Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination"

Transkript

1 Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Pneumokocker okända men långt ifrån ofarliga bakterier Till höger ser du en bild på en pneumokockbakterie, (Streptococcus pneumoniae). Pneumokocker är en slags bakterier inom släktet streptokocker. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar små barn och äldre. Bakterien är också en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (t.ex. i anslutning till en influensa) är det vanligen pneumokocker som är orsaken (1). Trots att pneumokocker tillhör en av våra vanligaste bakterier, är den okänd för de flesta. En undersökning genomförd i mars 2011 bland 500 svenskar 50 år eller äldre visar till exempel att endast 20 procent spontant kunde ge exempel på en sjukdom orsakad av pneumokocker (2). Infektioner orsakade av pneumokocker är en vanlig orsak till dödsfall hos vuxna i världen (3). Över en och en halv miljon människor avlider årligen till följd av allvarliga pneumokockinfektioner, där äldre är en stor grupp (3). Risken att drabbas av en allvarlig pneumokockinfektion ökar från 50 års ålder. Har man dessutom andra underliggande sjukdomar som lungsjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, eller är rökare (4) är risken ännu större. Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika. För att förebygga sjukdom rekommenderas även äldre och riskgrupper vaccinering med en äldre typ av vaccin, så kallat polysackaridvaccin (5). Vaccination är ett sätt att minska förekomsten av pneumokocker och därmed risken för allvarliga sjukdomstillstånd. Flera landsting erbjuder vaccinering både mot säsongsinfluensa och pneumokocker kostnadsfritt för riskgrupper och personer över 65 år, men vissa landsting tar ut en avgift. Dålig kunskap om varför det är viktigt att vaccinera sig mot pneumokocker bland äldre är en trolig bidragande orsak till att få vuxna hittills är vaccinerade i Sverige. Sedan 2009 ingår vaccinering mot pneumokocker för att bland annat skydda mot lunginflammation i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Anledningen är att en ny generation pneumokockvacciner, så kallade konjugatvacciner visat sig ge ett betydligt bättre skydd för barn än polysackaridvaccin (6). Konjugatteknologin gör att vaccinet ger ett mer fullständigt immunsvar genom att engagera immunförsvaret på flera nivåer vilket visat sig leda till längre immunitet och immunologiskt minne (7). Dessa vacciner anses därför ha förutsättningar att ge ett längre och kraftigare skydd än den äldre typen av polysackaridvaccin (6). Konjugatvacciner kan till skillnad mot polysackaridvaccin även minska spridning av pneumokocker, genom att förhindra att man under längre tid har pneumokocker i näsan utan att vara sjuk av dem, så kallat bärarskap, (8). Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 1/11

2 Från och med november 2011 finns konjugatvaccinet Prevenar 13 tillgängligt även för vuxna över 50 år. Prevenar 13 är det första nya generationens pneumokockvaccin som godkänts för vuxna (9). Andelen penicillinresistenta pneumokocker (PRP) har ökat de senaste åren vilket gjort att behandling med antibiotika blir allt svårare (10). Vaccination kan därför vara ett viktigt verktyg i kampen mot att minska utbredningen av penicillinresistenta pneumokocker. Vaccination bidrar även till att minska användningen av antibiotika. Immunisering genom vaccination är en av flera viktiga delar i det förebyggande hälsoarbetet (1). Detta faktamaterial för media om pneumokockinfektioner är tänkt som en introduktion till de sjukdomar bakterien orsakar och dagens behandling, inklusive vaccinering. Vad är pneumokockinfektion? Infektionssjukdomar är enligt WHO den näst vanligaste dödsorsaken (25%) efter hjärtkärlsjukdomar (31%) i världen. Bland de akuta luftvägsinfektionerna är lunginflammation den dödligaste, och den vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokockbakterier. Bakterien orsakar även flest fall av öron- och bihåleinflammation. Förutom att orsaka luftvägsinfektioner är den även den vanligaste orsaken till blodförgiftning (sepsis) och hjärnhinneinflammation (11). Pneumokockinfektioner orsakas av bakterien Streptococcus pneumoniae. Pneumokocker är en slags bakterier inom släktet streptokocker. Det är en anpassningsbar bakterie som skyddar sig mot vårt immunförsvar och mot antibiotika med hjälp av en kapsel som ständigt förändras. Denna förändringsbenägenhet har lett till att det finns drygt 90 olika varianter av pneumokocker i världen, så kallade serotyper eller stammar. Flera av dessa typer har utvecklat motståndskraft mot vårt immunförsvar och mot antibiotika. Det är anledningen till att vissa av pneumokockerna orsakar allvarligare infektioner än andra och vissa av dem har utvecklat en nedsatt känslighet mot antibiotika. Pneumokocker sprids genom kontakt mellan människor som är sjuka och som bär på bakterien i näsa och svalg. Bakterier kan färdas genom luften och kan spridas genom nära kontakt mellan människor eller genom nysningar och hostningar. Pneumokocker förekommer även i näsa och svalg hos friska personer både barn och vuxna utan att orsaka sjukdom så kallat bärarskap. Personer kan följaktligen utan att själv vara sjuka smitta andra som riskerar att insjukna. Pneumokocker kan närmast betraktas som normalflora i näsa och svalg hos småbarn. Dessa blir dessutom vanligen bärare av pneumokocker under längre tid (en till flera månader) än äldre barn och vuxna (en till ett par veckor). Smittspridningen är störst i miljöer där många människor vistas på en begränsad yta, till exempel på förskolor, och under vintermånaderna. Trots att pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner, är de okända för många. Sjukdomar orsakade av pneumokocker finns över hela världen. Över en och en halv miljon människor avlider årligen till följd av allvarliga pneumokockinfektioner, där framför allt äldre är en stor grupp (3). Varje år dör också fler barn under fem år av lunginflammation än av någon annan sjukdom (12). Pneumokocker är en av våra vanligaste förekommande bakterier och en av de främsta orsakerna till dödsfall hos vuxna. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation och orsakar även flesta fall av öron- och bihåleinflammation. Bakterien är även den vanligaste orsaken till blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Pneumokocker beräknas orsaka över en miljon dödsfall i världen och där äldre är en stor grupp. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 2/11

3 Pneumokockinfektioner icke-invasiva eller invasiva Pneumokockinfektioner kan grovt delas in i två typer. Icke-invasiva infektioner och invasiva infektioner. Till de icke-invasiva pneumokockinfektionerna räknas de vanliga men nog så besvärliga sjukdomarna som övre och nedre luftvägsinfektioner, öroninflammationer och bihåleinflammation. Här ingår även lunginflammation (pneumoni) som drabbar de nedre luftvägarna som lungvävnaden och lungans slemhinna. De invasiva pneumokockinfektionerna är ofta betydligt allvarligare och innebär att pneumokockbakterierna spridit sig in i blodbanan (bakteremi) eller till andra kroppsvätskor som exempelvis ryggmärgsvätskan. Till dessa sjukdomar räknas exempelvis bakteremisk lunginflammation (bakteriemisk pneumokockpneumoni). Detta är den vanligaste invasiva pneumokockinfektionen. Andra allvarliga infektioner orsakade av pneumokocker som spridit sig till blodet är hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Invasiva pneumokockinfektioner är en vanlig orsak till både sjuklighet och dödlighet hos personer över 50 år, där allvarlighetsgraden stiger med åldern (18, 23). Generellt kan man säga att de icke-invasiva formerna av pneumokocksjukdomar är mer vanligt förekommande, men de invasiva typerna i allmänhet är allvarligare (19). De invasiva pneumokockinfektionerna är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI) rapporterades fall av invasiv pneumokockinfektion. 80 procent av dessa rapporterade fall av infektioner är bakteriell lunginflammation och kräver sjukhusvård. (9). Pneumokockinfektioner kan delas in i två typer; icke-invasiva som är vanligare och invasiva som är mindre vanliga men oftast allvarligare. Till de invasiva infektionerna räknas bland annat lunginflammation där bakterien spridit sig till blodet, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Pneumokocker kan leda till allvarliga sjukdom Pneumokocker är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner näst efter virus och uppskattas ligga bakom upp mot närmare hälften alla slutenvårdstillfällen hos vuxna som görs på grund av nedre luftvägsinfektion (13). Figuren nedan illustreras hur en okomplicerad övre luftvägsinfektion kan vidareutvecklas och bli allt allvarligare. Bland de allvarligare, så kallade invasiva, fallen av sjukdom orsakad av pneumokocker är lunginflammation den vanligaste. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 3/11

4 PRE111108PSE12 ALLVARLIGHETSGRAD Invasiv pneumokocksjukdom IPS Hjärnhinneinflammation Blodförgiftning Bakteriell lunginflammation Lunginflammation Övre luftvägsinfektioner Bildtext: Pneumokocker är den vanligaste bakterien bakom både övre och nedre luftvägsinfektioner (1). Om infektionen sprider sig till lungorna kan det bli både allvarligt och långvarigt (14, 15, 16). Den vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokockbakterier. Allvarligast är invasiv pneumokocksjukdom, där bakteriell lunginflammation står för 80 procent av fallen (9). Dödligheten vid invasiv pneumokocksjukdom ligger mellan 30 till 35 procent hos äldre personer (13). Pneumokocker vanligaste orsaken till lunginflammation Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner och även den vanligaste orsaken till lunginflammation hos vuxna i både öppen- och slutenvård. Mer än hälften av alla lunginflammationer orsakas av pneumokockbakterier (17). Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation (17). 20 till 40 procent av dess kräver sjukhusvård (17), vilket är förknippat med (mycket) höga kostnader för samhället. Dödligheten bland äldre ligger mellan 10 till 15 procent (5). Med samhällsförvärvad avses smitta som inte är klart relaterad till sjukvård eller omsorg. Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation. Med samhällsförvärvad avses smitta som inte är klart relaterad till sjukvård eller omsorg. De flesta insjuknar under vintermånaderna. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation hos vuxna i både öppen- och slutenvård. Symptom på pneumokockinfektion Symptomen på pneumokockinfektion varierar beroende på vilken typ av infektion man fått. När det gäller pneumokockorsakade luftvägsinfektioner, öroninflammationer eller bihåleinflammation så är de vanligaste symptomen feber, huvudvärk, nästäppa, lomhördhet, hosta och ont i öronen eller i bihålorna. Symptomen på lunginflammation kan vara feber, smärta över bröstet, svårigheter att andas, eller snabb andning, hosta, frossa och trötthet. Många personer som får lunginflammation behöver vård på sjukhus och det kan i värsta fall ta flera månader innan man är helt återställd från sjukdomen. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 4/11

5 Antal fall av IPS per invånare PRE111108PSE12 Symptomen på pneumokockorsakad hjärnhinneinflammation kan vara feber, huvudvärk illamående, trötthet och stelhet i nacken medan symptomen på blodförgiftning vanligtvis är feber, frossa, värk i muskler och leder men även kall, fuktig ibland blåmarmorerad hud, särskilt på händer och fötter samt stark allmänpåverkan. Många personer som får lunginflammation behöver vård på sjukhus och det kan i värsta fall ta flera månader innan man är helt återställd från sjukdomen. De allra yngsta, äldre och riskgrupper drabbas oftare Pneumokockinfektioner kan drabba personer i alla åldrar. Personer som har ett svagt immunförsvar är dock särskilt i riskzonen, som exempelvis små barn under två år där immunförsvaret inte är fullt utvecklat. Även äldre personer över 65 år anses vara en riskgrupp eftersom de blir allt mer mottagliga för infektionssjukdomar då immunförsvaret försämras med tilltagande ålder (5). Det beror både på utvecklingen av samsjuklighet, dvs. att man riskerar att få fler sjukdomar med åldern och på grund av underliggande hälsofaktorer som blir vanligare med ökande ålder (21). Försvagningen i immunförsvaret startar dock redan i 50-årsåldern (22) då man kan se en ökad risk att drabbas av invasiva pneumokocker (18, 22, 23). Till riskgrupperna (10) hör även personer med kroniska sjukdomar som lungsjukdom inklusive astma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar, inklusive alkoholrelaterade sådana samt även rökare (4). Diagrammet nedan visar hur antal rapporterade fall av invasiv pneumokocksjukdom (IPS) fördelar sig i olika åldersgrupper i Sverige. Först en topp bland de minsta barnen (< 2 år), sen en nedgång, därefter en successiv Risken ökning ökar av antalet med fall åldern stigande ålder. 1 Risken av att drabbas av invasiva pneumokocker Antal fall ökar av redan invasiv i 50-årsåldern, pneumokocksjukdom med en markant (IPS) ökning i olika efter 65 åldersgrupper år (22, 24) fall fall fall fall Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 5/11

6 Pneumokockinfektioner blir vanligare med ökad ålder. Redan från 50 års ålder ökar risken att drabbas. Även personer med underliggande kroniska sjukdomar som lungsjukdomar, diabetes och hjärt-kärlsjukdom m.fl, eller rökare bör överväga pneumokockvaccination. Ökad livslängd ger fler antal pneumokockinfektioner I takt med att vi lever allt längre och att antalet äldre i befolkningen därför blir allt fler ökar också antalet personer med risk att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner (21). År 2010 fanns det cirka personer över 50 år i Sverige, och denna siffra väntas stiga till cirka år 2020, dvs. ökning med drygt personer (25). Sverige är inte ensamt land om problemet. Idag har Europa fler personer som är 65 år och äldre än resten av världen (26). Det innebär att vården i framtiden kommer få ta hand om betydligt fler drabbade än idag. I takt med att befolkningen både i Sverige men också resten av Europa blir allt äldre väntas antalet invasiva pneumokockinfektioner öka. Penicillinresistenta pneumokocker försvårar behandling Infektion eller bärarskap av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin anses vara så allvarligt att det enligt Smittskyddslagen klassas som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (1) rapporterades i Sverige 315 fall (24). Inte nog med att vi blir allt äldre. Infektion med dessa okänsliga (resistenta) bakterier kan sprida sig i samhället och ge upphov till mycket svårbehandlade infektioner. Det har man sett exempel på i många länder i världen. För att förhindra en liknande utveckling i Sverige, där det vanliga penicillinet fortfarande är verksamt mot nästa alla pneumokocker, antibiotikabehandlar man bara när det är nödvändigt. Vaccination blir därför ett viktigt verktyg i kampen mot att minska utbredningen av penicillinresistenta pneumokocker. Immunisering genom vaccination är en av flera viktiga delar i det förebyggande hälsoarbetet (1). Penicillinresistenta pneumokocker (PRP) klassas som en allmänfarlig sjukdom och ska anmälas till Sittskyddsinstitutet. Immunisering genom vaccination är därför en av flera viktiga delar i det förebyggande hälsoarbetet och förebygga sjukdomsfall. Socialstyrelsen rekommenderar pneumokockvaccination för riskgrupper Mot bakgrund av att pneumokocker kan orsaka både sjukdom och dödsfall rekommenderar Socialstyrelsen (13) sedan 1994 att alla riskgrupper ska vaccinera sig mot pneumokocker. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 6/11

7 Socialstyrelsen skriver även att för personer över 65 år kan vaccination mot pneumokocker övervägas. Anledningen är att denna åldersgrupp har en ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner, särskilt gäller det dem som redan tidigare har haft en pneumokockinfektion, t.ex. lunginflammation. I dessa fall är risken för ett återinsjuknande i allvarlig pneumokocksjukdom betydande (13). I de flesta landsting erbjuds därför vaccineringen mot pneumokocker för riskgrupper och personer över 65 år. Konjugerat vaccin är ett alternativ som kan övervägas av den som är 50 år eller äldre. Vaccineringen sker vanligtvis på hösten, ofta i anslutning till att man tar influensavaccinet eftersom många av riskgrupperna även har en ökad risk att få denna typ av sjukdom. Man kan dock vaccinera sig mot pneumokocker året om. Vaccinationen sker på den lokala vårdcentralen eller hos en vaccinationscentral. För personer som tillhör riskgrupp är vaccinationen vanligen kostnadsfri eller ges till reducerat pris. Det beror på det enskilda landstingets vaccinationspolicy. För de personer som inte tillhör en riskgrupp men som av andra skäl vill vaccinera sig betalar man vaccinationen själv. Socialstyrelsen rekommenderar att riskgrupper och personer över 65 år vaccinerar sig mot pneumokockinfektioner. Konjugerat vaccin är ett alternativ som kan övervägas av den som är 50 år eller äldre. Hur många äldre och riskgrupper är vaccinerade? Vilken täckningsgrad landstingen har när det gäller såväl säsongsinfluensavaccinering som pneumokockvaccinering, och om det till exempel är någon skillnad mellan landsting där vaccinationen är kostnadsfri och de som tar betalat, finns det idag ingen säker statistik på. I Sverige är andelen influensavaccinerade i riskgrupperna relativt låg jämfört med en del av våra grannländer (27). Under många år har andelen vaccinerade över 65 år uppskattats till lite drygt 50 procent, med stora regionala skillnader (28). I den statliga propositionen; Ny ordning för nationella vaccinationsprogram som presenterades den 22 mars i år föreslås bland annat att vaccinationer ska registreras i ett lagreglerat hälsodataregister (29). I en undersökning genomförd i mars 2011 bland 500 svenskar 50 år eller äldre angav 22 procent av personer i gruppen 65 år och äldre (n=260) att de var vaccinerade mot pneumokocker (2). Detta motsvarar personer i denna åldergrupp fanns det enligt SCB 1,7 miljoner svenskar i åldrarna 65 år eller äldre (30). Ny generation pneumokockvacciner ges till barn Pneumokockinfektioner behandlas idag med antibiotika och förebyggs delvis genom vaccinering. Hittills har vuxna rekommenderats vaccinering med en äldre typ av polysackaridvaccin. Denna vaccinering bör upprepas efter fem till tio år (1). Sedan 2009 ingår vaccinering mot pneumokocker i det svenska vaccinationsprogrammet för barn för att bland annat skydda mot lunginflammation. Anledningen var att en ny generation pneumokockvacciner, så kallade konjugatvacciner, visat sig ha förutsättningar att ge ett betydligt bättre skydd för barn än polysackaridvaccin (10). Konjugatteknologin gör att vaccinet ger ett mer Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 7/11

8 fullständigt immunsvar genom att engagera immunförsvaret på flera nivåer (6) vilket visat sig leda till längre immunitet och immunologiskt minne (7). Dessa vacciner har visat sig ha förutsättningar att ge ett längre och kraftigare skydd än den äldre typen av polysackaridvaccin (6). Konjugatteknologin innebär att de olika polysackarider eller sockerarter som finns på cellmembranen på var och en av de olika bakteriestammarna i vaccinet kombineras med ett bärarprotein. Konjugatteknologi inducerar ett T-cellberoende immunsvar som resulterar i produktion både av plasmaceller och B-minnesceller vilket gör att även barn under två år kan bilda antikroppar mot bakteriekapseln. Konjugatvaccin har använts i andra delar av världen sedan Den kliniska betydelsen av att använda konjugatteknologi i pneumokockvaccin har bevistas för spädbarn och små barn. Hos barn under två år har antal fall av invasiva pneumokockinfektioner minskat jämfört med åren före den allmänna vaccinationen. Sjukdomsincidensen i den åldersgruppen har mer än halverats från 26,1 fall per år 2007 till 12,3 fall per år 2010 (31). De övertygande kliniska resultaten av konjugerade vacciner bland små barn, och effekten på så kallat bärarskap som minskar pneumokocksjukdomarna i hela samhället har lett till att WHO efterlyser effektivare vacciner även bland vuxna. I sitt Position Paper 2008 skriver WHO bland annat att det finns behov av mer effektiva konjugerade eller andra vacciner som täcker majoriteten av de pneumokockserotyper som orsakar allvarlig sjukdom hos större barn och vuxna världen över och de serotyper som är resistenta mot vanliga antibiotika. WHO skriver vidare att de stöder utvecklingen av sådana vacciner (3). Man skiljer på en äldre typ av pneumokockvacciner som kallas för polysackaridvaccin och den nya generationens vaccin, så kallade konjugatvaccin. Konjugatteknologi anses leda till längre immunitet och immunologiskt minne. Vid vaccination av små barn som inte har möjlighet att bilda antikroppar mot polysackarid är ett konjugerat vaccin förutsättning för effekt över huvudtaget. Sedan konjugerat pneumokockvaccin infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet 2009 har antalet fall av invasiv pneumokocksjukdom hos barn under två år mer än halverats. Prevenar 13 nya generationens pneumokockvaccin godkänt för vuxna I slutet av oktober 2011 godkände EUkommissionen vaccinet Prevenar 13 som första konjugatvaccin för förebyggande av invasiv pneumokocksjukdom för vuxna över 50 års ålder. Prevenar 13 tillhör en ny generation pneumokockvaccin som har förutsättningar att ge ett längre och kraftigare skydd jämfört med dagens standardvaccin mot pneumokocker för vuxna. Prevenar har använts inom ramen för det svenska vaccinationsprogrammet för barn sedan 1 januari 2009 och uppföljaren Prevenar 13 sedan början av I USA och andra delar av världen har vaccinet Prevenar använts sedan I USA har man sett en minskning på 98 procent av invasiv pneumokocksjukdom orsakad av pneumokocker som ingår i vaccinet (32). Prevenar och Prevenar 13 har hittills givits i över 400 miljoner doser i världen. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 8/11

9 Prevenar 13 är ett så kallat konjugatvaccin. Konjugatteknologin innebär att de olika sockerarter som finns i bakteriens kapsel kopplas ihop med ett äggviteämne som underlättar för vårt immunsystem att aktiveras och som dessutom möjliggör för immunsystemet att minnas kontakten med vaccinet (1). Konjugatteknologin gör att vaccinet ger ett mer fullständigt immunförsvar genom att engagera immunförsvaret på flera nivåer (6). Prevenar 13 har därför förutsättningar att ge ett längre och kraftigare skydd än den äldre typen av polysackaridvaccin (6). Prevenar är även det enda vaccin för vuxna som kan minska spridning av pneumokocker, genom så kallat bärarskap, till andra individer i samhället (8). Den utökade indikationen för vaccinet Prevenar 13 omfattar aktiv immunisering för förebyggande av invasiv pneumokocksjukdom orsakade av Streptococcus pneumoniae för personer över 50 år (9). Godkännandet baserar sig på fas III-studier där mer än personer över 50 år ingått och där immunogeniciteten hos Prevenar 13 jämförts med polysackaridvaccin. Resultaten visade att Prevenar 13 är väl tolererat och säkert även hos vuxna (9). Indikationen gäller specifikt för förebyggande av invasiv pneumokocksjukdom orsakad av de 13 serotyper (sockerarter i bakteriens kapsel) som ingår i vaccinet (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F och 23F), vilka svarar för en signifikant andel av de serotyper som orsakar invasiv pneumokocksjukdom hos personer över 50 år, inkluderat sjukdom orsakade av serotyper med nedsatt känslighet för penicillin. Serotyp 6A finns endast i Prevenar 13. Prevenar 13 ges med en dos och kan användas oavsett om man fått den äldre typen av vaccin tidigare. I den nya godkännandetexten för vuxna från EMA och som även beskrivs i FASS framhålls att vuxna som vaccineras mot pneumokocker ska ges Prevenar före det äldre alternativet. Ordalydelsen är följande: Oberoende av tidigare pneumokockvaccineringsstatus ska Prevenar 13 ges först (9). Prevenar 13 kan inte garanteras ge ett hundraprocentigt skydd mot sjukdom. De vanligaste förekommande lokala och systemiska biverkningarna ( 20 procent) i de kliniska studierna med Prevenar 13 var rodnad, svullnad, ömhet, hårdhet och smärta vid injektionsstället, begränsning av armens rörelseförmåga, minskad aptit, huvudvärk, diarré, frossa, trötthet, eksem och förvärrande av, eller ny led- eller muskelsmärta. Prevenar 13 ska inte användas vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, mot något av övriga innehållsämnen i Prevenar 13 eller mot något annat vaccin som innehåller difteritoxoid. Den nya generationens pneumokockvaccin, så kallade konjugatvaccin, har hittills endast varit tillgängliga för små barn inom ramen för det svenska vaccinationsprogrammet. Nu har även detta välbeprövade pneumokockvaccin Prevenar 13 godkänts för vuxna. Sedan pneumokockvaccin infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet 2009 har antalet fall av invasiv pneumokocksjukdom hos barn under två år mer än halverats. Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 9/11

10 Kontaktinformation För mer information kontakta: Lars Nyman, medicinsk rådgivare Pfizer, , Ulrika Goosens, informationschef, Pfizer, , Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar 13 i Pfizers pressrum på MyNewsdesk: se även Referenser 1. Smittskyddsinstitutet, 2. Undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av Pfizer bland 500 slumpmässigt utvalda svenskar 50 år eller äldre, mars WHO. 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. WHO Position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2008;83(42): Lynch JP III, et al. Semin Respir Crit Care Med 2009; 30: SOSFS 1994:26 Socialstyrelsens allmänna råd; Vaccination mot pneumokocker, 6. a) Pollard AJ, Perrett KP, Beverley PC. Maintaining protection against invasive bacteria with protein polysaccharide conjugate vaccines. Nature Review Immunol. 2009;9: b) Lazarus R, Clutterbuck E, et al. A Randomized Study Comparing Combined Pneumococcal Conjugate and Polysaccharide Vaccination Schedules in Adults. Clin Infect Dis. 2011;52(6): c) Black S, Eskola J, et al. Pneumococcal conjugate vaccine and pneumococcal common protein vaccines. In: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, et al. Vaccines. Philadelphia: Saunders Elsevier. 2008;5: , d) Paradiso P. Advances in Pneumococcal Disease Prevention: 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine for Infants and Children. Clin Infect Dis. 2011;53(10): Goldblatt D. Conjugate Vaccines. Clin Exp Immunol. 2000;119:1 3.World Health Organization (WHO). Expert Committee on Biological Standardization: Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of pneumococcal conjugate vaccines ) 8. Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Socialstyrelsen. Artikelnummer Sid Data on File (DOF). Prevenar 13* Summary of Product Characteristics; FASS.se, 10. Smittskyddsinstitutet; 11. Smittskyddsinstitutet, 12. WHO Health statistics 2009; 13. Information från Läkemedelsverket 3: 2008, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, 14. Metlay JP, et al. Time course of symptom resolution in patients with community-acquired pneumonia, J Gen Intern Med 1997;12: Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 10/11

11 15. Moussaoui R, et al. Long-term Symptom Recovery and Health-Related Quality of Life in Patients With Mild-to-Moderate-Severe Community-Acquired Pneumonia, Chest 2006;130: Brandenburg JA, et al. Clinical presentation, processes and outcomes of care for patients with pneumococcal pneumonia. J Gen Intern Med 2000;15: Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram 2011, sid 4, 18. Butler JC, Schuchat A. Epidemiology of pneumococcal infections in the elderly. Drugs Aging. 1999;15 Suppl 1: World Health Organization. Immunization, Vaccines and Biologicals. Pneumococcal Vaccines. April Available at: Accessed September 12, European Centre for Disease Prevention and Control. SURVEILLANCE REPORT, Annual epidemiological report on communicable diseases, Weinberger B, Herndler-Brandstetter D, Schwanninger A, et al. Biology of Immune Responses to Vaccines in Elderly Persons. Clin Infect Dis. 2008;46: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report: Emerging Infections Program Network. Streptococcus pneumoniae, Available at Accessed August 17, Verhaegen J et al. Results of the first year of the population-based nationwide surveillance of Invasive Pneumococcal Disease (IPD) among adults >50 years old in Belgium ( ) late-breaking poster session 2010 ERS. 24. Smittskyddsinstitutet, respektive 25. Statistiska centralbyrån, SCB, befolknings statistik 2010, samt sökning befolkningsframskrivningar, aspx 26. Kinsella K, He W. U.S. Census Bureau, International Population Reports. P95/091, An Aging World: US Government Printing Office: Washington, DC; Mereckiene J, Cotter S, D Ancona F, Giambi C, Nicoll A, Levy-Bruhl D, et al; VENICE project gatekeepers group. Differences in national influenza vaccination policies across the European Union, Norway and Iceland Euro Surveill. 2010;15(44). pii: Hedbäck S. Stor geografisk variation av vaccination bland äldre. Läkartidningen 2004:101: Ny ordning för nationella vaccinationsprogram, Prop. 2011/12:123, 30. Statistiska centralbyrån, SCB, befolknings statistik 2010, aspx 31. Smittskyddsinstitutet, Epidemiologisk årsrapport 2010., 32. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR 2008; 57: 1443 Fakta för media om pneumokocker och vaccination, juni 2012 PRE120322PSE02 11/11

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination.

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Mikroskopisk bild av Streptococcus pneumoniae (pneumokock). Pneumokocker är den vanligaste orsaken

Läs mer

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner?

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Förhandsgodkänd av IGM pre20130118pse07 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 52 000 www.pfizer.se

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

Barnvaccin pneumokocker

Barnvaccin pneumokocker Barnvaccin pneumokocker Vaccinationsprogram i Sverige De barnvacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovården och skolan ger skydd mot åtta sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling,

Läs mer

FAKTA OM LUNGINFLAMMATION

FAKTA OM LUNGINFLAMMATION FAKTA OM LUNGINFLAMMATION BAKGRUND Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. 1 Globalt är det den vanligaste formen av pneumokocksjukdom

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225

GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225 GlaxoSmithKline AB, tel 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se, info.produkt@gsk.com 20090406SYNF:225 Synflorix Nytt vaccin mot pneumokocker! Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat.

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC Information Dokumenttyp: Användning: Författare: Information om barnvaccinationer, som inte ingår i ordinarie program på BVC BVC BHV-öl Thomas Arvidsson och Ann-Sofie Cavefors, Centrala Barnhälsovårdsen,

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-09-25

BESLUT. Datum 2015-09-25 BESLUT 1 (8) Datum 2015-09-25 Vår beteckning SÖKANDE Pfizer AB Att: Pricing & Reimbursement, Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Vaccination inför och efter njurtransplantation

Vaccination inför och efter njurtransplantation Vaccination inför och efter njurtransplantation Jag har rensat bort tabeller, figurer och andra illustrationer då det inte är tillåtet att distribuera dessa bilder pga copy-right. Marianne Jertborn Infektion,

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

VACCINATION PÅ VILHELMINA KOMMUNS SÄRSKILDA BOENDEN

VACCINATION PÅ VILHELMINA KOMMUNS SÄRSKILDA BOENDEN VACCINATION PÅ VILHELMINA KOMMUNS SÄRSKILDA BOENDEN 2010 Innehållsförteckning 1. INFLUENSA 2. SMITTSPRIDNING 3. SÄSONGENS INFLUENSAVACCIN 4. SKYDDSEFFEKT AV INFLUENSAVACCIN 5. RISKGRUPPER 6. INFLUENSAVACCIN

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Deltagarinformation och samtyckesdokument

Deltagarinformation och samtyckesdokument INFORMATION TILL DELTAGARENS FÖRÄLDER / VÅRDNADSHAVARE OCH SAMTYCKESDOKUMENT Undersökningens namn och nr: 111442 (10PN-PD-DIT-043) Regionalt randomiserad, kontrollerad undersökning i fas III/IV, där effekten

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Erfarenheter från Stockholm av samtidig influensa- och pneumokockvaccinering av äldre personer

Erfarenheter från Stockholm av samtidig influensa- och pneumokockvaccinering av äldre personer Erfarenheter från Stockholm av samtidig influensa- och pneumokockvaccinering av äldre personer Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare i Stockholms Län 1 Bakgrund Mycket låg användning av influensa- och pneumokockvaccin

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Meningitprofylax för personer som ska opereras med cochleärt implantat

Meningitprofylax för personer som ska opereras med cochleärt implantat Meningitprofylax för personer som ska opereras med cochleärt implantat Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer för metodutveckling. De innehåller rekommendationer

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare

Smittsamt på förskolan. Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Smittsamt på förskolan Thomas Arvidsson, Barnhälsovårdsöverläkare Ann Söderström Smittskyddsläkare Förskola eller hemma Trött, orkar ej hela dagen Feber Smittar ned omgivningen Kräver mer skötsel än personalen

Läs mer

Vad vinner vi med de nya vaccinerna?

Vad vinner vi med de nya vaccinerna? Mellansvenskt läkemedelsforum i Örebro 4-5 feb 2009 Örebro, onsdagen den 4 februari 2009 Vad vinner vi med de nya vaccinerna? aglindberg@gmail.com Vad vann vi med de gamla? Tidigt 1800-tal: Vad vinner

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland

Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland Mässling, påssjuka och röda hund Varför vaccinerar vi? Läget i världen? Ylva Tindberg docent, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland Varför vaccinerar vi mot MPR? Skydd mot svåra smittsamma sjukdomar dödliga

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Biverkningar vid vaccinationer

Biverkningar vid vaccinationer Biverkningar vid vaccinationer Vilka biverkningar ska rapporteras? Nya oväntade biverkningar Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) Sådant som tycks öka i frekvens Sådant som tycks öka i allvarlighetsgrad

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider S M I T T S A N T I N F O R M A T I O N F R Å N S M I T T S K Y D D S L Ä K A R E N Nr 3/99 990930 Influensatider Det finns en sak inom smittskyddet som man kan vara säker på och det är att influensaepidemin

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

HELVETES ELD. Vaccinet mot bältros och postherpetisk neuralgi (phn).

HELVETES ELD. Vaccinet mot bältros och postherpetisk neuralgi (phn). VAR FJÄRDE SVENSK 1,2 FÅR någon gång HELVETES ELD MEN NU finns VACCIN MOT BÄLTROS Vaccinet mot bältros och postherpetisk neuralgi (phn). En oförutsägbar sjukdom Ökad risk för bältros efter 50 7,9,10 Bältros:

Läs mer

lika rätt till vaccination! - ETT NATIONELLT VACCINATIONSPROGRAM FÖR ÄLDRE Nationellt vaccinationsprogram för äldre 1

lika rätt till vaccination! - ETT NATIONELLT VACCINATIONSPROGRAM FÖR ÄLDRE Nationellt vaccinationsprogram för äldre 1 lika rätt till vaccination! - ETT NATIONELLT VACCINATIONSPROGRAM FÖR ÄLDRE Nationellt vaccinationsprogram för äldre 1 2 Nationellt vaccinationsprogram för äldre lika rätt till vaccination! - ETT NATIONELLT

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Information till vården om säsongsinfluensa och pneumokocker 2015/2016

Information till vården om säsongsinfluensa och pneumokocker 2015/2016 Version 7 1(10) Information till vården om säsongsinfluensa och pneumokocker 2015/2016 Vaccinationsstart måndag 2 november 2015... 2 Nytt om kampanjen... 2 Frågeformulär till patient inför vaccination...

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se Kikhosta Anmälnings- och smittspårningspliktig Vad är kikhosta? Kikhosta = Pertussis är en luftvägsinfektion som orsakas av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden 1 2 veckor. Bakterien

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27

BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta. Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta Anders Johansson, hygienöverläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien Västerbotten 2013-02-27 Vilka smittor talar vi om? De tre viktigaste Hepatit B HIV

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet GÄLLER FRÅN JANUARI 2010 Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination?

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Synflorix injektionsvätska, suspension i förfylld spruta Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat 2 KVALITATIV

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Jämtlands läns årsstatistik för 2012

Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Jämtlands läns årsstatistik för 2012 Sammanställning av allmänfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar i Jämtlands län Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012 Klamydia 636 645 668 541 610 HIV 4 13 2 2 2 Gonorré

Läs mer

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013

Välkomna till. Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare. Mars 2013 Välkomna till Vaccinationer, Läkemedelskommitténs utbildningar Mats Erntell, smittskyddsläkare Mars 2013 Aktuellt vaccinationer Läkemedelskommittén Halland, mars 2013 Vaccinationer grundvaccinationsprogram

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. Vid positiv odling hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn ska epidemiologisk utredning påbörjas. Åtgärder ska vidtas omgående

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

0d. Skriv in koden som står ovanför namnet på inbjudan: (Koden markeras med en rödrosa pil på inbjudan.)

0d. Skriv in koden som står ovanför namnet på inbjudan: (Koden markeras med en rödrosa pil på inbjudan.) Bakgrundsenkäten 0. Vem gäller bakgrundsinformationen? o Mig själv o En hushållsmedlem o Någon annan (utanför mitt hushåll) 0b. Är den här personen en av dem som via posten fått en inbjudan till Influensakoll?

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet

Svenska Innebandyförbundet Infektion och smitta Bakgrund. De vanligaste infektionerna är förkylning från virus (virala infektioner, t.ex. influensa) och drabbar vuxna ca 2-3 ggr per år (barn 2-5). Det finns mer än 200 olika förkylningsvirus

Läs mer

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer.

Bakterier kan skydda sig med hjälp av ett skal (vilsporer) för att kunna överleva i olika miljöer. Bakterier (mikroorganism) Bakterie (Bacill) - efter grekiskans ord "bakterion" som betyder "liten stav". En encellig organism som delas in efter sin form (bacillerna är avlånga, kockerna är runda, spiriller

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

Smitta och antibiotikaresistens

Smitta och antibiotikaresistens Smitta och antibiotikaresistens (Ingemar Hallén, bitr. smittskyddsläkare) Staffan Skogar, Barnhälsovårdsöverläkare 2014-05-15 1 Prevention Individperspektiv Minskad personlig risk Folkhälsoperspektiv Minskad

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

Årets sista nummer av Smittsant har följande innehåll:

Årets sista nummer av Smittsant har följande innehåll: SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 4-2011 Årets sista nummer av Smittsant har följande innehåll: Utbildningsdag om hälsoundersökningar och vaccinationer...2

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum

Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5 Fas 5 innebär betydande smittspridning mellan människor i minst två länder Detta innebär De flesta länder blir

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer