Femte Moseboken. Deuteronomium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Femte Moseboken. Deuteronomium"

Transkript

1 Deuteronomium 1 Återblick på ökentiden. Folkets ledare 1 Detta är vad Mose förkunnade för Israels folk i öknen öster om Jordan, i ödemarken nära Suf, mellan Paran och Tofel, Laban, Haserot och Di Sahav, 2 elva dagsresor från Horeb på vägen över Seirs berg, till Kadesh Barnea. 3 Det fyrtionde året, på första dagen i elfte månaden, förkunnade Mose för israeliterna allt vad Herren hade befallt honom att säga till dem. 4 Mose hade då besegrat amoreernas kung Sichon, som härskade i Heshbon, och vid Edrei hade han besegrat Bashans kung Og, som härskade i Ashtarot. 5 Öster om Jordan, i Moab, inledde Mose denna undervisning i lagen. Han sade: 6 Herren, vår Gud, talade till oss på Horeb: Länge nog har ni dröjt kvar vid detta berg. 7 Bryt nu upp och gå mot amoreernas berg och mot deras grannar i Jordandalen, i bergsbygden, i Låglandet, Negev och kusttrakten. Gå till kanaaneernas land, till Libanon och ända till den stora floden, Eufrat. 8 Härmed överlämnar jag landet åt er. Gå och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat att ge era fäder Abraham, Isak och Jakob och deras efterkommande. 9 Vid samma tid sade jag till er: Ensam orkar jag inte bära er. 10 Herren, er Gud, har låtit er bli många, nu är ni lika talrika som himlens stjärnor. 11 Må Herren, era fäders Gud, låta er bli tusenfalt fler och välsigna er som han har lovat. 12 Men hur skall jag ensam orka med denna börda, all möda med er och era tvister? 13 Välj kloka, förnuftiga och erfarna män ur var och en av era stammar, så gör jag dem till era ledare. 14 Ni svarade att det var ett gott förslag. 15 Och jag tog ledande män i era stammar, kloka och erfarna män, och gjorde dem till ledare för er, till anförare för tusen eller hundra eller femtio eller tio och till förmän inom era stammar. 16 Då uppmanade jag era domare: Lyssna på era bröder och döm rättvist mellan dem och även mellan en landsman och en främling. 17 Var inte partiska när ni dömer, lyssna lika noga på låg och hög. Frukta ingen människa, ty domen är Guds. Om någon sak blir för svår för er skall ni lägga fram den för mig, så skall jag lyssna. 18 Då gav jag er också anvisningar om allt ni skulle göra. Vandringen till Kadesh och spaningen i bergen 19 Därefter bröt vi upp från Horeb och vandrade genom hela den stora och fruktansvärda öken som ni själva har sett. Vi gick i riktning mot amoreernas berg, så som Herren, vår Gud, hade befallt oss, och kom till Kadesh Barnea. 20 Där sade jag till er: Ni har nu kommit till amoreernas berg, som Herren, vår Gud, ger Copyright Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bibelkommissionen och Argument Förlag AB

2 oss. 21 Herren, din Gud, har överlämnat landet åt dig. Gå dit och ta det i besittning, så som Herren, dina fäders Gud, har sagt. Var inte rädd, bli inte förskräckt. 22 Men ni kom fram till mig och sade: Vi vill skicka några män i förväg, som kan utforska landet och ge oss besked om vilken väg vi skall följa och vilka städer vi kommer till. 23 Jag fann förslaget gott och utsåg bland er tolv män, en från varje stam. 24 De begav sig upp i bergen, kom till Druvdalen och spanade där. 25 De tog med sig några av landets frukter ner till oss och rapporterade att det var ett rikt land som Herren, vår Gud, ville ge oss. 26 Men ni ville inte gå dit upp utan trotsade Herrens, er Guds, befallning 27 och satt i era tält och knotade: Herren hatar oss, och därför har han fört oss ut ur Egypten för att prisge oss åt amoreerna och göra slut på oss. 28 Vart är det vi skall gå? Våra bröder har gjort oss modlösa med sitt tal om ett folk som är större och talrikare än vi och om stora städer med skyhöga murar. Till och med anakiter fick spanarna se där borta. 29 Jag sade till er: Låt er inte skrämmas, var inte rädda för dem! 30 Herren, er Gud, går framför er och strider för er, som ni själva såg honom göra i Egypten. 31 Och i öknen fick du erfara att Herren, din Gud, bar dig som en man bär sin son, hela den väg som ni har vandrat för att komma hit. 32 Trots detta litade ni inte på Herren, er Gud, 33 som gick före er på vägen och valde ut era lägerplatser, om natten i en eld för att lysa upp er väg, om dagen i ett moln. 34 När Herren hörde er klagan greps han av vrede och svor denna ed: 35 Aldrig skall någon av dessa män, detta usla släktled, få se det rika land som jag med ed har lovat att ge era fäder, 36 ingen utom Kalev, Jefunnes son han skall få se det. Åt honom och hans söner skall jag ge den mark hans fot har trampat, ty han har varit Herren trogen. 37 Även på mig vredgades Herren för er skull. Inte heller du skall få komma dit, sade han. 38 Men Josua, Nuns son, som är din tjänare, skall få komma dit. Ingjut mod i honom, ty han skall göra landet till Israels egendom. 39 Era barn som ni sade skulle bli fiendens byte, era söner som ännu inte lärt sig skilja på gott och ont, de skall få komma dit. Åt dem skall jag ge landet, och de skall ta det i besittning. 40 Själva måste ni nu bryta upp och gå tillbaka in i öknen, i riktning mot Sävhavet. 41 Ni svarade mig: Vi har syndat mot Herren. Nu skall vi dra ut i strid, så som Herren, vår Gud, har befallt oss. Ni väpnade er allihop och ville utan betänkande ge er upp i bergen. 42 Men Herren befallde mig att säga till er: Ni skall inte gå dit upp och inlåta er i strid, ty ni har inte mig med er, och då kommer ni att bli slagna av era fiender. 43 Jag sade detta till er, men ni lyssnade inte utan trotsade Herrens befallning. Fyllda av övermod gick ni upp i bergen. 44 Amoreerna som bodde där ryckte ut mot er. Som en bisvärm förföljde de er, de krossade er i Seir och drev er ända till Horma. 45 När ni kom tillbaka grät ni inför Herren, men han lyssnade inte och vägrade höra på er. 46 Därför stannade ni i Kadesh så länge som ni gjorde. Copyright Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bibelkommissionen och Argument Förlag AB

3 2 I Edom och Moab 1 Därefter bröt vi upp och gick tillbaka in i öknen, i riktning mot Sävhavet, så som Herren hade sagt till mig. Vi gick länge omkring i utkanten av Seirs bergsbygd. 2 Slutligen sade Herren till mig: 3 Länge nog har ni gått omkring vid dessa berg. Vänd nu mot norr! 4 Ge folket dessa anvisningar: Ni går nu genom det område som tillhör era bröder, Esaus ättlingar i Seir. Även om de är rädda för er skall ni akta er noga 5 och inte utmana dem. Inte en enda fotsbredd av deras land skall jag ge er, ty Seirs berg har jag skänkt som egendom till Esau. 6 Mat att äta skall ni köpa av dem, och även vattnet ni dricker skall ni betala för. 7 Herren, din Gud, har välsignat dig i allt som du har företagit dig, och han har följt din vandring genom den väldiga öknen. I fyrtio år har Herren, din Gud, varit med dig. Ingenting har fattats dig. 8 Vi vandrade fram bland våra bröder, Esaus ättlingar i Seir, och följde vägen i Aravadalen bort från Elat och Esjon-Gever. Sedan tog vi en ny väg och gick i riktning mot Moabs öken. 9 Herren sade till mig: Angrip inte moabiterna, ge dig inte i strid med dem. Av deras land ger jag dig ingenting, ty Ar har jag skänkt som egendom till Lots ättlingar. ( 10 Förut bodde emeerna där, ett stort och talrikt folk, högväxt som anakiterna. 11 Liksom anakiterna räknas de som refaeer, men moabiterna kallar dem emeer. 12 I Seir bodde förut horeerna, men de drevs bort av Esaus ättlingar, som utplånade dem och övertog deras land, liksom Israel gjorde med det land Herren hade skänkt dem som egendom.) 13 Framåt, gå över Sered! Så gick vi över Sereds floddal. 14 Vår vandring från Kadesh Barnea fram till övergången av Sereddalen hade tagit trettioåtta år. Då var den generationens alla krigare döda och borta ur lägret, så som Herren hade svurit. 15 Herrens hand drabbade dem och ryckte bort dem ur lägret tills alla var döda. 16 När alla krigarna i folket hade dött ut 17 talade Herren till mig: 18 När du nu går genom Moabs område, genom Ar, 19 närmar du dig Ammons ättlingar. Angrip dem inte, utmana dem inte. Av ammoniternas land ger jag dig ingenting, ty det har jag skänkt som egendom till Lots ättlingar. ( 20 Även detta land räknas som refaeiskt. Där bodde förut refaeer, av ammoniterna kallade samsummeer. 21 Det var ett stort och talrikt folk, högväxt som anakiterna. Herren utplånade refaeerna och lät ammoniterna driva bort dem och överta deras land, 22 så som han gjorde för Esaus ättlingar i Seir, när han utplånade horeerfolket och lät dem driva bort det och överta det land där de ännu bor. 23 Samma sak drabbade avveerna, som bodde i byar ända bort mot Gaza. Kaftoreerna, som hade kommit från Kaftor, utplånade dem och övertog deras land.) 24 Framåt, bryt upp och gå över Arnons floddal! Jag ger amoreernas kung Sichon i Heshbon och hans land åt dig. Börja erövringen, ge dig i strid med honom! 25 Jag börjar i dag sprida skräck och fruktan för dig bland alla folk under himlen, så att de bävar och darrar när de hör talas om dig. Copyright Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bibelkommissionen och Argument Förlag AB

4 Segern över kung Sichon 26 Från Kedemots öken sände jag bud till kung Sichon i Heshbon med denna fredliga hälsning: 27 Låt mig få gå genom ditt land. Jag skall gå raka vägen och inte vika av åt vare sig höger eller vänster. 28 Mat att äta skall jag köpa av dig, och vatten att dricka skall jag betala dig för. Jag vill bara tåga igenom, 29 så som Esaus ättlingar i Seir och moabiterna i Ar lät mig göra, så att jag kan gå över Jordan in i det land som Herren, vår Gud, skall ge oss. 30 Men kung Sichon i Heshbon ville inte låta oss gå genom hans land, ty Herren, din Gud, gjorde honom hårdhjärtad och omedgörlig för att han skulle falla i ditt våld, vilket nu också har skett. 31 Herren sade till mig: Nu börjar jag, jag överlämnar Sichon och hans land åt dig. Börja erövringen, ta hans land i besittning! 32 Med allt sitt folk drog Sichon ut för att möta oss i strid vid Jahas. 33 Herren, vår Gud, överlämnade honom åt oss, och vi dödade honom, hans söner och allt hans folk. 34 Då intog vi också alla hans städer och vigde alla männen där åt förintelse, och även kvinnorna och barnen. Vi lät ingen komma undan. 35 Men boskapen och det vi tagit i de erövrade städerna behöll vi som krigsbyte. 36 Från Aroer vid randen av Arnons floddal och från staden nere i dalen och ända bort till Gilead fanns inte en enda stad som var ointaglig för oss. Herren, vår Gud, överlämnade dem alla åt oss. 37 Bara ammoniternas land lämnade du i fred, hela området längs Jabboks floddal liksom städerna i bergsbygden, alldeles så som Herren, vår Gud, hade befallt. 3 Segern över kung Og 1 Därefter slog vi in på vägen mot Bashan. Og, kungen av Bashan, drog ut med allt sitt folk för att möta oss i strid vid Edrei. 2 Men Herren sade till mig: Var inte rädd för honom. Jag ger honom i ditt våld, med allt hans folk och hela hans land. Du skall göra med honom som du gjorde med amoreernas kung Sichon, som härskade i Heshbon. 3 Så gav Herren, vår Gud, även Og, kungen av Bashan, och allt hans folk i vårt våld. Vi dödade dem och lät ingen komma undan. 4 Då intog vi också alla hans städer. Det fanns inte en enda som vi inte tog från dem. Vi tog sextio städer, hela Argovområdet, Ogs rike i Bashan. 5 Alla dessa städer var befästa med höga murar, portar och bommar. Därtill kom en stor mängd obefästa städer. 6 Vi vigde dem åt förintelse, så som vi gjort med Sichon, kungen i Heshbon. Vi vigde alla männen i städerna åt förintelse, och även kvinnorna och barnen. 7 All boskapen och det vi tagit i städerna behöll vi som krigsbyte. 8 Från de två amoreiska kungarna öster om Jordan erövrade vi den gången allt land ända från Arnons floddal till berget Hermon 9 Hermon kallas Sirjon av fenikierna och Senir av amoreerna 10 alla städerna på högslätten, hela Gilead och hela Bashan ända till städerna Salka och Edrei, som ligger i Ogs rike, i Bashan. ( 11 Kung Og av Bashan var den siste som fanns Copyright Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bibelkommissionen och Argument Förlag AB

5 kvar av refaeerna. Hans sarkofag, som är av basalt, finns som bekant i Rabba i Ammon. Den är nio alnar lång och fyra alnar bred, mätt med vanligt alnmått.) Landet öster om Jordan fördelas 12 När vi väl hade erövrat detta land gav jag rubeniterna och gaditerna området närmast Aroer vid Arnons floddal samt hälften av Gileads berg och städerna där. 13 Resten av Gilead och hela Bashan, Ogs rike, gav jag åt ena hälften av Manasses stam hela Argovområdet. (Allt detta, hela Bashan, gäller som refaeiskt land.) 14 Manasses ättlingar jairiterna fick hela Argovområdet fram till gränsen mot geshureerna och maakateerna, och detta område, Bashan, gav de namn efter sig själva och kallade det för Jairs byar. Så heter landet än i dag. 15 Åt makiriterna gav jag Gilead. 16 Åt rubeniterna och gaditerna gav jag området från Gilead till Arnons floddal, med gränsen mitt i dalen. Jabbokdalen blev gräns mot ammoniterna. 17 I Jordandalen blev själva floden gräns från Gennesaretsjön till Aravasjön, dvs. Döda havet, nedanför Pisgas branter i öster. 18 Då gav jag er också dessa anvisningar: Herren, er Gud, har gett er detta land att ta i besittning. Alla ni krigare skall rusta er och gå i spetsen för era israelitiska bröder. 19 Bara era kvinnor och barn och er boskap jag vet att ni har gott om boskap skall stanna kvar i de städer jag har gett er, 20 tills Herren har låtit era bröder bli bofasta liksom ni själva och även de har tagit sitt land i besittning, det som Herren, er Gud, skall ge dem på andra sidan Jordan. Sedan kan ni återvända, var och en till den egendom som jag har gett åt er. 21 Då gav jag också anvisningar åt Josua: Du har med egna ögon sett allt vad Herren, er Gud, har gjort med dessa två kungar. Likadant skall Herren göra med alla de riken där du drar fram. 22 Ni skall inte vara rädda för dem, ty Herren, er Gud, strider för er. Herren avvisar Moses bön 23 Vid samma tid vädjade jag till Herren: 24 Herre, min Gud, du har börjat visa din storhet och din väldiga makt för din tjänare. Vilken gud i himlen och på jorden utför sådana mäktiga dåd som du? 25 Låt mig gå över Jordan till andra sidan och se det rika landet där, dessa härliga berg, och Libanon. 26 Herren var förbittrad på mig för er skull och ville inte lyssna på mig. Det är nog, sade han, tala inte mer med mig om detta. 27 Gå upp på toppen av Pisga, se dig omkring åt väster och norr, åt söder och öster, och låt blicken vila på vad du ser, ty du kommer inte att gå över denna flod, över Jordan. 28 Ge Josua uppdraget, ingjut mod och styrka i honom, ty det är han som skall gå över floden i spetsen för detta folk. Det land som du ser skall han göra till deras egendom. 29 Sedan stannade vi i dalen mitt emot Bet Pegor. Copyright Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bibelkommissionen och Argument Förlag AB

6 4 Förmaning till lydnad och trohet 1 Och nu, Israel, hör de stadgar och föreskrifter som jag lär er för att ni skall lyda dem. Då får ni leva och komma till det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er, och ni får ta det i besittning. 2 Ni skall inte lägga något till de befallningar jag ger er och inte heller dra ifrån något. Ni skall hålla Herrens, er Guds, bud, som jag ger er. 3 Med egna ögon har ni sett vad Herren gjorde vid Baal-Pegor. Alla bland er som följde Baal-Pegor har Herren, din Gud, utplånat, 4 men ni som höll fast vid Herren, er Gud, är alla vid liv i dag. 5 Jag lär er nu stadgar och föreskrifter, så som Herren, min Gud, har befallt mig, för att ni skall lyda dem i det land ni kommer till och tar i besittning. 6 Ni skall följa dem och lyda dem för att andra folk skall se er vishet och insikt. När de hör alla dessa stadgar kommer de att säga: Detta stora folk är verkligen ett vist och insiktsfullt folk! 7 Vilket stort folk har gudar som är dem så nära som Herren, vår Gud, är oss nära varje gång vi åkallar honom? 8 Och vilket stort folk äger stadgar och föreskrifter så rättfärdiga som denna lag som jag i dag förelägger er? 9 Men akta dig mycket noga för att glömma vad du såg med egna ögon. Bevara det i minnet så länge du lever, och undervisa dina barn och barnbarn om det, 10 om den dag då du vid Horeb stod inför Herren, din Gud. Herren sade till mig: Kalla samman folket åt mig! Jag skall låta dem höra mina ord, så att de lär sig att frukta mig, så länge de lever på jorden, och lär sina barn detsamma. 11 Då kom ni fram och ställde er nedanför berget. Berget brann och elden nådde ända in i himlen. Det var mörker, moln och töcken. 12 Herren talade till er ur elden. Orden hörde ni, men ni såg ingen gestalt, ni hörde bara en röst. 13 Han förkunnade sitt förbund för er och befallde er att hålla det: de tio budorden, som han skrev på två stentavlor. 14 Då befallde Herren mig att lära er stadgar och föreskrifter, som ni skall lyda i det land ni går över till och tar i besittning. 15 Akta er noga! Ni såg inte någon gestalt när Herren, er Gud, talade till er ur elden på Horeb. 16 Gör därför inte något så förfärligt som att tillverka en bildstod, en gudabild av vilken gestalt det vara må: en bild av man eller kvinna, 17 en bild av ett markens djur eller av en fågel som flyger i skyn, 18 en bild av ett djur som krälar på jorden eller av en fisk i vattnet, under jordens yta. 19 När du lyfter blicken mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, hela den himmelska hären, får du inte låta dig förledas att tillbe dem och tjäna dem. Dem har Herren, din Gud, tilldelat alla folk under himlen. 20 Men er har Herren tagit sig an och fört ut ur smältugnen, ut ur Egypten, för att ni skulle bli hans eget folk, som ni nu också har blivit. 21 Herren vredgades på mig för er skull och svor att jag inte skulle få gå över Jordan och komma till det rika land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom. 22 Jag skall dö här i landet och kommer inte att gå över Jordan. Men ni skall gå över och ta det rika landet i besittning. 23 Akta er då för att glömma det förbund som Herren, er Gud, har slutit med er, så att ni gör er en bildstod, en avbild av något som Herren, din Gud, har förbjudit dig att avbilda. 24 Ty Herren, din Gud, är en förtärande eld, en svartsjuk Gud. Copyright Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bibelkommissionen och Argument Förlag AB

7 25 Om ni efter att ha fått barn och barnbarn och blivit hemmastadda i landet gör något så förfärligt som att tillverka en bildstod av vilken gestalt det vara må och sålunda gör det som är ont i Herrens, din Guds, ögon och väcker hans vrede, 26 då tar jag i dag himmel och jord till vittnen på att ni snart skall utrotas från det land ni tar i besittning när ni går över Jordan. Ni får inte leva länge där, ni kommer att gå under. 27 Herren skall skingra er bland folken, och bara några få av er skall leva kvar hos de främmande folk dit Herren driver bort er. 28 Där kommer ni att tjäna gudar som är tillverkade av människohänder, gudar av trä och sten som varken kan se eller höra, äta eller lukta. 29 Men där skall du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. 30 När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då skall du vända tillbaka till Herren, din Gud, och lyssna till honom. 31 Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. 32 Utforska hur det var i gamla tider, innan du fanns, alltsedan den dag då Gud skapade människorna på jorden, och fråga från himlavalvets ena ände till den andra om något så stort som detta har skett eller om någon har hört talas om något liknande. 33 Har något folk hört Guds röst ur elden, så som du har gjort, och ändå förblivit vid liv? 34 Eller har någon annan gud ens försökt hämta ett folk ur ett annat folks våld, med prövningar och tecken, under och krig, med stark hand och lyftad arm och med skräckinjagande stordåd, så som Herren, er Gud, gjorde med er i Egypten, inför dina ögon? 35 Du har själv fått se detta för att du skulle förstå att det är Herren som är Gud, det finns ingen annan än han. 36 Från himlen lät han dig höra sin röst för att fostra dig. På jorden lät han dig se sin väldiga eld, och du hörde hans ord ur elden. 37 Eftersom han älskade dina fäder och utvalde deras efterkommande förde han själv ut dig ur Egypten med sin stora kraft. 38 Han fördriver folk som är större och mäktigare än du, han leder dig till deras land och gör detta till din egendom, som det är än i dag. 39 Därför skall du i dag inse och besinna att det är Herren som är Gud uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen annan. 40 Om du följer hans stadgar och bud, som jag i dag ger dig, går det väl för dig och dina efterkommande och du får leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig för alltid. Asylstäderna 41 Sedan avskilde Mose tre städer på andra sidan Jordan, den östra sidan, 42 och lät dem bli tillflyktsorter för dråpare som oavsiktligt dräpt någon utan att förut ha hyst agg mot honom. Den som flydde till någon av dessa städer skulle få leva. 43 Beser i öknen på högslätten avskilde han för Rubens ättlingar, Ramot i Gilead för Gads ättlingar och Golan i Bashan för Manasses ättlingar. Copyright Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bibelkommissionen och Argument Förlag AB

8 5 Gudsuppenbarelsen och de tio budorden 44 Detta är den lag som Mose förelade israeliterna. 45 Här följer de lagar, stadgar och föreskrifter som Mose förkunnade för israeliterna efter deras uttåg ur Egypten, 46 öster om Jordan i dalen mitt emot Bet Pegor, i det land som hade tillhört amoreerkungen Sichon, han som härskade i Heshbon men besegrades av Mose och israeliterna efter deras uttåg ur Egypten. 47 De intog hans land liksom kung Ogs land Bashan, allt land som tillhörde de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, den östra sidan: 48 ett landområde ända från Aroer vid randen av Arnons floddal till berget Sirjon, alltså Hermon, 49 och vidare hela den bortre del av Jordandalen som ligger öster om floden, ända till Aravasjön nedanför Pisgas branter. 1 Mose kallade samman hela Israel och sade: Hör, Israel, de stadgar och föreskrifter som jag i dag kungör för er. Lär er dem och följ dem troget. 2 Herren, vår Gud, slöt ett förbund med oss vid Horeb. 3 Det var inte med våra fäder han slöt det förbundet utan med oss, vi som står här i dag, med alla oss som lever nu. 4 Ansikte mot ansikte talade Herren till er ur elden på berget. 5 Själv stod jag då mellan honom och er för att förmedla Herrens ord, ty ni var rädda för elden och gick inte upp på berget. Han sade: 6 Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. 7 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 8 Du skall inte göra dig någon bildstod, någon avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 9 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig 10 men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. 11 Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. 12 Var noga med att hålla sabbatsdagen helig, så som Herren, din Gud, har befallt dig. 13 Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, 14 men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din oxe eller din åsna eller något annat lastdjur du har, inte heller invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna skall få vila liksom du själv. 15 Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, förde dig ut därifrån med stark hand och lyftad arm. Därför har Herren, din Gud, befallt dig att fira sabbatsdagen. 16 Visa aktning för din far och din mor, så som Herren, din Gud, har befallt dig, så att du får leva länge och det går dig väl i det land som Herren, din Gud, ger dig. 17 Du skall inte dräpa, 18 du skall inte begå äktenskapsbrott, 19 du skall inte stjäla, 20 du skall inte vittna falskt mot din nästa, 21 du skall inte ha begär till din nästas hustru, och du skall inte ha lust till din nästas hus eller åker, hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. 22 Dessa budord förkunnade Herren för er när ni alla stod samlade vid berget. Copyright Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bibelkommissionen och Argument Förlag AB

9 Han förkunnade dem med hög röst ur elden, molnet och töcknet dessa och inga fler. Han skrev dem på två stentavlor, som han gav mig. 23 När ni hade hört rösten ur mörkret och berget brann kom ni fram till mig, alla stamhövdingar och äldste, 24 och sade: Herren, vår Gud, har visat oss sin härlighet och storhet, och vi har hört hans röst ur elden. I dag har vi sett att en människa kan höra Gud tala och ändå förbli vid liv. 25 Varför måste vi då dö? Denna väldiga eld förbränner oss. Om vi hör Herren, vår Gud, tala igen kommer vi att dö. 26 Ty vilken dödlig varelse har förblivit vid liv efter att som vi ha hört den levande Gudens röst ur elden? 27 Gå du fram och lyssna till allt vad Herren, vår Gud, säger. Tala sedan om för oss allt vad Herren, vår Gud, har sagt till dig, så skall vi lyssna och lyda. 28 När ni talade till mig hörde Herren vad ni sade. Då sade Herren till mig: Jag har hört vad detta folk har sagt till dig. Allt de säger är riktigt. 29 Tänk om de kunde bevara samma sinnelag, alltid frukta mig och hålla alla mina bud! Då skulle det för all framtid gå väl för dem och deras ättlingar. 30 Gå nu och säg åt dem att återvända till sina tält. 31 Ställ dig sedan här hos mig, så skall du få höra hela den lag, de stadgar och föreskrifter som du skall lära dem och som de skall lyda i det land jag ger dem att ta i besittning. 32 Följ nu troget det som Herren, er Gud, har befallt er. Ni skall inte vika av åt vare sig höger eller vänster 33 utan i allt följa den väg som Herren, er Gud, har befallt er att gå. Då får ni leva, det går er väl och ni får ett långt liv i det land ni tar i besittning. 6 Kärlek till Herren och hans bud 1 Och detta är den lag, de stadgar och föreskrifter som Herren, er Gud, befallde mig att lära er för att ni skall lyda dem i det land ni går över till och tar i besittning. 2 Om du alltså fruktar Herren, din Gud, du liksom dina barn och barnbarn, och i hela ditt liv följer alla hans stadgar och bud som jag ger dig, så kommer du att leva länge. 3 Du skall lyssna, Israel, och följa dem troget, så att det går dig väl och ni blir mycket talrika, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig ett land som flödar av mjölk och honung. 4 Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. 5 Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. 7 Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna. 9 Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. 10 När Herren, din Gud, för dig in i det land han ger dig enligt sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob ett land med stora och vackra städer som du inte har byggt, 11 med välfyllda hus som du inte har fyllt, med vattencisterner som du inte har huggit ut, med vingårdar och olivlundar som du inte har planterat och du då äter dig mätt, 12 skall du akta dig för att glömma Herren, han som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. 13 Herren, din Gud, skall du Copyright Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bibelkommissionen och Argument Förlag AB

10 frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du svära. 14 Ni skall inte följa andra gudar, ingen av dem som era grannfolk dyrkar. 15 Ty Herren, din Gud, finns mitt ibland er, och han är en svartsjuk Gud. Väck inte vreden hos Herren, din Gud, ty han kan utplåna dig från jordens yta. 16 Ni skall inte sätta Herren, er Gud, på prov, som ni gjorde vid Massa. 17 Följ noga de bud, lagar och stadgar som du har fått av Herren, er Gud. 18 Du skall göra det som är riktigt och rätt i Herrens ögon. Då går det dig väl, och du får komma till det rika land som Herren med ed har lovat dina fäder och ta det i besittning. 19 Herren kommer att jaga bort alla dina fiender, så som han har sagt. 20 När din son en gång frågar dig: Vad är meningen med de lagar, stadgar och föreskrifter som Herren, vår Gud, har gett er? 21 då skall du svara honom: Vi var faraos slavar i Egypten, men med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. 22 Inför våra ögon gjorde Herren i Egypten stora tecken och under, som drabbade farao och hela hans hov, 23 men oss förde han ut därifrån och ledde oss hit för att ge oss det land han med ed har lovat våra fäder. 24 Och Herren befallde oss att lyda alla dessa stadgar och att frukta Herren, vår Gud, till gagn för oss själva i all vår tid, så att han låter oss leva, som han har låtit oss göra intill denna dag. 25 Vi är rättfärdiga om vi inför Herren, vår Gud, troget följer hela denna lag, så som han har befallt oss. 7 Israel och de främmande folken 1 När Herren, din Gud, för dig in i det land du kommer till och tar i besittning driver han undan många folk för dig: hettiterna, girgasheerna, amoreerna, kanaaneerna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, sju folk som är större och mäktigare än du. 2 När Herren, din Gud, överlämnar dem åt dig och du besegrar dem skall du viga dem åt förintelse. Du får inte sluta förbund med dem eller visa skonsamhet mot dem. 3 Du får inte heller knyta släktband med dem, inte ge dina döttrar åt deras söner eller ta deras döttrar åt dina söner. 4 De kunde ju förleda dina barn till att avfalla från mig och tjäna andra gudar, så att Herrens vrede flammar upp och han genast utplånar dig. 5 Nej, så skall ni göra med dem: riv ner deras altaren, krossa deras stenstoder, hugg sönder deras asherapålar och bränn deras gudabilder. 6 Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. 7 Det var inte för att ni är ett större folk än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er ni är ju det minsta folket av alla. 8 Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder, och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens, våld. 9 Du skall veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud. 10 Men han vedergäller omedelbart dem som försmår honom och tvekar inte att förinta den som gör det; han vedergäller honom omedelbart. 11 Därför skall du troget följa den lag, de stadgar och föreskrifter som jag i dag ger dig. Copyright Svenska Bibelsällskapet, Svenska Bibelkommissionen och Argument Förlag AB

Första Samuelsboken. Samuels födelse

Första Samuelsboken. Samuels födelse 1 Samuels födelse 1 I Ramatajim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var från Sufs land och var son till Jerocham, son till Elihu, son till Tochu, son till Suf av Efraims stam. 2 Elkana

Läs mer

1 juni. Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18. Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1)

1 juni. Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18. Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1) 1 juni Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18 Ni måste leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att

Läs mer

1 maj. Läsning Apg 13:44 52

1 maj. Läsning Apg 13:44 52 1 maj Läsning Apg 13:44 52 En sabbat samlades så gott som hela folket från Antiochia för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket, fylldes de av avund och bemötte det Paulus sade med smädelser.

Läs mer

Daniel. Daniel vid Nebukadnessars hov

Daniel. Daniel vid Nebukadnessars hov 1 vid Nebukadnessars hov 1 Under kung Jojakims tredje regeringsår i Juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och belägrade Jerusalem. 2 Herren gav Jojakim, kungen av Juda, i hans våld, och även en

Läs mer

L. L. Læstadius: Tåluts Suptsasah Jubmela pirra ja Almatji pirra 1844

L. L. Læstadius: Tåluts Suptsasah Jubmela pirra ja Almatji pirra 1844 TÅLUTS SUPTSASAH, JUBMELA PIRRA JA ALMATJI PIRRA GAMLA BERÄTTELSER OM GUD OCH OM MÄNNISKORNA Översatt från samiska av Georg Gripenstad, Haparanda. Publiceras av Pajala folkbibliotek med översättarens tillstånd.

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom

Läs mer

översikt av GAMLA TESTAMENTET

översikt av GAMLA TESTAMENTET översikt av GAMLA TESTAMENTET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 Översikt av Gamla Testamentet Schema över GT 2 Datering i GT 3 Översiktliga kommentarer 4 Översikt av skriftprofeterna 18 Sammanfattande teman

Läs mer

Nya Testamentet. Lukas Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Lukas Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom särtryck 30 juli

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln Nya Testamentet Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra

Läs mer

Reformationsbibeln. nya testamentet

Reformationsbibeln. nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Svenska reformationsbibelsällskapets revidering av Karl XII:s Kyrkobibel Svenska Reformationsbibelsällskapet Borås 2003 Svenska Reformationsbibelsällskapet

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 Jesus, min Herre och Gud! Det var du som

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 2 LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA ENLIGT

Läs mer

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN WWW.OPUSDEI.ORG J. A. Loarte Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN Berättelsen om människan på jorden är historien om Guds barmhärtighet. Han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

PROGRAMBOK Equmeniakyrkans kyrkokonferens Göteborg 14 16 maj 2015

PROGRAMBOK Equmeniakyrkans kyrkokonferens Göteborg 14 16 maj 2015 PROGRAMBOK Equmeniakyrkans kyrkokonferens Göteborg 14 16 maj 2015 INNEHÅLL: Praktisk information... 4 Barnkonferensen...5 Hitta rätt i Göteborg...6 Internationella gäster...9 Program för dagar och kvällar...10

Läs mer

PROFETERNAS BERÄTTELSER

PROFETERNAS BERÄTTELSER PROFETERNAS BERÄTTELSER Imam Imaduddin Abul-Fida Ismail IBN KATHIR Damaskus 700 774 efter Hijrah Översättning: www.islamguiden.com Copyright 2008 IslamGuiden. All rights reserved Detta material är fritt

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Tredje Moseboken. Leviticus

Tredje Moseboken. Leviticus Leviticus OFFERLAGAR (kap. 1 7) 1 2 Brännoffer 1 Herren kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet: 2 Säg till israeliterna: När någon av er vill ge en offergåva åt Herren, skall han

Läs mer

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 HEBREERBREVET INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 HEBREERBREVET Lars Mörling 2006, reviderad 2015 Förkortningar: NT, GT (Nya och Gamla Testamentet) NF, GF

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer