miljö domar Första halvåret 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "miljö domar Första halvåret 2004"

Transkript

1 miljö domar Första halvåret 2004 MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN. URVAL OCH BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR AV ULF BJÄLLÅS OCH ANNA-LENA ROSENGARDTEN.

2 MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN. URVAL OCH BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR AV ULF BJÄLLÅS OCH ANNA-LENA ROSENGARDTEN. FÖRSTA HALVÅRET 2004 NATURVÅRDSVERKET

3 Beställning: Tel: Fax: E-post: Internet: ISBN pdf ISSN Naturvårdsverket november 2004 Elektronisk publikation 2

4 Innehåll Förord 6 Förkortningar 7 Förteckning över Miljööverdomstolens avgjorda mål 8 Slutligt beslut den 22 januari 2004 i mål M Avvisad ansökan om omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken för säkerhetshöjande åtgärder 26 Dom den 29 januari 2004 i mål M Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion vid SSAB Tunnplåt AB:s anläggningar i Borlänge kommun, Dalarnas län 28 Dom den 4 februari 2004 i mål M Utdömande av vite 32 Dom den 6 februari 2004 i mål M Dispens från föreskrifter för naturreservat och för område med skydd för landskapsbilden samt dispens från strandskyddsbestämmelser för anläggande av gång- och cykelväg 33 Dom den 9 februari 2004 i mål M Tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en ny fastbränslepanna vid SCA Hygiene Products Aktiebolags anläggning i Lilla Edets kommun 46 Beslut den 19 februari 2004 i mål M Tillstånd till uppförande av vindkraftverk 49 Dom den 27 februari 2004 i mål M Utdömande av vite 53 3

5 Dom den 8 mars 2004 i mål M Tillstånd till anläggande av bergvärmepump 55 Dom den 12 mars 2004 i mål nr M Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på grund av rättegångsfel 59 Dom den 15 mars 2004 i mål M Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m. vid ny anläggning i Trelleborg 66 Dom den 15 mars 2004 i mål M Skadestånd enligt miljöskadelagen 69 Beslut den 17 mars 2004 i mål nr M Avvisande av överklagande 81 Dom den 1 april 2004 i mål nr M Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att utföra vågbrytare m.m. 83 Dom den 8 april 2004 i mål nr M Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva lakningsverk för kemisk rening av grafit 87 Dom den 13 april 2004 i mål M Tillstånd till drift av avfallsanläggning m.m. 89 Dom den 5 maj 2004 i mål M Utdömande av vite 93 Dom den 7 maj 2004 i mål nr M Föreläggande att ansöka om tillstånd för transport av flygbränsle 94 4

6 Dom den 27 maj 2004 i mål M Tillstånd att anlägga järnvägsbro m.m. 97 Dom den 3 juni 2004 i mål M Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att på ön Böckern i Tanums kommun anlägga en småbåtsbrygga och nedfartsramp för småbåtar 101 Dom den 4 juni 2004 i mål M Förbud mot flytgödselbrunn 108 Beslut den 8 juni 2004 i mål nr M Strandskyddsdispens 112 Dom den 14 juni 2004 i mål M Utdömande av vite 117 Dom den 15 juni 2004 i mål M Anmälan enligt miljöbalken om utökad djurhållning 121 Dom den 23 juni 2004 i mål nr M Skadestånd enligt miljöskadelagen 124 Dom den 30 juni 2004 i mål M Tillstånd till befintlig och utökad produktion vid anläggning för tillverkning av massa och papper 135 Nyckelord 152 5

7 Förord Publikationen Miljödomar ges ut två gånger per år. Den innehåller förteckningar över samtliga avgöranden från Miljööverdomstolen. De avgöranden som kan förväntas vara av störst intresse är markerade med en asterisk (*). De finns återgivna i valda delar (obearbetade citat) tillsammans med en bakgrundsbeskrivning som skrivits för publikationen. Urvalet har gjorts utgående från både allmänt miljömässiga, tekniska och juridiska utgångspunkter. Publikationen vänder sig alltså till alla som är verksamma inom miljöområdet; exempelvis inom myndigheter, organisationer, forskning och utbildning, advokatfirmor, tekniska konsultbyråer, industrier eller andra näringsverksamheter. I vissa fall fordras prövningstillstånd (förkortas p i tabeller m.m.) för att Miljööverdomstolen skall pröva ett överklagande. För mål och ärenden enligt miljöbalken är huvudregeln att de ärenden som startat hos en förvaltningsmyndighet t.ex. en kommunal nämnd eller en länsstyrelse fordrar prövningstillstånd. I förteckningen över prövade och avgjorda mål har de mål som avgjorts efter prövningstillstånd markerats särskilt. Samtliga avgjorda mål har beskrivits med hjälp av nyckelord. En asterisk (*) vid nyckelordet betyder att avgörandet är referat. De markerade nyckelorden finns alfabetiskt ordnade i en nyckelordslista med hänvisningar till de refererade avgörandena. I tabellen över avgjorda mål har angivits om avgörandet vunnit laga kraft. 6

8 Förkortningar I publikationen har privatpersoners namn ersatts med initialer. I övrigt används följande förkortningar. BDT-vatten bad-, disk- och tvättvatten COD kemisk syreförbrukning (chemical oxygen demand); mått på organisk substans i vatten HD Högsta domstolen HSL hälsoskyddslagen, 1982:1080 MB miljöbalken, 1998:808 MD miljödomstol(en) MKB miljökonsekvensbeskrivning och/eller miljökonsekvensbedömning ML miljöskyddslagen, 1969:387 MSL miljöskadelagen, 1986:225 NRL naturresurslagen; lagen om hushållning med naturresurser, 1987:12 NVL naturvårdslagen, 1964:822 pt prövningstillstånd RB rättegångsbalken RenhL renhållningslagen, 1979:596 Sevesolagen lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor SNFS Naturvårdsverkets författningssamling susp. suspenderade ämnen; mått på partiklar i vatten VL vattenlagen, 1983:291 VaL lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 1970:244 viteslagen lagen (1985:206) om viten ÄVL "äldre vattenlagen"; vattenlagen, 1918:523 7

9 Målnummer Parter Saken Inkom Datum Avgjort Datum M U-S B./. Plan- och miljönämnden i Perstorps kommun Miljösanktionsavgift M T S m.fl../. Länsstyrelsen i Gotlands län Strandskyddsdispens; fråga om talerätt M S Z./. Olofströms kommun Skadestånd Överklagat, ej PT M K N./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Föreläggande om rättelse M K N./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Mariestad Ansökan om lagligförklaring av pir Överklagat, ej PT M K N./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens M Miljönämnden i Hällefors kommun./. I S Dispens från sophämtning M M M R F m.fl../. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun P J A./. Hagfors kommun m.fl. C W./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg Tillsyn Föreläggande Strandskyddsdispens M I C Avvisat överklagande om strandskyddsdispens M E E Rättegångskostnader i avskrivet mål M A L./. Karlsborgs kommun Dispens från sophämtning M Industrifragmentering i Stockholm AB./. Miljöoch hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun Förbud att utan tillstånd använda begagnad transformatorolja som bränsle M C P m.fl../. Nova Naturgas AB Anmälan för samråd

10 M U S o.a../. Hässleholms kommun Avvisad stämningsansökan M M Miljö- och byggnämnden i Eskilstuna kommun./. A G Solna Snabbtryck AB./. Miljönämnden i Solna stad M * Vattenfall AB Avvisad ansökan ang. omprövning M M M Miljösanktionsavgift Tillsynsavgift Överklagat, ej PT K-O G./. Länsstyrelsen Avvisat yrkande om i Västerbottens län interimistiskt förbud m.fl. C-H B m.fl../. Miljö- Talerätt och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad Lövhults Grus & Schakt HB./. Länsstyrelsen i Hallands län Ändring av villkor M DäckRec AB./. Malmö stad Föreläggande om återställning av hamnbassäng m.m M M H G./. Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl. E J./. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun Bullerisoleringsåtgärder Tillstånd till avloppsanläggning (sluten tank) M C W./. NCC Roads AB m.fl. M Nilsson Kraft AB./. Kammarkollegiet Tillstånd till bergtäkt Tillstånd att anlägga minikraftverk M Idrottsföreningen Friskis & Svettis Falun./. Miljönämnden i Falu kommun Miljösanktionsavgift

11 M Simrishamns kommun, Tekniska kontoret./. Länsstyrelsen i Skåne län Föreläggande att upphöra med bortledande av grundvatten; fråga om inhibition m.m. enligt förvaltningsprocesslagen; delfrågor M * Naturvårdsverket m.fl../. SSAB Tunnplåt AB Tillstånd till ökad produktion M R P./. SSAB Tunnplåt AB Avskrivet mål ang. tillstånd till ökad produktion m.m M P Å dödsbo./. Länsstyrelsen i Kalmar län m.fl. Avvisat överklagande ang. strandskyddsdispens M L-O L Avvisat överklagande ang. försiktighetsmått avseende djurhållning m.m M T B./. Miljönämnden i Falu kommun Timmerbevattning M Orust kommun./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens m.m M M M * Länsstyrelsen i Norrbottens län./. R T Problem med översvämningar Fastighetshandelsbolaget Mörby 1:103 Miljö- och byggnadsnämnden i Falköpings kommun./. H T Avvisat överklagande Utdömande av vite M Scandinavian Tank Storage AB./. Länsstyrelsen i Skåne län Villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen M J S Avvisat överklagande M E H./. Miljöskyddsnämnden i Borås kommun Föreläggande att avlägsna installerad vattentoalett m.m M Miljöbolaget i Svealand AB Tillstånd till fortsatt verksamhet av avfall m.m

12 M 9-04 Skärgårdsskydd i Norr./. Nordan Vind vindkraft Aktiebolag Tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft M * Halmstads kommun./. Naturvårdsverket M * SCA Hygiene Products AB Dispens från föreskrifter för naturreservat och för område med skydd Tillståndsansökan M M Länsstyrelsen i Blekinge län./. S W L M./. Skurups kommun m.fl. Bortagande av staket vid strandskyddsområde m.m Föreläggande att vidta åtgärder i anledning av vägtrafikbuller M M Södra Roslagens Brandförsvarsförbund P W./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Anmälan om en utbildnings- och övningsanläggning i brandbekämpningsteknik; fråga om interimistiskt förordnande Strandskyddsdispens m.m M E N Återställande av försutten tid Överklagat, ej PT M E N Avvisat överklagande M E C./. Vägverket Skadestånd M K S m.fl../. Norrvind ek. för., m.fl. Föreläggande enligt miljöbalken om försiktighetsåtgärder M * J A m.fl../. Länsstyrelsen i Kalmar län m.fl. Tillstånd för uppförande av vindkraftverk M S W./. Bygg-, miljöoch räddningsnämnden i Flens kommun Stängselgenombrott m.m M S A./. Länsstyrelsen i Östergötlands län Strandskyddsdispens m.m M S J./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Strandskyddsdispens samt dispens från reservatföreskrifter; fråga om tomtplatsavgränsning

13 M R P Bygdeavgiftsmedel M B K./. Grums kommun Miljösanktionsavgift M A A./. Alingsås kommun Befrielse från grundavgift m.m M G U./. R P m.fl. Dammbygge M M Länsstyrelsen i Stockholms län./. R P m.fl. Sonfjällbygdens Turistråd m.fl../. Agrivind AB m.fl. Återfyllning av dike Tillstånd enligt miljöskyddslagen till vindkraftverk M Nässja Lantbruks AB./. Plan- och miljönämnden i Motala kommun Klassning och tillsynsavgift M Hedemora Energi AB./. Trygg-Hansa Försäkrings AB Skadestånd m.m M T K m.fl../. B J m. fl. Begäran om ingripande enligt miljöbalken med anledning av förorening i vattenbrunn M 22-02* M Camix AB./. Västerviks kommun Banverket./. L D et.v.v. Utdömande av vite Överklagat, ej PT Tillstyrkande av redovisning av åtgärder mot buller M Å E./. HUB AB m.fl. Tillstånd att driva försöksanläggning för förbränning av avfall M M M U C m.fl../. JB-Sten Aktiebolag G P./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg m.fl. J H./. H-Gnejs Aktiebolag Föreläggande Tillstånd till fortsatt och utvidgad täkt av grus m.m Föreläggande

14 M * Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun./. Y A m.fl. Anläggning för bergsvärme M G U./. Linköpings kommun M B G Återställande av försutten tid M L O Omprövning av villkor för delaktighet Tillståndsansökan Överklagat, ej PT Överklagat, ej PT M Å N./. Länsstyrelsen i Kalmar län Föreläggande vid vite att ta bort staket m.m. inom strandskyddat område M R I./. Miljö- och byggnadsnämnden i Högsby kommun Miljösanktionsavgift M M M M M M * M J L./. Miljönämnden i Malmö kommun Flaxenviks Fastighets AB m.fl. Miljönämnden i Trelleborgs kommun./. P K H S./. Miljönämnden i Trelleborgs kommun m.fl. B-E E./. Länsstyrelsen i Kronobergs län Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset i Malmö./. Banverket Södra banregion H H./. Miljö- och byggnämnden i Osby kommun Tillsyn över olägenhet för människors hälsa avseende fönstertätningsmassa i lägenheter Avvisad ansökan Överklagat, ej PT Miljösanktionsavgift Tillsyn enligt miljöbalken betr. vedeldning Tillstånd till skogsåtgärder inom interimistiskt reservat Tillstånd till Citytunneln i Malmö, Etapp 1 (Malmö C) Dispens från sophämtning

15 M Miljö- och byggnadsnämnden i Sorsele kommun./. T Y Dispens från kommunal renhållning M * M Bona Kemi Aktiebolag Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m. S L./. Länsstyrelsen i Skåne län m.fl. Tillstånd till täktverksamhet M L M./. Miljönämnden i Hörby kommun Avgift för prövning och tillsyn M * M Utvecklings AB Wä Rö Ersättning för miljöskada Ryttargård./. Fortifikationsverket i Eskilstuna Mediatech i Mölndal AB./. Tillstånd till brygga m.m Överklagat, ej PT M M L./. Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Dispens från strandskyddsbestämmelserna M C P m.fl../. Nova Naturgas AB m.fl. Tillsyn M J T./. Malmö stad Skadestånd Överklagat, ej PT M Ulås Minischakt AB./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun M G J./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun M WSP VVS Teknik./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun M ABRI-Produkter AB:s konkursbo./. Länsstyrelsen i Stockholms län Tillstånd till bergvärmeanläggning Tillstånd till bergvärmeanläggning Tillstånd till bergvärmeanläggning inom yttre skyddsområde för kommunal grundvattentäkt Bortskaffande av kemikalier och farligt avfall samt återställande av ytbehandlingslokal

16 M J-O A./. Bygg- och miljönämnden i Sala kommun Kagomål på störande granne M Naturskyddsföreningen i Göteborg./. Göteborg Energi Aktiebolag Tillstånd enligt miljöskyddslagen att nyanlägga samt uppföra och driva ett naturgaseldat kraftvärmeverk, Rya Kraftvärmeverk; fråga om förlängning av beslutade tider M L-I G./. Länsstyrelsen i Hallands län m.fl. Föreläggande om rättelse enligt vattenlagen och naturvårdslagen M Dödsboet efter I E Återställande av försutten tid M G M m.fl../. Naturvårdsverket Restaurering och reglering av Hornborgasjön M Kvidinge Stenkross AB./. Länsstyrelsen i Skåne län M Svenljunga kommun./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändring av villkor i tillstånd till täktverksamhet Återkallelse av tillsyn M Granlunds Grus AB Avvisat överklagande M M Kvidinge Stenkross AB./. Länsstyrelsen i Skåne län Jämtkraft AB./. Länsstyrelsen i Jämtlands län Tillfälligt utvidgat tillstånd till täktverksamhet Tillstånd att uppföra kraftledning inom område som omfattas av förordnande om skydd för landskapsbilden enl naturvårdslagen m.m M S J Resning Överklagat, ej PT M * S G m.fl../. Brännö Bys Samfällighetsförening Tillstånd att utföra vågbrytare m.m

17 M B W m.fl../. Plan- och miljönämnden i Örnsköldsviks kommun Förbud mot att inrätta värmepumpsanläggning M U N./. Byggnadsnämnden i Luleå kommun Avvisat överklagande M H B./. Kils kommun Brukningsavgifter Överklagat M M M M M M M M M B T m.fl../. Edstippen Kommanditbolag Tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utvidgad verksamhet J-U S./. Miljö- och Bullerstörningar hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad T D m.fl../. Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommun E J./. Borgholms kommun P L./. Länsstyrelsen i Stockholms län D A m.fl../. Råsjö Kross Aktiebolag m.fl. D A./. Råsjö Kross Aktiebolag m.fl. R S./. Oreälvens Kraftaktiebolag Kagghamra Hamn och Entreprenad AB Befrielse från sophämtning Brukningsavgifter Strandskyddsdispens Föreläggande ang. damning från kvartsittransporter m.m. Funktion och skötsel av sedimentationsdammar och diken m.m Oförutsedd skada Lagligförklaring av en befintlig kaj M * M Länsstyrelsen i Gävleborgs län./. Woxna Graphite Aktiebolag M Ö./. Miljö- och Klagomål angående hälsoskyddsnämnden i bullerstörningar, låg Stockholm stad temperatur i lägenhet samt störande avgaslukt och ljussken Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva lakningsverk

18 M M * Östra Härjedalens Biologiska Förening, ÖHBF o a./. Fortum Generation Aktiebolag Å E m.fl../. Jönköpings kommun et v.v. Föreläggande om försiktighetsåtgärder till skydd för berguv i samband med rensningar; fråga om inhibition Tillstånd till drift av avfallsanläggning M M Länsstyrelsen i Kalmar län./. Fröjds Motorservice AB Naturskyddsföreningen i Stockholms län./. Stadsbyggnadsnämnden Utdömande av vite Dispens för vägbreddning inom naturreservat M H R./. Länsstyrelsen i Östergötlands län Strandskyddsdispens, tillika dispens från byggnadsförbud avseende skydd för landskapsbilden M M M M H P m.fl../. Miljönämnden i Ängelholms komplettera avlopps- Föreläggande att kommun, Miljökontoret anläggning med markbädd G E m.fl../. Länsstyrelsen i Kalmar län m.fl. Stenungsunds kommun./. J A A-C A-E m.fl../. Miljöoch hälsoskyddsnämnden i Nyköpings kommun Tillstånd till uppförande och drivande av vindkraftverk Miljösanktionsavgift Föreläggande enligt 26 kap 9 miljöbalken avseende returpappersverksamhet M K R m.fl. Avvisat överklagande M B Å Återställande av försutten tid M M M I L m fl./. Österåker Värme AB m fl Ö S./. Avesta kommun Y E./. Miljö- och Dispens från sophämtning hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun Tillstånd enligt miljöskyddslagen att uppföra och driva ett värmeverk Anläggningsavgift

19 M Bua Frys AB./. Miljöoch räddningsnämnden i Varbergs kommun M Ålsta Sågverks AB./. Östersunds kommun M M M M M * DV Trans AB./. Miljöoch räddningsnämnden i Varbergs kommun Nässjö Affärsverk AB, Renhållningsavdelningen./. Länsstyrelsen i Jönköpings län Avgift för tillsyn enligt miljöbalken Miljösanktionsavgift Utdömande av vite Dispens från förbud mot deponering av annat utsorterat brännbart avfall än hushållsavfall Miljö- och byggnämnden i Ockelbo kommun till bergvärmeanlägg- Ansökan om tillstånd./. A G m.fl. ning U C./. Torsby lastbilcentral ek.för. o.a. Miljö- och byggnadsnämnden i Högsby kommun./. E L Återställande av försutten tid Utdömande av vite M S L m.fl../. Överkalix kommun m.fl. Strandskyddsdispens; fråga om talerätt M M M M M P m.fl../. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg R S./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sven Sahlin Fastighets AB m.fl../. KB Pater Noster et v v Vetlanda Energi och Teknik AB Avvisat äverklagande Tillstånd att anlägga dammar Föreläggande att vidta åtgärder för att förhindra utsläpp av avloppsvatten Onödigt uppehållande av mål M J W m.fl../. Vindkompaniet Svenska AB Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m Överklagat M * Mehedeby Fastighetsägare- och Vägförening m fl./. Banverket Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle

20 M M Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun./. Banverket Bygg- och miljönämnden i Älvkarleby kommun./. Banverket M Landstinget Dalarna./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Ludvika kommun M R G./. Länsstyrelsen i Kronobergs län m.fl. Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle Föreläggande att söka tillstånd för transport av flygbränsle Föreläggande att utföra sanering av bensincistern och markområde Tillsynsåtgärder på grund av dämning M W M./. L E m.fl. Tillstånd till enskild avloppsanläggning M M M A-M G m.fl../. Vägverket, Region Norr m.fl. G Å./. Länsstyrelsen i Skåne län B R./. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun Åtgärder mot igenväxt dike Dispens från biotopskyddsbestämmelser Strandskyddsdispens M C K 2. M K./. Miljöoch hälsoskyddsnämnden i Huddinge kommun Bullerstörningar M I B J m.fl../. C K m.fl. Strandskyddsdispens M J B./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Utdömande av vite Eda kommun et v.v. M Bjuvs kommun./. Ansökan om tillstånd Reijo Havi Invest AB enligt vattenlagen till 2. O J grundvattenuttag för kommunal vattenförsörjning M M H E m.fl../. Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun m.fl. Vindkraft J N./. Länsstyrelsen i Utdömande av vite Jönköpings län 19

21 M M Olssons Mekaniska Verkstad O.M.V. AB./. Miljö- och byggnämnden i Munkedals kommun E H m.fl../. Länsstyrelsen i Västra Götalands län m.fl. Tillsynsavgift Anmälan om överträdelse av strandskyddsbestämmelser; fråga om avvisning M J O./. Vägverket Skadestånd på grund av miljöskada M M K K./. Miljönämnden i Torsås kommun Ansökan om undantag (dispens) från kommunal sophämtning S-I D./. Miljö- och Kompostering och hälsoskyddsnämnden i omhändertagande av Sigtuna kommun avfall M M R./. Miljö- och Tillstånd till anslutning hälsoskyddsnämnden i av en vattentoalett Värmdö kommun (Aquatron) till befintlig anläggning för BDTavlopp M * Banverket Tillstånd att anlägga stöd för järnvägsbro M M M M Bromert & Matsers AB./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun Föreläggande förenat med vite att inkomma med åtgärdsförslag m.m G J m.fl../. Länsstyrelsen Strandskyddsdispens i Västra Götalands län B H./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län Stenhalla Gård Aktiebolag./. Länsstyrelsen i Västerbottens län Dispens från strandskydd och landskapsbildskydd Villkor om gödselspridning i tillstånd till fortsatt och utökad djurhållning M R and F Livs AB./. Vitesföreläggande Miljönämnden i Malmö kommun m.fl. M AB Storstockholms Bullerbegränsande Lokaltrafik./. Miljö- och åtgärder hälsoskyddsnämnden 20

22 M Länsstyrelsen i Västerbottens län./. Swerock AB Utdömande av vite M * M Överby-Renshogens samfällighetsförening Staten genom Sveriges geologiska undersökning (SGU) Tillstånd att anlägga en småbåtsbrygga m.m. Tillstånd till bortledande av grundvatten från en bergrumsanläggning Överklagat M A S Avvisat överklagande M * T A m.fl../. R R m.fl. Förbud mot flytgödselbrunn M A J-D./. T B m.fl. Strandskyddsdipens; fråga om talerätt M M G M./. Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun J M m.fl../. HSB:s bostadsrättsförening Axtorp i Umeå et v v föreläggande enligt miljöbalken m.m. Olägenheter till följd av ljudstörningar i lägenhet M M M Miljönämnden i Kävlinge kommun./. Konvex AB et v.v. P M./. Miljönämnden i Göteborgs kommun m.fl. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stad./. Tre Backar AB M Berg och Falk AB./. H S M Tillstånd till befintlig och ändrad verksamhet vid anläggning för bearbetning av animaliskt avfall Elektriska fenomen Utdömande av vite Återförvisat mål från Miljööverdomstolen om tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäkt och krossverksamhet; nu fråga om återförvisning till beslutsmyndigheten Å O./. Miljö- och Sophämtning hälsoskyddsnämnden i Simrishamn 21

23 M M Orust kommun, Kommunstyrelsekontoret./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Mariestad D D./. Områdesnämnden Boo, Nacka kommun Fastställande av slutliga villkor för Ellös avloppsreningsverk, Orust kommun Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning M N-G A./. Områdesnämnden Boo, Nacka kommun Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning M M A O./. Områdesnämnden Boo, Nacka kommun C T./. Länsstyrelsen i Stockholms län Föreläggande vid vite att upphöra med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett utan längre gående rening än slamavskiljning Tillstånd till bergtäktsoch krossverksamhet M M * M H L m fl./. Ångermanälvens Vattenregleringsföretag Miljö- och byggnadsnämnden i Ystads kommun./. A F A-L D m.fl../. Miljöoch Byggnadsnämnden i Kristinehamns kommun Ersättning för skador på enskilt fiske M * P E./. T H m.fl. Överklagande av beslut med anledning av anmälan enligt miljöbalken om utökad djurhållning Utdömande av vite Föreläggande enligt 26 kap. 9 miljöbalken att vidta åtgärder inom strandskyddsområde M L S./. S H Skadestånd Överklagat 22

24 M M M M M M J O./. Sollefteå kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Hjo kommun./. U J o.a. F O m.fl../. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun P R./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Simrishamn M F m.fl../. Länsstyrelsen i Kronobergs län I N./. Sollefteå kommun Va-avgifter m.m Överklagat, ej PT Utdömande av vite Överklagat, ej PT Kontroll av vindkraftanläggning; nu fråga om besluts överklagbarhet Sophämtning Tillstånd att utföra vetenskapliga undersökningar i kulturreservat Brukningsavgift M Krokens Samfällighetsförening Avvisat överklagande M M B m fl./. Vattenfall AB Inverkan på isar och vintervägar Överklagat M Ölands Djurpark./. Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från kommunal ren- i Mörbylånga hållningsordning kommun M * Swerock Aktiebolag./. Aktiebolaget Härnösands Schakt- och Trädgårdsanläggningar Skadestånd enligt miljöskadelagen Överklagat M A E m.fl../. Finspångs kommun m.fl. Tillsynsåtgärder avseende ridbana M M Nedre Helgeåns fiskevårdsområde./. Banverket, Södra banregionen, Södra regionen Sävast samfällighetsförening m.fl../. Vattenfall AB Tillstånd att uppföra brostöd för ny järnvägsbro Talerätt Överklagat 23

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 Målnummer: M3226-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-04-22 Rubrik: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

M iljö överdomstolen MÖD 2007:14

M iljö överdomstolen MÖD 2007:14 M iljö överdomstolen MÖD 2007:14 Målnummer: M3455-06 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2007-04-24 Rubrik: Tillstånd till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet-----i samband med prövning av en ansökan

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

miljö domar Andra halvåret 2004

miljö domar Andra halvåret 2004 miljö domar Andra halvåret 2004 MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN. URVAL OCH BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR AV ULF BJÄLLÅS OCH ANNA-LENA ROSENGARDTEN. MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDEN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART 1. Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby 2. Visby Camping AB Box 768

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Målnummer: M3079-04 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2005-05-17 Rubrik: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen-----ett

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2014-11-10 Stockholm

DOM 2014-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2014-11-10 Stockholm Mål nr M 8182-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-20 i mål nr M 2143-14,

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2015. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Redovisningen 4 Uppföljning

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2014:45

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2014:45 M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2014:45 Målnummer: M1241-14 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2014-11-27 Rubrik: Strandskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen fann att det inte

Läs mer

DOM 2015-09-09 Stockholm

DOM 2015-09-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-09-09 Stockholm Mål nr M 309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-19 i mål nr M 3316-14, se bilaga KLAGANDE G J Ombud:

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr M 4026-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-04 i mål nr M 4320-12,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juni 2011 T 5420-08 KLAGANDE Boliden Mineral AB Box 44 101 20 Stockholm Ombud: Advokaterna PM och FT MOTPARTER 1. Naturvårdsverket 106

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 september 2008 Ö 2303-07 KLAGANDE Banverket, Östra banregionen Projektenheten Box 1070 172 22 Sundbyberg Ombud: Advokaterna KH och

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö Mål nr M 2065-12 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: E.A. c/o MAQS Law Firm Advoktabyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2003 T 184-03 KLAGANDE Hyr-Börsen i Roslagen Aktiebolag, 556295-7539, Box 60, 184 61 ÅKERSBERGA Ombud: advokaten J.S. och jur.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

DOM 2015-02-05 Stockholm

DOM 2015-02-05 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-05 Stockholm Mål nr M 5330-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr M 811-14,

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

DOM 2013-11-20 Stockholm

DOM 2013-11-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-20 Stockholm Mål nr P 5107-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-07 i mål P 136-13, se bilaga

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 3123-05 KLAGANDE 1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 Göteborg 2. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

DOM 2014-12-11 Stockholm

DOM 2014-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-12-11 Stockholm Mål nr M 11907-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-04 i mål nr M 5495-13, se

Läs mer