EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Budgetkontrollutskottet. 19 december om reformen av kommissionen. Del B: Redovisningssystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Budgetkontrollutskottet. 19 december 2003. om reformen av kommissionen. Del B: Redovisningssystemet"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetkontrollutskottet december 2003 ARBETSDOKUMENT om reformen av kommissionen Del B: Redovisningssystemet Budgetkontrollutskottet Föredragande: Ole Sørensen DT\ doc PE

2 1. Bakgrund Det arbetsdokument 1 som togs fram av Dell'Alba, van Dam och Sørensen i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för budgetåret 2001 innehöll förutom en rad rekommendationer som senare infogades i Casacas förslag till betänkande kortfattade förklaringar av typ av redovisning och syftet med den, inklusive förvaltningsändamål, kontrolländamål och analys- och informationsändamål, den rättsliga ramen, den aktuella strukturen i kommissionens redovisningssystem (ramen för räkenskaperna och datasystemet), en översikt över kritiska synpunkter från revisionsrätten och inom kommissionen, en sammanfattning av kommissionens förslag till modernisering av redovisningssystemet tillsammans med de tre IT-lösningar som då var under diskussion, och slutligen en ordlista för de tekniska termerna. Den information som givits i tidigare arbetsdokument är fortfarande aktuell och skall inte upprepas här. Syftet med föreliggande dokument är att ta vid där de föregående slutade, genom att ge en kortfattad redogörelse för utvecklingen inom redovisningsområdet sedan januari 2003 tillsammans med några slutsatser som Bayona, föredragande för beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för 2002, kanske vill infoga i sin förslag till betänkande. 2. Kommissionens meddelande Utgångspunkten måste vara kommissionens meddelande 2 av den 17 december 2002, trots att det offentliggjordes precis före förra årets arbetsdokument. Syftet med detta meddelande är enligt kommissionen tvåfaldigt: Att bidra med ett mer detaljerat förslag som kommissionen kan grunda ett nytt redovisningssystem på, särskilt vad gäller att införliva allmänt vedertagna principer för periodiserad redovisning. Att ange riktlinjer för de åtgärder som behövs i fråga om organisation av projektet, resurser och tidsplan för arbetet med att utveckla ett samlat och integrerat datasystem. De olika handlingsalternativen i detta avseende beskrivs i detalj i meddelandet, inklusive en slutsats om bästa lösning. I meddelandet fastslås huvudkraven på det framtida redovisningssystemet: Full kapacitet för periodiserade räkenskaper. Förenliga uppgifter, inklusive beaktande av principerna om kompatibilitet. Effektiv säkerhet. Övriga krav, t.ex. gällande underhåll, flyttning och användning. 1 PE KOM(2002) 755. PE /8 DT\ doc

3 Sedan går man igenom de möjliga IT-lösningarna: Alternativ 1: Fortsatt användning av det befintliga systemet (Si2 och SAP) Detta förslag förkastas, eftersom det bygger på två separata system med gränssnitt. Alternativ 2: Ett enkelt standardpaket Alla utanordnande avdelningar skulle vara tvungna att använda standardfunktionerna i paketet på samma sätt både i förvaltnings- och räkenskapssyfte. Detta skulle, enligt kommissionens uppfattning, förmodligen medföra att ett fullständigt upphandlingsförfarande blir nödvändigt, vilket skulle riskera att införandet av ett nytt system för periodiserade räkenskaper inte sker förrän efter tidsgränsen Alternativ 3: Ett nytt integrerat system Detta alternativ går ut på att behålla det nuvarande paketet för räkenskapsfunktionerna och att skaffa ytterligare räkenskapsfunktioner genom att utvidga det befintliga kontraktet. Den ekonomiska förvaltningens behov skulle lösas separat. 3. Kronologisk presentation av vad som inträffat sedan förra årets arbetsdokument Det förra arbetsdokumentet och kommissionens meddelande diskuterades vid utskottets sammanträde den 22 januari Parlamentet antar i plenum Casacas resolution om ansvarsfrihet för kommissionen för 2001, i vilken följande efterlystes: - En externrevision av finansförvaltningen som skall vara genomförd senast vid slutet av 2003 (punkt 15). - En kvartalsvis rapport om konkreta framsteg (punkt 19). - En extern granskning av kommissionens planer att förbättra redovisningsramen och de åtföljande IT-systemen (punkt 28) Slutrapporten från IAS (IAS 02 BUDG 011): Översyn av kommissionens redovisningsramar Offentliggörande av revisionsförklaringen (som ingår i årsrapporterna för 2002) från budgetkontrollutskottet, med reservationer 1 gällande i) det korrekta värdet på tillgångarna i kommissionens redovisning och ii) underavdelningarna i SINCOM Fabra Vallés vidarebefordrade revisionsrättens iakttagelser angående kommissionens informationssystem för redovisning och förvaltning (AMIS) i samband med externa åtgärder, bland vilka återfinns iakttagelser angående SINCOM, dubbel bokföring samt hur adekvata de ekonomiska förvaltningssystemen är Schreyers första kvartalsrapport 2 till utskottet vari det arbete presenteras som avslutades den 30 juni 2003, med kommentaren att tidsfristen 2005 är möjlig, men fortfarande en stor utmaning. 1 För fullständig text, se budgetkontrollutskottets årsrapport KOM(2003) 790. DT\ doc 3/8 PE

4 Skrivelse från Schreyer som innehåller ytterligare en lägesrapport som behandlar tredje kvartalet Slutsats: projektet framskrider enligt planerna och tidsfristen den 1 januari 2005 är realistisk, om än ambitiös Offentliggörande av kommissionens rapport 1 om uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för 2001, med följande svar: (Casaca - punkt 16) Revisionsrätten har tillkännagivit att man är villig att överväga en revision av kommissionens finansförvaltning, men att man inte kan slutföra detta uppdrag före utgången av (Casaca - punkt 29) När det gäller en revision av projektet för att modernisera kommissionens redovisningssystem uttalade revisionsrätten att det var för tidigt att utföra en sådan revision med tanke på projektets genomförandegrad. För att tillmötesgå parlamentets krav gav kommissionens räkenskapsförare externa konsulter 2 i uppdrag att utföra en genomförbarhetsstudie av meddelandet i december och av projektets genomförande Offentliggörande av revisionsrättens årsrapport för 2002, där kritiken av redovisningssystemet och de principer på vika det vilar upprepas. 4. Revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2002 I punkt 1.8 i sin rapport 3 gör revisionsrätten följande anmärkningar 4 : a) De begränsningar som uppstår i samband med tillämpningen av principen om anslagens ettårighet och förfarandena för förvaltningen som delas med medlemsstaterna komplicerar i högsta grad införandet av redovisningsnormer som ger en periodiserad redovisning i praktiken. Oftast får kommissionen nämligen först mycket sent kännedom om de ekonomiska händelser som leder till bokningar i klassiska periodiserade räkenskaper. b) Med tanke på omfattningen av det arbete som måste göras verkar tidsplanen för utvecklingen och införandet av de nya systemen vara väl ambitiös. Kommissionen riskerar därmed att bli tvungen att endast göra successiva ändringar av olika aktuella system, och därmed kan den inte dra nytta av den rationalisering som följer av en djupgående reform av systemen för förvaltningsinformation som i slutskedet leder till bokföringsposter. 5. Grundläggande minimikrav på redovisningssystem och IT-system När parlamentet den 8 april 2003 antog sin resolution baserad på Casacas betänkande 5 om beviljande av ansvarsfrihet för 2001, preciserade man följande grundläggande egenskaper: 1 KOM(2003) Price Waterhouse Coopers (PWC). 3 Information till stöd för revisionsförklaringen - handlingsplan för modernisering av redovisningssystemet. 4 se även kommissionens svar. 5 A5-0109/2003. PE /8 DT\ doc

5 redovisningssystem (punkt 22) - en enda och fullständigt integrerad informationsregistrering systemet igenom, - enhetliga datadefinitioner, - överensstämmelse mellan centrala och sektorsvisa system, - flerårig överensstämmelse mellan uppgifter och information (för att underlätta jämförelser och visa på förbättringar), - en fullständigt kapacitet för periodisk redovisning och respekt för internationella principer för periodisk redovisning. IT-system (punkt 27) - ett enda ställe för användarna att vända sig till för att få tillgång till uppgifter, - full driftskompatibilitet inom systemet, - avlägsnande av överflödiga uppgifter, - effektiv datasäkerhet och datatillförlitlighet och garantier för full spårbarhet, - ett fungerande reservsystem om systemet kraschar, - användardelaktighet i alla stadier av utvecklingen (för att säkerställa användarvänlighet och minska behovet av särskilda sektorsvisa eller lokala system), - en ordentlig och säker hantering av byte av programvara. 6. Den senaste utvärderingsrapporten av den 9 oktober 2003 Mot bakgrund av den information som kommissionen lämnat kan utvecklingen under det tredje kvartalet sammanfattas sålunda: - inventering och analys av alla bokföringshändelser på alla avdelningar var avklarad och sänd för validering i juli, - SAP uppgraderades framgångsrikt till SAP Enterprise i september 2003, - det centrala fakturaregistret utnyttjas nu av 15 avdelningar och dess användning kommer att bli obligatorisk för alla avdelningar senast i januari 2004, - en inventering av alla lokala system var färdig i juli 2003, - förslaget till ny säkerhetspolicy låg färdig i juli 2003, och tillämpas nu. 7. Sammanfattning av den senaste utvecklingen Kommissionens nuvarande redovisningssystem är huvudsakligen kontantbaserat. Det registrerar bara budgetens utbetalningar och inbetalningar under året, och vid årsskiftet tillkommer ytterligare information för att det skall vara möjligt att upprätta årsbokslut. Ett av syftena med moderniseringen av redovisningssystemet (Modernisation of the Accounting System, MAS) är att utveckla ett integrerat system för periodiserade räkenskaper som kan ge en tydligare bild av gemenskapens ekonomiska situation och som registrerar alla tillgångar och skulder så snart de uppkommer, i stället för att vänta till dess att en in- eller utbetalning faktiskt äger rum. Det är ett rättsligt krav enligt den nya budgetförordningen att upprätta och offentliggöra årsredovisningen för 2005 enligt ett periodiserat system i överensstämmelse med International DT\ doc 5/8 PE

6 Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Det framtida redovisningssystemet bör garantera fullständigt kapacitet för periodisk redovisning, överensstämmelse mellan uppgifter och säker anslutning. Det är till att börja med avsett för kommissionens centrala avdelningar, men kommer stegvis att utvidgas till att omfatta externa kontor och de decentraliserade organen. Revisionsrätten, kommissionsledamoten med ansvar för budgeten och externa konsulter inser alla vilken enorm utmaning det innebär att uppnå målen inom den överenskomna tidsplanen. MAS är ett storskaligt projekt som innebär förnyelse inte bara av redovisningsrutinerna, utan av hela kommissionens datasystem. Integrering av systemen kräver utformning, utveckling, utprövning och genomförande samtidigt som man måste se till att ha en särskild plats där användarna kan lämna synpunkter. Liknande reformer har ägt rum under de senaste sex åren i åtskilliga nationella förvaltningar. Kommissionen kommer att ha haft endast två år på sig, om räkenskaperna skall vara utformade enligt IPSAS senast den 1 januari Som ett svar på denna utmaning har kommissionen i sin utvärderingsrapport från juni 2003 gjort en uppdelning av aspekterna i två grupper: de som måste vara färdiga den 1 januari 2005 för att uppfylla de rättsliga kraven (d.v.s. periodiserade räkenskaper) och de som kan kräva längre tid (d.v.s. ett fullständigt integrerat datasystem). Skälet till detta är att kommissionen för närvarande har ett hybridsystem, delvis baserat på extern programvara för den centrala kassaförvaltningen och redovisningen (SAP R/3) och ett eget användarvänligt gränssnitt (SINCOM Si2) i de olika generaldirektoraten. Dessa två system är inte kompatibla och måste försonas innan de slutliga räkenskaperna presenteras. En av frågorna så här långt har varit huruvida kommissionens angreppssätt bör vara big bang, och om man således bör övergå direkt till ett fullständigt integrerat system med en särskild paketlösning, eller om man bör ha en stegvis övergång som tar hänsyn till kraven hos de lokala näten. Kommissionen föredrar det senare som en tryggare och säkrare metod, och därför att en storskalig test är nödvändig innan lokala system kan anslutas till det centrala systemet. De externa konsulterna anser också att alternativ 3 har sina fördelar om tidsfristen till 2005 skall kunna hållas, även om de anger alternativ 2 som det bästa alternativet på lång sikt 1. Frågor som ännu inte är lösta: - Gränsen för kommissionens redovisning, särskilt när bokföringshändelser inträffar i samband med förfaranden som drivs i partnerskap med medlemsstater eller genom delegation till externa organ innebär ökad komplexitet när det gäller att utveckla ett integrerat system. - Identifieringen av uteslutna anbudsgivare (artikel 95 i budgetförordningen) bör lösas genom att upprätta en databas för anbudsgivare, men man måste lägga ned arbete på att integrera den i det centrala systemet på effektivaste sätt. - En utbildningsplan för annan personal än den i generaldirektoratet för budget kräver ordentliga resurser, ansvarstagande och planering. - En reservstrategi bör formuleras och genomföras om det inträffar allvarliga avbrott och förseningar. - De kommentarer som PWC lämnade i juli 2003 i sin analys av de viktigaste frågorna och riskerna innehåller följande: Fortfarande återstår att utveckla, godkänna och sprida kännedom om en projektplan. 1 För förklaring av alternativen 1,2 och 3, se avsnitt 2. PE /8 DT\ doc

7 Projektets processer måste genomföras. Mera energi behöver ägnas åt att sprida kännedom om projektet. De resurser som kommissionen planerar att anslå kanske inte är tillräckliga. Generaldirektoraten och andra intressenter känner eventuellt inte något engagemang för projektet. Införandet av IT-systemen kan bli försenat. Slutsatser angående utvecklingen mot ett moderniserat räkenskapssystem (MAS) 1. Europaparlamentet noterar följande framsteg när det gäller de första stegen av reformen under 2003: Definiering av redovisningsnormer Dokumentering av användarkrav Definiering av bokföringshändelser Bokföringsplan för kodning av alla transaktioner Bokföringsmanual Utveckling och genomförande av en web-baserad version av Si2 (bokföringsgränssnitt) för att underlätta interoperabilitet mellan system, som en del av övergångsfasen på väg mot ett fullständigt integrerat system. 2. Europaparlamentet noterar den genomförbarhetsstudie som Price Waterhouse Coopers har genomfört angående kommissionens MAS-projekt, och de viktigaste rekommendationerna för att framgångsrikt slutföra projektet. 3. Europaparlamentet påminner om att budgetförordningen baseras på ett dubbelt system som kombinerar periodiserad redovisning för de allmänna kontona och kontantbaserad redovisning för budgetkontona. Parlamentet noterar att detta arrangemang av redovisningsmetoder inom den offentlig sektorn är förenligt med International Federation of Acountants och är det system som de flesta medlemsstater använder. Dock påpekar parlamentet att detta system kräver att budgetgenomförande och resultat ständigt anpassas till varandra. 4. Europaparlamentet noterar att detta dubbla system gör det möjligt att tillämpa dubbel bokföring för de allmänna kontona, medan enkel bokföring används för de budgetkonton som budgetmyndigheten använder sig av för att se hur budgetgenomförandet fortskrider. 5. Europaparlamentet påpekar att tidsplanen är extremt pressad, för att inte säga orealistisk, med tanke på erfarenheterna i flera medlemsstater som har gett sig in i liknande processer för att modernisera de offentliga räkenskaperna. Därför inser parlamentet att man måste använda ett successivt angreppssätt som i första hand inriktar sig på att rensa ut alla allvarliga svagheter vad gäller säkerheten och skillnader i bokföringsrutinerna, i andra hand på att se till att räkenskaperna för 2005 kommer att presenteras i periodiserad form, och slutligen att ett sammanhängande och integrerat system införs som stöder den nya konstruktionen. Dessutom inser parlamentet att alternativ 2 med all säkerhet skulle försena det rättsliga kravet att ett system för periodisering skall vara infört senast den 1 januari DT\ doc 7/8 PE

8 6. Europaparlamentet anser att alla EU-institutioner och decentraliserade organ måste se till att de också har redovisningssystem som är kompatibla med de nya ramarna och som baserar sig på samma principer och standarder, enligt artikel 121 i budgetförordningen. 7. Europaparlamentet anser att helhjärtat samarbete och bidrag från alla kommissionens avdelningar (intressenter) är avgörande för att MAS skall lyckas. I samma mån förväntar sig parlamentet att generaldirektoratet för budgetfrågor så långt det är möjligt tar hänsyn till användarnas behov. 8. Europaparlamentet understryker att man ger hög prioritet åt uppgifternas enhetlighet i det nya systemet, i synnerhet inrättandet av ett centralt fakturaregister och en databas över anbudsgivare, vilken skall ge fullständig, korrekt och detaljerad information om institutionens kontraktsförhållanden. 9. Europaparlamentet pekar på tidsfristen till 2005 för att utvärdera gränssnitten mellan lokala system och det centrala systemet, efter vilken tidpunkt systemet inte kommer att acceptera uppgifter från ej validerade system. Parlamentet efterlyser garantier för att denna tidsfrist kommer att hållas av samtliga avdelningar, utan undantag. 10. Europaparlamentet anser att kommissionen bör anstränga sig mera för att informera hela den finansiella sektorn och revisionssektorn om fortskridande och planerade steg när det gäller MAS-projektets konstruktion, med tanke på allmänhetens oro över bristerna i det nuvarande redovisningssystemen. Parlamentet betonar att alla generaldirektorat behöver öka medvetenheten bland personal som arbetar med ekonomi, ta användarnas oro på allvar och budgetera för kostnader och resurser i samband med genomförandet. 11. Parlamentet inser att alternativ 3, så som det presenterades i kommissionens meddelande i december år det enda realistiska, om än temporära, angreppssättet för att senast den 1 januari 2005 uppfylla de viktigaste kraven på ett modernt system för periodiserad redovisning och de genomförande avdelningarnas särskilda behov. Parlamentet betonar att tidsfristen till 2005 enligt budgetförordningen, och således ett prioriterat mål för parlamentet, inte innebär slutet på reformprocessen, eftersom det IT-system som skall stödja den nya redovisningsstrukturen fortfarande måste införas för att målet ett fullständigt integrerat system skall vara uppfyllt (enligt alternativ 2). 12. Europaparlamentet påminner om den observatörsstatus som både den interna revisionstjänsten och revisionsrätten har i the Accounting Standards Committee och Project Oversight Board när det gäller MAS-projektet, och betonar deras skyldighet att noga följa hur reformen fortskrider och att erbjuda konstruktiva råd i rätt tid samt att när så behövs i god tid påpeka sådant som projektledaren behöver ta hänsyn till vid genomförandet av de olika stegen. 1 KOM(2002) 755. PE /8 DT\ doc

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01) 15.12.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1 REVISIONSRÄTTEN I enlighet med bestämmelserna i fördragen (artikel 45c.4 i EKSG-fördraget, artikel 248.4 i EG-fördraget och artikel 160c.4 i

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Rapport om granskningen av effektiviteten i Europeiska centralbankens förvaltning för budgetåret 2007

Rapport om granskningen av effektiviteten i Europeiska centralbankens förvaltning för budgetåret 2007 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Läs mer

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES)

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.10.2010 KOM(2010) 561 slutlig GRÖNBOK Revisionspolitik: Lärdomar från krisen (Text av betydelse för EES) SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 1. SAMMANFATTNING...

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 1. SAMMANFATTNING... Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Arbetsprogram 2013 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1. Strategiska mål... 4 1.2. Grundläggande verksamhetsmål...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006 4-001 TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006 4-002 4-003 ORDFÖRANDESKAP: ONYSZKIEWICZ Vice talman Öppnande av sammanträdet 4-004 (Sammanträdet öppnades kl. 10.00.) 4-005 Edward McMillan-Scott (PPE-DE). (EN) Herr

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen MOTIVERING I. INLEDNING Information till och samråd med arbetstagare

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter

Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Riktlinjer för långivare Referens: CCI 2012 CE160 AT 047 Version 1.0 September

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Vem styr den elektroniska förvaltningen?

Vem styr den elektroniska förvaltningen? Vem styr den elektroniska förvaltningen? ISBN 91 7086 020 3 RiR 2004:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till regeringen Datum 2004-06-28 Dnr 31-2004-0539 Vem styr den elektroniska förvaltningen?

Läs mer

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION)

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION) Europeiska Revisionsrätten 2012 Handbok för Finansiell Revision SV och Regelefterlevnadsrevision 2 Översikt HANDBOK FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.5.2001 KOM(2001) 276 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN om de slutliga

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer