Det är svårt att sia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är svårt att sia"

Transkript

1 Scenarioanalys 1

2 Det är svårt att sia 2

3 Det är svårt att sia Tre uttalanden om telefonen It s only a toy Alexander Graham Bell, 1876 The Americans have need for the telephone but we don t. We have plenty of messenger boys Chief Engineer of the British Post Office The telephone is a marvelous device. I can see the time when every city will have one Amerikansk borgmästare Lika mycket teletrafik per dygn idag i Sverige som under hela 1983 Två uttalanden om datorn: I think there is a world market for about five computers Thomas Watson, IBM, There is no reason for any individual to have a computer in their home Ken Olsen, Digital Equipment, 1977 Ett uttalande om politik No woman in my time will be Prime Minister Margaret Thatcher

4 Oljepriset prognoser och faktisk utveckling Råoljepris Prognos IV V VI III I II VII Tid Källa: Shell Group Planning Sheik Yamani: Stenåldern tog inte slut för att det blev brist på stenar, oljeeran kommer inte att ta slut på grund av att oljan gör det 4

5 1975 års energipolitiska program Elanvändning TWh/år Ökning: + 6% år Historiskt: +7 8%/år

6 1975 års energipolitiska program Elanvändning TWh/år Ökning: + 6% år Historiskt: +7 8% / år TWh = 25 Barsebäck Faktisk utveckling

7 Sammanfattning Vi tenderar alla att se framtiden i backspegeln och skriva fram historiska trender / prognoser! Också experter har svårt att förutse hur omvärlden kommer att utvecklas. Det är ännu svårare att förutse de framtida konsekvenserna av omvärldsförändringar För att arbeta med framtiden krävs olika verktyg som både kan hantera trender och osäkerheter. Scenarioanalys är en metod som fokuserar på osäkerheterna. 7

8 Kort om scenarioplanering Huvudsyftet med scenarioplanering är att utveckla mera framtidssäkra strategier och öka vår förmåga att agera proaktivt på framtida utmaningar, hot och möjligheter Scenarioplanering är särskilt användbar när man står inför stora potentiella förändringar eller osäkerheter i omvärlden. Tex, när man vill ge sig in på en ny marknad, nyetablerare på egna marknaden, avregleringar, ny teknik, nya värderingar, nya kundbeteenden. Scenarioplanering är också ett kraftfullt verktyg när man behöver planera för längre tidshorisonter Tex. när man har långa ledtider för produktutveckling. Scenarioanalys är dessutom användbar när man har flera konkurrerande interna bilder av framtiden Processen är ofta lika viktig som resultatet 8

9 Hur arbetar man med scenarier? Scenarioanalys är en strukturerad metod för att ta fram flera olika berättelser om tänkbara framtida affärsmiljöer (scenarioberättelser). Scenarioberättelserna baseras på drivkrafter, trender och osäkerheter i dagens omvärld. Scenarierna utformas så att de tillsammans fångar de viktigaste framtida utmaningarna. Scenarioanalys är därför ett kraftfullt medel för att avslöja business blindspots i den egna organisationen genom att visa på oväntade och oönskade förändringar i omvärlden. Scenarierna används som ett framtidslaboratorium för att utvärdera och trimma nuvarande strategier. Scenarierna kan också användas som ett kreativt ramverk för att utveckla nya strategier. Dessutom är scenarioanalys ett användbart verktyg för att utveckla ett Early warning system där man tar fram omvärldsindikatorer som indikerar att man behöver byta strategier. 9

10 Syftet med scenarier Inte en metod att förutse framtiden Handlar om att fatta bättre beslut idag genom att skaffa sig Minnen från framtiden?! 10

11 Inför mötet med krokodiler 11

12 12

13 Två viktiga osäkerheter Oblodigt Hjälp utifrån Klara sig själv Blodigt 13

14 Fyra möjliga scenariologiker Oblodigt Hjälp utifrån Klara sig själv Blodigt 14

15 The worst case scenario handbook 15

16 Med scenariernas hjälp gjorde vi tre saker inför utflykten: Vi lärde oss en hel del om krokodiler och terrängen vi skulle ut i Vi förberedde oss och identifierade verktyg och strategier som fungerar i olika framtider Vi skaffade oss minnen av framtiden när något händer, så har vi redan varit där 16

17 Huvuddragen i scenarioprocessen 1. Omvärldsanalys 2. Scenariobyggande 3. Strategifas Scenariofråga Research Nulägesbeskrivning Trender & drivkrafter Strategiska osäkerheter Scenarielogik Namn Berättelser Affärsmiljö Kvantifieringar Fallstudier Windtunneling SWOT Strategigenerering Strategisk plattform Early warnings 17

18 Fas 1 Research och analys 18

19 Fas 1 research och analys Förbered och planlägg projektet Formulera scenariofrågan Nulägesbeskrivning av omvärld Identifiera faktorer, trender och osäkerheter som kan påverkar hur omvärlden utvecklas i framtiden (trendanalys) Bestäm vad som ska beskrivas i scenarierna Konkurrenter, konkurrerande teknologier, leverantörer, kunder, nyetablerare, värdekedjan, intressenter, Ta fram ett ramverk (scenariomatris) som kan användas som bas för att utveckla berättelser om framtiden 19

20 Projektstart Definiera behov Ta fram en preliminär scenariofrågeställning Välj arbetsmodell Välj lämpliga deltagare till en arbetsgrupp Planera möten och workshops Säkra interna och externa resurser Gör intern riskanalys Säkra att organisationen är beredd att genomföra hela processen till beslut 20

21 Är scenarioanalys rätt metod? Är behovet viktigt nog att motivera en scenarioanalys? Är tidshorisonten lång nog, osäkerheterna stora nog och komplexiteten hög nog? Har vi tillräckliga resurser? Engagemang, tid och pengar Har vi planerat för hur vi använder resultaten? Är beslutsfattare/nyckelpersoner committade? Finns det internt motstånd mot ett scenarioprojekt? Är vi beredda att ompröva verksamheten om det skulle behövas? Scenarioanalys är inget magiskt trollspö som automatiskt löser alla problem 21

22 Exempel på behov Introducera ny produkt på etablerad marknad Möta nya konkurrenter på en mogen marknad Ta fram ny arbetsmiljöutbildning när både behov och utbildningsteknik förändras Programpaketering när TV-mediet digitaliseras Positionera och hitta nya användningsområden för mjölk Ta fram strategier inför en avreglering Bygga framtidens köpcentrum Investera i ny energiproduktion 22

23 Val av frågeställning Vad är det som håller oss vakna på natten? Den grundläggande frågeställningen styr och avgränsar hela den fortsatta scenarioprocessen Bestämmer vad framtidsberättelserna ska belysa och handla om Frågan ska ligga utanför den egna organisationen Frågan bör ligga på arenan Vem eller vad berör frågeställningen? Tidshorisont? Geografisk avgränsning? Tänk på: Syfte och mål Resursramar tid och pengar Möjligheter att hitta information 23

24 Exempel på frågeställningar Hur äter och dricker vi år 2011? Hur kommer den svenska reklammarknaden att utvecklas under den kommande tioårsperioden? Hur gör vi som konsumenter våra inköp i framtiden? Hur kommer energisystemet i Sverige / Norden att utvecklas fram till år 2020? Hur kommer arbetsmiljöarbetet i svenska företag och organisationer att utvecklas fram till år 2012? Hur lever man i ett utsatta bostadsområden i Sverige år 2020? 24

25 Scenariofrågeställning: övning Slå fast en scenariofrågeställning som är relevant för ert case 25

26 Val av arbetsmodell Flera olika möjliga arbetsmodeller Konsultmodell (2 3 aktiva) Projektmodell (4 8 aktiva) Deltagandemodell (12 16 aktiva) Organisationsmodell Framsyn/ foresight modell (100-tals deltagare) Vanligt med 3 5 workshops En typisk scenarioprocess tar 3 4 månader att genomföra 26

27 Exempel på arbetsprocess Moment Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Workshop 5 Innehåll Omvärldsfaktorer preliminärt scenariokors Utveckling av skelett till scenarier Scenarier utvecklas till framtida spelplaner SWOT i scenarierna Möjlighet och hot kopplas till styrkor och svagheter i scenarierna Interna möjligheter och risker Gemensam strategisk plattform Early warnings En typisk scenarioprocess tar 3 4 månader att genomföra 27

28 Kriterier för en bra arbetsgrupp Blandad kompetens, blandade personligheter Vilka MÅSTE vara med T ex av internpolitiska skäl Vilka BÖR vara med Beslutsfattare, personer på fältet, Djävulens advokat, experter )? Scenarioprocessens styrka är att hantera olika interna perspektiv Vilka KAN vara med Gruppstorlek, tillgänglighet )? Externt tillskott? Deltagande ägande. Beslutsfattare är bra att ha med så länge de inte dödar diskussionen! 28

29 Övriga förberedelser Förankra hos nyckelpersoner Se till att nyckelpersonerna är medvetna om syfte, konsekvenser och vilka krav projektet kan komma att ställer på dem Finns sponsorer i ledningen? Förankra deltagande hela resan Stora problem om deltagare går in och ut ur processen Ev. förintervjuer inför definition av frågeställning m m Skicka inbjudan i god tid Boka lokal, teknik, resor, mat m m Undvik att genomföra projektet på hemmaplan 29

30 Identifiera förändringsdrivkrafter Mål: Identifiera omvärldsfaktorer (drivkrafter, trender och osäkerheter) som kan påverka den framtida utvecklingen Värdera omvärldsfaktorerna och analysera på vilket sätt de kan påverka scenariofrågan Användning Ta fram ett ramverk för att skapa olika scenarier Underlag innehållet i de olika scenarioberättelserna Research: Input kan komma från brainstorming, kompletterande research, workshop deltagare eller intervjuer med personer inom eller utanför organisationen Analys och dokumentation För att göra det enklare att jämföra och utvärdera olika trender kan trendkort användas. 30

31 Öppen modell för informationsinsamling KONTEXT Politik/ reglering Värderingar ARENA Ekonomi Teknik Kunder Uppdragsgivare Etc. Leverantörer Etc. Organisationen Försök hitta de trender/drivkrafter i kontexten som ligger bakom aktörernas handlingar på arenan! 31

32 Checklista förändringsdrivkrafter Ekonomi/ marknad Samhällsstruktur/ politik Människa, värderingar, samhällsanda Framtidens arbetsmiljö Miljö/ ekologi Demografi Teknologi/ infrastruktur 32

33 Djupintervjuer exempel på källor Personer i organisationen Kunder, återförsäljare Eget eller konsulters nätverk Intressenter, aktörer Media Gurus, remarkable persons Forskare, akademiker Trendsetters Viktigt att få en bra blandning / olika perspektiv 8 12 intervjuer brukar räcka 33

34 Brainstorming Lämplig gruppstorlek 5-20 personer Om mer än åtta personer, arbeta i smågrupper Börja med spontan brainstorming Formulera faktorerna så konkret och med så hög detaljeringsnivå som möjligt Minskat partipolitiskt engagemang bland unga bättre än politik Teknologi Internet Communities bland unga Detaljeringsnivån måste ge en förståelse av vilka drivkrafterna är och hur de påverkar scenariofrågeställningen Minst en timme för spontan brainstorming! Viktigt att passera första svackan När inspirationen sinar, kör ett andra varv med checklista som stöd. Resultatet bör bli minst olika identifierade drivkrafter Färre kan vara en indikation på problem med scenariofrågeställningen Dokumentera på post-it lappar 34

35 Fördjupad research? Identifiera områden där det finns ett behov av fördjupad research inför den fortsatta scenarioprocessen Områden med stor potentiell påverkan scenariofrågeställningen som vi vet för lite om. Genuina osäkerheter Områden där mer kunskap krävs för att skriva tillräckligt detaljerade scenarioberättelser. 35

36 Trender och osäkerheter Hög förutsägbarhet / låg osäkerhet Post-it Post-it Post-it Post-it Om möjligt klustra liknande trender till Megatrender Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Liten påverkan Hög påverkan Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Låg förutsägbarhet / hög osäkerhet 36

37 Trender och osäkerheter Hög förutsägbarhet / låg osäkerhet Trender Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Liten påverkan Hög påverkan Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Väljs bort (tills vidare) Post-it Låg förutsägbarhet / hög osäkerhet Osäkerheter 37

38 Ev. andra prioriteringssteg Om man får många osäkerheter kan ett andra prioriteringssteg vara nödvändigt Undvik att kombinera osäkerheter som ligger nära varandra (samvariation, liknande möjliga utfall) Beskriv osäkerheterna som motsatspar Sju pinnar per deltagare Värdering görs individuellt Godtycklig fördelning på 1 7 drivkrafter Mest pinnar till osäkerheter som har: Störst påverkan på scenariefrågeställningen Störst osäkerhet 38

39 Vad? Trender och osäkerheter: övning Bedöm de faktorer ni identifierat utifrån förutsägbarhet och påverkan Hur? 1. Rita en fyrfältare 2. Placera ut post-it-lapparna 39

40 Ta fram grundlogik i varje ruta Formulera extremlägena för de strategiska osäkerheterna Oberoende av andra faktorer utanför korset Lägg in kombinationer av ändlägena i de olika rutorna Kontrollera att logiken håller och att logikerna tydligt skiljer sig från varandra Brainstormning kring ytterligare beskrivande rubriker i respektive scenario Fortsätt att testa olika kombinationer av strategiska osäkerheter och extremlägen Enkel test Hur hamnade vi här? Beskriv utvecklingen, finns det en enkel logik bakom utvecklingen 40

41 Fyra kriterier för bra scenarier Skiljer sig markant från varandra Tillsammans ska scenarierna spänna upp en stor utfallsrymd ) Viktiga utmaningar får inte hamna mellan stolarna Undvik att kombinera osäkerheter som samvarierar (varianter på liknande teman) Fokuserade och relevanta Tillsammans ska berättelserna fånga de viktigaste framtida utvecklingsvägarna Scenariofrågan avgör relevansen Berättelserna kan aldrig bli bättre än scenariofrågan Spännande, intressanta och utmanande Scenarier ska ge Aha -upplevelser, utmana business blindspots och hjälpa oss att förvänta det oväntade De olika scenarierna ska fånga de viktigaste utmaningar mot våra produkter, nuvarande strategier eller nuvarande verksamhet Trovärdiga och inbördes konsistenta Är scenariot rimligt, hänger det ihop logiskt etc. 41

42 Scenarier inför Irak-kriget februari 03 Officiellt

43 Exempel på osäkerheter A. Inga WMD Massförstörelsevapen WMD i Irak B. Negativ Allmänhetens inställning Positiv C. Kort krig Krigets längd Långt krig D. Liten spridning Geografisk spridning Stor spridning E. Enbart US & UK Koalition Stor koalition F. Inget stöd från FM FN:s roll Stöd från FN G. Små förluster Förluster Stora förluster 43

44 Slutligt scenariokors Stor spridning FN städar WWIII Kortvarigt krig Långvarigt krig Bush for president Vietnam Liten spridning

45 Några varningens ord Syftet med scenarioplanering är inte att ta fram de fyra troligaste berättelserna om verksamhetens framtida omvärld. Istället bör scenarierna utformas på ett sätt så att de tillsammans fångar de viktigaste framtida osäkerheterna och utmaningarna för verksamheten Tre vanliga fallgropar Jakten på det perfekta scenariokorset Best case / worst case / business as usual scenarier Försöka sätta sannolikheter på de individuella scenarierna 45

46 Scenariokors: övning Vad? Ta fram ett scenariokors Hur? 1. Välj ut de 5-6 viktigaste osäkerheterna 2. Ta fram möjliga utfall ( poler ) för dessa 3. Välj ut de 2 viktigaste 4. Sätt in dessa i ett scenariokors och testa det 5. Namnge scenariona 6. Godkänn scenariokorset eller prova ett nytt 46

47 Fas 2 Scenariobyggande 47

48 Fas 2 Scenariobyggande Scenariologiker utvecklas för varje hörn i scenariokorset Logiken och hur olika nyckelfaktorer utvecklas i respektive scenario bestäms av platsen i scenariokorset Samtliga nyckelfaktorer ska behandlas i samtliga scenarier Ge scenarierna namn som fångar scenariologiken Utveckla scenariologikerna till tidslinjer (scenarioberättelser), beskrivningar av hur arenan (marknaden/branschen) ser ut, kvantifieringar av nyckelvariabler och fallstudier Kunskap om trender och konkurrenternas agerande historiskt kan användas för att avgöra hur konkurrenter och andra aktörer kommer att agera i de olika scenarierna Scenarierna ska utformas så att de visar hur olika drivkrafter och trender påverkar och är kopplade till --varandra 48

49 Pusselbitar i scenarioprocessen Två strategiska osäkerheter med stor påverkan och låg förutsägbarhet kombineras till ett scenariokors 1. Scenario kors Scenarierna ges namn Bra scenarier byggs upp genom att successivt lägga till nya pusselbitar på ett sätt så att varje ny bit förtydligar och fördjupar sceneriet 49

50 Exempel på scenarioanalys Mer info på: 50

51 Scenariofrågeställning Moses 2020 Hur kommer energisystemet i Sverige/Norden att utvecklas fram till år 2020? 51

52 Bruttolista strategiska osäkerheter Marknadsekonomi Mindre genomslag för miljö/klimatpolitiken Omstrukturering av energiintensiv industri Kvartalskapitalism Global marknad Traditionella (tekniska) strukturer Reglerad ekonomi Miljö/klimat globalt styrande Energiintensiv industri fortsätter expandera Good citizen, etik och moral Geopolitiska strukturer Strukturellt genomslag för ny teknik Konstanter Fler äldre (sett i svenskt perspektiv) Ökat vårdbehov Testa olika par av osäkerheter 52

53 Slutgiltigt scenariokors Miljön starkt styrande Global fri marknad Stark geopolitik Miljön mindre styrande Definiera strategiska osäkerheter noga! 53

54 Strategiska osäkerheter Miljön starkt styrande / Miljön mindre styrande beskriver i vilken utsträckning miljö- och hälsorestriktioner blir styrande för energisystemets utveckling. I riktning miljön starkt styrande växer sig gröna värderingar starka och påverkar utvecklingen i politiken och på marknaden, såväl internationellt som nationellt. Det utvecklas effektiva internationella system för att hantera klimatfrågan och andra gränsöverskridande miljöproblem I riktning miljön mindre styrande blir miljön inte så tongivande i det internationella samarbetet och mer underordnad andra drivkrafter och faktorer - både nationellt och internationellt. Global fri marknad / Stark geopolitik beskriver vilka aktörer som blir mest tongivande och mest drivande på den internationella arenan. I riktning global fri marknad får vi en stark tillväxt av globala storföretag ( big business ) som växer ur nationella band och nationella restriktioner. I ökad utsträckning blir det dessa företag enskilt eller i samverkan som bestämmer spelreglerna i det internationella samarbetet. I riktning stark geopolitik är det främst den politiska agendan i en mer konfliktfylld värld som är styrande för utvecklingen. Samarbetet i internationella institutioner blir turbulent. Politiska konflikter med implikationer bland annat på oljetillförseln präglar utvecklingen. 54

55 Namngivning av scenarierna De färdiga scenarioberättelserna bör ges slagkraftiga namn. Namnen ska fånga innehållet i respektive scenario Namnen ska tydligt indikera på vilket sätt de olika scenarierna skiljer sig ifrån varandra. Det är önskvärt med ett gemensamt tema för namnen 55

56 Namngivning av scenarier Miljön starkt styrande Global fri marknad Stark geopolitik Miljön mindre styrande 56

57 Scenariologik: övning Definiera de strategiska osäkerheterna i det scenariokors vi valt Definiera ändlägena Gör kort beskrivning av de fyra scenarierna Baserat på kombinationer av ändlägena Scenarionamn? Gemensamt tema? 57

58 Hur hanteras övriga osäkerheter? Två strategiska osäkerheter med stor påverkan och låg förutsägbarhet kombineras till ett scenariokors 1. Scenario kors 2. Övriga osäkerheter För vart och ett av scenarierna bestäms det mest troliga utfallet för samtliga av de viktigaste osäkerheterna. Bra scenarier byggs upp genom att successivt lägga till nya pusselbitar på ett sätt så att varje ny bit förtydligar och fördjupar sceneriet 58

59 Utfall för osäkerheterna Irak Faktor Scenario Allmänhetens inställning Positiv Negativ först Hyllar segern WMD Ev Ja Används ej Nej Allt mer negativ Förluster Kortvariga Stora Låga Ökar Kostnader Höga år1 Höga Låga Ökar FN:s roll Tvingas med Splittrat Aktiv roll Håller sig utanför 59

60 Fördjupa scenarierna Två strategiska osäkerheter med stor påverkan och låg förutsägbarhet kombineras till ett scenariokors 1. Scenario kors 2. Övriga osäkerheter För vart och ett av scenarierna bestäms det mest troliga utfallet för samtliga av de viktigaste osäkerheterna. Hur utvecklas exv värdekedjans olika delar i de olika scenarierna 3. Fördjupa scenarierna 60

61 Bygg ut beskrivning av arena/marknad Nu är det dags att skapa skarpa framtida spelplaner för ditt företag / organisation! KONTEXT Använd kontextuella trender och drivkrafter i kombination med scenarioberättelserna för att förutsäga hur olika aktörer på arenan agerar ARENA Syftet är att tydliggöra hur den egna organisationen / verksamheten påverkas i de olika scenarierna. Företaget Individ 61

62 Analysmodeller fördjupar scenarierna Olika modeller för analys av arenan / marknaden kan användas för att göra scenarieberättelserna skarpare, tex. Aktörs/intressentanalys Värdekedjeanalys Branschanalys Konkurrentanalys / responsprofilanalys 62

63 Klassisk intressentbild Hur påverkar trender och drivkrafter i kontexten de olika intressenterna? 63

64 Intressent analys Vilka är de viktigaste intressenterna (stakeholders)? Hur kommer de att agera i de olika scenarierna? High Context setters Unaffected Players Involved actors Degree of power Low Crowd Unaffected bystanders Low Subjects Involved bystanders High Om de maktlösa påverkas tillräckligt mycket kan de skaffa makt i framtiden glöm dem inte! Level of interest 64

65 Branschlogiken och värdekedja 65

66 Branschanalys Potentiella etablerare Branschkonkurrenter Hot från nyetablerare Inom energibranschen drev nyetablerarna affärslogiken Leverantörer Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Källa: Porter, 1980 Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster 66

67 Värdekedja 67

68 Exempel på utvidgad värdekedja Substitutes 1. Milk eg chilled 2. Others Contextual environment drivers SUPPLIERS & TECHNOLOGY COMPETITORS CUSTOMERS RETAILERS CONSUMERS SOCIETY / WASTE MANAGEMENT New entrants 68

69 Exempel: Den digital värdekedjan Innehåll/ tjänster Positionering Nyheter/väder Musik TV/Video Aggregatör TV/radio- kanal Kanalpaket Portal Sökmotor Community Kanal Fast / trådlös Point-, broadeller multi-cast 3G/WLAN /WiMAX Triple play Terminal Online / offline PC TV Mobiltelefon Konsumenter Behov Betalningsvilja Vanor Teknikmognad Affärsmodeller Betalningsströmmar Andra intäkter (ex annonser) 69

70 Konkurrenterna 70

71 I den enklaste av alla världar Samla information om konkurrenternas strategier och utgå från att de följer dem Men Inte säkert att konkurrenten ser världen på samma sätt som vi Inte säkert att konkurrenten agerar rationellt och konsekvent i förhållande till vad man säger Det kan finnas outtalade eller uttalade mål som man inte vill kompromissa med Det kan finnas begränsningar som gör att konkurrenten inte kan agera i enlighet med sina egna strategier för att kunna förutsäga hur konkurrenterna agerar i olika scenarier krävs en modell för hur konkurrenter svarar på förändringar 71

72 Både gamla och nya konkurrenter Etablerade konkurrenter Potentiella konkurrenter (nyetablerare) Företag utanför branschen som lätt kan ta sig över etableringshinder Företag som har en påtaglig synergieffekt av att finnas i branschen Företag som kan se branschen som en naturlig utvidgning av företagets inriktning Kunder eller leverantörer 72

73 Responsprofiler ger kött på benen Framtida mål Konkurrentens drivkrafter Aktuell strategi Nuvarande och tänkbara aktiviteter Vad driver konkurrenten? Antaganden Om sig själva och branschen Responsprofil Tänkbara strategiska förändringar? Vart tänker man expandera? Framtida profilering? Vad gör och kan konkurrenten göra? Förmågor Styrkor och svagheter 73

74 Stoppa i konkurrenterna i scenarierna Miljön starkt styrande Vattenfall Fortum DONG Shell Global fri marknad Stark geopolitik Miljön mindre styrande 74

75 Att förutsäga konkurrentens beteende Antaganden Hur uppfattas situationen Business blindspots, hot eller möjligheter? Syn på egna styrkor och svagheter Mål Hur stark respons krävs Hur mycket hotas målen? Hur trovärdiga är målen? Strategier Hur svarar man? På vilket sätt svarar man? När svarar man? Krävs nya strategier? Förmågor Hur kraftfullt blir svaret Nuvarande styrkor och svagheter avgör handlingsfriheten idag Utvecklingsbara styrkor / dold kompetens avgör den framtida handlingsfriheten 75

76 Fördjupning: övning Gör en kort beskrivning av logiken i respektive scenario Vilket utfall får osäkerheterna i de olika scenarierna Andra viktiga karakteristika för respektive scenario Beskriv hur marknaden utvecklats i de olika scenarierna. Tillämpa någon av följande metoder: Porters five forces Responsprofiler Värdekedjan Strategiska grupper Intressentanalys Tänk på att scenarierna ska kunna besvara frågor som: Hur klarar sig Fortum? Vad gör konkurrenterna? Hur utvecklas kundernas behov och krav? Vilken strategisk position verkar mest attraktiv? Varför? Vilka är de viktigaste intressenterna i detta scenario och hur ser deras position ut? 76

77 Fyll på med tidsatta händelser Två strategiska osäkerheter med stor påverkan och låg förutsägbarhet kombineras till ett scenariokors 1. Scenario kors 2. Övriga osäkerheter För vart och ett av scenarierna bestäms det mest troliga utfallet för samtliga av de viktigaste osäkerheterna. Hur utvecklas exv värdekedjans olika delar i de olika scenarierna 3. Fördjupa scenarierna 4. Tidslinje Skapa en trovärdig berättelse med tidsatta händelser som leder till scenariet. 77

78 Några grundregler Försök få en enkel och rak scenariologik Hisstestet. Samtliga scenarios ska kunna sammanfattas i 30-sekunders berättelse Undvik logiska U-svängar Kan dock vara nödvändigt för att bryta mycket stark trend idag. Undvik extrema händelser, chocker, katastrofer i scenarierna Kan tas med separat i planeringsprocessen Identifiera den generella atmosfären / dominerande värderingarna i scenariot Pessimism, framtidstro, lutheranskt, hedonism, konsensusorienterat, konfliktfyllt. Scenarierna ska konstrueras så att de visar sambanden mellan och konsekvenserna av nyckelfaktorerna Beskriv orsak och verkan Scenarierna ska beskriva händelser på arean och drivkrafterna bakom. Skriv berättelserna som en historia med en början (ev. en förhistoria), ett mellanparti och ett tydligt slut. 78

79 Regler för scenarioberättelser Spännande, roliga, levande, utmanande och minnesvärda. Ska frigöra kreativitet och ge Aha-upplevelser I organisationer som inte är vana att arbeta med scenarier kan vara lämpliga att hålla igen på överraskningarna Rimligt trovärdiga inte Science Fiction Internt logiska och konsistenta Relevanta Skiljer sig från varandra Inte vad man gillar eller ogillar Inte prognoser Egna organisationen får inte finnas med 79

80 Berättelserna ska beskriva Aktörerna. VEM för handlingen framåt? Vilka aktörer dominerar i respektive scenario? Vinnare och förlorare? Konkreta personer, företag etc Händelserna. VAD sker? Tiden. NÄR sker detta? Scenen. VAR utspelas händelserna? Rekvisita. HUR utövas handlingarna vilken rekvisita behövs? Motiv. VARFÖR sker detta? 80

81 Beskriv hur vi kommer till slutpunkten Vilka är de viktigaste aktörerna och vilka roller har de? Politiker, företagsledare, politiska aktivister, NGO:s Vilka krafter, triggers krävs för att få igång scenariet Vad måste hända tidigt i scenariet för att driva utvecklingen i rätt riktning och dra scenarierna i olika riktningar Finns det historiska förebilder vi kan lära av? Berättelserna ska följa en tidslinje med konkreta, tidsatta händelser Sverige går med i EMU 2012, är bättre än Sverige närmar sig Europa Enklast är att skriva berättelsen som en historisk artikel från framtiden. Händelserna måste både vara förankrade i scenariots historia och leda till nya händelser i framtiden Lista tänkbara early indicators under skrivandet Tidslinjen kan användas för att avgöra om beskrivningarna av slutåret är realistiska Modifiera vid behov 81

82 Tidtabell i scenarierna Gör research om vilka tidtabeller som gäller för olika samhällssektorer När och hur ofta inträffar val till olika politiska församlingar Vilka år är det olympiad, när är det VM i fotboll? Hur långa är planerings, bygg och ledtiderna för stora infrastrukturprojekt? Hur lång tid tar tillståndsprocessen för olika projekt? Hur ser WTO:s agenda för internationella handelsförhandlingar ut? När löper viktiga avtal ut? Fantisera inte om det som är rimligt säkert Ett felaktigt datum för ett presidentval kan diskreditera ett helt scenarioprojekt Fantasin ska istället användas för att beskriva följdeffekterna händelserna utlöser Utgången av händelserna bestäms av scenariots logik Vem som vinner ett val bestäms av den politiska logiken 82

83 Exempel på händelser MOSES 2020 Miljön starkt styrande Global fri marknad Stark geopolitik Miljön mindre styrande 83

84 Stark geopolitik 2. Grön våg - Logik 2012 USA distanserar sig alltmer från samarbete i internationella institutioner. Internationella klimatförhandlingar till en dead end, men EU står fast vid Kyoto. Mellersta Östern ett öppet sår, konfliktfylld geopolitik och terrorhot. Fokus på gränsskydd och inre säkerhet både i USA och EU. USA isolationistiskt. Trots allt hyfsad konjunktur och bra ekonomisk utveckling i EU. Polisiära samarbetet och yttre hot ger ny energi till EU-samarbetet. Arbetskraftsinvandring via green card -system i EU Danmark och Sverige medlemmar i EMU. Norge i både EU och EMU. EU energipolitiskt program; minska importberoendet, minska klimatpåverkande utsläpp; elcertifikat. Satsningar på gaskraftverk i Norge. Kärnkraft i Finland och Frankrike. I Sverige: inga större nya prod.anläggningar, naturgasintroduktionen stannar av Hotbilden dämpas, flerdelad värld, många beteendeförändringar består. Vi blir netcitizens. Urbanisering med koncentration till storstadstriangeln i Sverige. Spårbunden trafik TGV. Oljan nästan urfasad. Nybyggnation är energieffektiv med decentraliserade lösningar. Vi kan skönja konturerna till ett energi-internet. Miljön starkt styrande 84

85 Global fri marknad 3. Fri fart - Logik 2012 Snabb tillväxt i USA och Asien. Inom EU trögare. Skatteuppgörelse i Sverige. Doha-rundan till slut framgångsrik Avregleringar, privatiseringar och skattesänkningar Många problem löser sig av sig själv Klimatpolitiken ej längre topprioriterad. Energipolitiken marknadsanpassas Kortare recession Global samhällsmodell, med global medelklass, växer fram I Sverige sänkt skattetryck och nya lösningar för vård, skola och omsorg. Stark urbanisering Stockholm-Göteborg-Malmö Naturgasnätet byggs ut och klarar energiförsörjningen Energiförbrukningen ökar kraftigt globalt. Miljön mindre styrande 85

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Michael Porter (1980) 2011-02-21 2 Hur hänger det ihop Five forces Vilka drivkrafter styr branschen? Värdekedjan Vilka konkurrensmässiga fördelar har konkurrenterna?

Läs mer

AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner

AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010. Erik Herngren Jessica Carragher Wallner AVFALL SVERIGE Piteå 2 juni 2010 Erik Herngren Jessica Carragher Wallner F F U T U R E E S S T T R FUTURE R A T A E T G E Y -- G STRATEGY Y A C T A I C O T N - I -! O N! Foresight that matters innovation

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Region 2050 Workshop 1 Övningar

Region 2050 Workshop 1 Övningar Region 2050 Workshop 1 Övningar Här har vi samlat instruktioner och material för de framsynsövningar vi gjorde under workshop 1. Du kan skriva ut övningsmaterialet, använda dem som förlagor eller göra

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Sunnemodellen. Läs mer om det nya tankesättet på sista sidan.

Sunnemodellen. Läs mer om det nya tankesättet på sista sidan. Sunnemodellen Inledning Varför medborgardialog? Det vi vinner på medborgardialog är att vi får fler infallsvinklar och kan finna nya oväntade lösningar. Vi får bättre underlag och förståelse för beslut

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Bo Rydén, Håkan Sköldberg, Kjerstin Ludvig 2015-12-09

Bo Rydén, Håkan Sköldberg, Kjerstin Ludvig 2015-12-09 Fyra (prel.) aktörsscenarier Fyra olika sätt för värmemarknadens aktörer att hantera de sammansatta och komplexa problem som en hållbar utveckling innebär. Bo Rydén, Håkan Sköldberg, Kjerstin Ludvig 2015-12-09

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Storytelling. Katarina Björk, +46(0)

Storytelling. Katarina Björk, +46(0) Storytelling Katarina Björk, katarina.bjork@thestorylab.se +46(0)702165900 BERÄTTELSER SKAPAR FÖRÄNDRING FÖRÄNDRING SKAPAR BERÄTTELSER 2 Berättelser skapar förändring Förändring skapar berättelser 09.30

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Din idé. Innehåll. stephen king

Din idé. Innehåll. stephen king Din idé Jag vill försätta några personer (kanske ett par, kanske bara en ensam människa) i en brydsam situation och sedan se hur de ska klara sig ur det hela. stephen king Det allra viktigaste är förstås

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra.

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra. Guide: De vanligaste besluts- och tankefällorna Du är inte så rationell som du tror När vi till exempel ska göra ett viktigt vägval i yrkeslivet, agera på börsen eller bara är allmänt osäkra inför ett

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Lobbyism & Strategisk kommunikation. Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun.

Lobbyism & Strategisk kommunikation. Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun. Lobbyism & Strategisk kommunikation Emma Svensson Kommunikationsstrateg Doktorand i Politisk kommunikation, Mittuniversitetet emma.svensson@miun.se Den svenska modellen 2.0 Samband mellan stat & organisation

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online -Magasin - Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

SWOT Copyright Dansk & Partners

SWOT Copyright Dansk & Partners SWOT 2011-03-03 Copyright Dansk & Partners Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Analysmodeller Analysmetoder är idéer och koncept som utvecklas över tiden. Faktorer som teknologisk

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten!

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Ett bra samarbete måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Det nya sättet att pitcha säkerställer just detta. Joakim Liljedahl, Sony Mobile Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Guide till hur du använder

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them

We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them Spaning mot framtiden Designtänkande som stöd för framtidsvisioner Åsa Wikberg Nilsson Innovation och Design Luleå tekniska universitet We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Maximera närvaron i Almedalen

Maximera närvaron i Almedalen Maximera närvaron i Almedalen #maxaalmedalen @comprendcom @SpringtimePR @halvarsson 1 Tips om Almedalsveckan 2014: Massmöten: Löfven 5500 / snitt 8,5 personer r 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Läs mer

1 miljard engagerar sig i sociala medier

1 miljard engagerar sig i sociala medier 1 miljard engagerar sig i sociala medier TRENDER DET ÄR LÖNSAMT ATT VÅRDA SINA KUNDER RIV BERLINMUREN låt kundservice ta hand om kunden i alla kanaler GE LIKA GÄRNA TILLBAKS PENGAR SOM DU TAR DOM VÅGA

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster Bild 1 Genusperspektiv ett måste för innovativa kluster 11 september 2012 Marita Svensson Fiber Optic Valley Bild 4 För tre år sen förstod jag att jag inte förstod jag hade ju ändå varit pappaledig men

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

MONTER AGERANDE NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE -

MONTER AGERANDE NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - MONTER NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE AGERANDE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - Monter, monterpersonal och besökare är tre pusselbitar som tillsammans ska skapa det perfekta mötet på mässan.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Breddat mått på regional utveckling. 13 maj

Breddat mått på regional utveckling. 13 maj Breddat mått på regional utveckling 13 maj Agenda 10.00 Samling/kaffe 10.30 Återkoppling från förra mötet samt input från rådgivarna (Mikael) 10.55 Kommunikationsmaterial (Mikael) 11.20 Sortering bland

Läs mer

Välkomna! Hur påverkar det här oss? Omvärldsanalysens vanligaste fråga: Framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad

Välkomna! Hur påverkar det här oss? Omvärldsanalysens vanligaste fråga: Framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad Välkomna! Framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad Omvärldsanalysens vanligaste fråga: Hur påverkar det här oss? Fluidminds 1 Fluidminds 2 Många skäl att jobba med framtid Vad vi hört från ledning

Läs mer

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna Vad påverkar elkostnaden? Elpris Sätts på marknaden, utbud och efterfrågan avgör Skatter och subventioner Beslutas av politiken, nationellt

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Så funkar det Att arbeta strategiskt med sin kommunikation kan kännas en smula krångligt ibland. Därför har vi tagit fram denna guide,

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring?

Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring? Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring? Anders Lindén, VD Tango Sponsring Marknadsundersökningsdagen, 15 mars 2012 Kort intro Sponsor Statistik Tango Sponsring 20 års branscherfarenhet Oberoende

Läs mer

Scenarioplanering FRAMTIDEN SOM DIMENSION I PLANERINGEN. Framkantsseminarium Tyréns

Scenarioplanering FRAMTIDEN SOM DIMENSION I PLANERINGEN. Framkantsseminarium Tyréns Scenarioplanering FRAMTIDEN SOM DIMENSION I PLANERINGEN Framkantsseminarium Tyréns 20130906 2013-09-05 1 The fuzzy field of futures.. Profetia Ödet Utopia Fantastiska framtiden Dystopi Prognos Vision 2013-09-05

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 KTH Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 Agenda Syfte Kort introduktion om Länsförsäkringar & Arkwright Varför är det politiska perspektivet viktigt? En

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Klimattoppmötet COP 19 i Warszawa

Klimattoppmötet COP 19 i Warszawa Klimattoppmötet COP 19 i Warszawa Madelene Ostwald GMV (GU/Chalmers) & Linköpings universitet madelene.ostwald@chalmers.se 3 december 2013 GAME frukost Lättare att hänga med på COPmötet vid datorn än att

Läs mer

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden Svensk Turism AB Ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Verksamhetsområden Forum för besöksnäringens strategiska

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

~6% Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen. En ljusnande framtid? FUTURE& Researchbased& STRATEGY& Future-& based&& strategy&

~6% Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen. En ljusnande framtid? FUTURE& Researchbased& STRATEGY& Future-& based&& strategy& Globala skiften, framtidsutmaningar, T-samhället och kommunen UMEÅ KOMMUN, 31 mars 2014 - Daniel Lindén FUTURE& Researchbased& foresight& STRATEGY& Future-& based&& strategy& ACTION& Strategy& enforcement&!

Läs mer

Digitalisering, styrning och IT-driven förändring

Digitalisering, styrning och IT-driven förändring Öppen utbildning Digitalisering, styrning och IT-driven förändring Hur kan förändringsverksamhet avgränsas och ledas? Hur samordnas olika förändringsprojekt? Vilka olika förändringsledningsroller kan tänkas?

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

El för framtiden ett användarperspektiv

El för framtiden ett användarperspektiv El för framtiden ett användarperspektiv VÄGVAL EL Arbetsgrupp Framtidens elanvändning i perspektivet 2030-2050 Maria Sunér Fleming, ordförande Deltagare arbetsgrupp Användning Charlotte Bergqvist, PowerCircle

Läs mer

Presentation av uppgiften. Företaget. Vi ger er i uppgift att: Sista-minuten-företaget. Målanalys. Arbetssätt under övningarna

Presentation av uppgiften. Företaget. Vi ger er i uppgift att: Sista-minuten-företaget. Målanalys. Arbetssätt under övningarna Arbetssätt under övningarna Kort introduktion av övningsledaren Påbörja den aktuella veckans uppgift Redovisning: handledaren går runt mellan grupperna en av handledaren utvald person kort redovisning,

Läs mer

Regionerna och omvärlden

Regionerna och omvärlden Inbjudan Regionerna och omvärlden tillväxtorienterad omvärldsbevakning och dess faktiska nytta 25 september i Stockholm System för lärande Nutek har i uppdrag att följa upp arbetet som bedrivs regionalt

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Avstamp mot Svensk Pingis framtid!

Avstamp mot Svensk Pingis framtid! Avstamp mot Svensk Pingis framtid! Arbetsunderlag den 23 24 januari 2010 Svensk Pingis med sikte på 2016 Igår, idag och imorgon Erfarenhets- och tankeutbyte, lärdomar, tips och idéer Utmaningar vi behöver

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein

Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein Idro%srörelsen 2.0 Kanske ingen revolu4on, men evolu4on! Utmaningar IF:s SF:s svensk idro% Nio samhällstrender/ samhällsförändringar som påverkar

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

PREDIKTIVA MODELLER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

PREDIKTIVA MODELLER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD Går det att göra en framtidsprognos när marknaden förändras i rekordfart? PREDIKTIVA MODELLER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD Datan du inte visste att du behövde är den som avgör huruvida du överlever på morgondagens

Läs mer

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Motsatsen kan också vara SANN http:// farm2.static.flickr.com/ 1140/1207651850_7b7 42c5655.jpg Vilket företag? 5,5 miljarder dollar i omsättning

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer