Månadsuppföljning Juni/juli 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning Juni/juli 2015"

Transkript

1 Månadsuppföljning Juni/juli 2015

2 Månadsuppföljning juli 2015 Utskriftsdatum: Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0-8,2 KS -244,7 0,0 0,0 0,0 0,0-244,7 BUN ,1-2,4-4,3-10,2-10, ,3 ON ,7-28,6-28,6-28,5-25, ,7 AoV -416,4-4,0-6,6-6,6-9,7-426,1 TN -130,7-0,3 0,0 0,0 0,0-130,7 VA 4,8-2,8-2,8-3,3-4,8 0,0 KoF -191,3 0,0 0,0 0,0 0,0-191,3 BN -15,5 0,0 0,0 0,0 0,0-15,5 MoH -11,0-0,3-0,3-0,3-0,4-11,0 Summa nämnder ,8-38,5-42,6-48,9-50, ,5 Finans 4 289,5 30,0 26,7 28,7 24, ,4 TOTALT 32,7-8,5-16,0-20,2-25,1 7,9

3 Finansrapport Juni 2015 Nyckeltal Portföljdata Policy Nettoskuld Derivatvolym (% av skuld) 46% 46% 49% 48% varav strukturerat 0% 0% 0% 0% Ränta 2,51% 2,47% 2,54% 2,57% Förfalloprofil Marginal Ränterisk (12 mån) Räntekostnad (12mån) Räntebindningstid (år) 2-5 år 2,97 3,13 3,07 3,12 Räntebindning (<1år) Max 50% 35% 34% 35% 34% Kapitalbindningstid (år) >2 år 2,16 2,28 2,20 2,21 Kapitalbindning (<1år) Max 50% 22% 19% 22% 22% Antal lån Största långivare Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Största långivare (andel) 67% 67% 64% 64% Största derivatmotpart SEB SEB SEB SEB Största derivatmotpart (andel) 46% 46% 45% 44% Y - 1Y 1Y - 2Y 2Y - 3Y 3Y - 4Y 4Y - 5Y 5Y - 6Y 6Y - 7Y Ränteförfall 7Y - 8Y 8Y - 9Y 9Y - 10Y 10Y - 11Y Kapitalförfall 11Y - 12Y 12Y - 13Y 13Y - 14Y 14Y - 15Y 15Y - 16Y Endast marginella förändringar i portföljerna under juni månad. Allt lägre rörlig ränta sänker successivt snitträntan i portföljen. Givet en relativt stor andel fast ränta i portföljen sjunker snitträntan relativt långsamt. Kapital- och räntebindning ligger inom policyramarna. Motpartsfördelning Motpartstabell Lån Derivat Nominellt (Lån) Relativt Antal Nominellt (Deriva Relativt Antal Danske Bank 0 0% % 9 Kommuninvest % % 0 Handelsbanken % 5 0 0% 0 Nordea % % 8 SEB % % 16 Sparbanken % 2 0 0% 0 Summa % % 33 Kommuninvest erbjuder fortsatt bättre villkor än affärsbankerna. Olika hantering av negativ stibor påverkar också utfallet vid upphandling av krediter. Finanspolicy Kapital- och räntebindning I nedanstående graf framgår fördelningen av ränteförfall. Fördelningen av ränteförfall är spridd över ett antal löptider vilket ger en stabilare portfölj, d v s det tar längre tid innan högre räntor slår igenom i portföljen. Koncernens genomsnittliga räntebindning ligger mitt i intervallet för räntebindning, 2-5 år. Andelen kort räntebindning ligger på 35 %, och är den delen av portföljen som påverkas positivt av den låga rörliga räntan. Givet att stora delar av portföljen har fast ränta, och att det sannolikt kommer dröja innan de rörliga räntorna stiger, så bör en större andel rörlig ränta eftersträvas. Kapitalbindningen (se ovanstående graf) ligger fortfarande över policyrestriktionen (>2 år). Avsikten är att löpande sprida kapitalförfallen för att minska refinansierings-(marginalrisken), men även där priset tillåter öka motpartspridningen. Refinansiering av lån har till stora delar skett till lån med längre kapitalbindning. Marknadsutsikter Världshandeln faller vilket är oroväckande, nedgången drivs av tillväxtländerna. Oron över Kina har pressat ned råvarupriserna ytterligare, oljepriset har fallit under 50 dollar/fatet. Den kinesiska devalveringen är en signal om sämre tider i Kina, men det kan även vara början på ett nytt valutakrig. Greklandskrisen har dominerat sommarens nyhetsrapportering. Nu förefaller ett nytt låneavtal vara på gång, men det innebär även höga krav på Grekland att genomföra besparingar och reformer. USA: USA fortsätter att utvecklas positivt även om BNP utfallen var svagare än förväntat. Euroområdet: växer långsamt och oroväckande måttligt. Sverige: Sverige växer i en årstakt på 3 % vilket måste anses vara starkt, konsumtionen (hushåll/offentlig) driver tillväxten. Korta räntor: Riksbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik och även om reporäntan är på låga -0,35 % så är det inte säkert att Riksbanken gjort sin sista sänkning. De långa räntorna har fallit tillbaka något efter vårens uppgång. Krediter: Fortsatt stort intresse för kapitalmarknaden och press nedåt på kreditmarginalerna även om stora skillnader.

4 Kommunfullmäktige, Revisionen, Valnämnden Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Gemensam nämnd Summa: Summa: Ingen prognostiserad avvikelse.

5 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Övrigt -1 Summa: Övrigt Förvärv Proj Kristian IV Gator vägar parkering Östra kommunhuset Summa: Ingen prognostiserad avvikelse. n avseende Östra Kommunhuset beror på lägre investeringar i IT-utrustning än budgeterat.

6 Räddningstjänsten Räddningstjänsten Summa: Räddningstjänsten Summa: På intäktssidan redovisas underskott jämfört med budget vilket beror på att ett antal större kundavtal faktureras under hösten. Efter periodisering följs budget i stort sett på kostnadssidan. Investeringar motsvarande 70 % av budgeten är levererande eller beställda. Återstående inköp sker under hösten. Inga större avvikelser förväntas för helåret.

7 Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Övrigt Summa: Investeringar Övrigt 152 Summa: BUN s prognos visar på ett underskott i driftbudgeten med -10,1 mkr. Underskottet kan huvudsakligen hänföras till volymökningar i flertalet verksamheter samt strukturella problem i grund- och gymnasieskolan. Förvaltningsgemensamt + 3,1 mkr Utlagt beting om 2,0 mkr för balans. Modersmålsverksamheten har temporära vakanser samtidigt som det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kommer att medföra ökade kostnader. Förskola och Pedagogisk omsorg - 1,2 mkr Ökade volymer utöver budget balanseras i stort av överskott inom flera av skolområdena. Fritidshem - 0,8 mkr Ökade volymer utöver budget samtidigt som flera skolområden prognostiserar överskott. Grundskola - 6,7 mkr Grundskolan har fortsatta strukturella svårigheter. Målsättningen är dock att samtliga skolområden skall ha balans för nästkommande läsår. Ökade volymer utöver budget. Gymnasieskola - 6,1 mkr Gymnasieskolan har fortsatt strukturella problem att nå balans samtidigt som de erfar en viss volymökning jämfört med budget. Särskola + 0,1 mkr Verksamheten är i balans Vuxenutbildning - 1,5 mkr Grundläggande vuxenutbildning prognostiseras ett större underskott på grund av större efterfrågan. Övrig verksamhet + 2,6 mkr Riksgymnasiet kommer sannolikt att redovisa överskott Ingen prognostiserade avvikelser för närvarande. BUN har beslutat ge BUF i uppdrag att senast till nämndens sammanträde i september presentera åtgärdsförslag för en balanserad budget. Förvaltningschef har beslutat om beting motsvarden 2,0 mkr i avvaktan på BUN s beslut, vilket är inräknat i prognosen.

8 Omsorgsnämnden Ordinärt boende Vård- och omsorgsboende Gemensam omsorg LSS Övrigt Summa: Övrigt Summa: en förbättras jämfört med senaste prognos i maj. Det finns dock fortfarande osäkerhetsfaktorer bla effekter av sommarperioden som måste analyseras närmare. Stimulansmedel från Socialstyrelsen avs. ökad bemanning inom äldreomsorg har erhållits motsv. 8,6 mkr. Medlen ska täcka ökade personalkostnader för vissa givna personalkategorier inom äldreomsorgen nedlagda from 1 juli. I prognosen har i detta läge endast inräknats en mindre del av bidraget. Närmare anvisningar om förutsättningar för användandet beräknas komma under hösten. I prognosen har inte heller beaktats ev. effekter av nämndens åtgärdsplan som behandlas på nämnden 25 aug. Kösituationen till boendeplatser är fortfarande bekymmersam. Senaste rapport i aug visar på 89 st i kö, varav 18 st mer än tre månader. Nya permanenta platser planeras att öppnas upp för att mildra situationen. Inom hemtjänsten har antal timmar räknat per dag ökat för såväl externa som interna utförare. Även antal kunder har ökat något. en för hemtjänsten är relativt oförändrad. Avgiftsintäkter från kunder ser fortsatt ut att ha en positiv utveckling. LSS-prognosen bedöms i nuläget oförändrad. En mer preciserad prognos görs efter delårsbokslutet per augusti månad. Utbyte av trygghetslarm pågår och följer plan. Utgifter för fastighetsförändringar bedöms överskrida budgeten. Effekten kan dock mildras med tanke på lägre utgifter för utbyte inventarier än beräknat. Den totala avvikelsen på investeringsbudgeten bedöms nu uppgå till -3,0 mkr. Nämnden kommer på sitt sammanträde den 25 aug att ta ställning till förvaltningens förslag till åtgärder för att minimera bedömt underskott.

9 Arbete och välfärdsnämnden Politisk nämnd Vuxenutbildning/SFI Flykting/flyktingbarn Arbetsmarknadsåtg Barn-ungdom/fam.rätt Missbrukarvård vux/psyk funk hindr Ekonomiskt bistånd Gemensam verksamhet Övrigt 0 Summa: Övrigt Summa: Helårsprognosen efter 7 månader visar på ett underskott om ca 9,7 mkr. en har försämrats med ytterligare ca 3 mkr. Det beror främst på en ökad kostnad för köpt öppenvård och slutenvård inom barn och ungdom. Kostnaderna för den köpta öppenvården har fördubblats under juni och juli. Vuxenvårdens kostnad för placeringar kvarstår på samma höga nivå, vilket gör att en justering av prognosen gjorts. Kostnaderna för SFI är högre än den e intäkten för året, anpassningarna av lokalerna för verksamheten är nödvändiga. Investeringsplanen för 2015 är beslutad och budgeten kommer att förbrukas under året. Åtgärderna med ökad rekrytering och bemanning kommer under hösten att vara förverkligade, dock kommer detta inte att kunna ge effekt på helårsresultatet 2015.

10 Tekniska nämnden exkl VA Teknisk nämnd Stab Fastighetsteknik Produktion Offentliga rummet Summa: Kommunövergripande Barn- och skollokaler Kultur- och fritidslokaler Övriga fastigheter och inventarier Gator, parker, parkering, skyddsvall Övrigt 28 Summa: för den skattefinansierade sidan är att budget kommer att hållas. Nämnden kommer att överskrida sin budget, men det kommer att kunna tas inom förvaltningens ram. en för Fastighetsteknik är 0,4 mkr bättre än budget. Det beror främst på lite snö i början av året och fortsatt låga elpriser. Utfallet för avdelningarna Produktion och Offentliga rummet ligger något högt i förhållande till budget. Orsaken på avdelningen Produktion är bland annat att bidrag till enskilda vägar betalas ut i början av året, samt att det ligger upparbetade kostnader för uppdrag som ännu inte är klara för debitering. För Offentliga rummet har akut reparationsarbete på vallarna i vid högvattenläget i vintras medfört ökade kostnader. en är att investeringsbudget kommer att överskridas med -8,8 mkr. Barn- och skollokaler +6,5 mkr. Det är skolprojekt som håller budget över tiden, men där budget inte kommer att förbrukas under innevarande år, bland annat ombyggnad förskolor. Budget för skyddsvallar kommer att överskrida budget med -15,4 mkr. Orsaken är att statsbidrag från MSB är inkluderad i beslutad budget (nettobudget). Bidraget är beviljat och betalas ut först vid slutredovisning av projektet, senast april 2016.

11 Tekniska nämnden VA Intäkter Material och köp av huvudverksamh Personal Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa: Vatten och avlopp Summa: en för VA-verksamheten är ett noll-resultat, vilket är ett överskridande av budget med 4,8 mkr. Orsaken till den försämrade prognosen är problemen med vattnet i Everöd. Det är en osäkerhet i prognosen, men i dagsläget vet vi inte vad slutsumman blir. Intäkterna i form av brukningsavgifter och anläggningsavgifter förväntas bli 3,2 mkr mindre än budgeterat. Kostnaden för material och entreprenad blir större än budgeterat samtidigt som kostnader för el är lägre pga. låga elpriser. Kapitalkostnaderna kommer att överskrida budget med 0,5 mkr. Helårsprognos är att 21,3 mkr inte kommer att förbrukas. Den största orsaken är utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp i Yngsjö Strand inte kan genomföras pga överklagad ledningsrätt. Andra orsaker är att arbetet med Ängamöllans industriområde är försenat pga. KRAB s nya återvinningscentral är planerad i direkt anslutning till området. Förvaltningen kommer att se över Va-taxorna.

12 Kultur- och fritidsnämnden Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Övrigt gemensamt Summa: Inventarier Summa: Ingen avvikelse prognosticeras i nuläget. Troligen kommer friluftsbaden att tappa intäkter efter en delvis dålig sommar. Kan möjligen kompenseras av ett överskott på Tivolibadet. Störst osäkerhet gäller bibliotekets budget, där en i grunden strukturell underbudgetering kan slå igenom. Ingen avvikelse. Arbete pågår med bibliotekets budget i samarbete med ekonomikontoret. Avsikten är att tydligare budgetera permanenta och tillfälliga intäkter och kostnader för att kunna stärka uppföljningen.

13 Byggnadsnämnden Nämnd Stadsbyggnadskontoret Summa: Inventarier Summa: Utfallet ligger efter juli månad under budget. Orsak till de lägre kostnaderna är bland annat att arbetskraftskostnaderna efter juli månad ligger ca 2 mkr under budget. Arbetskraftskostnaderna är lägre på grund av ett antal vakanta tjänster, tjänstledigheter samt sjukskrivningar. Kontoret bedömer att utfallet för helåret 2015 blir i nivå med budget. Stadsbyggnadskontorets investeringsbudget kommer att användas fullt ut under året.

14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nämnd Miljö- och hälsoskyddskontoret Summa: Summa: Viss avvikelse i förhållande till budget p g a ökade omkostnader, bland annat MC.

15 Finansiering Försäljn. anläggningstillg./expl Div. intäkter och interna poster Pensionskostnader Anslag för senare fördelning Skatteintäkter Gen. statsbidrag och fast.avg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kapitalkostnader Summa: Summa: Budgetposterna är anpassade efter kommunfullmäktiges beslut och således anpassade efter då kända förutsättningar. Styrelsen för AFA Försäkringar har fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen avseende Beloppet bedöms uppgå till +30 mkr. Återbetalningen sker under kvartal 4. Budgeten för pensionskostnader bygger på KPA:s beräkningar. Budgeten för skatteintäkter bygger på den prognos SKL lämnade i februari månad jämte bedömda avräkningsposter från tidigare år. SKL:s senaste skatteunderlagsprognos som lämnades den 14 augusti indikerar att slutavräkingen för innevarande år kan bli -9,8 mkr sämre än budget. Nästa prognos kommer den 8 oktober. De prognostiserade avvikelserna för såväl de finansiella intäkterna som kostnaderna beror på ett lägre ränteläge än budgeterat.

Månadsuppföljning Maj 2015

Månadsuppföljning Maj 2015 Månadsuppföljning Maj 2015 Månadsuppföljning maj 2015 Utskriftsdatum: 2015-06-11 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0-8,2 KS -244,6

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Tertialrapport 1 per 30 april 2015

Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Innehållsförteckning 1 Lysekils kommun... 3 1.1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1.1 Resultat perioden... 3 1.1.2 Balansräkning... 4 1.2 Verksamhetsuppföljning... 5 1.2.1

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 PROGNOS RESULTAT 2007 tkr 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-765 -53 255-11 1 927 200-30 337-685 KS BN ON

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 570 miljoner under årets första fyra månader.

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Finansiell analys Kommunen En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på enbart resultatet, inte minst efter tillkomsten

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2014

delårsrapport januari - augusti 2014 delårsrapport januari - augusti 2014 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2014 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer