Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN"

Transkript

1 Projekt & Affärer 4/14 TRAFIKPLATS VÄRTAN Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN

2 VISIONER OCH MOD Kanske har några av er sett WSPs pågående rekryteringskampanj där vi säger att det krävs mod och visioner för att förändra samhället. Vi har påbörjat en förändringsresa från traditionell analys- och teknikkonsultverksamhet till en förändringsdriven organisation som utmanar våra kunder och samhällsutvecklingen. Vår vision är att WSP ska ligga steget före och synas i debatten och bland prestigeprojekten. Inte bara som projektörer utan som generalkonsulter med helhetsansvar. Vi ser idag att den här tuffa visionen inspirerar organisationen. Intresset ökar för WSP också bland arbetssökande och studenter. Under oktober månad ökade webtrafiken till WSP med 30 procent Ett mycket fint kvitto fick vi också häromdagen när det visade sig att WSP ligger i topp i branschen i Universums undersökning, där medarbetarna själva fått betygssätta sin arbetsgivare. Att våra medarbetare trivs och utvecklas är själva basen för att vi ska kunna vara framgångsrika på marknaden. Ett motiverat och starkt gäng behövs om vi ska klara de utmaningar vi står inför i form av urbanisering, globalisering och digitalisering. Nya idéer och nya spännande samarbeten blir helt nödvändigt. Ett exempel är den vision som Scania, Skanska och WSP håller på att utveckla under namnet Stockholmsbågen. Vi vill visa hur man med hjälp av nytänkande, alternativa finansieringslösningar och nya superbussar kan komplettera Förbifarten och skapa en båge runt Stockholm, mellan Haninge och Täby. Det skulle göra Förbifarten till en integrerad del i Stockholms trafiksystem. Genom förvärvet av Parsons Brinckerhoff, som har kontor i Danmark, ser jag stora möjligheter till nya kreativa samarbeten i Norden. Tillsammans med våra kollegor i Finland och Multiconsult i Norge kan vi skapa en nordisk WSP-båge som kan leverera morgondagens lösningar till den skandinaviska marknaden. Vi har både modet och visionerna! Magnus Meyer VD WSP Sverige AB NYHETER UMEÅ KOMMUN VÄLJER WSP SOM HUVUDLEVERANTÖR För tredje avtalsperioden i rad tecknar Umeå kommun ramavtal med konsultbolaget WSP. Ramavtalet innebär att WSP fortsätter som kommunens huvudleverantör av samhällsbyggnadstjänster i ytterligare två år, med möjlighet till två års förlängning. Umeå är en stad med stor tillväxt där det krävs ökade insatser inom infrastruktur, VA och bostadsbyggande. Även inom skola, förskola, fritid och andra kommunala verksamheter behövs insatser i en tillväxtort. Det är mycket glädjande att återigen få teckna ramavtal med Umeå kommun. Som deras huvudleverantör kan vi nu fortsätta vara med och bidra till utvecklingen inom kommunen. Med den stora kompetens som vår lokala organisation har, och med hjälp av våra kollegor runt om i världen, kommer vi även framöver vara en ledande aktör i regionen, säger Tomas Widerstedt, avdelningschef WSP Samhällsbyggnad i Umeå. I avtalet ingår även UMEVA (VA-bolaget), UPAB (Parkeringsbolaget), Umeå Hamn, Umeå Deponi och avfallscenter, Region Västerbotten, Vindelbostäder AB samt grannkommunerna Vännäs, Vindeln, Bjurholm och Robertsfors. Avtalet värderas till ca 15 miljoner SEK per år. WSP blev huvudleverantör för Gatuprojektering, Landskapsarkitekt, Stadsarkitekt samt Mark, VA och Geoteknik och nummer två för Trafikutredningar och Planarkitekt. För mer information kontakta Tomas Widerstedt, , WSP ÄR EN AV SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE När medarbetarna själva får betygsätta sin arbetsgivare placerar sig WSP på första plats i branschen. Totalt bland stora arbetsgivare är WSP nummer 11, och är därmed en av landets bästa arbetsgivare. Det visar Universums och Metrojobbs årliga undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare, där medarbetarna bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån de tre faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet. Vi är väldigt glad och stolta säger WSPs HR-direktör Siv Axelsson. Detta visar att våra satsningar på medarbetarnas utveckling och karriärmöjligheter gett resultat. Motiverade medarbetare är den allra viktigaste faktorn för att ett konsultföretag ska vara framgångsrikt. Den fullständiga rankingen finns på I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Bro & Vattenbyggnad,WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen, tel , Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing. Adressändringar: Tryck: Elanders Sverige. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 NYTT PRESTIGE- PROJEKT I UPPSALA WSP har vunnit ännu en generalkonsultupphandling för Uppsala kommun. Denna gång för allmän platsmark runt prestigebygget nummer ett i Uppsala byggnaden Juvelen med bästa läge vid stationen i Uppsala. WSP förstärker inom strategisk rådgivning och rekryterar Anna Thore som konsult inom miljö- och samhällsutveckling. Anna Thore kommer närmast från uppdraget som oppositionsråd, Kalmar kommun för miljöpartiet. Rekryteringen är ytterligare ett steg i WSPs strategi att med tillväxt och ökad strategisk rådgivning bli ledande inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige. Anna Thore kommer att arbeta med miljöoch samhällsutvecklingsfrågor med WSPs kontor i Kalmar som bas. Det är roligt att få fortsätta arbeta med att utveckla samhället mot att bli mer hållbart. Det ska bli spännande att få att göra det från andra sidan och få tillgång till WSPs samlade resurser i Kalmar och Sverige. Även att kunna dra nytta av företagets globala kompetens. Kalmar har i dag en stark position inom hållbarhetsområdet särskilt med inriktning mot kust och hav. Positiva krafter finns om akademin, företag och bland kommuner i regionen. WSPs ambition är att bidra till att regionen ytterligare kan stärka sin position, men även nyttogöra regionens erfarenheter till andra områden i Sverige. Juvelen ska bli Nordens mest hållbara byggnad. Med ett flertal nyskapande tekniska installationer som kombineras med en utmanande gestaltning sätts en ny nivå i Uppsala och i Sverige. Byggnaden kommer att innehålla kontor samt en bottenvåning med café, butiker och ett cykelcenter. En stor inbjudande stentrappa går in i byggnaden och ställer stora krav på WSPs konstruktörer. Förutom de mer tekniska och projekterande uppdragen för platsmarken kommer jobbet även innebära processledning samt hållbarhetsstyrning. Vi kommer att använda certifieringssystemet CEEQUAL för att säkerställa såväl process som hållbarhet, säger Fredrik Frensborg på WSP. Det första vi behöver göra är att sanera förorenad mark samt grundvatten och det arbetet är redan igång. Att sedan under tidspress få de inblandade parterna Skanska, Utopia, Uppsala kommun, Tema och WSP att samverka med de extremt högt ställda kraven kommer att kräva stort engagemang. Med i uppdraget är flertalet affärsområden på WSP och för landskapsarkitektur har WSP valt att samarbeta med Tema. För mer information, kontakta Fredrik Frensborg, , WSP REKRYTERAR ERFAREN HÅLLBARHETSSTRATEG Initialt kommer Anna att vara verksam inom Kalmarsundskommissionen. Vi var pionjärer på kustmiljöarbetet under EUs tidigare programperioder och vi behöver återigen ta den ledande taktpinnen och landa ett antal större EU-projekt här i Kalmar för ett renare Kalmarsund, säger Anna Thore. WSP arbetar för att bidra till att miljö och hållbarhetsfrågorna integreras i samhällsbyggandets alla skeenden där byggsektorn är särskilt intressant. Vi vill bidra till att miljö- och hållbarhetsfrågorna i allt större omfattning integreras i samhällsbyggandes alla skeenden och vi hoppas kunna använda Anna som en katalysator för detta inom regionen och i samarbete med många olika parter. En sektor som vi inom WSP ser som särskilt intressant är byggsektorn där vi vill integrera miljö- och hållbarhetsfrågorna ytterligare för att möta framtidens behov, säger Lars Gustafsson, avdelningschef för Miljömanagement på WSP. Anna Thore. GEMENSAM GODS- STRATEGI FÖR VÄSTRA GÖTALAND Västra Götaland och Göteborg har sedan 1970-talet utvecklats till att bli både Sveriges logistiska motor och en av de ledande logistikregionerna i Europa. För att den utvecklingen ska hålla i sig krävs en samsyn och en klar strategi för transport- och logistiskområdet. WSP har nyligen fått det prestigefyllda uppdraget att ta fram den nya gemensamma godsstrategin. Uppdragsgivare är Västra Götalandsregionen men övriga parter i den regionala godstransportgruppen bestående av Västra Götalandsregionen, Trafikverket Region Väst, Chalmers Tekniska Högskola, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgs Hamn och Logistik & Transportstiftelsen (LTS) är parter i projektet. Mona Pettersson på WSP Analys & Strategi i Göteborg är uppdragsledare för WSPs omfattande uppdrag. Logistikhanteringen har blivit alltmer komplex och kräver samverkan mellan samhälle, näringsliv och forskning, säger Mona. Därför är det så positivt att samtliga tunga aktörer ingår i detta projekt. De initiativ som tas måste få en tydlig kommersiell bärkraft och vara väl förankrade. En framgångsrik strategi för fortsatt utveckling måste därför innehålla både konkreta åtgärdsbilder för framtiden och strategier för bristeliminering, baserat på en mer samlad kunskapsplattform för befintliga godsflöden, flödenas utveckling, logistiksystemets komponenter samt logistikaktörernas positioneringar. Första steget för Mona och hennes kollegor på WSP blir att sammanställa det kunskapsunderlag som finns och klargöra nuläget beträffande godsvolymer med mera. Idag finns det många strategiska dokument utarbetade av olika parter. En tydlig bild av godsets transporter och logistikverksamheten i Västra Götaland fordras, för att beslutsfattare bättre ska kunna besluta och förankra förutsättningar för en fortsatt utveckling av ett långsiktigt hållbart godstransportsystem. Nästa steg blir sedan att formulera en konkret, gemensam godstransportstrategi för Västra Götaland med mål och visioner för regionens utveckling. Resultatet ska kunna användas både som underlag för direkta åtgärder och för det mer långsiktiga arbetet. För mer information, kontakta Mona Pettersson, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 FOTO: GÖRAN H. FREDRIKSSON, STOCKHOLMS STADSMUSEUM Området kring Sergels Torg byggdes på 60-talet och renoveras nu för att klara framtidens krav. FOTO: LENNART AF PETERSENS, STOCKHOLMS STADSMUSEUM FOTO: LENNART AF PETERSENS, STOCKHOLMS STADSMUSEUM SERGELS TORG RENOVERAS Sergels Torg mitt i Stockholm byggdes på 60-talet. Här är det intensiv trafik i princip dygnet runt och platsen har åldrats och blivit sliten. För att klara framtidens krav görs nu en tätskiktsrenovering och förstärkning av betongkonstruktioner. I samband med arbetena genomförs också förberedelser för spårvägen. Projektet omfattar Klarabergsgatan-Sergels Torg-Hamngatan från Vasagatan i väster till Regeringsgatan i öster men även fontänen och glasobelisken renoveras i samband med arbetena. PROJEKT Anläggningsarbetet påbörjades av NCC Från och med hösten 2014 är Skanska huvudentreprenör och nu pågår renoveringen etapp för etapp fram till 2018 då gator och spårväg beräknas vara klara. WSP svarar för projekteringen av hela tätskiktsrenoveringen och spårkroppen till spårvägen. En uppgift som ställer stora krav på samverkan och dialog med Stockholms stad, Trafikförvaltningen, Skanska, fastighetsägare, näringsidkare och boende. Hela projektet är indelat i 29 etapper för att störa trafik och verksamheter så lite som möjligt. Verksamheter måste kunna pågå och människor ta sig fram trots att gatorna rivs upp och byggs om. Göran Werme från WSP Bro & Vattenbyggnad är uppdragsansvarig och har mycket kontakter med bygget och med kollegor från olika delar av WSP. För konsulterna gäller det att vara både snabba och flexibla. Handlingarna tas fram i princip samtidigt som bygget pågår och många problem måste lösas på plats då dokumentationen av det befintliga ofta är bristfällig. WSP svarar för förstärkning av gatudäck, utbyte av tätskikt och beläggning, ledningssamordning och dagvattenhantering, kanalisation, utformning av gata och gaturum samt etapplanering. Det är väldigt intressant och roligt att få jobba i ett så omfattande och viktigt projekt, även om mycket av det vi gör inte kommer att synas när vi är klara, säger Göran Werme. Men under ytan kommer hela området mellan Hamngatan och Klarabergsviadukten att vara förstärkt och förbättrat för att klara ytterligare många år med tung trafik och många besökare. För mer information, kontakta Göran Werme, , Arbetet sker etapp för etapp och omfattar rivning av tätskikt, vattenfräsning, armering, betonggjutning, nytt tätskikt och beläggning och slutligen utförande av ett nytt modernt gaturum. 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 TRAFIKPLATS VÄRTAN ETT AV WSPs STÖRSTA BROUPPDRAG Den 30 november öppnade Norra länken för trafik mellan Värtan och Norrtull samt Frescati i Stockholm. Totalt är Norra länken en vägsträcka på 5 km varav 4 km går i tunnel. En del av Norra länken är Trafikplats Värtan, en gigantisk rondell i flera plan i korsningen Lidingövägen/Värtavägen. På uppdrag av Skanska har WSP gjort betongkonstruktionerna för trafikplatsen, ett uppdrag som är bland det största någonsin för WSPs brobyggare. FOTON: MIKAEL ULLÉN WSPs uppdrag omfattade tre olika projekt som genomförts av konsulterna på kontoren i Örebro/Karlstad med Lars Schagerström som uppdragsledare och Umeå med Hans Franklin som uppdragsledare och Stockholm där Anders Matson varit uppdragsledare. Anders har också ansvarat för hela WSPs uppdrag. I det här projektet har vi haft ett nära samarbete med Skanska och gjort mycket anpassningar för att hitta effektiva produktionsmetoder under hela processen, säger Lars Schagerström. Periodvis har det varit tufft att hålla tiderna, vi måste ligga steget före entreprenören och förutsättningarna ändrades många gånger. Speciellt komplicerat var det under grundläggningen när det dök upp oförutsedda problem hela tiden. En svårighet har också varit alla de ledningar som finns i marken. Platsen ligger nära både elverket och gasverket och här är väldigt mycket trafik som vi fått anpassa oss till under hela produktionen. WSPs uppdrag är nu avslutat och alla relationshandlingar levererade. Totalt har m 2 bro konstruerats, det motsvarar ungefär åtta fotbollsplaner. Trafikplats Värtan består av två stora vägkorsningar, en rondell och många ramper. 160 olika stöd har konstruerats i form av pelare eller skivstöd. För mer information, kontakta Lars Schagerström, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 EN AV NORGES LÄNGSTA BROAR Nu pågår byggt av Tresfjordbron öster om Ålesund i Norge. Bron är totalt m lång och den utgör en del av väg E136 mellan Ålesund och Åndalsnes. Syftet med den nya bron är framförallt att öka trafiksäkerheten på en starkt trafikerad vägsträcka som varit ganska olycksdrabbad. Statens Vegvesen är uppdragsgivare och de har anlitat Multiconsult som generalkonsult för den nya bron. Multiconsult har i sin tur tagit hjälp av de svenska kollegorna på WSP Bro & Vattenbyggnad för konstruktion av en sträcka på 960 meter av bron. Konstruktionsansvarig för WSPs del är Lars Schagerström på kontoret i Örebro. Även konsulter från Karlstad, Umeå och Göteborg har varit delaktiga i Tresfjordbron. WSPs uppdrag handlade om de 16 sidospannen som vart och ett är 60 m långt. Projektering och bygge har i princip skett parallellt. Entreprenören bygger ett spann var 3:e vecka. Konsulterna låg ca sex veckor före i processen, berättar Lars. Vi är mycket stolta över uppdraget att konstruera en av Norges allra längsta broar, säger Lars Schagerström. WSPs delar är slutförda och nu pågår bygget för fullt. Under hösten 2015 kommer bron att invigas. För mer information, kontakta Lars Schagerström, , Här byggs Tresfjordbron, en av Norges längsta vägbroar. Den seglingsfria höjden blir 32 meter. Brokonstruktörer från hela Sverige har deltagit i WSPs uppdrag. Följ arbetet i webbkameran PROJEKT 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 STORA FÖRDELAR MED GEMENSAMT POSITIONERINGSSYSTEM Redan 2003 anlitades en grupp tekniska lantmätare från WSP av Trafikverket för att ta fram en lösning för positionering i projektet Bana Väg i Väst (BViV). Projektet omfattade nyproduktion av en dubbelspårig järnväg och en fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan, en sträcka på 75 kilometer. Förra året var de nya trafiksträckorna klara och nu har pilotprojektet med positioneringssystemet utvärderats. Johan Vium Andersson från WSP är teknisk doktor i geodesi och eldsjälen bakom uppdraget. Vår lösning kallas projektanpassad Nätverks-RTK (Pa-NRTK). Det är en kombination av modellbaserad projektering, maskinstyrning och en gemensam bas för positionering, som bygger på realtidsmätning mot de globala satellitnavigeringssystemen (GNSS). Genom att etablera ett antal fast monterade GNSS-mottagare i anslutning till projektområdet kunde vi mäta med en osäkerhet på endast ett par centimeter i plan och höjd. Den nationella skalbarheten löstes genom att utgå från Lantmäteriets SWEPOS-system, berättar Johan. Det traditionella sättet att jobba i anläggningsprojekt har varit att varje aktör etablerar egna referensmottagare för att täcka det egna behovet. Det innebar att det inom samma projekt kan finnas flera parallella positioneringslösningar vilket kan skapa problem och osäkerhet mellan de olika intressenterna i projektet. Vems lösning ska till exempel användas vid kontroll och uppföljning av produktionen? Pilotprojektet vid BViV visade att en gemensam bas för positionering blir mycket säkrare och den skapar också trygghet, öppnar för fri rörlighet, förenklar informationsutbytet och ökar produktiviten. Metoden öppnar för industriell produktion och man sparar både pengar och miljö. I pilotprojektet ökade produktiviteten i alla projektfaser genom kortare ledtider och automatisering av byggprocessen. Trafikverket uppskattar besparingarna i den egna mätorganisationen till 32 miljoner i projektet. Då ingår bland annat kostnader för underhåll av projektets traditionella stomnät. De stora besparingarna ekonomiskt och miljömässigt görs dock inte i beställarorganisationen utan finns på entreprenadsidan och kan utan vidare skattas till tresiffriga belopp i miljoner kronor i detta projekt. Så varför används inte PaNRTK för alla projekt? Frågan är inte fullt så enkel enligt Johan Vium Andersson. För även om ekonomin är styrande i det enskilda projektet kan man inte överlåta till marknaden att hantera detta. Det krävs en helhetssyn för hela samhället och det krävs att beställarorganisationer tar initiativ och tillhandahåller resurser. Men det finns en stor potential i att ge hela samhället möjlighet att ta del av samma framgångsfaktorer som man uppnådde i pilotprojektet BViV. För mer information, kontakta Johan Vium Andersson, , Internationella studier visar att övergången till GNSS-teknik och maskinstyrning bidrar till minskade kostnader för personal i produktionen med upp till 60 procent jämfört med traditionella arbetsmetoder. Därtill ska läggas att både kapitalkostnaden för maskinparken och bränsleförbrukning kan reduceras med upp till 30 procent vid användningen av tekniken. SAMHÄLLSKRÖNIKAN Fredrik Bergström, ekonomie doktor, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi LYFT STADSDELSCENTRUMEN Mindre stadsdelcentrum kärnan i de svenska storstädernas förorter och en central del av miljonprogrammen har under lång tid upplevt en svag utveckling. Eftersatt underhåll i kombination med ökad konkurrens från städernas centrala delar och från större regionala förortscentrum har bidragit till en svag utveckling. Brist på satsningar har bidragit till att attraktiviteten har försämrats. Det finns dock ett antal indikationer på att stadsdelscentrum håller på att göra comeback. Många centrum har börjat renoveras och det finns ett ökat intresse från investerare och från offentliga aktörer. Utvecklingen drivs dels av att något måste göras. Kulturministern har exempelvis föreslagit kultursatsningar, men det lär inte räcka långt. Viktigare är nu att ta fasta på att många stadsdelscentrum har potential att få till en positiv utveckling. Särskilt ansvar vilar på kommuner, fastighetsägare och andra som har intressen i stadsdelscentrumen. Potentialen kan utnyttjas för att komma igång med renoveringen av miljonprogramsområdena. Dock är denna uppgift så omfattande det ofta blir låsningar och inget händer. Förslagsvis bör miljonprogrammen renoveras och utvecklas utifrån ett mer kommersiellt perspektiv där de mest intressanta delarna tar täten. I detta sammanhang är flera av våra storstäders stadsdelscentrum högintressanta. Många kännetecknas av god tillgänglighet, uppfräschningspotential och potential att öka mängden bostäder. Tre faktorer som gör dem kommersiellt intressanta. Vad som dock ofta saknas är det kommersiella perspektivet. Alltför ofta har diskussionen om våra förorter med tillhörande centrum haft fokus på sociala aspekter och byggtekniska utmaningar. Detta är inte oviktigt, men för att få Vad som ofta saknas är det kommersiella perspektivet igång förnyelsearbetet bör man fundera på hur man kan skapa en bra affär för de som ska investera. Hur mycket bostäder behöver man släppa fram för att det ska bli kommersiellt intressant? Vilka lägen och lokaler behöver handel och annan service för att vara intresserade av nya butiksetableringar? Det offentliga har också en uppgift i att vara beredda att prioritera de centrum som har potential. Välj ut de som har mest utvecklingspotential och kraftsamla offentlig service till dessa centrum. Konsekvensen blir kanske att servicenivån måste minska i angränsande centrum, men genom att maximera flödet av besökare till ett centrum i stället för flera så ökar sannolikheten att man får till en positiv utveckling. Även de som ansvarar för kollektivtrafiken behöver involveras. Hur kan tillgängligheten förbättras än mer? Av central betydelse är också att se över ägandet. Ofta är ägarbilden till stadsdelscentrumen splittrad vilket innebär att intäkter och kostnader bärs av olika aktörer och därmed saknas incitament att agera. Om ägandet kan samlas till en eller ett fåtal aktörer per stadsdelscentrum så ökar sannolikheten att större grepp kan räknas hem. Det behövs även ett professionellt ägande för att säkerställa att det finns ett kommersiellt driv. Saknas detta så kommer en satsning på att utveckla ett centrum inte att bli långsiktigt hållbar. Även fastighetsägare och handeln behöver se över sina affärsmodeller och hitta format som inte nödvändigtvis måste var megacentrum och big boxes. I de växande städerna värderas tid högt. Många stadsdelscentrum erbjuder både tillgänglighet och förtätningspotential. Lyft miljonprogrammen och börja med stadsdelscentrumen. (baseras på debattartikel av Fredrik Bergström och Magnus Meyer och som har varit med i Dagens Samhälle) WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 FIBERKABEL FRÅN LULEÅ TILL ÖREBRO TeliaSonera investerar 370 miljoner i förstärkning av fiberinfrastrukturen i Norrland. Dotterbolaget Skanova ska lägga ner 125 mil fiberkabel från Luleå till Örebro. Den ökade kapaciteten är viktig för näringslivets utveckling. Skanova har anlitat WSP för projekteringen av det omfattande projektet. Det började med att WSP Systems blev kontaktade av Skanova efter ett tidigare uppdrag i Kalmar, berättar Joachim Schönström på WSPs Malmökontor. Men eftersom det i första hand handlar om markprojektering fick vi på WSP Samhällsbyggnad ansvaret för uppdraget för den 32 mil långa delsträckan Östersund-Mora. Mats Löfgren från WSP Systems och Anna Hamberg från WSP Samhällsbyggnad lade under våren ner ett stort arbete för att tillsammans med Skanova formulera uppdraget. En projektorganisation sattes upp med deltagare från flera affärsområden på olika WSP-kontor i Sverige. Uppdragsledningen sköttes från Malmö, byggledningen från Sundsvall, fältinventeringen gjordes i huvudsak av medarbetare från Halmstad och Malmö. Joachim Schönström är uppdragsansvarig och det kan tyckas konstigt att han sitter i Malmö när uppdraget berör Norrland. Men det är dagens sätt att jobba. Med Lyncmöten och digitalt kartunderlag kan projekteringen ske varsomhelst i landet. Efter en grov projektering och digital hinderinventering med Google Earth och andra GIS-verktyg skannades sträckan med hjälp av WSPs mätbil, berättar Joachim. Med det underlaget kunde vi sedan utföra detaljprojekteringen. En stor del av WSPs uppdrag har varit att hjälpa till med alla tillstånd som krävts. Fiberkabeln ska till exempel passera flera stora älvar, där man måste borra sig ner under älven. -Här har vi dragit nytta av den erfarenhet vi har från kontakter med bland annat Trafikverket och Länsstyrelsen. Den första etappen mellan Östersund och Mora är nu upphandlad och entreprenören Skanska sätter igång jobbet före jul. WSP har fått fortsatt förtroende att projektera även resten av den 125 mil långa sträckan. Förfrågningsunderlag ska vara klart tidigt i vår och hela arbetet ska vara slutfört under Då finns också förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av fiber- och mobilnät i Norrland. För mer information, kontakta Joachim Schönström, , PROJEKT WSP INGÅR I TVÅ AV TEAMEN SOM VILL UTFORMA MASTHUGGSKAJEN Masthuggskajen mellan Järntorget och Stigbergsliden i Göteborg ska utvecklas till en levande och hållbar stadsdel. Intresset för området är mycket stort, totalt anmälde sig 27 team till det parallella uppdragen om att få utforma det nya bostadsområdet. Göteborgs stad och ett konsortium med Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter och Älvstranden har nu valt ut de fyra arkitektkontor som får arbeta vidare med sina förslag under hösten. Uppgiften är att skapa en hållbar, attraktiv stadsmiljö där tillgänglighet, integration, trygghet och identitet är viktiga faktorer. WSP är representerat i två av förslagen. Anders Danielsson och Jörgen Senyk svarar för miljö och hållbarhet respektive genomförandefrågor i teamet från BAU-B Dárquitectura i Urbanisme SLP, från Barcelona. I teamet Tegnestuen Vandkunsten A/S från Danmark, svarar Robert af Wetterstedt för miljö och hållbarhet. De övriga teamen som jobbar med utvecklingen av Masthuggskajen är Tovatt Architechts & Planners AB samt Kanozi Arkitekter AB. För mer information, kontakta Anders Danielsson, , 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 Den stora autoklaven vid Metso Minerals anläggning i Ersmark används för vulkning av gummiprodukter för gruvindustrin. SAMLAD MILJÖPRÖVNING GAV FÖRHANDLING I MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Metso Mineral levererar teknik och tjänster till gruvindustrin. Vid företagets anläggning i Ersmark produceras huvudsakligen kvarninfordringar och här återvinns även förbrukade kvarnelement. Under de senaste åren har tillverkning av slurry hose, en viss typ av gummislang, kompletterat produktsortimentet. Slangen används såväl fritt som för infordring av rörledningar, vid pumpning av slam. Nu planerar Metso Minerals att öka produktionen av slurry hose och har därför sökt tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. WSPs Göran Bergström och Eva-Britt Eklöf har biträtt Metso och tagit fram tillståndsansökan samt MKB. WSP har också gjorts spridningsberäkningar för utsläpp av lösningsmedel. Det tidigare tillståndet var lämnat enligt dåvarande miljöskyddslagen och inför ansökan valde företaget att söka för en högre produktionsvolym, berättar Göran Bergström. Produktionen i Ersmark, Skellefteå kommun, kräver även uttag av kylvatten från Kåge Älv. Verksamheten har bedrivits på platsen sedan 1934 och kylvattenyttaget har ökat under åren och uppgår till maximalt 5m3/ min. Det uppvärmda kylvattnet släpps tillbaka till älven via dagvattnet och allt vatten är återfört 600 m nedströms uttagspunkten. När kylvattenuttaget påbörjades behövdes inte några tillstånd enligt dåvarande lagstiftning. För att även få vattenverksamheten godkänd valde dock Metso att ta med kylvattenuttaget i tillståndsansökan. Prövningen omfattar både kap 11 (vattenverksamhet) och kap 9 (miljöfarlig verksamhet) i Miljöbalken. Gällande praxis är att en samlad prövning skall göras om verksamheterna har ett tydligt samband med varandra. Förfarandet i mark- och miljödomstolen skiljer sig från det som tillämpas vid länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer, främst genom att man oftast har en förhandling på plats, säger Göran. Detta ger möjlighet till en annan dialog än den skriftväxling som förekommer i de ärenden där länsstyrelsen lämnar tillstånd. Förhandlingar ägde rum i Ersmark under två dagar i mars Handläggare från länsstyrelsen fanns på plats liksom kommunens miljökontor och företrädare för sportfiskarna samt Kågeälvens fiskvårdsförbund. Under förhandlingarna gjordes syn av anläggningen vilket gav domstolen och övriga en bättre kunskap om verksamheten. Bland annat visades den indunstningsanläggning som finns för återföring av vatten i tvättprocessen. Den sågs som en del av processen och bedömdes därför inte vara en tillståndspliktig behandlingsanläggning. Den här förhandlingen gav möjlighet för parterna att framföra sina uppfattningar i ett antal sakfrågor, säger Göran. Bland annat diskuterades behovet av villkor för utsläpp av vulkrök och skyddsåtgärder vid eventuell brand. Den argumentation som förs vid en domstolsförhandling är mycket mer omfattande och djuplodande än vad som är möjligt att nå i en skriftväxling inför beslut av en miljöprövningsdelegation. Förståelsen för och kunskapen om motpartens argument kan därmed bli mycket större. Det visades sig också i domen som kom den 16 maj och där en rimlig avvägning gjorts av parternas uppfattningar. Resultatet blev att Metso Mineral fick sitt tillstånd och nu kan utöka verksamheten i Ersmark. För mer information, kontakta Göran Bergström, , eller Eva- Britt Eklöf, , Förfarandet i mark- och miljödomstolen skiljer sig från det som tillämpas vid länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer, främst genom att man oftast har en förhandling på plats. Detta ger möjlighet till en annan dialog Hallå där, Jennie Rodin Varför är du så engagerad i energikartläggning av stora företag? I grunden handlar det förstås om att jag aktivt vill medverka till att minska energianvändningen i Sverige. I somras kom också en ny lag om att alla stora företag måste genomföra energikartläggning innan december Detta är ofta en mycket omfattande process som kräver samverkan mellan olika kompetenser och kunskap om processer, energi, lokaler och transporter. Här har vi stora möjligheter inom WSP att hjälpa till. Vad menas med stora företag? Det är företag som sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning över 50 miljoner EUR, eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. Det är alltså många företag i Sverige som nu måste ta itu med sin energikartläggning. Vilka fördelar finns med en energikartläggning? Förutom att det alltså är ett lagkrav så har företagen mycket att vinna på att få kunskap om sin energiförbrukning och hjälp med en investeringsplan för åtgärder som ökar energieffektiviteten. Det finns pengar att tjäna för företaget och gynnar självklart klimatet om utsläppen kan minska. Vad hjälper ni från WSP till med? Vi jobbar i nära samverkan med kunden vilket är viktigt i synnerhet när det gäller energibesparingar då kunskap ska återföras till kunden. Fördelen med WSP är att här finns kompetens för alla skeden. Vid själva kartläggningen kan till exempel teknikområdena projektledning, processteknisk verksamhet, fastighet, el, VVS, installationsteknik, transport och logistik beröras. Och om det blir aktuellt att genomföra energibesparande åtgärdsförslag så kan vi komplettera med strategisk analys och rådgivning, bygg och automation för att nämna några. Har du några exempel på genomförda energikartläggningar? Vi genomförde en kartläggning av energiförbrukning i Saint-Gobain Isovers fabrik i Billesholm, där två naturgaseldade ångpannor skulle ersättas. Vi hjälper också Göteborg Energi AB med kartläggning och åtgärdsplan för deras produktionsanläggningar. En kartläggning hos Sysav syftade till att optimera deras transportsystem och minska den totala energiförbrukningen. Ytterligare exempel är Sahlgrenska Universitetssjukhuset där energikartläggningen omfattade både byggnadsteknik och installationssystem. För mer information, kontakta Jennie Rodin, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 ESS I LUND ETT SAMARBETS- UPPDRAG FÖR WSP Malin Knoop BIM-leader, Kristian Holm projekteringsledare, Magnus Lindström VVS-projektör och Robin Qvarfordt, el-projektör. Nu har bygget startat för den enorma forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) i Lund. 17 europeiska länder har anslutit sig till projektet och i framtiden kommer forskare inom olika vetenskaper kunna bruka anläggingen för undersökning av olika material på molekyl- och atomnivå med hjälp av neutroner. Testerna kan utföras på allt från motorer och medicin till plast och proteiner. Anläggningen i Lund blir en av världens allra främsta. ESS kommer att bli 30 gånger kraftfullare än liknande forskningsanläggningar och det kommer att ha stor betydelse för forskningen inom en rad områden. ESS i Lund beräknas vara i drift BILD: ESS/TEAM HENNING LARSEN ARCHITECTS. Fram till dess är det högt tryck på att bygga upp de väldiga lokalerna och alla kontorsbyggnader på området. WSP deltar främst i två stora projekt, Target & Experimental Halls och Acceleratortunneln med tjänster som rör el, VVS, projekteringsledning, BIM-samordning, konstruktion, säkerhet, brand och risk samt transporter. Detta liknar inget vi gjort tidigare, säger Kristian Holm som är en av WSPs projekteringsledare tillsammans med Fredrik Bergstedt och Maria Jonasson. Storleken på den här anläggningen är helt unik i världen. Förutom storleken är den stora utmaningen säkerhet och miljökrav. ESS målsättning är att påverkan på omgivningen från den joniserande strålning som bildas vid driften ska ligga långt under de riktvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten angett. Allt avloppsvatten ska hanteras i en egen anläggning och den energi som alstras i kylanläggningen ska återföras till verksamheten. Överskottsvärmen förs tillbaka till fjärrvärmenätet. Hela anläggningen ska certifieras enligt BREEAM. Detta är en stor utmaning för Magnus Lindström som är Technical Design Leader för VVS i ESS-projektet. El-förbrukningen på forskningsanläggningen motsvarar en mindre kommun. Robin Qvarfordt på WSP Systems berättar att detta är ett stort och utmanande uppdrag för el-projektörerna med komplexa och ovanliga frågeställningar. Den radioaktiva strålningen påverkar elektroniken och de tjocka betongväggarna gör det svårt att dra ledningar för både el och VVS. ESS har höga krav på BIM och vill ha spårbarhet på alla komponenter både i processen och byggnaderna. Malin Knoop från WSP är BIMleader och berättar att man försöker införa en komponentdatabas som kan användas under hela bygget och senare i förvaltningen. För WSPs konsulter innebär projektet stora möjligheter till samarbete och samverkan mellan olika teknikområden på WSP och mellan olika orter. Det är ett väldigt intressant projekt med många annorlunda brukarkrav, säger Kristian Holm. För mer information, kontakta Kristian Holm, , 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 KLIMATKALKYLER MINSKAR UTSLÄPPEN I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN Att bygga klimatsmarta hus och minimera energianvändningen är numera en självklarhet på fastighetssidan. Men när det gäller infrastrukturen har klimatfrågan hittills mest handlat om trafiken, om bränsle och sättet att köra. Men insikterna ökar nu överallt i branschen om att de stora anläggningarna belastar klimatet i hög grad och att det finns stora miljövinster att göra genom ett genomtänkt och strukturerat arbetssätt. IVA (Ingenjörs-vetenskapsakademin) har tillsammans med Sveriges Byggindustrier gjort en undersökning som visar att väg- och järnvägsbyggen har stor klimatpåverkan. Undersökningen redovisades i DN för en tid sedan. Stefan Uppenberg på WSP har lång erfarenhet av att arbeta med klimatfrågor i anläggningsbranschen. Det händer väldigt mycket just nu, säger han. Man ser tydligt att intresset för hållbarhetsfrågan ökat i branschen. Det hänger samman med att Trafikverket numera ställer hållbarhetskrav i sina upphandlingar. Tillsammans med Håkan Johansson, som är nationell samordnare för klimatfrågor på Trafikverket driver Stefan ett projekt som handlar om att undersöka möjligheterna att sätta upp långsiktiga mål och krav för utsläpp från byggande av infrastruktur. Något måste göras om vi ska klara de nationella klimatmålen, säger Håkan Johansson. Syftet är att driva utvecklingen framåt och få till en energieffektivisering i Andreas Asker och Stefan Uppenberg. hela kedjan från planering till färdigt bygge. Klimatkalkyler innebär att man får en helhetsbild och kan identifiera var effektiviseringar kan göras. Det optimala vore om vi kan sätta mål för hur mycket utsläppen ska minska i procent fram till en viss tidpunkt. Med hjälp av klimatkalkyler kan man då ställa krav på investeringsprojekt, underhåll och leverantörer av järnvägsspecifikt material. Stål och betong kräver mycket energi vid tillverkningen. Här finns möjligheter till utveckling av såväl material som konstruktioner som minskar belastningen på klimatet. Det verktyg för klimatkalkyler som Stefan Uppenberg och Andreas Asker på WSP har utvecklat på uppdrag av Trafikverket bygger på Excel och är enkelt att använda. Genom att utgå från mängdberäkningar i kostnadskalkylen räknar verktyget fram årligt koldioxidbelastning för anläggningen. Då ingår också den energi som krävs för framställning av material som betong och stål. När man tydligt ser klimatbelastningen för olika delar av projektet är det ofta enkelt att se var man ska sätta in förbättringsåtgärder för att få så stora klimatvinster som möjligt. Med hjälp av klimatverktyget ser man också kopplingen till kostnader det lönar sig att tänka klimatsmart om man ser det i ett större perspektiv. Vi ser ett stort intresse idag från beställare, entreprenörer och leverantörer, säger Stefan Uppenberg. Vi har till exempel även hjälpt Celsa, ett företag som producerar armeringsstål, att räkna på hur mycket utsläppen minskar om man använder deras stål. Verktyget för klimatkalkyler används i dag i av Trafikverket i flera stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm, Västlänken i Göteborg och intunnlingen vid Albano i Stockholm.. För mer information, kontakta Stefan Uppenberg, , eller Andreas Asker, , Klimatkalkyl kan användas för att: Jämföra alternativa sträckningar i ett projekt Identifiera hotspots, vad som bidrar mest till energianvändning och klimatbelastning, Jämföra total energianvändning och potentiell klimatbelastning från byggande och underhåll av olika objekt Se hur olika åtgärder påverkar den totala kalkylen Uppskatta framtida energianvändning och klimatbelastning från flera objekt i exempelvis en nationell transportplan Följa upp ett projekts klimat och energiprestanda Följa upp energianvändning och potentiell klimatbelastning som en del i resultatredovisningen kopplat till Trafikverkets mål SÅ SKA VÄSTERÅS MÖTA ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT Västerås stad har anlitat WSP för att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning. Målet är att skapa en organisation och metoder för att initiera, genomföra och följa upp klimatanpassningsarbetet. Handlingsplanen ska visa hur arbetet kan integreras med stadens existerande strukturer, hitta en gemensam lägesbild samt tydliggöra ansvarsfördelningen, säger Anna Risberg från WSP Bro & Vattenbyggnad. Arbetet med handlingsplanen bygger på den förstudie vi tidigare gjort åt staden. I förstudien beskrevs kommunens sårbarheter i ett förändrat klimat. Vi gav även förslag på vilka ytterligare utredningar som behöver göras för att få en fullständig bild av hur samhället påverkas och nödvändiga åtgärder. Allt för att få en komplett bild av Västerås beredskap inför ett klimat som kan omfatta mer nederbörd med översvämningar som följd, varmare vintrar och fler stormar. Handlingsplanen är nästa steg där vi preciserar och prioriterar åtgärderna, fördelar ansvaret och förtydligar hur uppföljningen ska ske. Håkan Svärd är samhällsbyggnadsstrateg på Västerås stad och den som beställt handlingsplanen. Handlingsplanen är stadens process för att arbeta med klimatanpassning. Vi vill ha en tydlig bild av hur stadens verksamheter ska anpassas till ett förändrat klimat, vem som är ansvarig och hur arbetet ska organaniseras säger han. Arbetet med handlingsplanen pågår just nu och ska vara klart vintern/våren Sen ska den kommuniceras inom Västerås stad så att alla vet sin roll i Västerås utveckling till ett attraktivt och robust samhälle, där antalet olyckor och negativa konsekvenser av klimatförändringarna är minimerade. För mer information, kontakta Anna Risberg, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 EKOSYSTEMTJÄNSTER I UPPSALA WSP har vunnit en upphandling för Uppsala kommun som innebär att kartlägga och beskriva kommunens viktigaste befintliga och potentiella ekosystemtjänsterna ur ett långsiktigt utvecklingsperspektiv. Kartläggningen utgör ett underlag till den kommande översiktsplanen för Uppsala kommun. WSP ska även föreslå principer för den fysiska planeringen som innebär att förutsättningarna för ekosystemtjänster kan bevaras eller utvecklas inom ramen för förväntad utveckling av bebyggelse och infrastruktur med planeringshorisont till 2030 och Projektet är ännu ett multidisciplinärt projekt i Uppsala där ett flertal olika kompetenser inom WSP samverkar. De som kommer att arbeta med projektet är i huvudsak Christina Borg (ekolog), Marie Åslund (LAR), Sofia Nilsson (Miljövetare) och Jonas Sahlin (GIS/biolog). Till sin hjälp har de ett flertal experter från olika affärsområden inom WSP. För mer information, kontakta Christina Borg , eller Marie Åslund, , BUILDSMART:INTERNATIONELLT SAMARBETE FÖR HÅLLBART BYGGANDE Byggnadssektorn står för 40 % av total energianvändning, eller 36 % av EU:s utsläpp av koldioxid. Att förbättra energiprestandan i de europeiska byggnaderna är en nyckelfaktor för att nå EU:s klimatmål om 20 % minskning av växthusgaser och energianvändning till Malmö stad driver EU-projektet Buildsmart i samarbete med WSP, IVL, Skanska och Roth Fastigheter, samt med aktörer i Spanien och Irland. Syftet är att demonstrera och sprida kostnadseffektiva tekniker och metoder för lågenergibyggnation, utifrån de olika europeiska klimatens förutsättningar. 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER Runt om i Europa kommer ett antal fastigheter att byggas med innovativa och kostnadseffektiva lösningar i både bostadshus och lokaler. För att påverka energianvändningen och brukarnas beteendemönster kommer uppdaterad energianvändningsdata att visas kontinuerligt. Under projektets gång ska man även studera hur teknik och lösningar kan förenklas och göras tillgängliga på marknaden. Projektet finansieras genom EU:s sjunde ramprogram och pågår till och med 2016 då samtliga demonstrationsprojekt skall ha varit i bruk under ett år. De parter som är involverade i Buildsmart är Skanska med de två projekten Malmö Live vid Malmö C; där hotellbyggnad och bostadshus ingår, samt kontorsprojektet Klipporna i Hyllie. Roth Fastigheters bostadshus i Hyllie var det första byggprojektet att färdigställas. Internationell ingår ett baskiskt bostadsprojekt i Portugalete i utkanten av Bilbao. I dessa demonstrationsprojekt används olika typer av innovativ teknik, anpassade efter byggnadens utformning och planerade användning. Exempel är solhybridsteknik, smarta elnät, solavskärmning och metoder för förvärmning respektive -kylning av ventilationsluft. Samtliga demonstrationsprojekt kommer att utvärderas enligt en gemensam mall. Det är inte bara tekniken i sig som är i fokus i projektet, även hur tekniken och byggnaderna används studeras. För att vi ska komma ned i energianvändning i fastigheterna, behöver fastigheternas brukare förstå vilken effekt de själva har på energianvändningen. Boende och brukare ska utbildas i hur byggnaderna fungerar innan de flyttar in, och därefter kontinuerligt kunna se energianvändningen och hur den förändras baserat på det egna beteendet. Under planeringsfasen studerades förutsättningar för att bygga energieffektivt med innovativ teknik. Vi befinner oss nu i byggfasen, där fokus ligger på att dokumentera och utvärdera hur tekniken kan implementeras. Buildsmart ger inblandade parter fina möjligheter till ett unikt erfarenhetsutbyte av potentiella hinder och lösningar, för att bidra till ett mer hållbart stadsbyggande. För mer info, kontakta Charlotte Hauksson, eller besök projektets website på

13 PLANERINGSVERKTYG FÖR URBANA EKOSYSTEMTJÄNSTER På mässan Building Sustainability Sweden SGBC14, som hölls i Stockholm i november, lanserade C/O City verktyg för planerare, arkitekter, byggbolag och byggherrar som gör det enklare att arbeta med ekosystemtjänster. C/O City drivs av Stockholms stad och är en konstellation av aktörer från olika organisationer och branscher som vill lyfta fram naturen i staden. WSP Samhällsbyggnad har varit med i utvecklingen av projektet tillsammans med bland andra Vinnova och NCC. Projektet har nu resulterat i en handbok om hur ekosystemtjänster kan integreras i planeringen samt grönytefaktor för stadens offentliga rum. Här finns också en databas med fakta om hur vegetation kan minska buller, hantera dagvatten och sänka temperaturen i städer. -Efter två års arbete lanserar C/O City verktyg och arbetsmetoder som är anpassade för att användas av aktörer i olika delar av planeringsprocessen. Detta är ett steg i arbetet att kunna möta städernas framtida utmaningar, säger Christina Wikberger, projektledare C/O City, Stockholms stad. Kraftiga regn, värmeböljor och tät stadsbebyggelse kommer att ställa höga krav på hur vi planerar våra städer i framtiden. De multifunktionella, urbana ekosystemtjänsterna har potential att hantera ökande mängder regn och främja biologisk mångfald samtidigt som de skapar hälsosamma miljöer för stadsbor. Klimatförändringar och förtätning ställer stora krav på utformning av framtidens städer. Genom att integrera ett ekosystemperspektiv genom hela plan- och byggprocessen från översiktsplan till AMA-beskrivning skapas hållbara, attraktiva städer. Vi står på tröskeln till ett nytt sätt att planera och bygga stad och C/O City bidrar med flera användbara verktyg, säger Marie Åslund WSP som varit uppdragsansvarig för WSPs delar i projektet, och jobbat i nära samarbete med flera kollegor. I handboken finns även indikatorer för uppföljning av ekosystemtjänster på olika skalor, hur ekosystemtjänster kan integreras i certifieringssystem och byggnadstekniska aspekter av gröna väggar och tak. För mer information, kontakta Marie Åslund, , MARKSANERING I PARTNERINGPROJEKT I Bromölla i Skåne växer ett nytt attraktivt område fram utmed stranden. Området har tidigare varit stängt för allmänheten men nu ska här bli både bostäder och rekreationsområden. Idrott, möten och arrangemang står i fokus när Ivöstrand planeras. I närheten av Ivöstrand har Ifö Sanitär haft sin verksamhet sedan Företaget tillverkar VVS-produkter i porslin och plast för badrum och kök. Innan någon byggnation startades i området har en omfattande marksanering skett. WSP är engagerade i utvecklingen av Ivöstrand i tre delprojekt med Lars Gustafsson från WSP Management som uppdragsledare. Det handlar om infrastruktur, efterbehandling av mark samt bygget av en arrangemangshall. Samtliga delprojekt drivs som partneringprojekt, en samverkan mellan beställare, entreprenör och konsult. För oss inom WSP Environmental är detta ett helt nytt sätt att jobba på, säger Mats Hagman. Så vitt jag vet är det första gången någonsin som marksanering drivs i partneringform. Samarbetet har fungerat mycket bra och det blir roligt att jobba när alla drar åt samma håll och har en gemensam målbild. En stor del av marksaneringen är nu avslutad. Marken delades in i ett rutnät och varje ruta undersöktes och föroreningsgraden noterades. Därefter föreslogs efterbehandlingsåtgärder och man gjorde även riskbedömningar. Den vanligaste åtgärden blev att jorden grävdes bort och kördes till deponi, säger Mats. Nu efterbehandlas de sista delarna i området och här har man även upptäckt viss förekomst av PFOS, ett giftigt ämne som inte bryts ned i naturen. Vi har mycket kunskap inom WSP om föroreningar av olika slag och håller nu på att utreda hur vi på bästa sätt ska få bort PFOS ur marken, säger Mats. WSPs övriga uppdrag är i princip avslutade. Det har handlat om projektering av väg, mark, VA samt bygg. Många konsulter har deltagit i utvecklingen av Ivöstrand, främst från WSP-kontoren i Malmö och Halmstad. För mer information, kontakta Mats Hagman, , eller Lars Gustafsson, , Ivöstrand med Skräbeån som mynnar i Ivösjön. WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 BILD: KIRSH + DEREKA ARKITEKTER MILJÖSMARTA BOSTÄDER I MALMÖ Mitt i västra hamnen i Masthusen i Malmö ska Hökerum Bygg AB bygga ett nytt bostadsområde med 165 bostadsrätter. Kvarteret, som heter Skeppsträdgården, kommer att ha starkt fokus på hållbarhet. Här kommer de boende att ha tillgång till cykelparkeringar, odlingslådor, bil- och cykelpool och solfångare på taket. WSP deltar i utvecklingen av Skeppsträdgården med flera olika teknikområden. Anders Danielsson på WSP Byggnadsfysik i Malmö är BREEAM- Assessor och ska medverka till att Skeppsträdgården blir miljöcertifierat enligt BREEAM International Det är väldigt roligt att få medverka från början i detta spännande uppdrag, säger Anders. Hökerum har höga hållbarhetsmål och vill skapa ett grönt, miljösmart område. WSPs landskapsarkitekter svarar för den yttre miljön och VVS-projekteringen utförs av WSP Systems. Just nu pågår projekteringen av Skeppsträdgården och hösten 2016 är det tänkt att de första boende ska flytta in. För mer information, kontakta Anders Danielsson, , NORDISKT BROMÖTE I STOCKHOLM Under två intensiva dagar i oktober samlades ett 80-tal deltagare till bromötet Future Crossing som hölls på WSP-kontoret i Stockholm. Deltagarna kom från WSP Sverige, WSP Finland, Multiconsult och det norska ingenjörsföretaget Degree of Freedom. Projekt, teknik och framtida utvecklingsmöjligheter var en del ämnen som diskuterades på mötet. Mats Karlsson från Trafikverket presenterade TRV:s syn på framtida upphandlingar och krav på leverantörer i ett föredrag kallat Future and way forward. Sven Olof Ahlberg höll ett inspirationsföredrag om Culture- Historical journey from an engineering perspective. Ett studiebesök till Tele2 Arena, uppskattades mycket, speciellt av de finska deltagare som hade deltagit i projektet. Nästa år arrangeras det nordiska bromötet i Norge. ÖPPET HUS I HALMSTAD Dejta en konsult! Det var uppmaningen när WSP-kontoret i Halmstad inbjöd till Öppet Hus i början av november. WSPs verksamheten har vuxit på orten och idag finns ett 60-tal konsulter inom Byggprojektering, Management, Brand & Risk, Byggnadsfysik, Samhällsbyggnad och Environmental. Kontoret har blivit större och dessa nyöppnade, moderna lokaler ville man passa på att visa. Besökarna fick inblick i en stor del av WSPs verksamhet. På plats utanför kontoret fanns också en geoteknisk borrmaskin, en mätbil som utför vägskanning och VA-bilen med flödesmätare, regnmätare och tryckmätare för vatten och avlopp. God lunch och teater om konsultens roll i samhället var uppskattade inslag på det välbesökta öppna huset. Politiker, kunder och samarbetspartners passerade under dagen. Totalt ca 130 personer, som idag vet lite mer om verksamheten på WSP-kontoret i Halmstad. För mer information, kontakta Thomas Storberg, , 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 FOTO: ULF LODIN Karin Annerwall Parö tillträder som ny affärsområdeschef för WSP Environmental den 1 januari Karin kommer närmast från Metria AB, där hon var VD. Tidigare har hon haft flera högre befattningar på Sweco, där hon också ingick i ledningsgruppen för Sweco Sverige. Karin har också arbetat på Vattenfall, bland annat som miljöchef. FOLK I FARTEN SÄKRARE ARBETE MED WSPs BUDORD Fältgeotekniker är den yrkesgrupp inom WSP som utsätts för flest risker i sitt arbete. Arbetsförhållandena för den här gruppen har gradvis ändrats över cirka 30 år. Förr utfördes det mesta av det geotekniska arbetet manuellt av borrlag med två, tre personer. I dag jobbar fältgeoteknikern ofta ensam med en kraftfull och tekniskt avancerad borrbandvagn och under stark tidspress. Arbetet kan ske i skogen, i trafikerade miljöer, i branta slänter eller på isar och vattendrag. Anders Efraimsson är ny gruppchef för Hus hos WSP Byggprojektering i Borlänge. Efter förvärvet av Byggteknik i Gävle utvecklar WSPs Gävle-Daladistrikt sina tjänster för kontor, affärslokaler och bostäder. Anders har arbetat hos WSP sedan 2001 inom avdelning Hus och Industri, som nu delats upp i två olika grupper. Industrigruppen i Borlänge leds av Johan Carlsson som också är avdelningchef för WSP Byggprojektering i Dalarna. NOTERAT Felkommandon kan göra att maskinen kommer i rörelse, eller att borrstänger oavsiktligt släpps ned. I båda fallen ger detta upphov till olyckor eller tillbud som hade kunnat undvikas med ett annat handhavande. För att öka säkerheten för fältgeotekniker och för att förebygga olyckor och tillbud i fält har WSP utarbetat en strategi som sammanfattats i Fältingenjörens 10 budord. Strategin presenterades på en nationell fältgeoteknikerträff på WSPkontoret i Stockholm i november. Tanken är att alla geotekniker, såväl fält- som handläggare, ska kunna dessa tio ord, berättar Linda Hafslund på WSP Samhällsbyggnad. Budorden ska finnas med som en röd tråd i hela WSPs arbetsmiljöarbete avseende fältgeoteknik, från arbetsmiljömanual via fältplaneringsmall ut i fält. Planering är viktigt för att på förhand förebygga riskerna. Vi har tagit fram ett inplastat kort med budorden som man alltid kan ha med sig Linda Hafslund, WSP Samhällsbyggnad. fält. På baksidan står förklaringar. Att förbereda sig noga och kontrollera maskinens status regelbundet, minskar också riskerna för olyckor. Tack och lov har det inte förekommit någon dödsolycka i vår yrkeskår sedan 80-talet. Problemet kan ibland vara att få förståelse för riskerna i arbetet, säger Linda. Det är en utmaning som jag tror delvis beror på att vi driver en entreprenadverksamhet inom ett konsultföretag. Fältgeoteknikerna utmanas av en helt annan arbetsmiljö än våra handläggande geotekniker. På träffen i Stockholm fick deltagarna också en praktisk genomgång av de tio budorden för att omvandla ord till handling. Vid en annan station undervisades även i hjärt- och lungräddning. För mer information, kontakta Linda Hafslund, , Daniel Rosberg på WSP Brand & Risk har belönats med Hat s Off Award. En utmärkelse som delas ut av SFPE (Society of Fire Protection Engineers) till dem som gjort en insats inom brandoch riskområdet. Daniel har medverkat vid framtagandet av nya riktlinjer kring tillämpning av CFD (Computational Fluid Dynamics) och även hållit föredrag i Washington och Los Angeles om sitt arbete. WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen DESIGNING FUTURE CITIES 2800

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER UNITED BY OUR DIFFERENCE 2 Vi är WSP Ett analys- och teknikkonsultbolag som deltar aktivt i utvecklingen av samhället inom hus, industri, infrastruktur, miljö och energi. Vi

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

ICT-BIM för bättre processer och produkter

ICT-BIM för bättre processer och produkter ICT-BIM för bättre processer och produkter Workshop 2013-01-22 PhD Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor Samverka och påverka! Främja forskning, innovation

Läs mer

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem.

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem. Bilaga 17 KALKYL-PM Datum: 2013-10-24 Beteckning: KORTRUTTSPROJEKET Delprojektbeskrivning för geografiska delprojekten DP07-DP15 Skede: Tidigt skede Prisnivå: 2013 juli Kalkyl: Krister Löfgren Vectura

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer,

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Hösten 2014 startas en magisterutbildning med huvudområdet byggteknik och inriktning hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås. Metodutveckling av kurser

Läs mer

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kjell-Åke Averstad Projektchef Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kärnavfallsrådet Seminarium 26 NOVEMBER 2014 Agenda Varför Citybanan Vad är Citybanan Hur leder o styr vi projektet Kommunikation Nuläget

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV 1 av (5) FÖRETAGET INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB levererar strategisk och heltäckande projekteringsledning anpassad för varje enskilt projekt. Vårt

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12 Exempel 4 Solna Vatten AB André Meyer Solna stad 70 000 invånare (Sveriges 29:e största kommun) 63 000 arbetsplatser, ca 55 000 personer pendlar in till

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Säkra konstruktioner. Mikael Hallgren, Tyréns STD Temagrupp Byggkonstruktion

Säkra konstruktioner. Mikael Hallgren, Tyréns STD Temagrupp Byggkonstruktion Säkra konstruktioner Mikael Hallgren, Tyréns STD Temagrupp Byggkonstruktion STD-företagen Antal medlemsföretag: 715 st (totalt 35.000 anställda) Medlemsgrupper Arkitektföretag Projektledningsföretag Tekniska

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

DESIGNING FUTURE CITIES. WSP Sverige 2014

DESIGNING FUTURE CITIES. WSP Sverige 2014 DESIGNING WSP Sverige 2014 DETTA ÄR WSP WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi är verksamma i stora delar av samhällsutvecklingen genom våra uppdrag inom fastighet, infrastruktur,

Läs mer

Vill du utmana morgondagen?

Vill du utmana morgondagen? Vill du utmana morgondagen? Om framtiden vet vi bara ett Att vi inte kan tänka som idag Året var 1483. Leonardo da Vinci konstruerade den första i vetenskaplig mening helikopterliknande farkosten. Inte

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer