anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer."

Transkript

1 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Cecilia Antonsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer SN Sammanfattning Denna del av nämndsbudgeten innehåller endast en beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna och ramarna för Nämndesmålen för 2015 och 2016 kommer att arbetas fram av nämnden under januari och februari. En komplett nämndsbudget med mål, verksamhet och ekonomi kommer att beslutas på servicenämndens sammanträde i mars. För 2015 har servicenämnden ett resultatkrav/negativt kommunbidrag på 25,297 mkr (2014 = -7,262 mkr), dvs. en förändring med 32,559 mkr i förhållande till budget Förslag till beslut Servicenämnden föreslås besluta att anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer Nämndsbudget 2015 ekonomiska kommentarer SN jan Nämndsbudget 2015 belopp till SN jan Beslutsplanering Presidieutskottet Servicenämnden Ansvariga Cecilia Antonsson, ekonomichef Carina Tempel, servicedirektör SIGNERAD

2 Del av nämndsbudget 2015, ekonomiska kommentarer Servicenämnden

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamheten Ekonomiska konsekvenser Investeringar Ekonomin Resultaträkning Resultaträkning Investeringsram Bilagor Bilaga 1: Resultaträkning totalt samt per affärsområde Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

4 1 Sammanfattning Denna nämndsbudget innehåller endast beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna och ramarna. Nämndsmål och plan för verksamheten kommer till servicenämndens sammanträde i mars. För 2015 har servicenämnden ett resultatkrav/negativt kommunbidrag på 25,297 mkr (2014 = -7,262 mkr), dvs en förändring med 32,559 mkr i förhållande till budget I förhållande till budget 2014 har resultatkravet sänkts med 2 mkr till följd av driftskonsekvenser för ianspråktagna investeringar, dvs balansering av rak avskrivning vs annuitet. Resultatkravet har även sänkts med 0,441 mkr till följd av pris- och lönekompensation för de tjänster inom kommuntjänster som inte regleras via avtal, dvs de icke valbara tjänsterna. Resultatkravet har höjts med 35 mkr till följd av den rådande räntesituationen. Sammantaget blir förändringen 32,559 mkr. Servicenämndens omsättning 2015 är budgeterad till mkr. Intäkterna ökar netto med 76 mkr i förhålland till budget 2014 och med 46 mkr i förhållande till prognos 2014 (Utfallsprognos 2). Den största ökningen beror på nya hyreskontrakt avseende ianspråktagna investeringar, nya verksamheter under 2014 bland annat hos kommunteknik samt en minskning av omsättningen till följd av ny IT-organisation och ny ekonomimodell för IT-verksamheten i Malmö stad under Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,12 % mellan oktober 2013 och 2014 vilket innebär att indexeringen av befintliga avtal, där indexeringen baseras på KPI är försumbar. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för servicenämnden uppgår 2015 till mkr. Den till servicenämnden tilldelade ramen för 2015 innehåller en generell neddragning i förhållande till äskad ram, då projekten har en tendens att flyttas framåt i tiden. För 2014 uppgår servicenämndens prognos avseende investeringar mkr. I jämförelse mot beslutad budget 2014 är detta en avvikelse på cirka mkr. Prognos 2015 avseende investeringar uppgår till cirka mkr. Avvikelse mellan prognos och budget 2015 uppgår till cirka 500 tkr. Kommer det under 2015 att visa sig att prognosen håller kommer servicenämnden behöva äska om utökad investeringsram. Serviceförvaltningen har täta kontakter med stadskontoret om utvecklingen och behovet av investeringsmedel bland annat genom investeringsgruppen. Efterfrågan på lokaler är fortfarande hög från förskole- och grundskoleförvaltningen. Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

5 2 Verksamheten 2.1 Ekonomiska konsekvenser Serviceförvaltningen har till uppgift att driva kommungemensamma serviceverksamheter och sluter avtal med beställande förvaltning. Då serviceförvaltningens intäkter regleras via avtal får förvaltningen inte någon pris- och lönekompensation (med marginellt undantag för icke valbara tjänster ). Avtalen regleras oftast enligt branschens index. Då indexutvecklingen, bland annat konsumentprisindex, endast haft marginella förändringar de senaste åren har möjligheterna att reglera priserna varit små. Långsiktig förvaltning av kommunens fastigheter och skolhyror Servicenämnden ska säkerställa att kommunens fastigheter förvaltas och underhålls på en sådan nivå som anses relevant i fastighetsbranschen. Servicenämnden har vid tidigare tillfällen uppmärksammat att nivån för fastigheternas långtidsplanerade underhåll inte långsiktigt når upp till branschens genomsnitt. Förvaltningen arbetar aktivt för att på sikt nå dit. En av åtgärderna har varit att serviceförvaltningen, gemensamt med centrala enheter inom staden, har jobbat vidare med hyresmodellerna. Arbetet har lett till att de skolhyresavtal som har varit uppsägningsbara har sagts upp för omförhandling allt efter hand som de löper ut. Sedan 2011 har skolkontrakt motsvarande 52 mkr sagts upp för omförhandling. För att möjliggöra för berörda förvaltningar att arbeta in hyreshöjningarna avseende skolhyror i sin verksamhet har kommunfullmäktige beslutat att sänka servicenämndens resultatkrav med sammanlagt 52 mkr till och med budget Beslut har fattats i syfte att komma tillrätta med obalansen i avvaktan på en mer långsiktig lösning på underhållsproblematiken. Konsekvensen av budgetjusteringen är att serviceförvaltningens ersättning avseende eftersatt underhåll minskades med motsvarande belopp. Inför budget 2014 beslutade kommunfullmäktige att nivån inte ska understiga 41 mkr. I samband med fastställande av budget 2014 bestämdes att det finns ett behov att se över hyresmodellen gällande skolhyror i Malmö stad hur fungerar befintlig modell? - behöver staden en ny modell? På stadskontorets initiativ tillsattes under hösten 2013 en arbetsgrupp med representanter från stadskontoret, serviceförvaltningen, fastighetskontoret/lima, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt grundskoleförvaltningen för att se över nuvarande hyresmodell. I början av 2015 beräknas etapp ett av arbetet, som bland annat inbegriper nulägesbeskrivning att vara klart. Arbetet med hur en framtida modell kan se ut beräknas vara klart våren 2015 för att kunna inarbetas i budget Nuvarande kontrakt kommer även att gälla under 2015 med justering för KPI. Komponentavskrivning En materiell anläggningstillgång (t.ex. en byggnad) kan bestå av flera olika komponenter som har olika nyttjandetid. Avskrivningstiden bestäms idag utifrån schablonandelar av hela tillgångens olika komponenter och avskrivning görs utifrån beräknad nyttjandeperiod med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet (för en nybyggnad vanligtvis 33 år). Rådet för kommunal redovisning har uppdaterat sin rekommendation avseende materiella anläggningstillgångar vilken nu kravställer att komponentavskrivning ska tillämpas. Detta innebär att om det finns väsentliga skillnader i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter (t.ex. stomme, fasad, teknik) ska tillgången delas upp på dessa. Respektive kompo- Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

6 nent ska skrivas av separat. Sedan mars 2014 arbetar representanter från stadskontoret och berörda förvaltningar med att ta fram riktlinjerna för hur komponentavskrivning ska tillämpas i Malmö stad. Från och med 2015 kommer komponentavskrivningar att tillämpas fullt ut i Malmö stad avseende nya investeringar och enligt plan kommer befintliga anläggningstillgångar att omfattas från och med IT-verksamheten i Malmö stad Under våren 2014 hade ett projekt till uppgift att se över Malmö stads IT-verksamhet. Resultatet blev ett organisationsförslag som beskriver och tydliggör roller och ansvarsområden för ITservice och stadskontorets IT-enhet. Förslaget innebar en tydligare organisation och att verksamheten nu har konsoliderats och roller tillsatts i respektive del för att optimera IT-verksamheten i Malmö stad. Den nya IT-organisationen är på plats sedan juni Som ett led i omorganisationen har IT Malmö ett samlat ansvar för ekonomin för hela ITverksamheten inom Malmö stad. Stadskontoret har inom IT Malmö ansvar för helheten avseende finansieringen av alla IT-aktiviteter. Det innebär att IT-service finaniseras genom verksamhetsintäkter via stadskontoret. Omorganisationen innebär att IT-service har sina kostnader täckta, men att friheten att agera är begränsad i motsvarande grad. Förändringar som krävs i IT-services organisation hanteras genom formella beslut mellan stadskontoret och serviceförvaltningen. Detta för att helheten skall kunna säkras. Den del av IT-service som är kvar inom serviceförvaltningen upphörde som affärsområde i samband med omorganisationen och överfördes till affärsområde kommuntjänster. Ekonomiskt redovisas IT-service separat under 2014, men ingår i kommuntjänster från och med budget Kommuntjänster För 2015 har kommuntjänster stora utmaningar i att uppnå sina budgetförutsättningar. För debiteringsenheten måste en tydlig finansieringsmodell och överenskommelse kring verksamhetens tjänster tas fram. Detta finns inte idag men för verksamhetens fortsatta utveckling är det avgörande att det finns en tydlig beställare, alternativt en överenskommelse med varje förvaltning som nyttjar tjänsterna. Behovet av en motpart har blivit extra tydligt inför 2015 då verksamheten får minskade intäkter i samband med överföringen av kravverksamheten till en extern aktör och innehållet i tjänsterna förändras. Samtidigt finns det behov av utveckling och ett eventuellt byte av debiteringssystem. För kommuntjänsters intern service innebär 2015 ett antal förändringar. Samtidigt som nya tjänster tas fram kommer andra tjänster eventuellt att avvecklas. En översyn av främst de valbara tjänsterna inom intern service har påbörjats angående finansiering, avtal och tjänsteinnehåll. Nya tjänster som vidareutvecklas under 2015 är bland annat stöd vid SBA(systematiskt brandskyddsarbete), inredningssupport och direktupphandlingsupport, tjänster som utvecklats som svar på kundernas behov. Några avtal kring vaktmästarservice avvecklas då förskoleförvaltningen valt att själv hantera tjänsten. Digital kopierings verksamhet genererar ett underskott och verksamheten kommer att avvecklas under 2015 då efterfrågan så gott som försvunnit när användningen av digitala hjälpmedel ökat. Förutsättningar för specialtransporters verksamhet Specialtransporter överfördes till kommuntjänster från Räddningstjänsten Syd i februari Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

7 Under 2015 kommer kommuntjänster att se över möjlighet till effektivisering av verksamheten. Under den tid specialtransporter funnits i stadens regi har det visat sig att verksamheten inte kan finansieras enligt de avtal som upphandlats med extern entreprenör. Den ersättning som avtalats från och med ger dessutom cirka 35% lägre ersättning per körning jämfört med Även om specialtransporter genomför effektiviseringar kommer ersättningen per resa inte täcka verksamhetens kostnader och ersättning kommer utgå från stadskontoret för att verksamheten ska ha full finansiering Ett tydliggörande kring verksamhetens förutsättningar vad gäller finansiering och kvalitet kommer därför gemensamt att tas fram av stadskontoret och serviceförvaltningen och överlämnas till kommunstyrelsen. Utvecklingsfastigheter Finansförvaltningen ersätter, från och med budget 2000, stadsfastigheter för hyresförlusterna i de så kallade utvecklingsfastigheterna. Kvarteret Rönnen Under de senaste åren har området utvecklats för att nu inrymma både bostäder och service i enlighet med detaljplanen. Den omedelbara närheten till utvecklingsområdet Norra Sorgenfri med kvarteret Spårvägen ger intressanta framtida möjligheter att utveckla området ytterligare. Av det befintliga byggnadsbeståndet är endast en mindre del av byggnad 6 fortfarande vakant. Stadsfastigheter anser därför att det inte längre är nödvändigt att låta området kvarstå som en utvecklingsfastighet. Sege Park Beräknad hyresförlust för Sege Park uppgår till 7,4 mkr. I avvaktan på en ny detaljplan för området har det inte utförts några omfattande insatser på byggnaderna utöver löpande underhåll. Senaste beskedet är att en detaljplan kan komma att påbörjas i februari 2015 för att beräknas bli klar cirka ett år senare. Visionen med Sege Park är att området ska vara ett attraktivt område där boende och verksamheter finner gemensamhet kring odling och hållbara lösningar. Den kulturhistoriska miljön ska bevaras samtidigt som området är en teknologisk spjutspets. En styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från fastighetskontoret, serviceförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, stadsområde Norr och miljöförvaltningen arbetar för att ta vara på områdets unika möjligheter att utvecklas till det ekologiska skyltfönster som är önskvärt ur Malmö stads synvinkel. Beslutet att rättpsykiatriska kliniken ska flytta har ännu inte verkställts. Uppgifter tyder på att verksamheten lämnar området tidigast Etableringen utgör därmed ett avgörande hinder för Sege Parks utveckling. Kvarteret Dekanen Beräknad hyresförlust för kvarteret Dekanen (fd Pildammsskolan) uppgår till 0,9 mkr. Stadsfastigheter initierade under 2013 en dialog med grundskoleförvaltningen, fastighetskontoret/lima gällande Pildammsskolans framtid, både ur ett kortsiktigt- och ett långsiktigt perspek- Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

8 tiv. Gruppen träffas kontinuerligt för att stämma av och planera för hur Pildammsskolan kan nyttjas utifrån Malmö stads övergripande behov av lokaler. Tillfälligt placerade förskolor finns i byggnad C, D och E. I byggnad C och D finns Dekanens förskola med fem avdelningar i och byggnad E är Pildammsskolans förskola etablerad med fyra avdelningar. I delar av byggnad E finns även HR-service och Komvux. Hyresavtal tecknades under våren 2013 med Malmö International School (tidigare IB skolan, Söderkulla). Tanken är att Pildammsskolan ska fungera som evakueringslokal (byggnad A, B och G) för Malmö International School från och med hösten 2013, i avvaktan på eventuell nyetablering av skola i Hyllievång. Avtalet gäller till med möjlighet till två års förlängning. Kvarteret Heleneholm 4 Beräknad hyresförlust för f d Lärarhögskolan uppgår till 6,6 mkr. År 2006 förvärvade Malmö stad f d lärarhögskolan (kvarteret Heleneholm 4). I samband med Malmö stads omorganisation 2013, övertog stadsområde Söder de administrativa lokalerna från Fosie stadsdelsförvaltning. Musikhögskolan, som finns kvar i kvarteret, har under 2014 minskat hyresarean. En tandvårdsklinik för Region Skåne färdigställdes under Ombyggnad till förskola skedde under Tillgången till lokalerna inom f d lärarhögskolan har också skapat möjligheter att lösa brister och logistikproblem för Munkhätteskolan. Detta innebär att när stadsfastigheter nu bygger om hela Munkhätteskolan ökar tillgången till flera lokaler vilket möjliggör att paviljonglösningarna i anslutning till befintlig skola kan avvecklas. Tre paviljonger har avvecklats under Våren 2014 färdigställdes underhållsarbetet och verksamhetsförändringarna i byggnad E och F. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen lämnade Heleneholmsskolan vid årsskiftet 2013/2014 i samband med att ombyggnaden av Malmö Latin färdigställdes. Hösten 2014 evakuerades Komvux Södervärn till Helenholmsskolan utifrån att underhållsåtgärder görs på Södervärnsskolan. Verksamheten nyttjar delar av lokalerna i byggnad A, B och C. Under februari och mars 2014 ställde stadsfastigheter om lokalerna i K1 till förskola för att bereda cirka förskoleplatser. Diskussion pågår med skolförvaltningarna genom avdelningen för fysisk miljö och fastighetskontoret/lima gällande det framtida nyttjandet av lokalerna. Kvarteret Forskaren inom Mas Södra Beräknad hyresförlust för kvarteret Forskaren (inom Mas Södra) uppgår till 1,8 mkr. Fastigheten skulle under en övergångsperiod ingå bland de så kallade utvecklingsfastigheterna enligt beslut i kommunstyrelsen den 13 januari Under 2012 påbörjades en diskussion med Lunds universitet kring fastighetens framtida användning. Tyvärr gav diskussionerna inget och fastigheten står nu tom. Fastighetens speciella karaktär och innehåll gör att potentiella hyresgäster på marknaden är få. Fastighetens renoveringsbehov är stort vilket har medfört att stadsfastigheter påbörjat en diskussion med fastighetskontoret gällande fastighetens framtida användning. Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

9 Heleneholms ambulansstation Beräknad hyresförlust för Heleneholms ambulansstation uppgår till 0,6 mkr. Räddningstjänsten Syds enhet för färdtjänst med specialtransporter med placering på Heleneholms ambulanssation övergick till serviceförvaltningen Specialtransporter hyr cirka 25 % av lokalerna och de övriga lokalerna är vakanta. Lokalernas utformning möjliggör ingen teknisk uppdelning av byggnaden varför exempelvis hela byggnaden måste värmas upp. Vid en tidigare genomförd utredning av fastigheten gjordes bedömningen att fastigheten är i starkt behov av renovering. Byggnaden är placerad på mark med hög saltkoncentration som påverkar den bärande konstruktionen av betong. Saltet har orsakat korrosionsproblem i krypgrunden. Underhåll har skett på de mest utsatta delarna. Även det kraftiga regnet i slutet av augusti påverkade fastigheten märkbart med stora skador som följd. Ska fastigheten behållas på längre sikt borde alternativet att riva byggnaden och bygga nytt utifrån Malmö stads lokalbehov beaktas. Specialtransporter letar med LiMas hjälp efter alternativa lokaler. Då lokalerna är i starkt behov av åtgärd finner stadsfastigheter det ej möjligt att hyra ut lokalerna i nuvarande skick. 2.2 Investeringar Det finns ett stort behov av investeringar i kommunens fastigheter bland annat till följd av den kraftiga tillväxten i staden. Behovet av skolor och förskolor är och kommer att fortsatta vara stort. Då investeringsvolymen är fortsatt hög kan behov finnas att prioritera mellan olika investeringar. Lokalförsörjningsplanen är det styrande dokumentet för prioriteringar av investeringarna. Stadens investeringsgrupp med tjänstemän från stadskontoret och de investeringstunga förvaltningarna har kontinuerliga avstämningsträffar och har uppdraget att bland annat ta fram underlag för prioriteringar mellan olika typer av investeringar. Lokalförsörjningsplan Med anledning av Malmö stads ekonomiska situation och de investeringsbegränsningar det innebär för Malmö stad har ett arbete genomförts under våren i syfte att utveckla lokalförsörjningsplanen till ett tydligare ekonomiskt styrdokument med starkare koppling till stadens investeringsplan. Konkret innebär detta att kravet på innehållet i lokalförsörjningsplanen förändras i samband med att lokalförsörjningsplan ska arbetas fram. Förändringarna syftar till att förbättra förutsättningarna för en strategiskt god lokalplanering samt ge kommunstyrelsen ett väl underbyggt beslutsunderlag för möjlighet till bättre styrning och förhindra suboptimering samt bevaka totalekonomiska effekter för Malmö Stad. Investeringsstyrning För att fortsätta utvecklingen av planering, prioritering och uppföljning inom investeringsområdet behöver Malmö stad ta ett helhetsgrepp över investeringsstyrningen. Ett förvaltningsövergripande projektarbete har därför initierats på uppdrag av stadens investeringsgrupp för att utveckla stadens investeringsstyrning. Det kommer att bli alltmer viktigt att prioritera inom hela stadens investeringsvolym och enskilda projekt måste ställas i relation till andra för staden viktiga utbyggnadsområden. Underlagen för prioriteringar behöver utvecklas och innehålla analyser utifrån kommunfullmäktiges mål, hållbarhetsperspektiven (socialt, ekonomiskt och miljömässigt), befolkningsutveckling, näringsliv, ekonomiska konsekvenser, risker etc. Kvalitén i beslutsunderlagen liksom den löpande beslutsordningen under projektets livscykel behöver utvecklas. Uppdraget består av två delar: Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

10 - att långsiktigt säkra investeringsprocessen genom att vidareutveckla styr- och uppföljningsmodellen för den samlade investeringsverksamheten i staden. - att utveckla en sammanhållen ekonomisk styrmodell för exploateringsverksamheten på den mark som kommunen äger, men även för den exploatering där marken inte ägs av kommunen och där exploateringsavtal tecknas med externa markägare kring hantering av allmän platsmark. Målsättningen är att nya styrprinciper för investeringsverksamheten successivt ska gå att implementera med start i den långsiktiga investeringsplaneringen för Beslutsprocessen Antalet färdigställda förskole- och skolplatser är bland annat beroende av kundens beslutsprocess. Faktorer såsom bygglovshantering och eventuella överklaganden från intressenter, fungerade angöringsytor samt lagkrav gällande bullernivåer kan komma att påverka processen. Stadens förtätning innebär också att markens förutsättningar kan komma att påverka projektplanen, exempelvis vid förekomst av kontaminerad mark. En av konsekvenserna av kontaminerad mark är att projektplaner förskjuts framåt i tiden vilket i första skedet påverkar byggstarten och tidpunkten för färdigställandet. Ytterst får detta en konsekvens för kunden, där tillgången till erforderliga förskole- och skolplatser brister. Med anledning av det stora behovet av skolplatser ser serviceförvaltningen ett behov av en översyn kring nyttjandet av redan befintliga skollokaler. Det blir även allt tydligare att Malmös mål att förtäta staden för att utnyttja tomtmarken bättre är svårt att matcha mot kraven som ställs på i första hand utemiljön avseende förskolor eftersom det är svårt att hitta tomter i tillräcklig storlek i de centrala delarna av staden. Den höga investeringsvolymen, som enligt prognoserna kommer att öka allt mer inom de närmaste åren, aktualiserar frågor som exempelvis ska kommunen själv investera i så hög grad framförallt beträffande grund- och förskolor, äldre- och LSS-boenden eller om det är lämpligare att sprida riskerna med utbyggnaden på fler aktörer? Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

11 3 Ekonomin 3.1 Resultaträkning Tkr Budget 2015 Budget 2014 Prognos 2014 Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Resultaträkning Resultaträkning Nämndsbudgeten är framtagen under hösten och sammanställd i december 2014 varför jämförelser är mot budget 2014 och utfallsprognos 2, upprättade per 31/ Verkligt utfall för 2014 är klart i slutet av januari Resultaträkning per affärsområde se bilaga 1. Resultatkrav/Kommunbidrag Servicenämndens resultatkrav/negativa kommunbidrag 2015 är 25,297 mkr (2014 = -7,262 mkr), dvs en förändring med 32,559 mkr i förhållande till budget I förhållande till budget 2014 har resultatkravet sänkts med 2 mkr till följd av driftskonsekvenser för ianspråktagna investeringar, dvs balansering av rak avskrivning vs annuitet. Resultatkravet har även sänkts med 0,441 mkr till följd av pris- och lönekompensation för de tjänster inom kommuntjänster som inte regleras via avtal, dvs de icke valbara tjänsterna. Resultatkravet har höjts med 35 mkr till följd av den rådande räntesituationen. Sammantaget blir förändringen 32,559 mkr. Kommunfullmäktige har i budget för 2012 till 2014 sänkt servicenämndens resultatkrav i syfte att komma till rätta med obalansen i skolhyrorna i avvaktan på en mer långsiktig lösning av underhållsproblematiken. Sänkningen i budget 2014 var 51,8 mkr och detta belopp kvarstår även Ett arbete med att ta fram en ny skolhyresmodell pågår och beräknas vara klar inför budget Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

12 Serviceförvaltningens ekonomi påverkas av kärnverksamheternas ekonomiska situation vilket medför att kostnaderna måste ifrågasättas och tidigare beslut omprövas för att se om dessa ekonomiskt är genomförbara. Ett ständigt arbete för att effektivisera och rationalisera verksamheten pågår. Omsättning Serviceförvaltningens omsättning 2015 är budgeterad till mkr. Intäkterna ökar netto med 76 mkr i förhållande till budget 2014 och med 46 mkr i förhållande till prognos 2014 (Utfallsprognos 2). Stadsfastigheter ökar sin omsättning med 87 mkr till mkr i förhållande till budget Ökningen beror till största delen på nya hyreskontrakt avseende ianspråktagna investeringar. Här kan bland annat nämnas Malmö Live och Hylliebadet samt ett antal färdigställda förskolor. Ersättning från stadskontoret avseende eftersatt underhåll uppgår till samma belopp som för 2014, 41 mkr. Konsumentprisindex sjönk med 0,12 % mellan oktober 2013 och 2014 vilket innebär att indexeringen av befintliga avtal är försumbar. Kommunteknik ökar sin omsättning med 52 mkr till 578 mkr i förhållande till budget Ökningen beror främst på de under 2014 tillkommande verksamheterna Merservice och entreprenaden gatubelysning. Under 2015 tillkommer ytor för markskötsel bland annat i Västra Hamnen, Hyllie och tillkommande objekt inom stadsfastigheters bestånd samt drift och underhåll av bland annat Hylliebadet. Indexeringen av de gällande driftavtalen med gatukontoret och stadsfastigheter ger marginella effekter. Den nya IT organisationen i Malmö stad togs i bruk juni I samband med detta upphörde IT-service som eget affärsområde och blev en enhet inom kommuntjänster. Dock redovisades IT-service ekonomiskt för sig själv hela Fån och med 2015 ingår IT-service i kommuntjänsters budget. Sammantaget kommuntjänster inklusive IT-service minskar omsättningen med 82 mkr till 266 mkr jämfört med budget Hela minskningen avser IT-service, som minskar med 84 mkr. Detta är en följd av omorganisationen och den ekonomimodell som infördes under För övriga kommuntjänster ökar omsättningen med netto 2 mkr i förhållande till Ökade intäkter är bland annat helårseffekten av övertagandet av specialtransporter, drift och bemanning av toaletten på Gustav Adolfs torg, uppräknat avtal och tjänsteutbud för HR-service. Exempel på minskade intäkter är avveckling av tryckeriverksamheten, minskade intäkter för debiteringsenheten till följd av ändrad kravhantering, uppsägning av avtal avseende vaktmästartjänster av förskoleförvaltningen. Skolrestauranger ökar sin omsättning med 15 mkr till 255 mkr i förhållande till budget Ökningen består i ökade intäkter för fler elever och därmed ökat antal grundportioner, försäljningsvolym till bemannade förskolor och leveranskunder samt avtalsmässiga prisökningar. Ett mindre intäktsbortfall avser avslutade avtal avseende leverans av lunch till daglig verksamhet och några privata kunder. Det gällande avtalet för skollunch med de två skolförvaltningarna har förlängts och gäller till december Priset per portion för skollunchen 2015: för årskurs F-5 är 24:24 kr, för årskurs 6-9 är 31:10 kr och för gymnasiet är priset 35:20 kr. I priset för en skollunch 2015 på skolförvaltningarna ingår en höjning av andelen ekologiska inköp med ytterligare 5 %, vilket innebär att cirka 65 % av livsmedelsbudgeten ska avse ekologiska inköp. Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

13 Personalkostnader Personalkostnaderna är budgeterade till 550 mkr, en ökning med 16 mkr i förhållande till budget 2014 och med 20 mkr i förhållande till prognos Den största ökningen 22 mkr jämfört med budget 2014 är att hänföra till kommuntekniks verksamhetsförändringar. Här kan även nämnas skolrestaurangers ökning av resurser för att tillaga fler portioner. I ökningen ingår även förväntad löneökning för För kommuntjänster minskar personalkostnaderna netto. Till följd av den nya IT-organisationen i Malmö minskade kostnaderna för IT-service redan under För kommuntjänster i övrigt ökar kostnaderna bland annat till följd av helårseffekter för vissa verksamheter, ökad bemanning till följd av ökat tjänsteutbud bland annat på HR-service. Övriga kostnader Övriga kostnader är totalt budgeterade till mkr, en minskning med 8 mkr i förhållande till budget 2014 och 44 mkr i förhållande till prognos Den största förändringen är att hänföra till omorganisationen inom IT-verksamheten inom Malmö stad både avseende jämförelse med budget och prognos. För kommunteknik kan nämnas de verksamheter som tillkom 2014 och påverkar i första hand ökade kostnader mellan budget 2014 och budget 2015 med cirka 30 mkr, men finns i stor utsträckning med i prognos Stadsfastigheters övriga kostnader är budgeterade till 881 mkr, en ökning med 4 mkr i förhållande till budget 2014 och minskning med 16 mkr i förhållande till prognos I dessa kostnader återfinner vi bland annat akut och långtidsplanerat underhåll, fastighetsservice, förbrukningsavgifter samt eftersatt underhåll. Kostnaderna för fastigheternas långtidsplanerade underhåll budgeteras 2015 till 248 mkr, vilket motsvarar 150 kr/kvm BTA (brutto area). Budgeten 2014 uppgick till 162 kr/kvm BTA och prognosen till 167 kr/kvm BTA. Budgeten för 2015 är något över branschriktvärdet (genomsnittligt branschvärde är cirka 140 kr/kvm BTA ). Serviceförvaltningens bedömning utifrån erfarenhet är att värdet pendlar mellan kr per kvm BTA. Den höga nivån har möjliggjorts genom bland annat sänkt resultatkrav till följd av avvaktan på ny skolhyresmodell, en gynnsam räntenivå och energieffektiviseringar som nu börjar ge en ekonomisk effekt. Kostnader för akut underhåll är budgeterat till 19 mkr vilket motsvarar 12 kr/kvm BTA exklusive snö- och halkbekämpning. Från och med 2014 budgeteras snö- och halkbekämpning som fastighetsservice. Budgeterade kostnader för skador på fastigheterna uppgår till 14 mkr, vilket motsvarar 9 kr/kvm BTA. Kostnaderna är beräknade med utgångspunkt i det internförsäkringssystem som kommunen införde från och med Självrisk per skada uppgår till ett prisbasbelopp som beräknas för 2015 till kr. Serviceförvaltningens kostnader för försäkringspremien gällande egendom budgeteras till 9,5 mkr. Stadsfastigheter har sedan 1997 lagt ut driften av fastigheterna på funktionsentreprenad. Fastighetsbeståndet är uppdelat i åtta områden varav kommunteknik innehar fyra. Nuvarande avtal tecknades med tre entreprenörer från och med till och med Avtalet innehöll en möjlighet till 36 månaders förlängning vilket också skedde under Under 2014 påbörjades arbetet, vilket fortgår under 2015, med att ta fram ett underlag för att genomföra en ny upphandling, där nytt avtal skall gälla från Avtalet avseende utemiljö gäller till och med och innefattar tre externa entreprenörer. Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

14 Internt ansvarar kommunteknik för ett driftsområde samt även för snöberedskapen för samtliga av stadsfastigheters objekt. Under 2014 slutfördes upphandlingen avseende utemiljö för perioden , fem år med option på ytterligare tre år. Även det nya avtalet avser tre externa entreprenörer samt kommunteknik. Driftsavtal avseende kyla, storkök, ammoniakanläggningar och hissar löper ut under Förfrågningsunderlag avseende kyla och ammoniak är annonserat och arbetet med att ta fram nytt underlag för upphandling för de övriga kommer att starta under året. Från och med gällde ett nytt funktionsavtal för glasreparationer med fokus på glasbranschens kompetens vad avser rätt typ av glas för att söka undvika fortsatt höga kostnader för glaskross. Avtalet gällde till och med och är förlängt till och med Målsättningen är att fortsätta med satsningen på energibesparingsåtgärder under Serviceförvaltningen har under ett antal år satsat på olika energibesparingsåtgärder såsom optimeringar av energianläggningar, investeringar i ny bättre teknik, egen effektiv energiproduktion samt omoch nybyggnad av energieffektiva lokaler. Dessa åtgärder har varit och är nödvändiga inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv då prisutvecklingen för el och värme hittills sedan basåret 2001 ökat mer än vad som varit möjligt att kompensera med hyreshöjningar. Förbrukningsavgifterna är budgeterade till 90 mkr vilket är cirka 11 mkr lägre jämfört med budget Avtalet med Öresundskraft löpte ut Nytt avtal tecknades med ny leverantör, Energi Försäljning Sverige AB, från och med Det nya avtalet är tecknat med ursprungsgarantier GoO (Guarantees of Origin). Ursprungsgarantier, GoO, är ett bevis som redovisar från vilka energikällor el har producerats. Elpriset för hela 2015 är delvis upphandlat men bedöms uppgå till cirka 39 öre inklusive elcertifikat och områdespåslag vilket innebär en budgeterad minskning med 7 % jämfört med elpriset för Nätavgiften beräknas vara oförändrad jämfört med Enligt VA Syd finns det inga beslut om prishöjning inför 2015 gällande VA-taxan. Stadsfastigheter har för 2015 räknat med oförändrad nivå jämfört med Värmekostnaden för 2015 är budgeterad till 104 mkr vilket är i nivå med budget Under 2009 tecknades ett nytt energiavtal som ihop med alla åtgärder för energioptimering har inneburit minskade energikostnader. Fjärrvärmeavtalet gäller tom Avtalet gällande fjärrvärme regleras, avseende prishöjningen, med KPI. För 2015 har stadsfastigheter budgeterat enligt 2014 års prisnivå och 100 % av ett normalår. Avseende gasvärmen budgeteras en höjning med 2 % av gasnätpriset. Eftersatt underhåll Stadsfastigheter har sedan år 1993 erhållit anslag i syfte att åtgärda det eftersatta underhållet. Från och med 2010 har åtgärderna inriktas mot fritidsfastigheterna. Stadsfastigheter genomförde under 2010 en fördjupad studie av fritidsfastigheternas eftersatta underhåll. Bedömning utifrån studiens resultat var att med dåvarande 60 mkr per år behövdes dessa medel till och med år I samband med växlingen mellan underhållsmedel och höjda skolhyror sänktes budgeten för eftersatt underhåll temporärt från 60 mkr till 35 mkr för 2012 och 22 mkr för Inför budget 2014 beslutade kommunfullmäktige att nivån inte ska understiga 41 mkr. För 2015 har kommunfullmäktige beslutat att 2014 års nivå kvarstår d v s 41 mkr. Utöver de 41 mkr har serviceförvaltningen för avsikt att avsätta ytterligare 15 mkr till eftersatt Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

15 underhåll Tillskottet har möjliggjorts genom bland annat en gynnsam räntenivå och energieffektiviseringar som nu börjar ge en ekonomisk effekt. Kommuntekniks övriga kostnader är budgeterade till 370 mkr, en ökning med 30 mkr jämfört med budget 2014 men endast 4 mkr i förhållande till prognos Detta följer främst den ökade omsättningen för de nya verksamheterna gatubelysning och merservice. De största posterna som ingår i kommuntekniks övriga kostnader är entreprenadtjänster, transporter, anläggnings- och underhållmaterial och maskintjänster. Kommuntjänsters övriga kostnader sänks med 57 mkr till 112 mkr i förhållande till budget 2014 och med 40 mkr i förhållande till prognos Även här är det den under 2014 förändrade ITorganisationen i Malmö stad som slår igenom. Några av de största posterna för kommuntjänster som ingår i övriga kostnader är hyror, porto för post och bud och debiteringsenheten, leasing och drift av bilar samt kostnader från stadskontoret avseende Malmö stadsnät. Skolrestaurangers övriga kostnader är 131 mkr, en ökning med 10 mkr mot budget 2014 och 6 mkr i förhållande till prognos Den största posten i övriga kostnader är livsmedelskostnader på 82 mkr, en ökning med 7 mkr i förhållande till budget Kostnaderna ökar till följd av ökat elevunderlag, ökad försäljningsvolym till förskolor, beräknad prisökning på livsmedel samt ökad andel ekologiska inköp. En viss besparing är beräknad till följd av den ytterligare satsningen på minskat svinn. Livsmedelsavtalet med den nuvarande fullsortimentgrossisten gick ut vid halvårsskiftet Avtalet är ett centralt avtal för Malmö stad, upphandlingen av ett nytt avtal är av olika anledningar försenad och beräknas vara klart våren Kapitalkostnader Avskrivningarna är budgeterade 457 mkr, en ökning med 39 mkr i förhållande till budget 2014 och 35 mkr i förhållande till prognos Ökningen beror främst på färdigställda ny- och ombyggnationer. Stora projekt som Malmö Live och Hylliebadet färdigställs under våren. De investeringar som tas i anspråk under 2015 kommer att aktiveras med komponentavskrivningar. Se beskrivning under ekonomiska konsekvenser. Finananettot är budgeterat till 175 mkr, vilket är 4 mkr lägre än budget 2014 men 16 mkr högre än prognos Bedömningen är att de lån som kommer att nytecknas eller regleras sker på en lägre räntenivå än i budget 2014 medan de tillkommande kreditivräntelånen kommer att behöva tas till ett högre belopp då investeringstakten är högre än tidigare år. Serviceförvaltningen har inför budget 2015 gjort bedömningen att fyra nya lån, varav tre har 5- årig bindningstid på räntan, kommer att behöva tecknas. Ett lån på 300 mkr under våren, ytterligare ett lån på 400 mkr under sommaren samt ett lån under hösten på 250 mkr för färdigställda investeringar. Utöver dessa tre lån beräknar stadsfastigheter att teckna ett separat 25 årigt lån avseende Malmö live på mkr i maj månad då byggnaden färdigställs och ställs till verksamhetens förfogande. 3.3 Investeringsram Investeringsram Typ av investering Prognos 2014 Budget 2015 Förändring Investeringsram Investeringsbudgeten upprättas i februari månad inför kommande år och baseras på kundernas Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

16 identifierade lokalbehov enligt framtagen lokalförsörjningsplan. På grund av att planen och budgeten tas fram i ett sådant tidigt skede och på bruttonivå innebär detta att projekt kan komma att tidigareläggas, försenas och bortprioriteras. Sedan budget 2014 har servicenämnden tilldelats en investeringsram fördelad efter beslutade respektive ej beslutade investeringar samt per kategori det vill säga skola, förskola fritid samt diverse. Målet om en hållbar ekonomisk utveckling sätter indirekt en gräns för investeringsverksamhetens omfattning i staden. Mellan har stadens investeringsnivå satts till runt mkr per år. Se även under rubriken 2. Verksamheten, Investeringar Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för servicenämnden uppgår 2015 till mkr. Den till servicenämnden tilldelade ramen för 2015 innehåller en generell neddragning i förhållande till äskad ram, då projekten har en tendens att flyttas framåt i tiden. För 2014 uppgår servicenämndens prognos avseende investeringar mkr. I jämförelse mot beslutad budget 2014 är detta en avvikelse på cirka mkr. Prognos 2015 avseende investeringar uppgår till cirka mkr. Avvikelse mellan prognos och budget 2015 uppgår till cirka 500 tkr. Kommer det under 2015 att visa sig att prognosen håller kommer servicenämnden behöva äska om utökad investeringsram. Serviceförvaltningen har täta kontakter med stadskontoret om utvecklingen och behovet av investeringsmedel bland annat genom investeringsgruppen. Exempel på projekt med avvikelse mot ursprunglig plan är: Stapelbäddens flexiskola där grundskoleförvaltningen har ändrat på utformningen, Gottorpsskola på grund av markförvärv, Glasugnens skola i Limhamn har försenats till följd av att kunden har ändrat omfattningen av skolan vilket har inneburit en delvis omprojektetring, Glasbrukets förskola saknar i nuläget markanvisning, Almängens förskola är försenad på grund av upphävt bygglov. Andra faktorer som kan påverka projekten är exempelvis förekomst av kontaminerad mark, överklaganden från berörda intressenter i närområdet samt detaljplaner. Några av de större investeringarna som beräknas bli färdigställda under 2015 är: Skolor Ombyggnad av Munkhätteskolan, tillbyggnad av Lorensborgsskolan samt nybyggnad av Stapelbäddens flexiskola beräknas bli klara i december Förskolor Nybyggnation av Gånglåtens förskola och Carl Gustafs förskola beräknas bli klara under våren 2015 samt Sofielunds förskola med slutbesiktningsdag i december Tillfälliga lösningar, paviljonger, som beräknas bli klara under 2015 är Synoden, Altanen, Galjonen 3, Sommarängen samt Hammars park. Övriga projekt Ombyggnaden av akvariet i Malmö museum är klar i januari, om- och tillbyggnad avseende WMU-Tornhuset och nybyggnaden av Hylliebadet beräknas vara klara under våren och någon månad senare beräknas nybyggnaden av Malmö Live vara klart. Två nya LSS-boenden beräknas vara klara under 2015 Kärnhusets LSS i februari samt Särslövsvägens LSS i augusti. Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

17 Pågående större objektsgodkända projekt är: Några av de större pågående projekten som beräknas bli klara 2016 och framåt är, nybyggnad av Svansjöns och Myggans förskola, om- och tillbyggnad av Ellstorps förskola. Nybyggnad av Glasugnens och Nya Hyllie skola, om- och tillbyggnad av Risebergaskolan och Geijersskolan samt om- och tillbyggnad av Malmö opera. Servicenämnden, Nämndsbudget (16)

18 Totalt Serviceförvaltningen Bilaga 1 Ledning Stadsfastigheter Kommuntjänster Kommunteknik Skolrestauranger Totalt Serviceförvaltningen Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO- pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader KB & finansiella poster Resultat efter KB & fin poster Bokslutsdispositioner Resultat Övrig ekonomisk information Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Investeringar Extraordinärt fastighetsunderhåll Försäljning anläggn.tillgångar (brutto)

19 TOTALT SERVICEFÖRVALTNINGEN Budget 2015 Budget 2014 Prognos 2014 Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO- pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader KB & finansiella poster Resultat efter KB & fin poster Bokslutsdispositioner Resultat Övrig ekonomisk information Budget 2015 Budget 2014 Prognos 2014 Investeringar Extraordinärt fastighetsunderhåll Försäljning anläggn.tillgångar (brutto) 0 0 0

20 LEDNING Budget 2015 Budget 2014 Prognos 2014 Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO- pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader KB & finansiella poster Resultat efter KB & fin poster Bokslutsdispositioner Resultat Övrig ekonomisk information Budget 2015 Budget 2014 Prognos 2014 Investeringar Extraordinärt fastighetsunderhåll Försäljning anläggn.tillgångar (brutto) Kommentarer: Hela kommunbidraget är budgeterat och bokförs på ledning

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Årsredovisning. Årsredovisning

Årsredovisning. Årsredovisning Årsredovisning Årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...6 Samhällsekonomisk utveckling...8 Förvaltningsberättelse...9 Resultat... 9 Balanskrav...

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 6 2.1 Styrning och ledning... 6 2.1.1 Organisations- och ledningsstruktur... 6 2.1.2 Uppdrag... 6 2.1.3 Vision

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från ÅRSREDOVISNING 2012 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-02-13 Dnr Dnr 1100648 99190000-0030-1998-0151/360 1 (43) Regionservice årsredovisning för år 2011 Ordförandens förslag 1. godkänner årsredovisning

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001 SIGNERAD 2014-02-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-02-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse agneta.arnesson@malmo.se Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer