Länsstyrelsen i Jämtlands län Tillfälligt utvidgat tillstånd till täktverksamhet Tillstånd att uppföra kraftledning inom område som omfattas av förordnande om skydd för landskapsbilden enl naturvårdslagen m.m M S J Resning Överklagat, ej PT M * S G m.fl../. Brännö Bys Samfällighetsförening Tillstånd att utföra vågbrytare m.m

17 M B W m.fl../. Plan- och miljönämnden i Örnsköldsviks kommun Förbud mot att inrätta värmepumpsanläggning M U N./. Byggnadsnämnden i Luleå kommun Avvisat överklagande M H B./. Kils kommun Brukningsavgifter Överklagat M M M M M M M M M B T m.fl../. Edstippen Kommanditbolag Tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utvidgad verksamhet J-U S./. Miljö- och Bullerstörningar hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad T D m.fl../. Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun E J./. Borgholms kommun P L./. Länsstyrelsen i Stockholms län D A m.fl../. Råsjö Kross Aktiebolag m.fl. D A./. Råsjö Kross Aktiebolag m.fl. R S./. Oreälvens Kraftaktiebolag Kagghamra Hamn och Entreprenad AB Befrielse från sophämtning Brukningsavgifter Strandskyddsdispens Föreläggande ang. damning från kvartsittransporter m.m. Funktion och skötsel av sedimentationsdammar och diken m.m Oförutsedd skada Lagligförklaring av en befintlig kaj M * M Länsstyrelsen i Gävleborgs län./. Woxna Graphite Aktiebolag M Ö./. Miljö- och Klagomål angående hälsoskyddsnämnden i bullerstörningar, låg Stockholm stad temperatur i lägenhet samt störande avgaslukt och ljussken Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva lakningsverk

18 M M * Östra Härjedalens Biologiska Förening, ÖHBF o a./. Fortum Generation Aktiebolag Å E m.fl../. Jönköpings kommun et v.v. Föreläggande om försiktighetsåtgärder till skydd för berguv i samband med rensningar; fråga om inhibition Tillstånd till drift av avfallsanläggning M M Länsstyrelsen i Kalmar län./. Fröjds Motorservice AB Naturskyddsföreningen i Stockholms län./. Stadsbyggnadsnämnden Utdömande av vite Dispens för vägbreddning inom naturreservat M H R./. Länsstyrelsen i Östergötlands län Strandskyddsdispens, tillika dispens från byggnadsförbud avseende skydd för landskapsbilden M M M M H P m.fl../. Miljönämnden i Ängelholms komplettera avlopps- Föreläggande att kommun, Miljökontoret anläggning med markbädd G E m.fl../. Länsstyrelsen i Kalmar län m.fl. Stenungsunds kommun./. J A A-C A-E m.fl../. Miljöoch hälsoskyddsnämnden i Nyköpings kommun Tillstånd till uppförande och drivande av vindkraftverk Miljösanktionsavgift Föreläggande enligt 26 kap 9 miljöbalken avseende returpappersverksamhet M K R m.fl. Avvisat överklagande M B Å Återställande av försutten tid M M M I L m fl./. Österåker Värme AB m fl Ö S./. Avesta kommun Y E./. Miljö- och Dispens från sophämtning hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun Tillstånd enligt miljöskyddslagen att uppföra och driva ett värmeverk Anläggningsavgift

19 M Bua Frys AB./. Miljöoch räddningsnämnden i Varbergs kommun M Ålsta Sågverks AB./. Östersunds kommun M M M M M * DV Trans AB./. Miljöoch räddningsnämnden i Varbergs kommun Nässjö Affärsverk AB, Renhållningsavdelningen./. Länsstyrelsen i Jönköpings län Avgift för tillsyn enligt miljöbalken Miljösanktionsavgift Utdömande av vite Dispens från förbud mot deponering av annat utsorterat brännbart avfall än hushållsavfall Miljö- och byggnämnden i Ockelbo kommun till bergvärmeanlägg- Ansökan om tillstånd./. A G m.fl. ning U C./. Torsby lastbilcentral ek.för. o.a. Miljö- och byggnadsnämnden i Högsby kommun./. E L Återställande av försutten tid Utdömande av vite M S L m.fl../. Överkalix kommun m.fl. Strandskyddsdispens; fråga om talerätt M M M M M P m.fl../. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg R S./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sven Sahlin Fastighets AB m.fl../. KB Pater Noster et v v Vetlanda Energi och Teknik AB Avvisat äverklagande Tillstånd att anlägga dammar Föreläggande att vidta åtgärder för att förhindra utsläpp av avloppsvatten Onödigt uppehållande av mål M J W m.fl../. Vindkompaniet Svenska AB Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m Överklagat M * Mehedeby Fastighetsägare- och Vägförening m fl./. Banverket Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle

20 M M Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun./. Banverket Bygg- och miljönämnden i Älvkarleby kommun./. Banverket M Landstinget Dalarna./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Ludvika kommun M R G./. Länsstyrelsen i Kronobergs län m.fl. Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle Föreläggande att utföra sanering av bensincistern och markområde Tillsynsåtgärder på grund av dämning M W M./. L E m.fl. Tillstånd till enskild avloppsanläggning M M M A-M G m.fl../. Vägverket, Region Norr m.fl. G Å./. Länsstyrelsen i Skåne län B R./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun Åtgärder mot igenväxt dike Dispens från biotopskyddsbestämmelser Strandskyddsdispens M C K 2. M K./. Miljöoch hälsoskyddsnämnden i Huddinge kommun Bullerstörningar M I B J m.fl../. C K m.fl. Strandskyddsdispens M J B./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Utdömande av vite Eda kommun et v.v. M Bjuvs kommun./. Ansökan om tillstånd Reijo Havi Invest AB enligt vattenlagen till 2. O J grundvattenuttag för kommunal vattenförsörjning M M H E m.fl../. Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun m.fl. Vindkraft J N./. Länsstyrelsen i Utdömande av vite Jönköpings län 19

21 M M Olssons Mekaniska Verkstad O.M.V. AB./. Miljö- och byggnämnden i Munkedals kommun E H m.fl../. Länsstyrelsen i Västra Götalands län m.fl. Tillsynsavgift Anmälan om överträdelse av strandskyddsbestämmelser; fråga om avvisning M J O./. Vägverket Skadestånd på grund av miljöskada M M K K./. Miljönämnden i Torsås kommun Ansökan om undantag (dispens) från kommunal sophämtning S-I D./. Miljö- och Kompostering och hälsoskyddsnämnden i omhändertagande av Sigtuna kommun avfall M M R./. Miljö- och Tillstånd till anslutning hälsoskyddsnämnden i av en vattentoalett Värmdö kommun (Aquatron) till befintlig anläggning för BDTavlopp M * Banverket Tillstånd att anlägga stöd för järnvägsbro M M M M Bromert & Matsers AB./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun Föreläggande förenat med vite att inkomma med åtgärdsförslag m.m G J m.fl../. Länsstyrelsen Strandskyddsdispens i Västra Götalands län B H./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Stenhalla Gård Aktiebolag./. Länsstyrelsen i Västerbottens län Dispens från strandskydd och landskapsbildskydd Villkor om gödselspridning i tillstånd till fortsatt och utökad djurhållning M R and F Livs AB./. Vitesföreläggande Miljönämnden i Malmö kommun m.fl. M AB Storstockholms Bullerbegränsande Lokaltrafik./. Miljö- och åtgärder hälsoskyddsnämnden 20

22 M Länsstyrelsen i Västerbottens län./. Swerock AB Utdömande av vite M * M Överby-Renshogens samfällighetsförening Staten genom Sveriges geologiska undersökning (SGU) Tillstånd att anlägga en småbåtsbrygga m.m. Tillstånd till bortledande av grundvatten från en bergrumsanläggning Överklagat M A S Avvisat överklagande M * T A m.fl../. R R m.fl. Förbud mot flytgödselbrunn M A J-D./. T B m.fl. Strandskyddsdipens; fråga om talerätt M M G M./. Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun J M m.fl../. HSB:s bostadsrättsförening Axtorp i Umeå et v v föreläggande enligt miljöbalken m.m. Olägenheter till följd av ljudstörningar i lägenhet M M M Miljönämnden i Kävlinge kommun./. Konvex AB et v.v. P M./. Miljönämnden i Göteborgs kommun m.fl. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad./. Tre Backar AB M Berg och Falk AB./. H S M Tillstånd till befintlig och ändrad verksamhet vid anläggning för bearbetning av animaliskt avfall Elektriska fenomen Utdömande av vite Återförvisat mål från Miljööverdomstolen om tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäkt och krossverksamhet; nu fråga om återförvisning till beslutsmyndigheten Å O./. Miljö- och Sophämtning hälsoskyddsnämnden i Simrishamn 21

23 M M Orust kommun, Kommunstyrelsekontoret./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Mariestad D D./. Områdesnämnden Boo, Nacka kommun Fastställande av slutliga villkor för Ellös avloppsreningsverk, Orust kommun Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning M N-G A./. Områdesnämnden Boo, Nacka kommun Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning M M A O./. Områdesnämnden Boo, Nacka kommun C T./. Länsstyrelsen i Stockholms län Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett utan längre gående rening än slamavskiljning Tillstånd till bergtäktsoch krossverksamhet M M * M H L m fl./. Ångermanälvens Vattenregleringsföretag Miljö- och byggnadsnämnden i Ystads kommun./. A F A-L D m.fl../. Miljöoch Byggnadsnämnden i Kristinehamns kommun Ersättning för skador på enskilt fiske M * P E./. T H m.fl. Överklagande av beslut med anledning av anmälan enligt miljöbalken om utökad djurhållning Utdömande av vite Föreläggande enligt 26 kap. 9 miljöbalken att vidta åtgärder inom strandskyddsområde M L S./. S H Skadestånd Överklagat 22

24 M M M M M M J O./. Sollefteå kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Hjo kommun./. U J o.a. F O m.fl../. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun P R./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Simrishamn M F m.fl../. Länsstyrelsen i Kronobergs län I N./. Sollefteå kommun Va-avgifter m.m Överklagat, ej PT Utdömande av vite Överklagat, ej PT Kontroll av vindkraftanläggning; nu fråga om besluts överklagbarhet Sophämtning Tillstånd att utföra vetenskapliga undersökningar i kulturreservat Brukningsavgift M Krokens Samfällighetsförening Avvisat överklagande M M B m fl./. Vattenfall AB Inverkan på isar och vintervägar Överklagat M Ölands Djurpark./. Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från kommunal ren- i Mörbylånga hållningsordning kommun M * Swerock Aktiebolag./. Aktiebolaget Härnösands Schakt- och Trädgårdsanläggningar Skadestånd enligt miljöskadelagen Överklagat M A E m.fl../. Finspångs kommun m.fl. Tillsynsåtgärder avseende ridbana M M Nedre Helgeåns fiskevårdsområde./. Banverket, Södra banregionen, Södra regionen Sävast samfällighetsförening m.fl../. Vattenfall AB Tillstånd att uppföra brostöd för ny järnvägsbro Talerätt Överklagat 23

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 Målnummer: M3226-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-04-22 Rubrik: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060202 DOM 2016-08-02 Stockholm Mål nr M 6799-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2016-07-14 i mål nr M 1583-16, se bilaga KLAGANDE Nilsson Kraft

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Mål nr M 3834-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-02-12 Rättelse, 2015-02-16 Beslutat av: rådmannen Inge Karlström Med tillämpning av 33 ärendelagen rättas domen enligt följande.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2015-03-09 Stockholm Mål nr M 216-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-12-12 i mål nr M 4623-14, se bilaga KLAGANDE OCH

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7 M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7 Målnummer: M6222-14 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2015-02-23 Rubrik: Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad ----- Strandskyddsdispens

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2017-02-28 Stockholm Mål nr M 8191-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2016-09-07 i mål nr M 1577-16, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2015-03-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-03-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 73-15 KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun, 131 81 Nacka MOTPART Grundets vägförening, c/o

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

MÖD 2012:48 MÖD 2014:30. NJA 2012 s 921. EU-domstolens mål C-240/09 och C-263/08

MÖD 2012:48 MÖD 2014:30. NJA 2012 s 921. EU-domstolens mål C-240/09 och C-263/08 Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2015:17 Målnummer: M8662-14 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2015-04-15 Rubrik: Fråga om miljöorganisationers klagorätt ----- En miljönämnd beslutade att godta en anmälan om

Läs mer

DOM 2013-10-01 Stockholm

DOM 2013-10-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 DOM 2013-10-01 Stockholm Mål nr M 2847-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-01 i mål M 5000-12, se bilaga A KLAGANDE 1. PF 2. EÖ MOTPART

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2012-12-06 Stockholm Mål nr M 5811-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom 2012-06-04 i mål M 2299-12, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr M 3574-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-04-01 i mål nr M 1074-16, se bilaga KLAGANDE Strandmiljö

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-03 Stockholm Mål nr M 7801-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-08-23 i mål nr M 1949-16, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund

DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund Mål nr M 225-13 KLAGANDE 1. Härnösands kommun, Samhällsnämnden 871 45 Härnösand 2. Kramfors kommun, Miljö- och byggnämnden

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2015-09-16 Stockholm Mål nr M 7502-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-03 i mål nr M 2374-15,

Läs mer

Rättsfall vindkraft 2011 + ngt om ny lagstiftning. Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Stockholm 2011-02-17

Rättsfall vindkraft 2011 + ngt om ny lagstiftning. Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Stockholm 2011-02-17 Rättsfall vindkraft 2011 + ngt om ny lagstiftning Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Stockholm 2011-02-17 1 Rättsfall från Miljööverdomstolen Försök till sammanställning av MÖD:s avgöranden (se utdelat

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48

Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48 Page 1 of 5 Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48 Målnummer: M3163-12 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2012-11-15 Rubrik: Miljöorganisationers rätt att överklaga ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen Enhet 3 DOM 2008-03-14 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE Munksjö Sweden AB Box 624 551 18 Jönköping Ombud: Advokat T.C. Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 Målnummer: M390-09 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2009-10-15 Rubrik: Lagrum: Miljösanktionsavgift för avloppsanordningar ----- Hinder mot att ta ut miljösanktionsavgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av miljöbalken; SFS 1998:811 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060305 DOM 2016-05-24 Stockholm Mål nr M 9279-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-09 i mål nr M 5817-14, se bilaga KLAGANDE 1. C R 2. M R MOTPART

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

DOM 2008-06-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2008-06-23 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2008-06-23 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE 1. Virve Meesak S:t Eriksgatan 54 112 34 Stockholm 2. Christina Nilsson Sibyllegatan 44, 3tr 114 43 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Vindkraft. Rättsfall från MÖD 2001-2011. Peter Ardö Umeå 2011-09-29

Vindkraft. Rättsfall från MÖD 2001-2011. Peter Ardö Umeå 2011-09-29 Vindkraft Rättsfall från MÖD 2001-2011 Peter Ardö Umeå 2011-09-29 1 Rättsfall om vindkraft enligt miljöbalken Försök till sammanställning av MÖD:s avgöranden (se utdelat material) Om samma fråga behandlas

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2014-12-23 Stockholm Mål nr M 11662-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-12-15 i mål M 6514-14, se

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 19 7.4 ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 Diarienummer: 10/703 Ankomstdatum: 2010-05-07 Fastighetsadress: Sökande: Lars Marstone Adress: Berga-Gåshogen 124 453 92

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm Datum Dnr 2015-08-10 STR.2015.3449 253 Jan Casserstedt jan.casserstedt@varmdo.se 08-570 483 16 Jurist REK + MB Tjänsteskrivelse UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-09-05 Stockholm Mål nr M 3177-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-12 i mål M 568-14, se bilaga

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2007:36

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2007:36 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2007:36 Målnummer: M9643-06 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2007-10-29 Rubrik: Lagrum: Utdömande av löpande vite för flera överträdelser ----- En kommunal nämnd hade

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-10-06 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 3468-10 KLAGANDE Henrik Sundström Bågvägen 26 132 37 Saltsjö-Boo MOTPARTER 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6466-10 KLAGANDE 1. L.E., 2. M.E., ombud för 1 och 2: jur. kand. Å.A. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:882 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2017-04-03 Stockholm Mål nr M 1659-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-02-07 i mål M 4804-16, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-05-24 Stockholm Mål nr M 9186-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-10-18 i mål M 2661-11, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1305 DOM 2009-01-16 Stockholm Mål nr Sid. 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen dom 2008-03-11 i mål nr M 2200-07, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen i Gävleborgs

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-04-24 Stockholm Mål nr M 8541-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-29 i mål nr M 1778-13, se bilaga KLAGANDE C T MOTPARTER

Läs mer

DOM 2014-05-09 Stockholm

DOM 2014-05-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2014-05-09 Stockholm Mål nr M 9186-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-19 i mål nr M 4444-13, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-02-24 Stockholm Mål nr M 6222-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-18 i mål nr M 446-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr M 4695-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-30 i mål M 4657-12, se bilaga

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-12-13 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2133-12 KLAGANDE Naturskyddsföreningen i Danderyd c/o Eivor Niklasson Ekbacksvägen 33 B 182 38 Danderyd MOTPART

Läs mer

M iljö överdomstolen MÖD 2007:14

M iljö överdomstolen MÖD 2007:14 M iljö överdomstolen MÖD 2007:14 Målnummer: M3455-06 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2007-04-24 Rubrik: Tillstånd till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet-----i samband med prövning av en ansökan

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2013-04-17 Stockholm Mål nr M 10104-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-08 i mål nr M 2148-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Exempel på rättsfall som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter m.m.

Exempel på rättsfall som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter m.m. Exempel på rättsfall som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter m.m. Målnummer: M9921-08 Avgörandedatum: 2009-09-09 Ansökan om befrielse från kommunal sophämtning Av utredningen framgår

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060306 DOM 2016-12-22 Stockholm Mål nr M 6995-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-13 i mål nr M 439-16, se

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060104 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr M 8123-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-28 i mål nr M 3228-15, se bilaga A KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060305 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 8662-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-03 i mål nr M 6715-13, se bilaga KLAGANDE Ornitologiska

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2017-06-08 meddelad i Nacka strand Mål nr M 7537-16 KLAGANDE Kerstin Hansson Folkparken 1 136 40 Handen MOTPARTER 1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun 149 81

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2016-10-21 Stockholm Mål nr M 3601-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-30 i mål nr M 956-16, se

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

miljö domar Andra halvåret 2004

miljö domar Andra halvåret 2004 miljö domar Andra halvåret 2004 MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN. URVAL OCH BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR AV ULF BJÄLLÅS OCH ANNA-LENA ROSENGARDTEN. MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2008 Ö 2162-07 KLAGANDE Staten genom Banverket, Östra banregionen Projektenheten Box 1070 172 22 Sundbyberg Ombud: Advokaterna

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-12-29 Stockholm Mål nr P 1125-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-14 i mål nr P 3550-14, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2011-05-31 Stockholm Mål nr Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-09-30 i mål nr M 3654-09, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 3867-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2017-04-06 i mål nr M 1271-17, se bilaga A KLAGANDE LP

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 2013-02-13 Stockholm Mål nr M 8238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-05 i mål nr M 4713-11, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Kammarkollegiets roll. Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN. Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012

Kammarkollegiets roll. Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN. Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012 Kammarkollegiets roll Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012 Kammarkollegiet Kammarkollegiets uppgift är att föra talan för att ta till vara

Läs mer

Kammarkollegiet ADVOKATFISKALSENHETEN

Kammarkollegiet ADVOKATFISKALSENHETEN ADVOKATFISKALSENHETEN Karolina Ardesjö Lundén 08-700 0855 1 (5) Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Remissyttrande avseende anmälan om åtgärder inom Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 september 2012 Ö 3238-10 SÖKANDE 1. BA 2. KB 3. AB 4. HB 5. ÖB 6. SB 7. ID 8. SD 9. EF 10. LF 11. EG Dok.Id 68236 HÖGSTA DOMSTOLEN

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Halmstad 2009-04-01 Arne Joelsson Länsstyrelsen Hallands län Grundvatten av god kvalitet De regionala miljömålen innebär

Läs mer

DOM 2015-11-26 Stockholm

DOM 2015-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-26 Stockholm Mål nr M 6531-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-11 i mål nr M 3820-14, se bilaga KLAGANDE Bygg- och miljönämnden

Läs mer

DOM 2015-02-04 Stockholm

DOM 2015-02-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2015-02-04 Stockholm Mål nr P 6087-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-17 i mål nr P 6629-13, se bilaga A KLAGANDE Tierps kommun,

Läs mer

Miljödepartementet STOCKHOLM

Miljödepartementet STOCKHOLM Centrum för biologisk mångfald (CBM) YTTRANDE 2002-10-15 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport 5185 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer