Miljöbilar. i Stockholm. Historisk återblick MILJÖFÖRVALTNINGEN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbilar. i Stockholm. Historisk återblick 1994-2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN. www.stockholm.se/miljobilar"

Transkript

1 Miljöbilar i Stockholm Historisk återblick MILJÖFÖRVALTNINGEN

2 TITEL Miljöbilar i Stockholm Historisk återblick UTGIVEN AV Miljöförvaltningen, Stockholms Stad PROJEKTLEDARE Eva Sunnerstedt, Miljöbilar i Stockholm, Miljöförvaltningen, Box 8136, Stockholm, FÖRFATTARE: Kristina Birath, Sirje Pädam m fl på WSP Analys och Strategi, Box , Stockholm FORMGIVNING Annika Olofsson, Grafisk form TRYCK Tryckt på miljögodkänt papper Profisilk Dixa AB 2010

3 Inledning Miljöbilar i Stockholm så började det Beslut att starta Miljöbilar i Stockholm Så har arbetet organiserats Avsaknad av marknad för miljöbilar och bränslen Det gäller att våga ta initiativ Första fasen undanröja hinder och skapa efterfrågan Stadens fordon som drivkraft EU-projekt finansierar introduktion av miljöbilar ZEUS satte Stockholm på Europas miljöbilskarta En lång rad EU-finansierade projekt Övrig finansiering av miljöbilsprojekt Samarbete med bränslebolag Samverkan för att undanröja hinder Teknikupphandlingar driver på marknaden Teknikupphandling inom EU-projektet ZEUS Teknikupphandling av etanolbilar Upphandling av biogasbilar och elhybrider Teknikupphandling av etanoldrivna transportfordon Internt fokuserad information och kommunikation MATS.BÄCKER Andra fasen bredda marknaden Incitament Bilinköpen decentraliseras Trendsetter öppnade för extern information och kommunikation Kampanj Miljöbilar är bättre än vanliga bilar Se och uppleva miljöbilar lånebilsflottor och provkörningar Behov av en miljöbilsdefinition Staten tar initiativ till pumplagen Tredje fasen från pilotland till större marknad Fler lokala och nationella incitament Undantag från trängselskatt för miljöbilar Miljöbilspremie Från lägre fordonsskatt till skattebefrielse Trängselskatteundantag och lågt pris på miljöbränsle viktigast Rundabordsinitiativ för biogas Regionalt nationellt samarbete knyter ihop marknaden Internationellt nätverk Stockholm antar samma definition som staten med tillägg Aktiv information och kommunikation Nyhetsbrev Konferenser och studiebesök Miljöbilar i Stockholm prisat miljöarbete EU-projekt om miljöfordon som Stockholm koordinerat eller medverkat i

4 Inledning Miljöbilar i Stockholm drivs av Miljöförvaltningen i Stockholms stad sedan Syftet är att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Denna skrift handlar om Miljöbilar i Stockholms historia såsom den ses av dem som arbetar med miljöbilar i Stockholms stad idag. När arbetet började var en central stötesten mot miljöbilar det klassiska dilemmat om vad som kommer först; hönan eller ägget? Den fråga som många ställde sig var om det är miljöbilarna som kommer först eller om det är tankstationerna för miljöbränslen? Om det inte finns några bilar som kan köra på miljöbränslen så kommer ingen att öppna tankstationer och finns det inga tankstationer kommer inte bilindustrin att ta fram bilar som kan köra på miljöbränslen. En viktig utmaning i början av arbetet var att göra något åt den här låsningen. Vägen ut ur dilemmat var att inrikta arbetet på både bränslen och fordon och att använda den kommunala flottan för att underlätta omställningen. Mycket har hänt under de drygt 15 år som har gått sedan de första kommunala bilarna i stadens fordonspark byttes ut mot bilar som kunde köras på kretsloppsanpassade drivmedel. Miljöbilen har blivit en normal bil och stod 2009 för nära 40 procent av nybilsförsäljningen. Det finns allt fler modeller att välja på och kunskapen om miljöbilar är större. Fler och fler ser nyttan med miljöbilar och miljöbränslen. Under de första åren var den lokala luftkvaliteten en viktig drivkraft. Klimatproblematiken och transporternas bidrag till koldioxidutsläppen har under åren fått en allt större uppmärksamhet. Dessutom har medvetenheten om att oljan inte räcker till gjort att allt fler ser ett behov av att hitta alternativ till bensin och diesel. Den övergripande strategin för arbetet inom Miljöbilar i Stockholm har handlat om att underlätta en marknadsintroduktion av miljöbilar och kretsloppsanpassade drivmedel. Därför har ledstjärnan hela tiden varit att samarbeta med marknadens aktörer och hitta sätt som gör att efterfrågan på miljöbilar och miljöbränslen ökar. Sedan starten har arbetet utvecklats i dialog med företag och kommuner som själva satsar på miljöbilar och med företag som tillverkar fordon och bränsleleverantörer. Stadens arbete har genomgått tre faser. I den första fasen handlade arbetet om att undanröja hinder för att bana väg för användare av miljöbilar. När arbetet i den första fasen började ge resultat genom att nya modeller introducerades övergick arbetet till att handla mer om att bredda marknaden. Sverige ses idag som ett viktigt pilotland för miljöbilar. För att det ska bli intressant för biltillverkarna att ta fram nya generationer av miljöbilar krävs en större marknad. Arbetet i den tredje fasen har därför kännetecknats av att öka marknaden för miljöbilar utanför Sverige, tillsammans med andra städer i Europa. På evenemanget Nordisk Miljöbil i mitten av 90-talet, kom jag i samtal med olika fordonstillverkare. Alla kunde ju visa upp konceptmodeller av olika typer av miljöbilar. Dessvärre fanns det inga ute på gatorna. När jag frågade varför sa de att när det finns en marknad kan de leverera och att ingen köper en miljöbil om det inte finns tankmöjligheter. Jag insåg då att vår främsta uppgift måste vara att undanröja de hinder som fanns för en miljöbilsmarknad. Detta har varit en ledstjärna för vårt arbete genom åren. Gustaf Landahl, Miljöbilar i Stockholm 4 Historisk återblick

5 Genom att marknaden breddats har de tre faserna fått olika inriktning, men till stor del används samma sätt att arbeta i alla faser. Trots att det finns ett samband mellan tid och fas, pågår introduktionen av olika bränslen parallellt och de har nått olika långt. Personbilar som kan köra på etanol och biogas har nu nått den tredje fasen. Breddningen av marknaden för elbilar och miljölastbilar har gått mycket långsammare. Arbetet med att öka antalet miljölastbilar och elbilar befinner sig fortfarande i den första fasen. När Miljöbilar i Stockholm började sitt arbete var elbilar i fokus. Sedan försvann elbilsfokuset när utbudet av fordon blev allt sämre och räckvidden för de bilar som fanns på marknaden inte blev bättre. Mycket hopp sattes i början av 2001 till en elbil som skulle ha en liten bensinmotor för att komplettera batteriet. En teknik som liknar dagens laddhybrider, men den bilen lyste med sin frånvaro och biogas- och etanolbilar introducerades på bred front. Nu, i början av 2000-talets andra decennium, är elbilarna och miljölastbilarna i fokus igen. Månadsvisa nyregistreringar av Nyregistreringar miljöbilar, Sverige av miljöbilar, Sverige Nyregistreringar Nyregistreringar av miljöbilar, av miljöbilar, Sverige Sverige Trängselskatteundantag Trängselskatteundantag och och Elbilsupphandling Första leveransen fri boendeparkering fri boendeparkering upphör upphör i ZEUS av FFV (FordFocus) Särskild kö för Elbilsupphandling Elbilsupphandling Leverans Första av leveransen Första leveransen miljötaxi Arlanda Permanentning Permanentning i ZEUS i ZEUS de första av FFV 20 (FordFocus) av FFV Etanolupphandling, (FordFocus) Särskild kö för Särskild kö för av trängselskatt av trängselskatt Renault Clio FFV miljötaxi Arlanda rans av miljötaxi Arlanda Leverans av rsta 20 de första 20 Etanolupphandling, Etanolupphandling, Electrique Ytterligare reduktion av ult Clio Renault Clio FFV FFV miljöbilars förmånsvärde Miljöbilspremie Miljöbilspremie trique Electrique Start av Ytterligare reduktion Ytterligare av reduktion av kr kr Pumplag Miljöbilar miljöbilars förmånsvärde miljöbilars förmånsvärde Gratis boendeparkering Reduktion av Start av i Stockholm i Stockholm miljöbilars Pumplag Pumplag Miljöbilar Gratis Reduktion av förmånsvärde boendeparkering Gratis boendeparkering i Stockholm Reduktion av Generell i Stockholm i Stockholm miljöbilars miljöbilars skattereduktion Trängselskatteförsök förmånsvärde förmånsvärde för biodrivmedel Generell Generell Försöksverksamheter skattereduktion ZEUS skriver skattereduktion Trängselskatteförsöskatteförsök Trängsel får skattebefrielse för biodrivmedel kontrakt för med biodrivmedel Fiat, Förordning rksamheter Försöksverksamheter ZEUS för skriver biodrivmedel ZEUS skriver Peugot och Citroën myndigheters befrielse får skattebefrielse milljöbilar kontrakt med Fiat, kontrakt med Fiat, Förordning Förordning vmedel för biodrivmedel Peugot och Citroën Peugot och Citroën myndigheters myndigheters Lånebilsflottor milljöbilar milljöbilar Bonus för Lånebilsflottor Lånebilsflottor miljöbil till färdtjänsttaxi Bonus för miljöbil till färdtjänsttaxi Bonus för miljöbil till färdtjänsttaxi Trängselskatteundantag och fri boendeparkering upphör Permanentning av trängselskatt Miljöbilspremie kr Gas-, 2001 etanol-, el och elhybridbilar Max g CO Gas-, etanol-, el- Gas-, och elhybridbilar etanol-, el- och elhybridbilar Max 120 g CO2 Max 120 g CO2 Antalet miljöbilar i riket som helhet och händelser som påverkat arbetet för Miljöbilar i Stockholm, , månadsdata Historisk återblick 5

6 Miljöbilar i Stockholm så började det Miljöbilar i Stockholm startade 1994, men redan innan hade Stockholms stad tagit initiativ till att undersöka möjligheterna att införa miljövänlig fordonsteknik. Stockholms Materialförsörjningsorganisation (MFO), som vid den tiden stod för anskaffning och skötsel av stadens fordon, gjorde under 1989 en kartläggning av befi ntlig elbilsteknik. En följd av denna var att staden köpte in 10 stycken elbilar av märket VW City Stromer; en konverterad VW Golf. De tidiga aktiviteterna dominerades av elbilar, vilket bland annat berodde på att tankställen för andra drivmedel saknades helt. Stadens första miljöbil var en konverterad VW Golf för batteridrift. FOTO: STOCKHOLMS STAD I början av 1990-talet producerades elbilar i små serier av nischtillverkare på olika håll i Europa. Elbilarna hade blybatterier och en körsträcka på cirka 50 kilometer per laddning. Även batteriernas livslängd var begränsad och uppskattades till cirka 3 år. Till skillnad från de elbilar som hade testats på 1970-talet och som helt plötsligt kunde stanna, var emellertid 1990-talets elbilar utrustade med driftsäkra batterier. För att öka räckvidden pågick det försök med andra batteritekniker (natrium-svavel, nickel-kadmium), men dessa var inte färdigtestade. På Nuteks initiativ bildades 1991, STEG (Storstädernas Elfordons Grupp) som fungerade som ett samarbetsorgan för Stockholm, Göteborg och Malmö. STEG arbetade för introduktion av elbilar av miljöskäl. Under 1992 startade Nutek en nationell teknikupphandling. Genom MFO deltog Stockholms stad i upphandlingen. Syftet var att få fram bättre elbilar och att samordna efterfrågan från flera köpare. Som ett resultat av Nutek-upphandlingen kom de första batteridrivna Renault Clio till Sverige Bilarna hade nickel-kadmium-batterier och kunde köras nära 80 kilometer per laddning. År 1993 gav regeringen Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) i uppdrag att driva ett utvecklings- och demonstrationsprogram om el- och hybridfordon. Parallellt bedrevs ett omfattande arbete för att utveckla infrastrukturen för elfordonsdrift. Främst var arbetet inriktat på att få till stånd offentliga batteriladdningsstationer för både normal- och snabbladdning. Elbilsinitiativen var inspirerade av Kaliforniens Zero Emission Vehicle -program. Kalifornien hade satt upp som mål att 10 procent av nybilsförsäljningen skulle vara nollemissionsfordon år I efterhand kan det tyckas att det fanns en betydande övertro på det kaliforniska initiativet. Samtidigt hade Kalifornien bara ett decennium tidigare gått i bräschen för en annan omöjlig miljösatsning; Att alla nya bensinbilar skulle utrustas med katalysatorer. Ett initiativ som lyckades och som kom till Sverige i slutet av 1980-talet. Beslut att starta Miljöbilar i Stockholm Startskottet för Miljöbilar i Stockholm kan dateras till den 15 juni Då biföll kommunstyrelsen ett förslag till program för introduktion av elbilar och annan miljöanpassad fordonsteknik. Programmets övergripande målsättning var att minska den negativa miljöpåverkan från vägtrafiken i Stockholm. 6 Historisk återblick

7 Kommunstyrelsen beslöt att 1. staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt som möjligt, ersätts med eilbilar och/eller fordon som drivs med alternativ och miljövänlig teknik 2. tillsätta en politisk referensgrupp med representanter från berörda nämnder och styrelser 3. som ett första delmål, via den av Nutek initierade beställargruppen, ersätta 300 av stadens konventionella fordon med elbilar enligt ovan nämnda program 4. finansieringen sker i enlighet med vad som redovisats i programmet 5. uppmana miljö- och hälsoskyddsnämnden att efter samråd med gatu- och fastighetsnämnden uppdra åt Miljöförvaltningen att tillsätta en förvaltningsövergripande projektgrupp för miljövänliga transporter med huvudsaklig uppgift att upprätta ett genomförandeprogram för ökat användande av miljövänlig fordonsteknik i stockholmstrafiken följa teknikutvecklingen med avseende på miljöfrågor för transportfordon, arbetsfordon, energibärare m.m. till stadens nämnder och styrelser lämna förslag på åtgärder syftande till att introducera miljövänliga fordon och fordonsteknik i staden 6. staden söker medlemskap i CITELEC. Själva skapandet av Miljöbilar i Stockholm var ett tecken på stor framsynthet, ett klokt beslut. De som fattade det beslutet ska ha all heder av att de vågade! Hans Nyström 2009, Miljöansvarig på Taxi Stockholm CITELEC är en Europeisk organisation för städer som är intresserade av Elektriska fordon. Organisationen grundades 1990 och syftar till att sprida information till medlemmarna, delta i forsknings- och utvecklingsprojekt, följa upp och utvärdera utvecklingen av elektriska fordon och infrastruktur och delta i standardiseringsarbete. Så har arbetet organiserats Ansvaret för att genomföra arbetet inom Miljöbilar i Stockholm ligger således på Miljöförvaltningen och i arbetet deltar ett flertal förvaltningar. De första åren fanns en förvaltningsövergripande projektgrupp. I den deltog Gatu- och fastighetskontoret, Stockholm Vatten, Stockholm Energi (senare Fortum) och MFO. I och med att miljöbilar blev allt vanligare runt 2001/2002 upplöstes den förvaltningsövergripande projektgruppen och ersattes av projektgrupper kopplade till specifika frågor eller projekt. Miljöbilar i Stockholm har ända sedan starten en politisk referensgrupp (PRG). Denna har vanligtvis varit sammansatt av tre representanter från majoriteten i fullmäktige och två från oppositionspartierna. PRG har inget formellt politiskt mandat, utan politiska beslut fattas i nämnder och fullmäktige som vanligt. Däremot har denna grupp gjort det lättare att nå politisk enighet kring miljöbilsarbetet. Det breda politiska stödet har varit viktigt under hela arbetet. PRG har haft en särskilt viktig roll för att göra Stockholms arbete med EU-projekt snabbfotat. Ofta behövs beslut, om att Stockholm kan gå in som partner i EU-ansökningar, på kort varsel och här har den politiska referensgruppen kunnat bidra till en snabbare hantering av projekten. FORTUM Historisk återblick 7

8 8 Historisk återblick Personerna bakom Miljöbilar i Stockholm. Från vänster Jonas Ericson, Eva Sunnerstedt, Helene Carlsson, Gustaf Landahl, Milla Sundström, Johan Seuffert och Björn Hugosson samtliga vid Miljöförvaltningen i Stockholm, februari FOTO: LENNART JOHANSSON, STOCKHOLMS STAD.

9 Avs aknad av marknad för miljöbilar och bränslen Trots de tidiga initiativen var utbudet av miljöbilar nära nog obefintligt när Miljöbilar i Stockholm startade. Det rådde stor tvekan bland tillverkare och återförsäljare. Detta kan illustreras med ett tidstypiskt uttalande: Miljöbilar är mindre driftssäkra och har ett osäkert andrahandsvärde. Det kräver uthållighet för att sätta denna produkt på marknaden. Uddabilar är inget återförsäljarna längtar efter oavsett om det är en elbil eller en extrem bil av annat slag. De behöver snabb omsättning och inga hyllvärmare. De har dessutom inte kunskap att sälja denna typ av uddabil. Bilförsäljare i avidentifi erad intervju, underlag till rapporten om incitament för miljöbilar, Rapport 1998:1, Miljöförvaltningen i Stockholm. Det första uppdraget för Miljöbilar i Stockholm var att ersätta konventionella fordon i stadens egen fordonsflotta med miljöbilar. För att kunna göra detta var det nödvändigt att välja sådana tekniker som passade den egna fordonsflottan, som fanns tillgängliga i en nära framtid och som kunde vara intressanta för fordonsindustrin att fortsätta utveckla. Kraven från kerna var att bilarna skulle kunna drivas med el eller krets- politibiogasbilar kom något senare. Sveriges tre första etanolbilar inloppsanpassade drivmedel. Ett visst utbud av elbilar fanns redan, medan etanol- och troducerades i Örnsköldsvik Under 1990-talet fanns endast en modell tillgänglig; Ford Taurus Flexi-Fuel Vehicle (FFV). Bilen kunde inte köpas utan leasades ut till större företag och myndigheter. För att kunna utnyttja skatteundantaget på biodrivmedel som gällde försöksverksamhet hade alla FFV-fordon samma ägare. Kravet på att bilarna användes i försöksverksamhet begränsade dock antalet totalt sett. Vid 1990-talets början var det svårt att få tag på gasbilar i Sverige, trots att de var vanliga i ett flertal länder runtom i världen, till exempel Italien, Turkiet, Ryssland och Nya Zeeland. De första svenska gasbilarna kom 1996 när Volvo lanserade Volvo 850 bi-fuel. Samma år började BMW sälja sin modell 316g i Sverige. Det var de enda modellerna som hade blivit helbilsgodkända inom EU. Hindren var flera. Förutom en högre inköpskostnad förekom ett flertal administrativa svårigheter. Svenska myndigheter krävde att gastanken skulle klara minus 40 grader, vilket biltillverkarna inte accepterade. För att få ett typgodkännande för en ny modell krävdes dispens. Dessutom innebar gasbilen ytterligare besvär eftersom det krävdes två kontrollbesiktningar; ett av fordonet och ett av gastanken. De första mackarna för E85 och biogas togs i drift Miljöbilar i Stockholm kom att arbeta mycket aktivt med att påverka de stora drivmedelsdistributörerna OK (senare OK/Q8), Shell och Statoil att komplettera sina stationer med pumpar för biogas, etanol och batteriladdning. Ford Taurus Flexi-Fuel Vehicle (FFV) var den enda E85- modellen som fanns i Sverige under 1990-talet. FOTO: LENNART JOHANSSON, STOCKHOLMS STAD I Stockholm öppnades de första mackarna för E85 och biogas FOTO: PER WESTERGÅRD Historisk återblick 9

10 Stockholms stad har från början följt inriktningen att miljöbilar är fordon som kan drivas med el eller kretsloppsanpassade bränslen. De förnybara bränslen som blev kommersiellt tillgängliga några år efter starten av Miljöbilar i Stockholm dominerar fortfarande på den svenska marknaden. RME fanns också, men bedömdes vara mest intressant för tunga fordon. En orsak till detta var att det fanns få lätta dieselbilar, både i Stockholms egen bilpark och i fordonsflottan i allmänhet. En annan var de relativt stora utsläppen av kväveoxider och problemen med höga halter på bland annat Hornsgatan. Under hela arbetet har staden följt utvecklingen på bränsleområdet och när nya bränslen med hög miljönytta har funnits tillgängliga har de haft en roll att spela i Stockholms arbete. Genom att Stockholm vågade satsa på ett flertal tekniker i större skala kom själva initiativet att bli banbrytande. Det gäller att våga ta initiativ Stockholms stads långsiktiga ambition med arbetet var att få en fungerande marknad för miljöbilar. Stadens roll var att initiera utvecklingen. Staden ville därför samarbeta med marknadsaktörerna. Kontakterna med bilindustrin var dock inte så uppmuntrande. Så här sammanfattas biltillverkarnas syn år 1996: Miljöbilsarbetet i Stockholms stad engagerade tidigt många; såväl politiker, tjänstemän som bilansvariga och enskilda förare inom stadens förvaltningar och bolag. FOTO: LENNART JOHANSSON, STOCKHOLMS STAD När det gäller alternativa- och biobränslen är tekniken inget problem. Problemet är tillgången... Varken SAAB eller Volvo kommer att satsa på alternativa bränslen om det inte finns någon marknad. Man ställer sig också skeptiskt till politiska lösningar och konstgjorda grunder för biobränslen. En långsiktighet när det gäller alternativa bränslen är en förutsättning när nya bränslen skall införas.... Sammanfattningsvis kan man säga att introduktionen av ett nytt bränsle tar längre tid än att utveckla nya motorer. Sammanfattning av en enkät till 23 biltillverkare i Olsson, Lars-Ola (1996) Fordonskostnadens påverkan vid användandet av biodrivmedel, på uppdrag av KFB. 10 Historisk återblick

11 Utan marknad, inga bilar och utan bilar går det inte heller att skapa efterfrågan. Detta så kallade hönan-ägget -problem hotar ofta att sätta stopp för tidiga satsningar. Genom att satsa på både bränslen och fordon ville Miljöbilar i Stockholm visa att det går att bryta hönan-ägget-problemet, men det tar tid för att det ska bli resultat. Miljöbilar i Stockholm började använda den så kallade S-kurvan för att beskriva sitt arbete. S-kurvan kom att bli ett viktigt hjälpmedel för den interna förankringen och för kommunikationen utåt. S-kurvan illustrerar att introduktionsförloppet för ny teknik är trögt i början, så också när det gäller spridningen av miljöbilar. Det finns flera exempel på trögheterna vid teknikspridning. Televisionen fanns under några decennier innan den blev mer allmän och det tog nästan tio år för Internet att slå igenom. Innan den nya produkten blir självgående krävs normalt en kritisk massa. Introduktionsförloppet över tid kan beskrivas med en S-kurva där den kritiska punkten eller acceptansnivån är den punkt på kurvan när tillväxtfasen tar fart. MAGNUS KRISTENSON Miljöbilarnas intåg i fordonsflottan följer en S-kurva Spridning av miljöbilar S-kurvan brukar förklaras av att många är avvaktande inför att skaffa sig en ny produkt när den lanseras. De uppfattar den som alltför extrem eller osäker. Under 1990-talet befann sig spridningen av miljöbilar på en sådan nivå. Acceptansnivå När försäljningen växt har andelen av befolkningen som använder den ökat och nått en acceptansnivå. Därefter tar tillväxten fart. När teknikintroduktionen kommit så pass långt börjar de, som tidigare avvaktat, att se möjligheterna och bli intresserade av att skaffa den nya produkten. När denna punkt har passerats tar en snabb spridning vid. Tid Miljöbilar i Stockholm såg som sin uppgift att stötta spridningen till det att miljöbilarna hade nått ett tillräckligt genomslag för att tillväxten sedan kunde bli självgående. Det finns flera viktiga faktorer som bidrar till en självgående marknad: teknologiska förbättringar, prissänkningar, kännedom om produkten och servicegarantier är några. Ett spridningsförlopp kan också tolkas i termer av olika grupper som använder den nya varan. De tidiga användarna är innovatörer i den meningen att de ser nya möjligheter och vågar lite mer. De är antagligen beredda att ta en större risk genom att köpa en bil som ingen annan har och kan vara beredda att betala mer för den. Andra hålls tillbaka kanske av att det inte verkar finnas tillräcklig information eller stöd hos omgivningen för att välja just en miljöbil. För att få en uppfattning om vilka volymer som skulle krävas för en självgående marknad användes kunskap från marknadsföringsområdet. I början anammas tekniken av en liten grupp av innovatörer. Dessa brukar anses omfatta ungefär 2,5 procent av användarna. Därefter hakar nästa grupp på. De kallas de tidiga användarna. När man nått ungefär 13 procent börjar tekniken bli mer allmän och majoriteten tar vid. Innovatörerna uppfattas ofta som lite udda och äventyrslystna, medan de tidiga användarna anses vara de som trampar upp stigen. Miljöbilar i Stockholm har påverkat utvecklingen! Det handlar om att någon måste våga. Margareta Olofsson, Miljö- och fritidsborgarråd (v) , oppositionsborgarråd Historisk återblick 11

12 För att påskynda spridningen av miljöbilar var det uppenbart att man behövde stötta marknaden så att man kom förbi fasen med de första 2,5 procenten. Stödet för miljöbilar behövde dessutom ge tillräcklig skjuts för att även de tidiga användarna ska haka på. Bedömningen var att det skulle behövas stöd för att påverka cirka 5 procent av antingen nybilsförsäljningen eller av bilparken. I Stockholm köper företag cirka 70 procent av alla nya bilar, så när det var dags att börja arbeta med att bredda marknaden var företagen en naturlig målgrupp. Även om det har blivit allt vanligare att privatpersoner köper nya miljöbilar, så är företagens dominans på nybilsmarknaden fortfarande stor. Med facit i hand kan man säga att det har behövts mer insatser än så. En orsak är att försäljningen av fordon och bränslen är nära integrerade med andra marknader och detta på ett sätt som är mycket mer komplext än för en del andra enklare produkter. För att försäljningen av miljöbilar ska bli självgående behövs det ett samspel med positiv återkoppling mellan fordons- och drivmedelstillverkare samt försäljare och distributörer å ena sidan och användarnas uppskattning å den andra. MATS BÄCKER 12 Historisk återblick

13 Första fasen undanröja hinder och skapa efterfrågan När arbetet inleddes fanns, som tidigare beskrivits, många fl askhalsar för en ökad försäljning av miljöbilar. Få bilmodeller, få tankställen och ett regelverk som både var krångligt och ledde till att det var dyrare att köpa och köra miljöbil var några av de hinder som fanns. Stockholm inledde sitt arbete med att undanröja hinder och att på olika sätt visa tillverkare av fordon och bränslen att det fanns en marknad för miljöbilar. Stadens fordon som drivkraft Den övergripande målsättningen för Miljöbilar i Stockholm är att förbättra miljön genom att ersätta konventionella fordon med mindre miljöbelastande fordon. En viktig uppgift har varit att påverka stadens egen fordonsflotta. Det första delmålet som sattes var att 300 av de konventionella bilarna skulle ersättas med miljöbilar före utgången av Målet uppnåddes före årsskiftet 1997/1998. De flesta miljöbilarna var då biogasbilar. Övriga var el- eller etanolbilar. Att staden ska vara en förebild har hela tiden varit en viktig ledstjärna för Stockholms arbete. Det ger trovärdighet om man lever som man lär, men tanken är mer nyanserad än så. Genom att staden går före och investerar i miljöbilar öppnas möjligheter för efterföljare. Ambitionen har varit att ligga i framkant och successivt demonstrera ny fordonsteknik varefter den blivit tillgänglig. Ett exempel är projektet Cute, som drevs tillsammans med SL, Fortum, Busslink och KTH, där tre bränslecellsbussar in- gick i ett försök och även en produktionsanläggning för vätgas sattes upp på prov. Arbetet med att ersätta en del av stadens egna fordon med miljöbilar krävde en hel del insatser från Miljöbilar i Stockholm. Det gällde att övertyga stadens förvaltningar och bolag om varför det var angeläget att byta ut de konventionella bilarna mot miljöbilar. En betydande knäckfråga var miljöbilarnas högre inköpskostnad. Det var inte självklart vem som skulle stå för merkostnaden, var det förvaltningen som använde bilen eller borde alla fordonsanvändare vara med och dela på kostnaden. Principen som valdes var att förvaltningar och bolag inte skulle behöva betala mer för miljöbilar jämfört med konventionella fordon. Merkostnaderna för fordonsinköp kom att finansieras genom bidrag från EU, staten och från stadens egen budget. För att underlätta övergången till miljöbilar beslutades det att stadens förvaltningar från och med 1997 skulle hyra sina fordon via stadens egen fordonsförvaltare. Därmed kunde staden styra fordonsflotta och hjälpa till vid inköp. I budgeten för 1998 uppmanades dessutom stadens förvaltningar att fortsättningsvis bara välja miljöbilar medan stadens bolag rekommenderades samma åtgärd. Det skyndade på omställningen. Vid millennieskiftet hade antalet miljöbilar i stadens fordonspark ökat till 500. Ökningen bestod främst av el- och biogasbilar. Under år 2000 sattes det som mål att 600 miljöbilar skulle vara i drift i stadens fordonspark till årets slut. 300 miljöbilar var världsrekord 1997! FOTO: STOCKHOLMS STAD Historisk återblick 13

14 Samma vecka som Stockholms stad firade 750-års-jubileum i juni 2002 rullade den 750:e miljöbilen in i stadens fordonsflotta. För att fira detta arrangerade Miljöbilar i Stockholm en miljöbilsparad och ett världsrekordförsök. Världsrekordförsök samtidigt som stadens 750:e miljöbil rullar in, juni FOTO: MIKAEL RÖHR Vårt första EU-projekt kom till lite av en slump. Jag fick ersätta förvaltningschefen på en resa till Bryssel. I pausen på mötet i Bryssel talade jag med några personer från andra städer om att vi borde satsa på ett projekt tillsammans om miljöbilar. Visst, bara du håller ihop ansökan, var deras svar. Jag antog utmaningen och ett halvår senare hade vi ZEUS-projektet Gustaf Landahl, Miljöbilar i Stockholm MAGNUS KRISTENSSON Även om antalet bilar ökade var det svårt att få förarna att tanka miljöbränslen. Det fanns få tankställen och många fick köra en omväg för att tanka etanol eller biogas. För att öka användningen av miljöbränslen satte staden som mål att de egna biogasbilarna till 50 procent och etanolbilarna till 80 procent skulle köras med biogas respektive etanol. Genom att arbetet under år inriktades på att öka biogasproduktionen ökade kravet på biogastankning. Målsättningarna skärptes allt eftersom och det beslutades att till 2006 skulle 60 procent av stadens fordon vara miljöbilar och att dessa skulle tankas med biodrivmedel till 80 procent. EU-projekt finansierar introduktion av miljöbilar När beslutet att byta stadens fordon mot miljöbilar togs 1994 fick Miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur utbytesprogrammet skulle finansieras. Ett av förslagen var att få medel från EU genom att delta i olika EUprojekt. Syftet med att delta i EU-projekt var inte bara rent ekonomiska utan också ett sätt att skapa nätverk med städer och aktörer i Europa och att förstärka Stockholms ställning som ledande miljöstad. ZEUS satte Stockholm på Europas miljöbilskarta Det första riktigt stora EU-projekt som Stockholms stad deltog i var ZEUS Zero and Low Emission Vehicles in Urban Society. Projektet pågick mellan 1996 och Stockholm var koordinator för projektet som genomfördes i samarbete med sju andra städer i Europa. 14 Historisk återblick

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 H Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan myndigheter,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Lokala spjutspetsar och utmaningar

Lokala spjutspetsar och utmaningar Lokala spjutspetsar och utmaningar Klimatkommunernas erfarenheter och idéer till arbetet med Färdplan 2050 Klimatkommunerna rapport 2012 1 Bakgrund Sveriges regering inledde hösten 2011 det långsiktiga

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 juni 2004 Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Kalmar län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Förstudie Electric Car Region

Förstudie Electric Car Region Förstudie Electric Car Region Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Förstudieupplägg... 4 Inventering potential elbilar... 5 Miljöbilspolicy... 6 Infrastruktur laddning... 6 Långsam laddning...

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Elfordon i Skåne Nordväst

Elfordon i Skåne Nordväst Elfordon i Skåne Nordväst Nulägesanalys och Framtida Strategier Erik Wikstrand 2014 Miljövetenskap Examensarbete för masterexamen 30 HP Lunds universitet Elfordon i Skåne Nordväst Nulägesanalys och Framtida

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne RAPPORT 2013:72 VERSION 1.0 Strategi för etablering av gastankställen i Skåne Underlag med fokus på affärsmodeller, organisationsstrukturer och finansiering Dokumentinformation Titel: Strategi för etablering

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer