Det är svårt att sia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är svårt att sia"

Transkript

1 Scenarioanalys 1

2 Det är svårt att sia 2

3 Det är svårt att sia Tre uttalanden om telefonen It s only a toy Alexander Graham Bell, 1876 The Americans have need for the telephone but we don t. We have plenty of messenger boys Chief Engineer of the British Post Office The telephone is a marvelous device. I can see the time when every city will have one Amerikansk borgmästare Lika mycket teletrafik per dygn idag i Sverige som under hela 1983 Två uttalanden om datorn: I think there is a world market for about five computers Thomas Watson, IBM, There is no reason for any individual to have a computer in their home Ken Olsen, Digital Equipment, 1977 Ett uttalande om politik No woman in my time will be Prime Minister Margaret Thatcher

4 Oljepriset prognoser och faktisk utveckling Råoljepris Prognos IV V VI III I II VII Tid Källa: Shell Group Planning Sheik Yamani: Stenåldern tog inte slut för att det blev brist på stenar, oljeeran kommer inte att ta slut på grund av att oljan gör det 4

5 1975 års energipolitiska program Elanvändning TWh/år Ökning: + 6% år Historiskt: +7 8%/år

6 1975 års energipolitiska program Elanvändning TWh/år Ökning: + 6% år Historiskt: +7 8% / år TWh = 25 Barsebäck Faktisk utveckling

7 Sammanfattning Vi tenderar alla att se framtiden i backspegeln och skriva fram historiska trender / prognoser! Också experter har svårt att förutse hur omvärlden kommer att utvecklas. Det är ännu svårare att förutse de framtida konsekvenserna av omvärldsförändringar För att arbeta med framtiden krävs olika verktyg som både kan hantera trender och osäkerheter. Scenarioanalys är en metod som fokuserar på osäkerheterna. 7

8 Kort om scenarioplanering Huvudsyftet med scenarioplanering är att utveckla mera framtidssäkra strategier och öka vår förmåga att agera proaktivt på framtida utmaningar, hot och möjligheter Scenarioplanering är särskilt användbar när man står inför stora potentiella förändringar eller osäkerheter i omvärlden. Tex, när man vill ge sig in på en ny marknad, nyetablerare på egna marknaden, avregleringar, ny teknik, nya värderingar, nya kundbeteenden. Scenarioplanering är också ett kraftfullt verktyg när man behöver planera för längre tidshorisonter Tex. när man har långa ledtider för produktutveckling. Scenarioanalys är dessutom användbar när man har flera konkurrerande interna bilder av framtiden Processen är ofta lika viktig som resultatet 8

9 Hur arbetar man med scenarier? Scenarioanalys är en strukturerad metod för att ta fram flera olika berättelser om tänkbara framtida affärsmiljöer (scenarioberättelser). Scenarioberättelserna baseras på drivkrafter, trender och osäkerheter i dagens omvärld. Scenarierna utformas så att de tillsammans fångar de viktigaste framtida utmaningarna. Scenarioanalys är därför ett kraftfullt medel för att avslöja business blindspots i den egna organisationen genom att visa på oväntade och oönskade förändringar i omvärlden. Scenarierna används som ett framtidslaboratorium för att utvärdera och trimma nuvarande strategier. Scenarierna kan också användas som ett kreativt ramverk för att utveckla nya strategier. Dessutom är scenarioanalys ett användbart verktyg för att utveckla ett Early warning system där man tar fram omvärldsindikatorer som indikerar att man behöver byta strategier. 9

10 Syftet med scenarier Inte en metod att förutse framtiden Handlar om att fatta bättre beslut idag genom att skaffa sig Minnen från framtiden?! 10

11 Inför mötet med krokodiler 11

12 12

13 Två viktiga osäkerheter Oblodigt Hjälp utifrån Klara sig själv Blodigt 13

14 Fyra möjliga scenariologiker Oblodigt Hjälp utifrån Klara sig själv Blodigt 14

15 The worst case scenario handbook 15

16 Med scenariernas hjälp gjorde vi tre saker inför utflykten: Vi lärde oss en hel del om krokodiler och terrängen vi skulle ut i Vi förberedde oss och identifierade verktyg och strategier som fungerar i olika framtider Vi skaffade oss minnen av framtiden när något händer, så har vi redan varit där 16

17 Huvuddragen i scenarioprocessen 1. Omvärldsanalys 2. Scenariobyggande 3. Strategifas Scenariofråga Research Nulägesbeskrivning Trender & drivkrafter Strategiska osäkerheter Scenarielogik Namn Berättelser Affärsmiljö Kvantifieringar Fallstudier Windtunneling SWOT Strategigenerering Strategisk plattform Early warnings 17

18 Fas 1 Research och analys 18

19 Fas 1 research och analys Förbered och planlägg projektet Formulera scenariofrågan Nulägesbeskrivning av omvärld Identifiera faktorer, trender och osäkerheter som kan påverkar hur omvärlden utvecklas i framtiden (trendanalys) Bestäm vad som ska beskrivas i scenarierna Konkurrenter, konkurrerande teknologier, leverantörer, kunder, nyetablerare, värdekedjan, intressenter, Ta fram ett ramverk (scenariomatris) som kan användas som bas för att utveckla berättelser om framtiden 19

20 Projektstart Definiera behov Ta fram en preliminär scenariofrågeställning Välj arbetsmodell Välj lämpliga deltagare till en arbetsgrupp Planera möten och workshops Säkra interna och externa resurser Gör intern riskanalys Säkra att organisationen är beredd att genomföra hela processen till beslut 20

21 Är scenarioanalys rätt metod? Är behovet viktigt nog att motivera en scenarioanalys? Är tidshorisonten lång nog, osäkerheterna stora nog och komplexiteten hög nog? Har vi tillräckliga resurser? Engagemang, tid och pengar Har vi planerat för hur vi använder resultaten? Är beslutsfattare/nyckelpersoner committade? Finns det internt motstånd mot ett scenarioprojekt? Är vi beredda att ompröva verksamheten om det skulle behövas? Scenarioanalys är inget magiskt trollspö som automatiskt löser alla problem 21

22 Exempel på behov Introducera ny produkt på etablerad marknad Möta nya konkurrenter på en mogen marknad Ta fram ny arbetsmiljöutbildning när både behov och utbildningsteknik förändras Programpaketering när TV-mediet digitaliseras Positionera och hitta nya användningsområden för mjölk Ta fram strategier inför en avreglering Bygga framtidens köpcentrum Investera i ny energiproduktion 22

23 Val av frågeställning Vad är det som håller oss vakna på natten? Den grundläggande frågeställningen styr och avgränsar hela den fortsatta scenarioprocessen Bestämmer vad framtidsberättelserna ska belysa och handla om Frågan ska ligga utanför den egna organisationen Frågan bör ligga på arenan Vem eller vad berör frågeställningen? Tidshorisont? Geografisk avgränsning? Tänk på: Syfte och mål Resursramar tid och pengar Möjligheter att hitta information 23

24 Exempel på frågeställningar Hur äter och dricker vi år 2011? Hur kommer den svenska reklammarknaden att utvecklas under den kommande tioårsperioden? Hur gör vi som konsumenter våra inköp i framtiden? Hur kommer energisystemet i Sverige / Norden att utvecklas fram till år 2020? Hur kommer arbetsmiljöarbetet i svenska företag och organisationer att utvecklas fram till år 2012? Hur lever man i ett utsatta bostadsområden i Sverige år 2020? 24

25 Scenariofrågeställning: övning Slå fast en scenariofrågeställning som är relevant för ert case 25

26 Val av arbetsmodell Flera olika möjliga arbetsmodeller Konsultmodell (2 3 aktiva) Projektmodell (4 8 aktiva) Deltagandemodell (12 16 aktiva) Organisationsmodell Framsyn/ foresight modell (100-tals deltagare) Vanligt med 3 5 workshops En typisk scenarioprocess tar 3 4 månader att genomföra 26

27 Exempel på arbetsprocess Moment Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Workshop 5 Innehåll Omvärldsfaktorer preliminärt scenariokors Utveckling av skelett till scenarier Scenarier utvecklas till framtida spelplaner SWOT i scenarierna Möjlighet och hot kopplas till styrkor och svagheter i scenarierna Interna möjligheter och risker Gemensam strategisk plattform Early warnings En typisk scenarioprocess tar 3 4 månader att genomföra 27

28 Kriterier för en bra arbetsgrupp Blandad kompetens, blandade personligheter Vilka MÅSTE vara med T ex av internpolitiska skäl Vilka BÖR vara med Beslutsfattare, personer på fältet, Djävulens advokat, experter )? Scenarioprocessens styrka är att hantera olika interna perspektiv Vilka KAN vara med Gruppstorlek, tillgänglighet )? Externt tillskott? Deltagande ägande. Beslutsfattare är bra att ha med så länge de inte dödar diskussionen! 28

29 Övriga förberedelser Förankra hos nyckelpersoner Se till att nyckelpersonerna är medvetna om syfte, konsekvenser och vilka krav projektet kan komma att ställer på dem Finns sponsorer i ledningen? Förankra deltagande hela resan Stora problem om deltagare går in och ut ur processen Ev. förintervjuer inför definition av frågeställning m m Skicka inbjudan i god tid Boka lokal, teknik, resor, mat m m Undvik att genomföra projektet på hemmaplan 29

30 Identifiera förändringsdrivkrafter Mål: Identifiera omvärldsfaktorer (drivkrafter, trender och osäkerheter) som kan påverka den framtida utvecklingen Värdera omvärldsfaktorerna och analysera på vilket sätt de kan påverka scenariofrågan Användning Ta fram ett ramverk för att skapa olika scenarier Underlag innehållet i de olika scenarioberättelserna Research: Input kan komma från brainstorming, kompletterande research, workshop deltagare eller intervjuer med personer inom eller utanför organisationen Analys och dokumentation För att göra det enklare att jämföra och utvärdera olika trender kan trendkort användas. 30

31 Öppen modell för informationsinsamling KONTEXT Politik/ reglering Värderingar ARENA Ekonomi Teknik Kunder Uppdragsgivare Etc. Leverantörer Etc. Organisationen Försök hitta de trender/drivkrafter i kontexten som ligger bakom aktörernas handlingar på arenan! 31

32 Checklista förändringsdrivkrafter Ekonomi/ marknad Samhällsstruktur/ politik Människa, värderingar, samhällsanda Framtidens arbetsmiljö Miljö/ ekologi Demografi Teknologi/ infrastruktur 32

33 Djupintervjuer exempel på källor Personer i organisationen Kunder, återförsäljare Eget eller konsulters nätverk Intressenter, aktörer Media Gurus, remarkable persons Forskare, akademiker Trendsetters Viktigt att få en bra blandning / olika perspektiv 8 12 intervjuer brukar räcka 33

34 Brainstorming Lämplig gruppstorlek 5-20 personer Om mer än åtta personer, arbeta i smågrupper Börja med spontan brainstorming Formulera faktorerna så konkret och med så hög detaljeringsnivå som möjligt Minskat partipolitiskt engagemang bland unga bättre än politik Teknologi Internet Communities bland unga Detaljeringsnivån måste ge en förståelse av vilka drivkrafterna är och hur de påverkar scenariofrågeställningen Minst en timme för spontan brainstorming! Viktigt att passera första svackan När inspirationen sinar, kör ett andra varv med checklista som stöd. Resultatet bör bli minst olika identifierade drivkrafter Färre kan vara en indikation på problem med scenariofrågeställningen Dokumentera på post-it lappar 34

35 Fördjupad research? Identifiera områden där det finns ett behov av fördjupad research inför den fortsatta scenarioprocessen Områden med stor potentiell påverkan scenariofrågeställningen som vi vet för lite om. Genuina osäkerheter Områden där mer kunskap krävs för att skriva tillräckligt detaljerade scenarioberättelser. 35

36 Trender och osäkerheter Hög förutsägbarhet / låg osäkerhet Post-it Post-it Post-it Post-it Om möjligt klustra liknande trender till Megatrender Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Liten påverkan Hög påverkan Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Låg förutsägbarhet / hög osäkerhet 36

37 Trender och osäkerheter Hög förutsägbarhet / låg osäkerhet Trender Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Liten påverkan Hög påverkan Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Väljs bort (tills vidare) Post-it Låg förutsägbarhet / hög osäkerhet Osäkerheter 37

38 Ev. andra prioriteringssteg Om man får många osäkerheter kan ett andra prioriteringssteg vara nödvändigt Undvik att kombinera osäkerheter som ligger nära varandra (samvariation, liknande möjliga utfall) Beskriv osäkerheterna som motsatspar Sju pinnar per deltagare Värdering görs individuellt Godtycklig fördelning på 1 7 drivkrafter Mest pinnar till osäkerheter som har: Störst påverkan på scenariefrågeställningen Störst osäkerhet 38

39 Vad? Trender och osäkerheter: övning Bedöm de faktorer ni identifierat utifrån förutsägbarhet och påverkan Hur? 1. Rita en fyrfältare 2. Placera ut post-it-lapparna 39

40 Ta fram grundlogik i varje ruta Formulera extremlägena för de strategiska osäkerheterna Oberoende av andra faktorer utanför korset Lägg in kombinationer av ändlägena i de olika rutorna Kontrollera att logiken håller och att logikerna tydligt skiljer sig från varandra Brainstormning kring ytterligare beskrivande rubriker i respektive scenario Fortsätt att testa olika kombinationer av strategiska osäkerheter och extremlägen Enkel test Hur hamnade vi här? Beskriv utvecklingen, finns det en enkel logik bakom utvecklingen 40

41 Fyra kriterier för bra scenarier Skiljer sig markant från varandra Tillsammans ska scenarierna spänna upp en stor utfallsrymd ) Viktiga utmaningar får inte hamna mellan stolarna Undvik att kombinera osäkerheter som samvarierar (varianter på liknande teman) Fokuserade och relevanta Tillsammans ska berättelserna fånga de viktigaste framtida utvecklingsvägarna Scenariofrågan avgör relevansen Berättelserna kan aldrig bli bättre än scenariofrågan Spännande, intressanta och utmanande Scenarier ska ge Aha -upplevelser, utmana business blindspots och hjälpa oss att förvänta det oväntade De olika scenarierna ska fånga de viktigaste utmaningar mot våra produkter, nuvarande strategier eller nuvarande verksamhet Trovärdiga och inbördes konsistenta Är scenariot rimligt, hänger det ihop logiskt etc. 41

42 Scenarier inför Irak-kriget februari 03 Officiellt

43 Exempel på osäkerheter A. Inga WMD Massförstörelsevapen WMD i Irak B. Negativ Allmänhetens inställning Positiv C. Kort krig Krigets längd Långt krig D. Liten spridning Geografisk spridning Stor spridning E. Enbart US & UK Koalition Stor koalition F. Inget stöd från FM FN:s roll Stöd från FN G. Små förluster Förluster Stora förluster 43

44 Slutligt scenariokors Stor spridning FN städar WWIII Kortvarigt krig Långvarigt krig Bush for president Vietnam Liten spridning

45 Några varningens ord Syftet med scenarioplanering är inte att ta fram de fyra troligaste berättelserna om verksamhetens framtida omvärld. Istället bör scenarierna utformas på ett sätt så att de tillsammans fångar de viktigaste framtida osäkerheterna och utmaningarna för verksamheten Tre vanliga fallgropar Jakten på det perfekta scenariokorset Best case / worst case / business as usual scenarier Försöka sätta sannolikheter på de individuella scenarierna 45

46 Scenariokors: övning Vad? Ta fram ett scenariokors Hur? 1. Välj ut de 5-6 viktigaste osäkerheterna 2. Ta fram möjliga utfall ( poler ) för dessa 3. Välj ut de 2 viktigaste 4. Sätt in dessa i ett scenariokors och testa det 5. Namnge scenariona 6. Godkänn scenariokorset eller prova ett nytt 46

47 Fas 2 Scenariobyggande 47

48 Fas 2 Scenariobyggande Scenariologiker utvecklas för varje hörn i scenariokorset Logiken och hur olika nyckelfaktorer utvecklas i respektive scenario bestäms av platsen i scenariokorset Samtliga nyckelfaktorer ska behandlas i samtliga scenarier Ge scenarierna namn som fångar scenariologiken Utveckla scenariologikerna till tidslinjer (scenarioberättelser), beskrivningar av hur arenan (marknaden/branschen) ser ut, kvantifieringar av nyckelvariabler och fallstudier Kunskap om trender och konkurrenternas agerande historiskt kan användas för att avgöra hur konkurrenter och andra aktörer kommer att agera i de olika scenarierna Scenarierna ska utformas så att de visar hur olika drivkrafter och trender påverkar och är kopplade till --varandra 48

49 Pusselbitar i scenarioprocessen Två strategiska osäkerheter med stor påverkan och låg förutsägbarhet kombineras till ett scenariokors 1. Scenario kors Scenarierna ges namn Bra scenarier byggs upp genom att successivt lägga till nya pusselbitar på ett sätt så att varje ny bit förtydligar och fördjupar sceneriet 49

50 Exempel på scenarioanalys Mer info på: 50

51 Scenariofrågeställning Moses 2020 Hur kommer energisystemet i Sverige/Norden att utvecklas fram till år 2020? 51

52 Bruttolista strategiska osäkerheter Marknadsekonomi Mindre genomslag för miljö/klimatpolitiken Omstrukturering av energiintensiv industri Kvartalskapitalism Global marknad Traditionella (tekniska) strukturer Reglerad ekonomi Miljö/klimat globalt styrande Energiintensiv industri fortsätter expandera Good citizen, etik och moral Geopolitiska strukturer Strukturellt genomslag för ny teknik Konstanter Fler äldre (sett i svenskt perspektiv) Ökat vårdbehov Testa olika par av osäkerheter 52

53 Slutgiltigt scenariokors Miljön starkt styrande Global fri marknad Stark geopolitik Miljön mindre styrande Definiera strategiska osäkerheter noga! 53

54 Strategiska osäkerheter Miljön starkt styrande / Miljön mindre styrande beskriver i vilken utsträckning miljö- och hälsorestriktioner blir styrande för energisystemets utveckling. I riktning miljön starkt styrande växer sig gröna värderingar starka och påverkar utvecklingen i politiken och på marknaden, såväl internationellt som nationellt. Det utvecklas effektiva internationella system för att hantera klimatfrågan och andra gränsöverskridande miljöproblem I riktning miljön mindre styrande blir miljön inte så tongivande i det internationella samarbetet och mer underordnad andra drivkrafter och faktorer - både nationellt och internationellt. Global fri marknad / Stark geopolitik beskriver vilka aktörer som blir mest tongivande och mest drivande på den internationella arenan. I riktning global fri marknad får vi en stark tillväxt av globala storföretag ( big business ) som växer ur nationella band och nationella restriktioner. I ökad utsträckning blir det dessa företag enskilt eller i samverkan som bestämmer spelreglerna i det internationella samarbetet. I riktning stark geopolitik är det främst den politiska agendan i en mer konfliktfylld värld som är styrande för utvecklingen. Samarbetet i internationella institutioner blir turbulent. Politiska konflikter med implikationer bland annat på oljetillförseln präglar utvecklingen. 54

55 Namngivning av scenarierna De färdiga scenarioberättelserna bör ges slagkraftiga namn. Namnen ska fånga innehållet i respektive scenario Namnen ska tydligt indikera på vilket sätt de olika scenarierna skiljer sig ifrån varandra. Det är önskvärt med ett gemensamt tema för namnen 55

56 Namngivning av scenarier Miljön starkt styrande Global fri marknad Stark geopolitik Miljön mindre styrande 56

57 Scenariologik: övning Definiera de strategiska osäkerheterna i det scenariokors vi valt Definiera ändlägena Gör kort beskrivning av de fyra scenarierna Baserat på kombinationer av ändlägena Scenarionamn? Gemensamt tema? 57

58 Hur hanteras övriga osäkerheter? Två strategiska osäkerheter med stor påverkan och låg förutsägbarhet kombineras till ett scenariokors 1. Scenario kors 2. Övriga osäkerheter För vart och ett av scenarierna bestäms det mest troliga utfallet för samtliga av de viktigaste osäkerheterna. Bra scenarier byggs upp genom att successivt lägga till nya pusselbitar på ett sätt så att varje ny bit förtydligar och fördjupar sceneriet 58

59 Utfall för osäkerheterna Irak Faktor Scenario Allmänhetens inställning Positiv Negativ först Hyllar segern WMD Ev Ja Används ej Nej Allt mer negativ Förluster Kortvariga Stora Låga Ökar Kostnader Höga år1 Höga Låga Ökar FN:s roll Tvingas med Splittrat Aktiv roll Håller sig utanför 59

60 Fördjupa scenarierna Två strategiska osäkerheter med stor påverkan och låg förutsägbarhet kombineras till ett scenariokors 1. Scenario kors 2. Övriga osäkerheter För vart och ett av scenarierna bestäms det mest troliga utfallet för samtliga av de viktigaste osäkerheterna. Hur utvecklas exv värdekedjans olika delar i de olika scenarierna 3. Fördjupa scenarierna 60

61 Bygg ut beskrivning av arena/marknad Nu är det dags att skapa skarpa framtida spelplaner för ditt företag / organisation! KONTEXT Använd kontextuella trender och drivkrafter i kombination med scenarioberättelserna för att förutsäga hur olika aktörer på arenan agerar ARENA Syftet är att tydliggöra hur den egna organisationen / verksamheten påverkas i de olika scenarierna. Företaget Individ 61

62 Analysmodeller fördjupar scenarierna Olika modeller för analys av arenan / marknaden kan användas för att göra scenarieberättelserna skarpare, tex. Aktörs/intressentanalys Värdekedjeanalys Branschanalys Konkurrentanalys / responsprofilanalys 62

63 Klassisk intressentbild Hur påverkar trender och drivkrafter i kontexten de olika intressenterna? 63

64 Intressent analys Vilka är de viktigaste intressenterna (stakeholders)? Hur kommer de att agera i de olika scenarierna? High Context setters Unaffected Players Involved actors Degree of power Low Crowd Unaffected bystanders Low Subjects Involved bystanders High Om de maktlösa påverkas tillräckligt mycket kan de skaffa makt i framtiden glöm dem inte! Level of interest 64

65 Branschlogiken och värdekedja 65

66 Branschanalys Potentiella etablerare Branschkonkurrenter Hot från nyetablerare Inom energibranschen drev nyetablerarna affärslogiken Leverantörer Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Källa: Porter, 1980 Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster 66

67 Värdekedja 67

68 Exempel på utvidgad värdekedja Substitutes 1. Milk eg chilled 2. Others Contextual environment drivers SUPPLIERS & TECHNOLOGY COMPETITORS CUSTOMERS RETAILERS CONSUMERS SOCIETY / WASTE MANAGEMENT New entrants 68

69 Exempel: Den digital värdekedjan Innehåll/ tjänster Positionering Nyheter/väder Musik TV/Video Aggregatör TV/radio- kanal Kanalpaket Portal Sökmotor Community Kanal Fast / trådlös Point-, broadeller multi-cast 3G/WLAN /WiMAX Triple play Terminal Online / offline PC TV Mobiltelefon Konsumenter Behov Betalningsvilja Vanor Teknikmognad Affärsmodeller Betalningsströmmar Andra intäkter (ex annonser) 69

70 Konkurrenterna 70

71 I den enklaste av alla världar Samla information om konkurrenternas strategier och utgå från att de följer dem Men Inte säkert att konkurrenten ser världen på samma sätt som vi Inte säkert att konkurrenten agerar rationellt och konsekvent i förhållande till vad man säger Det kan finnas outtalade eller uttalade mål som man inte vill kompromissa med Det kan finnas begränsningar som gör att konkurrenten inte kan agera i enlighet med sina egna strategier för att kunna förutsäga hur konkurrenterna agerar i olika scenarier krävs en modell för hur konkurrenter svarar på förändringar 71

72 Både gamla och nya konkurrenter Etablerade konkurrenter Potentiella konkurrenter (nyetablerare) Företag utanför branschen som lätt kan ta sig över etableringshinder Företag som har en påtaglig synergieffekt av att finnas i branschen Företag som kan se branschen som en naturlig utvidgning av företagets inriktning Kunder eller leverantörer 72

73 Responsprofiler ger kött på benen Framtida mål Konkurrentens drivkrafter Aktuell strategi Nuvarande och tänkbara aktiviteter Vad driver konkurrenten? Antaganden Om sig själva och branschen Responsprofil Tänkbara strategiska förändringar? Vart tänker man expandera? Framtida profilering? Vad gör och kan konkurrenten göra? Förmågor Styrkor och svagheter 73

74 Stoppa i konkurrenterna i scenarierna Miljön starkt styrande Vattenfall Fortum DONG Shell Global fri marknad Stark geopolitik Miljön mindre styrande 74

75 Att förutsäga konkurrentens beteende Antaganden Hur uppfattas situationen Business blindspots, hot eller möjligheter? Syn på egna styrkor och svagheter Mål Hur stark respons krävs Hur mycket hotas målen? Hur trovärdiga är målen? Strategier Hur svarar man? På vilket sätt svarar man? När svarar man? Krävs nya strategier? Förmågor Hur kraftfullt blir svaret Nuvarande styrkor och svagheter avgör handlingsfriheten idag Utvecklingsbara styrkor / dold kompetens avgör den framtida handlingsfriheten 75

76 Fördjupning: övning Gör en kort beskrivning av logiken i respektive scenario Vilket utfall får osäkerheterna i de olika scenarierna Andra viktiga karakteristika för respektive scenario Beskriv hur marknaden utvecklats i de olika scenarierna. Tillämpa någon av följande metoder: Porters five forces Responsprofiler Värdekedjan Strategiska grupper Intressentanalys Tänk på att scenarierna ska kunna besvara frågor som: Hur klarar sig Fortum? Vad gör konkurrenterna? Hur utvecklas kundernas behov och krav? Vilken strategisk position verkar mest attraktiv? Varför? Vilka är de viktigaste intressenterna i detta scenario och hur ser deras position ut? 76

77 Fyll på med tidsatta händelser Två strategiska osäkerheter med stor påverkan och låg förutsägbarhet kombineras till ett scenariokors 1. Scenario kors 2. Övriga osäkerheter För vart och ett av scenarierna bestäms det mest troliga utfallet för samtliga av de viktigaste osäkerheterna. Hur utvecklas exv värdekedjans olika delar i de olika scenarierna 3. Fördjupa scenarierna 4. Tidslinje Skapa en trovärdig berättelse med tidsatta händelser som leder till scenariet. 77

78 Några grundregler Försök få en enkel och rak scenariologik Hisstestet. Samtliga scenarios ska kunna sammanfattas i 30-sekunders berättelse Undvik logiska U-svängar Kan dock vara nödvändigt för att bryta mycket stark trend idag. Undvik extrema händelser, chocker, katastrofer i scenarierna Kan tas med separat i planeringsprocessen Identifiera den generella atmosfären / dominerande värderingarna i scenariot Pessimism, framtidstro, lutheranskt, hedonism, konsensusorienterat, konfliktfyllt. Scenarierna ska konstrueras så att de visar sambanden mellan och konsekvenserna av nyckelfaktorerna Beskriv orsak och verkan Scenarierna ska beskriva händelser på arean och drivkrafterna bakom. Skriv berättelserna som en historia med en början (ev. en förhistoria), ett mellanparti och ett tydligt slut. 78

79 Regler för scenarioberättelser Spännande, roliga, levande, utmanande och minnesvärda. Ska frigöra kreativitet och ge Aha-upplevelser I organisationer som inte är vana att arbeta med scenarier kan vara lämpliga att hålla igen på överraskningarna Rimligt trovärdiga inte Science Fiction Internt logiska och konsistenta Relevanta Skiljer sig från varandra Inte vad man gillar eller ogillar Inte prognoser Egna organisationen får inte finnas med 79

80 Berättelserna ska beskriva Aktörerna. VEM för handlingen framåt? Vilka aktörer dominerar i respektive scenario? Vinnare och förlorare? Konkreta personer, företag etc Händelserna. VAD sker? Tiden. NÄR sker detta? Scenen. VAR utspelas händelserna? Rekvisita. HUR utövas handlingarna vilken rekvisita behövs? Motiv. VARFÖR sker detta? 80

81 Beskriv hur vi kommer till slutpunkten Vilka är de viktigaste aktörerna och vilka roller har de? Politiker, företagsledare, politiska aktivister, NGO:s Vilka krafter, triggers krävs för att få igång scenariet Vad måste hända tidigt i scenariet för att driva utvecklingen i rätt riktning och dra scenarierna i olika riktningar Finns det historiska förebilder vi kan lära av? Berättelserna ska följa en tidslinje med konkreta, tidsatta händelser Sverige går med i EMU 2012, är bättre än Sverige närmar sig Europa Enklast är att skriva berättelsen som en historisk artikel från framtiden. Händelserna måste både vara förankrade i scenariots historia och leda till nya händelser i framtiden Lista tänkbara early indicators under skrivandet Tidslinjen kan användas för att avgöra om beskrivningarna av slutåret är realistiska Modifiera vid behov 81

82 Tidtabell i scenarierna Gör research om vilka tidtabeller som gäller för olika samhällssektorer När och hur ofta inträffar val till olika politiska församlingar Vilka år är det olympiad, när är det VM i fotboll? Hur långa är planerings, bygg och ledtiderna för stora infrastrukturprojekt? Hur lång tid tar tillståndsprocessen för olika projekt? Hur ser WTO:s agenda för internationella handelsförhandlingar ut? När löper viktiga avtal ut? Fantisera inte om det som är rimligt säkert Ett felaktigt datum för ett presidentval kan diskreditera ett helt scenarioprojekt Fantasin ska istället användas för att beskriva följdeffekterna händelserna utlöser Utgången av händelserna bestäms av scenariots logik Vem som vinner ett val bestäms av den politiska logiken 82

83 Exempel på händelser MOSES 2020 Miljön starkt styrande Global fri marknad Stark geopolitik Miljön mindre styrande 83

84 Stark geopolitik 2. Grön våg - Logik 2012 USA distanserar sig alltmer från samarbete i internationella institutioner. Internationella klimatförhandlingar till en dead end, men EU står fast vid Kyoto. Mellersta Östern ett öppet sår, konfliktfylld geopolitik och terrorhot. Fokus på gränsskydd och inre säkerhet både i USA och EU. USA isolationistiskt. Trots allt hyfsad konjunktur och bra ekonomisk utveckling i EU. Polisiära samarbetet och yttre hot ger ny energi till EU-samarbetet. Arbetskraftsinvandring via green card -system i EU Danmark och Sverige medlemmar i EMU. Norge i både EU och EMU. EU energipolitiskt program; minska importberoendet, minska klimatpåverkande utsläpp; elcertifikat. Satsningar på gaskraftverk i Norge. Kärnkraft i Finland och Frankrike. I Sverige: inga större nya prod.anläggningar, naturgasintroduktionen stannar av Hotbilden dämpas, flerdelad värld, många beteendeförändringar består. Vi blir netcitizens. Urbanisering med koncentration till storstadstriangeln i Sverige. Spårbunden trafik TGV. Oljan nästan urfasad. Nybyggnation är energieffektiv med decentraliserade lösningar. Vi kan skönja konturerna till ett energi-internet. Miljön starkt styrande 84

85 Global fri marknad 3. Fri fart - Logik 2012 Snabb tillväxt i USA och Asien. Inom EU trögare. Skatteuppgörelse i Sverige. Doha-rundan till slut framgångsrik Avregleringar, privatiseringar och skattesänkningar Många problem löser sig av sig själv Klimatpolitiken ej längre topprioriterad. Energipolitiken marknadsanpassas Kortare recession Global samhällsmodell, med global medelklass, växer fram I Sverige sänkt skattetryck och nya lösningar för vård, skola och omsorg. Stark urbanisering Stockholm-Göteborg-Malmö Naturgasnätet byggs ut och klarar energiförsörjningen Energiförbrukningen ökar kraftigt globalt. Miljön mindre styrande 85

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Arbetsrapport. Omvärldsanalysens olika element R2004:004. Anders Östhol Aurora Pelli

Arbetsrapport. Omvärldsanalysens olika element R2004:004. Anders Östhol Aurora Pelli Arbetsrapport R2004:004 Omvärldsanalysens olika element Anders Östhol Aurora Pelli Omvärldsanalysens olika element Anders Östhol och Aurora Pelli ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan

Läs mer

Bevakning av den kommunala omvärlden

Bevakning av den kommunala omvärlden Bevakning av den kommunala omvärlden Ett praktikfall på Västerviks kommun Jakob Kindesjö Mikael Johansson Examensarbete, 10 p, Informationsdesign Informationssökning och omvärldsanalys, 120 p Handledare:

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Att variera framtiden

Att variera framtiden Att variera framtiden Diskussion om hur explorativa scenariers byggstenar kan användas i Försvarsmaktens omvärldsanalys DANIEL K. JONSSON, HANNES SONNSJÖ FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Kandidat rapport, IDE 1266, maj 2012. Webbyråers omvärldsanalys. Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik

Kandidat rapport, IDE 1266, maj 2012. Webbyråers omvärldsanalys. Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik Kandidatuppsats Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik Kandidat rapport, IDE 1266, maj 2012 Informatik Webbyråers omvärldsanalys Hur webbyråer håller sig à jour med utvecklingen på

Läs mer

D-UPPSATS. Omvärldsbevakning

D-UPPSATS. Omvärldsbevakning D-UPPSATS 2008:029 Omvärldsbevakning Hur branschers omgivningar påverkar användandet av omvärldsbevakning Christian Welin Sofia Widell Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Strategisk utveckling genom e-handel En studie av ett traditionellt tillverkningsföretag

Strategisk utveckling genom e-handel En studie av ett traditionellt tillverkningsföretag Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats, FEKP01 HT 2010 Strategisk utveckling genom e-handel En studie av ett traditionellt tillverkningsföretag Författare: Handledare: Gustaf Arp 850704-3316

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Titel: Issues Management i livsmedelsbranschen, en kvalitativ fallstudie om Public Relations, omvärldsbevakning och djurrättsaktivister.

Titel: Issues Management i livsmedelsbranschen, en kvalitativ fallstudie om Public Relations, omvärldsbevakning och djurrättsaktivister. Abstract Titel: Issues Management i livsmedelsbranschen, en kvalitativ fallstudie om Public Relations, omvärldsbevakning och djurrättsaktivister. Författare: Ola Westberg och Magnus Zakariasson Kurs: Påbyggnadskurs

Läs mer

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

Metoder för framtidsdiskussion

Metoder för framtidsdiskussion Metoder för framtidsdiskussion - i grupp Christine Widd Svenska studiecentralen Projekt Futurologi 21 - lokal framtidsberedskap inom den tredje sektorn Vasa 2000 1 ISBN 951-97713-4-4 Forsbergs Tryckeri

Läs mer

Energiföretagaren. Arbetshäfte

Energiföretagaren. Arbetshäfte Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Mobil mikrobetalning - Betalningslösningen via SMS

Mobil mikrobetalning - Betalningslösningen via SMS Mobil mikrobetalning - Betalningslösningen via SMS En studie kring en SMS-baserad betaltjänst Kandidatuppsats Författare: David Isaksson Andreas Hinze Handledare: Anna-Carin Nordvall Umeå Maj 2009 1 Abstract

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag. Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies

Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag. Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag En fallstudie av Lysande Ledarskap Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies A case study of Lysande Ledarskap

Läs mer