Bästa läsare! Rickard Andersson, Verkställande Direktör. Tommy Andersson Ägare Swed Handling Group. Maria Marklund, Kvalitets-/miljösamordnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa läsare! Rickard Andersson, Verkställande Direktör. Tommy Andersson Ägare Swed Handling Group. Maria Marklund, Kvalitets-/miljösamordnare"

Transkript

1

2 Bästa läsare! 2008 var ett händelserikt år. Året inleddes med högkonjunktur och kraftigt stigande priser på råvarusidan. En bit in på hösten kom så finanskrisen som påverkat oss alla. Swed Handling AB har under 2008 expanderat förhållandevis kraftigt och vi tror, trots rådande konjunkturläge, på en fortsatt positiv utveckling för företaget under Under 2008 har ett stort och viktigt arbete gjorts då vi skickat in ansökan om miljötillstånd för en ny modern anläggning för hantering och lagring av kemikalier. Vi beräknar att få vårt miljötillstånd för denna anläggning under första kvartalet Vår planering är att vi ska kunna sätta igång byggandet av anläggningen under innevarande år och flytta verksamheten i Norrköping under Vårt kvalitets- & miljöarbete är en av våra viktigaste stöttepelare. Vi ser det som ytterst viktigt att vi arbetar för ständiga förbättringar samt att vi informera om en miljöriktig hantering av våra produkter. En del i detta arbete är den Miljöredovisning som du just nu håller i. Vi önskar dig trevlig läsning och vi står gärna till hands att svara på frågor. Rickard Andersson, Verkställande Direktör Tommy Andersson Ägare Swed Handling Group Författare miljöredovisning: Helena Ejlerung, Kvalitets-/miljösamordnare Maria Marklund, Kvalitets-/miljösamordnare

3 Swed Handlings verksamhet Swed Handling AB är en kemikaliedistributör med huvudkontor i Norrköping, lager/produktion i Norrköping och Gävle, samt försäljningskontor i Stockholm och Borås. Företaget har 36 anställda och omsättningen 2008 uppgick till 127 miljoner kr. I Swed Handling Group finns Swed Handling AB, Kemiverken i Skänninge AB och Swed Handling Transport AB. Swed Handling AB bildades 1988 av Tommy Andersson som ett distributionsföretag av kemikalier till industri och grossister startas försäljning av kemikalier i egen regi. Företagets kunder utgörs av bl a färggrossister, ytbehandlare, pappersbruk, reningsverk, VVS-firmor, brunnsborrare, livsmedelstillverkare, ishallar m.fl. Verksamheten omfattar distribution, omtappning, spädning och blandning av kemiska produkter. Vi har ett brett utbud av både produkter och tjänster och kan bl a erbjuda våra kunder: Tillverkning av kemiska produkter enligt receptur Mellanlagring av farligt avfall Upparbetning av farligt avfall Transport av farligt avfall till destruktionsanläggning Företagsanpassade kemikalieutbildningar Ca 60 % av all distribution av företagets produkter sker med egna turbilar. 3 turbilar utgår från Norrköping och 2 turbilar utgår ifrån Gävle, vilket gör att vi geografiskt sätt täcker upp större delen av mellersta Sverige. Swed Handling är kvalitets-/miljöcertifierat enligt SS- EN ISO 9001/ Vår nya anläggning Vid årsskiftet 1998/1999 flyttade Swed Handling in i de nuvarande lokalerna på Spårgatan. Som en följd av kraftig expansion är anläggningen nu nära kapacitetstaket och för att kunna expandera verksamheten ytterligare krävs en ny lokalisering på en större tomt. Flera olika lokaliseringsalternativ har utretts i samverkan med Norrköpings kommun. Förutsättningen var att den nya tomten skulle passa företagets behov samt stämma överens med detaljplanen. Viktiga utgångspunkter var säkra transporter av farligt gods, goda geologiska förutsättningar samt lämpliga omgivningsförhållanden med tillfredsställande skyddsavstånd från andra verksamheter, boende m.m. Slutligen föll valet på fastigheten Händelö 2:2, belägen på Händelö cirka 5 km nordost om

4 Norrköpings centrum. Företaget har tecknat ett optionsavtal med Norrköpings kommun om förvärv av den aktuella tomten. Ett tillstånd enligt Miljöbalken har sökts och när detta tillstånd blir klart under våren 2009 kommer köpet att gå igenom. Tomten omfattar totalt ca m 2, varav ca en tredjedel kommer att upptas av planerade byggnader. Utöver byggnader kommer tomten att ha uppställningsplatser för emballage, transportytor för lastbilar och truckar, parkeringsplatser samt anläggning för omhändertagande av dagvatten. Placering av de olika anläggningsdelarna kommer att utformas så att goda förutsättningar skapas för säker lagring och effektiv logistik. Anläggningen kommer att utrustas för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt. Genom att bygga en helt ny anläggning på en tidigare obebyggd tomt skapas goda förutsättningar för en optimal utformning med tillämpning av modern och ändamålsenlig teknik med höga krav på miljöskydd och säkerhet. Med hänsyn till resurshushållning och ekonomi kommer cisterner, sparsköljanläggning och viss övrig utrustning m.m. att flyttas från nuvarande anläggning till den nya platsen. Vid normal drift förväntas inga störningar i närområdet och miljöeffekterna bedöms som relativt små i förhållande till verksamhetens art och omfattning Detaljprojektering, byggnation och driftsättning beräknas ta ca 1.5 år vilket innebär att den nya anläggningen kan tas i drift under 2010, varefter den nuvarande verksamheten på Spårgatan kommer att avvecklas.

5 VÅR MILJÖPOLICY Vår miljöpolicy är en grundsten i vår verksamhet. Den anger vår ambitionsnivå och vår viljeinriktning. Swed Handling AB åtar sig att arbeta för ständiga förbättringar och minska miljöbelastningen genom att medverka till hushållning av våra resurser och vid val av material och produkter vara särskilt aktsam om miljön. Vi strävar efter att, i samarbete med våra leverantörer, kunna erbjuda alternativa, mindre miljöbelastande produkter och emballage till våra kunder. Vi ska alltid hålla oss uppdaterade och följa miljölagar och regler, relevanta för vår verksamhet. Vi ska alltid tillämpa denna policy och göra den känd för alla anställda. Den ska även finnas tillgänglig för kunder, leverantörer och övriga som vill ta del av den. Detta sker genom att årligen redovisa vilka miljöförbättrande åtgärder som vidtagits samt att även miljöpolicy och miljömål och deras uppfyllelse klart framgår av det redovisade materialet. Målet för vårt arbete är att vi alltid ska minimera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet samtidigt som vi ska klara av kraven på kvalitet, bra arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga. På så sätt säkerställer vi företagets framtid, samtidigt som vi bidrar till en förbättring av vår miljö.

6 VÅRA DETALJERADE MILJÖMÅL 2008 För att kontrollera om vi lever upp till vår miljöpolicy har vi upprättat ett antal miljömål. Kvalitets-/miljöavdelningen har i samråd med VD formulerat målen för att göra miljöarbetet tydligt. Alla mål mäts och följs upp kontinuerligt. Under 2008 har vi jobbat med nedanstående 5 miljömål: Miljömål 1A - Att minska volymen uppkommet sköljvatten vid rengöring av IBC-behållare Detta mål uppnår vi genom att vi så långt som det är möjligt åter fyller våra kunders returnerade IBC:er med samma vara. Målet för 2008 var att inte behöva rengöra mer än 30% av returnerade IBC-behållare. Resultat blev 8,7%. Målet är uppnått! Miljömål 1B - Att minska volymen uppkommet sköljvatten i samband med produktion Under senare delen av 2007 införde vi ett nytt system vid rengöring av utrustning och emballage. Målet var att minska uppkommet sköljvatten i samband med produktionen och därmed minska miljöpåverkan som uppkommer i samband med destruktion av vattnet. Målet för 2008 var att fraktionen sköljvatten i förhållande till antalet kg utlevererad skulle vara mindre 0,85%. Resultatet blev 0,28 %. Målet är uppnått! Miljömål 2 - Att öka andelen optimerade transporter med våra turbilar Vi har som mål att våra turbilar ska vara fyllda med avseende på vikt och/eller volym. Vi vill också att bilarna ska utnyttjas på bästa sätt ur ett tidsperspektiv. Målet för 2008 var att över 15 % av våra transporter skulle vara optimerade och vi nådde upp till 24,5 %. Målet är uppnått! Miljömål 3 Säkra transporter av farligt gods 1 ggr/månad kontrollerar företagets säkerhetsrådgivare det avgående godset så att det uppfyller reglerna enl. ADR-S. Målet för 2008 var att inte hitta mer än 10 avvikelser. Vi upptäckte 16 fel vid utleveranserna under året som gått. Målet är ej uppnått!

7 Miljömål 4 Ersätta produkter med mindre miljöbelastande alternativ Vi vill kontinuerligt dela med oss av vår kunskap genom att informera och erbjuda våra kunder produkter som är bättre ur miljösynpunkt. Därför för vi statistik varje gång en kund väljer att byta ut sin befintliga vara mot en mindre miljöbelastande produkt, om kunden väljer att gå från engångs- till returemballage eller om man väljer en transport som innebär en transportförbättring ur miljösynpunkt. Målet för 2008 var att få 50 kunder (=50 poäng) att välja bättre alternativ ur miljösynpunkt och glädjande nog så uppnådde vi 54 poäng. Målet är uppnått! Miljömål 5 Informera våra kunder om företagets miljöarbete En viktig del i säljarbetet är att, genom information, delge våra kunder hur vi som leverantör ständigt jobbar med miljöfrågor. Säljarna hade som mål 2008 att informera minst 200 kunder om vårt miljöarbete. Resultatet blev att 219 st kunder erhöll den informationen. Målet är uppnått! Under året som gått har vi uppnått 4 utav 5 uppsatta mål. Under kommande år hoppas vi på att med ytterligare åtgärder och förbättringar uppnå alla målen.

8 LAGER/ PRODUKTION/ DISTRIBUTION MARKNAD, INKÖP, EKONOMI, KVALITET/MILJÖ

9 Lars-Göran Decker Säljare Stockholm Hans Gustafsson Säljare Borås Therese Andersson Stig Lundberg Roland Segersten Tommy Kindström Distribution Distribution Distribution Distribution

10 PRODUKTLISTA Absorberingsmedel Aceton Ackumulatorsyra Aktivt kol Alkalisk avfettning Aluminiumnitratlösning Aluminiumsulfat Aluminiumsulfatlösning Ammoniak Ammoniumbifluorid Ammoniumdivätefosfat Ammoniumklorid Ammoniumnitrat Ammoniumsulfat Ammoniumsulfatlösning Ammoniumtiosulfat Antiklor Askorbinsyra Avfettningsmedel Avjoniserat vatten Balsamterpentin Batterivatten Borax Borsyra Brinelösning Butanol Butylacetat Butyldiglykol Butylglykol Butylglykolacetat Celite545 Cellulosaförtuning Citronparfym Citronsyra Citronsyralösning Cyklohexanon Deformer Destillerat vatten Diacetonalkohol Diammoniumfosfat Dietanolamin Dibasisk Ester Dietylenglykol Dimetoxipropanol DPM Dinatriumvätefosfat Dipropylenglykolmetyleter Ekoflock Estisol Etanol E-therm KBS Bio E-therm L E-therm Röd Etylacetat Etyldiglykol Etylenglykol Etoxipropylacetat Extraktionsbensin Filterhjälpmedel Flockningsmedel Fluorvätesyra Formalin Fosforsyra Fotogen Förtunningar Gips Glaubersalt Glukonat Glukossirap Glycerin Glykoler Glytherm 10 Glytherm 20 Harbolite Havssalt Hydrocarb Hydrazinhydrat Industribensin Isobutanol Isopar Isopropanol Isopropylalkohol Isättika Järnklorid Järnkloridlösning Järnsulfat Kalciumhypoklorit Kalciumkarbonat Kalciumklorid Kalciumnitratlösning Kalilut Kalialun Kaliumbromid Kaliumfluorid Kaliumkarbonat Kaliumklorid Kaliumnitrat Kaliumpermanganat Kalk Kalivattenglas Kallavfettning Kaprylsyra Karbid Karburatorsprit Kaustiksoda Kiselgur Klor Koboltnitratlösning Kopparsulfat Kristallolja Krita Kromsyra Kylarglykol Lacknafta Lampolja Linolja Lysfotogen Lågaromatisk nafta Lösningsmedel Magnesiumklorid Magnesiumsulfat Metanol Metasilikat

11 Metyletylketon Metylisobutylketon Metoxypropanol PM Metoxipropylacetat PMA Modellgips Monoetanolamin Monoetylenglykol Mononatriumfosfat Myrsyra Målarterpentin N-butanol N-paraffin C10/C13 N-propanol Natriumacetat Natriumbensoat Natriumbikarbonat Natriumbisulfitlösning Natriumdikromat Natriumditionit Natriumdisulfit Natriumfluorid Natriumglukonat Natriumhexametafosfat Natriumhydrosulfit Natriumhydroxid Natriumhypoklorit Natriumkarbonat Natriumklorid Natriummetabisulfit Natriummetasilikat Natriummolybdat Natriumnitrat Natriumnitratlösning Natriumnitrit Natriumperkarbonat Natriumpyrofosfat Natriumstannat Natriumstearat Natriumsulfat Natriumsulfid Natriumsulfit Natriumtiosulfat Natriumtripolyfosfat Natriumwolframat Natriumvätekarbonat Natronlut Natronvattenglas Nessol D40, D65, D80, WS Nickelklorid Nickelsulfat NMP, N-metylpyrrolidon Nordkrone 40 NTA-pulver NTA-lösning Oxalsyra Paraffin Paraffinolja Perkloretylen ph-höj ph-stabil ph-sänk Pimpsten Polyetylenglykol Polysolvan O Pottaska Propylenglykol Propylenglykolmetyleter Ricinolja RPDE Rödsprit Salmiak Salpetersyra Salt Saltsyra Sedipur Sequion Skumdämpare Släckt kalk Soda, kalcinerad Soda, kaustik Solvent Nafta Spolarvätska Spa-klor Stearin Stearinsyra Stuckgips Sulfaminsyra Swedbrine Svavelsyra Syntetisk förtunning Talk Tannin Tensider Terpentin Tetrakaliumpyrofosfat Thinner Toluen Trietanolamin Trikloretylen Trinatriumfosfat Träolja Tvålpulver Trasor Turitadukar Tändvätska Urea Vacuumsalt Vattenglas Vinsyra Vägsalt Väteperoxid White Spirit Xylen Zinkkarbonat Zinkklorid Zinkoxid Zinkvitt Ättiksyra

12 TURBILAR OCH TURBILSSCHEMA TURBIL 1, Östergötland, Sörmland, Närke, Småland MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Ankarsrum Aneby Finspång Arboga Borensberg Edsbruk Borensberg Fjugesta Enstaberg Boxholm Gamleby Boxholm Frövi Eskilstuna Fornåsa Gunnebo Fornåsa Glanshammar Flen Fågelsta Gusum Fågelsta Grytgöl Hälleforsnäs Linghem Hultsfred Linghem Hallsberg Katrineholm Linköping Hägersta Linköping Hjortkvarn Kungsör Ljungsbro Kisa Ljungsbro Hällestad Köping Malmslätt Kvillsfors Malmslätt Hävla Malmköping Mantorp Målilla Mantorp Högsjö Nyköping Mjölby Mörlunda Mjölby Igelfors Oxelösund Motala Oskarshamn Motala Kumla Sparreholm Romanäs Rimforsa Romanäs Kvarntorp Stavsjö Skänninge Ringarum Skänninge Laxå Stigtomta Sommen Söderköping Sommen Ljusfallshammar Strängnäs Tranås Valdemarsvik Tranås Nora Studsvik Vadstena Vimmerby Vadstena Nyhyttan Torshälla Vikingstad Virserum Vikingstad Odensbacken Valla Väderstad Västervik Väderstad Pålsboda Vrena Ödeshög Åtvidaberg Ödeshög Rejmyre Västerås Överum Sköllersta Sonstorp Vingåker Vretstorp Örebro Östansjö

13 TURBIL 2, Stockholm, Sörmland MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Stockholm Norrköping Bandhagen Arlanda Norrköping med omnejd Farsta Bro med omnejd inkl. förorter Gnesta Bromma till Stockholm Gustavsberg Bålsta Haninge Danderyd Huddinge Ekerö Hägersten Jakobsberg Jordbro Järfälla Järna Kista Nacka Knivsta Norsborg Kungsängen Nykvarn Lidingö Saltsjö-Boo Märsta Segeltorp Sigtuna Skogås Skå Södertälje Sollentuna Trosa Solna Tumba Spånga Vagnhärad Sundbyberg Älvsjö Täby Upplands-Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Vällingby Åkersberga Östermalm

14 TURBIL 3, Småland, Västergötland och delar av Bohuslän (2-dagarsturer) MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Anderstorp Alingsås - Bankeryd Alingsås Aneby Grästorp Borås (Askersund) Borås Hova Göteborg med Hjo Forsheda Lidköping omnejd Skara Gislaved Mariestad Habo Skövde Gnosjö Skövde Husqvarna Tibro Göteborg med Trollhättan Jönköping Vara omnejd Uddevalla Kinna Vårgårda Hillerstorp Vårgårda Kungsbacka Husqvarna Vänersborg Mullsjö Jönköping Mölndal Skillingaryd Mölnlycke Smålandsstenar Skene Svenljunga Ulricehamn Tranemo Vaggeryd Värnamo

15 TURBIL 4, Uppland, Hälsingland, Gävleborg, Dalarna Utlastningsplats Gävle MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Gävle Björklinge Arbrå Björbo Avesta med omnejd Grisslehamn Bollnäs Borlänge Enköping Hallstavik Bjuråker Dala-Järna Fjärdhundra ca var 3e vecka: Harbo Delsbo Fagersta Gysinge Arbrå Karlholm Hudiksvall Falun Heby Bollnäs Knivsta Iggesund Gagnef Hedesunda Ljusdal Månkarbo Järvsö Hedemora Horndal Svenstavik Norrtälje Ljusdal Hofors Sala Sundsvall Rimbo Regnsjö Insjön Söderfors Ånge Skutskär Söderhamn Leksand Tierp Östersund Tierp Ludvika Tärnsjö Uppsala Mora Åshammar Örsundsbro Orsa Östhammar Rättvik Östervåla Sandviken Stora Skedvi Säter Vansbro Venjan Älvdalen TURBIL VÄRMLAND ONSDAG JÄMNA VECKOR Alster Bäckhammar Degerfors Grums Karlskoga Karlstad Kristinehamn Skattkärr Skoghall Skåre Vålberg Väse Ölme

16

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter

Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter Januari 2011 ROT och RUT 2010 succén fortsätter Innehåll Sammanfattning... 3 Snabb ökning av användningen av ROT och RUT... 4 Minst 25 000 nya jobb... 4 Flest nya jobb i storstadslänen... 6 Plus för statsbudgeten

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN 1. Hur har antalet som använder RUT avdraget utvecklats sedan det infördes? 2. Hur har antalet anställda utvecklats

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling 2014-03-14

TCO granskar Pappaindex 2013 #2/14. Foto: Peter Cederling 2014-03-14 TCO granskar Pappaindex 2013 Foto: Peter Cederling #2/14 2014-03-14 Författare Lena Orpana lena.orpana@tco.se tel 08 782 92 94 2 pappaindex 2013 tco granskar nr 2 2014 Innehållsförteckning Förord 4 Inledning

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Marginalintäkter vid befolkningsförändring PROMEMORIA 2014-04-17 Vårt dnr: 14/2556 1 (20) Anders Folkesson Derk de Beer Måns Norgren EJ Marginalintäkter vid befolkningsförändring Inledning Kommunerna har ingen skyldighet att verka för befolkningstillväxt.

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Lidingö 12 Danderyd 6

Lidingö 12 Danderyd 6 AV HANS BOLANDER Fastighetsskatten När taxeringsvärdena stiger i höst höjs fastighetsskatten med sju miljarder kr. En höjning som innebär tusenlappar i skattehöjning för många småhusägare. Förutom hål

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Timmar/ve cka. Plats för beskrivning av regelverket. Kommun

Timmar/ve cka. Plats för beskrivning av regelverket. Kommun Frågan vi ställde till kommunerna var "Hur många timmar per ve får ett barn som har fått ett syskon (med föräldraledig förälder) vara på förskolan? Ange i antal timmar per ve" Kommun Ale Alingsås 15 Alvesta

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer