Dubbel boendeförsäkring Villa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dubbel boendeförsäkring Villa"

Transkript

1 Dubbel boendeförsäkring Villa När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om din bostad inte är såld efter minst tre månader (valbar karenstid) kan du därefter få ersättning under de kommande 3 eller 6 månaderna för drifts- och räntekostnader. Valt ersättningsbelopp per månad, vald karenstid och ersättningstid framgår av respektive försäkringsbevis. Du kan välja mellan 3, 4, 5 eller 6 månaders karenstid. Här följer kortfattad information om försäkringen, för fullständig försäkringsinformation och definitioner hänvisar vi er till försäkringsvillkoren Försäkringsomfattning Denna försäkring ersätter kostnader för dubbelt boende som uppstår när tillträde till nytt permanent boende sker innan bindande köpekontrakt skrivits för den tidigare bostaden. De kostnader som kan ersättas är nettolånekostnader och driftskostnader, d v s uppvärmning, el, vatten, avlopp, försäkring, fastighetsskatt, vägavgift, samfällighetsavgifter, sophämtning och avgift för bostads- rätt gällande det tidigare boendet. Försäkringen ersätter inte räntekostnader för lån som tagits för att finansiera den nya bostaden, så kallade brygglån. Försäkringsperiod och karenstid Försäkringsperioden och karenstiden startar från det datum då förmedlingsuppdraget undertecknas, detta förutsatt att försäkringen beställs och betalas inom utsatt tid. Betalas premien för sent startar karenstiden det datum då premien betalas förutsatt att försäkringsgivaren godkänt den sena ansökan. Ersättningstiden startar då vald karenstid löpt ut och därefter 3, 6 eller 9 månader framåt eller till och med det datum då köpekontrakt undertecknas för den tidigare bostaden, då upphör försäkringen. Förutsättningar för försäkringen Försäkringen måste tecknas inom 7 dagar från det att det första förmedlingsuppdraget upprättas. Försäkringen kan endast tecknas första gången ett förmedlingsuppdrag tecknas. Om ett uppdrag förlängs/förnyas så kan inte försäkring tecknas. Ej heller om man byter mäklare. Fastigheten måste vara tillgänglig för försäljning och visning under hela försäljningstiden och säljaren måste acceptera ett bud som motsvarar utgångspriset. Observera att när aktuell karenstid samt 3 månaders ersättningsperiod har förlupit skall ny värdering göras av mäklaren och säljaren måste då acceptera ett bud motsvarande 90% av det marknadsvärdet. Det nya boendet som anskaffas skall vara en permanent bostad. Exempel på undantag i försäkringen amortering, då saluvärdet som angetts i förmedlingsuppdraget klart överstiger marknadsvärdet enligt en från förmedlingsuppdraget oberoende fackmässig bedömning, om man efter försäljningsstart genomför reparationsåtgärder som medför att försäljningstiden förlängs, För mer detaljerad information se försäkringsvillkoren Försäkringsgivare Lloyd s Underwriters via S&P Underwriting Agency AB, Box 3145, Solna Skadeanmälan Den försäkrade skall skriftligen anmäla kostnader som kan ersättas genom denna försäkring till skaderegleringsföretaget så snart det är praktiskt möjligt. Den försäkrade är skyldig att bifoga underlag för kostnader som denne har för sitt gamla boende vilka framgår av skadeanmälan som du kan beställa hos skaderegleringsföretaget eller Nordic. Skadeanmälan postas eller mailas till: Crawford & Company (Sweden) AB, Box 6044, Solna. E-post: Försäkringsförmedlare och administratör Nordic Försäkring & Riskhantering AB är försäkringsförmedlare avseende denna försäkring och de sköter även administration inklusive fakturering. Vid försäkrings- eller administrationsfrågor kontakta Nordic på eller via SID 1 (5)

2 Max ersättningstid (antal månader) exkl. karenstid; Max ersättning per månad kr 3 månader 6 månader Postnummer Karenstid kr kr kr kr 1xx xx 3 månader kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr 2xx xx 3 månader kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr 3xx xx-6xx xx, 8xx xx-9xx xx 3 månader kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr 7xx xx 3 månader kr kr kr kr 4 månader kr kr kr kr 5 månader kr kr kr kr 6 månader kr kr kr kr Förklaring Försäkringspremien är beroende av var villan ligger dvs i vilken huvudpostnummer. Försäkringen kan tecknas med fyra olika karenstider. Från 3 månader upp till 6 månader. Med karenstid avses den tidsperiod då försäkringsersättning inte utgår. Efter aktuell karenstid kan ersättning betalas ut i antingen 3 eller 6 månader. Ersättning per månad uppgår till kr eller kr. Exempel: En villa i Stockholm (Postnummer 1xx xx), med 4 månaders karenstid, kr i ersättning i maximalt 6 månader efter avslutad karenstid. Premie kr. SID 2 (5)

3 Villkor Dubbel boendeförsäkring 1. Information om din försäkring Försäkringen gäller för Säljaren* som undertecknat ett Förmedlingsavtal* med Mäklaren* om försäljning av Bostad* och som i samband med detta, tecknat försäkring mot dubbla boendekostnader. En Säljare* kan inte försäkra ett objekt som, under samma försäljningsprocess, tidigare har varit försäkrad i denna försäkring eller hos annat försäkringsbolag. Försäkringen tecknas i samband med att ett Förmedlingsavtal* undertecknas mellan Säljaren* och Mäklaren* om försäljning av Bostaden*. Försäkring måste tecknas inom sju dagar från det att det första Förmedlingsavtalet* upprättades. Försäkringen kan endast tecknas en gång per 12-månadersperiod. Försäkring kan endast tecknas första gången som ett Förmedlingsavtal* upprättas för aktuellt objekt under en försäljningsprocess. Detta innebär att om ett förmedlingsavtal förnyas eller förlängs kan inte försäkring tecknas. Om man byter Mäklare* under samma försäljningsprocess kan inte heller försäkring tecknas. Säljaren* kan teckna ny försäkring när 12 månader förflutit från den dag Säljaren* tecknade försäkring första gången under förutsättning att det är en ny försäljningsprocess (se ovan) och att Säljaren inte har erhållit skadeersättning till följd av dubbla boendekostnader. Detta innebär m a o att Säljaren inte kan teckna ny försäkring om Säljaren har erhållit skadeersättning eller erhåller skadeersättning för samma Bostad. av anlitad mäklare månad sex (6) och månad nio (9), räknat från det datum försäkringen trädde ikraft, för att försäkringen fortfarande skall vara giltig, 3.3. Då Bostaden* efter att försäkring tecknats, skadas på grund av brand, storm, översvämning, vattenskada, radioaktivitet eller liknande händelse, vilket medför att försäljningstiden förlängs, 3.4. Då Bostaden* efter att försäkring tecknats visar sig ha behov av reparationsåtgärder som medför att försäljningstiden förlängs, 3.5. Om marknadsvärde eller högre bud erbjudits av köparen och Säljaren* trots detta nekar till köpeavtal och därigenom förlänger försäljningstiden, 3.6. Amorteringar, 3.7. Varje form av lagligt ansvar som, direkt eller indirekt, har sitt ursprung i eller orsakats av: radioaktiv strålning eller kontamination från varje form av nukleärt bränsle eller deposition av sådant bränsle varhelst det är. radioaktiva, explosiva och giftiga ämnen eller annan form av farligt objekt som innehåller radioaktiva ämnen När försäkringen gäller Försäkringen gäller för den försäkrade från dag då Bostaden görs tillgänglig för försäljning. Detta förutsatt att premien betalas inom föreskriven betalningstid. Försäkringstid* samt vald ersättningstid framgår i det försäkringsbevis som utfärdas av Försäkringsförmedlaren*. Försäkringen löper med en Karens* på minst tre månader innan ersättning kan börja utgå. Karenstiden kan vara längre, 4, 5, eller 6 månader, vilket framgår av försäkringsbeviset Varje form av skada som, direkt eller indirekt, orsakats av eller är en följd av krig, invasion, krigshandling av annat land, inbördeskrig, borgerliga oroligheter, revolution, militärt maktövertagande, konfiskation eller nationalisering, rekvisition eller förstörelse av egendom till följd av beslut av regering eller myndighet Varje skada som orsakas av tryckvågor från flygplan eller annan form av luftburen farkost, oavsett hastighet på den luftburna farkosten När försäkringen upphör Försäkringen upphör i och med att ett köpeavtal avseende Bostaden* har ingåtts mellan Säljaren* och en ny ägare av Bostaden*. Försäkringen gäller maximalt under 12 månader från Förmedlingsavtalets* undertecknande. Om köpeavtalet innehåller förbehåll som senare annullerar köpeavtalet, fortsätter försäkringen att gälla från det datum som köpeavtalet annullerades. Bostaden* ska vara tillgänglig för försäljning under hela Försäkringstiden*. Med tillgänglig för försäljning avses att Bostaden* marknadsförs i de traditionella säljkanaler som Mäklaren* använder. Om Bostaden* inte är tillgänglig till försäljning under hela Försäkringstiden* upphör försäkringen att gälla. Försäkringen upphör om Säljaren* avlider Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för Bostad* belägen i Sverige. 2. Vad försäkringen gäller för Försäkringen ersätter Säljaren* för de Faktiska extra boendekostnader* som belastar Säljaren* från och med det att säljaren tillträtt en ny bostad, till och med det att säljaren ingått bindande köpeavtal med den nya ägaren avseende Bostaden*. Ersättning för Faktiska extra boendekostnader* kan utbetalas under olika ersättningstider. Vald ersättningstid framgår av försäkringsbeviset. 3. Undantag Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit eller utgörs av: Till följd av att Säljaren ej accepterar bud som uppgår till 90 % av försäljningspriset. Detta gäller endast efter att aktuell karenstid samt 3 månaders ersättningstid har förlupit. 4. Försäkringsersättning 4.1. Ersättningsbelopp Försäkringen ersätter Säljarens* Faktiska extra boendekostnader* under ersättningstiden. Vald ersättningstid och månadsbelopp framgår av försäkringsbeviset Vid försäkringsfall Kopia av köpekontrakt eller hyresavtal för Säljarens* nya bostad skall bifogas när försäkringsersättning yrkas. Ersättning utbetalas mot verifikat som styrker Säljarens* Faktiska extra boendekostnader*. All ersättning utbetalas månadsvis i efterskott med så kallad dag för dagersättning. Utbetalning sker den 25:e varje månad. 5. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 6. Åtgärder vid försäkringsfall Vid försäkringsfall skall anmälan göras omgående till skaderegleraren: Crawford & Company (Sweden) AB, Box 6044, SOLNA, Sverige E-post: Telefon: +46 (0) Kontaktperson: Carl-Johan Klint, Team Leader Affinity Telefon: +46 (8) , Mobil: +46 (70) E-post: 3.1. Om värdering av Bostaden* inte skett inom 14 dagar före den dag den saluförs, 3.2. Då det begärda utgångspriset som Mäklaren* angett vid undertecknandet av Förmedlingsavtalet* klart överstiger marknadsvärdet vid samma tidpunkt enligt en fackmannamässig värdering. Om vald ersättningstid är längre än tre månader skall en ny värdering göras 7. Allmänna avtalsbestämmelser Försäkringsgivarens ansvarighet inträder från det datum som anges i försäkringsbeviset och fram till dess försäkringen upphört att gälla, förutsatt att premie betalats i tid enligt utställd faktura. Inbetalning som inkommer för sent skall anses som ansökan om ny försäkring med ny start för Karens*. Försäkringsgivaren har rätt att neka sådan ansökan. Försäkring och karens* vid för sen betalning börjar gälla när SID 3 (5)

4 försäkringspremien är betald förutsatt att ansökan godkänts. De personuppgifter om dig som vi behandlar är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen och fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndighet som begärt uppgift. Personuppgiftsansvarig är försäkringsförmedlaren. Enligt Personuppgiftslagen (PuL), har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att en gång om året skriftligen, kostnadsfritt begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig eller anmäla att dina personuppgifter inte skall användas till direktmarknadsföring. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till PuL-ansvarig hos Försäkringsförmedlaren, se nedan. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras till samma adress Tillämplig lag För denna försäkring gäller i övrigt försäkringsavtalslagen 7.2. Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom 10 år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande Administratör Försäkringsförmedlaren*är administratör för denna försäkring Information om distans- och hemförsäkringsavtal Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument ångerrätt när du tecknar denna försäkring. Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den dag då försäkringen tecknades. Du utnyttjar ångerrätten genom att skicka ett skriftligt meddelande till försäkringsförmedlaren*. Om du ångrar dig upphör avtalet att gälla och du återfår den premie som du betalat för försäkringen. 8. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Lloyd s Syndicates 4444/958 som hanteras av Canopius Managing Agents Limited. Canopius Managing Agents Limited är registerade som Lloyd s Managing Agent med adressen Gallery 9, One Lime Street, London EC3M 7HA, Storbritannien. S&P Underwriting Agency AB företräder försäkringsgivaren i praktiska frågor som till exempel riskbedömning, premieberäkning, utställande av försäkringsbevis samt insamling av premier. Detta framgår av samarbetsavtal (s.k Binder) med marknadsreferensnummer B1262BW För frågor gällande angelägenheter där villkorstexten hänvisar till försäkringsgivaren, är det tillräckligt att kontakta S&P Underwriting Agency AB. 9. Ansvarsfördelning mellan försäkringsgivarna Insurer s Liability Denna försäkring är tecknad till 100 % hos ett Lloyd s syndikat, där varje deltagare i syndikatet är en försäkringsgivare (istället för syndikatet själv). Varje deltagare ansvarar för en andel av det totala ansvar som åvilar syndikatet, vilket motsvarar samtliga andelar som har tecknats av syndikatets samtliga medlemmar. En medlem är endast ansvarig för sin respektive andel och är inte solidariskt ansvarig för någon annan medlems andel. 10. Om vi inte kommer överens Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till försäkringsgivaren redogöra för sitt ärende och be om en omprövning av ärendet. Du kan även vända dig till: Stockholm Tel: , fax: , eller via epost: Oavsett ovanstående har kund alltid möjlighet att få sin tvist prövad av allmän domstol. Samtliga delgivningar, anmälningar och stämningar i samband med denna försäkring ska anses vara delgivna försäkringsgivaren om de adresseras och överlämnas till Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s Allmänna Reklamationsnämnden ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, Stockholm, tel: Allmän domstol Liksom vid andra tvister, kan du vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen Övrigt Om du vill veta mer kan du kontakta försäkringsförmedlaren. Du kan också ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå, som inte gör någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfria råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor. 11. Frågor kring detta försäkringsavtal För frågor rörande detta försäkringsavtal, vänligen kontakta: S&P Underwriting Agency AB Gustav III:s boulevard 46, Box 3145, Solna. Tel Klagomålshantering Försäkringsgivaren har utsett S&P Underwriting Agency AB till ansvarig för klagomålshantering. Ansvarig person för klagomålshantering hos S&P Underwriting Agency AB är: Björn Haglund, Gustav III:s Boulevard 46, Box 3145, Solna E-post: Tel: Tvist Tvister rörande detta försäkringsavtal ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Rättsliga åtgärder med anledning av denna försäkring ska riktas mot försäkringsgivaren: Lloyd s Underwriters, C/O Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s, Sveavägen 20, 6 tr, Stockholm. Lloyd s Generalrepresentant kan vid varje tidpunkt presentera ärendet för Lloyd s Klagomålsavdelning, utan att detta påverkar den försäkrades rättsliga ställning. 14. Försäkringsförmedlaren Försäkringsförmedlaren för denna försäkring är Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Anders Personsgatan 12, Göteborg. Vid frågor om försäkringsfall (skador), skadeblankett, ersättningskrav, kvitton/intyg, vänligen se punkt 8 ovan. Vid övriga frågor kring denna försäkring, t ex villkor, undantag, premie etc, kontakta Nordic Försäkring & Riskhantering AB på tel: eller via e-post: 15. Definitioner Säljaren Säljaren* är den försäkrade och den som har ingått ett Förmedlingsavtal* om försäljning av sin Bostad* med Mäklaren* och som i samband med detta har tecknat försäkring mot dubbla boendekostnader. Säljare* är den eller de fysiska personer som är ägare till Bostaden*. Förmedlingsavtal Med Förmedlingsavtal* avses den överenskommelse som upprättats mellan Säljaren* och Mäklaren* om att sälja Bostaden*. Kan även benämnas som förmedlingsuppdrag eller uppdragsavtal Klagomålsansvarig på Lloyd s Är du inte nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du kontakta Generalrepresentanten för Lloyd s i Sverige (enligt kontaktuppgifterna nedan) som tar upp fallet med Lloyd s reklamationsavdelning för slutlig granskning av fallet utan menlig inverkan på dina rättigheter enligt svensk lag. Erik Börjesson, Generalrepresentant för Lloyd s, Sveavägen 20, Mäklaren Mäklaren* är en registrerad fastighetsmäklare som förmedlar Säljarens* Bostad*. Bostad Med Bostad* avses den permanentbostad i Sverige villa eller bostadsrätt där Säljaren* är folkbokförd. Om Bostaden* utgörs av en SID 4 (5)

5 villa, ska den vara taxerad som bostadsfastighet. Permanent bostad som köps/hyrs under pågående försäljning av befintlig bostad kan vara villa, bostadsrätt, hyreslägenhet, serviceboende eller annan form av äldreboende. Säljaren skall vara folkbokförd på antingen den gamla eller den nyanskaffade bostaden. Dock undantas förlust eller skada som orsakats av kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv förorening som uppstår direkt eller indirekt till följd av sådan brand. OBSERVERA Om brand inte är en försäkrad skadehändelse i denna försäkring tillämpas inte den delen av denna undantagsbestämmelse som inleds med ordet LIKVÄL. Försäkringstid Med Försäkringstid* avses den tid försäkringen är ikraft och gällande. Tillgänglig för försäljning Dagen då bostaden placeras ut på internet via försäljningskanal exv. Hemnet, Blocket m fl. Karens Med Karens* avses den tidsperiod då Faktiska extra boendekostnader* inte ersätts. Karenstiden startar när försäkringsperioden startar d v s då bostaden är *tillgänglig för försäljning. Detta förutsatt att försäkringen betalats i tid. Vid dröjsmål med betalningen startar karenstiden från det datum premien betalats förutsatt att ansökan om försäkring godkänts. Dock tidigast dag då bostaden görs tillgänglig för försäljning. Faktiska extra boendekostnader Med Faktiska extra boendekostnader* avses Nettokostnaden för räntor*, fastighetsskatt eller motsvarande, årsavgift för bostadsrätt, hem-/villahemförsäkring, uppvärmning, vatten och avlopp, renhållning, hushållsel, vägavgifter och samfällighetsavgifter eller andra driftkostnader som kan verifieras för Bostaden*. Ovanstående kostnader ersätts under förutsättning att nya kostnader uppkommit genom att Säljaren* tillträtt ny bostad. Om Säljarens* nya bostad avser nybyggnation gäller försäkringen från det tillfälle då den nya bostaden är färdigställd för inflyttning. Försäkringen kan även ersätta Faktiska extra boendekostnader* där Säljaren* tillträtt äldreboende sjukhem, hyresrätt eller liknande. Nettokostnad för räntor Med Nettokostnad för räntor* avses 70 % av räntekostnaderna för existerande lån i bank eller bolåneinstitut med säkerhet i Bostaden*. Till detta räknas inte räntor avseende nyupptagna lån som är avsedda för att finansiera nytt boende eller annat. 16. Övriga bestämmelser Undantagsbestämmelse radioaktiv förorening och direkt fysisk skada Denna försäkring gäller inte för förlust eller skada som direkt eller indirekt uppstår genom kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv förorening oavsett hur en sådan kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv förorening kan ha orsakats. LIKVÄL* om brand är en försäkrad skadehändelse och om brand uppstår direkt eller indirekt genom kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv förorening omfattas förlust eller skada som uppstått som en direkt följd av brand (med beaktande av bestämmelserna i denna försäkring) Undantagsbestämmelse avseende krig och inbördeskrig Oaktat eventuella motstridande lydelser så gäller denna försäkring inte för förlust eller skada direkt eller indirekt orsakad av, eller som är en följd av krig, invasion, krigshandlingar (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt, militärkupp, konfiskering, nationalisering, expropriation, eller förverkande av eller skada på egendom till följd av myndighets- eller regeringsbeslut Sanktionsbegränsningar och undantagsbestämmelse Ingen (åter)försäkringsgivare skall anses erbjuda försäkringsskydd eller anses vara skyldig att ersätta några skador eller tillhandahålla några förmåner i sådan omfattning att tillhandahållandet av sådant försäkringsskydd, ersättning av skada eller tillhandahållandet av sådan förmån utsätter (åter)försäkringsgivaren för någon sanktion, förbud eller restriktion enligt FN:s resolutioner eller handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller bestämmelser inom den Europeiska Unionen, Storbritannien eller USA Kontinuitetsbestämmelse Eurokontrakt 1) En händelse hänförlig till den europeiska och monetära unionen inom Europeiska unionen (EU) ska inte resultera i: i) uppsägning/annullation av försäkringsavtalet; eller ii) ändring eller nullifiering av någon bestämmelse i försäkringsavtalet; eller iii) en ensidig rätt för endera part att ändra eller säga upp försäkringsavtalet. 2) Vid tillämpningen av denna paragraf skall händelse hänförlig till den europeiska och monetära unionen inom Europeiska unionen (EU) utan begränsning omfatta följande händelser: i) återkallande av Euro som legalt betalningsmedel; ii) utträde ur Europeiska Unionen (EU) och/eller avskaffande av Euro som valuta av en eller flera medlemmar av den Europeiska Unionen (EU); iii) ersättande av Euro med någon alternativ egen eller gemensam valuta av en eller flera medlemsstater (oaktat om de fortsätter som medlemmar i Europeiska Unionen eller inte) eller introducerandet av en ny valuta av en medlemsstat (oaktat om de fortsätter som medlemmar i Europeiska Unionen eller inte). Försäkringsvillkor DBK Försäkring 1: SID 5 (5)

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt 2013-10-21-1:13 b TRYGGHETSLÖSNINGAR Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om

Läs mer

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17 Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, gäller från 2011-10-17 Försäkring mot dubbelboendekostnad 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för privatperson/er (nedan omnämnd Försäkrad*) som ingått

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringen kan tecknas av varje konsument som uppfyller följande krav: Privatpersoner

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Musical Instruments Försäkringsvillkor

Musical Instruments Försäkringsvillkor Musical Instruments Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 5 Vår garanti 5 Allmänna villkor

Läs mer

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2013-04-01

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2013-04-01 JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2013-04-01 1. Försäkringstagare Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Försäkringstagare enligt denna försäkring

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 2012-06-04

JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 2012-06-04 JobbGarant Villkor: Inkomstförsäkring vid arbetslöshet 2012-06-04 1. Vem försäkringen gäller för den försäkrade 1.1 Försäkringen gäller för varje privatperson som uppfyller följande krav: Mantalsskriven

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Smart Safety Spärrservice Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller mellan S Reg och kunden. Vill

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2015-01-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2015-01-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet...3 2. Vem försäkringen gäller för...3 3. Försäkringens omfattning...3

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Gällande Smart Safety Spärrservice utförd av S Reg AB Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring 3 Försäkringsgivare 3 Behandling av personuppgifter 3 Skatteregler 3 A. Förklaringar

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Försäkringsvillkor NCC Tryggt Boende

Försäkringsvillkor NCC Tryggt Boende Försäkringsvillkor NCC Tryggt Boende NCC har för Er som bostadsköpare tagit fram ett trygghetspaket som omfattar 3 delar: 1. Avbokningsskydd. Om Ni som köpare, under tiden från det att Ni skrivit på köpekontrakt

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015 LIV Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat det som vår livförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller för dig. Ring oss

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Jobbgarant Inkomst- och Biträdesförsäkring Försäkringsvillkor

Jobbgarant Inkomst- och Biträdesförsäkring Försäkringsvillkor Jobbgarant Inkomst- och Biträdesförsäkring Försäkringsvillkor 2015-09-01 Vad är en inkomstförsäkring? Ersättningen från inkomstförsäkringen motsvarar mellanskillnaden mellan a-kassans ersättning och max

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Inkomstförsäkring Från 1 April 2007 1 Inledning Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har

Läs mer

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 -

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 - Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Gjensidige Försäkring P.O. Box 3031 SE-103 61 Stockholm Telefon +46 (0)771 326 326 Telefax +46 (0)8 753 61 71 Org.nr. 516407-0384 info@gjensidige.se

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Försäkringsvillkor NCC Tryggt Boende

Försäkringsvillkor NCC Tryggt Boende Försäkringsvillkor NCC Tryggt Boende NCC har för er som bostadsköpare tagit fram ett trygghetspaket som omfattar 3 delar: 1. Avbokningsskydd. Om ni som köpare, eller hemmaboende barn under 18 år, under

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1 FÖRSÄKRINGSBEVIS DETTA ÄR ETT BEVIS PÅ ATT Försäkringsgivaren, efter mottagande av Premien, härmed är bunden i förhållande till Dig för de ersättningar som anges i detta Försäkringsbevis, i enlighet med

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22 Affärsenhet Sakförsäkring 106 50 Stockholm Försäkringsbrev Sid 1 (5) 20ebce72-6e96-41ad-8016-79ecb543c1cd S:t Erik Försäkrings AB Box 16179 103 24 Stockholm Försäkringen gäller fr o m 2015-01-01 t o m

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring Försäkringsvillkor 1 juli 2006 Svenska Jägareförbundets och Folksams Jaktvapenförsäkring Innehåll Översiktlig information...................... 4 Försäkringsvillkor.......................... 6 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 94:4 2013-01-01 REHAB

ALLMÄNNA VILLKOR 94:4 2013-01-01 REHAB ALLMÄNNA VILLKOR 94:4 2013-01-01 REHAB 2 REHAB 94:4 REHAB 94:4 3 REHAB 94:4 INNEHÅLL A. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 1. Vem försäkringen gäller för 5 2. Hur försäkringen gäller 5 3. Försäkringstiden och

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring En försäkring helt utan självrisk Höjt maxbelopp Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Pengarna tillbaka om något händer Försäkringen i korthet Avboka vid plötslig och oförutsedd händelse

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Med delad sjukförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7a VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer