3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Tullinge gymnasium, matsalen, Alfred Nobels Allé 206, Tullinge Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Rektor presenterar enheten för nämnden Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för allmänheten Ärenden Justering 1 Resursfördelningsbilaga Yttrande över ansökan om utökning av pedagogisk omsorg, familjedaghemmet Toppen 3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan 4 Förvaltningschefen informerar 5 Delegeringsbeslut 6 Anmälningsärenden

2 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden Dnr UF/2012:112 1 Resursfördelningsbilaga 2013 (UF/2012:112) Förslag till beslut Nämnden fastställer resursfördelningen för 2013.

3 1 [11] Administrativa enheten Resursfördelningsmodell 2013 har en enhetlig resursfördelningsmodell för samtliga verksamheter inom grundskole- och förskoleverksamheterna. För gymnasieskolorna utgår kommunen från länsprislista För de egna enheterna inom för- och grundskola fördelas pengarna i två steg. I ett första steg fördelas pengarna till de tre geografiska områdena; Norra Botkyrka, Tumba och Tullinge. I steg två fördelar sedan respektive område pengar för att fånga behoven för varje elev så väl som möjligt. Fristående och kommunala enheter som drivs av annan huvudman har samma villkor som till de kommunala enheterna. Det gäller verksamheterna förskola, grundskola, förskoleklass, inskriven fritidshemsverksamhet, särskola inkl fritids, modersmålsundervisning samt för nyinflyttade från andra länder. Utöver denna ersättning tillkommer en ersättning för administrativa kostnader med 3 % av grundbidraget, lokalkostnader samt momstillägg på 6 % på utbetald ersättning. Resursfördelningsmodellen är en barn- och elevbaserad modell som baseras på antalet registrerade barn och elever för varje verksamhet och utbetalas månadsvis till respektive område/enhet. Resursfördelningsmodellen omfattar förskoleverksamheter, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, modersmålsundervisning samt nyinflyttade elever från andra länder. Egna enheter belastas inte av kostnader för lokaler och driftmedia. Alla belopp avser årsbelopp som betalas ut i s resursfördelning månadsvis med en tolftedel den 15:de varje månad. Förändringar i resursfördelningsmodellen för 2013: En-till-En projektet för att öka datortätheten i högstadieklasserna genom en varje elev ska ha en egen dator fördelas från och med 2013 i resursfördelningsmodellen för såväl egna som fristående enheter. Ansvaret för den öppna fritidsverksamheten har flyttats från Utbildningsnämnden till Kultur- och Fritidsnämnden.

4 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Administrativa enheten Kostnader för funktionskostnader har överförts från resursfördelningen till centrala ansvar. Kostnader för Profdoc, ett digitalt journalsystem har flyttats till centrala ansvar. Förskolorna och förskoleklass får egna behovsschabloner utifrån den egna SALSA- viktningen för respektive enhet. Mottagandeenhet för nyanlända elever Kostnader för gymnastikhallar betalas fr.o.m centralt. Minskning av alla barn- och elevschabloner för att täcka 5 mkr i högre lokalkostnader. Gymnasieskolan har ett liknande system men där upprättas en års för enheterna baserat på en prognos av elevantalet inom gymnasieskolans olika program. En avstämning görs sedan under året där enheterna kan få mer eller mindre pengar beroende på hur elevantalet har utvecklats. Resursfördelningen till elever som går i fristående skolor eller andra kommuners gymnasieskolor fastställs genom en gemensam prislista som botkyrka har anslutits sig till. Denna kompletteras med en riksprislista för skolor med riksintag. Samma prislista gäller för elever från andra kommuner som går i Botkyrkas gymnasieskolor.

5 BOTKYRKA KOMMUN 3 [11] Administrativa enheten

6 BOTKYRKA KOMMUN 4 [11] Administrativa enheten Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola Pengarna beräknas för varje barn och elev utifrån dess bakgrund. Pengarna följer med till det område och skola där eleven går. Summan för alla barn och elever läggs ihop och fördelas i en gemensam påse till var och ett av tre områdena. Pengarna fördelas i en bastilldelning för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Bastilldelningen bygger på antalet barn och elever i varje område och skola. Därutöver får områdena för förskola, förskoleklass och grundskola en behovsstyrd tilldelning som beräknas utifrån skolverkets kriterier för SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands Analyser). Den behovsstyrda tilldelningen bygger på föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever födda utomlands, andel elever födda i Sverige, med båda föräldrarna födda utomlands samt andel pojkar. Beräkningen görs utifrån varje barn/elev som bor i kommunen, från förskola upp till årskurs 9, inklusive fritids och förskoleklass. För kommunens enheter fördelas bastilldelning och de behovsstyrda pengarna till det område där eleven går i skolan. Ersättningen till annan huvudman ges i relation till antalet barn- och elever i förskolor, förskoleklass, grundskolor och fritidshem samt pedagogisk omsorg. Figur X. Modell för förskola, förskoleklass, fritidsverksamhet och grundskola Förskola F-klass Fritids Grundskola Behov 25% Bas 75% Bas 100% Behov 10% Bas 90 % Behov 10% Bas 90% Särskola och särskolefritids Ersättningsmodellen är en elevbaserad resursfördelningsmodell för särskolans verksamheter. Den omfattar grundsärskola, träningsskola och skolbarnomsorg för särskolebarn. Årsbeloppet per barn bestäms årligen och betalas ut månadsvis efter det registrerade antalet barn och elever i varje skola. Ersättningen motsvarar de behov som respektive elev har och bedöms i 5 behovsgrupper utifrån graden av utvecklingsstörning i kombination med övriga funktionsnedsättningar eller andra svårigheter. För elever med extra stort behov av insatser ska individuella bedömningar ligga till grund för resursens storlek (se tabell nedan).

7 BOTKYRKA KOMMUN 5 [11] Administrativa enheten Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Behovsgrupp Utvecklingsstörning Funktionshinder/ svårigheter Lindrig - - Lindrig Lätt Måttlig - - Lindrig Måttlig Lindrig Måttlig Grav Måttlig Grav Svår Lätt Mycket svår Svår Svår Mycket svår Mycket svår Definition av funktionshinder/svårigheter Lättare syn- och hörselnedsättning Lättare beteendeavvikelser Autism/autismliknande tillstånd Lättare rörelsehinder Måttliga beteendeavvikelser Lätt syn och hörselnedsättning Specifika beteendeavvikelser Utagerande autism Svårt rörelsehinder Specifika beteendeavvikelser Blindhet/grav synskada Autism/autismliknande tillstånd Lättare rörelsehinder Blindhet/grav synskada Svåra beteendeavvikelser Autism/autismliknande tillstånd Lättare rörelsehinder Blindhet/grav synskada Svåra beteendeavvikelser Svår autism Svårt rörelsehinder Grava kommunikationsproblem Blindhet/grav synskada Medicinskt omvårdnadsbehov Svårt rörelsehinder Stort medicinskt omvårdnadsbehov Grava kommunikationsproblem Blindhet/grav synskada Elever med mycket komplicerade svårigheter p.g.a. tillkommande funktionsnedsättningar och andra svårigheter Modersmålsundervisning i grundskolan och förskoleklass En tilläggsersättning utgår till skolor som bedriver modersmålsundervisning. Ersättningen är kopplad till antalet elever som är inskrivna i modersmålsundervisningen. Ersättningen delas ut i två nivåer En ersättning för 1 till 5 elever i samtliga språkgrupper En lägre ersättning för 6 och fler elever i samtliga språkgrupper

8 BOTKYRKA KOMMUN 6 [11] Administrativa enheten Modersmålsträning i förskolan Principen för den barnrelaterade resursfördelningsmodellen för modersmålsträning är densamma som för grundskolan. Det innebär att ersättning utgår per barn i ålder 1-5 år som deltar i modersmålsträningen. Ersättningen delas ut i två nivåer En ersättning för 1 till 2 barn i samtliga språkgrupper En lägre ersättning för 3 och fler barn i samtliga språkgrupper Nyanlända elever från andra länder Från och med hösten 2012 har Botkyrka kommun en mottagandeenhet för alla nyanlända elever i åldern 7-16 år. Mottagandeenheten är lokaliserad i S:t Botvids gymnasiets lokaler och hanterar såväl nyanlända grundskoleelever som gymnasieelever. Här valideras elevernas kunskaper för att avgöra vilken nivå dessa ligger på och sammanställs till en individuell utvecklingsplan för varje elev. När detta är gjort slussas eleverna vidare den enhet de ska gå på. För att mottagandeenheten och skolorna ska kunna ge en bra kvalitet i mottagandet av nyanlända elever från andra länder ges en tilläggsersättning till den skola där elever går under de första tre åren i svensk skola. Mottagandeenheten ska validera kunskaper för samtliga nyanlända elever kartlägga varje elevs förutsättningar hälsoundersöka varje elev hålla introduktionsundervisning Skolorna ska erbjuda stöd på elevens modersmål ha lärare med kompetens i svenska som andraspråk erbjuda undervisning i alla ämnen genomföra en gradvis integrering i vanliga undervisningsgrupper Fördelningen bygger på antalet nyanlända elever 6-16 år, de första tre åren de går i svensk skola. Ersättningen utgår med ett fallande belopp där mest pengar utgår år 1 och minst år 3. Om elev har gått två år i en skola i annan kommun eller friskola ska endast ersättningen för det tredje året utgå till den skola i Botkyrka som tar emot eleven. Gymnasieskolan Pengarna beräknas utifrån hur många elever som går på respektive program. Varje program har en egen programpeng. Botkyrkas egna gymnasieskolor får en ram baserat på erat antal elever. Denna ram korrigeras under året om elevantalet avviker. För utbetalning för Botkyrka elever som går i andra kommuner och friskolor sker detta med länsgemensam elevdatabas för gymnasieskolan, där varje kommun och friskola registrerar de elever som går i sin egen verksamhet. En avstämning görs den 15 varje månad och eleversättning för respektive program utgår. Se separat bilaga för prislista.

9 BOTKYRKA KOMMUN 7 [11] Administrativa enheten Ersättningsnivåer 2013 Utifrån utbildningsnämndens beslut om Ettårsplan 2013 inklusive 2013 års resursfördelningsmodell för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde gäller följande ersättningsnivåer från och med 1 januari Ersättningsnivåerna är uppdelade efter verksamhet på följande vis: nivåer inom kommunens enheter nivåer kommunala enheter i annan kommun nivåer fristående i enheter i kommunen och i annan kommun Ersättningsnivåerna till andra utförare bedöms med hänsyn till kommunens kostnad per barn/elev i motsvarande verksamhet. Nytt för i år är att uppställningen visar den årliga totalsumman per barn och elev. Mätdatum för tilldelning av resurser under året Den barn- och elevrelaterade utbetalningen sker månatligen och beräknas på antalet barn- och elever som finns registrerade i verksamheterna den 15:e varje månad. Undantaget grundregeln är augusti månads ersättning för förskolan, barn 1-5 år, där beräkning och utbetalning sker den 30 augusti. Barn- och elevrelaterad resursfördelning Förskola, ersättning per barn och år Område Norra Botkyrka Område Tullinge Område Tumba Andra kommuner Fristående enheter Basschablon 1-5 år kr kr kr kr kr Behovsschablon 1-5 år kr kr kr kr kr Maxtaxa 694 kr 694 kr 694 kr 694 kr 694 kr Lokalbidrag kr kr Administration 0 kr kr TOTALT: kr kr kr kr kr TILLÄGGSERSÄTTNING Modersmålsträning 1-2 barn kr kr kr kr kr Modersmålsträning 3+ barn kr kr kr kr kr Allmän förskola, ersättning per barn och år Område Norra Botkyrka Område Tullinge Område Tumba Andra kommuner Fristående enheter Bas Allmän förskola 1-5 år kr kr kr kr kr Behovsschablon 1-5 år kr kr kr kr kr

10 BOTKYRKA KOMMUN 8 [11] Administrativa enheten Pedagogisk omsorg, familjedaghem, ersättning per barn och år Område Norra Botkyrka Område Tullinge Område Tumba Andra kommuner Fristående enheter Pedagogisk omsorg 1-5 år, 6 år *) kr kr kr kr kr Förskoleklass Område Norra Botkyrka Område Tullinge Område Tumba Andra kommuner Fristående enheter Basschablon Förskoleklass kr kr kr kr kr Behovsschablon Förskoleklass kr kr kr kr kr TOTALT: kr kr kr kr kr Fritids, ersättning per barn och år Fritidshem 6 år Område Norra Botkyrka Område Tullinge Område Tumba Andra kommuner Fristående enheter Basschablon Fritidshem 6 år kr kr kr kr kr Lokalbidrag kr kr Administration 3% 0 kr 211 kr TOTALT: kr kr kr kr kr Fritidshem 7-9 år Basschablon Fritidshem 7-9 år kr kr kr kr kr Lokalbidrag kr 0 kr Administration 3% 0 kr 611 kr TOTALT: kr kr kr kr kr

11 BOTKYRKA KOMMUN 9 [11] Administrativa enheten Grundskola, ersättning per barn och år Skolår 1-6 Område Norra Botkyrka Område Tullinge Område Tumba Andra kommuner Basschablon, skolår kr kr kr kr Behovsschablon, skolår kr kr kr kr Lokalbidrag kr Administration 3% 0 kr TOTALT: kr kr kr kr TILLÄGGSERSÄTTNING Nyanlända år kr kr kr kr Nyanlända år kr kr kr kr Nyanlända år kr kr kr kr Modersmålsundervisning 1-5 elever kr kr kr kr Modersmålsundervisning 6+ elever kr kr kr kr Skolår 7-9 Basschablon skolår kr kr kr kr Behovsschablon, skolår kr kr kr kr Lokalbidrag kr Administration 3% 0 kr TOTALT: kr kr kr kr TILLÄGGSERSÄTTNING Modersmålsundervisning 1-5 elever kr kr kr kr Modersmålsundervisning 6+ elever kr kr kr kr

12 BOTKYRKA KOMMUN 10 [11] Administrativa enheten Grundskola, ersättning per barn och år Skolår 1-6 Botkyrka friskola Freinet Kastanjen Kunskapsskolan i Botkyrka Sverige- Finska skolan Edessa skolan Gryninge skolan Fristående enheter utanför kommunen Basschablon, skolår kr kr kr kr kr kr kr Behovsschablon, skolår kr kr kr kr kr kr kr Lokalbidrag kr kr kr kr kr kr kr Administration 3% kr kr kr kr kr kr kr TOTALT: kr kr kr kr kr kr kr TILLÄGGSERSÄTTNING Nyanlända år kr kr kr kr kr kr kr Nyanlända år kr kr kr kr kr kr kr Nyanlända år kr kr kr kr kr kr kr Modersmålsträning 1-5 elever kr kr kr kr kr kr kr Modersmålsträning 6+ elever kr kr kr kr kr kr kr Skolår 7-9 Basschablon skolår kr kr kr kr kr kr kr Behovsschablon, skolår kr kr kr kr kr kr kr Lokalbidrag kr kr kr kr kr kr kr Administration 3% kr kr kr kr kr kr kr TOTALT: kr kr kr kr kr kr kr TILLÄGGSERSÄTTNING Nyanlända år kr kr kr kr kr kr kr Nyanlända år kr kr kr kr kr kr kr Nyanlända år kr kr kr kr kr kr kr Modersmålsträning 1-5 elever kr kr kr kr kr kr kr Modersmålsträning 6+ elever kr kr kr kr kr kr kr

13 BOTKYRKA KOMMUN 11 [11] Administrativa enheten Obligatorisk särskola, ersättning per barn och år Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Ersättning per nivå kr kr kr kr Individuellt TILLÄGGSERSÄTTNING Modersmålsträning 1-5 elever kr kr kr kr kr Modersmålsträning 6+ elever kr kr kr kr kr Kommungemensam verksamhet, ersättning per år Barnomsorg på obekväm arbetstid kr Övergripande undervisningsgrupper Typ av grupp A B C D Garantibelopp per grupp kr kr kr kr 6 år Bastilldelning kr kr kr kr Tilläggsersättning kr kr kr kr 7-12 år Bastilldelning kr kr kr kr Tilläggsersättning kr kr kr kr år Bastilldelning kr kr kr kr Tilläggsersättning kr kr kr kr Avhjälpande underhåll, ersättning år Område Norra Botkyrka Område Tullinge Område Tumba Förskola kr kr kr Grundskola kr kr kr Nedan är kostnad för modersmål vid köp från specialistenheten. Köp av modersmålstjänst från specialistenheten, Pris/veckotimme under 1 läsår Förskola kr Grundskola kr

14 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Uppdaterad Länsprislistan för år 2013 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 1,1 procent jämfört med Priserna för de program, som Skolverket eller Skolinspektionen fastställt uppräknas av Skolverket i slutet på Prislistorna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående huvudman tillkommer momsersättning med 6 procent. Kommuner, som markerats med röd färg i nedanstående tabell, använder egna priser för de program de själva anordnar. De tillämpar dock länspriserna för de program de saknar eftersom alla program erbjuds inom Stockholms läns samverkansområde. Prislistor för rödmarkerade kommuner framgår inte i denna sammanställning. Kommuner som tillämpar länspriset Program i den tidigare gymnasieskolan Program i den nya gymnasieskolan ( Gy 11) Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Håbo i Uppsala län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Håbo i Uppsala län

15 Länspriser per program 2013, bestämda av KSL 2 Dagens program och inriktningar ( gy 94 ) Belopp Nya program och inriktningar i ( gy 11 ) Belopp Barn- och fritidsprogrammet (BF) Fritid Pedagogisk och social verksamhet Byggprogrammet (BP) Husbyggnad Anläggning Måleri Plåtslageri Salem: Plåtslageri Elprogrammet (EC) Automation Barn- och fritidsprogrammet (BF) Fritid och hälsa (BFFRI) Pedagogiskt arbete (BFPED) Socialt arbete (BFSOC) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Husbyggnad (BAHUS) Mark och anläggning (BAMAR) Måleri (BAMAL) Plåtslageri (BAPLA) Anläggningsfordon (BAANL) El- och energiprogrammet (EE) Automation (EEAUT) Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) Elteknik(EEELT) Datorteknik Elektronik Elteknik Energiteknik (EEENE) Energiprogrammet (EN) Drift- och underhållsteknik Sjöfartsteknik VVS- och kylteknik VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Fastighet (VFFAS) Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) Ventilationsteknik (VFVEN) VVS (VFVVS) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Dans Bild och formgivning (ESBIL) Bild och formgivning Dans (ESDAN) Teater Teater (ESTEA) Musik Estetik och media (ESEST) Musik (ESMUS) Fordonsprogrammet (FP) Fordons- och transportprogrammet (FT) Personbilsteknik Godshantering(FTGOD) Maskin- och lastbilsteknik Karosseri och lackering (FTKAR) Karosseri Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) Transport Personbil (FTPER) Transport (FTTRA) Handels- och administrationsprog. (HP) Handels- och administrationsprog. (HA) Handel och service Administrativ service (HAADM) Turism och resor Handel och service (HAHAN) Hantverksprogrammet (HV) Hantverksprogrammet (HV) inga nationella inriktningar Finsnickeri (HVFIN) Florist (HVFLO) Frisör (HVFRI) Textil design (HVTEX) Övriga hantverk (Skolv. har koder) Hotell och restaurangprogrammet (HR) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell Hotell och konferens (HTHOT) Restaurang och måltidsservice Turism och resor (HTTUR)

16 Länspriser per program 2013, bestämda av KSL 3 Dagens program och inriktningar ( gy 94 ) Belopp Nya program och inriktningar i ( gy 11 ) Belopp Industriprogrammet (IP) inga nationella inriktningar Livsmedelsprogrammet (LP) inga nationella inriktningar Medieprogrammet (MP) Medieproduktion Tryckteknik Naturbruksprogrammet (NP) inga nationella inriktningar Naturvetenskapsprogrammet (NV) Naturvetenskap Matematik och datavetenskap Miljövetenskap Omvårdnadsprogrammet (OP) inga nationella inriktningar Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) Ekonomi Kultur Samhällsvetenskap Språk Sigtuna: Räddning Teknikprogrammet (TE) inga nationella inriktningar Nationella/Specialutformade program med idrott, som senare godkänts i Gy 11 Tilläggsbelopp Lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott Industritekniska programmet (IN) Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI) Processteknik (INPRO) Produkt och maskinteknik (INPRK) Svetsteknik (INSVE) Restaurang- och livsmedelsprog. (RL) Bageri och konditori (RLBAG) Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR) Kök och servering (RLKOK) Naturbruksprogrammet (NB) Djur (NBDJU) Lantbruk (NBLAN) (Skog) Trädgård (NBTRA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskap (NANAT) Naturvetenskap och samhälle (NANAS) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) inga nationella inriktningar Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Beteendevetenskap (SABET) Samhällsvetenskap (SASAM) Medier, inform. och kommunika. (SAMED) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomi (EKEKO) Juridik (EKJUR) Humanistiska programmet (HU) Kultur (HUKUL) Språk (HUSPR) Teknikprogrammet (TE) Design och produktutveckling (TEDES) Informations- och medieteknik (TEINF) Produktionsteknik (TEPRO) Samhällsbyggande och miljö (TESAM) Teknikvetenskap (TETEK) Nationellt godkända idrottsutbildningar Ett stort antal godkända utbildningar Tilläggsbelopp Lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott

17 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden Dnr UF/2012:89 2 Yttrande över ansökan om utökning av pedagogisk omsorg, familjedaghemmet Toppen (UF/2012:89) Förslag till beslut Utbildningsnämnden beviljar Veronica Melander tillstånd att utöka enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghemmet Toppen från fem till maximalt sex barn på Timmerbacken 29 i Tumba. Sammanfattning Utbildningsnämnden beviljade i maj Veronica Melanders ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg på Timmerbacken 29 i Tumba för fem barn i åldersgruppen 1-5 år. Hon har nu ansökt om att utöka verksamheten från fem till sex barn. För närvarande är fyra barn inskrivna i åldern 1 till 2 år och fler är intresserade. Företrädare för förvaltningen har besökt verksamheten och anser att lokalen och närområdet är väl lämpat för verksamheten. Verksamheten startade i augusti och är under uppbyggnad. Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen att fortsätta att öka i närområdet så det är förvaltningens uppfattning att verksamheten inte kommer att påverka befintlig kommunal barnomsorg negativt, varken organisatoriskt eller ekonomiskt. Förvaltningen anser att ansökan och den planerade verksamheten uppfyller gällande lagar och kommunens kriterier och föreslår att utbildningsnämnden beviljar Veronica Melander tillstånd att utöka enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghemmet Toppen från fem till maximalt sex barn på Timmerbacken 29 i Tumba.

18 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Dnr UF/2012:89 Referens Erika Nysäter Mottagare Utbildningsnämnden Veronica Melander Yttrande över ansökan om utökning av pedagogisk omsorg, familjedaghemmet Toppen (UF/2012:89) Förslag till beslut Utbildningsnämnden beviljar Veronica Melander tillstånd att utöka enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghemmet Toppen från fem till maximalt sex barn på Timmerbacken 29 i Tumba. Sammanfattning Utbildningsnämnden beviljade i maj Veronica Melanders ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg på Timmerbacken 29 i Tumba för fem barn i åldersgruppen 1-5 år. Hon har nu ansökt om att utöka verksamheten från fem till sex barn. För närvarande är fyra barn inskrivna i åldern 1 till 2 år och fler är intresserade. Företrädare för förvaltningen har besökt verksamheten och anser att lokalen och närområdet är väl lämpat för verksamheten. Verksamheten startade i augusti och är under uppbyggnad. Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen att fortsätta att öka i närområdet så det är förvaltningens uppfattning att verksamheten inte kommer att påverka befintlig kommunal barnomsorg negativt, varken organisatoriskt eller ekonomiskt. Förvaltningen anser att ansökan och den planerade verksamheten uppfyller gällande lagar och kommunens kriterier och föreslår att utbildningsnämnden beviljar Veronica Melander tillstånd att utöka enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghemmet Toppen från fem till maximalt sex barn på Timmerbacken 29 i Tumba. Bakgrund Utbildningsnämnden beviljade i maj Veronica Melanders ansökan om att driva enskild pedagogisk omsorg på Timmerbacken 29 i Tumba. Hon har nu ansökt om att utöka från fem till sex barn. Företrädare för förvaltningen har besökt verksamheten och anser att lokalen och närområdet är väl lämpat för verksamheten. Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

19 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Dnr UF/2012:89 Veronica Melander har pedagogisk erfarenhet efter att ha arbetat i tre år som resurs på friluftsförskolor i Stockholm. Hon har inte pedagogisk utbildning men har flera års pedagogisk erfarenhet från förskoleverksamhet. Verksamheten erbjuder en barndagvård i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år. Blandade åldrar ska stimulera barnen att lära sig av varandra. Den pedagogiska omsorgen syftar till att skapa en utvecklande, kreativ miljö med möjlighet till lek och lärande både inomhus och utomhus där barnen får utvecklas i sin egen takt. Verksamhetsplan ska upprättas årligen och verksamheten ska skicka ut föräldraenkäter. Föräldrarna ska ha insyn i verksamheten och erbjudas att följa med på utflykter. Utvärdering och planering ska ske i samarbete med familjedaghemmen Solparken och Vättarna och eventuellt kommer ett vikariesystem att skapas. Det görs utflykter till parker och öppna förskolan på Ängskyrkan tillsammans med andra fristående familjedaghem. Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen att fortsätta att öka i närområdet så det är förvaltningens uppfattning att verksamheten inte kommer att påverka befintlig kommunal barnomsorg negativt, varken organisatoriskt eller ekonomiskt. Förvaltningen anser att ansökan och den planerade verksamheten uppfyller gällande lagar och kommunens kriterier och föreslår att utbildningsnämnden beviljar Veronica Melander tillstånd att utöka enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghemmet Toppen från fem till maximalt sex barn på Timmerbacken 29 i Tumba. Erik Nilsson Förvaltningschef Expedieras till Veronica Melander

20

21

22

23

24

25

26

27

28 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden Dnr UF/2012:89 3 Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan (UF/2012:89) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner Sverigefinska förskolans ansökan om att utöka antalet barn i befintlig enskild förskoleverksamhet i Tumba från 40 till att omfatta maximalt 50 barn i åldern 1-5 år. Sammanfattning Sverigefinska förskolan har inkommit med en ansökan om att utöka sin befintliga förskoleverksamhet från 40 till 50 barn i åldern 1-5 år. Förskolan ligger på Utbildningsvägen i Tumba och är en språkförskola med inspiration av Reggio Emilia-pedagogik. Syftet med den pedagogiska verksamheten är att främja språkutveckling i finska, svenska och engelska och eventuella andra modersmål. Förskolan har i dagsläget 46 barn inskrivna och ett arbetslag med 8,5 tjänster fördelat mellan en förskolechef som är utbildad lärare, förskollärare, barnskötare och en kokerska. s bedömning är att förskolan kan tillgodose behovet för upp till 50 barn i befintliga lokaler samt att pedagogik, personaltäthet och utbildningsnivå på personalen är tillräcklig. Befolkningsprognosen för Tumbaområdet de närmaste åren visar att antalet barn i åldern 1-5 år ökar i området. Det är förvaltningens bedömning är att en utökning av antalet barn vid Sverigefinska förskolan från 40 till maximalt 50 barn inte medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

29 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Dnr UF/2012:89 Referens Erika Nysäter Mottagare Utbildningsnämnden Sverigefinska förskolan Yttrande över ansökan om utökning, Sverigefinska förskolan (UF/2012:89) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner Sverigefinska förskolans ansökan om att utöka antalet barn i befintlig enskild förskoleverksamhet i Tumba från 40 till att omfatta maximalt 50 barn i åldern 1-5 år. Sammanfattning Sverigefinska förskolan har inkommit med en ansökan om att utöka sin befintliga förskoleverksamhet från 40 till 50 barn i åldern 1-5 år. Förskolan ligger på Utbildningsvägen i Tumba och är en språkförskola med inspiration av Reggio Emilia-pedagogik. Syftet med den pedagogiska verksamheten är att främja språkutveckling i finska, svenska och engelska och eventuella andra modersmål. Förskolan har i dagsläget 46 barn inskrivna och ett arbetslag med 8,5 tjänster fördelat mellan en förskolechef som är utbildad lärare, förskollärare, barnskötare och en kokerska. s bedömning är att förskolan kan tillgodose behovet för upp till 50 barn i befintliga lokaler samt att pedagogik, personaltäthet och utbildningsnivå på personalen är tillräcklig. Befolkningsprognosen för Tumbaområdet de närmaste åren visar att antalet barn i åldern 1-5 år ökar i området. Det är förvaltningens bedömning är att en utökning av antalet barn vid Sverigefinska förskolan från 40 till maximalt 50 barn inte medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Bakgrund Utbildningsnämnden beviljade år 2000 förskolans ansökan om att driva verksamhet med maximalt 40 barn. Nu vill förskolan utöka med tio barn till 50 barn bland annat på grund av syskon som står i kö. Personaltätheten är ca 5,4 barn per pedagog. Företrädare för utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har inspekterat verksamheten under 2011 och 2012 som en del av den årliga tillsynen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0552 Karin Carlsson Björn Bylund Nasser Ghazi Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

SKOLVERKET 1999-09-15 Dnr. 99:01

SKOLVERKET 1999-09-15 Dnr. 99:01 SKOLVERKET 19 Dnr. 99:01 SKOLVERKET 2,11(+c// 1 Bakgrund 1.1 Uppdrag 22 april 1999 1.2 Skolverket redovisning den 25 november 1998 samt synpunkter på förslaget 1.3 Uppdraget genomförande 1.4 Generella

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? www.pwc.se Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0079 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Hermods AB om godkännande

Läs mer

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren Gävles kommunala gymnasieskola väljaren Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF 9 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete

Läs mer

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf Protokoll 1 (21) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-14:35. Ajournerat för lunch klockan 11:45-12:55. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gerd Olsson, ordf (S) Björn Forsling

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer