Etik i vården. forskning för vardagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etik i vården. forskning för vardagen"

Transkript

1 Etik i vården forskning för vardagen 2003

2 Etik i vården forskning för vardagen

3 Beställning av rapporten görs via: Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen Vetenskapsrådet ISBN Dokumentation: Agneta Barle, Ordförrådet i Falun Grafisk form: Marlene Truedsson Omslagsfoto: Bengt-Göran Carlsson/Tiofoto Tryck: Danagårds Grafiska AB, 2003

4 Innehållsförteckning Förord 5 Ge plats för de etiska frågorna 7 Livets början 8 Att lära av och utveckla etisk praxis 9 Barn och föräldrar på sjukhus behov och deltagande i beslut 13 Livets slut 16 Hemmets betydelse som den sista vårdplatsen etik i hemmets och institutionens livssfär 17 Förhandsdirektiv för vård i livets slutskede. Etiska, juridiska och psykologiska aspekter 22 Att leva med risk 26 Ärftlig risk för Alzheimer etiska och psykologiska aspekter 27 Genetisk vägledning och presymptomatisk testning: Mål och etik för klinisk praktik, omvårdnad och utbildning 31 Etiska aspekter på reglering av försäkringsbolags tillgång till genetisk information 34 Etiska konsekvenser av prioriteringar inom hälso- och sjukvården 38 Tvingad till hjälp etiska konflikter vid tvång i barn- och ungdomspsykiatrisk vård 39 Äldres syn på prioritering i hälso- och sjukvården 43 Informerat samtycke i samband med rekrytering av patienter för klinisk undervisning 46 Samvetsstress i relation till moralisk känslighet, socialt stöd, inre styrka och utbrändhet hos läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 49 Etiska principer i hälsoekonomisk analys 52 3

5 4

6 Förord Det behövs en etikforskning som är verklighetsförankrad i hälso- och sjukvårdens vardag. En sådan forskning förutsätter en medveten samverkan över gränserna, mellan forskare från olika discipliner. Dessa var några av utgångspunkterna till det femåriga forskningsprogrammet Etik i vården som Vårdalstiftelsen, Barncancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet startade tillsammans hösten För att sprida kunskap om vilka projekt som var på gång och vad de handlade om beslöt programstyrelsen också att genomföra en seminarieserie. Vid fyra tillfällen under 2002 och 2003 anordnades därför seminariedagar för vårdpersonal runt om i landet. Närmare 450 personer kom till Uppsala, Göteborg, Malmö eller Umeå för att lyssna, lära och inspireras. Sammanlagt 22 forskare, från olika discipliner, forskningsfält och lärosäten kom för att berätta om sina pågående arbeten inom forskningsprogrammet på ett enkelt och överskådligt sätt. Den här skriften vill visa den bredd som har präglat seminarieserien. Här finns allt från hälsoekonomiska resonemang och försäkringsteknisk reglering till samvetskval och barns behov när de hamnar på sjukhus. Och de svåra etiska ställningstagandena går som en röd tråd genom alla forskningsprojekt och seminarier. Ewa Ställdal Ordförande i programstyrelsen Harriet Wallberg-Henriksson Vice ordförande i programstyrelsen 5

7 Äntligen börjar forskarna och fotfolket att närma sig varandra! EN RÖST I PUBLIKEN Bra att olika yrkesgrupper får möjlighet att mötas och diskutera. Etik är ett högprioriterat ämne som finns med i alla perspektiv. EN RÖST I PUBLIKEN 6

8 Ge plats för de etiska frågorna All vårdpersonal har med sig ett etiskt förhållningssätt från sin utbildning. Vi har lärt oss att ord som trösta, lindra och bota ska vara vägledande för oss. Aldrig har så många fått så mycket av svensk sjukvård som nu. Men idag kommer bota före de båda andra begreppen. Kan det vara ett av skälen till all den ohälsa vi möter bland vårdpersonal? Glömmer vi att trösta? Att hålla varandra i hand? Var är människan bakom diagnosen? Har vi inget eget lugn att dela med oss av? Är det detta som känns fel? Borde inte trösten vara en mycket större artikel i sjukvårdsförrådet? Fortfarande står vårdpersonalen inför en rad svåra ställningstaganden och får för lite hjälp och tid att hantera dessa situationer. Förhoppningsvis kan forskningsprogrammet Etik i vården och dess resultat hjälpa alla er som arbetar i vårdvardagen och alla beslutsfattare som hanterar de här svåra frågorna. Genom gränsöverskridande forskning får vi bättre underlag att fatta rätt beslut medvetet och öppet. Den kunskap som dessa forskningsprojekt tar fram kan också användas för att utveckla det goda ledarskap som vården behöver. Vi måste se till att skapa utrymmen i vårdvardagen för reflektion och tankeutbyte. Vi behöver föra samtal kring de etiska dilemman som vi bland annat genom annan forskning själva ställt mänskligheten i. Använd den kunskap som de här forskarna har tagit fram och starta diskussioner på arbetsplatserna. Låt de etiska frågorna ta plats. FOTO: BIRGITTA WAHLBERG Annelie Nordström, vårdstrateg och moderator. 7

9 Livets början Att lära av och utveckla etisk praxis Barn och föräldrar på sjukhus behov och deltagande i beslut 8

10 Att lära av och utveckla etisk praxis Docent Mats G. Hansson och fil.dr Alina Rodriguez-Claezon, Uppsala universitet Docent Mats G. Hansson förestår forskningsprogrammet Biomedicinsk Etik vid Uppsala universitet och har i det här sammanhanget särskilt intresserat sig för barnens situation. Hur berättar man för ett barn att det ska dö? Gör det ont när man sticker någon i armen och är det ändå okej? Hur ska man göra med förebyggande genetisk screening av barn och ungdomar? Vad händer för barnen och hur kommunicerar man med föräldrarna? Frågorna är oändliga och vi behöver riktlinjer för hur vi ska hantera dem. Dilemma Hur ska vi inkludera barn i forskningen? Eftersom man inte har ett fullgott vetenskapligt underlag utsätter man många gånger barn för risker inom hälsooch sjukvården. Vi vet att mellan 40 60% av de mediciner och behandlingar man ger till barn idag endast är utprovade på vuxna. Detta är egentligen inte så konstigt, för vid de läkemedelsprövningar som krävs kan det innebära att man måste utsätta friska personer för någon form av risk. Detta vill man i möjligaste mån inte utsätta barn för. Det är därför inte lätt att närma sig föräldrar för att få ett samtycke till sådan forskning. Dessa etiska problem kring att forska på barn innebär dock att om vi inte klarar att hantera dem utsätter vi barn för risker i ordinarie behandling. Det är dilemmat. FOTO: BIRGITTA WAHLBERG Lagar distanserar Det står en rad värden på spel i olika etiska situationer som en patient kan hamna i under sin kliniska resa genom vårdkedjan. Mats G. Hansson beskrev hur man av tradition behandlar etiska frågor i samhället. Vi har en lagstiftning med tydliga regler, vi formulerar etiska riktlinjer, skriver policydokument, rekommendationer och föreskrifter. Antalet etiska kommittéer som ska behandla de här frågorna har ökat markant. Vi vill ge personalen inom vården råg i ryggen. Om vi bara fortsätter att skapa fl er och fl er distanserade instanser och regler kommer vi inte att hjälpa dem som står med de faktiska etiska besluten, framhåller Mats G. Hansson. 9

11 FOTO: BIRGITTA WAHLBERG Teamet är nyckeln Problemet är att man förlorar i närhet till de konkreta fallen. Distanseringen gör det svårare att hantera etiska problem i vardagen. Kring varje patient finns en undersköterska, en sjuksköterska, en kurator och en läkare och alla har sina erfarenheter och kompetenser. Det är detta team som tillsammans behöver bearbeta och lösa de etiska frågorna! När det gäller etiska beslut finns inget slutgiltigt svar på vad som är rätt eller fel. Därför måste organisationen ha en beredskap kring etiska ställningstaganden, så att man kan leva med denna omöjlighet att få ett slutgiltigt svar. Även om jag är docent i ämnet har jag inget patent på vad som är rätt eller fel. Det är du som arbetar i vården som är experten, det är du som sitter på de kliniskt viktiga nycklarna. Etikronder På Akademiska sjukhuset har man infört så kallade etikronder. Tanken är att läkare och sjuksköterskor identifierar ett patientfall som de upplever som etiskt problematiskt. Fallet presenteras för andra kollegor, i andra discipliner, så att de kan följa händelsekedjan. Med sina olika perspektiv och erfarenheter ska man kunna se var någonstans man kunde ha handlat annorlunda. Genom att lyssna på varandra kan man få fler moraliska infallsvinklar på hur man ska kunna bearbeta ett visst fall. Etikronderna leder till reflektion och eftertanke. Behandling av barn Barn är en diskriminerad grupp eftersom vi inte har lika goda vetenskapliga underlag kring dem. Därför vill vi se om vi kan lära oss något genom att titta på vilka förväntningar blivande föräldrar har. Hur gör vårdpersonalen när de tar hand om barn? Vi tror att det finns en praxis i sättet man har när man gör föräldrar och barn delaktiga i ett beslut. Tanken är att vi ska lära oss något om deras förmåga att kommunicera med barn. Ur denna kunskap tänker vi också arbeta fram tre webbaserade lärande program för läkare, sjuksköterskor, studenter och föräldrar. Alina Rodriguez-Claezon, Uppsala universitet. Varför studera förväntningar i relation till etisk praxis? Alina Rodriguez-Claezon, fil. dr i psykologi vid Uppsala universitet, berättade att tidigare studier har baserat sig på ett retrospektivt syn- 10

12 sätt man har kommit in när någonting redan har inträffat. Då vet man hur det gått och resultatet präglas av själva utfallet. De flesta studier har dessutom gjorts på vuxna, inte på barn. De här problemen vill vi komma åt i vårt projekt. Varför inte titta framåt i tiden? Då kan man verkligen se alla detaljer. Därför valde vi att studera gravida föräldrar. Homogen grupp Blivande föräldrar är medvetna om hälsoriskerna, de oroar sig och hoppas att barnet är friskt. De har regelbunden kontakt med vården och alla genomgår samma sak. Vi kommer in på ett naturligt sätt när vi frågar dem om deras förväntningar. Projektet har som mål att definiera etisk praxis i sina beståndsdelar. Vi vill komma åt olika situationer var det något som patienten kände obehag inför vad var det som hände? Vi vill titta på fyra situationer: 1. Kommunikationen mellan läkare och den blivande föräldern, hur man ger och tar emot information 2. Beslutsfattandet vilka möjligheter har föräldern att fatta vissa beslut 3. Autonomi självbestämmande 4. Informerat samtycke hur vill man tillåta barn att delta i forskning? Framåtblickande Materialet består av 435 gravida kvinnor (49% förstföderskor) och 427 blivande fäder vid Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett. Föräldrarna rekryterades vid den rutinmässiga ultraljudskontrollen. De fick besvara en enkät om vilka attityder de hade till forskning, om de var villiga att låta barnet delta i forskning o.s.v. Vi intresserade oss också lite extra för kvinnor med en högriskgraviditet, d.v.s. med en medicinsk komplikation. Det blev sammanlagt 125 kvinnor. Vår slutsats så här långt är att merparten av de blivande mödrarna är mycket villiga att låta barnen delta i forskning. Ju högre utbildning de har desto mer positiva är de. De som vet att deras barn eller de själva löper större risk är mer villiga att låta barnet delta i en forskningsprocess. Barnen deltar En svaghet med studien är dock att det fortfarande är en hypotetisk situation, vi saknar föräldrar som genomgått någon medicinsk behandling. Därför har vi studie II, där vi studerar etisk praxis i verkligheten i två olika situationer. Vi ska göra det ur läkarens, föräldrarnas och barnets perspektiv. Situationerna är rutinmässig behandling av ljumskbråck och flickor med för tidig pubertet. Också här arbetar vi framåt i tiden. Föräldrarna får en enkät 11

13 tillsammans med kallelsen till doktorn. Vi vill också objektivt studera de inblandades beteenden och det gör vi genom videoinspelningar. Slutligen ber vi om en rapport från läkare, föräldrar och barn om deras upplevelser. Det ger oss möjlighet att studera blivande föräldrars förväntningar med de här föräldragruppernas förväntningar och titta på hur det har gått och se vilka beteenden som är viktiga för etisk praxis. Styrkor med den här studien är att barnet deltar och att vi får möjlighet att jämföra förväntningar med beteenden. 12

14 Barn och föräldrar på sjukhus behov och deltagande i beslut Inger Hallström, barnsjuksköterska, klinisk lektor vid Lunds universitet och Vårdalinstitutet i Lund Inger Hallström började med en kort tillbakablick. Hon berättade om barnläkaren George Armstrong, som verkade i London på 1750-talet. Han var en av de första som behandlade barn som barn och inte som små vuxna. Han ansåg att sjuka barn skulle vårdas av sina föräldrar, eftersom de kände sina barn bäst. Detta synsätt If you take away präglade verksamheten i de första barnsjukhusen. a sick child from its Mödrar tilläts och uppmanades att vara med på parents, you break sjukhuset. its heart immediatly. I början av 1900-talet ändrades denna inställning drastiskt och nu var det renlighet, stränga GEORGE ARMSTRONG rutiner och mycket liten kontakt med yttervärlden som gällde. Detta system varade långt in i våra dagar och många barn och föräldrar for ganska illa. Det var experternas behov och deras åsikt om vad som var bäst för barnen man utgick ifrån. Idag är det rutin i västvärlden att föräldrar är med sina barn på sjukhuset. Barn är stora konsumenter av sjukvård men de tillfrågas sällan om vilka behov de har och vad de tycker om den behandling de blir utsatta för. De blir oftast företrädda av sina föräldrar, som inte alltid har så lätt att sätta sig in i barnens situation. Vad är ett behov? Vi säger att vi ska utgå från patienternas behov. Men vad är ett behov? Detta ville vi ta reda på. Den finske filosofen von Wright definierar behov som en varelse behöver sådant som det är illa för den att undvara och vår studie utgick från den definitionen. Vi samlade in materialet så nära barnets och föräldrarnas verklighet som möjligt. Frågar man barn eller föräldrar vilka behov de har, har de ofta svårt att svara, eftersom alla som behöver hälso- och sjukvård befinner sig i beroendeställning. För att få en uppfattning om dessa behov följde man 24 barn med föräldrar under nio veckor från det att de kom till sjukhuset tills barnen gick hem igen. Barnen var mellan fem månader och arton år, somliga kom in akut, en del var planerade inläggningar, andra var dagtidsbehandlingar. Vi försökte vara så osynliga som möjligt. Efter varje tillfälle gick vi ut och skrev ned våra observationer. Vad har hänt? Vad har sagts? Vem gjorde vad? 13

15 FOTO: JOHAN FRÄMST Detta resulterade i 500 sidor fältanteckningar. Vi strök alla värderingar men letade efter begrepp och uttalanden som stod för ett behov hos barnen och hos föräldrarna. Barns behov Det visade sig att barn hade helt olika behov beroende på om situationen uppfattades som hotfull eller inte. Detta uppfattades också olika från barn till barn. I icke hotfulla situationer hade de behov av aktivitet och sysselsättning, de ville röra på sig och utforska sin omgivning. De behövde få information om vad som hände runt omkring. De ville vara med och påverka sin situation. När de hade varit duktiga ville de att man skulle säga det. Naturligtvis behövde de få sina fysiska behov tillgodosedda och de behövde få vila när de inte orkade mer. Däremot var behoven helt andra i situationer som barnen själva uppfattade som hotfulla: att vara nära sina föräldrar, att ha kontroll över situationen, att ha det välkända nära, att få reda på att det här tar slut, jag kommer hem igen. Ett annat behov som också var tydligt var att de ville bli behandlade med respekt. Det är ingen idé att börja informera eller fråga hur barnet vill ha det i situationer som barnen upplever som hotfulla. Då är det redan för sent. Informationen och kommunikationen skulle ha kommit mycket tidigare. Detta är viktigt och det bör vi ta till oss, menar Inger Hallström. Vad behöver föräldrar? Det absolut övergripande behovet hos föräldrarna var att kunna känna trygghet. Den fick man på olika sätt: genom känslan av att man befann sig i en fungerande organisation, att personalen var kompetent och att man kunde vara nära sina barn. Kände föräldrarna sig trygga förmedlade de den känslan till sina barn. Kommunikationen mellan föräldrar och personal var viktig. Föräldrarna ville känna att deras information om barnet efterfrågades och togs tillvara, att de var en del av teamet runt barnet och att de respekterades. Även här fanns behov av kontroll över barnets tillstånd, personalens kompetens, vad som skulle hända. De förberedde sig noga inför allt som skulle hända. De kände förväntningar, både från sig själva, från barnen, den andra 14

16 partnern och från personalen, att de kunde ta hand om sitt sjuka barn. De undvek att säga något som kunde tolkas som kritik. De behövde träffa andra föräldrar som var i samma situation. Vi frågade föräldrarna hur de fick sina behov tillfredsställda. Vissa var mest tysta och ville inte vara till besvär, de väntade tills någon såg vad de behövde. De använder så fina ord, de tror att man förstår mer än vad man gör. Man känner sig överkörd på sjukhus. Andra försökte vara så trevliga som möjligt och skapa en god relation till personalen. En annan grupp visste precis hur de ville ha det och informerade personalen om detta. Behovet att få delta i beslut var lika viktigt för både barn och föräldrar. Personalens attityd Inger Hallström påpekade hur mycket personalens attityd påverkar om föräldrarna vågar uttala sina önskemål och värderingar eller ej. Den viktigaste faktorn, som påverkade om föräldrarna deltog i beslut eller inte, var hur tydligt föräldrarna uttryckte att de ville delta och ha sina åsikter framförda. En annan var hur känslig personalen var att uppfatta vad föräldrarna sade eller inte sade. Man kan ju fråga sig om situationer där vi uppfattade att barn och föräldrar inte deltagit i beslut är det situationer där personal följer rutiner och riktlinjer mer än man försöker individualisera vården? Eller involverar vissa av oss barn och föräldrar rutinmässigt i beslut? Inger Hallström frågade tills sist vad vårdpersonalen kan ha för nytta av denna kunskap. Jag fick bland annat det här svaret: När man arbetar med barn och föräldrar varje dag, får man en känsla för hur man tror att de har det. Men det är inget vi pratar om, vi vet inte om kollegorna känner likadant. Nu har ni satt ord på det vi intuitivt har känt. Det man har ord för kan man prata om och diskutera. Hur väl samarbetet mellan barn-föräldrar-personal fungerar beror i första hand på personalen. Det är vi som har makten, kunskapen och en position som gör att vi kan få en förändring till stånd. 15

17 Livets slut Hemmets betydelse som den sista vårdplatsen etik i hemmets och institutionens livssfär Förhandsdirektiv för vård i livets slutskede. Etiska, juridiska och psykologiska aspekter 16

18 Hemmets betydelse som den sista vårdplatsen etik i hemmets och institutionens livssfär Docent Britt-Marie Ternestedt, professor Lennart Nordenfelt, professor Göran Lantz och doktorand Ingrid Hellström Att bli beroende av andra, att leva nära döden hur påverkas man av det i vår västerländska kultur? Vilken innebörd får begrepp som valfrihet, självbestämmande, meningsfull vardag, som ofta används i olika styrdokument? Hur tar de sig uttryck på mikronivå, i mötet mellan äldre/närstående/vårdpersonal? Detta är kärnan i forskningsprojektet som docent Britt-Marie Ternestedt vid Ersta Sköndal högskola och hennes forskarkollegor bedriver. Inom vårt forskningsfält, vård i livets slutskede, är risken hundraprocentig. Vi kommer alla att dö. De flesta av oss kommer att bli gamla, vi kommer att dö den långsamma döden och vi kommer att bli beroende av andras omsorg. Vilka vårdformer kommer vi att ha att välja mellan? Britt-Marie Ternestedt inledde med en kort summering av projektet. Vad är viktiga värden under åldrandet och nära livets slut? Vad beskriver äldre som viktiga beståndsdelar i ett meningsfullt liv? Vilka värderingar har samhället när det gäller åldrandet, värdighet och självbestämmande? Vad sker i samspelet mellan personer på det enskilda boendet? Vilka etiska frågeställningar rymmer vården och omsorgen om äldre? Vi har fokuserat på ett antal nyckelbegrepp: självbestämmande, värdighet, livskvalitet, hemmet och meningsfull vardag. De är begrepp som man knappast tänker på förrän man blir av med något eller några av dem. Fyra delstudier Forskningsprojektet är i sin tur indelat i fyra delstudier: en filosofisk/etisk begreppsanalys och tre studier där man följer 80 äldre över tid (1 1,5 år) för att förstå mer om deras vardag. Detta studeras ur tre aspekter: inom olika boendeformer (hemmet, sjukhem, serviceboende m.m.), äldre med annan kulturell/ religiös bakgrund samt vård i hemmet vid nyupptäckt demenssjukdom. Vi vill fånga hur äldre beskriver sin vardag och vad livskvalitet innebär för dem. Vi gör det genom intervjuer och observationer på plats. Vi försöker se det både ur de äldres och närståendes perspektiv, men vi studerar också vilka normer och ideal som styr personalens handlingar i olika boendeformer. Så här långt kan vi se att de gamla och personalen tycks bo och verka i helt skilda världar med få möjligheter till möten. Man har så olika tidsperspektiv. 17

19 Genom studien löper också det arkitektoniska perspektivet som en röd tråd. Vad betyder miljön, atmosfären och stämningen för upplevelsen av värdighet eller meningsfullhet? Vård i hemmet av personer med demenssjukdom Ingrid Hellström är doktorand vid Tema Äldre och åldrande vid Linköpings universitet och ingår i forskargruppen. I sin framställning lät hon enskilda individer komma till tals. Dementa har ofta haft en begränsad roll i andra undersökningar. Man har inte frågat dem utan hämtat kunskap från närstående och genom observation. Därför försöker vi rikta oss direkt till den demenssjuke i vår studie. Det skulle vara etiskt fel att utesluta dem. Borta bra med hemma bäst Över hälften av alla dementa vårdas hemma av någon närstående. Att kunna bo hemma är en symbol för ett självständigt liv. Vi följer 20 personer med diagnostiserad demenssjukdom, som alla bodde hemma vid starten av studien, och deras make/maka. Alla har frivilligt valt att vara med. Alla intervjuas var sjätte månad under sammanlagt arton månader. Man är alltid två som intervjuar, den ene talar med den anhörige, den andra med den demente. Frågorna är de samma. Vi pratar om vad hemmet betyder för dem, vad som är viktigt i livet, vad självbestämmande står för, vad de har fått lämna ifrån sig och om begreppet värdighet. Efteråt pratar vi alla fyra över en kopp kaffe. Vi fotograferar också delar av hemmet som kan illustrera hur de intervjuade har det. Sakerna i hemmet säger mycket om personerna. De står som symboler för den man en gång har varit. Värdighet är ett abstrakt begrepp som kan vara svårt att prata om. Ingrid Hellström läste upp några anonyma svar som väckte starka känslor i publiken. Hon berättade bl.a. om maken till den kvinna som arbetat som husmor i hela sitt liv. Han sitter numera med i köket när hon bakar och låter henne säga alla momenten högt till honom. Då kan han följa med och se att hon ingenting glömmer. Då sitter jag jämter och tittar på och hjälper henne. Det är ju lätt att glömma. Javisst, det är lätt att glömma för vem som helst. Jag tittar i ugnen och säger till det när det är färdigt. På det viset hjälps vi åt. Han gör några moment men tar inte över. På det viset hjälper han henne att behålla sin värdighet. Vad är det i hemmet som är betydelsefullt? Ingrid Hellström läste upp ett typiskt svar: 18

20 FOTO: BIRGITTA WAHLBERG Lennart Nordenfelt, Britt-Marie Ternestedt och Ingrid Hellström. Ja, det betyder väl allt höll jag på att säga. Att man kan bo hemma och ha sin äkta hälft här och att vi kan vara tillsammans. Det är väl det som är viktigast nu på ålderns höst. Det är man tacksam för varje dag som går. När intervjustudien började bodde alla hemma. Nu har vi dock följt ett par där mannen flyttat till ett särskilt boende. Jag frågade honom hur han tyckte det kändes att flytta in där. Ja, det är bara en person som fattas. Hon kommer ibland när hon har tid. I det här fallet hade deras gemensamma hem försvunnit eftersom hustrun bytt bostad. Relationen till den anhörige är väldigt viktig. Här handlar det om livslånga äktenskap. Ingrid Hellström visade även några fotografier som hon tagit. Vi fotograferar detaljer från hemmet som kan illustrera hur de intervjuade har det omkring sig. Tingen säger mycket om personerna, de står som symboler för vad man en gång har varit. Värdighet som begrepp Professor Lennart Nordenfelt, Tema Hälsa och Samhälle vid Linköpings universitet, är en av flera som funderar kring begreppen livskvalitet, autonomi, värdighet och den meningsfulla vardagen. Han berättade att de två första begreppen har det forskats mycket om. Livskvalitet har även blivit ett medicinskt fält. Men med begreppet värdighet är det annorlunda. Det har en lång historia och har kommit att uppmärksammas i vissa policydokument. Exempelvis står det i Hälso- och sjukvårdslagen från : Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 19

21 Här finns en tendens till att uppmärksamma värdigheten, men den är fortfarande väldigt lite studerad. Lennart Nordenfelt berättade också att han parallellt med det här projektet deltar i ett EU-finansierat projekt som heter Dignity of Older Europeans. I den här studien har vi utmejslat några begrepp som vi tänker studera: Människovärde det vi alla accepterar existensen av. Att det är ett värde som är lika för alla, så länge vi lever. Meritvärdighet den värdighet som ligger i att vi har ett ämbete. Vi har det av olika slag och i olika grader och grundar för vissa rättigheter. Detta är något som kan komma och gå. Den moraliska resningens värdighet som vi har när vi utför moraliska handlingar. Särskilt östfilosofer lyfter fram detta, den moraliska resningen som grund för självrespekt. Här varierar graden mellan olika människor och den kan också komma och gå. Den personliga identitetens värdighet kan vara den svåraste att upptäcka men är kanske den mest intressanta. Den har mycket med ens självbild att göra. Den är baserad på att vi har integritet, autonomi och att vi har en tillhörighet. Den kan berövas oss, både av oss själva och andra människor. Det kan ske på olika sätt, även i vården. Den kan berövas oss genom händelser och olika processer, genom sjukdom, åldrande. Den kan vara en värdighet som byggs upp under livet men som också kan komma och gå under livet. Dessa värdigheter markerar en position på en värdeskala. Typiskt är att de grundar för rättigheter, men den personliga identitetens värdighet innebär rättigheten att få vara sig själv. Ordet respekt gäller för alla ovanstående värdigheter. Antingen i form vissa rättigheter eller att man blir vördnadsfullt bemött. Det har framkommit i det empiriska material som vi studerat att just kring den sistnämnda värdigheten finns det fortfarande mycket att göra. Jag hoppas att den här analysen kan ge viss hjälp på vägen. Begreppet hem Professor Göran Lantz, Ersta vårdetiska institut, höll sig till hemmet som begrepp. Hemmet och sjukhuset är olika arenor med olika regler och värden. Vård ges också i boendeformer som varken är hem eller institution, t.ex. sjukhem, särskilda boenden, gruppboende. Vilka värden från hemmet kan vi bära över dit? Begreppet hem och familj är mycket mer känslomässigt laddat än bostad och hushåll. Hemmet har både en praktisk funktion och står för social gemenskap. Varje hem är en bostad, men inte tvärtom. Vad ska uppfyllas för att något ska kallas ett hem? Dels ska den ha en praktisk funktion, dels ska man identifiera boendet som sitt hem. Man känner sig hemma. 20

22 Göran Lantz gjorde en utvikning som handlade om vår människosyn. Jag kan reduceras till en kropp eller till jag som subjekt. Men däremellan finns också jag som person, den bild som andra har av mig. Jag som person har en diffus gräns till omgivningen, d.v.s. jag kan även införliva tingen omkring mig. De här glasögonen är en del av min person. Den största utsträckningen av oss är vårt hem. Där finns det som speglar våra intressen, smak o.s.v. Människan har egentligen tre hem. Det första är barndomshemmet som vi präglas av, det andra skapar vi själva och det tredje och sista är där vi slutar våra dagar ofta beroende av att andra sköter om oss. Vilket av dessa hem är mest betydelsefullt? Vilket hem vill vi spegla i det sista hemmet? Tre sfärer Göran Lantz nämnde tre sfärer som omger varje människa: Intimsfären, min kropp och mina närmaste attribut Livssfären, den som jag sätter min prägel på, exempelvis hemmet. Identifikationssfären kan vara hur stor som helst, t.ex. min hembygd. Den första och den tredje har vi av oss själva, men den andra förändrar sig med oss. Hur vi äger de här sakerna har inte så stor betydelse. Men tingen i hemmet blir en del av oss och speglar oss själva. Därför är det mycket ansvarsfullt att arbeta i ett hem, då går man i en annan människas livssfär. Det kräver lyhördhet, respekt och omtanke. 21

23 Förhandsdirektiv för vård i livets slutskede. Etiska, juridiska och psykologiska aspekter Doktorand Linus Broström, Lunds universitet Linus Broström är doktorand vid Enheten för medicinsk etik, Lunds universitet. Projektet, som professor Göran Hermerén är huvudansvarig för, är ännu på planeringsstadiet, men redan nu finns mycket att säga om den etiska problematiken kring projektets tema. Vad är det vi behöver fatta beslut om i livets slutskede? Ska livsuppehållande behandling påbörjas eller avslutas? Ska smärtbehandling sättas in? Var och med vilka personer vill patienten avsluta sitt liv? Vilka närstående ska underrättas? Ska sjukhuskyrkans tjänster användas? Det finns en rad frågor att ta beslut om. Linus Broström hänvisade till Hälso- och sjukvårdslagen där lagen kräver informerat samtycke i beslut rörande behandlingar. Men många patienter kan inte delta i dessa beslut av olika skäl: demens, medvetslöshet, smärtpåverkan o.s.v. Vem är det då som ska fatta besluten? Vi saknar fortfarande rättslig reglering i Sverige på det här området. Bland annat saknas bestämmelser om vilken relevans tidigare önskemål från patienten bör ha. Förhandsdirektiv Det finns flera möjliga lösningar på problemet och i studien fokuserar man på den där patienten upprättar ett s.k. förhandsdirektiv, medan hon ännu kan ta ställning till och tala om hur hon vill ha sin framtida vård. I Sverige har den här lösningen framför allt diskuterats som ett s.k. livstestamente. Här tar man bara ställning till frågan om livsuppehållande behandling. Men och detta är viktigt det finns andra typer av förhands- eller vårddirektiv. Det kan vara muntligt istället för skriftligt, det kan utse en ställföreträdande beslutsfattare och det kan redovisa allmänna värderingar, inte bara vårdbeslut. Det kan också innehålla andra önskemål, som exempelvis smärtlindring, var man vill vårdas i livets slutskede, hur miljön ska se ut, om man vill vara ifred eller ej, o.s.v. Linus Broström ställde följande tre etiska frågor: Bör möjligheten att upprätta förhandsdirektiv erbjudas? Under vilka omständigheter bör upprättade förhandsdirektiv respekteras? Bör upprättandet av förhandsdirektiv uppmuntras? 22

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Omvårdnad examensarbete/d Omvårdnad Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2010 Anhörigas upplevelser och erfarenheter av palliativ vård inom

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser

EXAMENSARBETE. Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser EXAMENSARBETE 2005:06 HV Vilket inflytande har den äldre över sin tillvaro vid hjälp- och stödinsatser Catharina Emmoth, Eva Sirugo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Etiska vägmärken 1. Etik en introduktion. Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD

Etiska vägmärken 1. Etik en introduktion. Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Etiska vägmärken 1 Etik en introduktion Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Etiska vägmärken 1 Etik en introduktion Omarbetad upplaga STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD Boken beställs från: Fritzes

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer