Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9"

Transkript

1 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden

2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Innehållsförteckning Inledning... 1 Vård och omsorgs uppgifter... 1 Ledningssystem... 1 Struktur för ledningssystemet... 1 Planera... 2 Rättsliga, politiska och organisatoriska förutsättningar för verksamhetens kvalitetsarbete... 2 Investor in People... 4 Kvalitetsprojekt på enheter... 5 Definition av kvalitet... 5 Ansvarsfördelning i kvalitetsarbetet... 5 Roller och ansvar inom kvalitetsarbetet... 6 Processer, aktiviteter och rutiner... 8 Huvudprocesser och processmall... 8 Stödprocesser... 9 Ansvarsfördelning för processer... 9 Genomföra Insamling av kvalitetsmaterial Intern kontroll Klagomål- och synpunktshantering Utvärdera Kvalitetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Förbättra Revidering av Ledningssystem Bilaga Sammanfattande förklaring av ledningssystemets uppbyggnad... 14

3 Inledning Vård och Omsorgs uppgifter Förvaltningen Vård och Omsorg styrs av Vård- och omsorgsnämnden. Enligt Eslövs kommuns författningssamling ansvarar nämnden för kommunens uppgifter inom LSS, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som gäller för äldre, funktionsnedsatta och psykiskt sjuka, samt tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt för att avge yttranden enligt lotterilagen. Nämnden fullgör även den del av individ- och familjeomsorg som arbetar med behandling och socialt stöd från 18 år. Ledningssystem Ett ledningssystem är ett verktyg för att kunna planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Genom ledningssystemets olika delar kan verksamheten såväl styras mot uppsatta mål som följas upp och löpande korrigeras och utvecklas. Ledningssystemet ska säkerställa kvaliteten i utförda prestationer och se till att den fortgående utvecklingen sker på ett systematiskt sätt. Detta ledningssystems utformning styrs av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Lagens del med föreskrifter, som är tvingande, ställer följande krav på ett ledningssystem: Att ledningssystemet är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning (4 kap. 1 ) Att processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet är identifierade, beskrivna och fastställda (4 kap. 2 ) Att processernas aktiviteter och ordning är identifierade (4 kap. 3 ) Att rutiner för aktiviteter är utarbetade och beskrivna samt att ansvaret för hur utförandet av aktiviteter är fördelat i verksamheten finns angivet (4 kap. 4 ) Att samverkan med interna och externa aktörer är identifierade och rutiner för samverkansformen är utarbetade, gäller socialtjänst och LSS (4 kap. 5 ) Att det finns utarbetade rutiner och processer för intern och extern samverkan om risk för vårdskada föreligger, gäller hälso- och sjukvård (4 kap. 6 ) Att riskanalyser för händelser som medför brister i verksamhetens kvalitet är upprättade (5 kap. 1 ) Att system för egenkontroll finns (5 kap. 2 ) Att system för klagomål, avvikelsehantering och rapporteringsskyldighet finns (5 kap. 3-5 ) Att system för samanställning och analys finns (5 kap. 6 ) Att system för förbättring av processer och rutiner finns (5 kap. 7 ) Att system så att personalen följer processer och rutiner finns (6 kap. 1-3 ) Att dokumentation som visar arbete med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet finns (7 kap. 1 ) Att en patientsäkerhetsberättelse finns (7 kap. 2 ) De allmänna råden ger vägledning om vad egenkontrollen kan innefatta (5 kap. 2 ) och att en årlig sammanhållen kvalitetsberättelse bör göras och dess innehåll (7 kap. 1 ) Struktur för ledningssystemet Kvalitetsarbetet pågår ständigt och verksamheten förändras över tiden, en kontinuerlig utveckling sker. I kvalitetsarbetet kommer det, över tiden, att fokuseras på olika faktorer. Nya kritiska processer kommer att identifieras och kartläggas och nya rutiner kommer att skapas. Att redogöra för ledningssystemets innehåll i detalj i detta dokument skulle inte vara effektivt. Dokumentet skulle dels bli otillgängligt och dels snabbt bli inaktuellt. Därför kommer ledningssystemets uppbyggnad att beskrivs på ett övergripande sätt i detta dokument. 1

4 För att tydliggöra ledningssystemets uppbyggnad kommer indelningen i fyra steg, som återfinns i figuren nedan, att användas. Del ett, planera, inleds med en redogörelse för de lagar och andra krav som styr Vård och Omsorgs verksamhet. Därefter följer en definition av kvalitet och ansvarsfördelningen inom organisationen för arbetet med kvalitetsfrågor. Slutligen i del ett beskrivs indelningen och innehållet för process- och aktivitetskartor. Styrande dokument Identifiera mål och krav från: Lagstiftning Politiska dokument Policys Planera arbetet Utforma processer och rutiner Fördela ansvar Planera uppföljning Göra riskanalyser 1. Planera 2. Genomföra Arbeta utifrån fastställda processer och rutiner Ta emot rapporter och klagomål Samla in information och utvärderingar Genomföra revisioner Följa upp processer Utveckla och förbättra processer och rutiner 4. Förbättra 3. Utvärdera Sammanställa material och analysera Upprätta kvalitetsberättelse Upprätta patientsäkerhetsberättelse Figur 1, Förbättringshjul för kvalitetsarbete Planera Rättsliga, politiska och organisatoriska förutsättningar för verksamhetens kvalitetsarbete Rättsliga Vård och Omsorgs verksamhet delas in i tre områden, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt socialtjänst för personer över 18 år. Kvalitetsfrågor inom området vård och omsorg regleras i flera lagar och föreskrifter. Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har alla en liknande skrivelse om att verksamheten ska vara av god kvalitet och att verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I de tre lagarna finns också krav på personalens kompetens. Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge god vård. För utförande av uppgifter med god kvalitet inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad. 2

5 Andra viktiga lagkrav som skapar förutsättningar för verksamhetens kvalitetsarbete är att vården inom hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 2 a HSL. Likande krav finns inom socialtjänsten i 1 kap. 1 SoL där det bland annat anges att verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet samt att socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser. I LSS 6 anges det att verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och att den enskilde i största möjliga utsträckning ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Det anges också att verksamheten ska bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Politiska Kommunfullmäktige och Vård- och omsorgsnämnden fastställer kommunövergripande mål samt nämndsmål. Målen gäller för en mandatperiod. Utifrån dessa övergripande mål, ska verksamheterna själva fastställa mål för respektive verksamhet och enhet. Målen ska också brytas ner till olika delmål över tiden. Visionen för Vård och Omsorg är Eslöv ska ge Sveriges bästa vård och omsorg. Nämnden har tagit fram tre ledstjärnor vid värdegrundsarbetet, varav kvalitet är en ledstjärna. Ledstjärnan kvalitet definieras utifrån att kvalitet ska finnas med i varje möte och att alla möten ska präglas av empati, lyhördhet och respekt. De andra två ledstjärnorna är egenmakt och förändringsvilja. En annan viktig förutsättning för verksamheten är de viljeinriktningar, inom olika områden, som formuleras i policys. I Eslövs kommun definieras en policy på följande sätt: "en policy ska ange viljeinriktning för Eslövs kommun. Den ska vara vägledande för beslut och styrning inom alla verksamheter och på alla nivåer. Den ska formuleras kortfattat och vara tillgänglig för såväl tjänstemän, som förtroendevalda och allmänhet" (Kommunstyrelsen ). Totalt finns det ett tjugotal policys som i varierande utsträckning påverkar Vård och Omsorgs verksamhet. Bland policys som kan ha en större påveverkan för verksamheten kan nämnas alkohol och drogpolicy, arbetsmiljöpolicy, inköpsoch upphandlingspolicy, likabehandlingspolicy, miljöpolicy, policy för elektronisk informationssäkerhet, policy för hälsa och trygghet i Eslövs kommun, policy för anpassnings- och rehabiliteringsarbete, policy för systematiskt brandskyddsarbete och resepolicy. Inom kommunen delas styrande dokument in i olika kategorier beroende på omfattning och detaljeringsgrad. Förutom policys används begreppen program, plan/handlingsplan, riktlinjer och rutin. Ett program anger långsiktiga och målmedvetna avsikter i en fråga av större vikt. Ett program är mer beskrivande än en policy och mer övergripande än en plan. En plan eller handlingsplan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område. Åtgärderna syftar till att förverkliga till exempel mål, policy, lagar, förordningar eller andra av Eslövs kommuns åtaganden. En handlingsplan är mer konkret och specificerad än en plan såtillvida att ansvar och tidsangivelser framgår. En riktlinje innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. Den är vägledande i hur tjänstemän bör agera. En rutin slutligen är en detaljerad beskrivning om vad tjänstemän ska göra i en viss situation. Den ska uppdateras kontinuerligt. Organisatoriska Organisatoriskt leds Vård och Omsorgs verksamhet av en förvaltningschef som har det övergripande ansvaret. Den operativa verksamheten är uppdelad i tre delar; Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Socialtjänst över 18 år. För var och en av dessa tre verksamheter finns det en verksamhetschef. Verksamheterna Funktionsnedsättning och Äldreomsorg delas sedan upp i ett antal enheter. Inom varje enhet har en enhetschef det övergripande ansvaret. En enhet kan t ex vara ett äldreboende eller daglig verksamhet. Inom en enhet finns teamledare. Teamledare har inte personal- eller ekonomiansvar utan ska arbeta med kvalitet mot enskilda brukare. Teamledaren har i sitt team huvudansvaret för kvaliteten i tjänsten till brukaren och för att de mål som satts upp för brukaren uppnås. Inom myndighetsenheten hanteras ansökningar och beslut fattas som sedan verkställs inom de olika verksamheterna. Stödfunktioner finns samlade i två enheter; administrativa enheten och personal- och utvecklingsenheten. 3

6 Förvaltningschef Myndighetschef Myndighetsenheten LSS-handläggare, LSS/psykiatrihandläggare, Vårdplanerare Biståndsbedömare äldre och Forsknings- och utvecklingsledare, Kvalitetscontroller, MAS och MAR Biträdande förvaltningschef Administrativa enheten Förvaltningssekreterare, Systemadministratör, Avgiftshandläggare, Administrativa assistenter, Ekonomi och redovisning, Information Personal och utvecklingschef Bemanningsenheten, HR-konsult, Personalhandläggare Rekryteringsassistenter Verksamhetschef Äldreomsorg Äldreboende, Rehabilitering/ korttidsvård, Hemsjukvård och Hemtjänst Verksamhetschef Funktionsnedsättning LSS/personlig assistans, Socialpsykiatri och Daglig verksamhet Verksamhetschef Socialtjänst över 18 år Serveringstillstånd/tillsyn, Anonym rådgivning, Fältgruppen, Mottagningssekreterare och Familjerådgivning Enheter med enhetschefer tex Äldreboende och Hemtjänstområde Enheter med enhetschefer tex LSS område och Personlig assistans Figur 2, Organisationsschema Investor in People Vård och Omsorg har sedan 2005 varit certifierade enligt Investor in People (IiP) standarden. IiP är en evidensbaserad metodik, en internationell kvalitetsstandard för verksamhetsutveckling och samtidigt ett managementverktyg. Syftet med IiP är att få organisationer att utveckla sina medarbetare för att nå resultat, genom att öka kompetensen, delaktigheten och inflytandet hos medarbetarna. Medarbetarna skall förstå verksamhetens syfte och mål, liksom sin egen roll och hur man själv bidrar till goda resultat. Stor vikt läggs även på ledarskapet och kompetensutveckling. IiP inriktar sig på att man gör det man säger att man ska göra. Att bli certifierad som en Investors in Peopleorganisation sker efter utvärdering av en auktoriserad examinator och gäller i tre år. De tre principerna: Planera Genomföra Utvärdera uppdelas i tio indikatorer som sedan är uppdelade i 39 bevis (figur 3). Indikatorerna beskriver vad som ska åstadkommas och bevisen vad som ska uppvisas. För att bli godkänd krävs att 80 % ska uppnås per bevis. Figur 3. IiP- Principer och bevis 4

7 Kvalitetsprojekt på enheter Inom varje enhet ska det att bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete. Varje enhetchef ska årligen formulera ett eller flera olika kvalitetsprojekt för sina enheter. Projekten struktureras enligt gemensam mall med tydliga effekt- och leveransmål. Genom bakgrundsbeskrivningen framkommer varför projektet ska genomföras, till exempel kan en brukarundersökning utgöra grunden för ett projekt. I projekten beskrivs kopplingar till förvaltningens nämndsmål. Också andra kopplingar till styrande regler kan beskrivas. Inom äldrevården kan det till exempel innebära att projektets koppling till SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre, beskrivs. Projekten följs upp systematiskt enligt en förutbestämd plan. Verksamheternas projektbeskrivningar finns tillgängliga under en speciell rubrik Handlingsplaner och projekt i den elektroniska delen av ledningssystemet. Genom den gemensamma mallen och att projekten görs tillgängliga skapas förutsättningar för kommunikation, inspiration och lärande mellan verksamhetens olika delar. Definition av kvalitet I Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) definieras kvalitet på följande sätt: att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter 2 kap. 1 I ovanstående definition tar man de rättsliga kraven som utgångspunkt för att avgöra kvaliteten på en verksamhet. Denna definition kan sägas ange minimikravet för kvaliteten. Som framgår ovan styrs Vård och Omsorgs verksamhet också av politiskt fattade beslut. Beslut som formuleras som mål och som skapar ramar för verksamheten. De politiska målen kan innebära en breddning av de rättsliga kraven. Det kan t ex innebära att Vård och Omsorg erbjuder tjänster och service som inte är lagstadgade men som av kommunen anses som viktiga. Målen kan också innebära en fokusering och kvantifiering av vissa faktorer som är viktiga vid tjänsteerbjudandet, t ex minst 80% av brukarna ska uppleva hög kvalitet i bemötandet. En utvidgad definition av kvalitet skulle, utifrån ovanstående resonemang, kunna formuleras på följande sätt: att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter samt enligt politiska beslut. Det är denna definition av kvalitet som är utgångspunkt för Vård och Omsorgs ledningssystem. Den utvidgade definition ligger också i linje med kravet på att ledningssystemet ska vara anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning (SOSFS 2011:9, 4 kap. 1 ). Ansvarsfördelningen i kvalitetsarbetet För att det ska finnas en systematik i kvalitetsarbetet, ska det finnas en organisatorisk struktur med tydlig fördelning av ansvar och tidsramar. Kommunfullmäktige och Vård- och omsorgsnämnden fastställer, som tidigare nämns, kommunövergripande mål samt nämndsmål. Målen sätts i inledningen av en ny mandatperiod. Utifrån dessa övergripande mål, ska verksamheterna själva fastställa mål för respektive verksamhet och enhet. De gemensamma målen fastställs vid Vård- och omsorgsnämndens möte i april närmast efter en ny mandatperiod. Målen bryts sedan ner till delmål för de olika åren inom mandatperioden. Utifrån dessa mål tar ledningsgruppen, som leder och fördelar arbetet inom Vård och Omsorg, fram en övergripande årlig handlingsplan. Verksamhetscheferna tar därefter årligen fram handlingsplan för respektive verksamhetsområden. Dessa handlingsplaner grundas på de övergripande målen och de verksamhetsspecifika utvecklingsområdena. De ska vara klara senast i juni respektive år. Enhetscheferna ska tillsammans med respektive arbetslag därefter utforma handlingsplaner på enhetsnivå. Kvalitetscontrollern är ett stöd till enhetscheferna genom tillhandahållande av underlag för att bedriva förbättringsarbete i kvalitetsfrågor. Stödet kan till exempel bestå av hjälp med analys, identifikation av områden att utveckla och metod och struktur för att bedriva förbättringsarbetet. 5

8 Kvalitetgruppen, som leds av kvalitetcontrollern, jobbar på uppdrag av förvaltningsledningen. Gruppen är ett forum för att diskutera och samordna förvaltningens kvalitetsarbete. Rent konkret kan arbetet innebära att ge förslag på områden för kvalitetsrevisioner och att också praktiskt utföra dessa. Roller och ansvar inom kvalitetsarbetet Förvaltningschefen har det övergripande kvalitetsansvaret för Vård och omsorgsförvaltningen vilket innebär att: fastställa ansvarsfördelningen avseende kvalitetsarbetet omvandla nämndens övergripande mål till handlingsplaner för ledningsgruppen inom förvaltningen bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete leda mot visionen Eslöv ska ge Sveriges bästa vård och omsorg Verksamhetschefen har det övergripande kvalitetsansvaret inom sitt verksamhetsområde vilket innebär att: omvandla förvaltningens övergripande mål till handlingsplaner gällande sitt verksamhetsområde inom verksamheten bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete Myndighetschefen har det övergripande kvalitetsansvaret inom sitt verksamhetsområde vilket innebär att: omvandla förvaltningens övergripande mål till handlingsplaner gällande sitt verksamhetsområde inom verksamheten bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete Administrativ chef har ett övergripande kvalitetsansvar för Vård och omsorgsförvaltningen vilket innebär att: omvandla förvaltningens övergripande mål till handlingsplaner gällande sitt specifika ansvarsområde inom förvaltningen bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete avseende administrativa rutiner Personal- och utvecklingschef har ett övergripande kvalitetsansvar för Vård och omsorgsförvaltningen vilket innebär att: omvandla förvaltningens övergripande mål till handlingsplaner gällande sitt specifika ansvarsområde ansvar för personal- och utvecklingsfrågor ansvar för kvalitetspriset ansvar för kompetensutveckling ansvar för teamledareuppdraget inom förvaltningen bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete Kvalitetscontroller har ett övergripande kvalitetsansvar för Vård och omsorgsförvaltningen vilket innebär att: samordna, utveckla och organisera kvalitetsarbetet inom förvaltningen ansvara för kvalitetsledningssystemet upprätta kvalitetsberättelse sammankallande för kvalitetsgruppen inom förvaltningen bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete Medicinskt ansvarig sjuksköterska, har ett övergripande kvalitetsansvar för Vård och omsorgsförvaltningen vilket innebär att: inom HSL bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete utfärda rutiner och riktlinjer och tillse att personalen följer gällande författningar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård ansvara för avvikelsehantering av grad 3-5 för hälso- och sjukvård ansvara för att samverkan och samordning med andra vårdgivare inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt för vårdtagaren upprätta en Patientsäkerhetsberättelse 6

9 samverka med andra huvudmän inom vården för att förbättra och verka för vårdutveckling bevaka forskning och utveckling av hälso- och sjukvårdsfrågor och spridarelevant material samverka med andra organisationer som verkar för vårdutveckling inklusive universitet och högskolor upprätta egna och delta i andra huvudmäns forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig för rehabilitering, har ett övergripande kvalitetsansvar för Vård och omsorgsförvaltningen vilket innebär att: inom förvaltningen bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete utfärda rutiner och riktlinjer och tillse att personalen följer gällande författningar och föreskrifter inom verksamheter som hanterar rehabilitering, habilitering och hjälpmedel ansvara för avvikelsehantering av grad 3-5 inom arbetsområdet för leg sjukgymnast, leg arbetsterapeut samt där medicinteknisk produkt varit inblandad ansvara för att samverkan och samordning med andra vårdgivare inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt för vårdtagaren Enhetschefen har det övergripande kvalitetsansvaret inom sin enhet vilket innebär att: omvandla verksamhetens övergripande mål till handlingsplaner gällande sitt område inom verksamheten bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete personalbemanningen ska planeras på bästa sätt i förhållande till målen och bästa kvalitén för brukarna. Detta kan innebära en omfördelning av personalresurser utifrån brukarnas behov genomföra de övergripande delarna av introduktionen till sina medarbetare Teamledarna har ett huvudansvar inom sitt arbetslag för kvalitén till brukaren och för att de mål som satts upp för brukaren uppnås vilket innebär att: ha regelbundna träffar med arbetsgruppen där de tar fram handlingsplaner för hur brukarmålen ska uppnås samt hur målen ska följas upp. Detta innebär att teamledaren leder mot de uppsatta brukarmålen samt är drivande i frågor angående kvalitet och bemötande. Detta sker bland annat genom att teamledaren regelbundet (minst var 8;e vecka) genomför dialogsamtal med medarbetarna i teamet. personalbemanningen ska planeras på bästa sätt i förhållande till målen och bästa kvalitén för brukarna. Detta kan innebära en omfördelning av personalresurser utifrån brukarnas behov, vilket görs i samråd med enhetschefen. ansvara för att nya medarbetare introduceras så att de kommer in i teamets arbete med att ge en god kvalitet till brukaren och med att uppnå brukarmålen samt följer upp introduktionen Kvalitetsgruppen jobbar på uppdrag av förvaltningsledningen och har en central roll i kvalitetsarbetet för Vård och omsorgsförvaltningen vilket innebär att: delta i utveckling och samordning av kvalitetsarbetet tillhandahålla underlag för beslut inom kvalitetsområdet samt föreslå och initiera aktiviteter samordna och i vissa fall utföra kvalitetsuppföljningar kunna tillhandahålla stöd vid genomförande av aktiviteter och handlingsplaner i verksamheten fungera som ambassadörer och förankra kvalitetsfrågor ute i verksamheten Alla medarbetare bär ett eget ansvar för kvalitetsarbetet vilket innebär att: arbetar utifrån förvaltningens ledstjärnor känna till och aktivt arbeta utifrån nämndens och den egna enhetens mål samt förvaltningens vision följa upprättade handlingsplaner följa styrdokument, rutiner och riktlinjer inom vård och omsorg rapportera brister, missförhållanden, synpunkter och klagomål i de fall man är kontaktperson, ska man följa de krav som ställs enligt särskilt uppdrag vara engagerad i vård- och omsorgsnämndens vision att ge Sveriges bästa vård och omsorg 7

10 Processer, aktiviteter och rutiner En process definieras här som en serie aktiviter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. Med rutin avses ett bestämt tillvägaggångsätt för hur en aktivitet ska utföras och hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Huvudprocesser och processmall I detta ledningssystem delas processerna in i två huvudkategorier, huvudprocesser och stödjande processer. Huvudprocesserna är riktade mot och involverar brukarna. Stödprocesserna är inte direkt riktade mot brukarna men behövs för att verksamheten ska kunna fungera. Huvudprocesserna delas in dels efter de olika verksamheterna och dels i en tidsmässig ordning från uppsökande verksamhet till verkställighet och genomförande av beslut enligt figur 3 nedan. En standardamall finns för innehållet i en processbeskrivning. Förutom själva processkartan med olika aktiviter där det framgår vem som ska göra vad och hur de olika aktiviteterna är relaterade till varandra finns det också en beskrivning sam anger syftet med processen, risker, hur den kan följas upp samt vem som äger den. (se figur 4 nedan). Uppsökande verksamhet Ansökan till beslut Från beslut till verkställighet Verkställighet Socialtjänst över 18 år Socialtjänst över 18 år Socialtjänst över 18 år Socialtjänst över 18 år LSS LSS LSS LSS Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Socialpsykiatri Äldrevård, säbo Äldrevård, säbo Äldrevård, säbo Äldrevård, säbo Hemtjänst Hemtjänst Hemtjänst Hemtjänst Hemsjukvård Hemsjukvård Figur 3, Indelning av huvudprocesser, brukarrelaterade Processbeskrivningarna ska utformas så att kvaliteten till brukarna säkerställs. Samtidigt ska de skapa en trygghet och vägledning för enskilda medarbetare. Detta skapar krav på att beskrivningarna är lätta att läsa och förstå och enkla att komma åt. Medarbetarna ska, i beskrivningarna, kunna utläsa vem som ska göra vad, hur det ska göras och i vilken ordning de olika aktiviteterna ska ske. Inom verksamheten finns en mängd beskrivningar och rutiner som för tillfället inte följer den uppgjorda mallen. Befintliga rutiner och beskrivningar sorteras in utifrån verksamhetsområde och typ av process enligt figur 3 ovan. Vid uppdatering av befintliga processer ska en värdering av beskrivningen ske utifrån tillgänglighet och stöd. Om behov finns ska en omarbetning ske utifrån mallen För att förtydliga vad en process, aktivitet och rutin är kan en ansökan enligt SOL användas. I figur 3 ovan skulle denna process återfinnas under ansökan till beslut och äldrevård. Processen kan sägas bestå av allt det som sker från det ett behov identifieras tills dess den ansökande får ett beslut på sin ansökan. Ändamålet med processen är att den sökande ska få sitt hjälpbehov prövat och erhålla ett beslut. Processkartan, som inte visas här, indelas i olika aktiviter till exempel ifyllande av ansökansblankett, utredning, eventuellt med utlåtande av olika specialister, kommunicering av beslut, etc. I processkartan har de olika aktiviteterna sorterats tidsmässigt och det anges också vem som ska göra vad, t ex handläggare, sökande eller god man. Det anges eventuellt också hur aktiviteten ska gå till, rutinbeskrivning. Om ansökan avslås ska det t ex anges hur ett överklagande går till. Den skriftliga delen av processbeskrivningen skulle kunna se ut enligt figur 4 nedan. 8

11 Översiktlig beskrivning av vad processen ska åstadkomma Processen som beskrivs är ansökan om plats i särskilt boende för äldre. Processen ska resultera i ett myndighetsbeslut och den ska genomföras med bra kvalitet sett ur ett brukarperspektiv och med ett effektivt utnyttjande av resurser. Bra kvalitet skapas framförallt utifrån ledstjärnan kvalitet i varje möte. Tillgång på information som är lätt att förstå och ta till sig är viktig för att uppnå god kvalitetet. Även hur den sökande och dess närstående bemöts är viktigt. Ett effektivt resursutnyttjande innebär att en lämplig avvägning mellan tid (för handläggning) och kvalitet på utredningen görs. Under tiden utredningen görs binds resurser i form av exempelvis hemtjänst eller plats på korttidsboende. Samtidigt finns det krav på en grundlig utredning som är rättssäker och som fungerar som underlag för verkställigheten och vid framtagningen av genomförandeplaner. De olika aktiviteterna och vem som utför dem framgår av processkartan som är en del av processbeskrivningen. Riskanalys, vilka kritiska aktiviteter finns det, hur stor är risken att de inträffar, vilka konsekvenser får det om det händer (något går fel)? En risk är att processen från ansökan till beslut tar längre än tre månader. Socialstyrelsen kan då utdöma böter. För brukaren innebär en lång väntetid troligen ett ökat behov av hjälp i hemmet genom hemtjänsten. Målet är att Eslövs kommun inte ska ha en längre utredningstid än två månader. I skyndsamma fall är målet att kunna ta beslut inom cirka en vecka. Det finns risker med en bristfällig utredning. Det kan leda till att den sökande inte får den hjälp den är berättigad till. Om så sker har den sökande möjligheten att överklaga beslutet, men det innebär att rätt beslut försenas. Det kan också leda till onödig stress och oro för den sökande. En annan risk (vid skyndsamma utredningar) är att informationen i utredningen inte ger tillräckligt underlag för verkställigheten då de ska skriva genomförandeplanen för den enskilde brukaren. Brister i utredningen kan då försvåra och tidsmässigt försena den speciella utformningen av hjälpen och stödet till brukaren. Hur ska processen följas upp, av vem, när och hur (till exempel nyckeltal)? Myndighetschefen initierar en gång per år en brukarundersökning gällande bemötande och information i samband med ansökansprocessen. Undersökningen genomförs bland dem som har ansökt om särskilt boende under september månad. Nyckeltal som kan mätas är genomsnittlig handläggningstid, antal överklaganden, Förvaltningsrättens beslut samt genomsnittlig tid en brukare är på korttidsboende. Processägare: Namn: Anna Fremner, Myndighetschef Processledare: Anna Andersson, Handläggare Figur 4, Skriftlig del av processbeskrivning Stödprocesser Som stödprocesser räknas de som inte är riktade mot brukarna och som inte kan sorteras in under matrisen enligt figur 3. Processerna kan vara relaterade till personal, t ex medarbetaresamtal, kompetensutveckling och rekrytering, till hantering av Lov-ansökningar eller inlämning av statistikuppgifter. Speciellt viktiga stödprocesser för kvalitetsarbetet är klagomål och avvikelsehantering samt egenkontroll. Mer om dessa kommer nedan. Ansvarsfördelning för processer Processägare: Godkänner processkartor Kvalitetscontroller: Upprättar processkartor, administrerar ändringar av processer. 9

12 Processledare: Ansvarar för att processen är dokumenterad, säkrad och känd. Värderar processens lämplighet och tillämpning (t ex genom samtal med användare). Initierar och leder förbättringsarbete av processen. Utbildar och stödjer användarna av processen. Följer upp, föredrar och föreslår förbättringar av processen i samband med ledningens processgenomgång. Ger underlag för kvalitetscontrollers administrativa arbete med processen Genomföra I denna del levereras de tjänster och den service som utgör Vård och Omsorg verksamhet. Personal möter brukare i olika situationer och sammanhang, kommuninvånare söker information på vår hemsida, planerade åtgärder utifrån handlingsplaner genomförs, etc. En massa möten sker mellan Vård och Omsorgs resurser, i form av personal och system, och olika intressenter. I mötena levereras tjänsten och en uppfattning om kvaliteten skapas. Viktiga frågor blir; uppnås den kvalitet som krävs enligt lag och politiska mål? Utförs tjänsten enligt de rutiner som är planerade? Insamlingen och uppföljningen ses i detta ledningssystem som en process på samma sätt som övrig tjänsteproduktion. Analys och utvärdering har separerats och återfinns under nästa del, utvärdera Insamling av kvalitetunderlag För att avgöra kvalitetsnivån krävs ett uppföljningssystem. Inom Vård och Omsorg sker en löpande informationsinsamling och uppföljning. Avvikelser som definieras som en icke förväntad händelse i verksamheten, som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för patienten/brukaren eller ett icke verkställt beslut, är en viktig informationskälla. Rutiner finns för hur avvikelser, inklusive Lex-Sarah och Lex-Maria, ska registreras och hanteras. Också för klagomål, som ju indikerar att kvaliteten inte har nått upp till den nivå som den klagande hade förväntat sig, finns utarbetade rutiner. Genom rutinerna säkerställs att viktig information återförs till organisationen. Informationen används, efter analys, till att utveckla verksamheten. En systematisk kvalitetssäkring och utveckling sker. Information för uppföljningssystemet kommer från en mängd olika källor. För att systematisera insamlingsarbetet upprättas dokument enligt figur 4 nedan. Figuren visar exempel på informationskällor för att följa upp äldreboenden och samma tidsmässiga ordning, från uppsökande verksamhet till verkställighet och genomförande av beslut, som i figur 3 ovan används. Uppföljningar Äldreboende Process Undersökning Tidpunkt insamling Initieras av Uppgiftslämnare Uppgifter Publicering Uppsökande verksamhet Ansökan Brukarundersökning, egen regi Oktober Myndighetschef De som ansökt i september Information&bemötande Nyckeltalsundersökning November Myndighetschef Via Treserva 1)Genomsnittlig handläggningstid 2)Antal överklaganden 3)Förvaltningsrättens belut 4)Genomsnittlig tid för brukare på korttidsboende Januari Januari Beslut-Verkställighet Nyckeltalsundersökning November Boendesamordnare Via Treserva Genomsnittlig tid mellan 1) beslut och inflyttning 2)uppsägning lägenhet och ny inflyttning Januari Verkställighet Öppna jämförelser, Äldreguiden November Socialstyrelsen Enhetschefer Jämför kommuner eller stadsdelarmaj Öppna jämf. Äldres uppfattning om äldreomsorgen Maj Socialstyrelsen Brukare..\Kvalitetsarbete\brukarundersökning Nov / dec11\äldreboende\ Kostnad per brukare (KPB) Sept-okt SKL Controller Löpande Figur 5, Underlag för uppföljning Källorna kommer att förändras över tiden, t ex utvecklas och utvidgas Socialstyrelsens öppna jämförelser kontinuerligt. Det som står i kolumnen uppgifter är exempel på vad som kan mätas och ska hjälpa till att avgöra 10

13 kvalitetsnivån. Nyckeltalen hämtas bland annat från den mall för processkartläggning som redovisades ovan. Nyckeltalen ska ses som ett smörgåsbord på viktiga kvalitetsindikatorer. Det är inte administrativt möjligt att mäta och använda alla nyckeltalen för alla processerna samtidigt. Istället ska vissa nyckeltal, på årlig basis, väljas ut och följas upp utifrån aktuella målformuleringar i organisationen och/eller vid fokusering på vissa processer. Intern kontroll Kommunens interna kontroll syftar till, att med en rimlig grad av säkerhet, säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet och ska varje år anta en särskild plan för genomförande av den interna kontrollen. Vissa av de områden som revideras har en ekonomisk inriktning medan en del områden har en tydlig koppling till kvalitetsområdet. Andra områden som kan anses kritiska för kvalitetsnivån, än de som nämnden utser, kan också vara föremål för revidering. Initieringen sker då av kvalitetscontrollern i samråd med kvalitetsgruppen. Klagomål och synpunktshantering Genom styrdokumentet Rutiner för hantering av klagomål inom Vård och Omsorg daterad , regleras handavandet av klagomål och den tänkta processen framkommer. Klagomål definieras som Med klagomål avses här brister i kommunens service till invånarna, inom Vård och Omsorgsförvaltningens verksamhetsområde. En ytterligare precisering sker sedan Klagomålet skiljer sig från de frågor som vi löpande får om verksamheten och de tjänster eller den service som vi erbjuder. Klagomålet bottnar i ett djupare missnöje än de vanliga frågor och synpunkter vi får. Klagomål kan inkomma på olika sätt genom telefonsamtal, per brev, e-post eller vid personliga möten med medborgaren. Vissa klagomål kan rättas till direkt, andra kräver noggrann undersökning. I styrdokumentet framkommer det också att Alla klagomål skall rapporteras, analyseras, åtgärdas, följas upp och erfarenheterna skall återföras till verksamheten dvs. vara en naturlig del i förvaltningens kvalitetsarbete. Vidare i styrdokumentet står det att Klagomål skall handläggas av enhetschefen på den enhet där det hör hemma. Den som tar emot ett klagomål ansvarar för att det kommer till rätt enhet och rätt enhetschef utan fördröjning. Gäller klagomålet dig själv, skall du vända dig till din närmaste chef för att få råd och stöd. Om medborgaren inte är nöjd med enhetens handläggning, skall närmaste chef (verksamhetschef och därefter förvaltningschef) ta över. Enhetschefens praktiska handläggning finns också beskrivet. Enhetschefen ansvarar för handläggning av klagomålet genom att skriftligt meddela den som klagat, att klagomålet har tagits emot besvara alla klagomål inom 10 arbetsdagar. Om handläggningen av ett speciellt ärende drar ut på tiden, skall den som klagat informeras om vad förseningen beror på. Detta kan ske genom telefon eller genom brev. Om det sker per telefon, skall en tjänsteanteckning göras. registrera alla klagomål i Synergi - klagomål. Skicka alltid bearbetade klagomål till resp. verksamhetschef, som avslutar ärendet vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra verksamheten Själva registreringen av klagomålet behandlas i dokumentets sista del. Klagomålet ska registreras i systemet Synergi och följande uppgifter ska finnas med: Datum för händelsen som klagomålet gäller Enhet där klagomålet uppstått Namn, adress och telefonnummer på uppgiftslämnaren (den som klagar) Vad klagomålet avser i en kortfattad beskrivning Datum för inlämnande av klagomål Om den som klagar vill vara anonym, måste han/hon upplysas om att vi inte kan återkomma och informera om vidtagna åtgärder. 11

14 Hur uppföljningen ska ske behandlas också Alla enhetschefer skall en gång per månad ta fram statistik över inkomna klagomål. Genomgång av klagomål och åtgärder skall göras i arbetslaget, där förbättringar diskuteras och beslutas Utvärdera Material samlas in från olika källor och sammanställs löpande under året. Beroende på materialets karaktär görs det tillgängligt vid olika tillfällen. Till exempel redovisas viss information löpande till nämnden och nämndens arbetsutskott. Visst material kan vara väsentligt för den löpande styrningen av verksamheten och då kommuniceras det så snart bearbetning har skett. Processägarna är ansvariga för att årligen initiera och genomföra en genomgång av de processer som de är ägare till. Genomgången sker med processledarna som inför mötet samlas information enligt ansvar processledare ovan. Vid genomgången beslutas eventuella förändringar av processen. Där det är organisatoriskt möjligt bör personal som jobbar med processerna delta vid genomgången. Implementeringen underlättas och delaktighetskänslan stärks då. Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen har två huvudsyften. Dels ett kontrollerande syfte, det vill säga klarlägga den nuvarande kvalitetnivån. Dels att skapa ett underlag för beslut om det fortsatta kvalitetsarbetet och utvecklingen. Berättelsen ska ge information för de grupper som fattar beslut om verksamheten och de som deltar i kvalitetarbetet. Den ska också, i sin helhet eller genom delar av den, utgöra material för extern kommunikation angående kommunens kvalitetarbete. Berättelsen ska vara färdigställd senast den 15 april årligen och ansvarig för upprättandet av berättelsen är kvalitetscontrollern. Kvalitetsberättelsen bör ta upp följande områden: o Brukarundersökningar o Egna o Nationella o Interna kvalitetsrevisoner o Nyckeltal o Nationella o Egna o Processer, risk och samverkan o Projekt, pågående och avslutade under perioden o Särskilda händelser o Avvikelser, fallskador, Lex Sarah, Lex Maria o Klagomål och synpunkter o Positiva händelser o Systematiskt kvalitetsarbete, analys och slutsatser Patientsäkerhetsberättelse Ansvarig för att upprätta berättelsen är medicinskt ansvarig sjuksköterska och den ska skrivas senast den 1mars varje år. Berättelsen ska, förutom en beskrivning av vilka resultat som har uppnåtts, också beskriva patientsäkerhetsarbetet under föregående kalenderår. Förvaltningen ska beskriva vad man gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker i vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Förvaltningen ska också tala om hur och när man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart. Förbättra Genom en systematisk återkoppling av insamlat och analyserat material skapas en förutsättning för att verksamheten koncentererar sitt förbättringsarbete på rätt saker. Verksamhetscheferna ansvarar för och godkänner handlingsplaner inom kvalitetsarbetet. Inom enheterna bedrivs ett förbättringsarbete utifrån en gemensam struktur och metod. Till exempel delas målen för arbetet upp i effektmål och leveransmål, tydliga anvisningar för vem som ska göra vad och när det ska ske anges. Tidpunkt för när förbättringsinsatsen ska anses vara avslutad och hur det ska 12

15 avgöras om målet är uppnått ska anges. Denna standardisering underlättar kommunikationen inom förvaltningen och rapporteringen. På sikt kommer viktig metodkunskap att byggas upp. I enheternas förbättringsarbete fungerar kvalitetscontroller och kvalitetsgruppen som ett stöd. Revidering av Ledningssystem Detta dokument revideras genom beslut av Vård- och omsorgsnämnden vartannat år. Löpande revideringar beslutas av Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 13

16 Bilaga 1 Sammanfattande förklaring av ledningssystemets uppbyggnad Figur 6, Sammanfattande bild av ledningssystemets uppbyggnad Verksamheten styrs av olika lagar och interna regleringar. Politiska mål fattas på högsta kommunala nivå och bryts, i olika steg, ner till verksamheternas olika enheter. Detta är ramarna som styr den dagliga tjänsteproduktionen mot brukarna som i ledningssystemet kallas huvudprocesser. Tjänsterna som produceras är av olika typer och riktar sig till olika grupper. Verksamhetens produktion följs upp kontinuerligt både från externa källor som t ex Socialstyrelsen och anhöriga som har möjlighet att framföra sina åsikter via synpunkter och klagomål samt genom interna uppföljningar. Materialet från uppföljningarna analyseras och verksamhetens produktion utvärderas. Resultaten från utvärderingarna återförs till verksamheten och används i förbättrings- och utvecklingsarbete. 14

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer