OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 2014 Bil 3"

Transkript

1 Utveckling Medborgare OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Område/enhet: Myndighetsenheten Myndighetschef: Lotta Lindberg Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året MÅL STYRTAL / INDIKATORER KOMMENTAR Nöjda medborgare Antal kunder i byteskön på vård- och omsorgsboende ska minska Ej verkställda beslut till vårdoch omsorgsboende ska vara 0 vid inrapporteringstillfällena till IVO, inspektionen för vård och omsorg Mätperiod tertial jft med byteskön , 18 kunder 15 eller färre eller fler Antal kunder vid inrapporteringstillfällena 31/3, 30/6, 30/9 och 31/ eller fler var byteskön var byteskön 23 Inrapporteringstillfällen 31/ 3 samt 30/6 var 0. Ökad valfrihet Öka andelen kunder med insatsen kontaktperson Aktiva och trygga kunder Pilotprojekt för införande av boendestöd för personer över 65 år med psykiska funktionsnedsättningar alternativt stöd från Stöd- och serviceenheten i form av handledning i verkställigheten God demensvård Pilotprojekt biståndshandläggning på vård- och omsorgsboende utifrån behov i centrum- ICF. Mätperiod jft med , 9 kunder. 20 eller fler eller färre Antal kunder som ingått i pilotprojektet, eller fler eller färre Pilotprojekt på vård- och omsorgsboende under avdelningar 2 avdelningar 0-1 avdelning Positiv utveckling av insatsen, fanns 21 beslut om insatsen. Pågår handledning och stöd från Stöd- och serviceenheten till verkställigheten för hemtjänsten samt så har 1 kund över 65 år beviljats boendestöd. Följer tidsplanen påbörjas piloten. Hög livskvalitet Antal boendeplatser enligt LSS för yngre kunder med demenssjukdom. Antal inflyttade kunder fanns 8 kunder som informerats och fått ja muntligen till erbjudandet att flytta. Ytterligare 2 kunder är aktuella.

2 Ekonomi Medarbetare OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Nöjd medarbetarindex NKI, jfr med utfall ,63 eller högre 4,58 4,62 4,57 eller lägre Mäts i september. Samtliga medarbetaresamtal är genomförda. Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Medskapande Index MSI, jfr med utfall ,60 eller högre 4,50 4,59 4,49 eller lägre Mäts i september. God kompetens Alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling i ICF/BIC Antal kompetensutvecklande tillfällen under eller fler eller färre Arbetet pågår, kommer dock att intensifieras under hösten i samband med piloten. Budget i balans Budgetföljsamhet Avvikelse positiv budgetavvikelse negativ budgetavvikelse mindre än eller lika med- 1% negativ avvikelse >-1% Utökning av tjänster kommer att ske i oktober i samband med piloten vob samt så kommer 1 LSS handläggare under 6 månader arbeta med uppföljningar av LSSboende beslut. Sammanfattning av viktiga händelser under året Medborgare: Under året har dagar med betalningsdagar ökat, trots utökningen med 5 korttidsplatser samt köp av 4 externa korttidsplatser. Dialog sker kontinuerligt på ledningsnivå gällande åtgärder. Under januari-augusti har 440 dagar med betalningsansvar uppstått i huvudsak pga brist på korttidsboende, flest i maj 109 dagar och i juli 138 dagar. Verkställighetens och vårdplaneringsteamets bedömning är att de kunder som blir beviljade korttidsboende har sämre hälsotillstånd än tidigare, vilket endast kan förklaras med att vårdtiden inom Regionen minskats. Till följd av brist på korttidsplatser och vård- och omsorgsboende har inte byteskön kunnat prioriteras. Under augusti har omsorgsförvaltningen inte kunnat verkställa ett beslut om vård- och omsorgsboende med inriktning mot demens, inom 3 månader tillföljd av brist på platser. Under juli månad var rekord i antal genomförda vårdplaneringar, 127 stycken. Genomsnitt tidigare under året var 90 per månad. Primärvården har fått ett större ansvar gällande kunder med psykisk funktionsnedsättning, där slutenvården psykiatri tidigare varit ansvarig. Kunder som tidigare haft möjlighet att vistas på psykiatrisk vårdavdelning blir i större utsträckning kommunens ansvar gällande tillsyn och omsorg medan medicinjustering pågår. Antalet kunder över 80 år som beviljas insatsen kontaktperson fortsätter att öka, fanns 21 beslut (9 per ), vilken är en positiv utveckling. Att insatsen har lett till en positiv livskvalité för kunderna har meddelats biståndshandläggarna i samband med uppföljning.

3 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Statistik gällande utvecklingen kring insatsen boendestöd påvisar att i augusti 2014 är 137 kunder beviljade insatsen boendestöd. Detta är en ökning med cirka 40 kunder, varav ca 30 beror på denna utvidgade målgruppen. Främst är det kunder med diagnoserna utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser som ökat sedan den nya rutinen gällande insatsen infördes Samantaget under 2014 har det fram till i dag inkommit 22 domslut i assistansärende enligt 9:2 LSS. Av dessa har 20 domstolsbeslut följt omsorgsförvaltningens beslut. Samarbete pågår med Försäkringskassans LSS handläggare gällande likvärdiga bedömningar i form av avidentifierade ärendediskussioner. Utveckling: Två nya LSS- boenden med inriktning demenssjukdom respektive psykisk funktionsnedsättning med 10 resp 12 platser per boende öppnas under september. Biståndshandläggare har tillsammans med verkställigheten träffat kunder och anhöriga/legala företrädare för information gällande verksamhetsförändring. 8 kunder har blivit erbjudna och tackat ja til LSS-boendet med demensinriktning och ytterligare 2 kunder är aktuella. 9 kunder från Jasminen har tackat ja till erbjudandet om flytt till LSSboendet med inriktning psykisk funktionsnedsättning. Övriga kunder som inte är aktuella för LSS-boende har erbjudits byte till annat vård- och omsorgsboende enligt sina önskemål. Möjlighet att ansöka om insatser från myndighetsenheten i form av formulär via E- tjänster, till medborgarna är förhoppningsvis i bruk fr.o.m. oktober Medarbetare: Förberedelserna inför piloten om biståndshandläggning på vård- och omsorgsboende pågår. Studiebesök har genomförts i Växjö där de påbörjat arbetet. Utbildningsdagar genomförs i september för berörd personal på aktuella pilotboenden. Då LSS-handläggarna har ett stort antal kunder per handläggare finns inte utrymme att följa upp besluten på LSS-boende. Därför kommer det from och 6 månader framöver att utökas med 1 LSS -handläggare för att följa upp dessa ärenden. LSShandläggare för vuxna i Kristianstad har i genomsnitt 260 ärende, jämfört med socialstyreslens rekommendation ca ärende. Kristianstad kommun ligger även mycket över i antal ärende jämfört med jämförelsekommunerna, som ligger på max 160 ärende per handläggare. 3 LSS-handläggare är anmälda till Socialstyrelsens satsning på kompetenshöjning gällande rättssäker LSS-handläggning på 7,5 poäng. Ekonomi: Biståndshandläggarna har deltagit i internkontroll i arbetet gällande avbokade besök i hemtjänsten. Ytterfallen följs upp av ansvarig handläggare och analys av arbetet pågår. Det kan konstateras att hsl-insatserna är höga i ytterfallen vilket beror på att de fördelas med andra insatskostnader som grund. Handledning och egenkontroll genomförs gällande om man kan tillgodose behov på ett mer kostnadseffektivt sätt, bland annat om tillsyn kan tillgodoses genom insatsen telefontjänst. Egenkontroll pågår i form av aktgranskning på kunder som i samband med hemgång från sjukhus beviljats hemtjänstinsatser. Gällande barn och ungdom med beviljade insatser enligt LSS har antalet ökat med 17 st, från 101 kunder 2013 jmf med 118 kunder nu. Främst är det målgruppen med diagnosen autism som ökat.

4 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Resultaträkning Årsbudget Redovisning jan-aug Prognos resultat Prognos Bg- Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå Anhörigbidragen har minskat i antal från, under perioden jan-juli år 2013, 131 bidrag /mån i genomsnitt till 122 bidrag/mån år I första tertialen prognosticerades ett överskott på 200 tkr men därefter konstateras en ökning till budgetnivå i både juni och juli därför blir ny prognos +120 tkr under förutsättning att kostnadsnivån inte ändras. I resurstilldelningen för biståndshandläggare ges generell kompensation för semesteroch sjukvikarier som inte används. Personalkostnaderna förväntas därför ge ett överskott med tkr för denna verksamhet. Detta gäller även administrationen där ett överskott på 75 tkr beräknas uppkomma. Genom att i huvudsak verkställa korttidsvistelser LSS i egen regi beräknas ett överskott på 150 tkr uppkomma. F n finns ett stabilt läge med 18 stödfamiljer. Gällande betalningsansvar uppgår antal dagar under jan-juli till 440, (kostnad kr/dygn). Med en normal förbrukning resten av året prognosticeras helårsunderskott till minst tkr. Sammanlagt beräknas enhetens överskott till 745 tkr. Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans Översiktlig bedömning av hur 1% effektiviseringskrav hanterats/kommer att hanteras Myndighetsenheten arbetar kontinuerligt med granskning av beslut och kostnader för respektive verksamhet. Analys pågår av ytterfallen enligt kostnad per brukare år Samarbete med BUN görs för att kunna teckna avtal i enligt med kundbehov och trygg verkställighet vid köp från externa leverantörer i samband med beslut om elevhemsboende enligt LSS. Under 2014 kommer fortsatt arbete att genomföras tillsammans med IKgruppen med analys av avbokade besök i hemtjänsten och balanserad styrning.

5 Uppföljning per augusti 2014 Myndighetsenhet Vht: Insatser enligt LSS Bilaga Per 30/4 Per 31/8 Per 31/12 Per 30/4 Per 31/8 Per 31/12 *Antal personer med beslut om insatser enl LSS *Varav antal ärenden, personer med beslut om: -ledsagning insatser i form av kontaktpersoner avlösarservice i hemmet korttidstillsyn (skolungdom över 12 år) korttidsvistelse utanför egna hemmet placering i familjehem insatsen bostad med särskild service insatsen bostad med särskild service, barn insatsen daglig verksamhet insats personlig ass, vuxna LSS Statistik LSS per MYN.xlsx / Statistik

6 Utveckling Medborgare OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Område: Östra Verksamhetschef: Ingela Nilsson Mål Styrtal Styrtal/Indikatorer Kommentar Nöjda medborgare De äldres bedömning av O 85 eller högre O Mätning inte genomförd. omsorgen i sin helhet, O under 85 men högre än vård- och omsorgsboende rikssnitt De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, ordinärt boende Ökad valfrihet Individuell planering påverka tider Aktiva och trygga kunder Trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård Trygghetsindex mycket trygg Meningsfull vardag sociala aktiviteter vårdoch omsorgsboende Lex Maria antal anmälningar BPSD, fortsatt implementering av antal enheter Senior Alert Vård och omsorgsboende - 90 % (alla 5 riskerna) registrerade eller ifyllt i pappersform Senior Alert Hemtjänst Samtliga enheter skall registrera Palliativa registret 70 % av förväntade dödsfall Öka antalet munhälsobedömningar i Palliativa registret. Förbättring med 5 %. Använda validerat smärtskattningsinstrument. Förbättring med 5 %. Hög livskvalitet Personalkontinuitet Kolada minst två besök dagligen under 14 dagar O Under rikssnitt O 92 eller högre O Under 92 men högre än rikssnitt O Under rikssnitt Eget boende O bättre än föregående (2013, 62%) O rikssnitt +2-2 O under rikssnitt Vård- och omsorgsboende O bättre än föregående (2013, 65 %) O över rikssnitt O under rikssnitt Eget boende O över rikssnitt (2013, 89 %) O rikssnitt +2-2 O under rikssnitt Vård- och omsorgsboende O bättre än föregående (2013, 90 %) O över rikssnitt O under rikssnitt O 60 eller högre O O under 50 O 0 O 1-2 O 3 eller fler O 2 O 1 O 0 O 90 % eller högre O 70-90% O under 70 % O 100 % (samtliga enheter) O 80-99% O under 80 % O 75-90% O 50-74% O Under 50 % O 80 % eller högre O 60-79% O Under 60 % O 80 % eller högre O 60-79% O Under 60 % O Bättre än riket O Lika med riket O Sämre än riket O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Två Lex Maria finns redovisade. O Två nya enheter kommer under året att implementera BPSD. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Bedömer att målet kommer att uppfyllas. O Implementering pågår och målet bedöms uppfyllas. O Bedömer att målet kommer att uppfyllas. Implementering pågår. O Mätning inte genomförd.

7 Ekonomi Medarbetare OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Mål Styrtal Indikatorvärden Måluppfyllelse God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Frisktal (jan-juni) O 53,6 % eller högre O Mellan 51,5 % och 53,5 % O 51,4 % eller lägre O Frisktal (högst 5 sjukdagar) är 62,6 % (2013: 56,8 %) Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Attraktiv arbetsgivare Nöjd medarbetarindex Medskapande-Index Ledarskaps-Index Genomsnittlig sysselsättnings-grad tillsvidare anställda Önskad sysselsättningsgrad - Index O 4,63 eller högre O 4,58 4,62 O 4,57 eller lägre O 4,60 eller högre O 4,50 4,59 O 4,58 eller lägre O 4,78 eller högre O 4,67-4,77 O 4,66 eller lägre O 85% eller högre O 83,5% - 84,9% O 83,4% eller lägre O 4,75 eller högre O 4,65-4,74 O 4,64 eller lägre O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. God kompetens Delade turer antal personer med grundschema varannan helg Andel med formell kompetens Alla enheter som utbildar i Oral Care vartannat år O Färre än 175 O O fler än 190 Äldreguiden O Högre andel än riket O Lika med riket O Sämre än riket O 100 % O 80 % O 0-79% O Ca 70 personer har delade turer med grundschema varannan helg. O Mätning inte genomförd. O Samtliga enheter deltar i utbildning från Oral Care. Budget i balans med effektivt resursutnyttjande Budgetföljsamhet O Positiv budgetavvikelse O Mellan 0 och -1% O Sämre än -1% O tkr (inkl komp till hemtjänsten). Kostnad för avböjda besök inom 48 timmar Ofinansierade kostnader i resursfördelningsmodell 60 % kundtid i förhållande till arbetad tid O 0 O under 499 tkr O över 500 tkr O 60 % eller mer O % O lägre än 49 % O Kostnad för avböjda besök för jan-juli uppgår till ca tkr. Helår beräknas till ca 2,9 Mkr. O 49,6 % för perioden janjuli.

8 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Sammanfattning av viktiga händelser under året Det mest överskuggande problemet under våren var rekrytering av semestervikarier! Arbetsfördelningen mellan RoB och enhetscheferna var komplicerad. Enhetscheferna upplevde att det tog tid att få tillgång till kandidater. Av de kandidater som tilldelades var det inte sållat vilket kunde innebära att av tio kandidater var det fem som eventuellt kunde vara aktuella. Det tog tid att få anställningsbevis och bredvidgångar inbokade. Det i sin tur påverkade utbildningsteamets och sjuksköterskornas arbetssituation gällande delegeringar negativt. Vi upplever också att det har varit fler avhopp av redan klara vikarier än tidigare år. Det har inte heller funnits tillräcklig planering för och tillgång till timvikarier under sommaren. Tack vare en engagerad nytillträdd enhetschef på RoB kunde man lösa en kaotisk situation i Åhus södra när timmarna ökade och kunders hälsotillstånd försämrades. Vi kan bara konstatera att förvaltningen måste hitta ett annat sätt att arbeta på gällande vikariehantering. Det gäller inte endast rekrytering av semestervikarier utan även tillgången till ersättare fortlöpande under året. De vikarier som i sinom tid kom på plats har varit fantastiskt duktiga, generellt sett. Tack vare dem, tillsammans med ordinarie personal och kreativa enhetschefer, har verksamheten trots allt har fungerat väl och kunderna har fått sina insatser som planerat. En stor eloge! Den ovanligt varma sommaren har inneburit påfrestningar för såväl kunder som personal. Temperaturmätning har genomförts inom vård- och omsorgsboende. Vi bedömer att på sikt måste medel avsättas så att varje avdelning har tillgång till AC/luftkonditionering. Hemtjänsten Bristen på ersättare påverkar hemtjänstens planering negativt. Det är kostsamt att behöva ändra planeringen för att det inte finns ersättare. Som exempel kan nämnas att Fjälkinge hemtjänst i mars fick avslag på drygt hundra timmars behov av vikarier. I Åhus södra, där timmarna ökat under sommaren, har man anställt mestadels nya vikarier (nya för enheten). Brevidgången bedöms till ca 400 tim och detta motsvarar en kostnad om ca 112 tkr. Som tidigare nämnts driver vi i Östra området ett projekt med hjälp av Eva Liljevall. Åhus södra och Österängs hemtjänst är deltagare i projektet, men även övriga enheter tar till sig delar av arbetssättet över tid. Det finns flera delar i vårt sätt att arbeta som behöver anpassas och bli bättre. En avgörande komponent är att planeringen inte behöver ändras mer än nödvändigt och inte för att det är brist på ersättare. I augusti har en uppföljning av projektet tillsammans med Eva Liljevall genomförts. Samtliga enhetschefer inom hemtjänsten har deltagit. Vård- och omsorgsboende Den 2/7 genomförde IVO en oanmäld inspektion på Möllebackshemmet med fokus på bemanning och omsorgens innehåll kvällstid. Resultatet av inspektionen har idagsläget inte presenterats. Området har två vikarierande enhetschefer på Nya Tollaregården och Österängsgården med anledning av sjukfrånvaro. Under våren påbörjades ett projekt där enhetschefen på Åhaga introducerade vårdpersonalen att läsa och skriva i ProCapita. Erfarenheterna av detta har varit goda och vi ser fram emot projektets utvärdering under hösten. Sjuksköterskor Större svårigheter än tidigare år med rekrytering av sjuksköterskor inför sommaren. Inte heller bemanningsföretag har kunnat bistå med resurser. För att stödja sjuksköterskorna under sommaren har två undersköterskor rekryterats. De har varit ett bra stöd i vårdarbetet då vi inte fullt lyckats täcka allas frånvaro under semestern. Svårigheter att bemanna i sommar har resulterat i övertid, framförallt i Fjälkinge.

9 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Resultaträkning Redovisat janaugusti Prognos Bgavvikelse Prognos Budget helår Intäkter Arbetskraftskostnader 1) Övriga kostnader Nettokostnader: ) 1) inkl budgetkomp för hemtjänst 2) (313 tkr) Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå Hemtjänst Östra området bedöms utföra ca hemtjänsttimmar. Timmarna ligger stabilt, med naturlig variation uppåt och neråt mellan enheterna. Därutöver utför området ca timmar för personlig assistans. Åhus södra har under sommaren ökat kundtiden, men också budgetavvikelsen. Detta beror bl a på höga kostnader för introduktion (ca 400 tim, ca 112 tkr), kunder i palliativt skede där ASIH varit inkopplade samt fler sommargäster än föregående år. Åhus södra har också haft extra kostnader motsvarande ca 120 tkr i samband med att en medarbetare slutat. Avvikelse inom hemtjänsten uppgår till ca 7,2 Mkr. En del av underskottet avser kostnader i samband med avbokade besök (inom 48 tim), helårskostnad bedöms till ca 2,9 Mkr. En viktig del i arbetet framöver är att hitta former för stabil planering och bemanning och därmed också att kunna minska kostnaderna. Vård- och omsorgsboende Åhaga har fortfarande extra resurser nattetid. Prognosen bedöms mer positiv än föregående år (ca 1,2 Mkr lägre än utfall 2013, exkl Allögårdens C-hus). På Österängsgården öppnades en ny demensenhet (8 lgh) under april. Kunder som har haft ett stort omvårdnadsbehov och krävt tillfällig extrabemanning. Hälso- och sjukvård Totalt har området haft fem flyttade semesterveckor samt 30 pass med 800-kronan. Kostnad inkl övertid bedöms till ca 234 tkr. Eftersom vikarier inte kunnat rekryteras har täckningen varit lägre och det har genererat övertid. I norra har arbetsbelastningen under våren upplevts som hög. Detta har inneburit att man inte kunnat anpassa bemanningen efter norm. Sjuksköterskorna i Norra deltar i arbetsgrupper för att definiera arbetssätt och prioritera arbetsuppgifter.

10 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans. Översiktlig bedömning av hur 1% effektiviseringskrav hanterats/kommer att hanteras. Hemtjänst Planering i geografiskt logiska rundor med realistiska restider Ökat ansvar för vårdpersonal för att kundtiden utförs samt delaktighet i planering av insatser. Schema utifrån kundernas behov och med 45 min rast. Viss personal börjar före kl och arbetar efter kl Förändrad verkställighet som innebär att enhetschef och kontaktman tillsammans besöker ny kund för att träffa överenskommelser som dokumenteras i genomförandeplan. Fokus under hösten är att enhetschefer kontinuerligt följer upp nyttjandegrad (planerad vårdtagartid av arbetad tid som ska vara mellan %) inom hemtjänsten och kommunicerar detta med planerare och personal. Detta är några av utgångspunkterna i projektet tillsammans med Eva Liljevall. Projektet kommer att utvärderas till hösten och i samband med detta kommer ett ställningstagande att göras om metoden ska implementeras i fler enheter. Vård- och omsorgsboende Svårigheter att göra ytterligare neddragningar då bemanningen redan är anorektisk på vanligt vård- och omsorgsboende. Under vår och sommar har det varit hög omsättning av kunder. Bristen på demensplatser har inneburit att vakanta platser nyttjats som korttid. Hälso- och sjukvård För att öka samhörigheten i sjuksköterskegruppen i området har det hållits en planeringsdag. Det diskuterades gemensamma målbilder, togs fram tre förbättrings- /utvecklingsområden som personalen kan påverka varav ett berör kvalitetsregister. Som stöd i detta arbete utgick man från Jörgen Ooms arbetsmaterial. Tanken är att bilda arbetsgrupper och i höst jobba vidare med förbättringsförslagen. Detta i syfte att lära av varandra och förbättra arbetsmiljön, delaktigheten och uppnå budget i balans. Vi ser fram emot en översyn av resursfördelningen som förhoppningsvis på ett tydligare sätt tar i beaktande det totala behovet.

11 Medborgare OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014) Bil 3 Område/enhet: Västra Verksamhets-/enhetschef: Lars Sjöberg Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året MÅL STYRTAL / INDIKATORER KOMMENTAR Nöjda medborgare Aktiva och trygga kunder De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, VoB 85 eller högre Under 85 men högre än rikssnittet Under rikssnittet De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, ordinärt boende 92 eller högre Under 92 men högre än rikssnittet Under rikssnittet Antal synpunkter 41 st 2013 Fler synpunkter än synpunkter Färre synpunkter än 30 Trygghetsindex mycket trygg Eget boende Bättre än 2013 (89 %) Över rikssnitt Under rikssnitt Mätning är ej genomförd Mätning är ej genomförd 13 synpunkter t o m tertial 2, varav 8 klagomål, 4 beröm och 1 förslag Mätning är ej genomförd Vård och omsorgsboende Bättre än 2013 (90 %) Över rikssnitt Under rikssnitt Meningsfull vardag-sociala aktiviteter VoB 64 % eller högre mycket nöjd/ganska nöjd 60-63% mycket nöjd/ganska nöjd Under 59 % mycket nöjd/ganska nöjd Upplevd kvalité på Mötesplatser enligt intern kundenkät 93,2 % nöjda kunder 2013 Högre än 93,2 % 85-93,1 % Lägre än 85 % Mätning är ej genomförd Mätning är ej genomförd Mätning är ej genomförd

12 Utveckling OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014) Bil 3 Trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård Lex Maria antal anmälningar eller fler Tertial 2 0 st BPSD-registret - Antal med prestationsersättning 9 demensenheter demensenheter 12 demensenheter eller färre 13 enheter anslutna Kvalitetsregistren Senior Alert, Palliativregistret- Antal med prestationsersättning Båda registren Ett av registren Inget av registren Vid slutet av 2014 kommer samtliga vara anslutna Hög livskvalitet Personalkontinuitet ordinärt boendet enligt Kolada Bättre än riket Lika med riket Sämre än riket Under juli/aug så låg Västra området på 15 personer i snitt gällande antal medarbetare per kund. Resterande av året har Västra området haft personer i snitt per kund, vilket är sämre än riket Antal arvoderade kontaktpersoner eller fler eller färre Tertial 2 är det 20 kontaktpersoner God demensvård Antal anhöriggrupper via Demenscentrum 3 eller fler 2 1 Det finns det 2 anhöriggrupper Ökad flexibilitet Rotationsschema på VoB Alla VoB har infört schema Vissa VoB har inte infört schema Alla VoB har börjat införa flexibilitet mellan enheterna i olika omfattning

13 Ekonomi Medarbetare OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014) Bil 3 God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Nöjd medarbetarindex Maxvärde 6 4,63 eller högre 4,58-4,62 4,57 eller lägre Mätning är ej genomförd Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Attraktiv arbetsgivare God kompetens Budget i balans Sjukfrånvaro Kalenderdagar/tillsvidareanställd/år Lägre än 2013 Samma som 2013 Högre än 2013 Ledarskaps index Maxvärde 6 4,78 eller högre 4,67-4,77 4,66 eller lägre Erbjuden önskad sysselsättningsgrad i Omsorgsförvaltningen % % Färre än 84 % Andel tillsvidareanställda med formell kompetens (lägst basplattan) 86 % % 85-90% Färre än 84 % Budgetföljsamhet Positiv budgetavvikelse Mellan 0 och -1 % Sämre än -1 % Sjukfrånvaron är högre än 2013, främst långa sjukfrånvaron. Västra har arbetat med den korta frånvaron (som är kostsam) och den sjunker. Mätning är ej genomförd 95 % har önskad sysselsättningsgrad inkl timbankstid i Västra området, flertal enheter har 100 % Västra har 88,5 %, något bättre nivå än 2013 ( 85 %). En prognos på -3,5 Mkr, d v s -1,1 % Effektiv bemanningsekonomi och resursanvändning Antal schemarader som är bemannade av månadsvikariat inom hemtjänsten 2 schemarader per enhet 1 schemarad per enhet Ingen förändring Fyra enheter har infört strategin för att möta minskade hemtjänsttimmar Antal ofinansierade utbildningar för omvårdnadspersonal och ssk beslutade av VC Mer än 5 Förvaltningsövergripan de projekt ska framåt finansieras centralt och antalet ofinansierade utbildningar har minskats. Det kommer reducera belastningen på enheterna framöver. Ofinansierade kostnader enl Resursfördelningsmodellen ordinärt boende för Avböjda timmar inom 48 timmar 0 Tkr Under 499 Tkr Över 500 Tkr Beräknade ofinansierade kostnader avseende avböjda besök inom 48 timmar för tertial 2 är ca 600 Tkr, vilket kan förklara en del av underskottet

14 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014) Bil 3 Sammanfattning av viktiga händelser under året Den ekonomiska tendens som inledde budgetår 2014 kvarstår. Vård- och omsorgsboendena inom Västra området uppvisar budgetmässigt ett mycket gott resultat. Hemtjänstverksamheten brottas däremot fortfarande med en negativ kostnadsutveckling, jämfört med budget, och hemtjänsttimmarna fortsätter att minska. Timvolymen i juni månad var den lägsta sedan nuvarande resursfördelningsmodell infördes i maj I maj månad genomfördes ett studiebesök i Malmö stad, statsområde Väster (Limhamn/Bunkeflo). Samtliga enhetschefer med hemtjänstansvar inom Västra området deltog tillsammans med ett par Laps Care planerare och förvaltningens systemadministratör. Syftet med studiebesöket var att inhämta kunskap om hur man inom statsområde Väster arbetar med planeringsverktyget Laps Care. Det unika med deras upplägg är att endast tre planerare administrerar verksamheten för ett 10-tal hemtjänstenheter. Dessa tre planerare har rekryterats externt och har för uppdraget försetts med en specifik kravprofil. Verksamheten uppvisar en mycket god kontinuitet gentemot sina kunder. Med utgångspunkt ifrån studiebesöket kommer Västra området under hösten att inleda ett förändringsarbete. Malmö stad har via statsområdet Väster visat att man kan administrera hemtjänstverksamheten till en låg kostnad eftersom antalet Laps Care planerare har begränsats och att administratörerna äger adekvat kompetens. Sommaren 2014 har med sitt generösa utbud av soliga och varma dagar möjliggjort att våra kunder på Vård- och omsorgsboenden i stor utsträckning kunnat erbjudas utomhusaktiviteter. Exempel på aktiviteter är trädgårdsyatzy, bingo, tipsrunda och cykelturer med parcykel. Det förändringsarbete som Mötesplatserna inledde i början av året innebär att man nu kan erbjuda kunderna ett rikare urval av aktiviteter. Bildandet av områdesgrupper innebär att det blivit tydligare att kunderna kan besöka andra Mötesplatser än den vanliga. Bildandet av områdesgrupper har också inneburit att de olika områdena arbetar med utveckling av Mötesplatserna och fortlöpande ser över utbudet av aktiviteter. Pensionsavgångar inom verksamheten för Mötesplatserna har medfört att nya medarbetare med högskolekompetens nu har rekryterats till verksamheten. Kulturaktiviteter inom Omsorgsförvaltningen tar sig olika uttryck. Den 28 maj hölls en stor fest på Sommarlust för våra kunder. Festen som var en del av Kristianstads 400 års firande var välbesökt. Här bjöds på musik, dans och berikande samvaro. Under sommaren har samtliga Vård- och omsorgboenden bjudits på musikalisk underhållning. Hela 40 st. evenemang har genomförts. Projektet För och med alla sinnen Äldres rätt till kultur har börjat bygga upp ett nätverk i Kristianstads kommun som på sikt kommer att tillföra äldreomsorgen kulturell stimulans. De projektansvariga har nu fått inbjudan till Socionomdagarna 2015 för att där presentera hur Omsorgsförvaltningen i Kristianstad arbetar med kultur inom vården. Vikariesituationen gällande omvårdnadspersonalen under sommaren 2014 har inte varit tillfredställande. Deras engagemang och arbetsinsats har varit mycket god. Dock har planeringen av deras delegationsutbildning inte fungerat fullt ut. Trycket på ordinarie personal har inom vissa enheter därför stundtals varit stort. Introduktionsansvaret inför kommande somrar måste ses över och tydliggöras. Flera enheter har inrapporterat en stor sjukfrånvaro under sommaren. När det gäller sjuksköterskor hade Västra området initialt inga bemanningsproblem. Dessvärre drabbades nattverksamheten av sjukdom och situationen har måst lösas med lägre bemanning. Även dagverksamheten har drabbats på samma sätt. Västra området har haft tre vikarierande enhetschefer som utfört ett mycket gott arbete.

15 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014) Bil 3 Prognos Resultaträkning Redovisning Prognos Bg- Årsbudget jan-aug Helår Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Administration: + 0,1 Mkr. Budget i balans. 511 Hemtjänst: - 6,7 Mkr. Den nya resursfördelningen för dag hemtjänst täcker inte områdets timkostnader. En faktor som påverkar är mängden avböjda besök som inte kompenseras eller avgiftbeläggs kunderna. Andra faktorer är höga sysselsättningsgrader på fasta schemarader i relation till optimal schemaläggningshantering, korta besök med långa restider och omställningskostnader i samband med minskning av timmar. Likaså har Västra området fått några små grupper, d v s då beställda timmar har minskat, som med fördel kan samplaneras på annat sätt i framtiden för att optimera det ekonomiska utfallet. De enheter som lättast att anpassa bemanningen snabbt när timmar minskar, är de enheter som även har ett boende under samma enhetschef. Underskott på hemtjänst dag prognostiseras till -5,8 Mkr. Nattpatrullen beräknas ligga i balans. Bilarnas utköpskostnader beräknas till -0,9 Mkr. 512 Dagvht för kunder med demenssjukdom: -0,1 Mkr. Antalet kunder har varit möjligt att utöka när verksamheten nu är placerad på ett ställe. Fler kunder har medfört utökade kostnader för främst måltider. 514 Korttidsboende: -0,1 Mkr. Uppbemanning behövs vid vårdtunga ärenden. 522 Vård- och omsorgsboende: +1,5 Mkr. Stor återhållsamhet på driftsidan medför en ökad möjlighet att täcka de arbetskraftsunderskott som finns inom Västra området. Ökade arbetskraftskostnader jämfört med budget beror på dels vårdtunga ärenden och dels att, i relation till optimal schemaläggning, finns det höga sysselsättningsgrader som hade ekonomiskt sett varit lämpligare att ha viss del i årsarbetstid eller timbankstid. 530/612 Gem. Omsorg/Anställningsstöd: +0,1 Mkr. Budget i balans. 531 Gem hälso- och sjukvårdsinsats: +0,6 Mkr. Sommarens kostnader för uppkomna sjukskrivningar kommer att bli högre än prognostiserat då ordinarie personal har fått ändra semester för att täcka sjukskrivningar. 539 Arbetsledning: + 0,4 Mkr. God hushållning av resurser råder. 561 Mötesplatser: + 0,7 Mkr. Mötesplatsen på Riksens Ständer kommer först att öppnas 2015, varför överskott uppstår 2014 då budget erhållits innevarande år. På grund av pension är det flera tjänster som tillsatts inom enheten och det uppstår överskott när det inte är möjligt att synkronisera medarbetarna i tiden. Stor återhållsamhet i övrigt råder inom verksamheten. Det nya taxiavtalet 2013 har sänkt Mötesplatsernas kostnader för transporter. Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå en budget i balans på månadsbasis? Den stora förändringen som inträffat avseende hemtjänsten är att budgeten minskat medan samma uppdrag består. Det är inte möjligt att nå budget i balans med nuvarande ambitionsnivå och en resursfördelning som inte motsvarar uppdraget. Västra området effektiviserar utifrån nuvarande uppdrag så långt som det är möjligt, vilket medför att utfallet ser bättre och bättre ut, men det kommer framgent förbli svårt med omställning vid minskade timmar då resursfördelningen kräver omställning omedelbart men i praktiken är det inte möjligt. Under 2014 har samtliga VoB börjat arbeta mer med rotationsschema för att kunna bemanna flexiblare mellan enheterna. Driftskostnaderna är låga inom boendena då driftsbudgeten används för att täcka andra underskott, vilket medför minskade återinvesteringar i verksamheterna t ex gällande underhåll.

16 Medborgare OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Område/enhet: Centrala Verksamhets-/enhetschef: Maja S-Olsson Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året MÅL STYRTAL/INDIKATORER KOMMENTAR Nöjda medborgare De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, vård och omsorgsboende 85% eller högre Under 85% men högre än rikssnitt Under rikssnitt De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, ordinärt boende 92% eller högre Under 92% men högre än rikssnitt Under rikssnitt Mätning är inte genomförd. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Mätning är inte genomförd. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Ökad valfrihet Aktiva och trygga kunder Individuell planering påverka tider, eget boende Över rikssnitt Rikssnitt +2-2 Under rikssnitt Individuell planering påverka tider, vård och omsorgsboende Över rikssnitt Rikssnitt +2-2 Under rikssnitt Trygghetsindex mycket trygg, eget boende Bättre än 2013 (89%) Över rikssnitt Under rikssnitt Mätning är inte genomförd. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Mätning är inte genomförd. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Mätning är inte genomförd. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Trygghetsindex mycket trygg, vård- och omsorgsboende Bättre än 2013 (90%) Över rikssnitt Under rikssnitt Mätning är inte genomförd. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst.

17 Medarbet are Utveckling OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 MÅL STYRTAL/INDIKATORER KOMMENTAR Trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård Meningsfull vardag sociala aktiviteter vård- och omsorgsboende 64% eller högre. Mycket nöjd/ganska nöjd 60-63%. Mycket nöjd/ganska nöjd Under 59%. Mycket nöjd/ganska nöjd Lex Maria antal anmälningar Kvalitetsregistren Senior alert, Palliativregistret och BPSD antal med prestationsersättning Hög livskvalitet Behov i centrum ICF antal enheter med i pilotprojekt Personalkontinuitet Kolada antal hemtjänstpersonal som kunden möter under 14 dagar minst två besök dagligen, eget boende Bättre än riket Lika med riket Sämre än riket God demensvård Demensenheterna skall använda BPSD som ett arbetshjälpmedel Antal vårdhundsremisser God hälsa o hög arbetstillfredsstä llelse Frisktal, 50,7% 2013 års resultat. < 5 sjukdagar/år 50,7% eller högre Mellan 49,5% och 50,6% 49,4% eller lägre Mätning är inte gjord. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst 1 anmälan gjord under perioden Prognosen är att vi kommer få ersättning för alla 3 registren En enhet är med i projektet Mätning är inte gjord. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst 2 av 4 demensbo är med, övriga med i höst 4 nya remisser under perioden, fler förväntas 64,6% en försämring med 0,1% samma period 2013.

18 Ekonomi OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 MÅL STYRTAL/INDIKATORER KOMMENTAR Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Attraktiv arbetsgivare God kompetens Budget i balans med effektivt resursutnyttjande Nöjd medarbetarindex, 4,58 år ,59 eller högre 4,55 4,58 4,54 eller lägre Medskapande-Index, 4,55 år ,56 eller högre 4,53 4,55 4,52 eller lägre Ledarskapsindex, 4,74 år ,75 eller högre 4,72 4,74 4,71 eller lägre Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidare anställda 89,3 % år % eller högre 86,5% - 89,9% 86,4% eller lägre Önskad sysselsättningsgrad- Index, 81% år % eller högre 79,0% - 81,0% 78,0% eller lägre Andel anställda med formell kompetens. 95% Äldreguiden. Högre andel än riket Lika med riket Sämre än riket Budgetföljsamhet Positiv budgetavvikelse Mellan 0 och -1% Sämre än 1% Kundtid i hemtjänsten. (Kundtid i förhållande till arbetstid/ nettotimmarrapport) 60% 55% - 60% Mindre än 55% Mätning är inte gjord. Enkäten genomförs till hösten. Mätning är inte gjord. Enkäten genomförs till hösten. Mätning är inte gjord. Enkäten genomförs till hösten. 88,9% Mätning är inte gjord. Enkäten genomförs till hösten. Mätning är inte gjord. Svaret på enhetsundersökningen publiceras till hösten. Prognos 4,8 mkr Vi förväntas inte uppnå 60 % kundtid

19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Sammanfattning av viktiga händelser under året På vård- och omsorgsboendena görs riskbedömningar gällande trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion. Åtgärder sätts in och följs upp där risk finns. Hemtjänsten går successivt också in i Senior Alert under hösten. Läkemedelsgenomgångar görs i samverkan med primärvården en gång om året på alla boenden. Förbättringar sker vad gäller brytpunktssamtal och ångest- och smärtlindring i livets slutskede. Vårdhund, taktil massage, gymnastik och egentid är aktiviteter som nu är en allt vanligare del av arbetssättet. Till hösten kommer också Kulturprojektet igång års jubileet firades med fest på alla boenden. Sjuksköterskorna har gått en utbildning i Beslutsstöd som är ett verktyg som används när patienten försämras i sitt allmäntillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken vårdnivå som är adekvat. Den legitimerade personalen har gått utbildning i Nationella patientöversikten (NPÖ) där de får tillgång till patientjournal inom primärvården och slutenvården. Utbildning i Samordnad individuell Plan (SIP) i samverkan med primärvården, legitimerad personal och handläggare är genomförda med positiva utvärderingar. Omvårdnadspersonalens kompetens höjs genom utbildningar till undersköterska, specialistundersköterska och genom validering. Verktygslådan som är ett fortbildningspaket för omvårdnadspersonalen tillgodoser den kontinuerliga utbildning som behövs. 106 arbetsskador har anmälts, varav de flesta rör våld och hot på två arbetsplatser. Hotellås är infört på en demensenhet där en kund gick in på andras rum och tog saker och puttade på medboende osv. Hotellås innebär att kunden bara har tillträde till sitt eget rum (styrs med tagg) och medför ökad säkerhet och trygghet för alla boende. Arbetsmiljöverket har varit på tillsynsbesök och sedan godkänt de åtgärder verksamheterna har vidtagit. Inventering pågår avseende problematik kring kunder som kräver specialistläkare i psykiatri. Korttiden har återigen fungerat som ett dragspel vad gäller betalningsansvar och boendeplatser. Under sommaren har platserna inte räckt till vilket medfört stora kostnader för utskrivningsklara på sjukhuset. En arbetsgrupp undersöker möjligheterna till extra trygghetsplatser i nära anslutning till korttiden. I augusti har kön till demensboende ökat. Förändringen av korttidsplatser medför snabba schemaändringar för personalen och ger en orolig arbetsmiljö. Den medellånga och långa sjukfrånvaron har ökat ytterligare. Sommaren kännetecknades av mycket sjukfrånvaro både hos ordinarie personal och hos vikarierna. Enhetscheferna upplever tendensen att det blir vanligare att personalen blir sjukskriven (med läkarintyg) under sin semester. Sommarvikarierna brukar heller inte vara sjuka i den omfattning som de har varit under denna sommar. Bemanningsenheten klarade inte av att ordna in vikarier i den omfattning som behövdes, vilket har upplevts som mycket frustrerande i verksamheterna. Det har inkommit 41 beröm och 4 klagomål genom Synpunkten. Den övervägande delen är kunder som är nöjda med insatser från arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hemtjänsten är i genomsnitt ca 53 % av sin arbetstid hemma hos kunden. Trots idogt arbete med att förbättra planeringen och minska kringtiden samt anpassa personalstyrkan efter utförda timmar blir målsättningen med 60 % kundtid svår att uppnå. Nätverk har bildats i området för att utbyta idéer och personal. Resursfördelningsmodellen måste justeras så att ersättning utgår för en rimlig del av avböjda besök, ökad planering/samordning samt den tid det tar att ställa om personalbehovet när hemtjänsttimmarna minskar. Den legitimerade personalen har svårigheter att hinna med att delta både på LOV företagarnas och den egna verksamhetens möten. Utöver möten tillkommer tid för praktisk delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal. Det är för närvarande brist på behöriga sökande till arbetsterapeut- och fysioterapeuttjänster och vikariat. En förklaring är att Kristianstad inte är en utbildningsort för de yrkeskategorierna.

20 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/ Bil 3 Resultaträkning Årsbudget Redovisning Jan-Aug Prognos resultat Prognos Bg-avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Kommentera större avvikelser på verksamhetsnivå 511 Hemtjänst, hemsjukvård: underskott med 5,4 mkr. De stora underskotten inom hemtjänstverksamheten fortsätter. Bemanning dimensionerad för att klara dagens sysselsättningstoppar, svårigheter att anpassa personalstyrkan efter varierande timvolymer och en resursfördelning utan ersättning för avböjda besök är några viktiga orsaker. Därtill tillkommer att betydande personalinsatser fortsatt är engagerade i planeringssystemet Laps Care. Verksamheterna för natt och larm samt försäljning av hemtjänstassistans internt och externt ger överskott. 514 Korttidsboende: underskott med 0,1 mkr. För 2014 budgeterades 35 platser (tidigare nivå 45). Redan i början på mars var behovssituationen sådan att 5 platser fick återöppnas. Årsprognosen är nu baserad på öppethållande året ut. Kostnader hänförbara till denna kapacitetsökning skall budgetkompenseras. 522 Vård och omsorgsboende: underskott med 0,5 mkr. Arbetskraftskostnaden beräknas avvika från budget med minus 0,9 mkr. Personalförstärkningar i samband med vak och extraordinära vårdinsatser är den främsta orsaken. Såväl intäkter (bidrag och praktikantersättningar) som driftskostnader förväntas få positiva avvikelser jämfört budget. 531 Gemensam hälso- och sjukvård: överskott med 1,0 mkr. Svårigheter med personalrekrytering, framförallt vad gäller arbets- och fysioterapeuter, innebär att personalkostnaderna beräknas utvisa ett överskott kring 0,8 mkr. De inledande månadernas lägre hjälpmedelskostnader har tyvärr vänt uppåt igen och årsprognosen har nu en nettokostnad på budgetnivå. För sjuksköterskorna förväntas även driftskostnader och intäkter (tjänsteförsäljning) ge ett mindre överskott. Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans Översiktlig bedömning av hur 1 % effektiviseringskrav hanterats/kommer att hanteras Områdets stora problematik är hemtjänstverksamheten. För övrig verksamhet beräknas ett överskott på 0,6 mkr. De enheter som redovisar mindre bra resultat följs noggrant och korrigerande åtgärder vidtas. För en radikalt ändrad kostnadsbild inom hemtjänsten krävs en vid nödvändiga personalomflyttningar mer stödjande personalpolitik och någon form av fungerande personalpool. Andra för hemtjänsten viktiga faktorer är välutbildad personal i funktionerna planering, samordning och schemaläggning, modernare teknik för bl a nyckelhantering och en kontinuerlig översyn och anpassning av resursfördelningssystemet.

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden 1 2015 02 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14 Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Året som gått - förvaltningschefens

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-02-24 Tid: Fredag den 2 mars, kl. 13:30 Socialdemokraterna har gruppmöte 13:00 i samlingssalen Plats: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad Ärenden:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2013 Hemvårdsnämnden 2013 2013 har varit ett år där den kommunala verksamheten arbetat med värdegrunden. I värdegrund 2.0 pratar vi om att vi KAN och VILL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Sida 1.1 Verksamhet 5 1.2.Entreprenader 5 1.3 Ekonomi 6 1.4 Framtid 6 2.EKONOMI 7 2.1 Resultaträkning 7 2.2 Avvikelser 7 2.3 Driftsredovisning

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden 1 Innehåll Sammanfattning 3 1. Verksamheten 5 2. Framtid 12 3. Måluppfyllelse 15 3.1 Vision 16 3.2 Mål utifrån de övergripande målområdena 16 3.3 Intern

Läs mer

BOKSLUT 2014. Omsorgsnämnden

BOKSLUT 2014. Omsorgsnämnden BOKSLUT 2014 Omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sid Omsorgsnämndens årsredovisning 2014 3 Bedömning av uppfyllelse av kvalitativa åtaganden 6 Kvantitetsredovisning 9 Verksamheternas årsberättelser Personalstatistik

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom 2014-02-14 VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 17 4 Målredovisning -

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer