Dubbel boendeförsäkring Villa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dubbel boendeförsäkring Villa"

Transkript

1 Dubbel boendeförsäkring Villa När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om din bostad inte är såld efter minst tre månader (valbar karenstid) kan du därefter få ersättning under de kommande 3 eller 6 månaderna för drifts- och räntekostnader. Valt ersättningsbelopp per månad, vald karenstid och ersättningstid framgår av respektive försäkringsbevis. Du kan välja mellan 3, 4, 5 eller 6 månaders karenstid. Här följer kortfattad information om försäkringen, för fullständig försäkringsinformation och definitioner hänvisar vi er till försäkringsvillkoren Försäkringsomfattning Denna försäkring ersätter kostnader för dubbelt boende som uppstår när tillträde till nytt permanent boende sker innan bindande köpekontrakt skrivits för den tidigare bostaden. De kostnader som kan ersättas är nettolånekostnader och driftskostnader, d v s uppvärmning, el, vatten, avlopp, försäkring, fastighetsskatt, vägavgift, samfällighetsavgifter, sophämtning och avgift för bostads- rätt gällande det tidigare boendet. Försäkringen ersätter inte räntekostnader för lån som tagits för att finansiera den nya bostaden, så kallade brygglån. Försäkringsperiod och karenstid Försäkringsperioden och karenstiden startar från det datum då förmedlingsuppdraget undertecknas, detta förutsatt att försäkringen beställs och betalas inom utsatt tid. Betalas premien för sent startar karenstiden det datum då premien betalas förutsatt att försäkringsgivaren godkänt den sena ansökan. Ersättningstiden startar då vald karenstid löpt ut och därefter 3, 6 eller 9 månader framåt eller till och med det datum då köpekontrakt undertecknas för den tidigare bostaden, då upphör försäkringen. Förutsättningar för försäkringen Försäkringen måste tecknas inom 7 dagar från det att det första förmedlingsuppdraget upprättas. Försäkringen kan endast tecknas första gången ett förmedlingsuppdrag tecknas. Om ett uppdrag förlängs/förnyas så kan inte försäkring tecknas. Ej heller om man byter mäklare. Fastigheten måste vara tillgänglig för försäljning och visning under hela försäljningstiden och säljaren måste acceptera ett bud som motsvarar utgångspriset. Observera att när aktuell karenstid samt 3 månaders ersättningsperiod har förlupit skall ny värdering göras av mäklaren och säljaren måste då acceptera ett bud motsvarande 90% av det marknadsvärdet. Det nya boendet som anskaffas skall vara en permanent bostad. Exempel på undantag i försäkringen amortering, då saluvärdet som angetts i förmedlingsuppdraget klart överstiger marknadsvärdet enligt en från förmedlingsuppdraget oberoende fackmässig bedömning, om man efter försäljningsstart genomför reparationsåtgärder som medför att försäljningstiden förlängs, För mer detaljerad information se försäkringsvillkoren Försäkringsgivare Lloyd s Underwriters via S&P Underwriting Agency AB, Box 3145, Solna Skadeanmälan Den försäkrade skall skriftligen anmäla kostnader som kan ersättas genom denna försäkring till skaderegleringsföretaget så snart det är praktiskt möjligt. Den försäkrade är skyldig att bifoga underlag för kostnader som denne har för sitt gamla boende vilka framgår av skadeanmälan som du kan beställa hos skaderegleringsföretaget eller Nordic. Skadeanmälan postas eller mailas till: Crawford & Company (Sweden) AB, Box 6044, Solna. E-post: Försäkringsförmedlare och administratör Nordic Försäkring & Riskhantering AB är försäkringsförmedlare avseende denna försäkring och de sköter även administration inklusive fakturering. Vid försäkrings- eller administrationsfrågor kontakta Nordic på eller via SID 1 (5)

2 Max ersättningstid (antal månader) exkl. karenstid; Max ersättning per månad kr 3 månader 6 månader Postnummer Karenstid kr kr kr kr 1xx xx 3 månader kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr 2xx xx 3 månader kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr 3xx xx-6xx xx, 8xx xx-9xx xx 3 månader kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr 7xx xx 3 månader kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr Förklaring Försäkringspremien är beroende av var villan ligger dvs i vilken huvudpostnummer. Försäkringen kan tecknas med fyra olika karenstider. Från 3 månader upp till 6 månader. Med karenstid avses den tidsperiod då försäkringsersättning inte utgår. Efter aktuell karenstid kan ersättning betalas ut i antingen 3 eller 6 månader. Ersättning per månad uppgår till kr eller kr. Exempel: En villa i Stockholm (Postnummer 1xx xx), med 4 månaders karenstid, kr i ersättning i maximalt 6 månader efter avslutad karenstid. Premie kr. SID 2 (5)

3 Villkor Dubbel boendeförsäkring 1. Information om din försäkring Försäkringen gäller för Säljaren* som undertecknat ett Förmedlingsavtal* med Mäklaren* om försäljning av Bostad* och som i samband med detta, tecknat försäkring mot dubbla boendekostnader. En Säljare* kan inte försäkra ett objekt som, under samma försäljningsprocess, tidigare har varit försäkrad i denna försäkring eller hos annat försäkringsbolag. Försäkringen tecknas i samband med att ett Förmedlingsavtal* undertecknas mellan Säljaren* och Mäklaren* om försäljning av Bostaden*. Försäkring måste tecknas inom sju dagar från det att det första Förmedlingsavtalet* upprättades. Försäkringen kan endast tecknas en gång per 12-månadersperiod. Försäkring kan endast tecknas första gången som ett Förmedlingsavtal* upprättas för aktuellt objekt under en försäljningsprocess. Detta innebär att om ett förmedlingsavtal förnyas eller förlängs kan inte försäkring tecknas. Om man byter Mäklare* under samma försäljningsprocess kan inte heller försäkring tecknas. Säljaren* kan teckna ny försäkring när 12 månader förflutit från den dag Säljaren* tecknade försäkring första gången under förutsättning att det är en ny försäljningsprocess (se ovan) och att Säljaren inte har erhållit skadeersättning till följd av dubbla boendekostnader. Detta innebär m a o att Säljaren inte kan teckna ny försäkring om Säljaren har erhållit skadeersättning eller erhåller skadeersättning för samma Bostad. av anlitad mäklare månad sex (6) och månad nio (9), räknat från det datum försäkringen trädde ikraft, för att försäkringen fortfarande skall vara giltig, 3.3. Då Bostaden* efter att försäkring tecknats, skadas på grund av brand, storm, översvämning, vattenskada, radioaktivitet eller liknande händelse, vilket medför att försäljningstiden förlängs, 3.4. Då Bostaden* efter att försäkring tecknats visar sig ha behov av reparationsåtgärder som medför att försäljningstiden förlängs, 3.5. Om marknadsvärde eller högre bud erbjudits av köparen och Säljaren* trots detta nekar till köpeavtal och därigenom förlänger försäljningstiden, 3.6. Amorteringar, 3.7. Varje form av lagligt ansvar som, direkt eller indirekt, har sitt ursprung i eller orsakats av: radioaktiv strålning eller kontamination från varje form av nukleärt bränsle eller deposition av sådant bränsle varhelst det är. radioaktiva, explosiva och giftiga ämnen eller annan form av farligt objekt som innehåller radioaktiva ämnen När försäkringen gäller Försäkringen gäller för den försäkrade från dag då Bostaden görs tillgänglig för försäljning. Detta förutsatt att premien betalas inom föreskriven betalningstid. Försäkringstid* samt vald ersättningstid framgår i det försäkringsbevis som utfärdas av Försäkringsförmedlaren*. Försäkringen löper med en Karens* på minst tre månader innan ersättning kan börja utgå. Karenstiden kan vara längre, 4, 5, eller 6 månader, vilket framgår av försäkringsbeviset Varje form av skada som, direkt eller indirekt, orsakats av eller är en följd av krig, invasion, krigshandling av annat land, inbördeskrig, borgerliga oroligheter, revolution, militärt maktövertagande, konfiskation eller nationalisering, rekvisition eller förstörelse av egendom till följd av beslut av regering eller myndighet Varje skada som orsakas av tryckvågor från flygplan eller annan form av luftburen farkost, oavsett hastighet på den luftburna farkosten När försäkringen upphör Försäkringen upphör i och med att ett köpeavtal avseende Bostaden* har ingåtts mellan Säljaren* och en ny ägare av Bostaden*. Försäkringen gäller maximalt under 12 månader från Förmedlingsavtalets* undertecknande. Om köpeavtalet innehåller förbehåll som senare annullerar köpeavtalet, fortsätter försäkringen att gälla från det datum som köpeavtalet annullerades. Bostaden* ska vara tillgänglig för försäljning under hela Försäkringstiden*. Med tillgänglig för försäljning avses att Bostaden* marknadsförs i de traditionella säljkanaler som Mäklaren* använder. Om Bostaden* inte är tillgänglig till försäljning under hela Försäkringstiden* upphör försäkringen att gälla. Försäkringen upphör om Säljaren* avlider Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för Bostad* belägen i Sverige. 2. Vad försäkringen gäller för Försäkringen ersätter Säljaren* för de Faktiska extra boendekostnader* som belastar Säljaren* från och med det att säljaren tillträtt en ny bostad, till och med det att säljaren ingått bindande köpeavtal med den nya ägaren avseende Bostaden*. Ersättning för Faktiska extra boendekostnader* kan utbetalas under olika ersättningstider. Vald ersättningstid framgår av försäkringsbeviset. 3. Undantag Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit eller utgörs av: Till följd av att Säljaren ej accepterar bud som uppgår till 90 % av försäljningspriset. Detta gäller endast efter att aktuell karenstid samt 3 månaders ersättningstid har förlupit. 4. Försäkringsersättning 4.1. Ersättningsbelopp Försäkringen ersätter Säljarens* Faktiska extra boendekostnader* under ersättningstiden. Vald ersättningstid och månadsbelopp framgår av försäkringsbeviset Vid försäkringsfall Kopia av köpekontrakt eller hyresavtal för Säljarens* nya bostad skall bifogas när försäkringsersättning yrkas. Ersättning utbetalas mot verifikat som styrker Säljarens* Faktiska extra boendekostnader*. All ersättning utbetalas månadsvis i efterskott med så kallad dag för dagersättning. Utbetalning sker den 25:e varje månad. 5. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 6. Åtgärder vid försäkringsfall Vid försäkringsfall skall anmälan göras omgående till skaderegleraren: Crawford & Company (Sweden) AB, Box 6044, SOLNA, Sverige E-post: Telefon: +46 (0) Kontaktperson: Carl-Johan Klint, Team Leader Affinity Telefon: +46 (8) , Mobil: +46 (70) E-post: 3.1. Om värdering av Bostaden* inte skett inom 14 dagar före den dag den saluförs, 3.2. Då det begärda utgångspriset som Mäklaren* angett vid undertecknandet av Förmedlingsavtalet* klart överstiger marknadsvärdet vid samma tidpunkt enligt en fackmannamässig värdering. Om vald ersättningstid är längre än tre månader skall en ny värdering göras 7. Allmänna avtalsbestämmelser Försäkringsgivarens ansvarighet inträder från det datum som anges i försäkringsbeviset och fram till dess försäkringen upphört att gälla, förutsatt att premie betalats i tid enligt utställd faktura. Inbetalning som inkommer för sent skall anses som ansökan om ny försäkring med ny start för Karens*. Försäkringsgivaren har rätt att neka sådan ansökan. Försäkring och karens* vid för sen betalning börjar gälla när SID 3 (5)

4 försäkringspremien är betald förutsatt att ansökan godkänts. De personuppgifter om dig som vi behandlar är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen och fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndighet som begärt uppgift. Personuppgiftsansvarig är försäkringsförmedlaren. Enligt Personuppgiftslagen (PuL), har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att en gång om året skriftligen, kostnadsfritt begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig eller anmäla att dina personuppgifter inte skall användas till direktmarknadsföring. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till PuL-ansvarig hos Försäkringsförmedlaren, se nedan. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras till samma adress Tillämplig lag För denna försäkring gäller i övrigt försäkringsavtalslagen 7.2. Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom 10 år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande Administratör Försäkringsförmedlaren*är administratör för denna försäkring Information om distans- och hemförsäkringsavtal Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument ångerrätt när du tecknar denna försäkring. Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den dag då försäkringen tecknades. Du utnyttjar ångerrätten genom att skicka ett skriftligt meddelande till försäkringsförmedlaren*. Om du ångrar dig upphör avtalet att gälla och du återfår den premie som du betalat för försäkringen. 8. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Lloyd s Syndicates 4444/958 som hanteras av Canopius Managing Agents Limited. Canopius Managing Agents Limited är registerade som Lloyd s Managing Agent med adressen Gallery 9, One Lime Street, London EC3M 7HA, Storbritannien. S&P Underwriting Agency AB företräder försäkringsgivaren i praktiska frågor som till exempel riskbedömning, premieberäkning, utställande av försäkringsbevis samt insamling av premier. Detta framgår av samarbetsavtal (s.k Binder) med marknadsreferensnummer B1262BW För frågor gällande angelägenheter där villkorstexten hänvisar till försäkringsgivaren, är det tillräckligt att kontakta S&P Underwriting Agency AB. 9. Ansvarsfördelning mellan försäkringsgivarna Insurer s Liability Denna försäkring är tecknad till 100 % hos ett Lloyd s syndikat, där varje deltagare i syndikatet är en försäkringsgivare (istället för syndikatet själv). Varje deltagare ansvarar för en andel av det totala ansvar som åvilar syndikatet, vilket motsvarar samtliga andelar som har tecknats av syndikatets samtliga medlemmar. En medlem är endast ansvarig för sin respektive andel och är inte solidariskt ansvarig för någon annan medlems andel. 10. Om vi inte kommer överens Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till försäkringsgivaren redogöra för sitt ärende och be om en omprövning av ärendet. Du kan även vända dig till: Stockholm Tel: , fax: , eller via epost: Oavsett ovanstående har kund alltid möjlighet att få sin tvist prövad av allmän domstol. Samtliga delgivningar, anmälningar och stämningar i samband med denna försäkring ska anses vara delgivna försäkringsgivaren om de adresseras och överlämnas till Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s Allmänna Reklamationsnämnden ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, Stockholm, tel: Allmän domstol Liksom vid andra tvister, kan du vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen Övrigt Om du vill veta mer kan du kontakta försäkringsförmedlaren. Du kan också ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå, som inte gör någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfria råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor. 11. Frågor kring detta försäkringsavtal För frågor rörande detta försäkringsavtal, vänligen kontakta: S&P Underwriting Agency AB Gustav III:s boulevard 46, Box 3145, Solna. Tel Klagomålshantering Försäkringsgivaren har utsett S&P Underwriting Agency AB till ansvarig för klagomålshantering. Ansvarig person för klagomålshantering hos S&P Underwriting Agency AB är: Björn Haglund, Gustav III:s Boulevard 46, Box 3145, Solna E-post: Tel: Tvist Tvister rörande detta försäkringsavtal ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Rättsliga åtgärder med anledning av denna försäkring ska riktas mot försäkringsgivaren: Lloyd s Underwriters, C/O Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s, Sveavägen 20, 6 tr, Stockholm. Lloyd s Generalrepresentant kan vid varje tidpunkt presentera ärendet för Lloyd s Klagomålsavdelning, utan att detta påverkar den försäkrades rättsliga ställning. 14. Försäkringsförmedlaren Försäkringsförmedlaren för denna försäkring är Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Anders Personsgatan 12, Göteborg. Vid frågor om försäkringsfall (skador), skadeblankett, ersättningskrav, kvitton/intyg, vänligen se punkt 8 ovan. Vid övriga frågor kring denna försäkring, t ex villkor, undantag, premie etc, kontakta Nordic Försäkring & Riskhantering AB på tel: eller via e-post: 15. Definitioner Säljaren Säljaren* är den försäkrade och den som har ingått ett Förmedlingsavtal* om försäljning av sin Bostad* med Mäklaren* och som i samband med detta har tecknat försäkring mot dubbla boendekostnader. Säljare* är den eller de fysiska personer som är ägare till Bostaden*. Förmedlingsavtal Med Förmedlingsavtal* avses den överenskommelse som upprättats mellan Säljaren* och Mäklaren* om att sälja Bostaden*. Kan även benämnas som förmedlingsuppdrag eller uppdragsavtal Klagomålsansvarig på Lloyd s Är du inte nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du kontakta Generalrepresentanten för Lloyd s i Sverige (enligt kontaktuppgifterna nedan) som tar upp fallet med Lloyd s reklamationsavdelning för slutlig granskning av fallet utan menlig inverkan på dina rättigheter enligt svensk lag. Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s, Sveavägen 20, Mäklaren Mäklaren* är en registrerad fastighetsmäklare som förmedlar Säljarens* Bostad*. Bostad Med Bostad* avses den permanentbostad i Sverige villa eller bostadsrätt där Säljaren* är folkbokförd. Om Bostaden* utgörs av en SID 4 (5)

5 villa, ska den vara taxerad som bostadsfastighet. Permanent bostad som köps/hyrs under pågående försäljning av befintlig bostad kan vara villa, bostadsrätt, hyreslägenhet, serviceboende eller annan form av äldreboende. Säljaren skall vara folkbokförd på antingen den gamla eller den nyanskaffade bostaden. Dock undantas förlust eller skada som orsakats av kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv förorening som uppstår direkt eller indirekt till följd av sådan brand. OBSERVERA Om brand inte är en försäkrad skadehändelse i denna försäkring tillämpas inte den delen av denna undantagsbestämmelse som inleds med ordet LIKVÄL. Försäkringstid Med Försäkringstid* avses den tid försäkringen är ikraft och gällande. Tillgänglig för försäljning Dagen då bostaden placeras ut på internet via försäljningskanal exv. Hemnet, Blocket m fl. Karens Med Karens* avses den tidsperiod då Faktiska extra boendekostnader* inte ersätts. Karenstiden startar när försäkringsperioden startar d v s då bostaden är *tillgänglig för försäljning. Detta förutsatt att försäkringen betalats i tid. Vid dröjsmål med betalningen startar karenstiden från det datum premien betalats förutsatt att ansökan om försäkring godkänts. Dock tidigast dag då bostaden görs tillgänglig för försäljning. Faktiska extra boendekostnader Med Faktiska extra boendekostnader* avses Nettokostnaden för räntor*, fastighetsskatt eller motsvarande, årsavgift för bostadsrätt, hem-/villahemförsäkring, uppvärmning, vatten och avlopp, renhållning, hushållsel, vägavgifter och samfällighetsavgifter eller andra driftkostnader som kan verifieras för Bostaden*. Ovanstående kostnader ersätts under förutsättning att nya kostnader uppkommit genom att Säljaren* tillträtt ny bostad. Om Säljarens* nya bostad avser nybyggnation gäller försäkringen från det tillfälle då den nya bostaden är färdigställd för inflyttning. Försäkringen kan även ersätta Faktiska extra boendekostnader* där Säljaren* tillträtt äldreboende sjukhem, hyresrätt eller liknande. Nettokostnad för räntor Med Nettokostnad för räntor* avses 70 % av räntekostnaderna för existerande lån i bank eller bolåneinstitut med säkerhet i Bostaden*. Till detta räknas inte räntor avseende nyupptagna lån som är avsedda för att finansiera nytt boende eller annat. 16. Övriga bestämmelser Undantagsbestämmelse radioaktiv förorening och direkt fysisk skada Denna försäkring gäller inte för förlust eller skada som direkt eller indirekt uppstår genom kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv förorening oavsett hur en sådan kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv förorening kan ha orsakats. LIKVÄL* om brand är en försäkrad skadehändelse och om brand uppstår direkt eller indirekt genom kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv förorening omfattas förlust eller skada som uppstått som en direkt följd av brand (med beaktande av bestämmelserna i denna försäkring) Undantagsbestämmelse avseende krig och inbördeskrig Oaktat eventuella motstridande lydelser så gäller denna försäkring inte för förlust eller skada direkt eller indirekt orsakad av, eller som är en följd av krig, invasion, krigshandlingar (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt, militärkupp, konfiskering, nationalisering, expropriation, eller förverkande av eller skada på egendom till följd av myndighets- eller regeringsbeslut Sanktionsbegränsningar och undantagsbestämmelse Ingen (åter)försäkringsgivare skall anses erbjuda försäkringsskydd eller anses vara skyldig att ersätta några skador eller tillhandahålla några förmåner i sådan omfattning att tillhandahållandet av sådant försäkringsskydd, ersättning av skada eller tillhandahållandet av sådan förmån utsätter (åter)försäkringsgivaren för någon sanktion, förbud eller restriktion enligt FN:s resolutioner eller handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller bestämmelser inom den Europeiska Unionen, Storbritannien eller USA Kontinuitetsbestämmelse Eurokontrakt 1) En händelse hänförlig till den europeiska och monetära unionen inom Europeiska unionen (EU) ska inte resultera i: i) uppsägning/annullation av försäkringsavtalet; eller ii) ändring eller nullifiering av någon bestämmelse i försäkringsavtalet; eller iii) en ensidig rätt för endera part att ändra eller säga upp försäkringsavtalet. 2) Vid tillämpningen av denna paragraf skall händelse hänförlig till den europeiska och monetära unionen inom Europeiska unionen (EU) utan begränsning omfatta följande händelser: i) återkallande av Euro som legalt betalningsmedel; ii) utträde ur Europeiska Unionen (EU) och/eller avskaffande av Euro som valuta av en eller flera medlemmar av den Europeiska Unionen (EU); iii) ersättande av Euro med någon alternativ egen eller gemensam valuta av en eller flera medlemsstater (oaktat om de fortsätter som medlemmar i Europeiska Unionen eller inte) eller introducerandet av en ny valuta av en medlemsstat (oaktat om de fortsätter som medlemmar i Europeiska Unionen eller inte). Försäkringsvillkor DBK Försäkring 1: SID 5 (5)

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt 2013-10-21-1:13 b TRYGGHETSLÖSNINGAR Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om

Läs mer

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17 Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, gäller från 2011-10-17 Försäkring mot dubbelboendekostnad 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för privatperson/er (nedan omnämnd Försäkrad*) som ingått

Läs mer

Anställd/arbetstagare: Person som är anställd mot betalning på en enskild firma eller i en organisation/bolag.

Anställd/arbetstagare: Person som är anställd mot betalning på en enskild firma eller i en organisation/bolag. Låneskydd Spring Finance Villkor frivillig gruppförsäkring Låneskydd vid dödsfall, tillfällig arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet Version 2015-02-10 1. Definitioner Anknuten försäkringsförmedlare:

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Villkor frivillig gruppförsäkring Hyresgästföreningen 2014-07-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering 3 Definitioner 3 1. Allmänna

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring Göta Energi TRIPPELTRYGG Fakturaskydd Villkor Gruppförsäkring Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör och förmedlare 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 2 1.1 Gruppavtal 2 1.2

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF ETT SAMARBETE MELLAN FTF OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 -

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 1 4 Övergång

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

Musical Instruments Försäkringsvillkor

Musical Instruments Försäkringsvillkor Musical Instruments Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 5 Vår garanti 5 Allmänna villkor

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet ETT SAMARBETE MELLAN FINANSFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Cardif Försäkring

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ett samarbete mellan vision och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 försäkringens

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6)

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6) American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6) Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Innehållsförteckning Produktblad 3 Ersättningstabell 6 Allmänna villkor 7 1. Definitioner 2. Försäkringens omfattning 3. Försäkringens syfte 4. Försäkringsskydd 5.

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Gällande Smart Safety Spärrservice utförd av S Reg AB Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1 FÖRSÄKRINGSBEVIS DETTA ÄR ETT BEVIS PÅ ATT Försäkringsgivaren, efter mottagande av Premien, härmed är bunden i förhållande till Dig för de ersättningar som anges i detta Försäkringsbevis, i enlighet med

Läs mer