Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige 2008."

Transkript

1 Beslutad av Fullmäktige 2012 FSAs inställning är att utbildning och forskning utgör grunden i den arbetsterapeutiska verksamheten. Det är genom utbildning och forskning som yrket får legitimitet i samhället. Under senare år har antalet arbetsterapeuter med magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen ökat på ett mycket positivt sätt. Även antalet specialister i arbetsterapi har ökat. Det sker också ständigt andra förändringar i omvärlden, exempelvis nya organisationsförändringar inom högskolan. Det är därför av vikt att FSA följer de förändringar som sker och kontinuerligt förtydligar sin syn på utbildning till arbetsterapeut och forskning inom arbetsterapi. Denna proposition är en utveckling av tidigare dokument FSA angående utbildning och forskning som antogs vid fullmäktige Kunskapsproduktionen i ämnet arbetsterapi har växt såväl teoretiskt som praktiskt. Detta har medfört att arbetsterapeutens kompetens idag omfattar större bredd och djup än tidigare och med en högre grad av evidens för de arbetsterapeutiska insatserna. Arbetsterapeutisk kunskap och kompetens kring samspelet mellan person-miljö-aktivitet och hälsa är idag omfattande. Kompetensen utvidgas också i relation till kunskapstillväxten inom andra områden som medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap. All denna kunskapstillväxt påverkar utbildningens och forskningens innehåll och organisation. Idag finns det tre utbildningsnivåer inom arbetsterapi vid högskolan, vilka bygger på varandra: grund-, avancerad- och forskarnivå. Genom grundnivå och avancerad nivå finns det möjlighet att studera arbetsterapi i fem år och avlägga en masterexamen. Studenten kan välja att göra avslut efter tre år och erhålla en kandidatexamen eller att göra en etappavgång efter fyra år och erhålla en magisterexamen. Legitimation kan ansökas om hos Socialstyrelsen efter erhållandet av kandidatexamen. Denna utbildningsnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) och bedrivs vid åtta lärosäten i Sverige väl fördelade över landet, från Lund i söder till Luleå i norr. En av dessa erbjuder studier på distans. För att underlätta och stimulera till studier vid högskola anser FSA att alternativa studieformer fortsättningsvis ska erbjudas. Man bör kunna välja mellan distansstudier och studier som enbart är campusförlagda. Det är av stor vikt att distansstudier erbjuds då det bidrar till en bredare rekrytering. Utbildningen leder fram till både en kandidat- och en yrkesexamen. Det är därför centralt att ämnet, huvudområdet, arbetsterapi studeras både ur ett vetenskapligt såväl som ur ett praktikerperspektiv genom flexibla undervisningsformer. I utbildningen ingår ämnet arbetsterapi som ska omfatta minst 110 hp av utbildningstiden. Andra ämnen som ingår i utbildningen är humanbiologi och medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Dessa ämnen ska ha en likvärdig tyngd i utbildningen och studeras i relation till

2 ämnet arbetsterapi. Det ska finnas en tydlig koppling mellan de olika ämnena som ingår i utbildningen och ämnet arbetsterapi ska ha en framträdande och tydlig position i undervisningen. Lärarnas kompetens är avgörande för utbildningens kvalitet. Lärarna bör därför lägst ha en masterexamen eller vara specialister i arbetsterapi. Utöver detta ska lärarna ha minst 15 hp i pedagogik och minst 70 % av lärargruppen bör ha en doktorsexamen i arbetsterapi eller annat relevant ämne. Även handledarna under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har en avgörande roll i utbildningen och de ska lägst ha en kandidatexamen i arbetsterapi, minst 2 års yrkeserfarenhet och ha en pedagogisk utbildning om minst 7,5 hp med fokus på handledning. De allmänna målen i Högskolelagen (1992:1434) och de nationella målen för arbetsterapeutexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ska tydligt framgå i utbildningen och examinationer. Studenternas delaktighet i sin utbildning ska stödjas genom samverkansgrupper och kontinuerliga utvärderingar av de olika utbildningsmomenten. Utbildningen ska också uppnå Minimum Standards for the Education of Occupational Therapists och därmed vara godkänd av World Federation of Occupational Therapists (WFOT). För att stimulera till studier vid högskolan och för att öka valmöjligheterna för de studerande behövs olika profiler inom högskolan. En variation av olika undervisningsmetoder och studieformer vid högskolorna är därför nödvändigt. För att studenterna ska kunna välja måste varje lärosäte lägga stor vikt vid att informera om den profil som lärosätet och programmet har. Skillnaden i karaktäristiska särdrag i olika lärosätens program ska lätt kunna förstås av de presumtiva studenterna. För att studenterna ska känna trygghet i sin studiemiljö är olika stödfunktioner viktiga. Lärosätet ska aktivt arbeta med frågor som minskar avhopp från utbildningen och stödjer genomströmningen genom att erbjuda goda stödfunktioner till studenterna. Stödfunktionerna ska ha en tydlig relation till de undervisningsmetoder som lärosätet använder samt till utbildningens mål och stödja studenterana till självständigt kritiskt tänkande. Under utbildning på grundnivå genomgår studenten en utveckling där förmåga att hantera och kommunicera sina kunskaper och färdigheter på ett allt mer avancerat sätt fördjupas. Ansvaret för det egna lärandet fördjupas också under utbildningens gång. En tydlig progression avseende kompetens ska finnas i utbildningen. Studenterna måste utveckla sin förmåga att reflektera över sitt eget arbetssätt i förhållande till aktuellt kunskapsläge och den kontext som man är verksam i. För att utbildningen till arbetsterapeut ska ha en hög kvalitet så måste lärosätet ha resurser till lärarledd undervisning. Utbildningen ska organiseras på ett sätt som innebär att minst 13 lektioner 1 per 1,5 hp ger lärarkontakt för studenterna förutom under VFU och vid genomförande av examensarbete. Vid detta senare moment ska lärarkontakt vara minst en lektion per hp. Lärosätet måste värna om en god akademisk lärandemiljö både under den teoretiska utbildningen och under den praktiska utbildningen. Lärosätet ska ha en naturlig närhet till forskning. Studenterna ska möta forskningsaktiva lärare både under de teoretiska studierna och under VFU. För att garantera kvaliteten under VFU ska FSAs policy om grundläggande kvalitet inom VFU i arbetsterapeututbildningen tillämpas. Angående arbetsterapeututbildningens grundnivå anser FSA: att det ska finnas möjlighet till distansutbildning till arbetsterapeut att studenternas delaktighet och engagemang i sin utbildning ska säkerställas att flexibla undervisningsformer ska tillämpas för att stödja lärandet hos studenterna 1 En lektion motsvarar 45 minuter

3 att studenterna har rätt till undervisning om minst 13 lektioner per vecka förutom under VFU och examensarbete att ämnet arbetsterapi ska omfatta minst 110 hp. Övriga ämnen, humanbiologi och medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap, ska ha en likvärdig omfattning i utbildningen att lärare lägst ska ha en masterexamen eller vara specialister i arbetsterapi samt ha en pedagogisk utbildning om minst 15 hp att minst 70 % av lärarna ska vara disputerade inom arbetsterapi eller annat relevant ämne att forskning bedrivs i nära anslutning till lärosätet att handledare under VFU ska ha en kandidatexamen i arbetsterapi, minst 2 års yrkeserfarenhet samt ha en pedagogisk utbildning om minst 7,5 hp att utbildningen ska uppnå Minimum Standards for the Education of Occupational Therapists, WFOTs kriterier att utbildningen kontinuerligt ska granskas i relation till högskoleverkets krav och förordnanden samt de studerandes utvärderingar så att en ständig utveckling sker av utbildningen för att motsvara samhällets och de studerandes behov att FSAs policy om grundläggande kvalitet inom VFU i arbetsterapeututbildningen ska tillämpas. Denna utbildningsnivå omfattar 120 hp och leder fram till en masterexamen. Ämnet, huvudområdet, arbetsterapi ska omfatta minst 40 hp av en magisterexamen och minst 80 hp av en masterexamen för att man ska definiera det som examen i arbetsterapi. Utbildningsnivån bör erbjudas vid alla lärosätena dels för att underlätta fortsatta studier för grundutbildade arbetsterapeuter men också för att bidra till en god kvalitet på grundutbildningen och stödja samverkan mellan forsking och praxis. Samverkan mellan de olika lärosätena bör ske så att olika studieformer (distans-, heltids- och deltidsstudier) kan erbjudas. Detta stödjer även möjligheter till studier på avancerad nivå, eftersom det underlättar för studenten att agera utifrån sin egen situation. Vidare bör samverkan ske så att kursutbudet får en så stor bredd som möjligt sett ur ett nationellt perspektiv. Skillnaden mellan olika lärosäten ska lätt kunna förstås. Minst 80 % av lärarna på avancerad nivå bör vara disputerade i ämnet arbetsterapi eller annat relevant ämne. Resterande 20 % av lärargruppen bör vara doktorander i ämnet arbetsterapi eller annat relevant ämne och då i den senare delen av sin utbildning. Alla lärare ska också ha en pedagogisk utbildning omfattande 15 hp. Handledarna under VFU ska ha en doktorsexamen, minst 2 års yrkeserfarenhet och ha en pedagogisk utbildning om minst 7,5 hp med fokus på handledning. De allmänna målen för avancerad nivå enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434) samt mål för masterexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ska tydligt framgå i utbildningen och examinationer. Studenternas delaktighet i sin utbildning ska stödjas genom samverkansgrupper och kontinuerliga utvärderingar av de olika utbildningsmomenten. Utbildningen ska vara organiserad på ett sätt som möjliggör en individuell studieplanering avseende valbarhet av kurser, studieform och studietakt. Under sin utbildning ska studenterna genomgå en process där studentens förmåga att klara av att hantera och kommunicera sina kunskaper och färdigheter på ett professionellt avancerat sätt utvecklas. Studenten ska medvetandegöras om betydelsen av det egna ansvaret för sitt lärande. Komplexiteten i yrkesutövandet som arbetsterapeut och kunskapstillväxten i arbetsterapi ska utgöra grunden i lärandet.

4 För att garantera kvaliteten under VFU ska FSAs policy om grundläggande kvalitet inom VFU i arbetsterapeututbildningen tillämpas. Förändringar i kunskapsproduktion och verksamhetsinnehåll inom arbetsterapi stödjer en nyordning när det gäller antal studieår innan legitimation kan erhållas. Nyordningen bör innebära att legitimation erhålls efter fyra års studier, alltså efter etappavgång från avancerad nivå. Angående arbetsterapeututbildningens avancerade nivå anser FSA: att avancerad nivå ska erbjudas vid alla lärosäten som har en grundnivå i utbildningen att för masterexamen i arbetsterapi ska minst 80 hp vara studier i ämnet arbetsterapi och för magisterexamen ska det vara minst 40 hp att samverkan ska ske mellan olika lärosäten så att olika studieformer och olika kurser erbjuds ur ett nationellt perspektiv att studenternas delaktighet och engagemang i sin utbildning ska säkerställas att utbildningens organisation ska möjliggöra individuell studieplanering avseende av kurser, studieform och studietakt att minst 80 % av lärarna ska vara disputerade inom arbetsterapi eller annat relevant ämne och att resterande lärare ska vara doktorander i ämnet arbetsterapi eller annat relevant ämne och i sin senare del av utbildningen att forskning ska bedrivas i nära anslutning till lärosätet att lärare ska ha en pedagogisk utbildning om minst 15 hp att handledare under VFU ska vara disputerade, ha minst 2 års yrkeserfarenhet samt ha en pedagogisk utbildning om minst 7,5 hp att FSAs policy om grundläggande kvalitet inom VFU i arbetsterapeututbildningen ska tillämpas att legitimation till arbetsterapeut ska erhållas efter fyra års studier, alltså efter etappavgång från avancerad nivå. Denna utbildning omfattar fyra års heltidsstudier, 240 hp, och leder fram till en doktorsexamen. Under utbildningstiden ska doktoranden erbjudas anställning som doktorand. Den forskning som doktoranden bedriver ska ge kunskaper som är ändamålsenliga. Den ska ha ett utbildningsvärde och ge underlag till fortsatt forskarkarriär. Doktoranden ska ges goda förutsättningar att knyta kontakter med andra forskare utanför den egna institutionen under utbildningstiden. Regelverk kring forskarutbildning såsom det anges i Högskolelagen (SFS 1992:1434) och Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ska tydligt återspeglas i det lokala regelverket vid högskolan. Det är av vikt att de lokala förutsättningarna säkerställer möjligheten att utveckla kompetens för egen forskarkarriär efter avslutad utbildning. Under sin forskarutbildning ska doktoranden genomgå en pedagogisk utbildning om minst 7,5 hp. Angående forskarutbildning inom arbetsterapi anser FSA: att doktorander ska vara anställda som doktorander under hela forskarutbildningen att doktoranden inom ramen för sin forskarutbildning ska skaffa sig en pedagogisk utbildning om minst 7,5 hp att utbildningen ska ge sådan kompetens att egen självständig forskning kan bedrivas efter genomgången utbildning. Forskning

5 Forskningens mål är att bidra med ny kunskap. FSA anser att den kunskap som utvecklas genom forskning också ska komma till användning i arbetsterapi och utvecklas i ett nära samarbete med den praktiska verksamheten, så att patienter/klienter erbjuds arbetsterapi av högsta kvalitet. Implementering av ny kunskap inom de områden där arbetsterapeuter är verksamma är en mycket viktig uppgift både för forskande arbetsterapeuter och för yrkesverksamma. Det sker en kontinuerlig utveckling av innovativa metoder och procedurer som gagnar det arbetsterapeutiska kunskapsområdet. Detta påskyndar utvecklandet av den kunskapsbaserade arbetsterapin. För att möjliggöra detta måste även arbetsterapeuter ges förutsättningar att delta i forskning och utvecklingsinsatser. I utvecklandet av framtidens kunskapsbaserade arbetsterapi bör därför förbättringskunskap ha en framträdande roll. Incitament som stödjer implementeringen av forskningsresultat i praxis måste också utvecklas. Antalet kombinationstjänster där disputerade arbetsterapeuter är anställda vid både forskningsenheter och inom praxisrelaterade verksamheter måste ökas för att understödja den kunskapsbaserade arbetsterapin. Innovation och nytänkande är en förutsättning för att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar. För att säkerställa att detta understöds måste de system som finns gällande fördelning av forskningsanslag ses över. De fördelningsmetoder som finns gällande statliga forskningsanslag måste utvecklas så att de gagnar den kunskapsbaserade arbetsterapin. En alltför ensidig fokusering på externa forskningsanslag och publiceringar/citeringar är ett hot som kan motverka långsiktigheten i forskningen samt utvecklandet av såväl grundforskning som tillämpad forskning inom arbetsterapi. Fler post doc tjänster måste inrättas för arbetsterapeuter. Behovet av att säkerställa möjlighet till fortsatt forskning efter disputation så att meritering nås hos nydisputerade är avgörande för den framtida forskningen inom arbetsterapi. Även om det hittills varit en mycket gynnsam utveckling av antal docenter och professorer inom arbetsterapi så kommer framtida pensionsavgångar inom en 10 årsperiod att medföra brist på kompetens vad gäller forskning, handledning och undervisning. Vidare måste arbetsterapi kunna utvecklas och beforskas oavsett huvudmannaskap. Idag sker mycket av forskningen i relation till hälso- och sjukvård bedriven av landstingen. Det är av stor vikt att arbetsterapeuter i exempelvis kommunala, statliga och privata verksamheter är involverade i forskning. Angående forskning i arbetsterapi anser FSA att samverkan mellan forskning och praktisk verksamhet måste stärkas att stöd till forskning ska grundas på kontinuerliga kvalitetsuppföljningar som inte hämmar nytänkande att antalet kombinationstjänster för disputerade arbetsterapeuter ska öka att karriärmöjligheter för disputerade arbetsterapeuter ska erbjudas av huvudmän där arbetsterapeuter finns anställda att alla områden där arbetsterapeuter finns verksamma ska beforskas. Specialist i arbetsterapi För att den praktiska verksamheten ska utvecklas måste både det individnära arbetet och den organisationsform som detta sker inom ständigt granskas och förbättras. Specialistutbildade arbetsterapeuter är en viktig länk i detta arbete. Idag säkerställs denna utbildning genom utfärdande av specialistbehörighet inom FSA regi. Arbetsterapeuter kan antas till denna utbildning efter slutförd magisterexamen i arbetsterapi och fem års yrkeserfarenhet. Den teoretiska utbildningen ska ges av högskola/universitet inom ramen för avancerade studier.

6 Även fortsättningsvis ska FSA utfärda specialistbehörighet utifrån en individuell utbildningsplan där yrkeserfarenhet ska ingå. När en förändring av utbildningsnivå skett för att erhålla legitimation ska specialistbehörighet utfärdas efter genomgången masterutbildning i arbetsterapi. Angående specialistutbildning anser FSA: att utbildning som krävs för specialistbehörighet ska ges inom högskolans/universitets avancerade studier att FSA ska utfärda specialistbehörighet att specialistbehörighet ska bygga på masterexamen i arbetsterapi och fem års yrkesverksamhet att karriärmöjligheter/tjänster för specialister i arbetsterapi ska erbjudas av huvudmännen inom respektive specialistområden. Fortbildning Arbetsterapeuters rätt till kontinuerlig kompetensutveckling måste säkerställas oavsett inom vilken verksamhet man är anställd. Dagens och morgondagens vård och omsorg ställer stora krav på kontinuerlig fortbildning för att säkerställa en kunskapsbaserad arbetsterapi. För att kunna följa, ta till sig, implementera och kritiskt granska sitt arbete är olika fortbildningsinsatser avgörande. Genom kontinuerlig fortbildning blir arbetsterapeuterna delaktiga i det förbättringsarbete som den intensiva kunskapsproduktionen inom vård och omsorg ger grund för. Genom utvecklingssamtal ska arbetsgivaren och arbetsterapeuten tillsammans identifiera en utvecklingsplan för arbetsterapeuten i relation till den verksamhet man är anställd inom (se Modell för kompetensutveckling, FSA, 2008). Utvecklingssamtalen ska genomföras årligen och arbetsgivaren kallar till dessa träffar. Arbetsterapeuten kan också behöva utarbeta en egen utvecklingsdagbok och i den bör arbetsterapeuten inventera sin kunskap, sina intressen och värderingar samt reflektera kring målen med sin yrkesverksamhet. Den fortbildning som arbetsterapeuten behöver för att arbeta inom ramen för sin legitimationskompetens ska bekostas av arbetsgivaren och genomföras på arbetstid. Fortbildningen bedrivs bland annat av universitet, högskolor och FSA. Det är av stor vikt att det finns ett brett utbud av kurser. Kurser inom både dagens och framtidens verksamhetsområden måste erbjudas. Angående fortbildning för arbetsterapeuter anser FSA: att arbetsgivaren ska erbjuda erforderlig fortbildning inom ramen för arbetstid att alla arbetsterapeuter ska ha en individuell utvecklingsplan som kontinuerligt följs upp tillsammans med arbetsgivaren att arbetsterapeuten ska reflektera kring sin kunskap och sina mål i en personlig utvecklingsdagbok.

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov CME - Centre for Medical Education at the department of LIME Medical Education Guide nr 3 Om bredd och djup 1 Några tankar om hur progression kan uttryckas Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov Innehåll

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Strategisk handlingsplan 2010-2015

Strategisk handlingsplan 2010-2015 Strategisk handlingsplan 2010-2015 Beslut: Rektor 2011-09-12, 2010-05-17 Revidering: 2011-08-31 Dnr: DUC 2010/575/10 Gäller fr.o.m.: 2011-09-12 Ersätter: Strategisk handlingsplan för Högskolan Dalarna

Läs mer

Rapport 2007:27 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i design och konsthantverk

Rapport 2007:27 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i design och konsthantverk Rapport 2007:27 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i design och konsthantverk Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan 2012-2015

Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan 2012-2015 STRATEGIDOKUMENT Diarienummer: dnr 01-330/12 Datum: 2012-09-11 Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2012-09-11 Reviderad: 2013-12-05 Giltighetstid: 2012-2015 Utbildningsstrategi för Gymnastik-

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Kyrkomusikerutbildning Teologiutbildning Psykoterapiutbildning Uppdragsutbildning INNEHÅLL REKTOR 3 OM ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer