Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram."

Transkript

1 Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram. Studie genomförd av David Karlsson, Lotta Lekvall och Sara Vogel-Rödin Nätverkstan 29 mars 2014.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund Förstudiens uppdrag Metod Varför kulturföretagare? Vilken typ av fortbildningsinsats? Resultat och analys Vad har vi lärt sedan tidigare? Resultat från intervjuer Kulturföretagare Affärsstödsystem Slutsatser Förslag Förslag till fortbildningsinsats till kulturföretagare Förslag till fortbildningsinsats till affärsstödsystemen Avslut Bilagor Bilaga 1. Intervjupersoner Bilaga 2. Frågeformulär Bilaga 3. Sammanställning av svar Bilaga 4. Till denna rapport bifogas Ekan AB:s utvärdering. Denna bifogas som eget dokument. 2

3 1. Bakgrund Under åren genomförde Nätverkstan två olika utbildningsinsatser riktade till 1) affärssödsystem i regionen med avsikt att öka deras kunskap om kultur och kulturföretagande och 2) till kulturutövare som drev någon form av företagande för att stödja möjligheterna till att kanske något bättre kunna leva på sitt konstnärliga utövande i en kurs vi kallade Knep, Kulturella näringars entreprenörskapsprogram. De två utbildningsinsatserna var del av en större satsning på kulturella och kreativa näringar (KKN) i Västra Götalandsregionen, vilket mynnade ut i flera insatser från regionens sida. Kultur- och Regionutvecklingsnämnden antog år 2008 en Handlingsplan för att näringslivsutveckla kultursektorn år Handlingsplanen låg till grund för flera insatser från regionens sida inom både kultur- och näringslivsområdet med fokus på fyra områden: tillämpad affärsutveckling, platsrelaterade systembyggen, mötes- och nätverksutveckling samt forskningsmiljö och think tank. Åtgärderna i programmet syftade till att skapa ökad sysselsättning och förädlingsvärde inom kultursektorn, att stödja entreprenörskap och företagande och att bidra till klusterutveckling och partnerskap. Regionutvecklingssekretariatet med tillhörande nämnd tog år 2010 ytterligare initiativ inom KKN och startade det stora projektet Kvintessensen, ett delvis EU-finansierat projekt med syftet att råda bot på de kommunikationssvårigheter man hade identifierat mellan kulturen och befintliga affärsstödsystem i regionen. 1 Målet var att utveckla ett aktivt samarbete mellan parter inom affärsstödsystemen och branschspecialister inom kulturnäringar, att utveckla metoder och strukturer för affärsutveckling inom kulturnäringarna och att stödja ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Västra Götalandsregionen satsar stora summor offentliga medel på affärsstödinsatser, både genom direkta stöd och som medfinansiering för utveckling och stöd till småföretagare i regionen. Man medfinansierar innovationssystem som Science Parks och inkubatorer samt stödjer via projektfinansiering aktörer som Nyföretagarcentrum, 2 Coompanion, Connect och Drivhuset. Det har dock visat sig att få kulturföretagare nås av de offentliga insatser som finns för utveckling av företagande och entreprenörskap. 1 Bo Öhrström, Utvärderingsrapport 2013:1. Regional Utveckling. Västra Götalandsregionens handingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn. Följeforskningen av Bo Öhrström, Industriförnyelse Planning & Development AB, Västra Götalandsregionen (2013). 2 E-post från Anders Persson, processledare på Västra Götalandsregionen, 16 mars

4 Projektet Kvintessensen skulle råda bot på denna kommunikationsbrist. I ett separat projektbeslut inom ramen för regionens handlingsprogram, men inom samma tanke att minska glappet mellan affärsstödsystemen och kulturföretagarna, fick Nätverkstan tillsammans med Coompanion och Göteborgs Artist Center uppdraget att ta fram en utbildning riktad till affärsstödsystemen som skulle öka kunskapen om kulturföretagande och kulturens specifika villkor. Målet med insatsen var att skapa bättre förståelse för och ökad kunskap om kulturaktörers situation. Inte minst ville man skapa en förståelse för kulturbranschens många olika delbranscher och villkor. Med ökad kunskap fanns förhoppningen att man skulle vara bättre rustad att ta emot kulturföretagare. Lär dig mer om de kulturella näringarna! var en två och halv dags fortbildning genomförd av Nätverkstan under hösten Den genomfördes i de fyra delregionerna; Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborsregionen. Vid varje träff var representanter och affärsutvecklare från olika affärsstödsystem inbjudna, t ex Nyföretagarcentrum, Drivhuset, Innovatum Inkubator, Business Region Göteborg och andra. Efter utbildningen fick varje deltagare en dokumentation med allt material som använts under kursen, kontaktlistor och en film om ett kulturprojekt. Det andra initiativ som togs av Nätverkstan i samverkan med Regionutvecklingssekratiatet var att ta fram en utbildning riktad till kulturaktörerna med fokus på konst och ekonomi, kultur och företagande, en kurs vi kallade Knep. Nätverkstan sökte och fick beviljat medel av Europeiska Socialfonden och utbildningen genomfördes år Många konstnärer och kulturaktörer frilansar mellan olika uppdrag, driver eget företag och har ett deltidsarbete. Man är kombinatörer och själva företagandet utgör plattformen från vilken man kan bedriva sitt konstnärliga utövande. Knep-kursen ville stödja allt det som fanns runt omkring det konstnärliga utövandet. Knep-kurserna nådde konstnärer och kulturaktörer inom olika branscher, och genomfördes i de fyra delregionerna i Västra Götalandsregionen. Utvärderingarna visade att kursen var uppskattad och många deltagare uttryckte en önskan om en fortsättning av något slag. Knep avslutades med en stor konferens, Ka-tziing, där deltagare från Knep-kurserna, affärsstödsystem och aktörer inom kulturföretagande samlades för en endagskonferens om kulturföretagande och dess villkor. Konferensen samlade cirka 250 deltagare och var en uppskattad dag för nätverkande i regionen. 4

5 Den 12 november 2013 antog Västra Götalandsregionen ett nytt handlingsprogram för att långsiktigt arbeta med att utveckla och stärka de kulturella och kreativa näringarna i Västra Götalandsregionen. Det finns därmed anledning att se tillbaka på vad insatserna gentemot affärsstödsystem och kulturföretagare mellan åren gav deltagarna och samtidigt undersöka om det finns behov av fler insatser inom respektive område. Föreliggande rapport avser att försöka ge svar på några av de frågorna. 2. Förstudiens uppdrag Nätverkstan fick den 15 december 2013 i uppdrag av Västra Götalandsregionens Regionutvecklingssekretariat att göra en studie av kulturaktörers behov av en fortsättning på Knep-kurserna, d v s de kurser i kulturföretagande som Nätverkstan drev Tidigare utvärderingar av kurserna visade på ett sådant behov. Det fanns anledning att undersöka detta närmare för att se om det finns fog för nya satsningar. Västra Götalandsregionens Regionutvecklingssekretariat visade intresse för en sådan studie då detta passade bra in i de tankar som arbetats fram i den nya handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. Västra Götalandsregionen såg även behov av att undersöka hur fortbildningsbehovet såg ut hos rådgivare i affärsstödsystemet. Målen för studien var därmed att: Genomföra en förstudie om kulturföretagarens och kulturaktörens behov av fortbildning Ta fram ett koncept för hur ett utvecklingsprogram i verksamhetsutveckling och kulturföretagande kan se ut Ta fram ett fortbildningskoncept i kulturföretagande för affärsrådgivare Uppdraget är alltså tudelat: 1) att undersöka behov hos kulturaktörer av kurser i kulturföretagande och 2) att undersöka affärsrådgivares behov av fortbildning i kulturföretagares situation och affärsmodeller. 3. Metod 5

6 Metoden för studien har varit intervjuer med kulturaktörer som genomgått en knep-kurs och med kulturorganisationer och affärsstödrådgivare. Vi har återigen läst utvärderingar från de Knep-kurser och fortbildningsinsatser till rådgivare inom affärsstödsystemen som Nätverkstan genomförde En del av de frågor vi har ställt till kulturaktörerna har därför handlat om: Vad fick de med sig i knep-kursen? Vad skulle de vilja ha mer av? Om de fick möjlighet att gå ett steg två, vilket innehåll skulle de vilja se? Frågor till affärsstödsystemen rörde sig om: Hur många kulturaktörer har vänt sig till dem för hjälp? Har de rätt kompetens för att ta emot kulturföretagare? Vilket innehåll skulle de vilja se i en fortbildningsinsats för att lära sig mer om kulturföretagarens situation? Utgångspunkten för studien var att undersöka behoven av fortsatta fortbildningsinsatser riktade till kulturföretagare och rådgivare inom det befintliga affärsstödsystemet. Studien skulle också inventera behov hos dem som driver verksamhet i form av ideell förening, vilket är en vanlig form att bedriva verksamhet i kulturlivet men också en föreningsform som ofta faller bort i olika insatser. Som vi kommer att se är det vanligt i kulturlivet att blanda olika anställnings- och uppdragsformer. Man bedriver alltså sitt företagande i en blandad form av anställning och företag, ett perspektiv som också var viktigt att ha med i studien. 4. Varför kulturföretagande? Varför ska regionen överhuvudtaget bry sig om kulturföretagarna? Är branschen tillräckligt stor och betydelsefull för att försvara särskilda insatser och omsorg? Är inte branschen helt enkelt för liten? Hur omfattande är det svenska och Västsvenska - kulturlivet egentligen? Att få en samlad och total överblick över kulturlivets storlek och omfattning är svårt. Det döljer sig också mörkertal där många är konstnärligt verksamma men har en annan yrkesbana vid sidan av. Viktigt att komma ihåg är att kulturlivet är större än både kulturpolitik och marknaden. Den viktigaste studien på europeisk nivå är troligen fortfarande den det Brysselbaserade konsultföretaget KEA genomförde år Studien visade att den kulturella arbetsmarknaden var 3,1% och att kulturens andel av EU:s samlade BNP utgjorde 2,6%. 3 3 KEA European Affairs,The Economy of Culture in Europe (2006). 6

7 Siffrorna kan tyckas lite föråldrade vid det här laget, men är de som fortfarande ligger till grund för t ex det nya kulturprogrammet Creative Europe som startade den 1 januari Programmet förväntas leda till tillväxt och jobb i Europa och i programmet hänvisas till en sektor som omfattar 4,5% av EU:s BNP och åtta miljoner jobb. 4 I försök att ange det svenska kulturlivets omfattning av ekonomin brukar tre till tio procent av arbetsmarknaden anges. Det offentliga kulturstödet uppgår till omkring 24 miljarder kr/år och på statlig nivå utgör kulturpolitiken cirka en procent av de statliga utgifterna. 5 Andra siffror visar att kulturella och kreativa näringar i Sverige står för 3.3 procent av BNP, tillväxttakten är 5,5% och det är ungefär företag verksamma inom området. 6 Enligt en av Konstnärsnämndens rapporter om konstnärernas inkomster är det totala antalet professionellt yrkesverksamma i Sverige drygt personer. 7 Rapporten visar även att konstnärsgruppen som helhet är högutbildad men att inkomsterna samtidigt är låga. Medianvärdet för den sammanräknade förvärvsinkomsten 2004 för konstnärsgruppen år var kr. Många väljer att bedriva egen näringsverksamhet och i den undersökta gruppen hade 44% deklarerat näringsverksamhet 2004, vilket i jämförelse med övriga befolkningen är en hög andel (drygt 10%). I praktiken är andelen näringsidkare bland konstnärer högre, menar man i rapporten, eftersom statistiken inte registrerar antalet konstnärer som har aktiebolag, ekonomisk förening eller ideell förening. 8 I Västra Götalandsregionen utgör den kulturella arbetsmarknaden sju procent av regionens totala arbetsmarknad, detta enligt en kartläggning Västra Götalandsregionen lät genomföra År 2012 genomfördes ytterligare en kartläggning av det man kallade Upplevelse och med hjälp av statistik från Statistiska Centralbyrån kunde man se att antalet sysselsatta inom upplevelse i Västra Götalandsregionen år 2010 var personer. Uppdelat på Kulturnäringar, Besöksnäring, Event & Sport och Creative/copyright industries ser fördelningen ut: personer, personer respektive personer 4 5 David Karlsson, Hur långt är ett snöre? Frågor och svar om kulturella och kreativa näringar. utgiven av Västra Götalandsregionen (2014) Konstnärernas inkomster en statistisk undersökning av SCB inom alla konstområden , Konstnärsnämnden och Statistiska Centralbyrån (2009). 8 Ibid s Intersecta, Kultur- och upplevelsesektorn i Västra Götalandsregionen. En studie av sysselsättning, företag, entreprenörskap och utbildningar , Västra Götalandsregionen (2008). 7

8 år Hur många inom kulturnäringar drev någon form av företag? Det visade sig att det år 2010 fanns företag som hade kulturnäringar som sin huvudnäring. Studien visade en ökning av dessa företag från med 636 st. Av dessa hade merparten år 2010 inga eller 1-9 anställda (97%). 11 Ett av fyra prioriterade områden i Västra Götaland 2020 är En ledande kunskapsregion. Man eftersträvar en samlad satsning på företagsamhet, internationalisering och goda förutsättningar för utbildning, forskning och innovation och att det ska vara ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande i regionen. 12 Västra Götalandsregionen stoltserar med att ha Sveriges största regionala kulturbudget och de kulturella och kreativa näringarna bedöms ha en stor utvecklingspotential. 13 I november 2013 antog Regionutvecklingsnämnden, en månad senare Kulturnämnden, ett gemensamt handlingsprogram som avser att utveckla och stärka de kulturella och kreativa näringarna i Västra Götaland Handlingsplanen omfattar alltså två politikområden: kulturpolitiken och näringspolitiken. Det nuvarande handlingsprogrammet har fokus på fyra områden: 1. Utveckling och kvalitetssäkring av affärststödsystemen gällande KKN-sektorn 2. Utvecklingsinsatser för företagare inom KKN-sektorn 3. Utveckling av kultursystem i Västra Götaland 4. Utveckling av Västra Götalandsregionens nationella och internationella arbete inom KKN-området Västra Götalandsregionen identifierar alltså, genom sina båda nämnder, en stor potential i kulturella och kreativa näringar. Man planerar alltså insatser inom dessa fyra områden såsom t ex utbildning, finansieringsstöd, stöd för deltagande i internationella forum, samarbete med internationella kulturaktörer. Utbildning handlar om att insatser från två håll: Det ena genom fortbildning riktade till kulturaktörerna, det andra till affärsstödsystemen. 10 Power Point presentation Upplevelse Västra Götaland. Källa SCB av Anders Persson, Regionutvecklingssekretariatet (2012). 11 Uppgifter enligt mail den 30 oktober 2012 från Anders Persson, Näringslivsenheten, Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsrgeionen. 12 Budgetunderlag Västra Götalandsregionen, Västra Götalandsregionen. S Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/Nyheter/Langsiktigt-stod-till-de-kulturellaoch-kreativa-naringarna/ 8

9 Men är inte insatser som dessa ren näringspolitik? Vad har det med kultur och kulturpolitik att göra? I den av Västra Götalandsregionen nyligen utgivna skriften Hur långt är ett snöre? görs försök till att ge en del svar och förtydliga relationen mellan kultur- och näringspolitik. Att kulturpolitiken överhuvudtaget befattar sig med kulturföretag handlar om kulturpolitikens förändrade roll sedan Idag inskärps ofta behovet av att arbeta tvärsektoriellt och att ha helhetsperspektiv, och att samverka över politikområdesgränser. Det är inte kulturpolitikens uppgift att stimulera kulturföretagande, de ska däremot ge medborgare tillgång till konst och kultur. Då många konstnärer organiserar sitt arbete i företagande, kan stöd till kulturföretagande hjälpa till att uppnå de kulturpolitiska målen. Näringspolitiken, å andra sidan, ska stötta kulturföretagande utifrån målet att det handlar om jobb och tillväxt. Ibland sammanfaller helt enkelt kulturpolitikens och näringspolitikens intressen, vilket de kan sägas göra i insatser riktade till kulturföretagare. 14 Vi har här i stora drag skisserat omfattningen av kulturområdet och det vi kallar kulturella och kreativa näringar i Sverige och i Västra Götaland. Vi har försökt svara på frågan om varför Västra Götalandsregionen överhuvudtaget ser detta som ett viktigt insatsområde och förstå den kontext föreliggande studie är omgiven av. Uppdraget för denna studie är att se över behoven av utvecklingsinsatser riktade till å ena sidan kulturföretagare, å andra sidan rådgivare inom affärsstödsystemet. Men vad ska i så fall sådana fortbildningsinsatser innehålla? 5. Vilken typ av fortbildningsinsats? Vad bör en fortbildningsinsats som den vi här skisserar bestå av? Vad bör vara dess innehåll? Granskar man vad som gjorts på området de senaste femton åren, d v s så länge som man talat om kulturella och kreativa näringar, kan man urskilja tre olika svar på den frågan. De insatser som gjorts för att stärka kulturföretagandet kan i grova drag delas in i tre kategorier. Det handlar om insatser som antingen: 1) syftar till attitydförändring, eller; 2) vill tillföra kulturföretagaren affärskunskap, eller slutligen; 3) tar sin utgångspunkt i konstnärens och kulturföretagarens kreativa processer och bygger vidare på dessa. Ofta, i verkligheten, blandas dessa tre olika metodiska angreppssätt samman. Det finns skäl att 14 David Karlsson, Hur långt är ett snöre? Frågor och svar om kulturella och kreativa näringar. utgiven av Västra Götalandsregionen (2014), s

10 hålla isär dem, även om de på ett praktisk plan kan kombineras. Nätverkstan har i olika sammanhang arbetat med alla tre metoderna. Låt oss diskutera dem en i taget. 1. Attitydförändring Ett viktigt skäl till varför många kulturföretag har svårt att bli bärkraftiga, att bli lönsamma, handlar om attityder. Inte så få konstnärer uppfattar själva tanken på företagande som något främmande, ja rent av konstfientligt. Dock inte alla. Det finns i konstnärskåren diametralt motsatta uppfattningar. Design är kapitalismens revansch på postmodernismen har den nordamerikanske konstkritikern Hal Foster sagt i en berömd formulering. Det vill säga: det finns en kapitalistisk rationalitet i en verksamhet som oskadliggör all kritik, varje ansats till ifrågasättande och inlemmar självtänkande konstnärer i dominerande tanke- och handlingsmönster, gör dem ofarliga. Många konstnärer identifierar sig med denna hållning och kan uppfatta alla ansträngningar att få det egna företaget att bära sig som ett svek mot högre ideal. Konsthantverkaren och scenografen Gunilla Palmstierna-Weiss hör till dem som argumenterar på annat sätt. Redan på 1950-talet kritiserade hon de högre konstnärliga utbildningarna för att dessa saknade yrkesförberedande moment. Utbildningarna har ett ansvar att förbereda studenterna på deras kommande arbetsmarknad: När det gäller skolor i konst, konsthantverk eller överhuvudtaget konstnärlig verksamhet, är det rätt underligt att man år efter år släpper ut elever utan någon kunskap om marknadsföring, bokföring, kontraktsskrivning, skatter och så vidare. 15 Attityderna skiljer följaktligen åt. Många konstnärer är ofrivilliga företagare. Det var också titeln på en rapport vi på Nätverkstan skrev 2002 och till vars slutsatser hörde att många fördomar står i vägen för ett ändamålsenligt kulturföretagarstöd. Konstnärerna har fördomar vad gäller företagande och företagsrådgivning, företagsrådgivarna har å andra sidan en rad fördomar när det gäller hur kulturbranschen fungerar. Såväl attityder som språkbruk skiljer sig mellan dessa båda professioner. Det krävs därför, hävdade vi, översättning mellan dessa skilda sammanhang. I affärsstödsystemet saknas vidare ofta adekvat kunskap för att kunna bistå kulturföretagen. Och vad värre är: man vet inte alltid 15 Gunilla Palmstierna-Weiss, Minnets spelplats, Albert Bonniers Förlag (2013), s

11 om att man saknar kunskap. Man tror sig besitta generellt giltiga metoder som kulturföretagaren helt enkelt måste anpassa sig till när det i själva verket är så att särskilda branschspecifika insatser behövs. Det krävs följaktligen attitydförändringar från såväl företagsrådgivaren som konstnären. De insatser som Nätverkstan gjort inom ramen för Knep och den fortbildningsinsats för affärsstödsystemets aktörer i Västra Götalandsregionen som vi genomförde under hösten 2010 hade följaktligen som ett av sina viktigaste syften attitydförändring. Knep handlade i hög grad om att få konstnärerna att betrakta sina kulturföretag med andra ögon (mer om det nedan). På motsvarande sätt ville vi få affärsrådgivarna att höja blicken och se kulturföretagen en aning mindre fördomsfullt. Det är en förutsättning för en effektiv affärsrådgivning. 2. Tillföra kulturföretagen affärskunskap. De vanligaste insatserna till stöd för kulturföretagare handlar om att tillföra kulturföretagaren praktisk kunskap kring hur man driver företag. Dessa bygger på en enkel tanke: konstnärer är måhända duktiga på vad de gör men saknar information kring företagandets elementa (hur man inregistrerar ett företag, vilka moms- och skatteregler som gäller, hur man bäst organiserar företaget etc). Så resonerade till exempel Gunilla Pamstierna-Weiss i citatet ovan. Kurser i kulturföretagande handlar därför, enligt denna analys, om att ge kulturföretagaren denna information. Många av de kurser och utbildningsinsatser på temat KKN som getts i Sverige det senaste decenniet har haft detta fokus. Det gäller såväl diverse punktinsatser, skräddarsydda utbildningspaket för yrkesverksamma, som försök att komplettera konstnärliga utbildningar med yrkesförberedande moment. Denna uppfattning ligger också väl i linje med affärsstödsystemets aktörers självuppfattning. Dessa besitter information som kulturföretagaren saknar: utbildning och fortbildning på området handlar följaktligen om informationsöverföring. Denna syn på kulturföretagarfortbildning som informationsöverföring stärks av att kursdeltagare ofta efterfrågar just sådan konkret information: Ska jag starta enskild firma eller handelsbolag? Vilken momssats gäller i denna situation? Kan jag i deklarationen dra av kostnader för en studieresa? Som fortbildare eller rådgivare är det då enkelt att helt enkelt tillhandahålla den information som efterfrågas. Vår erfarenhet från Kulturverkstan 11

12 är likadan. Många studenter efterfrågar sådan konkret information. Man vill veta hur man ska göra och efterfrågar det rätta svaret på den fråga som ställts. Så enkelt är det emellertid inte. Informationsöverföring är som pedagogisk metod tämligen primitiv. Vi hör till dem som tror att det är bättre att lära den fattige att fiska än att ge honom en fisk. Det finns flera skäl till varför denna pedagogiska metod är otillräcklig. Dels det allmänna förhållandet att man sällan ställer de konkreta frågorna innan man befinner sig i en konkret situation och behöver svar. Detta gör att individuell rådgivning ofta är en bättre metod än gemensamma föreläsningar eller generella råd. Dels ett annat skäl som hänger samman med det ovan nämnda resonemanget om attityder. Konstnärers attityd till företagsrådgivning är ofta sådan att den står i vägen för en fungerande rådgivning. Utan attitydförändring är därför sådana insatser bortkastade. Sammanfattningsvis: Konstnärer behöver affärskunskap. Det är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att de framgångsrikt ska kunna bedriva sitt kulturföretag. Informationsöverföring behövs men räcker inte. Den kan behöva föregås av ett arbete med attitydförändring eller av ett översättningsarbete. Allra bäst är om kursdeltagaren lär sig hur man skaffar sig den information man behöver. 3. Utgå från konstnärens och kulturföretagarens kreativa processer och bygga vidare på dessa. Nätverkstan har i skilda sammanhang verkat i en pedagogisk riktning som kan beskrivas som att utgå från konstnärens och kulturföretagarens kreativa processer och bygga vidare på dessa. Detta har visat sig vara en framkomlig och produktiv väg på Kulturverkstan, i en rad nationella och internationella sammanhang där vi gjort punktvisa fortbildningsinsatser, i de kurser vi utvecklat tillsammans med institutionen för kulturvård liksom den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet samt inte minst inom Knep. Denna pedagogiska utgångspunkt eller hållning kan tillämpas både på vad företaget säljer varor, tjänster, upplevelser och sättet att organisera företaget (organisationsform, processer för produktutveckling, marknadsföring). Det vill säga: konstnärens kreativitet kan användas både till produktutveckling och organisationsutveckling. 12

13 Den pedagogiska grundtanken är: du kan mer än du vet. Det handlar om att locka fram, artikulera kulturföretagarens tysta kunskap. I samarbete med Nesta och Goldsmith University i London har vi kommit i kontakt med handfasta metoder, konkreta seminarieövningar, för att locka fram denna tysta kunskap. Dessa metoder har vi själva, och i dialog med de brittiska institutionerna, vidareutvecklat och översatt till svenska förhållanden. En del av dessa metoder har visat sig fungera mycket väl. En viktig ingrediens har varit att visa den kursdeltagande konstnären respekt. Tyvärr ofta en bristvara i dessa sammanhang. Kommer man få kulturföretagare och rådgivare inom affärstödsystemet att mötas, att kunna docka ihop? Vad krävs för att komma förbi ömsesidiga fördomar? Det kommer att ta tid. Det är djupt rotade strukturer som kräver långsiktigt arbete. Målsättningen är inte att alla konstnärer ska bli företagare. Däremot att de kulturaktörer som vill ska kunna hitta möjligheter att utveckla sitt kulturföretagande och också få del av det offentligt stödda affärsstöd som finns i regionen. För det krävs att rådgivarna i systemet har kunskap om kulturlivet och kulturföretagarnas förutsättningar. Insatser som Knep och kurser till affärsstödsystemet kan vara del i ett sådant långsiktigt arbete. Förslag på hur sådana kurser kan utformas ger vi här nedan. 6. Resultat och analys 6.1 Vad har vi lärt sedan tidigare? Nätverkstan har, som tidigare nämnts, arbetat med kurser och utbildningar i projektledning, konst och ekonomi, kultur och entreprenörskap i många år. Sedan 1999 driver vi Kulturverkstan, en internationell projektledarutbildning, vi har arbetat med universitetskurser och med enstaka workshops. Utgångspunkten är alltid kulturlivets specifika villkor, något vi resonerar mycket omkring i rapporten Den ofrivillige företagaren från Kursernas innehåll börjar i den situation och specifika kontext som konsten utövas i, för att därifrån hitta metoder och möjliga vägar framåt. 16 David Karlsson och Lotta Lekvall, Den ofrivillige företagaren, Nätverkstan (2002). 13

14 Det konstnären absolut behöver är ensamhet, mörker och tystnad. Då kan konstnärligt arbete bli till, sade Kerstin Norén, skådespelerska och kritiker, på ett seminarium nyligen i Litteraturhuset i Göteborg. Den konstnärliga processen är utsatt, riskfylld och ytterst personlig. Varje konstnär har sin specifika process för hur det konstnärliga arbetet blir till. Samtidigt som man brottas med att hyran måste betalas, mat köpas och konstnärligt material finnas tillgängligt. De två processerna blir lite som olja och vinäger, de blandar sig inte särskilt väl. Vår erfarenhet från tidigare kurser är att det går att hitta vägar framåt om utgångspunkten för samtalet och insatsen är med hänsyn tagen till kulturlivets villkor och med stor respekt för den konstnärliga processen. Sådana initiativ uppskattas av många och är fortfarande tämligen ovanliga. Projektet Knep var ett sådant initiativ som Nätverkstan genomförde under 2011 och 2012 med finansiering av Europeiska Socialfonden. Sexton kurser genomfördes över en period om två år i hela Västra Götalandsregionen. En viktig aspekt av Knep var att kursplatserna skulle ligga runt om i regionen och inte enbart i Göteborg. Vi valde därför att förlägga fyra kurser i Fyrbodal, två i Skaraborg, två i Sjuhärad och resterande i Göteborg. Orterna valdes utifrån devisen att kursen skulle ligga på en plats dit flest deltagare hade en rimlig resväg. Kurserna var förlagda till kvällstid kl och vid varje kursomgång genomfördes en konferens med alla deltagare från kurserna i de olika delregionerna. Totalt 161 deltagare påbörjade kurserna och av dessa deltog 136 deltagare vid minst hälften av utbildningstillfällena. Vid varje kursavslut gjordes en enkätundersökning som togs fram och sammanställdes av utvärderingsföretaget Ekan AB. Utvärderingarna från Knep visar att deltagarna var överväldigande positiva till kursen och upplägget. Ekan AB konstaterar att deltagarna är mycket nöjda med utbildningen i Knep, att de upplever den som ett stöd i sitt yrkesutövande och något som ökar deras möjligheter att försörja sig på sitt konstnärskap. 17 Ett problem med kursen var att vi inte nådde de antal deltagare, 192 stycken, som var planerat från början. Orsakerna till det var flera, inte minst det lite aviga arbetssättet i Europeiska Socialfondsprogrammet att man var tvungen att ange antal deltagare långt innan kursen startade. Deltagarna var tvungna att anmäla sitt intresse under mobiliseringsfasen, minst sex månader innan kursen eventuellt skulle starta om den blev beviljad medel. 17 Anna Segerberg och Petter Spanne, KNEP. Slutrapport, Ekan AB

15 De som fullföljde kursen var genomgående mycket positiva och det deltagarna efterfrågade var fler träffar, fördjupning och fler möjligheter att nätverka med de övriga deltagarna. Många deltagare uppskattade att kursen var förlagd till deras hemmaplan och man tyckte det fungerade väl med att varva kvällar och heldagar. Den enkla dialogen mellan deltagare tyckte många var positiv och också att det var väldigt positivt för identifikation, stärkande och skapat nätverk. Man lyfte även fram föredragshållarna, övningarna, kurslitteraturen och de verktyg man blev introducerad till. Någon menar att den har överträffat mina förväntningar. 18 Men man saknade också några delar i kursen och kanske allra främst efterfrågades fler tillfällen, fler inspirerande föreläsare och fler konkreta exempel på hur andra verksamma inom kulturområdet försörjer sig. Några önskade fler diskussioner i gruppen, fler tillfällen för handledning, fördjupat fokus på budget och marknadsföring, medan andra lyfter mer information kring att driva företag. Många deltagare lyfte också betydelsen av nätverket och de konferensdagar som ingick i kursen. Dessa var tillfällen då konstnärligt verksamma från olika delar av regionen fick tillfälle att träffas. Många arbetar enskilt i sina ateljéer och möjligheten att träffa andra konstnärer från olika platser i regionen ger nya perspektiv och också den enkla insikten att man inte är ensam. Slutsatsen vi drar av Knep är att kursen var uppskattad och att den var till hjälp för deltagarna i sin strävan att hitta möjligheter att försörja sig på sin konst. Man önskar också fler tillfällen samt möjlighet till fördjupning inom vissa områden. 6.2 Resultat från intervjuer För att få svar på hur behoven av fortbildning idag ser ut, har vi intervjuat dels deltagare i Knep-kurserna, dels affärsrådgivare. Knep avslutades Det har alltså gått mellan ett och ett halvt år till två och ett halvt år sedan den sista kursen genomfördes. Deltagarna kan nu med perspektiv blicka tillbaka och identifiera vad de fick med sig, men också reflektera kring hur en fortsättning skulle kunna se ut. Vi har även intervjuat representanter från de flesta konstnärliga centrumbildningar för att 18 Anna Segerberg och Petter Spanne, KNEP. Slutrapport, Ekan AB

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Hur långt är ett snöre? Frågor och svar om kulturella och kreativa näringar

Hur långt är ett snöre? Frågor och svar om kulturella och kreativa näringar Hur långt är ett snöre? Frågor och svar om kulturella och kreativa näringar 1 Förord Kulturpolitikens uppgift är att ge invånarna tillgång till konst och kultur men det betyder inte att alla konstnärer

Läs mer

Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling

Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling Heléne Bäckström, 2009 Förord Malin Sigurdsson jobbar på konsthallen Drakónen som drivs med kommunala och regionala

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) Kulturella och (KKN) En översikt över aktörer och begrepp som berörs av regeringens satsning på KKN FRAMTAGEN AV STEFAN MOBERG VÅREN 2011, PÅ UPPDRAG AV KLYS Innehåll 3 Förord och sammanfattning Regeringens

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 AUGUSTI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV 1 Förord Kompetensutvecklingsfrågorna för de yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV var temat för ett seminarium

Läs mer

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE En studieresa till Manchester En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta maj 2003. Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Rapport nr 2010:10 En jämställdhetsfokuserad uppföljning av programmet Främja kvinnors företagande på Gotland 2007-2009 kvinnorna på ön

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna och de kvalificerade yrkes utbildningarna Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (19) Datum: 2010-08-30 Diarienr: YH 2009/2104 Återrapportering

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer